Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser"

Transkript

1 Strategi og Kvalitet September 2013 (revideret juni/dec.2014, april/sep.2015, dec. 2016, okt. 2018) Sagsnr.: Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem. Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer, sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet, de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår otte kvalitetsområder, som universitetets uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra via dels periodiske evalueringer (selvevalueringer) og efterfølgende er, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af en række procedurer inden for hvert af disse kvalitetsområder. Se det samlede kvalitetssystem på hjemmesiden: Nærværende Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser definerer således de overordnede rammer for udarbejdelsen af selvevalueringerne og de tilknyttede er som omdrejningspunktet for universitetets konkrete kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde. Selvevalueringerne samler information inden for de otte kvalitetsområder, der er defineret i universitetets kvalitetspolitik, og skal derfor også anskues i sammenhæng med universitetets procedurer vedrørende løbende monitorering og styring af universitetets eksisterende uddannelser inden for hvert af disse kvalitetsområder. Selvevalueringerne af universitetets enkelte uddannelser og de efterfølgende er udarbejdes i et samarbejde mellem fakulteter, institutter og studienævn med henblik på systematisk sikring og udvikling af kvaliteten og relevansen af universitetets uddannelser. Selvevalueringerne foretages desuden med inddragelse af undervisere, studerende, aftagerrepræsentanter og eksterne faglige eksperter. Formål På det overordnede, strategiske niveau er formålet med selvevalueringerne af uddannelserne at sikre, at alle uddannelser på Aalborg Universitet kontinuerligt udvikles i relation til universitetets gældende strategi. På det mere konkrete niveau vedrørende kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser er formålet med selvevalueringerne af uddannelserne, at der systematisk indsamles eksisterende viden og skabes ny viden om uddannelsernes kvalitet og relevans. Ved at indsamle og analysere relevante informationer inden for hvert af universitetets kvalitetsområder skabes der, ved hjælp af den systematiske selvevaluering af alle universitetets uddannelser, et overblik over de enkelte uddannelsers styrker og svagheder. Selvevalueringerne skal således sikre solide grundlag for refleksioner vedrørende mulig justering eller videreudvikling af uddannelserne, der skal sikre, at der drages yderligere nytte af uddannelsernes styrker og arbejdes på at minimere deres svagheder. De udarbejdede selvevalueringsrapporter skal udgøre grundlaget for 1

2 selvevalueringsmøder om de enkelte uddannelser, hvor uddannelsernes interessenter drøfter disses styrker og svagheder med henblik på videreudvikling af deres kvalitet og relevans. Selvevalueringsrapporter og -møder har dermed til formål at danne det bedst mulige informationsgrundlag for den efterfølgende udarbejdelse af er vedrørende den eventuelle justering og/eller videreudvikling af de enkelte uddannelser under hvert studienævn. Deltagere i selvevalueringsprocessen I selvevalueringsprocessen deltager følgende parter (disse skal således bl.a. deltage i selvevalueringsmøderne): - Prodekan for uddannelse og sagsbehandler fra Studieservice - Institutleder(e) og instituttets sagsbehandler/-e - Evt. viceinstitutleder - Studieleder - Studienævnsformand - Næstformand for studienævnet (studerende) - Studienævn - Aftagerrepræsentant(er) - Ekstern faglig ekspert - Undervisere0F1 - Studerende1F2 og evt. dimittender Processen kort Processen vedrørende udarbejdelse af selvevalueringsrapporter, afholdelse af selvevalueringsmøder, udarbejdelse af er samt den efterfølgende implementeringsperiode løber over en periode på seks år, hvoraf implementeringsperioden udgør de sidste fem år. I slutningen af hvert af de fem sidste år i perioden udarbejdes en statusrapport vedrørende implementeringen af erne, hvor den afsluttende statusrapport samtidigt vil udgøre en del af afsættet for påbegyndelsen af udarbejdelsen af den næste selvevalueringsrapport, der skal udarbejdes det følgende år. Denne cyklus for selvevaluering af universitets uddannelser er illustreret i figur 1. 1 Selvevalueringsmøderne skal være åbne for studerende og undervisere tilknyttet uddannelsen. 2 Selvevalueringsmøderne skal være åbne for studerende og undervisere tilknyttet uddannelsen. 2

3 Figur I: Selvevalueringscyklussen År 1 Selvevalueringsrapport Selvevalueringsmøde Handlingsplan År 6 Afsluttende statusrapport og statusmøde vedr. implementering af År 2 Statusrapport og statusmøde vedr. implementering af År 5 statusrapport og statusmøde vedr. implementering af År 3 Statusrapport og statusmøde vedr. implementering af År 4 Statusrapport og statusmøde vedr. implementering af Ansvar Institutlederen har det overordnede ansvar for at sikre, at proceduren følges, herunder at der udarbejdes selvevalueringsrapporter, indkaldes til og afholdes selvevalueringsmøder samt udfærdiges er omfattende alle uddannelser under instituttets studienævn. Institutlederen har ansvar for at sikre inddragelse af eksterne eksperter og aftagere. Det er ligeledes institutlederens ansvar at sikre forventningsafstemning med de eksterne eksperter og aftagere bl.a. i forhold til specifikke opmærksomhedspunkter, der ønskes særlig sparring omkring. Studieservice har ansvaret for fastlæggelse af turnus for selvevaluering af fakultetets uddannelser, udarbejdelse af skabeloner til selvevalueringsrapporter og skabeloner til selvevalueringser. Prodekaner for uddannelse har ansvaret for at sikre afholdelse af opstartsmøder samt smøder. 3

4 Processen i detaljer: 0BÅr 1 Selvevaluering og udarbejdelse af Udsendelse af tidsplan samt skabeloner Februar Studieservice udarbejder og fremsender en tidsplan for processen og en skabelon for udarbejdelse af rapport for selvevaluering samt skabelon for til instituttet. Selvevaluering Februar: For de uddannelser som skal selvevalueres, indkalder Studieservice på vegne af prodekanen institutledere og/eller evt. viceinstitutleder, studielederen og studienævnsformanden til opstartsmøde for selvevalueringsprocessen. Prodekanen deltager også i opstartsmødet. Marts - maj: Institutlederen skal på baggrund af den udsendte skabelon fra Studieservice sikre udarbejdelse af selvevalueringsrapporter for uddannelserne under instituttets studienævn (én uddannelse = én studieordning) i samarbejde med studienævnsformanden og studielederen. Institutlederen sikrer at udarbejdelsen af rapporterne sker i dialog med Studieservice, der yder rådgivnings- og vejledningsmæssig støtte. Efter aftale med prodekanen i forbindelse med opstartsmødet for selvevalueringsprocessen, kan op til fem nært beslægtede uddannelser evalueres i én selvevalueringsrapport; i så fald skal der i rapportens indledning redegøres for baggrunden for, at netop disse uddannelser behandles i samme rapport, ligesom det i relevant omfang under selvevalueringsrapportens enkelte punkter skal tydeliggøres, hvilke redegørelser der vedrører den enkelte uddannelse. Rapporten skal som minimum indeholde redegørelser til de fremsatte spørgsmål under kvalitetsområderne samt en samlet vurdering inden for hvert af universitetets otte kvalitetsområder2f3 : - Nøgletal for kvalitet - Opbygning og forløb - Undervisningens og studiemiljøets kvalitet - Forskningsdækning og -miljøer - Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling - Nøgletal for relevans - Dialog med dimittender - Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet På baggrund af redegørelser og vurderinger inden for de enkelte kvalitetsområder skal rapporten ligeledes indeholde en samlet, strategisk vurdering af hver enkelt uddannelses kvalitet og relevans og langsigtede udviklingsmuligheder. Maj: Udkast til selvevalueringsrapporter skal være færdige, således at selvevalueringsrapporterne kan drøftes i studienævnet i løbet af maj måned. Juni juli: Efter studienævnets behandling har institutlederen ansvaret for at sikre tilretning af rapporterne i relevant omfang. Selvevalueringsrapporterne er endelige, når institutlederen vurderer, at de er af en tilfredsstillende kvalitet til at kunne sikre, at uddannelserne kan drøftes på et veloplyst 3 Jf. universitetets skabelon for selvevaluering. 4

5 grundlag på det efterfølgende selvevalueringsmøde, hvor der udover interne parter fra universitetet også deltager eksterne parter. Institutlederen har ansvaret for at den endelige rapport sendes til de interessenter, der inviteres til selvevalueringsmødet; herunder dekanatets sagsbehandler i Studieservice og uddannelsesrådgiver i dekansekretariatet August - september: De færdige selvevalueringsrapporter skal danne baggrund for et selvevalueringsmøde om uddannelsen/-erne, hvor de relevante interessenter deltager (se indeværende procedures afsnit Deltagere i selvevalueringsprocessen ). Rapporten skal danne grundlag for en nærmere drøftelse og evaluering af uddannelsen/-erne. I drøftelsen skal som minimum indgå: En vurdering af den enkelte uddannelse som helhed ud fra selvevalueringsrapporten. En vurdering af effekten af tidligere igangsatte indsatser beskrevet i selvevalueringsrapporten. Analyser af problemstillinger på baggrund af selvevalueringsrapporten. Drøftelse af relevante handlinger på baggrund af konklusionerne fra selvevalueringsrapporten, der eksempelvis kan omfatte: Konkrete muligheder for justering af uddannelsens tilrettelæggelse eller videreudvikling af uddannelsen fagligt og pædagogisk. Internationalisering. Instituttets sagsbehandler udarbejder, med støtte fra sagsbehandler i Studieservice, et referat af selvevalueringsmødet, som sendes til godkendelse hos institutlederen og/eller viceinstitutlederen. Referatet skal herefter endeligt godkendes af alle mødedeltagere. Såfremt det anses for hensigtsmæssigt, og hvis der er tale om nært beslægtede uddannelser, som udbydes inden for instituttet og/eller studienævnet kan et antal på op til fem uddannelser evalueres på det samme selvevalueringsmøde (der i så fald forlænges tidsmæssigt). I tilfælde hvor der af praktiske hensyn afholdes flere selvevalueringsmøder for et studienævns uddannelser på samme dag, skal hvert møde have særskilt dagsorden og referat, ligesom deltagerkredsen til hvert møde skal afspejle de enkelte uddannelsers interessenter (herunder især eksterne faglige eksperter og aftagerrepræsentanter, der er relevante for de uddannelser, der skal evalueres på selvevalueringsmødet). Udarbejdelse af September - oktober: På baggrund af selvevalueringsrapporten og selvevalueringsmødet har institutlederen i samarbejde med studielederen, studienævnsformanden og næstformanden for studienævnet ansvaret for at sikre udarbejdelse af et udkast til en, som skal omfatte alle studienævnets uddannelser. Handlingsplanen skal dels kort beskrive eventuelle overordnede/strategiske tiltag og/eller konkrete handlinger, der skal igangsættes på tværs af flere uddannelser og dels hvilke handlinger, der skal iværksættes for de enkelte uddannelser (herunder eksempelvis revision af studieordninger eller semesterbeskrivelser for de enkelte uddannelser). Institutlederen er ansvarlig for, at en er koordineret ift. universitetets, fakultetets og de involverede institutters relevante strategier. Oktober - november: Studienævnet behandler udkastet til en for dets uddannelser sammen med årets nøgletal for studienævnets uddannelser (herunder udarbejdelse af statusrapport jf. Procedure for studienævnsrapporter ) med henblik på, om nøgletallene giver anledning til at justere en. Efter behandlingen i studienævnet har institutlederen ansvaret for på denne baggrund i relevant omfang at sikre justering af en. 5

6 Det færdige udkast til for studienævnets uddannelser skal drøftes mellem institutleder og/eller evt. viceinstitutleder, studieleder, studienævnsformand og øvrige relevante institutledere, hvorefter den sendes til dekanatet, uddannelsesrådgiver i dekansekretariatet og dekanatets sagsbehandler i Studieservice sammen med den seneste studienævnsrapport (inkl. studienævnets og instituttets bemærkninger) senest den 1. december (jf. Procedure for studienævnsrapporter). Handlingsplansmøde December - januar: Handlingsplanerne skal danne udgangspunkt for et smøde. Studieservice indkalder på vegne af prodekanen til møde med deltagelse af prodekan, institutleder og evt. viceinstitutleder, studieleder, studienævnsformand samt evt. øvrige relevante institutledere. Udover prodekanens sagsbehandler i studieservice deltager også øvrige relevante administrative medarbejdere. Mødet har til formål at sikre sammenhæng og koordination i den uddannelsesstrategiske retning på alle niveauer i organisationen samt endeligt aftale ansvarsfordeling og milepæle for de i en beskrevne handlinger. Eventuelle nye tendenser i årets nøgletal drøftes i sammenhæng med en for studienævnet. Institutlederen skal derefter sikre, at mødets konklusioner i relevant omfang udmøntes i en justering af det konkrete studienævns, hvorefter en sendes til sagsbehandler i Studieservice. Prodekanens sagsbehandler i Studieservice gennemgår erne forud for den endelige godkendelse ved prodekanen. Prodekanens sagsbehandler i Studieservice udarbejder et referat på baggrund af mødet og sikrer, at eventuel aftalt opfølgning og den tilknyttede ansvarsfordeling fremgår af referatet. I samarbejde med prodekanerne og i forlængelse af det/de afholdte møder sørger Studieservice for at dagsordenssætte en samlet status (uddannelsesberetning) for fakultetets uddannelser på et direktionsmøde. Uddannelsesberetning til direktionen Februar: Prodekanen drøfter efterfølgende det samlede billede for alle uddannelser, vedrørende det foregående års arbejde med udvikling af kvalitet og relevans på uddannelsesområdet via selvevalueringsprocessen, med direktionen; det vil sige både de overordnede og generelle tendenser samt eventuelle relevante udfordringer og problemstillinger på de enkelte uddannelser, som det vurderes relevant at orientere direktionen om. Denne uddannelsesberetning udarbejdes på baggrund af årets selvevalueringser og statusrapporter. Uddannelsesberetningen udarbejdes i samarbejde mellem Studieservice, prodekaner og dekansekretariater på baggrund af en skabelon udarbejdet af Studieservice.. År Status på implementering af Status på implementeringen af Oktober - november: Institutlederen har ansvaret for at sikre udarbejdelse af en statusrapportering vedrørende arbejdet med en, som behandles i sammenhæng med den årlige behandling 6

7 af nøgletal på et studienævnsmøde i oktober/november. Institutlederen har ansvaret for at statusrapporteringen vedr. selvevalueringsen samt den seneste studienævnsrapport (inkl. studienævnets og instituttets bemærkninger) fremsendes til sagsbehandler i Studieservice senest den 1. december (jf. Procedure for studienævnsrapporter ). December - januar: Studieservice indkalder på vegne af prodekanen institutleder og evt. viceinstitutleder3f4, studieleder og studienævnsformand til et møde, hvor status på implementering af en drøftes sammen med statusrapporten og eventuel opfølgning aftales (jf. universitetets Procedure for studienævnsrapporter ). Institutlederen sikrer i samarbejde med studielederen og studienævnsformanden efter statusmødet med prodekanen at en i relevant omfang justeres på baggrund af erfaringerne fra det foregående års arbejde med implementeringen, de nye nøgletal i studienævnsrapporten samt det øvrige monitorerende arbejde inden for kvalitetssystemets enkelte kvalitetsområder. Såfremt en justeres, gennemgår Prodekanens sagsbehandler i Studieservice ene forud for den endelige godkendelse ved prodekanen. Studieservice udsender den godkendte til implementering. År 6 Afsluttende status på implementering af Afsluttende status på implementeringen af Oktober - november: Institutlederen har ansvaret for at sikre udarbejdelse af en afsluttende statusrapportering vedr. arbejdet med en, som klart beskriver de konkrete realiserede forandringer og tiltag for hvert punkt i en. Den afsluttende statusrapport behandles i sammenhæng med den årlige behandling af nøgletallene på et studienævnsmøde i oktober/november. Institutlederen har ansvaret for at statusrapporten vedr. selvevalueringsen samt en status vedr. nøgletallene fremsendes til sagsbehandleren i Studieservice senest den 1. december (jf. Procedure for studienævnsrapporter ). December - januar: Studieservice indkalder på vegne af prodekanen institutleder og evt. viceinstitutleder4f5, studieleder og studienævnsformand til et møde, hvor status på implementering af en drøftes sammen med statusrapporten og nøgletallene og eventuel opfølgning aftales (jf. universitetets Procedure for studienævnsrapporter ), herunder nøgletal og kvalitetsområder, der skal indgå i næste selvevalueringsrapport for studienævnet. Udarbejdelsen af denne påbegyndes i februar det følgende år, hvor processen gentages jf. den ovenfor beskrevne proces for: År 1 - selvevaluering og udarbejdelse af. Revision Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af indeværende procedure påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. 4 Institutlederens deltagelse i mødet kan om nødvendigt erstattes ved deltagelse af et andet medlem af institutledelsen; i så fald skal denne stedfortræder have bemyndigelse til at træffe beslutninger på instituttets vegne på mødet. 5 Institutlederens deltagelse i mødet kan om nødvendigt erstattes ved deltagelse af et andet medlem af institutledelsen; i så fald skal denne stedfortræder have bemyndigelse til at træffe beslutninger på instituttets vegne på mødet. 7

8 8

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Kvalitet og strategi Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 (revideret oktober 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser

Læs mere

[Uddannelsernes godkendte titler]

[Uddannelsernes godkendte titler] Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Uddannelsessekretariatet Dokument dato: 25.8.2017 Dokumentansvarlig: Sebastian Bue Rakov Senest revideret: 25.8.2017 Senest revideret af: Sebastian Bue Rakov

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016 Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Line Kousholt Caspersen Telefon: 99 40 96

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering på Arts

Model for uddannelsesevaluering på Arts Notat Model for uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere

Læs mere

Uddannelsesevaluering på Arts

Uddannelsesevaluering på Arts Notat Uddannelsesevaluering på Arts Som en del af kvalitetssikringsarbejdet gennemføres såvel uddannelsesevalueringer som årlige statusser. Formålet med uddannelsesevalueringen er at identificere indsatsområder

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Opsummering af indsatser Uddannelse

Opsummering af indsatser Uddannelse 6.1 Der opstilles relevante indikatorer for robusthedsprincipper til evaluering af uddannelsesporteføljen. Der opstilles et vurderingsgrundlag bestående af principper og dertilhørende indikatorer. Der

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SERVICE SYSTEM DESIGN SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 13.

SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SERVICE SYSTEM DESIGN SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 13. SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I SERVICE SYSTEM DESIGN SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 13. SEPTEMBER 2017 Deltagere Jørgen Rasmussen, Ekstern faglig ekspert, AARCH Thomas

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (Midlertidig udgave gældende for efteråret 2018) Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Revideret dato: 21-06-2018

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultets og Det Tekniske Fakultet for IT og Designs uddannelser Baggrund Udmøntningsnotat for bemanding af Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige

Læs mere

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet

Ansvarsområder for skole og studienævn på TEKNAT, Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Kim Jensen Telefon: 9940 9900 Email: kje@adm.aau.dk Dato: 30-04-2014 Sagsnr.: 2014-409-00021 Ansvarsområder for skole og studienævn

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser Baggrund Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi

Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

SUPPLERENDE SELVEVALUERINGSRAPPORT

SUPPLERENDE SELVEVALUERINGSRAPPORT SUPPLERENDE SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Akkrediteringsafgørelse... 4 1.2 Proces vedr. genakkreditering...

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ICTE OG MASTERUDDANNELSEN I ICT

SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ICTE OG MASTERUDDANNELSEN I ICT SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I ICTE OG MASTERUDDANNELSEN I ICT SCHOOL OF ICT / STUDIENÆVN FOR ELEKTRONIK OG IT 7. SEPTEMBER 2016 Dagsorden 10.00: Velkomst, præsentation af dagsorden, deltagere

Læs mere

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016

Studienævnets nøgletalsvurdering vedr. studienævnsrapport 2016 Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Line Kousholt Caspersen Telefon: 99 40 96

Læs mere

Procesbeskrivelse for opfølgning på identificerede udfordringer i studiemiljøet

Procesbeskrivelse for opfølgning på identificerede udfordringer i studiemiljøet Studieservice Fr. Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg August 2019 Strategi og Kvalitet Sagsbehandler: Carina Back Telefon: 9940 7432 Email: caba@adm.aau.dk Procesbeskrivelse for opfølgning på identificerede

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Notat om SDU s uddannelsesberetning

Notat om SDU s uddannelsesberetning SDU Uddannelseskvalitet Notat om SDU s Sidst revideret, juni 2018 sdu.dk/uddannelseskvalitet Kolofon Dokumentets status: Gældende Godkendt pr.: 13. juni 2018 Godkendt af: Direktionen Gældende for: SDU

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Bæredygtigt Design

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Bæredygtigt Design Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Uddannelsessekretariatet Dokument dato:15-03-2018 Dokumentansvarlig: Nis Ovesen Senest revideret: 15-03-2018 Senest revideret af: Sara Marie Jensen Sagsnr.:

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

2. Orientering om godkendt referat fra møde i Rådet for kvalitetssikring og -udvikling den 22. august 2016

2. Orientering om godkendt referat fra møde i Rådet for kvalitetssikring og -udvikling den 22. august 2016 Referat Møde Rådet for kvalitetssikring og -udvikling Dato og tid 22. november 2016, kl. 12.30-15.00 Studieservice Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Sted Deltagere Fredrik Bajers Vej 5, lok.

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LYD- OG MUSIKTEKNOLOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 13.

SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LYD- OG MUSIKTEKNOLOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 13. SELVEVALUERINGSMØDE FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LYD- OG MUSIKTEKNOLOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 13. SEPTEMBER 2017 Deltagere Jan Larsen, Ekstern faglig ekspert, DTU Michael Hoby

Læs mere

Årshjul for studieadministrationen og studienævnets arbejde med kvalitetspolitikken

Årshjul for studieadministrationen og studienævnets arbejde med kvalitetspolitikken 14. november 2013/HKRO/CZJ/LSR Årshjul for studieadministrationen og studienævnets arbejde med kvalitetspolitikken Uddrag fra Universitetets kvalitetspolitik delpolitik for studieadministration og studievejledning:

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Campus Service. Institutleder, studienævnsformand. Institutleder

Campus Service. Institutleder, studienævnsformand. Institutleder Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Martin Roed Tlf. 9940 9600 Oktober 2018 Sagsnr.: 2017-410-00077 Procesbeskrivelse for opfølgning på decentralt identificerede udfordringer

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS)

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringshandlingsplan for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Handlingsplanen

Læs mere

Referat. Møde. Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Dato og tid 15. november 2018, kl Sted. Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207

Referat. Møde. Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. Dato og tid 15. november 2018, kl Sted. Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207 Referat Møde Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling Dato og tid 15. november 2018, kl. 12.30-15.00 Sted Deltagere Fredrik Bajers Vej 5, lokale 207 Inger Askehave (IA) Hanne Dauer Keller (HDK) Malene

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Bilag 4 - Formålsbeskrivelse for uddannelsesberetningen Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets

Læs mere

(Midlertidig udgave gældende for opfølgning efter 1. oktober 2018) Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

(Midlertidig udgave gældende for opfølgning efter 1. oktober 2018) Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: September 2018 Senest revideret af: Emil Smith Olsen; Sebastian Bue

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt

Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN

PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN PLAN FOR EVALUERING AF UNDERVISNING, SEMESTRE OG UDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER CAT SKOLEN Nedenstående er et tillæg til AAUs overordnede procedure for evaluering af

Læs mere

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST

Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Organisationsdiagram. Kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet, ST Kvalitetshåndbogen - Hvem gør hvad? Kvalitetshåndbogen for uddannelser på Science and Technology (ST) er et redskab for studienævnsmedlemmer, uddannelsesansvarlige, studieadministratorer, medlemmer af

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Nedenfor fremgår evalueringsplan for Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde i. Planen er udarbejdet, så

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole

Kommissorium for. Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Kommissorium for Uddannelsesudvalg for grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser i Københavns Professionshøjskole Indhold Det formelle... 2 Uddannelsesudvalgene er rådgivende... 2 Medlemmer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT, KOMMUNIKATIONS- OG MEDIETEKNOLOGI

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT, KOMMUNIKATIONS- OG MEDIETEKNOLOGI SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT, KOMMUNIKATIONS- OG MEDIETEKNOLOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 13. SEPTEMBER 2017 Deltagere Kim Normann Andersen, Ekstern faglig

Læs mere

KVALITETSPOLITIK OG KVALITETSSYSTEM PÅ ARKITEKTSKOLEN AARHUS

KVALITETSPOLITIK OG KVALITETSSYSTEM PÅ ARKITEKTSKOLEN AARHUS KVALITETSPOLITIK OG KVALITETSSYSTEM PÅ ARKITEKTSKOLEN AARHUS Side 1 af 5 Kvalitetspolitik Arkitektskolen Aarhus har formuleret en række ambitioner for kvalitetsarbejdet på skolen. Den første ambition handler

Læs mere

Evaluering af Software Engineering & Global Business Engineering

Evaluering af Software Engineering & Global Business Engineering Evaluering af Software Engineering & Global Business Engineering Uddannelsesevaluering med eksterne eksperter 4. december 2018 RESUMÉ INDHOLD 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Panelet og panelets opgave

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER S I K R E R O B U S T E U D D A N N E L S E R 6. 2 P å b a g g r u n d a f r o b u s t h e d s p r i n c i p p e r n e s æ t t e s e t a r b e j d e i g a n g m

Læs mere

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedure for udvikling af nye uddannelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for udvikling af nye uddannelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab Studieleder Lisbeth E. Knudsen Institutleder Mette Madsen

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 24. september 2014

Referat af studienævnsmøde den 24. september 2014 Studienævn for Filosofi Nyhavnsgade 14 9000 Aalborg Danmark Telefon 9940 9950 learning@learning.aau.dk www.learning.aau.dk Mette Hvillum Direkte telefon 9940 3093 mh@learning.aau.dk Referat af studienævnsmøde

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Civilingeniør, cand.polyt. i signalbehandling og beregning (SPC)

Civilingeniør, cand.polyt. i signalbehandling og beregning (SPC) Mødereferat Emne: Selvevalueringsmøde for kandidatuddannelser i Aalborg under SN for Elektronik og IT: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer Civilingeniør, cand.polyt. i regulering

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Kvalitetssikring på DJM version 2019

Kvalitetssikring på DJM version 2019 Kvalitetssikring på DJM version 2019 Institutionsakkreditering og kvalitetssikring Ved lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner er det bekendtgjort, at Det Jyske Musikkonservatorium,

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen

Styrke relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde ved at sikre eksternerepræsentanternes indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen Bilag 6.1.1 20160614 Dato 7. juni 2016 Initialer Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089 1732 Koncept

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Bachelor i teknoantropologi (Aalborg og København) Kandidat i teknoantropologi (Aalborg og København)

Bachelor i teknoantropologi (Aalborg og København) Kandidat i teknoantropologi (Aalborg og København) Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere