LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den 08.03.2016"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den

2 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr. 789 af 16/06/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen - BEK nr. 500 af 22/04/2015 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser - BEK nr. 863 af 16/08/2012 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse - BEK nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne - BEK nr af 22/09/2014 2

3 Indhold 1 Generelt for skolen Værdigrundlag Pædagogiske og didaktiske overvejelser Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Vurdering af elevens kompetencer Grundforløb 2 SOSU Praktiske oplysninger Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag Kriterier for vurdering af elevernes kompetence og forudsætninger Undervisningen i grundforløb 2 SOSU Bedømmelsesplan Eksamensregler Læringsaktiviteter Læringsaktiviteter Tema beskrivelse: Certifikatfag: førstehjælp - 2 dage Grundfag Valgfag Afsluttende grundforløbsprøve

4 1 Generelt for skolen Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en selvejende erhvervsskole, der varetager almen uddannelse og kompetenceudvikling af de uddannelsessøgende, så de kvalificeres til at varetage opgaver inden for social- og sundhedsområdet. Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg udbyder grundforløb og hovedforløb inden for hovedområdet Omsorg, Sundhed og pædagogik Skolen består af følgende lokaliteter: Skive afdeling Arvikavej 7 og 2cd 7800 Skive Tlf.: Thisted afdeling Lerpyttervej Thisted Tlf.: Viborg afdeling Reberbanen Viborg Tlf.: Læs mere om skolen på hjemmesiden: 4

5 1.1 Værdigrundlag Vores fælles bestræbelser er at sætte SPOR hver dag. Derfor står vi for at: Forskellighed giver styrke Engagement skaber energi Humor bliver livgivende oxygen Faglighed danner grobund - og det står vi op for. Skolen hviler på en anerkendende tilgang. Det betyder at: Forskellighed er omdrejningspunktet for arbejdet på skolen Engagement i det daglige arbejde er drivkraften i gode læreprocesser hos os selv og eleverne Arbejdsmiljøet er præget af en nærværende omgangstone Høj faglig viden, færdigheder og reflekterede holdninger er forudsætningen for en inspirerende og udfordrende dagligdag. Skolens ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø. 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg arbejder fokuseret på at skabe et målrettet, rummeligt og eksperimenterende læringsmiljø. Inden for social- og sundhedsområdet har skolen fokus på innovation og kreativitet, så vi til stadighed kan imødekomme nye krav og forventninger. Eleven skal gennem uddannelsen udvikle erhvervsfaglige kompetencer med henblik på aktiv deltagelse i et arbejdsliv, hvor det at indgå i andre menneskers hverdagsliv er vigtigt, og hvor forandring, omstilling, udvikling og fortsat læring er et vilkår. Eleven skal udvikle etik i forhold til at arbejde med andre mennesker. Dette indbefatter forståelse og respekt for det enkelte menneske, menneskelig rummelighed samt accept af borgerindflydelse og forskellighed. Eleven skal udvikle evnen til selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et samfundsliv, der hviler på et demokratisk grundlag. Endvidere skal eleven udvikle forståelse for, samt eventuelt opnå interesse i, videreuddannelse. 5

6 Pædagogisk og didaktisk fundament Vores tilgang til læring hviler på en konstruktivistisk forståelse, hvor læring opstår, når handling, opmærksomhed, følelser, hukommelse, tænkning og omgivelsernes udformning i en bred betydning spiller sammen. Læring fordrer således både en individuel og en social proces for at lykkes: En individuel proces, hvor læring ses som egne konstruktioner. Læring er en aktiv proces, noget man gør selv. Denne forståelse og tolkning af nye erfaringer påvirkes af tidligere erfaring og af den lærendes aktuelle interesser og hensigter En social proces, hvor læring altid sker i forhold til en praksis og i et samspil med omverdenen. Læringsmiljø Vi tror på, at læring bedst sker i et miljø, der indeholder: Anerkendende relationer, der er præget af ligeværd og respekt for den andens oplevelsesverden Forpligtende sociale fællesskaber Interesserede samt fagligt og personligt udfordrende vejledere og undervisere Undervisning, der tager hensyn til den enkelte. Skolen etablerer et læringsmiljø, hvor læringsmulighederne for eleven er alsidige og fleksible. Eleven skal have mulighed for at arbejde med passende læringsaktiviteter i forhold til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på, samt indgå i et forpligtende fællesskab. Læringsaktiviteter tilrettelægges med progression, så eleven hele tiden udvikler allerede erhvervede kompetencer. I tilrettelæggelsen af uddannelsen anvendes forskellige metoder og undervisningsmidler i et samarbejde mellem underviser og elev. Elevens evne til at reflektere over egne læreprocesser, og udvikle bevidsthed om læreprocessernes mening, mål og indhold, understøttes aktivt i uddannelsen gennem arbejdet med den personlige uddannelsesplan, den personlige uddannelsesbog samt individuel vejledning. Undervisningen tilrettelægges i temaer, der tager udgangspunkt i praksisrelaterede situationer, som bearbejdes med henblik på at styrke elevens forståelse af tværfaglige sammenhænge samt udvikle personlige kompetencer. I den tematiske undervisning indgår flere fagområder. 6

7 1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Jvf. hovedbekendtgørelsen 46 stk. 1, 17 og 61 Skolens mødetider for elever er Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.10 til til til til til Ud over skolens fremmøde tid vil der være lektielæsning, opgaveløsning samt andet relevant forarbejde/bearbejdning til/af skolehverdagen svarende til fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet 1.4 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau Udpege områder, som kræver forstærket indsats Inspirere eleven til yderligere læring På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. I skoleuddannelsen for GF2 SOSU vil der være bedømmelser i form af: Løbende evaluering i læringsforløbene Standpunktsbedømmelse i det uddannelsesrettet fag, dansk og naturfag efter 7- trins skalaen Den afsluttende grundforløbsprøve bedømmes med bestået/ ikke bestået Se endvidere skolens bedømmelsesplan og prøveprocedurer. 1.5 Vurdering af elevens kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer: Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv 7

8 Denne vurdering har primært sigte på uddannelsesplan, godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, herunder vurdering af elevens faglige og almene kompetencer. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for indsatser, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 2 Grundforløb 2 SOSU 2.1 Praktiske oplysninger Grundforløb 2 SOSU har en varighed af 20 uger. Skolen tilbyder en række muligheder i uddannelsesforløbet: Kontaktlærer Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerfunktionen er at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling i uddannelsesforløbet. I løbet af uddannelsen afholder kontaktlæreren løbende uddannelsessamtaler med den enkelte elev med afsæt i elevens uddannelsesplan. Kontaktlæreren koordinerer ligeledes klassens aktiviteter og fælles aftaler. Specialpædagogisk bistand Skolen tilbyder specialpædagogisk hjælp til de elever, der har behov for det. Skolen har specialpædagogisk koordinatorer, hvis opgave er at understøtte og fastholde elever med særlige pædagogiske behov i uddannelserne. Ligeledes tilbydes screening af og støtte til elever med læse-/skriveproblemer. Der kan tilbydes specialpædagogisk bistand i form af: Ekstra undervisning/støttefag Lektiehjælp Særlig personlig rådgivning Hjælpemidler i form af lydbøger, IT-rygsæk etc. Særlige vilkår i forbindelse med prøveafvikling Uddannelsesvejledning Skolen tilbyder vejledning om gennemførelse af den valgte uddannelse. Vejledningen tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel eller kollektiv vejledning, der 10

9 gensidigt støtter og supplerer hinanden. Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens personlige forudsætninger og i formålet, indholdet og strukturen af den uddannelse, som eleven er tilmeldt eller begyndt på. Uddannelsesstøtte/personlig støtte Skolen har koordinatorer, hvis primære opgave bl.a. er at støtte elever, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, som har indflydelse på elevens mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. To-sprogs koordinatorer Skolen har tilknyttet to-sprogs koordinatorer, som har til opgave at yde en ekstra indsats for tosprogede elever for at støtte og fastholde disse elever i deres uddannelsesforløb. 2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag Grundforløb 2 skal være en praksisnær, fleksibel indledende del af erhvervsuddannelsen. Grundforløbet indeholder undervisning, der især retter sig mod et hovedforløb indenfor den erhvervsfaglige fællesindgang omsorg, sundhed og pædagogik. Der lægges vægt på elevens erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer. 2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetence og forudsætninger Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af grundforløbets første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af tidligere gennemført forløb, anden uddannelse, vurdering af reelle kompetencer samt særlige behov. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau eller særlig støtte. 2.4 Undervisningen i grundforløb 2 SOSU Undervisningen organiseres i læringsforløb, hvor fagene understøtter hinanden. Læringsforløbet tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra elevens kommende arbejdsområde. Undervisningen organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer. Når eleverne arbejder med lærerstyrede opgaver afsættes der tid til træning og anden forberedelse for den enkelte elev i elevens samlede ugentlige arbejdstid. Når eleven arbejder i grupper afsættes der tid til fælles forberedelse i gruppen; herunder tid til fælles refleksion over samarbejdsprocessen som den forløber. Der afsættes ligeledes tid til træning og anden forberedelse for den enkelte. 11

10 Den samlede arbejdstid for eleven svarer i gennemsnit til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Fagtyper på grundforløb 2: Uddannelsesrettede fag Grundfag o Dansk D niveau (overgangskrav) o Naturfag E niveau (overgangskrav) Valgfag: 1. Støttefag der støtter elevens boglige eller praktiske læring 2. Bonusfag mulighed for fordybelse i særlige faglige elementer 3. Grundfag 2.5 Bedømmelsesplan Dansk Idræt engelsk Skolens bedømmelsesgrundlag har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, som der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: bedømmelse af elevens faglige kompetencer og bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på undervisernes bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Underviserteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng. Gennemførelsen af prøver fremgår af skolens bedømmelsesplan for GF2 SOSU. 12

11 2.6 Eksamensregler Grundfagsprøve: Grundfagsprøve er i Dansk D niveau eller naturfag E niveau. Faget udtrækkes til prøve af UVM. Det grundfag, der ikke udtrækkes, vurderes udelukkende med en standspunktskarakter ud fra 7- trins skalaen. Prøven i Naturfag gennemføres på grundlag af en case, hvor eleven skal kunne identificere og uddrage områder, som hører ind under naturfag. Ligeledes skal eleven kunne redegøre for relevante teorier/fagbegreber i forhold hertil og inddrage relevante forsøg og en beregning. Bedømmelsen foretages ud fra den individuelle mundtlige præstation, og foregår ud fra undervisningens formål i naturfag jf. grundfagsbekendtgørelsen og tager udgangspunkt i en elevudarbejdet disposition, som ikke bedømmes. Prøven i dansk gennemføres med udgangspunkt i en tekstsamling med et fælles tema, der knytter sig til social og sundhedsområdet. Mindst en af disse delopgaver skal give mulighed for, at eleven inddrager tekster fra sin portofolio. Bedømmelsen foretages ud fra den individuelle mundtlige præstation, og foregår ud fra undervisningens formål i dansk jf. grundfagsbekendtgørelsen og tager udgangspunkt i besvarelsen af alle delopgaver. Gældende for begge grundfagsprøver er, at opgaven tidligst må udleveres 24 timer før eksaminationen. Begge eksaminationer er berammet til 5 minutters oplæg, 15 minutters eksamination og 10 minutters votering. Grundforløbsprøven: Grundforløbsprøvens formål er at bedømme elevens opfyldelse af de overgangskrav i det uddannelsesspecifikke fag, som er fastsat for det pågældende grundforløb jvf. 3 stk. 2 i hovedbekendtgørelsen. I grundforløbsprøven arbejdes der med en praksisorienteret case, der tager udgangspunkt i overgangskravenes kompetencemål ud fra temaerne og emnerne fra læringsforløbene i det uddannelsesrettede fag. Eleven udarbejder en oversigt over fokusområder som danner grundlag for det mundtlige oplæg og eksaminationen. Oversigten medbringes til eksaminationen. Prøven er berammet til at vare 30 minutter: 5 minutters oplæg, 15 minutters eksamination og 10 minutters votering. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. Grundforløbsprøven skal være bestået, for at eleven kan overgå til uddannelsens hovedforløb. Link til klageregler og særlige prøvevilkår: 13

12 3 Læringsaktiviteter 3.1 Læringsaktiviteter I det følgende oplistes en temaoversigt for det obligatoriske grundforløb 2 SOSU Tema 1: Kom godt i gang (3 dage) Tema 2: Den sunde og aktive ældre borger (14 dage) Læringsforløb 2.1 (4 dage) Kroppens opbygning og naturlig aldring Læringsforløb 2.2 (6 dage) Kultur og livskvalitet Læringsforløb 2.3 (4 dage) Sundhedsfremme og forebyggelse Tema 3: Dig som professionel fagperson (14 dage) Læringsforløb 3.1 (3 dage) Ansat som fagperson Læringsforløb 3.2 (6 dage) Fagperson med kollegaer Læringsforløb 3.3 (5 dage) Fagperson med borgere og pårørende Tema 4: Borgeren med funktionsnedsættelse og livsstilsrelaterede sygdomme (11 dage) Læringsforløb 4.1 (3 dage) Personlig/praktisk pleje og omsorg Læringsforløb 4.2 (5 dage) Livsrelaterede sygdomme Læringsforløb 4.3 (3 dage) Demens Tema 5: Borgeren i rehabiliteringsforløb (12 dage) Læringsforløb 5.1 (6 dage) Rehabilitering hvordan kan jeg hjælpe Ingrid Læringsforløb 5.2 (4 dage) - Den gode arbejdsplads Læringsforløb 5.3 (2 dage) Ny teknologi Certifikatfag førstehjælp og brandbekæmpelse (2 dage) Valgfag (4 uger): Dansk D niveau Engelsk Bonusfag Støttefag Grundfag naturfag E-niveau (4 uger) 14

13 3.2 Tema beskrivelse: Tema 1: kom godt i gang Dette tema har en varighed af 3 dage I dette tema vil du blive introduceret til at være under uddannelse. Du er nu i gang med en Social- og sundhedsuddannelse. For at du kan få en god start på forløbet, er der nogle vigtige informationer og opgaver, du skal have viden om og arbejde med. Vi forventer, at du er aktiv og tager ansvar for at få løst opgaverne i dette kompendie. Som hjælp er der et selvevalueringsskema, som du kan krydse af, når opgaven er løst, og du har opfyldt læringsmålet. Mål der indgår i læringsforløbet: 4. Eleven skal have kompetencer til på grundlæggende niveau at kunne: 4.8. udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger Du vil på uddannelsen møde forskellige måder at arbejde på: At du får mulighed for at blive så faglig dygtig som muligt. Du vil møde forskellige metoder der fremmer din læring eks. Krop i bevægelse, cooperativ learning, forum spil, læringsstil, læringsstrategi, digital teknologi og simulation m.m. Du vil møde tværfaglige læringsforløb, der kræver, at du er ansvarlig og opsøgende ift. opgaverne. Du vil få opgaver, der er praksisnære, hvilket vil sige, at du får opgaver, der ligner de arbejdsopgaver, du vil møde inden for social- og sundhedsområdet. Du vil have et tæt samarbejde med dine undervisere, som vil støtte dig ift. feedback før, under og efter læringsforløbet. Tema 2: den sunde og aktive ældre borger Dette tema har en varighed af 14 dage. I dette tema skal du have fokus på den sunde og aktive ældre borger, og de tilbud samfundet har til denne gruppe af mennesker for at forebygge sygdom og fremme sundhed. Du vil få viden om, hvordan kroppen er opbygget og fungerer, samt de forandringer, der naturligt sker i kroppen med alderen. Temaet handler også om, hvordan infektioner opstår og undgås, og hvordan man bryder smitteveje. Der arbejdes med menneskets grundlæggende behov, og hvad der giver den enkelte livskvalitet. Du vil få forståelse for forskellige kulturer, og hvad der har betydning for menneskers samspil. 15

14 Læringsforløbene som du vil arbejde med er: 2.1 Kroppens opbygning og naturlig aldring (4 dage) I dette læringsforløb skal du have viden, så du kan forklare kroppens basale opbygning og funktion, samt hvordan kroppen ældes naturligt. Denne viden er vigtig, så du kan observere, når der opstår forandringer hos borgeren. Du skal også arbejde med sanserne og sansernes betydning. Kroppens basale opbygning, bevægeapparatet, kroppens organsystemer og basale funktioner Den normale aldring Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: Kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Forklaring af kroppens normale funktion og aldringsproces 2.2 Kultur og livskvalitet (6 dage) I dette læringsforløb får du viden om menneskets grundlæggende behov, og hvad der giver den enkelte livskvalitet Denne viden skal du bruge til at forstå mennesker med forskellige kulturer, værdier og livsformer, og hvad der har betydning for menneskers samspil. Aktiviteter der fremmer livskvalitet Kulturformer, netværk, livsformer, selvbestemmelse, værdibegreber Maslows behovspyramide Identitet Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: Kulturforståelse og borgerinddragelse Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre 2.3 Sundhedsfremme og forebyggelse (4 dage) I dette læringsforløb får du viden om sundhedsbegrebet og hvordan du kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende. Du får kendskab til samfundets tilbud til ældre aktive borgere. Du lærer også om hygiejne, så smitteveje mellem borgere brydes. Sundhedsbegrebet, sundhedsfremme, og forebyggelse, KRAM Aktiviteter der fremmer sundhed (fysiske) Hygiejne Mikroorganismer, smitteveje og afbrydelser af smitteveje Samfundets tilbud til ældre og aktive borgere Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: 1.9. Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen 16

15 1.15. Sundhedsbegrebet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Redskaber til at udføre personlig og praktisk hjælp, så smitteveje mellem borgere brydes Identifikation af forskellen på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser 4. Eleven skal have kompetencer til på grundlæggende niveau at kunne: 4.5. med udgangspunkt i borgerenes ønsker og livskvalitet igangsætte og understøtte sundhedsfremmende aktiviteter Tema 3: dig som professionel fagperson Dette tema har en varighed af 14 dage Du arbejder i dette tema med, hvad det vil sige at være en fagperson. Du vil derfor opnå viden, færdigheder og kompetencer, der er væsentlige for dig som professionel inden for social- og sundhedssektoren. Du vil få viden om det danske sundhedsvæsen, og hvilke faggrupper du skal samarbejde med. Du vil få kendskab til, hvilke lovmæssige pligter du har som sundhedsfagligt personale, men også hvilke rettigheder borgere og patienter er sikret i vores demokratiske samfund. Du vil opnå viden om, hvordan du elektronisk dokumenterer dine observationer og handlinger hos borgeren. Derudover vil du lære, hvordan du kommunikerer professionelt med de personer, du møder i dit fag. I relation til dit arbejdsmiljø bliver du introduceret til, hvad en arbejdsmiljøorganisation er, og hvordan man kan opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor vold forebygges og hvor trivsel er i fokus. Du lærer at evaluere din egen læring, og hvordan du kan reflektere i en faglig sammenhæng. Endelig vil du få viden om, hvordan du hjælper borgeren i kontakten med det digitale Danmark. Læringsforløbene som du vil arbejde med er: Læringsforløb 3.1: Ansat som fagperson (3 dage) I dette læringsforløb får du viden om, hvad du har ret og pligt til, når du er ansat inden for social- og sundhedsområdet. Du vil blive i stand til at forklare, hvilket fagligt og personligt ansvar du får i dit kommende arbejde som fagperson. Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: 1.1 Social-og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri 1.3. Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet 1.4. Patientrettigheder og forhold, der knytter sig til lovgivningen på social- og sundhedsområdet, herunder tavshedspligt 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet 17

16 Læringsforløb 3.2: Fagperson med kolleger (6 dage) I dette læringsforløb får du viden om, hvilke faggrupper du skal samarbejde med i plejen og fra sygehuset, og hvordan du arbejder i teams. Du vil blive i stand til at forklare, hvordan du er med til at sikre et godt arbejdsmiljø, og hvad en arbejdsmiljøorganisation er. Du vil arbejde med dokumentation og begynde at udvikle et fagsprog, der er relevant for dit fagområde. Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: 1.2. Tværsektorielt, tværfagligt samarbejde, herunder teamsamarbejde 1.5. Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling 1.6. Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor 1.7. Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for sundhedsområdet 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Forklaring af betydning af egen fagrolle i det tværprofessionelle samarbejde Anvendelsen af relevant IT i det tværfaglige samarbejde Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere Forklaring af arbejdsmiljøorganisationens betydning for medarbejdernes trivsel, herunder egen indflydelse på et godt psykisk arbejdsmiljø Redskaber til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø Anvendelsen af fagsprog i både skrift og i tale Agere professionelt i et fagligt fællesskab 4. Eleven skal have kompetencer til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri 4.2. forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, og formidle observationer af opgaver til relevante samarbejdspartnere ved brug af informationsteknologi Læringsforløb 3.3: Fagperson med borgere og pårørende (5 dage) I dette læringsforløb får du viden om, hvordan du kommunikerer med borgere og pårørende, så I får et godt samarbejde hvor konflikter og vold forebygges. Du vil få viden om, hvilke rettigheder man har som borger, og hvordan du kan vejlede borgere i kommunikation Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: 1.4. Patientrettigheder og forhold, der knytter sig til lovgivningen på social- og sundhedsområdet, herunder tavshedspligt 1.7. Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold Kommunikationsteori, herunder konflikthåndtering og kommunikation i forhold 18

17 til forskellige målgrupper 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet 4. Eleven skal have kompetencer til på grundlæggende niveau at kunne: 4.1. forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri 4.6. anvende faglig, målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere, borgere og pårørende 4.7. møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter i jobudøvelsen 4.9. vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark samt vejlede borgeren i brugen af de mest almindelige teknologiske hjælpemidler Tema 4: borgeren med funktionsnedsættelse og livsstilsrelaterede sygdomme Temaet har en varighed af 11 dage. Du vil i dette tema få viden om de hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme herunder KOL, diabetes og hjerte-kar lidelser. Du skal arbejde med at fremme motivation og egenomsorg i forhold til livsstilsændringer. Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder demens, er emner, du vil få viden om. Du vil lære de grundlæggende principper i forbindelse med personlig pleje, samt om vigtigheden af at respektere borgerens intimsfære og blufærdighed. Du lærer hvordan du skal møde borgere på en etisk, empatisk og respektfuld måde, og hvordan du kan anvende konfliktnedtrappende kommunikation. Læringsforløbene som du vil arbejde med er: Læringsforløb 4.1: Personlig/ praktisk pleje og omsorg (3 dage) I dette forløb vil du starte at få en viden om hvad borgere med funktionsnedsættelse er berettiget til. Resten af forløbet vil du arbejde i vores SIM træningslokale i en gruppe hvor I vil arbejde med jeres faglige viden og færdigheder i forhold til at kunne varetage den personlige og praktiske pleje og omsorg på bedst mulig måde. 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, og borgerens intimsfære og blufærdighed 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Demonstration af hvordan man yder omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse under hensynstagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære 19

18 Læringsforløb 4.2: Livsstilsrelaterede sygdomme (5 dage) I dette forløb vil du komme til at arbejde med nogle livsstilssygdomme. Du vil få en grundlæggende viden om de enkelte sygdomme (herunder KOL, Diabetes type 2 og hjertekar lidelser) og du vil få en forståelse for hvilke livsstilsændringer det kræver af den enkelte borger for at kunne forebygge sygdommen eller de komplikationer sygdommen kan medføre. Du kommer til at prøve hvad det kræver af dig som plejepersonale at motivere en borger til at ændre nogle af sine måder at leve livet på. Du vil få en øget viden og forståelse for hvad der kan fremme og hæmme en motivation. Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens, hjerte-kar lidelser Metoder til at reflektere i en faglig sammenhæng 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Forklaring af hvordan man fremmer og hæmmer motivation til livsstilsændringer og til egenomsorg Læringsforløb 4.3: Demens (3 dage) I dette forløb vil du få en grundlæggende viden om demens. Du vil have fokus på, hvad der sker af ændringer hos en borger, der får diagnosen demens. Du vil arbejde med de symptomer du ser, hvad årsagen kan være og hvilken behandling / pleje der er (eller skal tilbydes). Du vil specielt arbejde med alzheimers som er en af diagnoserne i forhold til demens. Du vil træne dine færdigheder i at kunne arbejde konfliktnedtrappende i forhold den viden du har om konflikthåndtering fra tema 3. Når man arbejder konfliktnedtrappende hos en borger med demens er det din kommunikation, både det du siger og den måde du bruger din krop på, som har stor betydning. Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens, hjerte-kar lidelser 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Demonstration af metoder til involverende og konfliktnedtrappende kommunikation med borgere og pårørende Demonstration af hvordan man møder patienter og borgere på en etisk, empatisk og respektfuld måde 20

19 Tema 5: borgeren i rehabiliteringsforløb Dette forløb har en varighed af 12 dage I dette tema opnår du viden om, hvad rehabilitering er. Du vil få indsigt i, hvad aktivitet betyder for et menneskes sundhed og livskvalitet. Du skal opnå viden om teorier og arbejdsmodeller, som belyser borgerens helhedssituation, så du kan planlægge, hvordan borgeren når frem til sit ønskede mål. Du vil lære om digitale og teknologiske hjælpemidler, som kan anvendes i samarbejdet med borgeren. Du skal arbejde med at bruge din krop hensigtsmæssigt i forbindelse med personlig og praktisk hjælp hos borgeren. Herunder hvordan du inddrager relevante hjælpemidler og teknikker for at forebygge arbejdsskader. Læringsforløb 5.1: Rehabilitering Hvordan kan jeg hjælpe Ingrid? (6 dage) I dette læringsforløb får du grundlæggende viden om, hvad rehabilitering, mestring, døgnrytme, aktiviteter og aktivitetsanalyse betyder for borgeren. Du får også viden om, hvad der kan fremme og hæmme motivation for egenomsorg. Du bliver introduceret til arbejdsmodeller, som du skal bruge til at sætte rehabiliterende aktiviteter i gang. Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til vejledning og guidning Rehabiliterende opgaver og virkning af disse Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Demonstration af hvordan man igangsætter rehabiliterende aktiviteter under hensyntagen til den tværfaglige indsat 4.4. med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med funktionsnedsættelse Læringsforløb 5.2: Den gode arbejdsplads (4 dage) I dette læringsforløb finder du ud af, hvad ergonomi betyder. Du får en grundlæggende viden om gældende ergonomiske principper, som du skal bruge ved personlig og praktisk hjælp. Du skal vise, hvordan man indretter en arbejdsplads, så du kan bruge din krop sikkert i forhold til ergonomiske og arbejdsmiljømæssige regler. Du skal også vise, hvordan du afbryder smitteveje hos borgeren. Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: 1.8. Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp, med og uden hjælpemidler 2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop, under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler 21

20 4.3. udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje hos borgeren Læringsforløb 5.3: Ny teknologi (2 dage) I dette forløb får du viden om, hvad velfærdsteknologi er, og hvilke der er mest anvendt inden for dit arbejdsområde. Du skal også kunne anvende både digitale og teknologiske hjælpemidler og være i stand til at vejlede borgere i at bruge digitale og teknologiske hjælpemidler. Mål for læringsforløbet: 1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for social- og sundhedsområdet: De mest anvendte digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: Anvendelsen af de mest almindelige digitale og teknologiske hjælpemidler og metoder til at vejlede borgere i brugen af disse 3.3 Certifikatfag: førstehjælp - 2 dage 6.1. Kompetencer svarende til førstehjælp, herunder hjerte-lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Grundfag 10 undervisningsdage - dansk DANSK FAGMÅL D niveau Kommunikation 1d. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 1c. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2d. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation 2c. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation 22

21 3d. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling 3c. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling 4d. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation 4c. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation 5d. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund 5c. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget Læsning 1d. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 1c. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2d. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 2c. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3d. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger 3c. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning Fortolkning 1d. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 1c. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2d. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 2c. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 3d. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 23

22 3c. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse 4d. Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 4c. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 5c. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse Fremstilling 1d. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 1c. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2d. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 2c. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3d. Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog 3c. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 4d. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse 4c. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund 24

23 NATURFAG E Niveau E 4 uger Naturfaget består af elementer fra fagene fysik, kemi, biologi og matematik. I faget arbejdes teoretisk og praktisk med problemstillinger inden for teknologi, miljø, natur og sundhed. Faget benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden og forståelse udvikles gennem på den ene side praktiske eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for forståelse af naturen, samspillet mellem mennesker og dets omgivelser og af menneskets fysiologiske processer. Faget forholder sig til aktuelle erhvervsfaglige og samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold. Niveau F 1. Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2. kan foretage enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget, 4. under vejledning kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 5. under vejledning kan anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede og 6. under vejledning kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. Niveau E 1. Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold 2. har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget, 4. kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund, 5. kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, 6. under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer og 7. kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner 25

24 Der vil arbejdes med følgende læringsforløb 1. Læringsforløb: Intro samt cellen: 1 dag 2. Læringsforløb: Mikroorganismer i og omkring dig: 3 dage 3. Læringsforløb: Grundlæggende kemi: 2 dage 4. Læringsforløb: Miljøet i din hverdag: 5 dage 5. Læringsforløb: Energi og energiomsætning: 5 dage 6. Læringsforløb: Fysiske love: 1 dag 3.5 Valgfag Se valgfagskataloget 3.6 Afsluttende grundforløbsprøve Prøven afholdes efter grundfaget er afsluttet, og der afsættes 2 dage til forberedelse af prøven. Bestemmelser for afsluttende prøve Den afsluttende prøve har til formål at kunne vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer. Prøveform og afholdelse Ved den afsluttende prøve på GF2 trækker eleven en case, som danner grundlag for en mundtlig eksamination. Casen fordeles ved lodtrækning. Prøven afholdes i slutningen af GF2. Der afsættes 2 dage til forberedelse af prøven Prøven er mundtlig og individuel og tager udgangspunkt i en case, der er udfærdiget af skolen, og med baggrund i denne skal eleven udvælge 1 2 relevante fokusområder inden for det uddannelsesrettede fag. Disse fokusområder belyses og bearbejdes i forhold til det uddannelsesrettede fagmål. På baggrund af dette fremkommes med løsninger og handlinger. Eleven afleverer en oversigt, der indeholder de valgte fokusområder og de emner, som eleven vil tage udgangspunkt i. Oversigten afleveres til eksaminator ved prøvens begyndelse. 26

25 Den mundtlige prøve. Der afsættes i alt 30 min. inkl. votering og eksamination, heraf 5 min. til elevens eget oplæg og 15 min. til drøftelse mellem eleven og eksaminator med udgangspunkt i elevens oplæg og målene for prøven samt 10 min. til votering og tilbagemelding til eleven. Prøven bedømmes med bestået/ikke bestået. De erhvervsfaglige kompetencer for GF2: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Social- og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri. 2) Tværsektorielt, tværfagligt samarbejde, herunder teamsamarbejde. 3) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet. 4) Patientrettigheder og forhold, der knytter sig til lovgivningen på social- og sundhedsområdet, herunder tavshedspligt. 5) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling. 6) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. 7) Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold. 8) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp, med og uden hjælpemidler. 9) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen. 10) Kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 11) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens, hjerte-kar lidelser. 12) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, og borgerens intimsfære og blufærdighed. 13) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til vejledning og guidning. 14) Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 15) Sundhedsbegrebet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse. 16) Kommunikationsteori, herunder konflikthåndtering og kommunikation i forhold til forskellige målgrupper. 17) Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for sundhedsområdet. 18) Kulturforståelse og borgerinddragelse. 19) Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre. 20) Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring. 21) De mest anvendte digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. 27

26 Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Forklaring af betydning af egen fagrolle i det tværprofessionelle samarbejde. 2) Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet. 3) Anvendelsen af relevant it i det tværfaglige samarbejde. 4) Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere. 5) Forklaring af arbejdsmiljøorganisationens betydning for medarbejdernes trivsel, herunder egen indflydelse på et godt psykisk arbejdsmiljø. 6) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop, under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. 7) Redskaber til at udføre personlig og praktisk hjælp, så smitteveje mellem borgere brydes. 8) Redskaber til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. 9) Forklaring af kroppens normale funktion og aldringsproces. 10) Demonstration af hvordan man yder omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse under hensynstagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære. 11) Forklaring af hvordan man fremmer og hæmmer motivation til livsstilsændringer og til egenomsorg. 12) Demonstration af hvordan man igangsætter rehabiliterende aktiviteter under hensyntagen til den tværfaglige indsats. 13) Identifikation af forskellen på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 14) Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet. 15) Anvendelsen af fagsprog i både skrift og i tale. 16) Demonstration af metoder til involverende og konfliktnedtrappende kommunikation med borgere og pårørende. 17) Demonstration af hvordan man møder patienter og borgere på en etisk, empatisk og respektfuld måde. 18) Professionel ageren i et fagligt fællesskab. 19) Metoder til at reflektere i en faglig sammenhæng. 20) Anvendelsen af de mest almindelige digitale og teknologiske hjælpemidler og metoder til at vejlede borgere i brugen af disse. 28

27 Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 2) forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, og formidle observationer af opgaver til relevante samarbejdspartnere ved brug af informationsteknologi, 3) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje hos borgeren, 4) med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med funktionsnedsættelse, 5) med udgangspunkt i borgernes ønsker og livskvalitet igangsætte og understøtte sundhedsfremmende aktiviteter, 6) anvende faglig, målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere, borgere og pårørende, 7) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter i jobudøvelsen, 8) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og begrænsninger, og 9) vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark samt vejlede borgeren i brugen af de mest almindelige teknologier. 29

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus

GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN. Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus GRUNDFORLØB 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Lokal undervisningsplan, GF2- SOSU, SOSU Aarhus Erhvervsfagligt hovedområde; Omsorg, Sundhed og Pædagogik Gældende fra 1. august 2015 Afdelingen for Social-

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. Opdateret den LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger Opdateret den 01.07.2016 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse om lov om erhvervsuddannelser nr.

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve GF2 PA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der, ud fra temaer og emner fra undervisningen på Grundforløbet, tager udgangspunkt

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. på GF2 SSA. Elev rev september 2019 /AHI Prøvevejledning for grundforløbsprøven på GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet Formål:

Læs mere

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Dansk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-assistent 20 uger. Opdateret den

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-assistent 20 uger. Opdateret den LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 til SOSU-assistent 20 uger Opdateret den 06.01.2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1116 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 2 PA Lokal Undervisnings- Plan gældende fra januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Nedenstående bedømmelseskriterier i grundfaget dansk er gældende for følgende uddannelsesforløb: Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Dansk niveau

Læs mere

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev

Prøvevejledning for afsluttende prøve. Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA. Elev Prøvevejledning for afsluttende prøve Social- og sundhedsuddannelsen GF2 SSH og GF2 SSA Elev Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra undervisningen på Grundforløbet,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger. Opdateret den

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger. Opdateret den LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 til SOSU-hjælper 20 uger Opdateret den 24.05.2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1117 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Klare MÅL. Dansk D/C

Klare MÅL. Dansk D/C Klare MÅL Dansk D/C Fagets Mål Dansk har fire kerneområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling For hvert område er der mål som skal opnås Målene på C-niveau er indsat med kursiv Kommunikation:

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C

Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C Gælder for alle elever/hold startet før 1. august 2019 Denne prøvebeskrivelse tager afsæt i BEK nr. 683 af 08/06/2016, bilag 4 Beskrivelse af prøven Der afholdes

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Dato: 30.03.2016 Redigeret d. 13.03.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg

Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA. Online. Elev og censor. SOSU Esbjerg Prøvevejledning for grundforløbsprøven på Grundforløb 2 SSH og SSA Online Elev og censor SOSU Esbjerg Grundforløbsprøven er obligatorisk. Grundforløbet afsluttes med en prøve der ud fra onlineundervisningen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, ikrafttrædelse januar 2013 Udgave: September 2015 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent

Prøvebeskrivelse. Grundfagsprøve i naturfag niveau E. GF2 SOSU hjælper og assistent Prøvebeskrivelse Grundfagsprøve i naturfag niveau E GF2 SOSU hjælper og assistent Beskrivelse af prøven Prøveform 2: Den afsluttende prøve i naturfag er en 24-timers prøve. En arbejdsdag før prøven trækkes

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Version dec. 2015 Grundforløb 2 - pædagogisk assistent 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundforløb 2 2 1.1 Formål med grundforløb 2 3 1.2 Overgangskrav til hovedforløbet PA 3 2. Didaktiske

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven I medfør af Hovedbekendtgørelsen, BEK nr. 367 af 19/04/2016, og efter aftale med det faglige udvalg PASS har Danske SOSU-skoler på vegne af skoler, der

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 1 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2

Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Lokal undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse, inklusive Grundforløb 2 Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. januar 2016 1 Indledende bemærkning Uddannelsen

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve

Pædagogisk handleplan. for. SOSU Greve Pædagogisk handleplan for SOSU Greve Oprettet: 11/11/11 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE PÆDAGOGISK HANDLEPLAN FOR SOSU GREVE... 3 DEL 1: SKOLENS IDENTITET... 3 1.1 Læringssyn... 3 1.2 Undervisningssyn...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens

Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens Undervisningsplan for Hovedforløbet Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens A4 arkiv 610 uddannelsesplan tilrettet version 11.01.2010

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere