Den lokale undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan Version dec Grundforløb 2 - pædagogisk assistent 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Grundforløb Formål med grundforløb Overgangskrav til hovedforløbet PA 3 2. Didaktiske og metodiske principper og overvejelser 3 3. Indhold: fag og læringsaktiviteter i det 20 ugers forløb Intro formål og aktiviteter Det uddannelsesspecifikke fag: Formål og begrundelse for valg af de 4 temaer Formål, emner, problemstillinger, læringsmål og aktiviteter for de 4 temaer Virksomhedsforlagt undervisning Førstehjælp og brandbekæmpelse Grundfag Samfundsfag Psykologi Valgfag Dansk Idræt Engelsk Bonusfag Støttefag Det konkrete udbud af grundfag og valgfag Realkompetencevurdering Gennemførelse- og karrierevejledning Organisering og praktisk tilrettelæggelse af undervisningen EUD forløb (under 25 år) EUV forløb (over 25 år) Principper for underviserbemanding Fordeling af moduler på fag/temaer samt underviserprofil Prøver Prøver og standpunktsbedømmelser der indgår i GF Prøvebestemmelser 5.3 Prøveform 5.4 Mål og krav der er væsentlige for grundforløbsprøven Prøvens eksaminationsgrundlag Prøvens bedømmelsesgrundlag Prøvens bedømmelseskriterier Eksamensreglement Bilag Overgangskrav jævnfør bekendtgørelse om overgangskrav til den pædagogiske assistentuddannelse 32 2

3 1. Grundforløb Formål med grundforløb 2 Formålet med grundforløb 2, pædagogisk assistent er at sikre at eleverne opfylder de overgangskrav der via bekendtgørelse er fastsat til hovedforløbet pædagogisk assistent. Eleven skal i løbet af dette forløb opnå en begyndende forståelse for kompleksiteten i det pædagogiske arbejde og forløbet skal derfor tilrettelægges med fokus på elevernes undersøgende, samarbejdende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevernes begyndende fagidentitet og faglige nysgerrighed og skal danne grundlag for et fremtidigt arbejdsliv indenfor den pædagogiske sektor. Dette sker gennem et særligt praksisnært og erhvervsrettet forløb, hvor elevens valgte erhverv er i centrum hele vejen. 1.2 Overgangskrav til hovedforløbet Pædagogisk assistentuddannelse Undervisningsministeriet har fastlagt overgangskrav til hovedforløbet Pædagogisk assistentuddannelse: BEK nr. 298 af 24/ Overgangskravene er vedlagt som bilag bagerst i denne LUP. 3

4 2. Generelle didaktiske og metodiske principper og overvejelser Undervisningen bliver tilrettelagt med udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag. I dette grundlag er der tre centrale temaer: Erhvervsfaglighed og praksisnærhed Innovation og produktive læreprocesse r Fælles pædagogisk didaktisk grundlag Fællesskabe r og netværk Med disse 3 temaer er elevernes evne til at koble teori og praksis i fokus og der lægges vægt på at læringen foregår i en relationel kontekst, hvor eleverne kan udvikle deres kompetencer i forhold til samarbejde, kommunikation og refleksion. Innovative og medskabende læreprocesser er det bærende element i al undervisning. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger. Den tilrettelægges helhedsorienteret og praksisrelateret med høj grad af variation i læringsaktiviteter og former. Der arbejdes med faglige eksperimenter, cases og praksisarbejde og det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip er centralt i undervisningen. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. Der arbejdes med undervisningsdifferentiering således, at eleverne arbejder med de i uddannelsesordningen definerede kompetencemål og fagmål, men hvor selve undervisningsmetoderne og didaktikken åbner for, at eleverne kan nå læringsmålene på forskellige måder og i forskellige tempi. Det betyder, at tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen tilpasses elevernes forudsætninger og læringsstile, og at der differentieres på mange måder gennem varierede læringsformer (se skolens didaktiske designmodel nedenunder). Eleverne arbejder med stoffet på forskellige 4

5 måde, stoffet tilrettelægges, forklares og formidles på forskellige vis, der gives feedback til eleverne i mange forskellige sammenhænge osv. 5

6 Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar forståelse for fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 3.Indhold: fag og aktiviteter i grundforløb 2, pædagogisk assistent Grundforløb 2 i alt 20 uger Grundfag 4 uger Uddannelsesspecifikt fag 12 uger Valgfag 4 uger Samfundsfag F+E 3 uger Afsluttes med standpunktskarakter Psykologi F 1 uge Afsluttes med standpunktskarakter Opfyldelse af de uddannelsesspecifikke krav for optagelse på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse Virksomhedsforlagt undervisning Førstehjælp og brandbekæmpelse 45 min. motion/bevægelse i gennemsnit/dagen Afsluttes med grundforløbsprøve Idræt F 2 uger Afsluttes med bedømmelsen bestået/ikke bestået Dansk D 2 uger Afsluttes med prøve Øvrige valgfag: Engelsk F/E Støttefag Bonusfag 3.1 Intro - formål og aktiviteter 6 Intro Formål med intro I forlængelse af skolens fælles pædagogiske, didaktiske grundlag, er der på grundforløb 2 fokus på fællesskaber og netværk. Læring foregår i forpligtende fællesskaber, hvor deltagerne engagerer og inspirerer hinanden i læringen. Derfor er det væsentligt at have fokus på elevernes oplevelse af klassefællesskab allerede fra første dag på grundforløb 2. De gode relationer skal opbygges både eleverne imellem og mellem elever og kontaktlærere, og eleverne skal opleve kontaktlærerne som

7 betydningsfulde voksne i deres uddannelsesforløb. Introforløbet skal derudover bruges til at introducere eleverne til skolen, til uddannelsen og til IT redskaber, de skal benytte i løbet af uddannelsen. Introforløbet organiseres som et tredages forløb til start i uddannelsen Emner Antal Aktiviteter moduler Klassefællesskab og samarbejde 3 Navnelege Præsentationer Samarbejdsøvelser Etablering af bordgrupper eller lign. Drøftelse af god klasserumskultur Social aktivitet fx fællesspisning Introduktion til skole og uddannelse 2 Finde rundt på skolen Introduktion til forløb og skema Regler og normer på skolen Orientering om skolens tilbud om fx mentor, studiestøtte osv. Introduktion til IT redskaber 1 Skræddersyet IT forløb til ipad, hvor de lærer at anvende centrale apps Det uddannelsesspecifikke fag Formål og begrundelse for valg af de 4 temaer Det uddannelsesspecifikke fag er bygget op af 4 temaer. De 4 temaer har forskellig varighed og tilrettelæggelsesform, men dækker sammen med den virksomhedsforlagt undervisning de overgangskrav der formelt er stillet til hovedforløbet for den pædagogiske assistentuddannelse. 7

8 I valg af temaer er der lagt vægt på, at de tværfaglige emner og læringsaktiviteter tager udgangspunkt i centrale pædagogiske begreber og problemstillinger og sættes i sammenhæng med det konkrete praksisfelt. Dette valg er foretaget ud fra en holdning om, at det reflektoriske niveau hos eleverne på den måde lettere løftes fra start. Pædagogiske centrale begreber og problemstillinger Praksisbilleder knyttes til i læringsforløbet gennem elevernes erfaringer, cases, besøg i praksis, virksomhedsforlagt undervisning, tekster, film Styrkelse af refleksion og læring hos eleven Læringsmålene er placeret under de forskellige temaer, så de som hovedregel kun fremgår én gang. Det betyder ikke at læringsmålene ikke går igen i flere temaer, men blot at ansvaret for at der bliver arbejdet med det aktuelle læringsmål er tydeligt placeret. Dette er for netop at sikre at alle læringsmål bliver varetaget. Enkelte af læringsmålene fra overgangskravene placeres under grundfagene, hvor de en helhedsmæssig tænkning naturligt vil blive varetaget. De 4 temaer er: Tema 1: Læring og samarbejde Tema 2: Din, min og vores sundhed Tema 3: Pædagogik i praksis Tema 4: Vi er fagpersoner Formål, emner, problemstillinger, læringsmål og aktiviteter for de 4 temaer Tema 1: Læring og samarbejde Formål med tema 1 Formål med temaet læring og samarbejde er at skabe et rum for elevernes refleksion over egen læring og udvikling. Samtidig skal modulerne bruges på at have fokus på klassens samarbejde og klasserumskultur. Dette skal understøtte elevernes trivsel, men samtidig er også varetage centrale fagmål på grundforløb 2 både på færdigheds- og kompetenceniveau. De enkelte modulers ramme er: 1. Egen læring og feedback (fokus på arbejde med personlige mål) 2. Dokumentation (logbog, videoproduktion, billeder, skriftlige produkter) 3. Samarbejde og klasserumskultur 8

9 Læringsmål for det samlede tema (overgangskrav BEK nr. 1015) Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for det pædagogiske assistentområde: 1.6. Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Metoder til at reflektere over egen praksis. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. Dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger Konkrete emner, problemstillinger og de tilknyttede læringsmål for tema 1 Egen læring Hvordan sætter jeg mål for min egen læring, hvordan dokumenterer jeg den, og hvordan evaluerer jeg den? Vidensniveau: 1.1. Metoder til dokumentation af eget arbejde Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling. (her fokus på redskab til faglig dialog) Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring 1.3. Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske område Færdighedsniveau: Metoder til at reflektere over egen praksis. Kompetenceniveau: 4.1. Dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende Antal moduler 15 Aktivitetsforslag Viden om Læringsstile, og test af egne læringsstile. Viden om motivation og redskaber til at arbejde med egen-motivation. kend dig selv hvad er jeg god til hvad skal jeg arbejde med. Dokumentation af læring i logbog og øvrigt logbogsarbejde Lære at sætte mål - Lære at give feedback til andre elever Lære at modtage feedback fra andre elever 9

10 4.6. Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger Klassen som læringsrum -fokus på samarbejde og klasserumskultur Hvordan indgår jeg i gode samarbejdsrelationer til gavn for min rolle som pædagogisk assistent? Færdighedsniveau: Professionel ageren i et fagligt fællesskab kompetenceniveau: 4.12: Møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter Faglige ord som aktivitet i forbindelse med logbogsskrivning 7 Samarbejdsøvelser Refleksioner over samarbejde og roller i grupper Classbuildere læringskultur 22 Tema 2: Din, min og vores sundhed Formål med tema 2 Formålet er, at eleven bliver i stand til at medtænke sundhed som en integreret del af det pædagogiske arbejde. Temaet er bygget op således, at der arbejdes med en grundlæggende forståelse af sundhedsbegrebet. Der arbejdes desuden med sundhedsfremme og pædagogiske aktiviteter (med fokus på sundhed). Temaet har en indbygget progression fra et fokus på egen sundhed til et fokus på andre. Eleven skal gennem arbejdet med temaet både opnå en forståelse af sig selv også som rollemodel ift. sundhed, men også (på et begyndende niveau) kunne arbejde sundhedsfremmende med målgrupper i den pædagogiske sektor. Læringsmål for det samlede tema (overgangskrav BEK nr. 1015) Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for det pædagogiske assistentområde: 1.7. Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold 1.8. Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen 1.9. Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære Sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads Sundhedsfremmende arbejde 10

11 1.22. Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, herunder kendskab til rehabilitering og faktorer der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler Demonstration af, hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads Redskaber i det sundhedsfremmende arbejde Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for forskellige pædagogiske målgrupper Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.3. Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde 4.7. Medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe 4.8. vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel (også i tema Pædagogik i praksis) Konkrete emner, problemstillinger og de tilknyttede læringsmål til tema 2 Hvordan fremmer jeg sundheden for mig selv og min målgruppe? Vidensniveau: Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære Sundhedsfremmende arbejde Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, herunder kendskab til rehabilitering og faktorer der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel Antal moduler Emner og aktivitetsforslag Kropsforståelse: Sundhedsprofil (samarbejde med idræt) Sundhedsbegrebet KRAMS faktorerne (bl.a stjerneløb) Sund kost: teori, madpakken, mellemmåltidet, forældreformidling 11

12 Færdighedsniveau: Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads Redskaber i det sundhedsfremmende arbejde Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for forskellige pædagogiske målgrupper Kropsidealer (kære krop/svære krop) Evt. besøg Stenåmuseet Sundhedsfremme for børn (evt. festuge) Kompetenceniveau: 4.7. Medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe 4.8. vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel (også i tema Pædagogik i praksis) Sikkerhed i det pædagogiske arbejde ergonomi og hygiejne Hvordan udfører jeg det pædagogiske arbejde sikkert for mig selv og andre? Vidensniveau: 1.7. Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold 1.8. Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen 1.9. Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen Færdighedsniveau: Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler Demonstration af, hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads Sikkerhed og arbejdsmiljø - videnskarussellen Hygiejne Køkkenhygiejne Ergonomiopgave (opgave i virksomhedsforlagt undervisning) Hygiejne (som opgave i virksomhedsforlagt undervisning) 12 Kompetence: 4.3. Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende

13 sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde 22 Tema 3: Pædagogik i praksis Formål med tema 3 Formålet med temaet pædagogik i praksis er, at eleverne skal have en praksisrettet introduktion til det pædagogiske arbejde. De skal stifte bekendtskab med de mest grundlæggende pædagogiske værdier som fx anerkendelse, inklusion og etik. Derudover skal de introduceres til de forskellige metoder, der bruges i det pædagogiske arbejde, herunder SMTTE model. De skal selv prøve kræfter med en bred vifte af pædagogiske aktiviteter (lege, værkstedsaktiviteter, musik, drama, udeliv ect.), for at have kompetencen til at agere som begyndende fagpersoner ved temaets slutning. Det er idéen, at temaet skal spille tæt sammen med den virksomhedsforlagte undervisning. Mål for det samlede tema (overgangskrav BEK nr. 1015) Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder indenfor det pædagogiske assistentområde: 1.5. Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde Målgruppe relevante pædagogiske aktiviteter herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter 1.6. Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde 13

14 Professionel ageren i et fagligt fællesskab 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.5. Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier 4.9. Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper Indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensynstagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel (findes også i Din, min og vores sundhed ) møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter 4.1. Dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske målgruppe samt til kollegaer og pårørende Konkrete emner, problemstillinger og de tilknyttede læringsmål for tema 3 Kulturforståelse Hvad betyder det, at skabe en anerkendende og rummelig kultur i det pædagogiske arbejde, og hvordan indgår jeg i denne? Der arbejdes med kulturbegrebet forstået som en kultur, der konstrueres og vedligeholdes, forhandles, udfordres, fornægtes og accepteres i den proces, hvor medarbejderne skaber det pædagogiske fundament i institutionen; på baggrund af normer og værdier. Altså med andre ord vores menneskesyn og måden det udmøntes på i vores daglige arbejde. Vidensniveau: 1.5. Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe Færdighedsniveau: Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk, empatisk og respektfuld måde Kompetence Møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter Antal moduler 5 Emner og aktivitetsforslag Generel introduktion til at forstå de pædagogiske værdier, som et resultat af forhandling Introduktion til og arbejde med menneskesyn og værdier Introduktion til og arbejdet med begreberne anerkendelse og rummelighed Aktivitetsforslag: Værdispil Dilemmacases Hvad er en god dag i børnehaven? Skal børn have fri i SFO en? Skal børn have medbestemmelse? Og i hvad? 14

15 Inklusion Hvad betyder inklusion, og hvilken betydning har det for mit pædagogiske arbejde? Der arbejdes med begrebet inklusion forstået som evnen til at etablere det gode og trygge miljø, som kan rumme alle børn og som alle børn har lyst til at komme til og deltage i. Vidensniveau: Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde Færdighedsniveau: Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling Kompetence Indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensynstagen til den pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling 5 Introduktion til og arbejde med begrebet inklusion Hvordan skaber vi et miljø på stuen, som er trygt og godt for alle børn? Hvordan arbejder vi med omsorg og hjælpsomhed i børnegruppen? Hvordan arbejder vi med forebyggelse af mobning? Hvordan træner vi blikket på barnets perspektiv; altså en forståelse af barnets intention bag handlingen. Case arbejde Mary-fondens Fri for mobberi Pædagogiske aktiviteter Hvordan planlægger, gennemfører og evaluerer jeg aktiviteter med forskellige pædagogiske mål? Vidensniveau: 1.2. Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen Målgruppe-relevante pædagogiske aktiviteter herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter 1.6. Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og motivationsarbejde Færdighedsniveau: Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og elektronisk kommunikation Professionel ageren i et fagligt fællesskab 20 Introduktion til og arbejde med SM(I)TTE model Introduktion til forskellige aktiviteter inden for: - kropslige aktiviteter - musik - æstetik - medier Evt opdelt i workshopdage med temaer Eleverne introduceres til og trænes i at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, ligesom de skal gøre sig overvejelser over: + hvordan motiverer jeg 15

16 Kompetenceniveau 4.9. Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel (findes også i Din, min og vores sundhed ) 4.5. Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, digitale og sociale medier børnene? + Hvordan introducerer jeg aktiviteten for børnene? + Hvordan håndterer jeg konflikter undervejs? Her skal også erfaringerne fra den virksomhedsforlagte undervisning inddrages i undervisningen i temaet. 30 Eleverne udstyres med små opgaver til deres periode ude i praksis, fx: undersøg hvordan de laver samling på blå stue og senere prøv at lave en motorikbane til de 3 årige på stuen. Ligeledes skal eleverne kunne sammenligne deres erfaringer og oplevelser fra institutionerne med fx samling leg på legepladsen eller lign. Tema 4: Vi er fagpersoner Formål med tema 4 Formålet er at eleven opnår en grundlæggende forståelse for den pædagogiske sektor og de samfundsmæssige regler og lovgivning som omgiver den. Eleven skal opnå en begyndende forståelse for sin professionelle rolle. Temaet fungerer samtidig som forberedelse og evaluering af den virksomhedsforlagte undervisning. Læringsmål for det samlede tema (overgangskrav BEK nr. 1015) Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for det pædagogiske assistentområde: Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold, herunder tavshedspligt Den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og det tværfaglige samarbejde 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under 16

17 overholdelsen af relevante forskrifter: Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for det pædagogiske område 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.4. deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper Konkrete emner, problemstillinger og de tilknyttede læringsmål for tema 4 Fagpersonens rettigheder og pligter Hvad er mine rettigheder og pligter som elev og færdiguddannet assistent, og hvordan håndterer jeg det at skulle være professionel? Vidensniveau: 1.11 Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold, herunder tavshedspligt Færdighedsniveau: Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for det pædagogiske område Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre Den pædagogiske sektor Antal Emner og aktivitetsforslag moduler 3 Det storerettigheds- og pligtspil (paratviden- afsæt i arbejdsspørgsmål til tekst eller filmeventuelt kombineret med orienteringsløb) 3 Mig som fagperson (refleksions- og præsentationsøvelse med afsæt i læreroplæg og/eller tekst -individuel interaktiv elektronisk planche) Vidensniveau: 1.12 Den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og det tværfaglige samarbejde Færdighedsniveau: Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere Kompetenceniveau 4.4 Deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper 6 Professionelt samarbejde gennem forumteaterøvelser 17

18 Læringsmål (BEK 1015) der i øvrigt varetages af alle temaer gennem bl.a. anvendelse af IT, logbog mv. 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for det pædagogiske assistentområde 1.1. Metoder til dokumentation af eget arbejde 1.2. Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde, under hensyntagen til målgruppen Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling. (her fokus på redskab til faglig dialog) 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.6. Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog og formidling 3.3 Virksomhedsforlagt undervisning 18 Virksomhedsforlagt undervisning Formål med virksomhedsforlagt undervisning Formålet med den virksomhedsforlagte undervisning er at understøtte en så praksisnær undervisning som muligt gennem hele grundforløb 2 og på den måde også understøtte elevens begyndende fagidentitet som pædagogisk assistent. Erhvervet bliver synligt, så eleven kan se formålet med sin uddannelse og den virksomhedsforlagte undervisning kan give eleven en konkret oplevelse af hvad det vil sige, at være en del af et praksisfællesskab i den pædagogiske sektor. Formålet er også rent uddannelsesmæssigt at give eleven en forståelse af hvad en vekseluddannelse er, med henblik på eventuel påbegyndelse af hovedforløb herunder arbejdsformer og læring gennem kobling af teori og praksis mv Læringsmål for den virksomhedsforlagte undervisning: (overgangskrav BEK nr. 1015) Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for det pædagogiske assistentområde: 1.5: Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe 1.23: Målgrupperelevante pædagogiske aktiviteter herunder fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter. 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1.7: Demonstration af, hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter gældende ergonomiske principper

19 2.1.14: Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af målgruppens forudsætninger for udvikling : Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på en etisk og respektfuld måde 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.3: Udøve jobfunktionen under hensyntagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde, 4.9: Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige pædagogiske målgrupper 4.12: Møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter. Emner, problemstillinger fra praksis Den pædagogiske arbejdsplads Hverdagen i en daginstitution eller SFO Rutiner Aktiviteter Antal moduler Emner og aktivitetsforslag 10 dage Observation Deltagelse i enkle rutiner fx forberede rullebord eller bleskift Deltagelse i aktiviteter Stå for få enkle aktiviteter 3.4 Førstehjælp og brandbekæmpelse Læringsmål (BEK 1015) 6.1 Kompetencer svarende til førstehjælp, herunder hjerte-lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst efter Dansk Førstehjælps uddannelsesplaner pr. 1. september Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk instituts retningslinjer pr. 1. september 2014 Antal moduler Grundfag I grundforløb 2, pædagogisk assistent, indgår 4 ugers grundfag. Heraf 3 ugers samfundsfag (F+E niveau) og 1 uges psykologi (F niveau). Fagene er beskrevet i BEK 1009 (bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog i erhvervsuddannelserne) 19

20 Fagene indgår i tæt samspil med uddannelsesspecifikt fag og valgfag og vil rette sig mest muligt mod den pædagogiske assistents fagområde, sådan at skolens fælles didaktiske formål om erhvervsfaglighed og praksisnærhed opnås. Grundfagene varetager således også nogle af de uddannelsesspecifikke fagmål. Dette fremgår under de enkelte fag. Både samfundsfag E og psykologi F skal bestås, for at eleven opfylder overgangskrav til den pædagogiske assistentuddannelse. Hvis elever igennem anden uddannelse allerede har disse grundfagsniveauer, tilbydes de enten faget på et højere niveau eller et andet fag. Hvis elever ønsker fritagelse har de krav på dette i forhold til grundfagene Samfundsfag Samfundsfag F+ E Formålet med faget Antal moduler Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en internationaliseret og foranderlig omverden. Gennem arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse, styrker eleven sin indsigt i samfundets opbygning, samfundsøkonomien, styrende beslutningsprocesser samt sit kendskab til internationale organisationer. Gennem arbejdet med faget styrkes elevens samfundsmæssige og analytiske kompetencer samt demokratiske dannelse, og eleven videreudvikler sine evner til at forstå, kommunikere om og deltage i samfundets beslutningsprocesser. Niveau F: Fagets kernestof 1. Politik a. Demokratibegrebet b. Tredelingen af magten og grundloven c. Statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system d. Rollefordelingen mellem stat, region og kommune e. Mediernes politiske funktion, herunder betydningen af sociale medier 2. Sociologi Grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelsesområde 3. Arbejdsmarkedsforhold a. Organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisation, er strukturen i fagforbund og 15 20

21 arbejdsgiverforeninger b. Overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem arbejdsmarkedets parter, samt det fagretslige system. Niveau E: Fagets kernestof: Politik a. Grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger i dansk og internationalt perspektiv med relevans for elevens uddannelse b. Internationaliseringens, herunder særlig EU s betydning for dansk politik og økonomi 2. Økonomi a. Grundlæggende udbud og efterspørgsel b. Naturressourcer, produktionsfaktor-er, teknologi c. Danmarks BNP og betalingsbalance d. Internationale samhandelsforhold og markeder med særlig fokus på EU 3. Arbejdsmarkedsforhold a. Danske arbejdsmarkedsforhold i lyset af påvirkningen fra internationale markeder b. Arbejdskraftens fri bevægelighed og outsourcing Læringsmål i øvrigt (overgangskrav BEK 1015) 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for det pædagogiske assistentområde Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre (fælles med psykologi) Psykologi Psykologi F Formålet med faget Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse for psykologiens temaer, primært i forhold til det normalfungerende menneske, herunder udviklingspsykologi, socialpsykologi, så eleven kan reflektere over psykologiske problemstillinger, som eleven møder i en erhvervsfaglig sammenhæng. Antal moduler Formålet med faget er endvidere, at eleven gennem praktiske cases opnår psykologiske og kommunikative kompetencer til at beskrive og løse psykologiske problemstillinger, der vedrører individ og samarbejde i relation til elevens uddannelse og erhverv. 21

22 Formålet med faget er at give eleven en psykologisk forståelse i et førstepersons perspektiv ud fra dennes personlige ståsted i livet, med inddragelse af livserfaringer og hverdagslivsforståelser, for eksempel fra elevens praksis. Den psykologiske viden skal kunne sættes i forbindelse med den enkeltes elevs psykologiske virkelighed og elevens konkrete praksisforståelse Niveau F: Fagets kernestof Udviklingspsykologi a. Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydning af arv, miljø og kultur b. Menneskeligt udviklingspotentiale i forhold til dets naturlige omgivelser og ressourcer 2. Socialpsykologi a. Gruppepsykologiske processer, roller og social indflydelse b. Sprog, krop og kommunikation c. Konfliktløsning d. Mennesket og de samfundsmæssige betingelser - at forholde sig til og tage del i samfundet Læringsmål i øvrigt (overgangskrav BEK 1015) 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for det pædagogiske assistentområde 1.4. Kommunikationsteori, herunder viden om kommunikation i forhold til forskellige målgrupper Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk arbejde med det lille barn Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre (fælles med samfundsfag) 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, borgere og pårørende Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold 3.6 Valgfag: 22

23 I grundforløb 2, pædagogisk assistent, indgår 4 ugers valgfag. Alle elever skal vælge fire ugers valgfag. De vejledes til at vælge således, at de opnår overgangskravene til pædagogisk assistentuddannelsen. (Dansk D og Idræt F). Dansk, Idræt og Engelsk har grundfagsstatus og følger grundfagsbekendtgørelsen. Dansk D og Idræt F skal bestås for at eleven opfylder overgangskrav til den pædagogiske assistentuddannelse. Fagene indgår i tæt samspil med uddannelsesspecifikt fag og valgfag og vil rette sig mest muligt mod den pædagogiske assistents fagområde, sådan at skolens fælles didaktiske formål om erhvervsfaglighed og praksisnærhed opnås Dansk Dansk D Formål med Dansk Antal moduler Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Emner Niveau D: Fagets kernestof Antal moduler 20 Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. Kommunikation og læsning: 1. Kommunikationsanalyse, 2. multimodal kommunikation og repræsentationsformer, 3. argumentation, 23

24 4. anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer. Fortolkning og tekstarbejde: 1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres og 3. forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation Fremstilling: 1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt. 2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning. 3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og forståelse. 4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension. Læringsmål i øvrigt (overgangskrav BEK 1015) Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 2.1. Grundlæggende metoder og redskaber: Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og i tale, under hensynstagen til modtagerens forudsætninger Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 4.2. anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, forældre, borgere og pårørende Idræt Idræt F Formål med idræt Antal moduler 24 Fagets formål er at aktivere eleverne, så de opnår en positiv oplevelse af sammenhængen mellem fysisk

25 udfoldelse og trivsel. Faget skal bidrage til udvikling af elevernes personlige identitet, sociale og kommunikative kompetencer, samt motivere eleverne til livslang fysisk aktivitet og personlig sundhed. Eleverne opnår forståelse for at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed, herunder forståelse for betydningen af at være i god fysisk træningstilstand. Faget skal give eleverne kompetence til at initiere fysisk aktivitet og træning med positiv betydning for egen og andres trivsel på arbejdspladsen, herunder bidrage til forebyggelse af arbejdsskader. Faget kan bidrage til at løfte en central målsætning om læring i bevægelse på skolen. Niveau F: Fagets kernestof Aktiviteter, der er med til at fremme elevernes fysiske form og kropsbevidsthed 2. Forskellige former for idræt og bevægelsesaktiviteter 3. Grundlæggende principper for træning og træningsprogrammer 4. Begreber som sundhed, herunder livkvalitet og livstil 5. Udvalgte elementer af fysiologisk og anatomisk viden 6. Aktiviteter, der sigter på at styrke arbejdsmiljøet for den enkelte og andre 7. Forebyggelse af fysiske skader ved træning og arbejde Engelsk Faget udbydes ikke Bonusfag Etableres i skolens læringslab som selvstudie med vejleder. Eleverne kan vælge faste koncepter med læringsguide inden for en lang række uddannelsesspecifikke emner eller de kan i samarbejde med vejleder definere eget projekt. Eleverne afleverer produkt og vurderes godkendt/ikke godkendt. Eleven fremlægger projekt på klassen. Kontaktlæreren er ansvarlig for dette Støttefag Ikke udbudt pt Det konkrete udbud af grundfag og valgfag 25

26 EUV2 og evt. EUV3 elever kan få et forkortet grundforløb 2, hvis de allerede har niveau dansk D og/eller samfundsfag E (overgangskrav). EUD elever følger nedenstående model i forhold til grundfag/valgfag: Eleven kommer med Vi tilbyder eleven følgende muligheder Varighed Tilbydes i/på Grundfag Samfundsfag E PA bonusfag 22 moduler Læringslab Fritages 22 moduler Samfundsfag C PA bonusfag 22 moduler Læringslab Fritages 22 moduler Samfundsfag G Samfundsfag E 22 moduler PA hold Psykologi F eller PA bonusfag 8 moduler Læringslab højere niveau Fritages 8 moduler Uden psykologi Psykologi F 8 moduler PA hold Valgfag Dansk C PA bonusfag 20 moduler Læringslab Dansk D Dansk C + bonusfag moduler PA hold/læringslab PA bonusfag 36 moduler Læringslab Dansk E Dansk D/C 36 moduler PA hold Dansk F Dansk D/C 36 moduler PA hold Dansk G Dansk E/D 36 moduler PA hold Idræt F PA Bonusfag 14 moduler Læringslab i samarbejde med hold Idræt G eller intet Idræt F 14 moduler PA hold 3.7 Realkompetencevurdering EUV ansøgere skal enten selv tilmelde sig en realkompetencevurdering eller de indkaldes af skolen inden påbegyndelse af uddannelsen. I løbet af dette RKV forløb lægges der en individuel uddannelsesplan, der tager højde for eventuel merit for grundfag, standartgodskrivninger for praktik- og skoledel samt øvrige individuelle godskrivninger. Realkompetencevurderingen varer 1 4 dage. 26

27 EUD ansøgere skal realkompetencevurderes i løbet af de første 2 uger af deres GF2 forløb, hvorefter der laves en uddannelsesplan. 3.7 Gennemførelses og karrierevejledning Den løbende gennemførelses- og karrierevejledning varetages af skolens vejleder og kontaktlærer i et tydeligt defineret samarbejde. Hvert hold har en specifik vejleder tilknyttet. Der afholdes 3 obligatoriske kontaktlærer/elevsamtaler i løbet af grundforløb 2 start, midt og slut. Der udarbejdes en særlig guide for disse samtaler. Der udarbejdes et evaluerings- og kompetenceskema som udfyldes af kontaktlærerne. Dette kan eleverne vedlægge en eventuel ansøgning om uddannelsesaftale. 4 Organisering og praktisk tilrettelæggelse af undervisningen 4.1 EUD forløb (under 25 år) Introugen består af: 6 moduler (3 hele dage) intro, derpå 4 moduler i tema 1 (2 hele dage). Begge KL på hele ugen. Den første runde elevsamtaler afholdes her i løbet af tema 1. Tema 2+3 samt førstehjælp/brandbekæmpelse og grundforløbsprøven tilrettelægges som hele dage fordelt over perioden (se illustration). Enkelte moduler må gerne stå alene især i tema 2. Tema 1, grundfag tilrettelægges jævnt som enkeltmoduler over hele perioden (se illustration). Tema 1 placeres helst i skemaet på mandage eller fredage. Tema 4 er forberedende til den virksomhedsforlagte undervisning og der placeres 4 moduler i de to uger før praktik og 4 umiddelbart efter. Virksomhedsforlagt undervisning tilrettelægges som 2 ugers samlet praktik i uge 40,41 og igen uge 9,10 I de 2 uger efter virksomhedsforlagt undervisning skal eleverne ansøge om uddannelsesaftale. Følgende plan tilstræbes i skema: 1.dag efter: B/U modul 3 infomøde 2.dag 1 modul tema dag: elevsamtaler placeres 27

28 6. dag 1 modul tema dag 1 modul tema 1 Motion som fællesaktivitet ligger i 2. modul fredag kl uanset hvilket fag/tema der er i skema på det tidspunkt (dog skemalægges der ikke psykologi eller tema 4 som tæller relativt få moduler). Elevsamtaler: 1. runde i introugen, 2. runde i de to uge umiddelbart efter den virksomhedsforlagte undervisning og 3. runde umiddelbart efter at eleverne har fået tilsagn/afslag på ansøgning om uddannelsesaftale. Det 20 ugers EUD forløb: Intro Tema 1 Læring og samarbejde Tema 2Din, min, vores sundhed Tema 3 Pædagogik i praksis Tema 4 Vi er fagpersoner Samfundsfag Psykologi Dansk/valgfag Idræt/valgfag Virksomhedsforlagt undervisning Førstehjælp Brandbekæmpelse Fagprøve Grundforløbsprøve Afslutning ud af disse uger 28

29 4.2 EUV forløb (over 25 år) Forløbet tilrettelægges således, at grundfagene dansk E opnås de første 2 uger, grundfag dansk D derefter og til sidst samfundsfag E. Derefter følger det uddannelsesspecifikke fag, certifikater og grundfagene psykologi F og idræt F. Denne tilrettelæggelse sikrer et forkortet forløb til de EUV elever, der allerede har det nødvendige niveau i dansk og/eller samfundsfag. Samtidig muliggør det en tilrettelæggelse med tilstrækkelig elevvolumen, da forløbet også kan følges af EUV elever, der skal have hele grundforløb 2. Fag Intro Dansk E Dansk D Samfundsfag E Udd. specifikt fag: Forløb 2 dage = 4 module r 8 dage =16 moduler 10 dage = 20 moduler incl. prøve 11 dage = 22 moduler Tema1,2,3,4 8 dage = 16 moduler Virksomhedsf. undervisning 2 uger = 26 moduler Uddannelsesspecifikt fag Team 1,2,3,4 Psykologi Idræt certifikater ca. 11 uger Elever med godskrivning for dansk og samfundsfag i alt ca. 14 ugers forløb Elever med godskrivning for dansk D i alt ca. 16 ugers forløb Elever med godskrivning for dansk E i alt ca. 18 ugers forløb Fuldt forløb 20 ugers forløb Der skemalægges 11 modul som lektiecafé/ dansk som andetsprog (% mandage) Der skemalægges en 1 kontaktlærer (ud over den aktuelle faglærer) for hver af startdatoerne/påstigningsdagene (til at tage imod de nye elever). Se særlig udarbejdet plan for det aktuelle hold. Skemalægning følger i øvrigt principperne fra EUD hold. 29

30 EUV forløb: Mini-intro 4 modul Tema 1Læring og samarbejde Tema 2 Din, min, vores sundhed Tema 3 Pædagogik i praksis Tema 4 Vi er fagpersoner Samfundsfag Psykologi Dansk Idræt/valgfag Virksomhedsforlagt undervisning Førstehjælp Brandbekæmpelse Grundforløbsprøve Afslutning 4.3 Principper for underviserbemanding af hold (EUD og EUV) Holdene er koblet sammen to og to med ca. 4-5 undervisere (alt efter fagkombination) Holdene bemandes så færrest antal forskellige undervisere indgår (flere undervisere dækker flere fagområder og temaer) og så kontaktlærerne har undervisning på holdene flere gange ugentlig. Hvert hold har to kontaktlærere tilknyttet. Lærerkompetencer indenfor følgende fagområder er til rådighed for hvert hold: samfundsfag, dansk, pædagogik, psykologi, aktivitetsfag, idræt, sundhedsfag, førstehjælp 4.4 Fordeling af moduler på fag/temaer samt underviserprofil (EUD og EUV) 30 Forløbets varighed = 20 uger

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. januar 2016 1 Indledende bemærkning Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE: VEJLEDENDE UDDANNELSESTID... 3 FAGETS

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og psykologi) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

LUP FOR. Grundforløb 2

LUP FOR. Grundforløb 2 LUP FOR Grundforløb 2 Gældende for hold startet efter 1. august 2018 Indhold Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag på grundforløb 2 PAU...4 Studiestøtten...5 Uddannelsesvejleder...5 Personlig

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 08.03.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken

PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP for den pædagogiske assistentuddannelse til praktikken PIXI-LUP en for den pædagogiske assistentuddannelse er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning af temaerne henvises

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet

Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet December 2015 Lokal undervisningsplan Den pædagogiske assistentuddannelse - hovedforløbet 1 Indholdsfortegnelse 1. Den pædagogiske assistentuddannelse 4 1.1 Formål 4 1.2 Adgangskrav og realkompetencevurdering

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for psykologi og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter. (Til elever med godskrivning for psykologi)

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter. (Til elever med godskrivning for psykologi) Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for psykologi) Gældende for elever med opstart 1. august 2016 LÆRINGSAKTIVITETER...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 og 2. Gældende fra august 2015. Grundforløb 1 og 2 Gældende fra august 2015. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG SCIENCE... 4 2. BONUSFAG SEX ER DET NU NØDVENDIGT?... 5 3. BONUSFAG GANG I DEN... 6 4. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Fagplan. Dansk E-niveau. UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker

Fagplan. Dansk E-niveau. UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker Fagplan Dansk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 maler, el, smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Dorte Jensen FORMÅL: Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik

2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Plan for og udtalelse om arbejdet med 2. praktiks kompetencemål Den studerendes plan for arbejdet med praktikkens kompetencemål. Studerendes navn: 2. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Kompetenceområde:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 Tema 1: Så går vi i gang... 4 Tema 2: Bliv

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1638 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 1 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløbets 1. del Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF1

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere