Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark"

Transkript

1 Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark

2 Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark Baggrund Fødeplanen er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens (SST) anbefalinger for Svangreomsorg, som udkom i Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer fra Desuden skal fødeplanen tilrettelægges i overensstemmelse med specialeudmeldingerne. Fødeplanen afløser de tidligere amters fødeplaner og sikrer en harmonisering på området.

3 Fødeplan i Region Syddanmark Formål med en fødeplan er, at den blandt andet skal beskrive: Tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder Samarbejdet mellem de forskellige fagpersoner og den enkelte kvinde/ familie Koordinering af tilbuddene tværfagligt og tværsektorielt. 3 Målgruppen: Administratorer og beslutningstagere Sundhedspersonale i region og kommuner Fødeplanen er derfor dels udviklet som et fælles grundlag, dels som et arbejdsredskab og opslagsværk til brug i det daglige arbejde for de fagprofessionelle.

4 Ændringer og harmonisering hovedområder: Reduktion af antal konsultationssteder Nye tilbud i jordemoderkonsultationer målrettet særlige grupper Fødsels- og forældreforberedelse Nye tema-tilbud ved svangreambulatorier målrettet særlige grupper Oprettelse af Familieambulatorer og Familiecenter målrettet gravide familier med misbrugsproblemer. 4

5 Ændringer og harmonisering hovedområder: Indførelse af ambulant fødsel til alle normale fødende Bedre barselstilbud til indlagte fødende Oprettelse af barselsklinikker ved alle fødesteder Skærpet visitation til fødesteder uden neonatalafdeling færre fødsler i Svendborg Hjemmefødsler 3 modeller 5

6 Reduktion af konsultationssteder Det foreslås, at der foretages reduktion og sammenlægninger af steder til afholdelse af jordemoderkonsultation. Formålet er dels mere effektiv udnyttelse af jordemoderens tid, mere rentabel drift og mere varieret tilbud til de gravide og deres partnere. Endvidere langt bedre muligheder for udbygning af IT i konsultationerne Ingen betydning for antallet af jordemoderbesøg for den enkelte gravide, ligesom det tværfaglige samarbejde med sundhedsplejen, kommune og almen praksis vil foregå som beskrevet i Fødeplanen. Reduktion har fundet sted på Fyn inden regionsdannelsen derfor kun reduktion af ét sted. (Nr. Lyndelse) 6

7 Reduktion af konsultationssteder 7

8 Tilbud i jordemoderkonsultationerne Udover det almindelige tilbud i jordemoderkonsultationerne (individuel konsultation, gruppekonsultation og åben konsultation) er der specialkonsultationer for forskellige grupper af gravide med behov for en særlig indsats: 8 Gravide med særlige behov (ex. socialt sårbare gravide) Overvægtige gravide med BMI 27 Gravide, der venter mere end et barn flerfoldsgraviditeter.

9 Fødsels- og forældreforberedelse Der tilrettelægges forskellige tilbud indenfor den fødsels- og forældreforberedende undervisning, herunder også til særlige grupper med specielle problemstillinger. Fødsels- og forældreforberedelsen bliver også tilrettelagt med henblik på at forberede kvinden og familien på tidlig udskrivelse efter fødslen og den første tid sammen med et spædbarn i hjemmet. 9

10 Tilbud i svangreambulatorier I svangreambulatorierne medinddrages den obstetriske speciallæge til de gravide, som på grund af medicinske, obstetriske, sociale og/eller psykiske risikofaktorer har behov for yderligere indsats udover basistilbuddet hos den praktiserende læge og jordemoderen. 10 Der oprettes særlige teams i svangreambulatoriet: Fødselsaftale team til forbyggelse af fødselsangst og kejsersnit uden medicinsk årsag (kejsersnit på mors ønske) Ammeteam Akupunkturteam Diabetesteam

11 Risikovurdering og fosterdiagnostik Den basale information vedrørende risikovurdering og fosterdiagnostik gives hos den praktiserende læge. 11 Ved behov for udvidet information henvises den gravide til individuel information hos speciallæge på fødestedet. Dette er en ændring i forhold til tidligere Fyns Amt, hvor den basale information er givet på sygehusene OUH og Svendborg.

12 Familieambulatorier Som noget nyt etableres der Familieambulatorier på baggrund af særskilt vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Indsatsen retter sig mod gravide misbrugere og deres børn op til 7 års alderen. Indsatsen over for de gravide er intensiveret i forhold til i dag og indsatsen i forhold til barnet er ny. Herudover varetager Familieambulatoriet indsatsen over for gravide med alvorlige psykiske lidelser, gravide udviklingshæmmede og/ eller gravide med svære psykosociale problemstillinger. 12 På OUH etableres det et Familiecenter, som har regionsfunktion og en vejledende rolle i relation til Familieambulatorierne på de øvrige fødesteder i regionen.

13 Ambulante fødsler Region Syddanmark overgår som hovedregel til ambulante fødsler, såvel for første- som flergangsfødende med et normalt forløb. Dette suppleres med et udbygget tilbud i barselsperioden i form af barselsklinikker, hvor man kan henvende sig døgnet rundt efter behov. I dag foregår ca. en tredjedel af fødslerne ambulant med ændringen vil det være cirka halvdelen af alle fødsler. 13 Formålet er dels at styrke egenomsorgen for de helt ukomplicerede forløb, dels at frigøre ressourcer til at give en bedre omsorg til de komplicerede forløb og til at gøre en særlig indsats for de mere udsatte grupper af gravide.

14 Ambulant fødsel En ambulant fødsel indebærer, at såfremt mor og barn har det godt, udskrives de inden for 24 timer efter fødslen til barselhvile i eget hjem, dog ikke om natten. Kvinden og familien forberedes på ambulant fødsel i graviditeten, dels i forbindelse med helbredsunder-søgelserne hos jordemoderen og den praktiserende læge, dels i form af styrket fødsels- og forældreforberedelse 14

15 Fødsel med behov for indlæggelse Kvinder og nyfødte børn med behov for indlæggelse, herunder medicinske, sociale og/eller psykologiske forhold, skal på baggrund af en faglig vurdering tilbydes indlæggelse. Flere ambulante fødsler giver mulighed for et bedre tilbud til de indlagte barselpatienter og deres familier. 15 Ved behov for indlæggelse bør der være mulighed for, at mor og barn kan være sammen under hele indlæggelsen. Mor og barn bør så vidt muligt ikke adskilles, med mindre der er medicinsk indikation herfor. Ligeledes bør der være mulighed for, at faderen/partneren kan være med under hele forløbet. Indførslen af ambulante fødsler til de ukomplicerede forløb vil gøre dette muligt.

16 Afskaffelse af rutinemæssig undersøgelse I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er den rutinemæssige lægeundersøgelse af raske nyfødte inden for den første uge afskaffet. Fremover undersøges barnet efter fødslen af jordemoderen. 16 Ligeledes er undersøgelsen af barnet hos den praktiserende læge en uge efter fødslen afskaffet. Barnet undersøges nu 8 uger efter fødslen.

17 Barselsklinikker Der oprettes barselklinikker ved fødestederne, hvor familien kan henvende sig efter udskrivelsen og få råd og vejledning om det nyfødte barns og moderens trivsel i de første dage efter fødslen, og indtil sundhedsplejersken har været på sit første besøg. 17 Sundhedsplejersken tilbyder besøg i hjemmet senest 7 dage efter hjemkomsten i henhold til Anbefalingerne for de forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Ved ambulant fødsel/tidlig udskrivelse anbefales besøget at finde sted på dagen

18 Retningslinier for visitation Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer for visitation af gravide og fødende i Region Syddanmark. Retningslinjerne er harmoniserede og udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens specialevejledninger og Anbefalinger for Svangreomsorg. 18 Retningslinjerne for visitation af gravide og fødende beskriver endvidere opgavefordelingen mellem de fagprofessionelle.

19 Visitation Der er lagt op til en stramning i forhold til visitering til obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Det betyder, at der vil være et fald i antal fødsler på fødestederne uden neonatalafdeling; det vil sige Haderslev og Svendborg Sygehus. Der er allerede en restriktiv visitation til Haderslev og der er taget beslutning om lukning af fødestedet i forbindelse med nyt sygehusbyggeri i Sønderjylland. 19 Det vurderes, at den ændrede visitation vil flytte ca. 200 komplicerede fødsler fra Svendborg til OUH - svarende til 14% af Svendborg Sygehus nuværende fødselstal. Hvis fødselstallet i Svendborg skal være uændret (ca fødsler/årligt) er der behov for at øge optageområdet svarende til reduktionen i fødselstallet.

20 Visitation Svendborg Sygehus skal have tilføjet et optageområde svarende til personer, eksempelvis fra den sydlige del af Odense Kommune for at komme op på det ønskede befolkningsgrundlag til akutsygehus på indbyggere excl. 112-kørsler. Alternativt skal optageområdet udvides til at omfatte hele Assens og Kerteminde Kommune, hvilket rent geografisk vil give store udfordringer. 20 Som følge af den ændrede sygehusstruktur ændres optageområdet for fødende bosat i Middelfart Kommune fra OUH til Kolding. Dette antages på sigt at flytte ca. 200 fødsler fra OUH til Sygehus Lillebælt, Kolding.

21 Hjemmefødsler Model 1 - Hjemmefødsler inden for det eksisterende beredskab på hvert enkelt sygehus Model 2 - Regionalt organiseret hjemmefødselstilbud/ordning samtidig en kendt jordemoderordning for en afgrænset gruppe gravide 21 Model 3 - Privat organiseret hjemmefødselstilbud/ordning

22 Hjemmefødsler Styregruppen anbefaler model 2 med et regionalt organiseret hjemmefødselstilbud Udgangspunktet i modellen er kendt jordemoderordning, hvor 1 jordemoderteam (á 4 jordemødre) for hvert enkelt fødested varetager et antal fødsler for en afgrænset gruppe gravide - inklusiv de hjemmefødsler, der hører til sygehusets optageområde. 22 De jordemødre, som betjener hjemmefødslerne vil opnå god faglig erfaring og ekspertise. Modellen sikrer et harmoniseret og dækkende hjemmefødselstilbud døgnet rundt i hele region - uanset bopæl. Den erfaring og læring, der er i forbindelse med hjemmefødsler, bringes ind i organisationen og giver mulighed for viden deling og udvikling også i forhold til sygehusfødslerne.

23 Hjemmefødsler Model 1 anbefales ikke, da det i mange tilfælde giver betjeningen af hjemmefødsler dårlige vilkår, og bl.a. ikke sikrer kvinden den kendthed til jordemoderen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det er en tilfældig jordemoder fra sygehusenes vagtberedskab, som kommer ud til fødslen og det er tilfældigt hvilket kendskab til og interesse jordemoderen har til hjemmefødsler. Fagligt er jordemoderen kvalificeret til at varetage hjemmefødslen, men organisatorisk og erfaringsmæssigt har denne model store mangler. Variationen i hjemmefødselstallet i regionen afspejler dette, og det vurderes, at der skal gøres en mere målrettet indsats for dels at harmonisere tilbuddet i regionen, dels for reelt at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 23

24 Hjemmefødsler Model 3 anbefales ikke, fordi en model med privat jordemoderbetjening af hjemmefødslerne både organisatorisk og fagligt er en mere usikker model. Der skal udarbejdes aftale som sikrer geografisk og kontinuerlig (døgn) dækning i hele regionen, samt udarbejdes aftale om faglige kvalitetskrav og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til nogen konkrete udbydere på området, der kan løfte opgaven for hele regionen. Såfremt en udbyder ikke kan garanterer fuld dækning i hele regionen vil dette medføre parallelt hjemmefødselstilbud i offentligt regi, idet regionen har en lovmæssig forpligtigelse til at yde fødselshjælp ved hjemmefødsler. Der vil være afledte administrative opgaver for regionen ved denne model. 24

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan

Følgenotat til den fælles regionale Fødeplan Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 16. juni 2010 Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen E mail: Alice.Skaarup.Jepsen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Dagsordenspunkt. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark

Dagsordenspunkt. Forslag til Fødeplan i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: Dato: 17. november 2010 Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen E-mail: Alice.Skaarup.Jepsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631443

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. regionsyddanmark.dk UDKAST i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk UDKAST Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder. Planen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 2, april 2014 Forord Fødeplanen for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9

0 Anbefalinger Læsevejledning... 9 Udkast til Fødeplan 0 Anbefalinger... 6 1 Læsevejledning... 9 2 Indledning... 11 2.1 Sundhedslovens bestemmelser på området... 11 2.2 Formål og principper for svangreomsorgen... 12 3 Baggrund for og indhold

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Fødeplan i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og Specialevejledningen fra 2010. Fødeplanen afløser de 4 tidligere amters fødeplaner

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital

Gravid 1.lægebesøg. Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid 1.lægebesøg Christina Lærke Vilhelmsen Vicechefjordemoder Ambulatorium for Gravide Nordsjællands Hospital Gravid og hva så? Hvad skal den gravide gøre? Besøg hos egen læge Fødested? Gravid og hva

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Den tidlige barselsperiode

Den tidlige barselsperiode N O T A T Den tidlige barselsperiode Gennem den seneste tid har der været en debat om, at kvinder bliver udskrevet for hurtigt efter en fødsel, og at flere nyfødte derfor oplever at blive genindlagt. Debatten

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark

Evaluering af Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 10.april 2013 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

DSOG Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

DSOG Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Allerød d. 31.3.19 Høringssvar fra vedr. Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet har haft udkast til Krav og faglige anbefalinger for organisering af fødeområdet til høring blandt

Læs mere

Fødsels - og forældreforberedelse

Fødsels - og forældreforberedelse 24-03-201024-03-201024-03-2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/21 385 Telefon:

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

I lyset af regionsrådet nylige beslutning om fødeområdet har jeg et par spørgsmål om jordemødrenes arbejde på området:

I lyset af regionsrådet nylige beslutning om fødeområdet har jeg et par spørgsmål om jordemødrenes arbejde på området: Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 18018346 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser

Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser Bilag 3: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. familiekurser Baggrund Samarbejdsaftale om forældreuddannelse Aftale parter Baggrund Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

Sygehus OUH SHS

Sygehus OUH SHS Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Sidsel Bang Skovgaard Journal nr.: 17-550 E-mail: sbs@rsyd.dk Dato: 06. januar 2017 Telefon: 2496 5613 Aktivitetsudvikling og økonomigrundlag på fødselsområdet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Tilbud til fødende. Region Hovedstaden. Tilbud til fødende i. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Tilbud til fødende Region Hovedstaden Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden Center for Sundhed Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilbud til fødende 4 Fødesteder i regionen

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Normale fødsler Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram: Normale fødsler 1. Indledning... 2 1.1 Formål... 2 2. Resumé... 5 3. Fødsel hvor

Læs mere

Ansøgning om midler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger fra Aftale om Finansloven for 2016

Ansøgning om midler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger fra Aftale om Finansloven for 2016 Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Christine Lund Momme Journal nr.: 16/4761 E mail: Clm@rsyd.dk Dato: 10. februar 2016 Telefon: 2920 1318 Ansøgning om midler til styrket indsats på

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Forslag til styrkelse af fødeområdet

Forslag til styrkelse af fødeområdet Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/2159 Dato: 4. maj 2017 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@rsyd.dk Telefon: 21599822 C:\Program Files (x86)\incaptiva\icms

Læs mere

Supplerende aftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland om udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien

Supplerende aftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland om udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien Bilag 1: Supplerende aftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland om udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien Etablering af tværfagligt udgående team i børne- og ungdomspsykiatrien i Region

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP fødende samt elementer fra LUP indlagte og LUP ambulante

LUP 2013 resultater For LUP fødende samt elementer fra LUP indlagte og LUP ambulante Møde i Sundhedskoordinationsudvalget d. 2. august 204 LP 203 resultater For LP fødende samt elementer fra LP indlagte og LP ambulante 906204 Regioners indbyrdes gruppering i LP 203 LP fødende LP 203 Antal

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

- et serviceeftersyn

- et serviceeftersyn Region Hovedstaden Tilbud til fødende J.nr. 14012168 Region Hovedstaden Tilbud til fødende i Region Hovedstaden - et serviceeftersyn Center for Sundhed Juni 2015 UDKAST 9. juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Indhold Forord... 3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 4 Antal fødsler fordelt på de fire områder... 4 For tidligt fødte... 4 Andelen

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Svangre-kontroller ved jordemoder Opdateret 18.januar 2018

Svangre-kontroller ved jordemoder Opdateret 18.januar 2018 1. Jordemoderkonsultationer - der kan kun vælges én jordemoderkonsultation pr. besøg fra denne gruppe - der skal altid registreres på det angivne specificeringsniveau Basis jordemoderkonsultationer BKUA21A

Læs mere

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012

UDKAST version 2, efter høring på sygehuse og kommuner i RSYD 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29. maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: Anne.Uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1318/ 2920 1318 UDKAST

Læs mere

Journal nr.: 18/ Sammenfatning vedr. organisering af fødselsområdet på Fyn

Journal nr.: 18/ Sammenfatning vedr. organisering af fødselsområdet på Fyn Afdeling: Sundhedsplanlægning (regionshuset) Økonomi og planlægning (OUH) Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen og Karsten Baunsgaard Jensen Journal nr.: 18/18766 E-mail: kfl@rsyd.dk Dato: 24. maj 2019

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Familieambulatorierne i Danmark

Familieambulatorierne i Danmark Familieambulatorierne i Danmark Nordisk Rusmiddelseminar 2015 27. august 2015 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Etablering af familieambulatorierne i DK Grundlag for etablering

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Kom Godt I Gang. Tidlig opsporing af udsatte og sårbare gravide

Kom Godt I Gang. Tidlig opsporing af udsatte og sårbare gravide Kom Godt I Gang Tidlig opsporing af udsatte og sårbare gravide Præsentation Susanne Andersen jordemoder, Region Nordjylland Pia Møller sundhedsplejerske, Hjørring kommune Startet samarbejde i projektet

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger

Forældrenes oplevelser af fødegangene. Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Forældrenes oplevelser af fødegangene Oplæg om foreningens syn på landets fødeafdelinger LUP fødende 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Vil du øge det nyfødte barns muligheder for trivsel?

Vil du øge det nyfødte barns muligheder for trivsel? 2018 Vil du øge det nyfødte barns muligheder for trivsel? Forebyg trivselsproblemer og derved genindlæggelse af det nyfødte barn Læs denne rapport, der kort beskriver opmærksomhedspunkter i forbindelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Monitorering af fødeområdet i Region Syddanmark

Monitorering af fødeområdet i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/30937 Dato: 11. maj 20155 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 29201318 Notat

Læs mere

Overordnet: Fokus på hjemmefødsler har fået en forholdsvis stor plads i planen. Fokus bør være på nøje og korrekt visitation frem for udbredelse.

Overordnet: Fokus på hjemmefødsler har fået en forholdsvis stor plads i planen. Fokus bør være på nøje og korrekt visitation frem for udbredelse. Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Direkte +4529630195 mona.buss@rn.dk 23. november 2016 NOTAT Fødselsplan opsamling på høringssvar Region Nordjyllands nye Fødselsplan har været i høring i perioden

Læs mere

Systematisk opsporing i Sundhedsplejen af gravide i udsatte positioner - Parat til start

Systematisk opsporing i Sundhedsplejen af gravide i udsatte positioner - Parat til start Projektets navn: Systematisk opsporing i Sundhedsplejen af gravide i udsatte positioner - Parat til start Hvad er formålet med den konkrete indsats? Sundhedsplejen i Danmark har siden 1937 været et tilbud

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Udkast til Fødselsplan

Udkast til Fødselsplan Udkast til Fødselsplan Høringsversion. Juni 2009 1. FORORD...2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ...3 2.1 DISPOSITION...5 3. RAMMER OG UDFORDRINGER...6 3.1 NATIONALE OG REGIONALE FORMELLE RAMMER...7 3.2 UDFORDRINGER

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet, fødsel og

Læs mere

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers

Ammepolitik for. Regionshospitalet. Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Forord Ammepolitikken som gælder for Regionshospitalet Randers er resultatet af et samarbejde mellem Fødegangen

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Lægeforeningen. Notat

Lægeforeningen. Notat Lægeforeningen 8. november 2017/llg Notat Jr. 2017-2585 LLG Vurdering af udgifter og gevinster (november 2017) hvis man tilbyder gravide, der er uregistrerede migranter og deres børn forebyggende sundhedsydelser.

Læs mere

Høringssvar, Fødeplan i Region Syddanmark

Høringssvar, Fødeplan i Region Syddanmark Sygehusledelser Organisation Generelt Ambulant fødsel/barsel Sygehusledelsen OUH Odense og Svendborg Forslaget er resultatet af et grundigt planlægningsarbejde, og OUH finder at det foreliggende forslag

Læs mere

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt Opgang P5 Afsnit P503 Direktionssekretariatet Enheden for tværsektorielt samarbejde Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 3862 3862 Direkte 38621684 Fax 3647 3941 Web www.hvidovrehospital.dk Dato: 27.

Læs mere

Høringssvar, Fødeplan i Region Syddanmark

Høringssvar, Fødeplan i Region Syddanmark Sygehusledelser Organisation Generelt Ambulant fødsel/barsel Sygehusledelsen OUH Odense og Svendborg Forslaget er resultatet af et grundigt planlægningsarbejde, og OUH finder at det foreliggende forslag

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Fødeplan Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen 2. februar 2011

Fødeplan Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen 2. februar 2011 Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen 2. februar 2011 Nr. Afsender Modtaget dato 2012 Vedrører 1 Norddjurs kommune 01.01 Revision af ansvars- og opgavefordelingen i

Læs mere

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015

Notat vedrørende besparelser på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D 2015 Afdeling: Sagsnr.: Afdelingen for Økonomi og Planlægning Dato: 5. februar 2014 Udarbejdet af: Pia Frimann Mortensen E mail: Pia.frimann.mortensen@ouh.regionsyddanmark.d k Telefon: 2031 0073 Notat vedrørende

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar.

Læs mere