Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen."

Transkript

1 Dagsordenpunkt Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Beslutning Baggrund Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik Aftale om bedre veje til uddannelse og job, jf. bilag 1, som Alternativet og Enhedslisten senere har tilsluttet sig, jf. møde i Børne- og Undervisningsudvalget , punkt 131. Aftalen rummer den vision, at 90 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. De øvrige 10 procent skal være godt på vej til at få en uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I aftalen er der særligt fokus på to elementer én sammenhængende, kommunal ungeindsats og etableringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU). De to elementer bliver behandlet i to sideløbende projekter i på tværs af forvaltningerne. Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen. Én sammenhængende, kommunal ungeindsats Med aftalen skal kommunerne have det fulde ansvar for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder, at kommunen fremover skal sikre en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelsesog socialindsatsen. Heri ligger ansvaret for den unges uddannelsesplan, som er samlende for alle områder samt tildelingen af én gennemgående kontaktperson til de unge, der af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i, der har fokus på at implementere den del af aftalen, der vedrører etableringen af en sammenhængende kommunal ungeindsats. Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil blive orienteret om status på arbejdsgrup- 2018/

2 pens arbejde i efteråret Forberedende Grunduddannelse (FGU) Forberedende grunduddannelse erstatter seks nuværende forberedende tilbud (Produktionsskolerne, Almen voksenuddannelse (AVU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for voksne (OBU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU)) med én uddannelsesinstitution, som har tre spor: 1. Almen grunduddannelse 2. Produktionsgrunduddannelse 3. Erhvervsgrunduddannelse. Der lægges i aftalen op til, at der på landsplan oprettes 90 skoler, som organiseres i statsligt selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør en tredjedel af det samlede antal skoler. Alle institutioner og skoler skal udbyde de tre ovenstående spor i FGU. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejdere. Der skal være pædagogisk ledelse på alle skoler, og institutionens øverste ledelse skal derudover være synlig på alle skolerne. Institutionerne med dækningsområder for skolerne oprettes medio 2018 med elevstart Forberedende Grunduddannelse er rettet mod unge under 25 år, som har brug for en særlig forberedende indsats efter grundskolen i form af faglig eller personlig opkvalificering. Det primære mål er, at de unge opnår kompetencer til at kunne gå i gang med ordinær uddannelse, og sekundært er det målet, at de unge bliver i stand til at indgå på et ufaglært arbejdsmarked. Nærværende sag handler primært om den del af aftalen, som vedrører placeringen af en FGU-institution eller alternativt en FGU-skole i. Fordele ved at placere en FGU-institution i Ved at få placeret en FGU-institution i øges mulighederne for at opbygge en tæt dialog om institutionens udvikling som helhed og om de unges individuelle skoleforløb. Målgruppen til uddannelsen er unge, der har brug for særlig hjælp og støtte for at kunne nå målene om uddannelse og be- 2018/

3 skæftigelse. Erfaringer med målgruppen viser, at det er centralt for denne gruppe unges muligheder for at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb, at uddannelsesinstitutionerne er placeret i geografisk nærhed til de unge. Lokaliseringen af en institution i vil imødekomme udfordringen med målgruppens manglende mobilitet og dermed give muligheder for bedre rekruttering og fastholdelse af eleverne. Det vil desuden give en nærhed til den kommunale ungeindsats og dermed til den kontaktperson, der skal stilles til rådighed for unge med behov. Det vil give kontaktpersonen bedre mulighed for en mere tæt, let og ofte kontakt til institutionen og til den unge. Der er på nuværende tidspunkt usikkerheder omkring den konkrete målgruppestørrelse, men foreløbige beregninger udarbejdet af Undervisningsministeriet peger på, at der i vil være i omegnen af 150 årselever til Forberedende Grunduddannelse. Antallet ligger højere end tilsvarende beregninger for omegnskommunerne, og det vil derfor være naturligt som minimum at placere en FGU-skole og gerne en FGU-institution i, hvis der skal tages udgangspunkt i de unges udfordringer og behov. Derudover har erhvervsskoler og en lang række virksomheder, som ifølge aftaleteksten vil skulle indgå som samarbejdspartnere til FGU-skolerne. Forslag til dækningsområder med placering af skoler og institutioner sker officielt i en lokal proces i de regionale kommunekontaktråd (KKR). Processen løber i perioden Undervisningsministeren træffer den endelige afgørelse om dækningsområder samt placering af institutioner og skoler senest Forundersøgelse af en egnet lokalitet til en FGU-institution i Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen samt Center for Økonomi er begyndt at undersøge en mulig placering af en institution i. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at pege på en specifik placering eller ejendom, og der er behov for at foretage byggetekniske forundersøgelser af flere lokaliteter. I afsøgningen af en placering til en FGU-institution eller skole vil der skulle tages hensyn til en ræk- 2018/

4 ke centrale forudsætninger: 1. På en FGU-skole skal der kunne undervises i forskelligartede klasserum og værksteder. Derudover skal der være plads til kantine, personalefaciliteter samt fællesarealer ude og inde. Da målgruppen er en udsat gruppe unge, bør der også indtænkes plads til samtalerum til vejledere, psykologer, misbrugsbehandlere med mere. 2. Tilbuddet bør være centralt placeret i. Det bør være let tilgængeligt for kommunens unge, uafhængigt af transportform. Afhængig af den endelige placering af skoler og institutioner vil et FGU-tilbud i også skulle kunne rumme et endnu ukendt antal elever fra omegnskommunerne, som også vil skulle kunne tilgå skolen med offentlig transport. 3. Placeringen af skolen skal understøtte samarbejdsmuligheder med det lokale erhvervsliv og de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner om virksomhedspraktikker og kombinationsforløb. Byggetekniske forundersøgelser Da KKR-processen i forhold til placeringen af institutioner og skoler afsluttes allerede i juni 2018, er der behov for at afsætte midler til byggetekniske forundersøgelser ved en ekstern konsulent. Forundersøgelserne skal tilvejebringe et udgiftsestimat på etableringen af en FGU-institution i. De byggetekniske forundersøgelser af relevante ejendomme skal pege på nødvendigheden af ind- og udvendige renoveringer. Ejendomscenteret vurderer, at en sådan undersøgelse vil koste i omegnen af kroner. Så snart der er fundet en egnet placering, der opfylder ovenstående centrale forudsætninger, vil Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomiudvalget få forelagt den potentielle placering til godkendelse. Tidsplan for den videre proces Der er udarbejdet følgende tidsplan for 2018: Foråret 2018: Byggeteknisk forundersøgelse ved ekstern konsulent : Proces i det regionale kontaktråd (KKR) afsluttes. 2018/

5 : Undervisningsministeren træffer den endelige afgørelse om dækningsområder samt placering af institutioner og skoler. September 2018: Børne- og Undervisningsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget: Orientering om Undervisningsministerens endelige afgørelse om placering af institutioner og skoler samt den videre proces med den samlede FGU-reform i. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, 1. at det godkendes, at i det kommunale kontaktråd tilkendegiver, at der ønskes en FGU-institution eller alternativt en FGU-skole placeret i kommunen, og 2. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kroner til byggetekniske forundersøgelser, finansieret af puljen til Infrastruktur og Udvikling. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Bilag Bilag 1: Aftale om bedre veje til uddannelse og job Relateret behandling Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 131 (Åben) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , Punkt 9 (Åben) Børne- og Undervisningsudvalget , Punkt 13 (Åben) Økonomiudvalget , Punkt 61 (Åben) 2018/

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Forberedende grunduddannelse FGU-reformen - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Dagsorden Baggrund FGUs struktur, formål og målgruppe Kommunens økonomiske ansvar Oprettelse af bestyrelse Oprettelse

Læs mere

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018

Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018 Forberedende Grunduddannelse (FGU) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15. maj 2018 Etablering af lokal FGU-institution FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud, som bliver integreret

Læs mere

Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune

Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune Hedensted Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-1-18 Sagsbehandler Per Lunding Pia Hermanstad 21.1.2018 Notat om etablering af FGU-skole i Hedensted Kommune Den Forberedende Grunduddannelse FGU er en ny uddannelse,

Læs mere

UDKAST. Udkast til aftale om samarbejde vedrørende Forberedende Grund Uddannelse (FGU) mellem Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner

UDKAST. Udkast til aftale om samarbejde vedrørende Forberedende Grund Uddannelse (FGU) mellem Greve, Høje-Taastrup, Lejre, Roskilde og Solrød kommuner UDKAST Social-, Job- og Sundhedssekretariatet Sagsnr. 303027 Brevid. 2771364 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Udkast til aftale om samarbejde vedrørende Forberedende Grund Uddannelse

Læs mere

FGU-reformen. Etablering af de nye fgu-institutioner. Marts 2018

FGU-reformen. Etablering af de nye fgu-institutioner. Marts 2018 FGU-reformen Etablering af de nye fgu-institutioner Marts 2018 Baggrund 28.06.2015 Regeringsgrundlag: Sammen for fremtiden 4. marts 2016 28. februar 2017 Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Læs mere

Indstilling. Etablering af FGU i Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Indstilling. Etablering af FGU i Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. april 2018 Etablering af FGU i Aarhus Kommune 1. Resume Med den politiske aftale om Bedre veje til uddannelse

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

FGU EN VEJ TIL SOSU-SKOLERNE. Hvad betyder den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) FOR SOSUskolerne? Skal vi tænke anderledes?

FGU EN VEJ TIL SOSU-SKOLERNE. Hvad betyder den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) FOR SOSUskolerne? Skal vi tænke anderledes? FGU EN VEJ TIL SOSU-SKOLERNE Hvad betyder den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) FOR SOSUskolerne? Skal vi tænke anderledes? v/ FGU-opmand Per B. Christensen Unge og uddannelse hvad er på spil hvad

Læs mere

Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune

Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune Udvalgsmøde d. 11. december 2017: På vej mod Sammenhængende kommunal ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Aalborg Kommune Baggrunden Nye uddannelsespolitiske målsætninger mere ambitiøse:

Læs mere

Organisering af den kommunale ungeindsats. Etablering af Ungdomscentret

Organisering af den kommunale ungeindsats. Etablering af Ungdomscentret Organisering af den kommunale ungeindsats Etablering af Ungdomscentret Ny uddannelsespolitisk målsætning Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Læs mere

Politisk aftale om Forberedende GrundUddannelse (FGU)

Politisk aftale om Forberedende GrundUddannelse (FGU) Politisk aftale om Forberedende GrundUddannelse (FGU) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF har d. 13 oktober indgået aftale om en Forberedende GrundUddannelse (FGU). FGU skal

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021 Referat 15. maj 2018 kl. 07:00 Udvalgsværelse 1 - Ekstraordinært møde Indkaldelse Søren P. Rasmussen Karsten Lomholt Henrik Bang Ib Carlsen Kasper Langberg

Læs mere

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 15.08.00-A00-1-17 312. Orientering om den nye Forberedende Grunduddannelse og stillingtagen til den kommende proces Resumé

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30

Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr :30 Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr. 6 15.05.2018 16:30 Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 (tlf. 3957 5240) Medlemmer Tilforordnede Claus Wachmann Martin Samsing Katrine Skov Jakob Skovgaard

Læs mere

Den kommunale ungeindsats og FGU. 16. April 2018 Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Den kommunale ungeindsats og FGU. 16. April 2018 Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Den kommunale ungeindsats og FGU 16. April 2018 Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aftale om Bedre veje til uddannelse og job og lovgivning Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Transportafstandens betydning for placering af FGU-skoler

Transportafstandens betydning for placering af FGU-skoler Undervisningsministeriet, januar 2017 Transportafstandens betydning for placering af FGU-skoler I dette notat gennemgås en række faktorer, som skal tages i betragtning i forbindelse med kommunernes forslag

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Familie- og Socialudvalget Møde den kl Side 1 af 8. Punkt

Familie- og Socialudvalget Møde den kl Side 1 af 8. Punkt Punkt 2. Godkendelse af kommissorierne for de arbejdsgrupper, der skal arbejde med implementeringen af reformen af de forberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats. 2017-052123 Familie-

Læs mere

Q&A s om virksomhedsoverdragelse som følge af oprettelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) og FGU-institutionerne

Q&A s om virksomhedsoverdragelse som følge af oprettelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) og FGU-institutionerne Q&A s om virksomhedsoverdragelse som følge af oprettelsen af den forberedende grunduddannelse (FGU) og FGU-institutionerne Introduktion Med disse Q&A s vil Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning

Læs mere

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi

Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser. - Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Fase II Bedre veje til ungdomsuddannelser - Regeringens reformudspil: Program for orienteringsmødet: 9.30 ankomst og kaffe 10.00 til ca. 12.00 Status efter Regeringens udspil Ca. 12.00 til 12.45: Sandwich,

Læs mere

REFORM AF DE FORBEREDENDE TILBUD

REFORM AF DE FORBEREDENDE TILBUD REFORM AF DE FORBEREDENDE TILBUD Regeringens udspil Tro på dig selv det gør vi. Den 16. maj 2017 Kronologi Aktuelle uddannelsesreformer sætter forberedende tilbud under pres Regeringsgrundlaget Ekspertgruppen

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Aftale om bedre veje til uddannelse og job Aftale om bedre veje til uddannelse og job Samarbejdsmøde om FGU og ungeindsatsen for de 17 kommuner, KKR Sjælland D. 15. december 2017 kl. 9-11, Næstved Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk

Læs mere

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel?

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel? Fremtidens muligheder for unge med handicap - Gør #fgu en forskel? Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) Målgruppe: alle unge under 25, som ikke er

Læs mere

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

Bedre veje til Uddannelse og Job

Bedre veje til Uddannelse og Job Bedre veje til Uddannelse og Job Regeringen indgik i oktober 2017 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om Bedre veje til uddannelse og

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. SAMBA6-vejlederkonference 10. november 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. SAMBA6-vejlederkonference 10. november 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job SAMBA6-vejlederkonference 10. november 2017 Processen 28.juni 2015 Regeringsgrundlag: Sammen for fremtiden 18. januar 2016 Marienborg: temafrokost om en bedre

Læs mere

Bedre veje til uddannelse og job

Bedre veje til uddannelse og job Bedre veje til uddannelse og job Den kommunale ungeindsats Kort gengivet Aftaletekst for en sammenhængende kommunal ungeindsats Der er i dag et uklart myndighedsansvar for målgruppen for de forberedende

Læs mere

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K

Undervisningsministeriet. Frederiksholms Kanal København K Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Bornholms Regionskommune Ullasvej 23, 3700 Rønne post@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48

Læs mere

Arbejdstitlen til den fælles FGU-institution er: Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland.

Arbejdstitlen til den fælles FGU-institution er: Forberedende Grunduddannelse Sydøstjylland. Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

Orientering om status på FGU processen

Orientering om status på FGU processen Punkt 10. Orientering om status på FGU processen 2017-052123 Skoleforvaltningen fremsender til s orientering, efter anmodning fra Lisbeth Lauritsen, en status på processen på etablering af en forberedende

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Byrådssalen

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Byrådssalen Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 11.12.2017 kl. 18.00-19.15 Byrådssalen Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af kommissorierne for de arbejdsgrupper,

Læs mere

Status på arbejdet med reformen af de forberedende tilbud. FGU Kommunal Ungeindsats Indstilling til KKR

Status på arbejdet med reformen af de forberedende tilbud. FGU Kommunal Ungeindsats Indstilling til KKR Status på arbejdet med reformen af de forberedende tilbud FGU Kommunal Ungeindsats Indstilling til KKR Oplæg Et hurtigt Brush-up på hovedelementerne og processen Nedslag fra drøftelser i arbejdsgruppe,

Læs mere

Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Notat om proces for virksomhedsoverdragelse

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr.

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. Beslutning/orientering: (USU/UBE) Organisering af UU i Furesø Kommune Sagsnr. i ESDH: 18/16728 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for beskæftigelse og

Læs mere

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet.

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. juni 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. juni 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John

Læs mere

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

Godkendelse af indstilling til fremtidig organisering af FGU

Godkendelse af indstilling til fremtidig organisering af FGU Punkt 2. Godkendelse af indstilling til fremtidig organisering af FGU 2017-064087 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Familie-

Læs mere

Reform af det forberedende område

Reform af det forberedende område Reform af det forberedende område - Sammenhængende, kommunal ungeindsats (KUI) v/direktør Hans Henrik Gaardsøe - Forberedende grunduddannelse (FGU) v/direktør Klaus Christiansen Viborg Byråd 18. juni 2018

Læs mere

Bilag 1 - Notat om hovedelementerne i 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' oktober 2017

Bilag 1 - Notat om hovedelementerne i 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' oktober 2017 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Sagsnr./Dok.nr. 2017-052123 / 2017-052123-13 Læring og pædagogik 09-11-2017 Bilag 1 - Notat om hovedelementerne i 'Aftale om bedre veje til

Læs mere

Deltagere: Henrik Nielsen, Jan Ole Jakobsen, Tonny Gjersen, Minna Henriksen, Maria Haladyn (isf. Pia Dam)

Deltagere: Henrik Nielsen, Jan Ole Jakobsen, Tonny Gjersen, Minna Henriksen, Maria Haladyn (isf. Pia Dam) Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Torsdag den 07-03-2019 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 1, Ramsherred 5, indgang B, 2. sal, Deltagere: Henrik Nielsen, Jan Ole Jakobsen, Tonny Gjersen, Minna Henriksen,

Læs mere

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Til implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal der udarbejdes læreplaner og fagbilag for de nye grunduddannelser. December 2017

Læs mere

Projektdokument. Sammenhængende kommunal ungeindsats Organisering i Lemvig Kommune

Projektdokument. Sammenhængende kommunal ungeindsats Organisering i Lemvig Kommune Projektdokument Sammenhængende kommunal ungeindsats Organisering i Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 3 3. Den bærende idé... 3 4. Målgruppe... 3 5. Leverancer... 3 6. Organisering...

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 05-02-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:15 Tilstede:

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Aftale om bedre veje til uddannelse og job Aftale om bedre veje til uddannelse og job Vejlederkonference, december 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Vejlederkonference, december 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Vejlederkonference, december 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Vejlederkonference, december 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 23. maj 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) Om uddannelsen og etableringsprocessen

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) Om uddannelsen og etableringsprocessen FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) Om uddannelsen og etableringsprocessen FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE (FGU) Om uddannelsen og etableringsprocessen Produktionsskoleforeningen 2017 Udgivet af: Produktionsskoleforeningen

Læs mere

Vedr.: Høring om Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse (FGU)

Vedr.: Høring om Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse (FGU) Henrik Lindegaard Undervisningsministeriet Dato 19.02.2018 Initialer HAL Vedr.: Høring om Forslag til Lov om forberedende grunduddannelse (FGU) Overordnet er det Uddannelsesforbundets indtryk at lovforslaget

Læs mere

Velkommen til Workshop. Ved: Kirtha Østergaard, Nordvestjylland Morten Skivild, Randers Per Lunding, Hedensted

Velkommen til Workshop. Ved: Kirtha Østergaard, Nordvestjylland Morten Skivild, Randers Per Lunding, Hedensted Velkommen til Workshop Ved: Kirtha Østergaard, Nordvestjylland Morten Skivild, Randers Per Lunding, Hedensted Spørgsmål? 1. Nuværende organisering (ekstern og intern) - i hvilken retning bevæger I Jer?

Læs mere

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Til udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget

Læs mere

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelseslederne 21. september på Hindsgavl Ekspertgruppen Marianne Simonsen Noemi Katznelson Stefan Hermann Jesper H. Arkil Else Sommer Gert Møller

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner.

Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner. Fælleskommunal sagsfremstilling til politisk behandling: Notat vedr. forslag om FGU-samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner. Udarbejdet af: Asbjørn Friis Jensen, Michael Engelsbæk,

Læs mere

Estimater på antal borgere i målgruppe til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner

Estimater på antal borgere i målgruppe til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner Estimater på antal borgere i målgruppe til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i, og kommuner Fælleskommunalt notat DATO 22. marts 2018 Dette notat belyser forskellige bud på, hvor mange unge i aldersgruppen

Læs mere

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet

Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Udbydere af almene voksenuddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om finanslovforslaget for 2019

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kommunal ungeindsats Anders Søberg og Niels Henrik Hansen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. FGU-bestyrelsesworkshop, oktober 2018

Kommunal ungeindsats Anders Søberg og Niels Henrik Hansen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. FGU-bestyrelsesworkshop, oktober 2018 Kommunal ungeindsats Anders Søberg og Niels Henrik Hansen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU-bestyrelsesworkshop, oktober 2018 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Intention Alle 25 årige

Læs mere

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen v / Stefan Hermann, formand for Uddannelsesforbundet Bedre overgange til ungdomsuddannelser Torsdag den 13. oktober 2016, 14.45-15.45, Fællessalen

Læs mere

Uddannelsesforbundet - politisk aftale om FGU. Vartov 25. oktober 2017

Uddannelsesforbundet - politisk aftale om FGU. Vartov 25. oktober 2017 Uddannelsesforbundet - politisk aftale om FGU Vartov 25. oktober 2017 Politisk aftale om FGU FGU er det fjerde led i en reformrække (folkeskolereform, eudreform og gymnasiereform). FGU retter sig mod de

Læs mere

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner UVM, januar 2017 Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner Der findes ikke en eksakt opgørelse over fordelingen af målgruppen for FGU, herunder de samlede udgifter til de eksisterende forberedende tilbud

Læs mere

Velkommen til INFORMATIONSMØDER OM FGU. Tillidsrepræsentanter

Velkommen til INFORMATIONSMØDER OM FGU. Tillidsrepræsentanter Velkommen til INFORMATIONSMØDER OM FGU Tillidsrepræsentanter Program: Den officielle tidslinje for FGU-implementering De vigtigste temaer for vores indsats for de næste måneder Institutionsdannelsen Overgang

Læs mere

Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU

Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU Beslutningssag: Dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU SAG-2018-02988 adr Baggrund Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier indgik i efteråret 2017 "Aftale om bedre veje

Læs mere

Bedre overgange til ungdomsuddannelser. - Ekspertgruppens anbefalinger

Bedre overgange til ungdomsuddannelser. - Ekspertgruppens anbefalinger Bedre overgange til ungdomsuddannelser - Ekspertgruppens anbefalinger Ekspertgruppens anbefalinger NY MÅLSÆTNING EN KOMMUNAL UNGEINDSATS NY FORBEREDENDE UDDANNELSE KAPACITETSOPBYGNING OG OPFØLGNING En

Læs mere

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde

Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde Oplæg om Ballerup Kommunes Ungeområde BSU/EBU februar 2018 www.ballerup.dk Ballerup Kommunes 0-25 års strategi Sammenhængen i udviklingen 0-25 år Forpligtende samarbejder Fællesskab for Alle Alle i Fællesskab

Læs mere

Velkommen! Work camp Udsatte unge i de forberedende tilbud. 19. April 2017

Velkommen! Work camp Udsatte unge i de forberedende tilbud. 19. April 2017 Velkommen! Work camp Udsatte unge i de forberedende tilbud 19. April 2017 Program Lars Gaardhøj, formand for Erhvervs- og vækstudvalget Foreløbige findings fra kommende undersøgelse af udvalgte forberedende

Læs mere

Forberedende grunduddannelse. Oplæg ved Ordblinde og it-konference

Forberedende grunduddannelse. Oplæg ved Ordblinde og it-konference Forberedende grunduddannelse Oplæg ved Ordblinde og it-konference 10.04.2018 Bag om FGU-aftalen Regeringsgrundlaget for LLR II juni 2015 Kommissorium og udpegning af ekspertgruppen januar 2016 Afrapportering

Læs mere

NY FORBEREDENDE UDDANNELSE. sammen med en ny. Forberedende. 6. Etablér en ny. Forberedende Uddannelse

NY FORBEREDENDE UDDANNELSE. sammen med en ny. Forberedende. 6. Etablér en ny. Forberedende Uddannelse NY MÅLSÆTNING EN KOMMUNAL UNGEINDSATS NY FORBEREDENDE UDDANNELSE KAPACITETSOPBYGNING OG OPFØLGNING En ny målsætning, der rummer alle unge som understøtter en sammenhængende kommunal ungeindsats sammen

Læs mere

Oprettelse af den forberedende grunduddannelse (FGU) medfører, at aktiviteten for FGU-målgruppen i produktionsskoleforløb, almen voksenuddannelse

Oprettelse af den forberedende grunduddannelse (FGU) medfører, at aktiviteten for FGU-målgruppen i produktionsskoleforløb, almen voksenuddannelse Til samtlige produktionsskoler og VUC er samt erhvervsskoler med VUC-aktivitet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Sønderjylland

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Sønderjylland Stillings- og personprofil Institutionsleder Forberedende Grunduddannelse FGU Sønderjylland November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU Sønderjylland Adresse Afklares af bestyrelsen Stilling Institutionsleder

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job og kort om KUU

Aftale om bedre veje til uddannelse og job og kort om KUU Aftale om bedre veje til uddannelse og job og kort om KUU Oplæg på KUU konference november 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Forberedende Grunduddannelse FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved

Stillings- og personprofil. Direktør. Forberedende Grunduddannelse FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved Stillings- og personprofil Direktør Forberedende Grunduddannelse FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU i Vordingborg, Slagelse og Næstved Kommuner Adresse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Lolland og Guldborgsund

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Lolland og Guldborgsund Stillings- og personprofil Institutionsleder Forberedende Grunduddannelse FGU Lolland og Guldborgsund November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU i Lolland og Guldborgsund Kommuner Adresse Banegårdspladsen

Læs mere

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde kommuner

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde kommuner Institutionsleder Job- og personprofil FGU Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde kommuner Oktober 2018 Indhold 1 Overblik... 3 2 Den forberedende grunduddannelse FGU... 4 2.1 Mål og overordnede

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2017 til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms regnskab for 1. halvår 2017 til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 8. september 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 8. september 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen,

Læs mere

Virksomhedsplan 2019

Virksomhedsplan 2019 Indledning Bestyrelsen har under tre overskrifter peget på 14 pejlemærker, som organisationen har fokus på i perioden 2014-19. Pejlemærkerne understøtter Silkeborg Produktionshøjskoles opfyldelse af skolens

Læs mere

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Der oprettes 27 institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 23. maj 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Winnie Sørensen, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Oplæg for Børne- og skoleudvalget den 6. marts 2017 Direktør Per B. Christensen, direktør Næstved Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse - FGU. Kolding & Vejen

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse - FGU. Kolding & Vejen Stillings- og personprofil Institutionsleder Forberedende Grunduddannelse - FGU Kolding & Vejen November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU i Kolding og Vejen Kommuner Adresse Placering af institution

Læs mere

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Der oprettes 27 institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4

Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4 Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den 25-06-2018 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Henrik Nielsen, Pia Dam, Jan Ole Jakobsen, Minna Henriksen Afbud: Tonny Gjersen, Carl Jørgen Heide Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune

Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune - Fra 1. august 2019 Hvorfor en ny sammenhængende ungeindsats? I juni 2018 kom der en ny Lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Loven bygger på følgende:

Læs mere

Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune

Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat Reform af ungeindsatsen og de forberedende tilbud muligheder for implementering i Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Restauranten på Erhvervsskolerne, Østre Boulevard 10, Aars Møde slut: - Fraværende: Susanne Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 12 Godkendelse

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

STU 2017 og i fremtiden - bro eller barriere?

STU 2017 og i fremtiden - bro eller barriere? STU 2017 og i fremtiden - bro eller barriere? Consentio årsmøde/generalforsamling Odense Congress Center 26.okt.2017 Preben Siersbæk, rådgivende uddannelsesplanlægger P.Siersbæk 1 Et kig i krystalkuglen.

Læs mere

Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4

Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4 Referat Centerrådet for UU Sydfyn's møde Mandag den 26-03-2018 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Henrik Nielsen, Pia Dam, Jan Ole Jakobsen, Tonny Gjersen Afbud: Carl Jørgen Heide, Minna Henriksen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 12-08-2019 18:35 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og

Læs mere

Aarhus november Jobprofil LE JRE, RO SK IL DE OG SOLRØ D

Aarhus november Jobprofil LE JRE, RO SK IL DE OG SOLRØ D Aarhus november 2018 Jobprofil INSTIT UT IONSLE DER DEN FO RBE RE DENDE G RUN DUDDAN NELSE HØJE -T AASTRUP, GREVE, LE JRE, RO SK IL DE OG SOLRØ D KO MMUN ER I N D L E D N I N G Genitor er blevet bedt om

Læs mere

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

Dorthe Jensen Lundqvist, rektor. Dorthe Jensen Lundqvist, april 2019

Dorthe Jensen Lundqvist, rektor. Dorthe Jensen Lundqvist, april 2019 Dorthe Jensen Lundqvist, rektor SITUATIONEN LIGE NU UDDANNELSER FORBEREDENDE OG GYMNASIALE TILBUD FAKTA OM VUC ROSKILDE Nu Fra august 2019 o Roskilde, Greve og Køge o Hf, AVU, FVU, OBU o 1.250 årskursister

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde?

Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde? Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde? kick-off-workshop for de første bestyrelser i de nye institutioner for forberedende grunduddannelse Skinnerne lægges ud! Etableringsopgaven

Læs mere

Egu - Årsmøde januar 2016

Egu - Årsmøde januar 2016 Egu - Årsmøde 12. 13. januar 2016 Stig Nielsen Stig.Nielsen@uvm.dk Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Kontor for Forberedende Uddannelsestilbud og Almen Efteruddannelse Side 1 Nyt fra ministeriet

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2018 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 17-05-2018 14:00 Sted: Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 8600 Silkeborg Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.:

Læs mere