Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen"

Transkript

1 Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om følgende ændringer som opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen. Partierne ønsker at lægge op til en revision af lovgivningen for erhvervsakademierne med henblik på at sikre: En stærk og selvstændig erhvervsakademisektor En styrkelse af erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses- og vidensinstitutioner For at understøtte ovenstående målsætninger foreslås følgende initiativer og ændringer i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser: 1. Erhvervsakademierne får ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademierne har siden deres etablering i 2009 arbejdet målrettet på at opbygge faglige miljøer på de tekniske og merkantile uddannelsesområder. Med henblik på at understøtte den fortsatte udvikling og konsolidering af de tekniske og merkantile videregående uddannelsesmiljøer og samtidig undgå en ufrugtbar konkurrence mellem mulige udbydere ønsker partierne at tilvejebringe en tydeligere arbejdsdeling mellem erhvervsakademierne og professionshøjskolerne på det teknisk-merkantile fagområde. Det aftales derfor, at erhvervsakademierne gives ret til selvstændigt at udbyde tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og fortrinsret til udbud heraf. Således afskaffes det nuværende krav om partnerskabsaftale med en professionshøjskole som forudsætning for erhvervsakademiernes udbud og udvikling af professionsbacheloruddannelser. Det vil som hidtil være en forudsætning for godkendelse af nye uddannelsesudbud, at erhvervsakademiet kan opfylde kvalitetskravene for udbud af teknisk-merkantile uddannelser på bachelorniveau, jf. Kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier. 2. Nye krav til bestyrelsessammensætninger Erhvervsakademiernes bestyrelsessammensætninger skal revideres og tilpasses den fremtidige institutionsstruktur, så de understøtter udviklingen af en stærk erhvervsakademisektor. Der fastsættes en øvre og nedre grænse for antallet af bestyrelsesmedlemmer (9-13 medlemmer), og kravet om, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal repræsenteres i hinandens bestyrelser, ophæves, således at det fremover vil være et muligt valg frem for et krav. Medarbejdere og studerende skal repræsenteres i bestyrelserne med hver to medlemmer. 1

2 De nærmere regler for bestyrelsessammensætningen skal fremgå af institutionernes vedtægter. Det skal således fastsættes i vedtægten for den enkelte institution, hvilke organisationer/institutioner der er udpegningsberettigede til bestyrelsen, herunder om og i hvilket omfang der skal være mulighed for selvsupplering. De udefrakommende medlemmer skal med udgangspunkt i erhvervsakademiets uddannelsesudbud og lokal- og regionalområdet omfatte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Medlemmerne skal have de fornødne kvalifikationer, herunder erfaring med ledelse, organisation og økonomi og faglig indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelse, og de skal alene varetage akademiets interesser. De udefra kommende medlemmer skal have flertal i bestyrelserne. Fastlæggelsen af vedtægternes regler for sammensætning af de nye bestyrelser for erhvervsakademierne overlades til et vedtægtsudvalg, bestående af formanden for den siddende bestyrelse, en medarbejderrepræsentant for den siddende bestyrelse, en studenterrepræsentant fra den siddende bestyrelse og to eksterne parter, der udpeges af ministeren efter indstilling fra formanden. Bestyrelserne for professionshøjskolerne, der pt. består af medlemmer, skal også ændres, da der ikke længere skal være krav om, at erhvervsakademierne skal være repræsenteret i bestyrelserne. 3. Uddannelsesudvalg skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen For at styrke en systematisk inddragelse af det aftagende arbejdsmarked i uddannelserne ønsker partierne, at sammensætningen af de nuværende uddannelsesudvalg på erhvervsakademier og professionshøjskoler ændres. Dette indebærer, at udvalgets praksisprofil skærpes i forhold til i dag, hvor der er krav om, at en række grupper skal være repræsenteret herunder en stor del inden for uddannelsesverdenen. Alle uddannelser skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg, og hver institution skal etablere minimum et uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde, modsat i dag hvor der i udgangspunktet skal nedsættes et uddannelsesudvalg for hver enkel grunduddannelse og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Det overlades fremadrettet til det enkelte erhvervsakademi/den enkelte professionshøjskole at fastsætte, hvor mange medlemmer der skal være i udvalget, da bredden i arbejdsmarkedet varierer på tværs af uddannelser og uddannelsesområder. Uddannelsesudvalgets opgave reformuleres, således at det fremgår, at uddannelsesudvalget skal rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet, ligesom uddannelsesudvalget skal inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Uddannelsesudvalget kan herudover rådgive om fx innovationspotentialer og praktikaftaler. Uddannelsesudvalget skal ligeledes rådgive i forhold til den regionale uddannelsesdækning for at sikre, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne også fremadrettet varetager regionale behov. Et flertal i hvert uddannelsesudvalg skal derfor have kendskab til regionale forhold. Det eksisterende krav til uddannelsesudvalgene om at afgive indstillinger om studieordninger til bestyrelsens eller rektors godkendelse 2

3 reformuleres, således at uddannelsesudvalgene fremover ikke afgiver indstilling til studieordningernes fællesdel, som udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde en given uddannelse. Uddannelsesudvalgene skal dog fortsat afgive indstilling om studieordningernes institutionsspecifikke forhold, som fremgår af studieordningens institutionsdel, og som udarbejdes enten af den enkelte institution eller af flere institutioner i fællesskab, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. 4. Skærpet fokus på erhvervsakademiernes omsætning af praksisnær viden ind i uddannelserne og ud i virksomhederne Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne spiller en væsentlig rolle som bindeled mellem viden, uddannelse og arbejdsmarked. Regeringens prioritering af forsknings- og udviklingsmidler til området, den nationale innovationsstrategi og flere andre initiativer afspejler et skærpet fokus på at understøtte institutionernes forpligtigelse til at sikre omsætning af ny viden ind i uddannelserne og ud i erhverv og professionerne. Med en revision af lovgivningen på området vil der være anledning til at tydeliggøre erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes profil som praksisnære og anvendelsesorienterede uddannelses- og videninstitutioner. Reviderede bestemmelser for videnarbejdet skal skærpe fremstillingen af, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne gennem praksisnære uddannelser har en særlig forpligtigelse i forhold til videnoverførsel til erhverv og professioner, hvorved institutionerne skal bidrage til fremme af vækst på det private arbejdsmarked og udvikling af den offentlige sektor. Der skal udarbejdes fælles og enslydende formuleringer af forventninger og krav til erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes videnproduktion og videnomsætning i uddannelser og professioner/erhverv. Der skal af bestemmelserne fremgå, at erhvervsakademier og professionshøjskoler skal indsamle, bearbejde og udvikle ny viden på deres respektive fagområder, og at dette kan indebære aktiv involvering i forsknings- og udviklingsaktivitet, herunder i samarbejder med universiteter og øvrige forskningsinstitutioner. 5. Kvalitetssikring af bæredygtige erhvervsakademier Med erhvervsakademierne skal der sikres en regional uddannelsesdækning på det tekniske og merkantile område med tilgængelighed for alle uddannelsessøgende, herunder også i geografiske yderområder/tyndtbefolkede områder. Samtidig har det været et klart rationale med etableringen af erhvervsakademisektoren at etablere institutioner af en tilstrækkelig størrelse til at være i stand til at sikre faglige miljøer af høj kvalitet og med økonomisk bæredygtige uddannelsesudbud. Erhvervsakademiernes regionale forpligtigelser må derfor ikke ske på bekostning af uddannelsernes kvalitet. Udbuddet af tekniske og merkantile videregående uddannelser af høj kvalitet forudsætter solide og bæredygtige institutioner. Med henblik på at sikre, at alle erhvervsakademier har den fornødne kapacitet til selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser lægges op til et særligt fokus herpå i forbindelse med den forestående institutionsakkreditering, som træder i kraft den 1. juli Således foreslås det, at institutionsakkrediteringen af erhvervsakademierne skal omfatte en specifik 3

4 vurdering af den enkelte institutions kvalitetssikring af videngrundlaget for udvikling og selvstændigt udbud af teknisk-merkantile professionsbacheloruddannelser. I henhold til nugældende akkrediteringslov er det op til den enkelte uddannelsesinstitution selv at vurdere, hvornår de er i stand til at gennemføre en institutionsakkreditering. Det forventes dog, at alle uddannelsesinstitutionerne har gennemført en institutionsakkreditering inden for 6 år fra lovens ikrafttræden. I overgangsperioden indtil et erhvervsakademi har opnået positiv institutionsakkreditering, skal erhvervsakademiets uddannelser fortsat uddannelsesakkrediteres. Således skal erhvervsakademierne dokumentere et tilstrækkeligt fagligt miljø samt videngrundlag påkrævet for udbud af uddannelse på det givne niveau. Godkendelse af nye uddannelser vil fra 1. juli 2013 ske efter prækvalifikation, hvor der vil blive taget stilling til behovet for den ny uddannelse eller det ny uddannelsesudbud. Fokus for prækvalifikationen er behov og sammenhæng i uddannelsessystemet. Et påvist eller tilstrækkeligt sandsynliggjort behov er en klar forudsætning for godkendelse af nye uddannelser og uddannelsesudbud. Det er dog samtidig en forudsætning, at den ansøgende institution er i stand til at løfte det pågældende uddannelsesudbud. Prækvalifikationen har som overordnet formål at sikre, at udvikling og udbud af nye uddannelser følger en samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk hensigtsmæssig linje. Med de nyligt indgåede udviklingskontrakter mellem ministeriet og det enkelte erhvervsakademi er der endvidere sat konkrete mål frem til 2015 i forhold til både at styrke uddannelsernes kvalitet indadtil og i forhold til at øge institutionens samarbejde med virksomhederne med henblik på at tilføre og omsætte viden i praksis. Opfølgningen på fremdriften i den enkelte udviklingskontrakt vil blive et centralt omdrejningspunkt i ministeriets systematiske tilsyn med det enkelte erhvervsakademi. 4

5 Bilag 1. Der foretages følgende ændringer af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Formålsbestemmelser Der udarbejdes enslydende formålsbestemmelser for erhvervsakademier og professionshøjskoler. Fastsættelse af fælles og enslydende formuleringer af krav til erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes videnproduktion og videnomsætning i uddannelser og professioner/erhverv, herunder krav om udvikling af ny viden på institutionernes respektive fagområder. Selvstændig ret til udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser Kravet om partnerskab med en professionshøjskole som forudsætning for udbud og udvikling af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilhørende efter- og videreuddannelser ophæves. Forudsætningen om sammenlægning med en professionshøjskole fjernes fra lovgivningen. Bestyrelsen Bestemmelserne om bestyrelsessammensætningen ændres: Der fastsættes en øvre og nedre grænse for antallet af medlemmer af erhvervsakademiernes bestyrelse (9-13 medlemmer). Erhvervsskolernes udpegningsret til erhvervsakademiernes bestyrelser ophæves i forlængelse heraf bortfalder kravet om, at medlemmer udpeget af institutionerne for erhvervsrettet uddannelse skal udgøre et flertal i erhvervsakademiernes bestyrelser. Kravet om, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal repræsenteres i hinandens bestyrelser, ophæves. Den nuværende øvre og nedre grænse (10-15 medlemmer) for antallet af medlemmer af professionshøjskolernes bestyrelse reduceres til 9-14 medlemmer, jf. ovenfor om bortfald af erhvervsakademiernes repræsentation. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om bestyrelsessammensætning, idet det dog i loven fastsættes, at de udefra kommende medlemmer skal tage udgangspunkt i erhvervsakademiets uddannelsesudbud og lokal- og regional området og skal have repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. De nærmere regler om bestyrelsens sammensætning skal fremgå af vedtægten, herunder om der skal være mulighed for selvsupplering. Fastlæggelsen af vedtægternes regler for sammensætning af de nye bestyrelser for erhvervsakademierne overlades til et vedtægtsudvalg, bestående af formanden for den siddende bestyrelse, en medarbejderrepræsentant for den siddende bestyrelse, en studenterrepræsentant fra den siddende bestyrelse og to eksterne parter, der udpeges af ministeren efter indstilling fra formanden. 5

6 Uddannelsesudvalgene Bestemmelserne om oprettelse af uddannelsesudvalg revideres - alle uddannelser skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg, og hver institution skal som minimum etablere et uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesområde. Sammensætningen af uddannelsesudvalgene på erhvervsakademier og professionshøjskoler ændres fokus på systematisk inddragelse af det aftagende arbejdsmarked. Det fastsættes herunder, at et flertal i hvert uddannelsesudvalg skal derfor have kendskab til regionale forhold. Kravet om, at hvert uddannelsesudvalg skal bestå af medlemmer, ophæves. Kompetencen til at fastsætte antallet af medlemmer i de konkrete uddannelsesudvalg overlades til at uddannelsesinstitutionerne. Bestemmelserne om uddannelsesudvalgenes opgaver reformuleres og præciseres. Det præciseres herunder, at kravet om afgivelse af indstillinger til studieordningerne kun omfatter institutionsspecifikke forhold. 6

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Produktion, teknologi og logistik Produktionsteknolog 20 37 30

Læs mere

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083

LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/030083 LOV nr 1614 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade København K Att: Marianne Madsen. 8.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade København K Att: Marianne Madsen. 8. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att: Marianne Madsen 8. oktober 2013 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Beslutning om udpegning til Metropols bestyrelse samt uddannelsesudvalg

Beslutning om udpegning til Metropols bestyrelse samt uddannelsesudvalg :\Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20131025\Bestyrelsesmøde\Bilag 10.1 Beslutning om udpegningsproces til bestyrelse og uddannelsesudvalg.docx Bilag 10.1 Dato 30. september 2013

Læs mere

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Kommissorium for Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Indhold Det formelle... 2 Uddannelsesudvalgene er rådgivende... 2 Medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen inviterer derudover sædvanligvis alle uddannelsesudvalgene på UC Syddanmark til et årligt fælles møde i september.

Bestyrelsen inviterer derudover sædvanligvis alle uddannelsesudvalgene på UC Syddanmark til et årligt fælles møde i september. Dato 26.03.2019 Journal nr. 4-14-01-1/2018 Reference mkhv Forretningsorden Uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen for Medie- og sonokommunikation og tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus

Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Vedtægt for Erhvervsakademi Aarhus Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Aarhus er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aarhus Kommune i Region

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Sjælland. Vedtægt for Professionshøjskolen Absalon Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Absalon er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Sorø Kommune

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser BEK nr 192 af 27/02/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-02-2014 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Ændrer i/ophæver BEK nr 675 af 30/06/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Standardvedtægt

Læs mere

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne

Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Uddannelsesudvalg Sundhedsuddannelserne Dekan Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol har 1.000 ansatte og 10.000 studerende. Vi uddanner blandt andet: Sygeplejersker og jordemødre

Læs mere

Notat. Vedtægt for UCL erhvervsakademi og professionshøjskole

Notat. Vedtægt for UCL erhvervsakademi og professionshøjskole Notat Oprettet af OLSJ Oprettelsesdato 30-01-2018 Dokumentnavn Vedtægt for UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole Vedtægt for UCL erhvervsakademi og professionshøjskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

VIAs forventninger NOTAT

VIAs forventninger NOTAT NOTAT Forventningsafstemning mellem VIA University College og kommunaldirektørnetværket under KKR Midtjylland om de kommunale repræsentanter i uddannelsesudvalgene Indledning VIA og styregruppen for uddannelse

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Mål og initiativer besluttet på politisk topmøde mellem KL, Danske Regioner, FTF, LO og Danske Professionshøjskoler D. 7. januar 2015 STÆRKE UDDANNELSES-

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Direktøren. Kære bestyrelsesformænd og rektorer

Direktøren. Kære bestyrelsesformænd og rektorer Direktøren Til bestyrelsesformænd og rektorer for universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner og kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner Kære bestyrelsesformænd

Læs mere

KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet

KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet S Y D D A N M A R K S Y D D A N M A R K KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet Layout: KL s Trykkeri

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/karen-lisbet Jacobsen... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/karen-lisbet Jacobsen... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 15. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole KAPITEL1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (på engelsk: Danish School of Media and Journalism) er en selvejende institution

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 21. september Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 21. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokale 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen

Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen Bilag 6.1.1 20160614 Dato 7. juni 2016 Initialer Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Koncept

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS Senest opdateret 7. marts 2017 I henhold til 20 i lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser nr. 1614 af 26/12/2013 samt

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Kortlægning af de lovgivningsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner

Kortlægning af de lovgivningsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner {rsrapport Kortlægning af de lovgivningsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier samt kunstneriske og maritime uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Strategisk rammekontrakt

Strategisk rammekontrakt Strategisk rammekontrakt 2018-2021 Erhvervsakademi Sjælland indgår en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. Køge 25. juni 2018 København den 3. juli 2018 Bestyrelsesformand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS

FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS FORRETNINGSORDEN FOR UDDANNELSESUDVALG PÅ CPHBUSINESS I henhold til 20 i bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser nr. 986 af 18/08/2017 samt 16 i vedtægt for Erhvervsakademiet

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion

Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Gør tanke til handling VIA University College Professionshøjskolen VIA i en international vækstregion Besøg af det rådgivende udvalg for Regional Udvikling den 6. august 2014 1 Vision 2020 de fem intentioner

Læs mere

Mere fleksible universitetsuddannelser. 6. december Uddannelses- og Forskningsministeriet

Mere fleksible universitetsuddannelser. 6. december Uddannelses- og Forskningsministeriet Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: Mere

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

korte og mellemlange videregående uddannelser roller & opgaver for de lokale uddannelsesudvalg

korte og mellemlange videregående uddannelser roller & opgaver for de lokale uddannelsesudvalg korte og mellemlange videregående uddannelser roller & opgaver for de lokale uddannelsesudvalg LUU Det lokale uddannelsesudvalg Sekretariatet for Uddannelse og Kompetence I denne pjece får du, som TL s

Læs mere

Regulerede selvejende institutioner

Regulerede selvejende institutioner Professionshøjskoler Regulerede selvejende institutioner Eksterne repræsentanter Særligt om kommunale og regionale bestyrelsesrepræsentanter Særligt om arbejdsgiver- og Særligt om forældre Studerende Der

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev (UC SYD)

Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev (UC SYD) Dato 20.03.2018 Journal nr. 0-01-01-1/2018 Reference bfmo Vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg Haderslev (UC SYD) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole

Forretningsorden for bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole Forretningsorden for bestyrelsen for Københavns Professionshøjskole 18. juni 2018 Københavns Professionshøjskole www.kp.dk I medfør af 14 i Vedtægt for Københavns Professionshøjskole fastsættes følgende

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

FTF s anbefalinger vedrørende dannelse af professionshøjskoler

FTF s anbefalinger vedrørende dannelse af professionshøjskoler FTF s anbefalinger vedrørende dannelse af professionshøjskoler 1 Forord Andet halvår af 2007 bliver en meget vigtig periode for grund-, efter- og videreuddannelserne på FTF-området. Det er i denne periode

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Pjece om. arbejdet i uddannelsesudvalg

Pjece om. arbejdet i uddannelsesudvalg Pjece om arbejdet i uddannelsesudvalg revideret 22.5.2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning 2. Resume 3. Hvem gør hvad på erhvervsakademier og professionshøjskoler? 4. Hvad siger reglerne

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om akkreditering af

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Vedtægt for Københavns Professionshøjskole

Vedtægt for Københavns Professionshøjskole Dato 7. december 2017 Vedtægt for Københavns Professionshøjskole Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Københavns Professionshøjskole (University College Copenhagen) er en selvejende institution inden

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College

Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College Vedtægt for Professionshøjskolen Sjælland University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen Sjælland University College er en selvejende institution inden for den offentlige

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Videnstærke erhvervsakademier

Videnstærke erhvervsakademier Videnstærke erhvervsakademier Oplæg ved direktør Inge Mærkedahl 17. januar 2013 1 Styrket udviklings- og evidensbasering på FL13 52,3 mio. årligt til erhvervsakademierne til styrket udviklings- og evidensbasering

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017

Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Strategi STRATEGI for FOR DANSKE Danske ERHVERVSAKADEMIER Erhvervsakademier 2015-2017 2015-2017 1 Strategi for Danske Erhvervsakademier 2015-2017 Erhvervsakademierne er med deres etablering i 2009 og frem

Læs mere

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 250 Offentligt Undervisningsministeriet Baggrundsnotat til brug for Folketingets Uddannelsesudvalgs høring den 13. marts 2007 om flerfaglige professionshøjskoler

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding

Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Vedtægt for Erhvervsakademi Kolding Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Kolding, på engelsk International Business Academy - Kolding er en selvstændig institution inden for den offentlige

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

1. Uddannelsesstationer

1. Uddannelsesstationer Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Kvalitet og Evaluering 02-maj-2017 Udarbejdet af HKK Journalnummer Dokumentnavn Uddannelsesstationer Dokumentnummer 3 1. Uddannelsesstationer Med en ny forsøgsordning

Læs mere

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser KL har i forbindelse med udpegning, sammensætning og betjening af bestyrelserne for de nye FGU-institutioner bedt Undervisningsministeriet uddybe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Viden i anvendelse. Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1

Viden i anvendelse. Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1 Viden i anvendelse Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne DANSKE ERHVERVSAKADEMIER VIDEN I ANVENDELSE 1 Forord Med vedtagelsen af loven om erhvervsakademier i december 2013 fik erhvervsakademierne

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat UDKAST Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 2 Genansøgning...

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr 935 af 25/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen

Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for ernæring og sundhedsuddannelsen Dagsorden Mødedato: Mandag den 13. september 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus Slagelsevej 70-74,

Læs mere

Opfølgning på bestyrelsesseminar

Opfølgning på bestyrelsesseminar 4.2 Dato 11. oktober 2011 Initialer Opfølgning på bestyrelsesseminar Metropols bestyrelse har på sit seminar 5. september 2011 forholdt sig overordnet og strategisk til Metropols situation i forhold til

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse

Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse Vedtægt for FGU Nordsjælland I medfør af 2, stk. 3, og 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon

Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon Forventninger, opgaver og retningslinjer - uddannelsesudvalg Professionshøjskolen Absalon Indhold 1. Formål og opgaver... 2 2. Forventninger til medlemmer og output... 3 3. Møder - indhold og form... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser LBK nr 467 af 08/05/2013 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kvalitetsbegreb for forskning og udvikling for Professionshøjskolen Metropol

Kvalitetsbegreb for forskning og udvikling for Professionshøjskolen Metropol Tagensvej 18 00 København N Tlf. nr. 7 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 173 Dato Initialer Besluttet af direktionen 18. juni 015 THLI og LISS Kvalitetsbegreb for forskning og udvikling

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere