Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil"

Transkript

1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Der oprettes 27 institutioner for forberedende grunduddannelse med i alt 88 skoler (udbudssteder) i september Med oprettelsen af FGUinstitutionerne nedsættes samtidig de første bestyrelser for institutionerne, hvis første opgave bliver at igangsætte og gennemføre ansættelse af institutionens leder. Det følgende er tænkt som inspiration til bestyrelsernes arbejde med lederrekruttering. Frederiksholms Kanal København K Tlf.: CVR-nr.: oktober 2018 Sagsnr.:18/12782 Institutionernes størrelse og kompleksitet FGU-institutionerne vil variere meget i størrelse, hvor den største forventes at have knap årselever og den mindste omkring 100 årselever, jf. tabel 1nedenfor. Tabel 1: Forventet antal årselever per institution Forventet årselever per FGU-institution Antal institutioner Over årelever 2 Fra årselever 6 Fra årselever 12 Fra årselever 5 Under For hver institution vil der være et antal skoler, som typisk vil være geografisk spredt over de kommuner, som indgår i institutionens dækningsområde. Skolerne vil variere meget i størrelse, hvor den største kan blive på over 400 årselever, og den mindste skole vil ligge på under 50 årselever. I gennemsnit er der 3 skoler pr. institution. Tabel: Forventet antal årselever per skole Forventet antal årselever per skole Antal skoler Under 75 årelever 9 Fra årselever 6 Fra årselever Ca. 40 Fra årselever 14 Fra

2 Fra Mere end 300 (op til 450+) 4 De nye FGU-institutioner kan forventes at have mellem ansatte/årsværk, dog sådan at de største kan komme op over 170 ansatte/årsværk, og de mindste kan få ansatte/årsværk (den mindste endnu færre). Det er et krav, at alle tre FGU-spor skal udbydes på hver skole (med dispensationsmulighed i udkantsområder, hvor elevgrundlaget ikke er hertil), og ligeledes et krav, at der skal være pædagogisk ledelse på hver skole. Ledelsesopgaven Ledelsesopgavens kompleksitet for den øverste leder vil variere efter institutionens og skolernes størrelse, herunder også antallet af skoler/adresser, antal kommuner med forskellige organiseringer af den kommunale ungeindsats, nærhed til det lokale arbejdsmarked, antal erhvervsskoler og øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i dækningsområdet, som FGU-institutionen skal samarbejde med etc. Med de forskellige skolestørrelser både på institutionsniveau og pr. adresse, må der ligeledes forventes en stor variation i den ledelsesmæssige organisering. Afhængig af FGU-institutionens størrelse kan institutionslederen primært varetage overordnet generel ledelse eller også have den daglige pædagogiske ledelse for en skole. Samtidig står FGU-institutionerne overfor en lang række opgaver, som vil være ens på alle skoler; fx udvikling og etablering af den gode faglige og pædagogiske praksis, udarbejdelse af lokale undervisningsplaner, udvikling af prøver, samt udvikling af den gode kollegiale praksis omkring fælles forberedelse af undervisningen og nye arbejdsformer etc. Der vil være etablering og drift af værksteder efter de faglige temaer, planlægning af basisforløbene, og et arbejde med at udvikle og fastlægge procedurer for optagelse af elever, herunder forløbsplaner etc. En stor del af disse opgaver vil skulle være forankret i lærergrupperne/lærerteams, men det må forventes, at institutionslederne sammen med de pædagogiske ledere sikrer, at der etableres fælles kvalitetsstandarder og ensartede koncepter for udviklingen af den nye uddannelse og faglig-pædagogisk praksis på institutionen som helhed, så udvikling, planlægning og videndeling kan ske nemt og ressourceeffektivt. Der vil også være en række mere specielle funktioner/opgaver, hvor en tværgående ressourceudnyttelse, fx opbygning af kendskab til 2

3 kompenserende strategier og redskaber for ordblinde, vil være hensigtsmæssig. Endelig kan de økonomisk-administrative opgaver være centraliseret på en skole eller decentralt placeret på alle skoler i institutionen. Fælles for alle FGU-institutioner er, at der må etableres et ledelsesteam på institutionen på tværs af skolerne, som sikrer, at der bliver tale om én fælles skole, at der sker fælles udvikling, etableres et tværfaglig samarbejde og sker vidensopbygning og -deling i forhold til den nye professionsidentitet internt på de enkelte skoler og mellem skolerne i institutionen. Ledelseskompetencer Med etableringen af FGU-institutionerne etableres der er nyt ledelseshierarki bestående af en institutionsleder og en eller flere pædagogiske ledere, hvilket er nyt for især produktionsskolerne. Til inspiration ved rekrutteringen af institutionslederen er nedenfor beskrevet en række krav til FGU-lederens ledelseskompetencer. Beskrivelsen tager udgangspunkt i Leadership Pipeline, som er en deskriptiv ramme, der kan anvendes til at beskrive de færdigheder, prioriteter og arbejdsværdier, der skal til for at løse ledelsesopgaven for ledere på forskellige ledelsesniveauer, her konkret institutionsleder hhv. pædagogiske leder. Ledelseskompetencer for FGU-institutionsledere og pædagogiske ledere Ledelseskompetence Institutionsleder Pædagogiske ledere Strategi Kan udvikle strategi ud fra forståelse af FGU-institutionens samfundsmæssige og uddannelsesmæssige rolle. Pædagogisk ledelse Kan sikre, at strategien skaber mening og retning for institutionen/skolerne Kan involvere bestyrelsen i strategiske beslutninger og kan identificere strategiske samarbejdspartner. Kan omsætte strategi til strategiske indsatsområder/handleplaner og lede på indsatser/planer. Kan eksekvere Kan sikre udvikling af FGU-institutionens pædagogiske didaktiske grundlag. Kan lede pædagogiske ledere med fokus på kvalitet i uddannelserne og Kan arbejde med strategiudvikling og implementering i samarbejde med overordnet og sideordnet ledere og skabe sammenhæng på egen skole Kan få strategien til at give retning for medarbejderne og forankre den i praksis Kan omsætte strategi til indsatser/handleplaner og eksekvere Kan medvirke til udvikling og implementering af FGU institutionens pædagogiske didaktiske grundlag ud fra lokale forhold og handleplaner. Kan sikre en høj pædagogisk standard og kvalitet 3

4 pædagogisk didaktisk udvikling Kan skabe rammer for anvendelse af SPS og kompenserende midler indenfor eget ansvarsområde. Kan spare med medarbejdere om deres undervisning og medvirke til pædagogisk refleksion Driftsledelse Fag-faglig ledelse Personaleledelse Kan foretage en overordnet økonomisk styring og prioritering af FGU-institutionens samlede ressourcer Har økonomiforståelse og systemkendskab og kan sikre en effektiv organisering af institutionen Kan forstå lovgivningen samt bevillings- og styringsprincipperne på FGU-området, herunder vilkårene for statsligt selvejende institutioner. Har indsigt i nationale og lokale uddannelsespolitiske dagsordener herunder også kendskab til FGU målgruppen Har kendskab til den kommunale ungeindsat og det lokale arbejdsmarked (brancher), og forstår fag-faglige problemstiller Kan skabe rammer for højest mulig kvalitet i uddannelser Kan sætte mål for og vurdere de pædagogiske (og administrative) lederes ledelsesindsats, udvikling og samarbejde Kan udvikle og styrke undervisningen med sammenhæng mellem teori og praksis, og støtte arbejdet med helhedsorienteret undervisning og sproglig opmærksomhed Kan understøtte udvikling af faglige prøver, og sikre en undervisningskultur med løbende evaluering og feedback Kan sikre optimal anvendelse af SPS og kompenserende midler Har økonomiforståelse og systemkendskab og kan udvikle driften Kan sikre en effektiv ressourceudnyttelse i eget ansvarsområde Kan forstå lovgivningen samt bevillings- og styringsprincipperne på FGU-området, og kan omsætte lovene og bekendtgørelsernes indhold til konkret praksis Har kendskab til den kommunale ungeindsats og det lokale arbejdsmarked (brancher) og kan forstå det faglige indhold i uddannelsens tre spor, uddannelsesbekendtgørelser og hvilke krav, der stilles til undervisningen Kan sikre at medarbejderne har en høj faglighed Kan sætte mål for og vurdere medarbejdernes indsats, udvikling og samarbejde 4

5 Ledelse af team Kan lede så teamet tager fælles ansvar for undervisningen og bruger hinanden som sparingspartnere Kan samarbejde på tværs af FGU-institutionen og håndtere tværgående samarbejdsprocesser med fokus på både proces og resultat/kvalitet. Procesledelse/samarbejde Forandringsledelse Kan motivere og give ledelsesmæssig opbakning til ledere og nærmeste medarbejdere Kan delegere til pædagogiske (og administrative) ledere samt nærmeste medarbejdere Kan arbejde strategisk med institutionsudviklingsaftaler for kompetenceudvikling af institutionens medarbejdere Kan skabe og lede et velfungerende ledelsesteam med klare mål, helhedsorienterede beslutninger, koordinering og fokus på FGU-institutionen som en sammenhængende organisation Kan sikre helhederne i komplekse processer Kan sætte retning og sikre en sund samarbejdende kultur, videndeling og understøtte trivsel og skabe relationer. Kan navigere i krydsfeltet mellem forskellige aktører og interessenter. Kan opbygge netværk med eksterne aktører (bestyrelse, kommunale interessenter, arbejdsmarkedets parter, UVM, øvrige FGU-institutioner, andre uddannelsesinstitutioner mv.) Kan opstille visioner og sættemål for forandringer i FGU-institutionen Kan forklare politiske og organisatoriske beslutninger (etableringen af FGU) og gøre dem meningsfuldt for hele institutionen Kan skabe et fælles kultur, der sætter retning for omstilling af de forskellige (undervisnings)kulturer til en ny fælles (undervisnings)kultur. Kan motivere og give ledelsesmæssig opbakning og kan delegere til medarbejderne Kan understøtte og omsætte kompetenceudviklingsinitiativer i eget ansvarsområde Kan delegere til medarbejdere Kan skabe en klar retning og klare rammer for lærerteams Kan sætte retning og sikre en sund samarbejdende kultur, videndeling og understøtte trivsel og skabe relationer i eget ansvarsområde. Kan opbygge relationer og samarbejde tæt med den kommunale ungeindsats, virksomheder, det lokale erhvervsliv (brancher) og uddannelsesinstitutioner mm. Kan opstille visioner for forandringer i eget ansvarsområde og sikre omstillingsparathed i forbindelse med nye opgaver og nye samarbejdsformer Kan forklare politiske og organisatoriske beslutninger (etableringen af FGU) og gøre dem meningsfulde for medarbejderne. Kan lede undervisernes omstilling fra forskellige undervisningskulturer til 5

6 Kommunikation Kan få forandringer gennemført gennem pædagogiske (og administrative) ledere Kan kommunikere med alle niveauer og interne og eksterne interessenter Kan føre en ligeværdig dialog Kan sikre profilering af FGU-tilbuddet over for målgruppen af unge, den kommunale unge indsats, virksomheder og andre aktører. en ny fælles undervisningskultur Kan få forandringer gennemført gennem medarbejdere Kan oversætte og have en dialog med medarbejderne om væsentlige emner og budskaber Kan føre en ligeværdig dialog 6

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil

Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Inspiration til FGU-institutionslederens kompetenceprofil Der oprettes 27 institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

Profil for institutionsleder af FGU-Nordsjælland med hovedsæde i Frederiksværk

Profil for institutionsleder af FGU-Nordsjælland med hovedsæde i Frederiksværk Profil for institutionsleder af FGU-Nordsjælland med hovedsæde i Frederiksværk Opgaven På trods af bestræbelser fra mange engagerede professionelle har næsten 50.000 unge under 25 år ikke en ungdomsuddannelse

Læs mere

Baggrundsoplysninger og FGU-rektorens kompetenceprofil

Baggrundsoplysninger og FGU-rektorens kompetenceprofil Baggrundsoplysninger og FGU-rektorens kompetenceprofil Der er i indeværende år oprettet 27 institutioner i hele Danmark for forberedende grunduddannelse med i alt 88 skoler (udbudssteder), der skal være

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse - FGU. Kolding & Vejen

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse - FGU. Kolding & Vejen Stillings- og personprofil Institutionsleder Forberedende Grunduddannelse - FGU Kolding & Vejen November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU i Kolding og Vejen Kommuner Adresse Placering af institution

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Sønderjylland

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Sønderjylland Stillings- og personprofil Institutionsleder Forberedende Grunduddannelse FGU Sønderjylland November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU Sønderjylland Adresse Afklares af bestyrelsen Stilling Institutionsleder

Læs mere

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Esbjerg, Fanø og Varde

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Esbjerg, Fanø og Varde Institutionsleder Job- og personprofil FGU Esbjerg, Fanø og Varde Oktober 2018 Indhold 1 Overblik... 3 2 Den forberedende grunduddannelse - FGU... 4 2.1 Mål og overordnede rammer... 4 2.2 FGU Esbjerg,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Direktør. Job- og personprofil. FGU Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs

Direktør. Job- og personprofil. FGU Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Direktør Job- og personprofil FGU Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs November 2018 Indhold 1 Overblik... 3 2 Den forberedende grunduddannelse - FGU... 4 2.1 Mål og overordnede rammer... 4 2.2 FGU

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Lolland og Guldborgsund

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Lolland og Guldborgsund Stillings- og personprofil Institutionsleder Forberedende Grunduddannelse FGU Lolland og Guldborgsund November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU i Lolland og Guldborgsund Kommuner Adresse Banegårdspladsen

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Forberedende Grunduddannelse FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved

Stillings- og personprofil. Direktør. Forberedende Grunduddannelse FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved Stillings- og personprofil Direktør Forberedende Grunduddannelse FGU Vordingborg, Slagelse og Næstved November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU i Vordingborg, Slagelse og Næstved Kommuner Adresse

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Den første bestyrelse for FGU Referat Dato 25. oktober 2018 Mødetidspunkt 13:30 Sluttidspunkt 15:30 Sted Mødelokale 233 Vordingborg Rådhus Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Medlemmer Fraværende Mikael

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse

Learning Pipeline sammen om læring og ledelse MEDARBEJDER Skaber et ambitiøst læringsmiljø, hvor alle elever trives og ser, at de bliver bedre fagligt og socialt Learning Pipeline sammen om læring og ledelse + Fremmer børn og unges læring, trivsel

Læs mere

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde kommuner

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde kommuner Institutionsleder Job- og personprofil FGU Odense, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde kommuner Oktober 2018 Indhold 1 Overblik... 3 2 Den forberedende grunduddannelse FGU... 4 2.1 Mål og overordnede

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Aftale om bedre veje til uddannelse og job Aftale om bedre veje til uddannelse og job Samarbejdsmøde om FGU og ungeindsatsen for de 17 kommuner, KKR Sjælland D. 15. december 2017 kl. 9-11, Næstved Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de to elementer i aftalen. Dagsordenpunkt Placering af en institution til Forberedende Grunduddannelse i Beslutning Baggrund Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 13.10.2017

Læs mere

Reform af det forberedende område

Reform af det forberedende område Reform af det forberedende område - Sammenhængende, kommunal ungeindsats (KUI) v/direktør Hans Henrik Gaardsøe - Forberedende grunduddannelse (FGU) v/direktør Klaus Christiansen Viborg Byråd 18. juni 2018

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes

God ledelse afhænger af, hvad der ledes God ledelse afhænger af, hvad der ledes 1 Pointen i teorien om Leadership Pipeline er, at hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer derfor skal der anvendes forskellige ledelsesmæssige

Læs mere

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Aarhus

Institutionsleder. Job- og personprofil. FGU Aarhus Institutionsleder Job- og personprofil FGU Aarhus November 2018 Indhold 1 Overblik... 3 2 Den forberedende grunduddannelse - FGU... 4 2.1 Mål og overordnede rammer... 4 2.2 FGU Aarhus... 5 3 Jobprofil...

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

Profil og prioriteter - Niveau 2 og 3 ledere. Strategi, Service og Koordination

Profil og prioriteter - Niveau 2 og 3 ledere. Strategi, Service og Koordination Profil og prioriteter - Niveau 2 og 3 ledere Strategi, Service og Koordination Niveau 2, fagchefens profil Kommunikativ og analytisk kompetence: Skaber og formidler overblik over eget fagområde Kan kommunikere

Læs mere

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats

Forberedende grunduddannelse FGU-reformen. - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Forberedende grunduddannelse FGU-reformen - En del af en sammenhængende kommunal ungeindsats Dagsorden Baggrund FGUs struktur, formål og målgruppe Kommunens økonomiske ansvar Oprettelse af bestyrelse Oprettelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Vendsyssel

Stillings- og personprofil. Institutionsleder. Forberedende Grunduddannelse FGU Vendsyssel Stillings- og personprofil Institutionsleder Forberedende Grunduddannelse FGU Vendsyssel November 2018 Opdragsgiver Bestyrelsen for FGU Vendsyssel Adresse Sct. Knuds Park 6 9800 Hjørring Stilling Institutionsleder

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE

Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE Ledelsesgrundlag SAMSKABELSE - er et samskabende team - understøtter organisationen i at samskabe med borgere og virksomheder - understøtter tværgående politikker og samarbejder - understøtter politisk

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Den kommunale ungeindsats og FGU. 16. April 2018 Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Den kommunale ungeindsats og FGU. 16. April 2018 Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Den kommunale ungeindsats og FGU 16. April 2018 Børne- og Skoleudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Aftale om Bedre veje til uddannelse og job og lovgivning Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7 God institutionsledelse er professionsfaglig ledelse " fra pædagogisk ledelse til pædagogfaglig ledelse" BUPL Sydjylland vil med denne politik sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder til ressourcer, praktik og processer Læreruddannelsen i Odense og Pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

FGU-reformen. Etablering af de nye fgu-institutioner. Marts 2018

FGU-reformen. Etablering af de nye fgu-institutioner. Marts 2018 FGU-reformen Etablering af de nye fgu-institutioner Marts 2018 Baggrund 28.06.2015 Regeringsgrundlag: Sammen for fremtiden 4. marts 2016 28. februar 2017 Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Spørgsmål 3: Vil ministeren kommentere henvendelsen af 16. april 2018 fra Uddannelsesforbundet

Spørgsmål 3: Vil ministeren kommentere henvendelsen af 16. april 2018 fra Uddannelsesforbundet Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget 2017-1 L 202 endeligt svar på spørgsmål 3, L 201 endeligt svar på spørgsmål 3, L 200 endeligt svar på spørg Offentligt

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde?

Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde? Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde? kick-off-workshop for de første bestyrelser i de nye institutioner for forberedende grunduddannelse Skinnerne lægges ud! Etableringsopgaven

Læs mere

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Den 28. september 2010 Århus Kommune

Den 28. september 2010 Århus Kommune Notat Emne Til Kopi til Generisk model for vurdering af referenceforhold Den 28. september 2010 Århus Kommune Hensigtserklæring fra budgetforlig som baggrund for vurderingen af generelle referenceforhold

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelonen skal ses i forlængelse af Undervisningsministeriets udsendte brev

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger Lederforeningens bestyrelse (LB) har arbejdet med at prioritere Ledelseskommissionens 28 anbefalinger, og vi har udvalgt 10 anbefalinger,

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet

Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Kommissorium for FGU læreplans- og fagbilagsarbejdet Til implementering af Aftale om bedre veje til uddannelse og job skal der udarbejdes læreplaner og fagbilag for de nye grunduddannelser. December 2017

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE

Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk didaktisk grundlag for TECHCOLLEGE Pædagogisk og didaktisk grundlag er fundamentet for det skole-og studiemiljø som TECHCOLLEGE vil kendes på - en fælles pædagogisk kultur. Grundlaget afspejler

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør

Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 26. oktober 2012 Jobanalyse og jobbeskrivelse for ny direktør 1. Indledning Skolen arbejder indenfor politikområderne arbejdsmarked, erhverv og uddannelse. Skolen er en selvejende institution under Ministeriet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice

Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Job- og personprofil for leder af Tilbudsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Tilbudsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et Jobcenter

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse

Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Skabelon til brug for KKR s forslag til dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer for Forberedende Grunduddannelse Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner 9. Maj 2018 1. Dækningsområdet

Læs mere

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013.

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013. Pædagogisk ledelse - et diffust begreb en konkret opgave UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013 Oplæg ved EVA Slagplan Præsentation og slagplan Om EVA s kommende evaluering af pædagogisk

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Værkstedsservice

Job- og personprofil for leder af Værkstedsservice Job- og personprofil for leder af Værkstedsservice Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til Værkstedsservice. Borgere, virksomheder, eksterne og interne samarbejdspartnere skal opleve et

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til kommunerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Notat om proces for virksomhedsoverdragelse

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere