STRATEGIPLAN FOR FAMILIEOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGIPLAN FOR FAMILIEOMRÅDET 2015-2018"

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR FAMILIEOMRÅDET Familieafdelingen - BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UDKAST UDARBEJDET DEN 24. FEBRUAR 2015

2 FORORD I 2010 blev der formuleret en kombineret genopretnings- og strategiplan for Familieområdet, idet der på daværende tidspunkt var markante økonomiske udfordringer på området med årlige tilbagevendende budgetoverskridelser. Med afsæt i strategiplanen fra 2010 har Svendborg Kommune de seneste fire år haft en positiv udvikling på området for udsatte børn, unge og familier. Det skyldes blandt andet en omlægning af indsatserne i retning af mere forebyggelse samt ændrede anbringelsesmønstre. Disse tendenser bidrager til reducerede udgifter samtidig med, at forskningen tydeligt peger på, at det er den fagligt rigtige vej at gå. Den positive udvikling afspejles bl.a. ved, at der i perioden er sket et fald i anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder og samtidig en stigning i brug af familieplejeanbringelser. Desuden er der sket en stigning i tidlige forebyggende indsatser, hvilket afspejles af følgende tal: 68 tidlige forebyggende foranstaltninger i 2012 efter tidlige forebyggende foranstaltninger i 2013 efter tidlige forebyggende foranstaltninger i 2014 efter 11.3 I nedenstående tabel fremgår 2010-strategiplanens positive effekt samt fremtidige pejlemærker i den nye strategiplan. EFFEKT AF 2010-STRATEGIPLANEN Større systematik i sagsbehandlingen Tættere samarbejde mellem myndighed og udfører ift. indsatser Tættere samarbejde med almenområdet via dialogbaserede underretninger Ændret anbringelsesmønster opkvalificering af familieplejeområdet Flere tidlige indsatser øget anvendelse af tidlige indsatser Fald i antallet af anbringelser Budgetoverholdelse FREMTIDIGE PEJLEMÆRKER Øget anvendelse af inddragende metoder Videreudvikling af tidlige og forebyggende indsatser Udvikling af samarbejdet med almenområdet Videreudvikling af indsatser til plejefamilierne herunder med fokus på familieplejeanbringelser af teenagere Udvikling/justering af tilbud til unge herunder særligt til unge i misbrug Øget brug af vidensbaseret praksis og effektmåling 2

3 DEN NYE STRATEGIPLAN FOR FAMILIEOMRÅDET : BAGGRUND OG FORMÅL Strategiplanen er en overordnet plan for udviklingen af børne-, unge- og familieområdet i Svendborg Kommune i årene Med denne strategiplan lægges der vægt på, at værdifulde samarbejdsstrukturer og udviklingselementer fra de sidste fire års strategiplan bevares, videreudvikles og tilpasses i forhold til nye rammebetingelser. I forbindelse med udarbejdelse af strategiplanen har både myndigheds- og udførerområdet været involverede. Strategiplanen beror på involvering fra medarbejdere og ledelse. Denne brede involvering styrker indholdet i strategiplanen og skaber konsensus om retningen og udviklingsperspektiverne for de kommende fire år. VISION Familieområdet i Svendborg Kommune skal med barnet og familien i centrum sikre effektive og sammenhængende støtteforanstaltninger for udsatte børn, unge og familier samt for børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. I tilrettelæggelsen af indsatser og samarbejde vil der være fokus på forebyggelse, inddragelse og størst mulig grad af indsatser i nærmiljøet. HVEM OMFATTER STRATEGIPLANEN? Strategiplanen omfatter både Familieafdelingen, som myndighed, og de lokale udførere som afspejlet i figuren. Dette gælder både ved udførelsen af det forebyggende arbejde og ved iværksættelse og udmøntning af støtteforanstaltninger. Det dialogbaserede samarbejde mellem Familieafdelingen, som myndighed, og de lokale udførere vil fortsættes og intensiveres. For at supplere de faglige indsatser vil samarbejdet med de frivillige organisationer desuden videreudvikles og understøttes. Medarbejdertrivsel og faglig udvikling vægtes højt. Der vil forsat være kontinuerlig ledelsesmæssig fokus på arbejdsmiljø, medarbejdernes trivsel og faglig kompetenceudvikling. Strategiplanen Andre kommunale og eksterne aktører Familieafdelingen Center for Børn, Unge og Familier Den Nye Heldagsskole 3

4 Nedenstående figur illustrerer en bevægelse mod lokalt forankrede, forebyggende og mindre indgribende indsatser. Der er fokus på den forebyggende indsats, idet hensigten er at bevare barnet/den unge og familien i en så normal tilværelse og så tæt på nærmiljøet som muligt. Den forebyggende indsats vægtes, da det er vigtigt at foregribe problemerne hos barnet/den unge og familien, inden disse udvikler sig yderligere. Hver indsats er tilpasset i forhold til det enkelte barn/den unge og familien. I arbejdet med indsatserne lægges der især vægt på inddragelse af alle relevante parter, hvilket udover barnet/den unge og familien inkluderer fagpersoner fra alle niveauer samt familiens sociale netværk Specialtilbud Egne tilbud Eksterne tilbud Dagtilbud Døgntilbud Almenområdet Generelt forebyggende indsatser Forebyggelse Forebyggende indsatser i samarbejde med almenområdet. 11 vejledning og rådgivning Åben rådgivning Differentiering KIM-møder/tværfaglige møder Småbørnsfora PPR Specifikke forebyggende indsatser Myndighed Myndighedsområdets forebyggende indsatser. Der samarbejdes med almenområdet. Familieafdelingen Skole/PPR STU Dagtilbud Døgntilbud Ambulante familierettede tilbud Opmærksomhedspunkter I hver fase er der fokus på deltagelse i fællesskaber. Indsatser tæt på nærmiljøet prioriteres. Det er vigtigt at understrege, at institutionelle anbringelser kan være den mest hensigtsmæssige løsning for en bestemt gruppe af børn og unge. 4

5 STRATEGIPLANENS OVERORDNEDE RAMMER Udmøntning af strategiplanen sker inden for den gældende lovgivning og med afsæt i Svendborg Kommunes Vision for læring og dannelse, Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. DE LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER Familieområdet løser opgaver inden for Servicelovens bestemmelser. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens formålsparagraf 46. Formålsparagraffen konkretiserer målsætningerne og lægger en overordnet ramme om de øvrige bestemmelser, som skal fortolkes i lyset af lovens formål. Formålsbestemmelsen betoner, at der skal være sammenhæng i indsatsen over for det enkelte barn og dets familie, samt at hver enkelt del af indsatsen hænger sammen med de øvrige dele med henblik på at opfylde formålet. Servicelovens formålsparagraf for støtte til børn og unge med særligt behov PARAGRAF 46: Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv LOKALPOLITISKE RAMMER Strategiplanen konkretiserer de overordnede intentioner i henholdsvis Visionen for læring og dannelse for de 0-18-årige og Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Link til Vision for læring og dannelse for de 0-18-årige: Vision for læring og dannelse Link til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik: Den Sammenhængende Børne-og Ungepolitik 5

6 FIGUR: Figuren illustrerer det hierarkiske samspil mellem Familieområdets strategiplan og Svendborg Kommunes Vision for læring og dannelse samt Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Strategiplan for Familieområdet SEKS FOKUSPUNKTER: Den nye strategiplan er en konkret plan for, hvordan Familieområdet fremadrettet anvender sine ressourcer inden for de næste fire år. Strategiplanen angiver således retning og prioritering og sætter samtidig rammen for ledelse og medarbejdere. Strategiplanen er koncentreret omkring seks fokuspunkter: 1) Systematisk inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket. 2) Tidlig og forebyggende indsats - både i hjemmet og i nærmiljøet. 3) Videreudvikling af samarbejdet med almenområdet. 4) Ændrede anbringelsesmønstre. 5) Videreudvikling af tilbud og samarbejde omkring sårbare og udsatte unge. 6) Vidensbaseret praksis. Med disse seks fokuspunkter vil Svendborg Kommune sikre sammenhængende og koordinerede støtteforanstaltninger for barnet/den unge og familien med særligt fokus på anvendelse af inddragende metoder. Fokuspunkterne skal ses i sammenhæng og danner tilsammen en samlet strategi for området, idet ingen af elementerne kan udelades eller stå alene. De seks fokuspunkter beskrives nærmere i de efterfølgende afsnit. 6

7 FOKUSPUNKT 1: SYSTEMATISK INDDRAGELSE AF BARNET, DEN UNGE, FAMILIEN OG NETVÆRKET I afdelingen for børn og unge med særlige behov tilstræbes det både på myndigheds- og udførerplan systematisk at inddrage barnet/den unge, familien og netværket for at nå frem til holdbare løsninger samt øge forståelse og ejerskab i processen. Undersøgelser peger på, at inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket øger forandringspotentialet hos barnet/den unge og familien og er med til at sikre holdbare løsninger (Gilligan: , KREVI: ). MÅL Det overordnede mål er, at barnet/den unge, familien og deres netværk oplever at være inddragede. I Familieafdelingen styrkes inddragelsen yderligere ved bl.a. at anvende og styrke følgende inddragende metoder: Netværksmøder Familierådslagninger Børnesamtalen Dialogbaserede underretninger Specifikt tilstræbes det, at den enkelte sagsbehandler laver minimum fire familierådslagninger og minimum seks netværksmøder årligt. Det vil sige, at Familieafdelingen samlet laver ca. 120 familierådslagninger og ca. 180 netværksmøder årligt. På udførerplan skal inddragende tilgange og metoder videreudvikles. TILTAG/INITIATIVER I løbet af foråret 2015 iværksættes et fælles 5-dages praksiskursus i inddragende metoder for myndigheds- og udførerområdet. Som en del af kurset udarbejdes en handleplan for fastholdelse af metoderne i praksis efter endt kursusforløb. For at fastholde fokus på inddragende metoder afsættes der desuden ressourcer til en tovholder i Familieafdelingen. Denne ordning træder i kraft fra 1. februar Formålet med tovholderen er, at sagsbehandlerne kan få praktisk hjælp til udarbejdelse af fx familierådslagninger. Endvidere vil der i løbet af efteråret 2015 iværksættes et 3-dages praksiskursus i ICS (en sagsbehandlings- og udredningsmetode) for myndighedsområdet med inddragelse af udførerområdet. Med et praksiskursus i ICS er forventningen, at der vil komme et større fokus på at inddrage familie og omgivelser, som er centrale for barnets/den unges udvikling. 1 Robbie Gilligan. Promoting Resilience, KREVI: Tæt på en Svensk Kommune. Rapport udgivet i

8 FOKUSPUNKT 2: TIDLIG OG FOREBYGGENDE INDSATS BÅDE I HJEMMET OG NÆRMILJØET Servicelovens målsætning for indsatsen over for børn, unge og familier med særlige behov retter sig mod, at støtten ydes tidligt, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Fra forskning og empirisk erfaring ved vi, at jo tidligere der sættes ind, jo mere hensigtsmæssig og effektiv bliver indsatsen (Deloitte Consulting: , KORA: ). MÅL Flere underretninger fra dagtilbud i de første faser af projektet Tidlig opsporing. Flere rådgivningsforløb forestås af visitator eller sagsbehandler. Flere tidlige 11. stk. 3 indsatser og fald i antallet af anbringelser. Flere omfattende forebyggelsesforanstaltninger i hjemmet til anbringelsestruede børn og unge og deres familier. Grundigere udredning med henblik på bedst mulig matchning til det enkelte barn/ den enkelte unge. Tydelig koordineret og målrettet indsats med fokus på effekt og progression i indsatsen. TILTAG/INITIATIVER Øget fokus på effektmålinger og på anvendelse af evidensbaserede programmer som fx PMT.O, DUÅ og vidensbaserede programmer til unge og deres familier. Ydermere vil tidlig og forebyggende indsats styrkes gennem Familieafdelingens deltagelse i det forventede projekt Tidlig opsporing sammen med Dagtilbud, Sundhedspleje og PPR. Der vil generelt være fokus på faglig udvikling, herunder afprøvning af små, interne udviklingsprojekter både i Familieafdelingen og hos udførerne. Fokus på iværksættelse af nye fleksible 11.3 indsatser igennem dialog mellem myndighed, udfører og almenområdet. Herunder iværksættes bl.a. tidlige indsatser til nyankomne flygtningefamilier i tæt samarbejde med skole/dagtilbud, sundhedspleje og Jobcenteret. De nye forebyggende støtteforanstaltninger i hjemmet til anbringelsestruede børn og unge og deres familier vil blive fulgt tæt og vil blive tilpasset med baggrund i de indhøstede erfaringer. Via en omlægning af budgetmidler indenfor Familieafdelingens budgetramme sikres muligheden for, at myndighedssagsbehandlerne har mere tid til den direkte kontakt med børn, unge og familier, herunder at der aflægges flere besøg i hjemmet. For at understøtte en helhedsorienteret indsats for familien og dermed en forebyggende indsats for barnet etableres et tættere samarbejde med Jobcentret og voksensocialområdet. 3 Deloitte Consulting for Socialstyrelsen, Projekt Forebyggelseskommuner afsluttende evaluering. Udgivet i januar KORA: Opkvalificering af den tidlige indsats ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position. Forskningsrapport udgivet i maj

9 FOKUSPUNKT 3: VIDEREUDVIKLING AF SAMARBEJDET MED ALMENOMRÅDET Familieområdet skal tænke børn og unge som en del af mange kontekster, og barnet/den unges trivsel og udvikling skal dermed ses afspejlet i flere forskellige kontekster. Helt konkret betyder det, at indsatserne skal knytte sig an til indsatser i almenområdet, herunder særligt skoler og dagtilbud, men også børn, unges og familiernes fritidsliv. Samarbejde og sammenhæng i indsatserne er altafgørende for at opnå de bedste effekter. Indsatsen skal derfor altid tilpasses den konkrete og individuelle situation. MÅL Det overordnede mål er en fælles understøttelse af udfordringerne. Indsatser skal baseres på et bredt samarbejde med relevante aktører og det tilstræbes, at barnet/den unge og familien oplever en fælles koordineret indsats. Konkrete mål: Skoler og dagtilbud involveres og deltager i forbindelse med iværksættelse og opfølgning af støtteforanstaltninger. Samarbejde med frivillige organisationer som supplement til iværksatte støtteforanstaltninger øges. Nye tiltag i nærområdet understøttes og videreudvikles. Samarbejdet omkring dialogbaserede underretninger fortsættes og styrkes. TILTAG/INITIATIVER Skoler, Dagtilbud, Sundhedspleje, PPR, UU, uddannelsesinstitutioner, misbrugscentret mv. inddrages ved iværksættelse og opfølgning af støtteforanstaltninger sammen med familien og myndighedssagsbehandler. Herved sikres fælles koordinerede tiltag omkring det enkelte barn med relevante aktører i almen- og i specialområdet. Dette vil samtidig for de involverede børn og unge kunne være med til at understøtte deres inkluderende deltagelse i børnefællesskaber i almenområdet. Deltagelse i projektet Tidlig opsporing i de næste tre år vil medføre øget samarbejde med PPR og almenområdet særligt dagtilbuds- og sundhedsplejeområdet, hvor projektet bl.a. forventes at medføre, at der udvikles nye metode- og samarbejdsmodeller. Der vil i tilknytning til strategiplanen blive arbejdet hen imod en ny tildelingsmodel for Den Nye Heldagsskole, der understøtter og giver incitamenter for øget samarbejde mellem almenskole og Heldagsskolen. Desuden vil en ny tildelingsmodel styrke visitationskriterier, revisitationer og tilbagevenden til almenskole. Der vil fortsat være fokus på anvendelse og styrkelse af den dialogbaserede underretningsform, hvor skriftligt fremsendte underretninger fra almenområdet erstattes med trepartsmøder mellem underretteren, familien og Familieafdelingen. Denne underretningsform er både med til at styrke samarbejdet omkring det enkelte barn / den enkelte unge og er samtidig med til at styrke det generelle samarbejde mellem almenområdet og specialområdet. 9

10 FOKUSPUNKT 4: ÆNDREDE ANBRINGELSESMØNSTRE Forskning tyder på, at familieplejeanbringelser er den mest vellykkede anbringelsesform for en stor del af anbragte børn og unge. Tendensen er, at familieplejeanbragte børn og unge generelt klarer sig bedre, bl.a. i forhold til uddannelse, end børn og unge, som er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder eller døgninstitutioner. Senest er dette understøttet af en undersøgelse foretaget af SFI ( ), som baserer sig på børn og unges egne oplevelser og erfaringer med anbringelser. Undersøgelsen konkluderer, at børn/unge anbragt i plejefamilier trives bedre sammenlignet med andre former for anbringelser som fx institutioner. Det er dog vigtigt at tage forbehold for, at børn og unge, der bliver anbragt på institutioner, ofte har en anden type udfordringer og større belastningsindikatorer end familieplejeanbragte børn og unge. Det er således ikke alle børn og unge med særlige behov, der vil kunne profitere af en familieplejeanbringelse. Der vil være fokus på at tilbyde plejefamilier med behandlingskrævende børn og unge en særlig målrettet og konkret pædagogisk og psykologisk rådgivning og guidning. Formålet er, at de familieplejeanbragte børn og unge i familiemæssige rammer også får en særlig individuel tilpasset pædagogisk støtte i dagligdagen i plejefamilien. Metoderne i de særlige indsatser til plejefamilierne vil også blive videreudviklet med fokus på familieplejeanbringelser af teenagere. MÅL Flest mulige anbragte børn/unge bliver i lokale netværk i forhold til uddannelse, skole og fritid. Færre anbringelser i socialpædagogiske opholdssteder og anbringelsestilbud uden for kommunen. TILTAG/INITIATIVER En yderligere stigning i andelen af familieplejeanbringelser tilsigtes også til teenagere. Derudover ønskes brugen af interne anbringelsestilbud, der løbende tilpasses de aktuelle behov og rammevilkår øget. Konkrete tiltag vil bl.a. være: Øget brug af netværkspleje. Fokus på muligheder for yderligere brug af plejefamilier til teenagere. Tilpasning af lokale anbringelsestilbud med henblik på at inkludere udsatte unge i nærmiljøet. Fokus på benyttelse af de mindst indgribende anbringelsesforanstaltninger og anbringelser i nærmiljøet. Det målrettede fokus på at øge andelen af lokale anbringelser udfordres bl.a. af, at det er svært at rekruttere lokale plejefamilier. Derfor vil der være fokus på at fastholde og rekruttere lokale plejefamilier. 5 Anbragte Børn og Unges Trivsel. SFI-rapport. Udgivet i

11 FOKUSPUNKT 5: VIDEREUDVIKLING AF TILBUD OG SAMARBEJDE OMKRING SÅRBARE OG UDSATTE UNGE I Svendborg Kommune er der udfordringer i forhold til at få unge i uddannelse og job. På nuværende tidspunkt er knap 75 % af unge i Svendborg Kommune i uddannelse ni måneder efter de har afsluttet folkeskolen (KL: ). Regeringen har en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 (Regeringen: ). Endvidere viser en kortlægning blandt unge i Svendborg Kommune, at misbrugsproblematikker er særligt markante for kommunens unge og at brugen af rusmidler lægger over landsgennemsnittet (CEFU: ). MÅL Målet er, at der sikres en helhedsorienteret indsats på tværs af børne-, unge- og voksenområdet, herunder psykiatriområdet blandt andet i regi af Ungekontakten. Der er bl.a. fokus på: Videreudvikling af lokale dag- og døgntilbud til unge, så unge forbliver i nærmiljøet. Flest mulige unge fastholdes i eller sikres uddannelse med henblik på en selvstændig voksentilværelse. Forebyggelse og nedbringelse af antal unge i misbrug og samtidig forøgelse af antal selvforsørgende unge. TILTAG/INITIATIVER Der vil i de kommende år - også i Familieafdelingen - være et øget fokus på udfordringerne på dette område, herunder særligt fokus på forebyggelse og opsporing af misbrug hos unge - også hos unge under 15 år. Der vil i denne forbindelse være et forstærket samarbejde med misbrugsområdet. I samarbejde med andre aktører på ungeområdet, herunder bl.a. i regi af Ungekontakten og med afsæt i den kommende ungestrategi, vil der blive udviklet opsporings- og samarbejdsmodeller både i børne- og ungeområdet og på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet - herunder også psykiatriområdet. I samarbejde med de lokale udførere skal der både på dag- og døgnområdet ske en videreudvikling af målrettede lokale tilbud til unge, der bedst muligt kan sikre de unges forbliven i nærmiljøet og understøtte en fremtidig, selvstændig voksentilværelse med skolegang, uddannelse og job. I forbindelse med dette etableres et tættere samarbejde og fælles initiativer med beskæftigelsesområdet. 6 KL: Brug nøgletal i styringen kend din kommune. Rapport udgivet i januar Regeringen: Et Danmark der står sammen. Regeringsgrundlag udgivet i oktober Kortlægning af brugen af og holdningerne til rusmidler blandt unge på ungdomsuddannelserne i Svendborg Rapport udgivet i

12 FOKUSPUNKT 6: VIDENSBASERET PRAKSIS De seneste år er der på nationalt niveau kommet større opmærksomhed på vidensbaserede metoder og tiltag. Derfor vil der de næste fire år være et øget fokus på evalueringer og effekter af indsatser samt vidensbaserede foranstaltninger og metoder både hvad angår myndigheds- og udførerområdet. Dette fokuspunkt er således relevant for alle strategiplanens øvrige fokuspunkter. Dokumenterede resultater, effektmåling og forskning skal ind som en naturlig og integreret del af den faglige praksis. Hensigten er, at brugen af disse værktøjer skal sikre en kvalitativ sammenhæng mellem indsats, effekt og drift. Dette skal bidrage til en viden om, hvad der virker bedst og for hvem. På denne måde kan det bedst mulige tilbud og løsning tilpasses det enkelte barn/unge og familie. MÅL Anvendelse af effektmålinger og resultatdokumentation har bl.a. til formål at understøtte og være et redskab for de faglige medarbejderes vurderinger og opfølgninger. Konkrete mål er: Optimering af matchningen til rette indsatser til det enkelte barn/den unge eller familie. Overblik over hvilken løsning, der er den rigtige indsats. Vidensbaseret tilpasning af tilbud. Vidensbaseret tilgang i ledelsesprocesser både hos myndighed og udfører. TILTAG/INITIATIVER I 2015 vil ledelsen og medarbejdere i Familieafdelingen og ledelsen i de udførende led deltage i opkvalificerende kurser med henblik på at udbygge og implementere effektmåling og resultatdokumentation i den daglige praksis. Effektmåling of resultatdokumentation forventes at blive understøttet af det nye sagsbehandlingssystem DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge), som vil kunne anvendes til at lave målinger af kommunens indsatser. Årlige brugerundersøgelser med udvalgte temaer vil fortsat være del af strategien og vil blive anvendt til intern læring og til justering af indsatser. Dokumentation og effektmåling skal være med til at sikre grundlaget for at kunne evaluere de mål, der er sat op for barnets/den unges udvikling. I denne sammenhæng vil der igangsættes en metodeudviklingsproces med fokus på evaluering og effektmåling. Der skal så vidt muligt opstilles konkrete mål og handleplaner for de visiterede indsatser. Herudover skal der udvikles metoder til opfølgning af indsatserne. 12

13 MATRIX: STRATEGIPLANENS FOKUSPUNKTER, AKTIVITER OG MÅL OVERORDNEDE RAMMER FOR STRATEGIPLANEN: Servicelovens 46 Servicelovens formålsbestemmelse udgør det overordnede lovgivningsmæssige fundament. Skal ses i sammenhæng med Vision for læring og dannelse for de 0-18 årige og Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Tager udgangspunkt i den lokalpolitiske budgetramme. Gælder både myndigheds- og udførerområdet og bygger på samarbejdsaftaler og dialogbaserede samarbejde. Har fokus på medarbejdertrivsel og social kapital. Har fokus på samarbejde med frivillige organisationer. Har fokus på videreudvikling af inddragende tilgange og metoder. Tidlige forebyggende og lokalforankrede indsatser har høj prioritet. FOKUSPUNKTER AKTIVITETER MÅL Systematisk inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket. Tidlig og forebyggende indsats både i hjemmet og i nærmiljøet Øget antal af: Netværksmøder Familierådslagninger Børnesamtale Dialogbaserede underretninger Etablering af en tovholderfunktion i Familieafdelingen til praktisk hjælp ifb. med udarbejdelse af familierådslagninger. Praksiskursus i netværksinddragende metoder og ICS afvikles i Øget anvendelse af: PMT.O. DUÅ Vidensbaserede programmer til unge og deres familier afsøges, udvikles og igangsættes. Deltagelse i projekt Tidlig opsporing. Barnet/den unge og familien føler sig inddraget i sagsbehandlingen, og at de og deres netværk inddrages som ressource i den enkelte sag. Den enkelte sagsbehandler laver minimum fire familierådslagninger og minimum otte netværksmøder årligt. Samlet set laver Familieafdelingen 120 familierådslagninger og 180 netværksmøder årligt. Med øget fokus på tidlig og forebyggende indsats er forventningen, at det vil medføre: Flere underretninger i de første faser af projekt Tidlig opsporing. Flere rådgivningsforløb fra visitator og 13

14 Sikre rammer for at myndighedssagsbehandler har mere tid, omsorg og tættere kontakt til børn og familier flere hjemmebesøg - samt tættere kontakt med anbragte børn/unge. Tættere kontakt til barnet/den unge og familien sikre bl.a. via omlægning af budgetmidler inden for Familieafdelingens budgetramme og analyse af adm. sagsgang. Fortsætte og styrke samarbejdet omkring dialogbaserede underretninger. Tidlige 11.3 indsats til nyankomne flygtningefamilier i tæt samarbejde med Skole/Dagtilbud, Sundhedspleje og Jobcentret. sagsbehandler. Flere tidlige indsatser. Fald i antallet af anbringelser. Mere omfattende forebyggende støtteforanstaltninger i hjemmet til anbringelsestruede børn og unge og deres familier. Grundigere udredning med henblik på bedst mulig matchning til det enkelte barn/ den enkelte unge. Tydelig koordineret og målrettet indsats med fokus på effekt og progression i indsatsen. Interne udviklingsprojekter i Familieafdelingen bl.a. med henblik på at opkvalificere udredningsarbejdet. Interne udviklingsprojekter i udførerområdet bl.a. med henblik på afprøvning af nye metoder til tidlige og forebyggende indsatser. Etablering af et tættere samarbejde med jobcentret og voksensocialområdet med henblik på at understøtte en helhedsorienteret indsats. Videreudvikling af samarbejde med almenområdet Skoler og dagtilbud involveres i forbindelse med iværksættelse og opfølgning af støtteforanstaltninger. Nye tiltag i nærområdet understøttes og videreudvikles. Fortsætte og styrke samarbejdet omkring dialogbaserede underretninger. Indsatser skal basere sig på et bredt samarbejde med relevante aktører og barnet, den unge og familien skal opleve, at der er en fælles koordineret indsats og en rød tråd omkring indsatserne både i almenområdet og i de iværksatte støtteforanstaltninger. Ny tildelingsmodel for Den Nye Heldagsskole Ændret anbringelsesmønster Øget brug af netværkspleje Fokus på muligheder for yderligere brug af plejefamilier til teenagere Flest mulige anbragte børn/unge bliver i lokale netværk i forhold til uddannelse, skole og fritid. Færre anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og færre anbringelser uden for 14

15 Tilpasning af lokale anbringelsestilbud med henblik på at inkludere udsatte unge i nærmiljøet kommunen. Fokus på benyttelse af de mindst indgribende anbringelsesforanstaltninger og på anbringelser i nærmiljøet. Fastholdelse og rekruttering af lokale plejefamilier. Videreudvikling af tilbud og samarbejde omkring sårbare og udsatte unge Fokus på opsporing og forebyggelse af misbrug hos unge også for unge under 15 år. Udvikling af opsporings- og samarbejdsmodeller i tæt samarbejde med Ungekontakten. Videreudvikling af lokale dag- og døgntilbud til unge i samarbejde med de lokale udførere. Der etableres et tættere samarbejde og fælles initiativer med beskæftigelsesområdet. Helhedsorienteret indsats på tværs af børne-, unge- og voksenområdet, herunder psykiatriområdet blandt andet i regi af Ungekontakten. Videreudvikling af lokale dag- og døgntilbud til unge, så unge forbliver i nærmiljøet. Forstærket samarbejde med misbrugsområdet hvad angår unge i misbrug. Flest mulige unge fastholdes i eller sikres uddannelse med henblik på en selvstændig voksenstilværelse. Forebyggelse og nedbringelse af antal unge i misbrug og forøgelse af antal selvforsørgende unge. Vidensbaseret praksis Ledelsen og relevante medarbejdere i såvel Familieafdelingen og i de udførende led vil i 2015 deltage i opkvalificerende kurser med henblik på at udbygge og implementere effektmåling/resultatdokumentation i den daglige praksis. Brugerundersøgelser med udvalgte temaer. Effektmåling og resultatdokumentation både på myndighedsog udførerområdet. Anvendelsen af effektmålinger og resultatdokumentation har bl.a. til formål at understøtte og være et redskab for de faglige medarbejderes vurderinger og opfølgninger. Optimering af matchningen til rette indsatser til det enkelte barn / den enkelte unge eller familie. Overblik over hvilken løsning, der er den rigtig indsats. Vidensbaseret tilpasning af tilbud. Vidensbaseret tilgang i ledelsesprocesser både hos myndighed og udfører. 15

STRATEGIPLAN FOR FAMILIEOMRÅDET

STRATEGIPLAN FOR FAMILIEOMRÅDET STRATEGIPLAN FOR FAMILIEOMRÅDET 2015-2018 Familieafdelingen - BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UDARBEJDET DEN 23. APRIL 2015 VEDTAGET AF UDVALGET FOR BØRN OG UNGE DEN 5. MAJ 2015 FORORD I 2010 blev der formuleret

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Strategiplan Børn og Familie

Strategiplan Børn og Familie Strategiplan 2014-17 Børn og Familie Januar 2015 Strategiplan Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Annika Hermansen Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Ramme og retning. Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ramme og retning. Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ramme og retning Partnerskab om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Baggrund...3 3. Formål...4 4.

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

KL s anbefalinger for kommunernes arbejde med udsatte børn og unge. Vordingborg?

KL s anbefalinger for kommunernes arbejde med udsatte børn og unge. Vordingborg? KL s anbefalinger for kommunernes arbejde med udsatte børn og unge Tilfør kompetencer tidligt i livet At kommunerne styrker sundhedsplejens rolle i forhold til de udsatte familier. Det kan bl.a. ske gennem

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge Paradigmeskifte version 2.0 Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge 2 Forord Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces i myndighedshåndteringen

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Herningmodellen Børn & Unge

Herningmodellen Børn & Unge Herningmodellen Børn & Unge UU-konference 16-11-2016 Stinne Højer Mathiasen, Børn & Unge Heidi Rosendahl, Ungeenheden, Beskæftigelse Herning Kommune Herningmodellen - Børn og Unge Vidensbaseret pilotforsøg

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik Hørmarken3 Børnenes stemme Halsnæs Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020 Oktober 2016 Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungeudvalget Oktober 2007 INDLEDNING Silkeborg Kommunes overordnede sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver de værdier og holdninger, der skal

Læs mere

BilagBUV_141106_pkt.10.01. Lige muligheder. Faglig strategi. for udsatte børn og unge. i Hvidovre Kommune

BilagBUV_141106_pkt.10.01. Lige muligheder. Faglig strategi. for udsatte børn og unge. i Hvidovre Kommune Lige muligheder. Faglig strategi for udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune Børne- og Velfærdsforvaltningen Oktober 2014 Lige muligheder. - Faglig strategi for udsatte børn og unge i Hvidovre Kommune

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Resultat/effektbaseret fokus og styring i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Kolding Kommune har allerede fuldt implementeret

Læs mere

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL

Kom i form med Barnets Reform. Barnets reform. v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Kom i form med Barnets Reform Barnets reform v. Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen Jessie Brender Olesen, KL Hvorfor Barnets Reform? Stor politisk bevågenhed Det koster mange penge Det griber

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017

Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017 Tønder Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017 2 FORORD I de tidlige år af et menneskes liv i barndommen og i ungdommen skabes de værdier, kompetencer og relationer som er grobunden for

Læs mere

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet

Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet Punkt 3. Godkendelse af status på omsætning af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier myndighedsområdet 2016-069071 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Udviklingsstrategi Børn og Familie

Udviklingsstrategi Børn og Familie Udviklingsstrategi Børn og Familie Strategi for arbejdet med udsatte børn og unge i Randers Kommune 2016-19 April 2016 Side 1 af 16 Indledning Børn og Familie i Randers kommune har besluttet at udforme

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde

Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Kendte/eksisterende politikker, strategier mv., der har betydning for det videre tværgående arbejde Forvaltning Hvilke(n) forvaltning(er) er politikken/strategien relevant? Titel Kort beskrivelse og formål

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik

Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik Beskrivelse af Børne- og Ungerådgivningens efterlevelse af den Sammenhængende børnepolitik Bilag 1 Sammenhængende børnepolitik 1. Grundlæggende værdier I arbejdet med børn og unge tager vi i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere