Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet"

Transkript

1 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være født den 1. juli 1939 eller senere for at være omfattet af reglerne. Er man født før den 1. juli 1939, er man i stedet omfattet af de gamle efterlønsregler, der ikke beskrives her. Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn Hvem kan få efterløn? Alle 60 til 64-årige, som opfylder nedenstående betingelser, kan få efterløn efter denne ordning. Efterlønnen ophører senest ved udgangen af den måned, man fylder 65 år. Hvor meget kan man få? Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Efterløn ved 60 år (maks.) kr kr. Når 2-års-reglen er opfyldt (maks.) kr kr. Størrelsen af efterlønnen afhænger af, hvornår man går på efterløn. Efterlønnen beregnes som arbejdsløshedsdagpenge (se side 6) og er den samme i hele efterlønsperioden. Efterløn fra 60 år Når 2-års-reglen er opfyldt Overgangsydelse Går man på efterløn uden at opfylde 2-års-reglen, vil efterlønnen maksimalt være 91 pct. af den højeste dagpengesats. Går man på efterløn, når 2-års-reglen er opfyldt (tidligst ved 62 år), udgør efterlønnen 100 pct. af den højeste dagpengesats. For at opfylde 2-års-reglen skal man have haft et efterlønsbevis i mindst 2 år og mindst have arbejdet timer. Går man fra overgangsydelse til efterløn ved det 60. år, fortsætter man på samme sats, dvs. 82 pct. af den højeste dagpengesats, svarende til kr. om året for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede. Hvilke betingelser skal man opfylde? Betingelserne for at gå på efterløn er, at man skal: have bopæl i Danmark, et andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller Schweiz have været medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i mindst 25 år inden for de sidste 30 år (se overgangsreglerne næste side) fortsat være medlem af a-kassen i efterlønsperioden, men ikke betale efterlønsbidrag

2 Efterløn xx have fået indberettet værdien af sin pensionsformue ved det 60. år opfylde betingelserne for ret til a-dagpenge ved ledighed eller modtage overgangsydelse være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet den dag, man får efterlønsbeviset. Selvstændige, der ikke kan eller ikke ønsker at videreføre virk- somheden i efterlønsperioden, skal over for a-kassen kunne dokumentere, at den selvstændige virksomhed helt er ophørt. Dette kan bl.a. ske ved overdragelse, lukning eller udtræden af virksomheden. Der gælder særlige regler, hvis virksomheden videreføres af nære familiemedlemmer. Særlige betingelser for selvstændige Hvad er efterlønsbidrag? A-kassekontingentet er delt i to, nemlig et efterlønsbidrag og et medlemsbidrag. Man skal betale efterlønsbidrag for at kunne benytte efterlønsordningen. Overgangsregler I forbindelse med skærpelsen af kravet til medlemskab af a-kasse er der en række overgangsregler, der afhænger af fødselsår. Født før 1. marts 1952: Man skal have haft uafbrudt medlemskab fra 31. marts 1992, til man er fyldt mindst 60 år. Medlemsperioden skal mindst udgøre 10 år inden for de sidste 15 år Efterlønsbidraget skal være indbetalt fra 1. april 1999, til man har fået sit efterlønsbevis eller går på efterløn. Født fra 1. marts 1952 til 1. juli 1964: Man skal have haft uafbrudt medlemskab fra 1. juli 1999, til man er fyldt mindst 60 år. Medlemsperioden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år Efterlønsbidraget skal være indbetalt fra 1. juli 1999, til man har fået sit efterlønsbevis eller går på efterløn Er man født før den 1. april 1959, skal efterlønsbidraget være indbetalt uafbrudt fra den 1. april Hvornår skal man ikke betale efterlønsbidrag? Man er fritaget for at betale efterlønsbidrag, når man: er under 30 år er født før den 1. juli 1939 har fået udstedt efterlønsbevis er overgået til efterløn er på overgangsydelse ikke har ret til efterløn har fravalgt efterlønsordningen.

3 56 56 Efterløn xx Kan man få tilbagebetalt efterlønsbidraget? Man kan få sit efterlønsbidrag tilbagebetalt i en række situationer: Situation Hvordan? Skat/afgift Tilkendes Meddele det skriftligt De indbetalte bidrag opgjort i førtidspension til a-kassen nutidskroner udbetales kontant. fra kommunen Afgift: 30 pct. Afgår ved døden Dødsboet meddeler De indbetalte bidrag opgjort i nutidsinden det 65. år det skriftligt til a-kassen kroner indgår i boet. Afgift: 30 pct. Fravælger Meddele det skriftligt De indbetalte bidrag opgjort i efterlønsordning til a-kassen nutidskroner overføres i følgende Under 60 år rækkefølge til pensionsordning: 1. En bestående pensionsordning, der er et led i et ansættelsesforhold 2. En bestående eller en ny privat pensionsordning efter eget valg. Udenlandsk ordning sidestilles med dansk. Afgift: Ingen. Hvis det er en udenlandsk ordning, er det ikke uden skattemæssige konsekvenser. Hvis de indbetalte bidrag udgør mindre end kr., udbetales beløbet kontant. Skat: Personlig indkomstskat Fravælger Meddele det skriftligt De indbetalte bidrag opgjort i efterlønsordning til a-kassen nutidskroner udbetales kontant. Over 60 år Skat: Personlig indkomstskat Har man én gang fravalgt efterlønsordningen, kan man ikke indtræde i ordningen igen. Hvad er et efterlønsbevis? Når man opfylder betingelserne for efterløn, har man ret til at få udstedt et efterlønsbevis i sin a-kasse. Ca. 3 mdr. før man fylder 60 år, sender a-kassen et ansøgningsskema til brug for ansøgning om efterlønsbeviset. Beviset kan tidligst udstedes fra 60-års-dagen, og tidligst fra ansøgningen er modtaget i a-kassen. Husk derfor at videresende ansøgning om efterlønsbeviset i god tid. Beviset giver ret til: at gå på efterløn, efter man er fyldt 60 år, selv om man i mellemtiden er blevet syg og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet at få efterlønnen beregnet ud fra mindst det indtægtsgrundlag, man havde, da beviset blev udstedt. Det forudsætter, at man har bevaret sin hidtidige forsikringsstatus (fuldtidsforsikring/deltidsforsikring) at blive fritaget for at betale efterlønsbidrag. Man skal fortsætte med at betale sit medlemsbidrag til a-kassen at påbegynde optjening til opfyldelse af 2-års-reglen (se side 54).

4 Efterløn xx Hvordan virker 2-års-reglen? Efterlønnen udskydes i mindst 2 år fra det tidspunkt, man har fået sit efterlønsbevis. Lønmodtagere skal i den periode have arbejdet mindst timer som fuldtidsforsikret/2.496 timer som deltidsforsikret Selvstændige skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Opfylder man 2-års-reglens betingelser, får man: højere efterlønssats mildere modregning for pensionsordninger mulighed for optjening af skattefri præmie, hvis man fortsætter med at arbejde i et vist omfang. Hvordan indberettes pensionsformuen? For at få efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis skal ens pensionsformue indberettes. Indberetningen foretages af pensionsselskaberne, pengeinstitutterne, pensionskasser og offentlige pensionsforvaltere til SKAT. Pensionsinstitutter m.v. indberetter i elektronisk form oplysninger om værdien af pensioner m.m. ved det fyldte 59½ år til brug for opgørelsen af fradrag i efterløn. Personer, der ekstraordinært indbetaler på pensionsordninger mellem 59½ og det fyldte 60. år, har pligt til at orientere a-kassen, hvis beløbet overstiger bundgrænsen på kr. Selvstændige, der i forbindelse med salg af virksomhed, og som efter det fyldte 60. år vælger at indbetale til en pensionsordning med løbende udbetaling, skal ved enhver indbetaling have opgjort værdien heraf. Hvis man går på efterløn, inden man opfylder 2-års-reglen, har a-kassen pligt til at foretage omberegning af efterlønnen ved hver indbetaling på pensionsordningen. Hvad er betingelserne for efterløn som fuldtidsforsikret? En betingelse for at få udbetalt efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er, at man inden for de sidste 15 år sammenlagt har været fuldtidsforsikret i mindst 10 år, deraf 52 uger umiddelbart før overgangen til efterløn. Det gælder, uanset om 2-års-reglen er opfyldt eller ej. Er man født før den 1. juli 1949, kan man opfylde betingelserne for efterløn som fuldtidsforsikret, hvis man har været fuldtidsforsikret uafbrudt siden 1. juli 1999, indtil man overgår til efterløn. Man skal dog mindst have været fuldtidsforsikret i 5 år inden for de seneste 10 år, heraf mindst 26 uger umiddelbart før overgangen til efterløn. Opfylder man ikke reglerne for efterløn som fuldtidsforsikret, får man efterløn som deltidsforsikret.

5 58 58 Efterløn xx Hvis man går på efterløn som 60-årig Hvilken betydning har pensionsopsparinger for efterlønnen? Går man på efterløn, før man opfylder 2-års-reglen, bliver der altid modregnet for alle fradragsberettigede pensioner, man har, uanset om de bliver udbetalt eller ej. Modregningen fortsætter i hele efterlønsperioden. Det drejer sig bl.a. om: livrenter arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner ratepensioner kapitalpensioner indekskontrakter opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (indefrosne dyrtidsportioner) tilsvarende udenlandske pensioner. Det er kun fradragsberettigede ordninger, der indgår. Depotværdien af invalidepensioner, overlevelsesrenter, børnerenter, ATP og ordninger, der er skattefrie ved udbetaling, indgår ikke i modregningen. Hvad dækker en pension oprettet som et led i et ansættelsesforhold? I daglig tale kaldes en pension oprettet som et led i et ansættelsesforhold mange forskellige ting. Det kan være firmapension, arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, alderspension, løbende arbejdsgiverbetalt pension m.v. En arbejdsmarkedspension er typisk placeret i de pensionssel- skaber, som arbejdsmarkedets parter har etableret til at varetage arbejdsmarkedspensionerne. I disse tilfælde er alderspensionen en løbende livsvarig ydelse og behandles som en livsvarig livrente. Er ordningen derimod placeret i et almindeligt livsforsikringsselskab, består alderspensionen typisk af en kapitalpension og/ eller en ratepension. Arbejdsmarkedspension Tjenestemandspension Tjenestemandspensionen fra stat/kommune m.v. udbetales som en livsvarig løbende ydelse og behandles som en livsvarig livrente. Hvor stort er bundfradraget? Inden modregning i efterlønnen beregnes, foretages der et bundfradrag på kr. i det samlede beregningsgrundlag. Det medfører, at der ikke sker modregning for mindre pensioner. En overgangsordning betyder, at bundfradraget er højere i hele efterlønsperioden, hvis man har fået efterlønsbeviset udstedt før Bundfradraget i hele efterlønsperioden Året for efterlønsbevisets udstedelse Årlig størrelse kr kr kr kr kr. Bundfradraget kan kun benyttes én gang i en samlet beregning, men gælder i hele efterlønsperioden.

6 Efterløn xx Hvordan finder man modregningsgrundlaget? Livsvarige For pensioner med løbende livsvarige ydelser er modregningspensions- grundlaget 80 pct. af den årlige ydelse ved det fyldte 60. år. ordninger Fradraget i efterlønnen sker herefter med 60 pct. Der foretages alene modregning for udbetalinger fra løbende pensioner oprettet som led i et ansættelsesforhold. Der er intet bundfradrag, og efterlønnen nedsættes med 45 pct. af den udbe- talte pension. Alle andre pensionsordninger Særregel Særlige regler for personer, der overgår fra overgangsydelse For kapitalpensioner, ratepensioner m.v. er modregningsgrund- laget 5 pct. af depotværdien ved det fyldte 60. år. Fradraget sker herefter med 60 pct. Der gælder det særlige for løbende pensioner, der er oprettet som et led i et ansættelsesforhold, og som kommer til løbende udbetaling i efterlønsperioden, at der skal modregnes med 50 pct. af det årlige udbetalte pensionsbeløb uden bundfradrag i efterlønnen. Oversigt over beregning af modregning i efterlønnen ved det 60. år for pensioner og indefrosne dyrtidspensioner, der ikke kommer til udbetaling sammen med efterlønnen: Type Pension oprettet som Bundfradrag Modregning led i et ansættelsesforhold og privat Kapitalpension Ratepension Ophørende livrente 5 pct. af opgjort værdi Ophørende indeks ved 60. år Ja* 60 pct. Indefrosne dyrtidsportioner Livsvarig livrente 80 pct. af pensions- Livsvarig indeks tilsagnet ved 60. år Ja* 60 pct. Beregning af fradrag i efterlønnen: Det årlige fradrag omregnes til ugefradrag. * Kan kun benyttes én gang i en samlet beregning.

7 60 60 Efterløn xx Eksempel En person berettiget til efterlønsbevis år 2006 har en kapitalpension på kr. og en ratepension oprettet som et led i et ansættelsesforhold. Værdien af ratepensionen udgør ved det 60. år kr. og vil give en årlig ydelse på kr. i 10 år. Personen ønsker ikke at få pensionerne udbetalt. Regnestykket ser således ud: Kapitalpension ( kr. 5 pct.) Ratepension ( kr. 5 pct.) Bundfradrag Modregning i alt ( kr. 60 pct.) Efterløn pr. uge ( kr. : 52 uger) Modregning pr. uge ( kr. : 52 uger) Beregnet efterløn pr. uge Afrundet efterløn pr. uge Efterløn pr. år (2.621 kr. 52 uger) ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 414,25 kr ,75 kr ,00 kr ,00 kr. Oversigt over beregning af modregning i efterlønnen ved 60. år for pensioner, der faktisk bliver udbetalt sammen med efterlønnen. I beregningen af modregning for pensioner skelner man mellem pensioner som et led i et ansættelsesforhold og private pensioner: Pensioner, der er et oprettet som led i et ansættelsesforhold Type Pension oprettet som led Bundfradrag Modregning i et ansættelsesforhold Kapitalpension 5 pct. af opgjort Ja* 60 pct. værdi ved 60. år Ratepension Livsvarig livrente Det udbetalte beløb Nej 50 pct. Ophørende livrente * Kan kun benyttes én gang i en samlet beregning. Private pensioner og de indefrosne dyrtidsportioner Type Privat Bundfradrag Modregning Kapitalpension Ratepension 5 pct. af Ophørende livrente opgjort værdi Indefrosne ved 60. år Ja* 60 pct. dyrtidsportioner Livsvarig livrente 80 pct. af pensionstilsagnet ved 60. år Ja* 60 pct. * Kan kun benyttes én gang i en samlet beregning.

8 Efterløn xx Eksempel En person med efterlønsbevis udstedt 2006 har en kapitalpension på kr. og en ratepension oprettet som et led i et ansættelsesforhold på årligt i 10 år. Personen ønsker ratepensionen udbetalt samtidig med efterlønnen. Kapitalpensionen bliver ikke rørt. Regnestykket ser således ud: Kapitalpension ( kr. 5 pct.) Bundfradrag Ratepension (oprettet som et led i et ansættelseforhold) ( kr. 50 pct.) Modregning i alt Efterløn pr. uge ( kr. : 52 uger) Modregning pr. uge ( kr. : 52 uger) Beregnet efterløn pr. uge Afrundet efterløn pr. uge Efterløn pr. år (2.276 kr. 52 uger) kr kr kr. 60 pct. = ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 758,85 kr ,15 kr ,00 kr ,00 kr. Fordele Hvis man går på efterløn, når 2-års-reglen er opfyldt Opfylder man 2-års-reglen, har man adgang til: efterløn med op til 100 pct. at den maksimale a-dagpengesats i hele efterlønsperioden at få en lempeligere modregning af pensioner i efterlønnen mulighed for at optjene en skattefri præmie. Hvordan påvirker pensioner efterlønnen? Der skal alene ske modregning i efterlønnen for udbetalte løbende pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. I sådanne situationer modregnes med 55 pct. af den årlige faktiske udbetalte pensionsydelse i efterlønnen. Alle andre typer af pensioner har ingen indflydelse på efterlønnen. Pension oprettet som led i Privat pension et ansættelsesforhold Kapitalpension Nej Nej Ratepension Ja, hvis pensionen udbetales, Livrente modregnes den med 55 pct. Nej

9 62 62 Efterløn xx Eksempel En person har en kapitalpension på kr. og en ratepension oprettet som et led i et ansættelsesforhold på kr. årligt i 10 år. Personen ønsker ratepensionen udbetalt samtidig med efterlønnen. Kapitalpensionen bliver ikke rørt. Regnestykket ser således ud: Ratepension (oprettet som led i et ansættelsesforhold) ( kr. 55 pct.) Modregning i alt ,00 kr ,00 kr. Efterløn pr. uge ( kr. : 52 uger) Modregning pr. uge ( kr. : 52 uger) Beregnet efterløn pr. uge Afrundet efterløn pr. uge 3.335,00 kr. 528,85 kr ,15 kr ,00 kr. Efterløn pr. år (2.806 kr. 52 uger) ,00 kr. Hvordan optjenes den skattefrie præmie? Hvis man trækker sig delvist tilbage fra arbejdsmarkedet eller undlader helt at gå på efterløn, har man ret til at optjene en skattefri præmie. Hver gang, man har arbejdet 481 timer (er lig et kvartals arbejde på fuld tid), har man optjent kr. som fuldtidsforsikret og kr. som deltidsforsikret. Præmien kan tidligst optjenes fra det tidspunkt, hvor 2-års-reglen er opfyldt. Man kan højst optjene en præmie på kr. som fuldtidsforsikret og kr. som deltidsforsikret. Præmien udbetales af a-kassen ved folkepensionsalderen. Hvis man dør, inden man fylder 65 år, udbetales præmien til boet. Det er dog en betingelse, at der ikke er sket tilbagebetaling af efterlønsbidraget. Hvordan må man arbejde i efterlønsperioden? Man må arbejde i hele efterlønsperioden, men der er forskel på, hvordan lønmodtagere og selvstændige må arbejde. Reglerne er ens, uanset om man går på efterløn som 60-årig, eller efter at 2-års-reglen er opfyldt. Lønmodtagere Selvstændige Man kan gå op og ned i arbejdstid efter ens egne ønsker og behov, blot arbejdsgiveren er indforstået. Arbejdet må ikke udføres i en selvstændig virksomhed, der ejes eller drives af ens ægtefælle, eller i en virksomhed, som er bortforpagtet af en selv eller ens ægtefælle. Alle former for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn kræver forudgående godkendelse. Har man drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn, kan man også drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden. Det kræver, at man nedsætter arbejdstiden i virksomheden til 18½ time fast pr. uge. En anden mulighed er at drive selvstændig virksomhed efter en mere fleksibel ordning, hvis virksomheden alene er baseret på

10 Efterløn xx egen arbejdskraft, evt. ægtefællens og i særlige tilfælde en enkelt ansat. Man skal have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn. Arbejdstiden i virksomheden skal nedsættes til højst 962 timer pr. kalenderår, og virksomhedens indkomst må ikke overstige halvdelen af et gennemsnit af den skattepligtige indkomst for virksomheden i de seneste 3 år inden overgangen til efterløn. I efterlønsperioden kan der ikke tages hensyn til afskrivninger, der pr. år overstiger de gennemsnitlige årlige afskrivninger i 3-årsperioden. Bibeskæftigelse Ønsker man at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er der mulighed for at få tilladelse til enten at starte eller videreføre en virksomhed. Tilladelsen skal søges, inden man starter. Man skal sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden kan holdes inden for 400 timer om året, og at virksomhedens indtægt højst er på kr. pr. regnskabsår. Hvis virksomheden drives som interessentskab, medregnes der kun den personlige arbejdstid, og indtægten opgøres i forhold til ejerandel. Enkeltstående arbejdsopgaver Selvstændige, som arbejder mere end tilladt Den enkeltstående arbejdsopgave med karakter af selvstændig virksomhed må ikke bestå af mere end 400 arbejdstimer, og opgaven skal være afsluttet inden for 6 måneder. Der skal søges tilladelse til enkeltstående arbejdsopgaver. Arbejder man mere end tilladt i den selvstændige virksomhed, stoppes udbetalingen af efterløn. Overskridelse kan medføre tilbagebetaling og sanktion. Hvordan modregnes arbejde i efterlønnen? Fuldtidsforsikrede Der sker modregning i efterlønnen fra første arbejdstime. Fradraget sker time for time, dvs. man beregner efterløn for 37 timer pr. uge og fratrækker det antal timer, man arbejder. En arbejdstime modregnes i efterlønnen med maks. 82,00 kr., hvis man går på efterløn som 60-årig, og maks. 90,13 kr., hvis man går på efterløn efter 2-års-reglen. Hvis der er fradrag for pensioner, bliver efterlønstimelønnen dog lavere. Arbejder man mere end 29,6 timer pr. uge, udbetales der ikke efterløn for den uge. Arbejder man mere end 37 timer i løbet af en uge, modregnes de overskydende timer i de efterfølgende uger. Deltidsforsikrede For deltidsforsikrede gælder, at der sker fradrag for arbejdstimer på grundlag af den gennemsnitlige arbejdstid, man havde før overgangen til efterløn. Har man f.eks. arbejdet 20 timer om ugen

11 64 64 Efterløn xx inden overgangen, fastsættes efterlønssatsen herefter. Fradrag for arbejdstimer vil så ske med 1 /20 af den ugentlige efterlønssats for hver time, man arbejder. Arbejder man mere end 4 /5 af den tidligere arbejdstid, udbetales der ikke efterløn for den uge. Arbejder en deltidsforsikret mere end 30 timer i en uge, modregnes de overskydende timer. Spørg evt. a-kassen. Kommer man fra overgangsydelse, har man ret til at vælge mel- lem at arbejde i 200 timer pr. år uden fradrag i efterlønnen eller være omfattet af ovennævnte fleksible arbejdsregler, hvor man kan arbejde, så meget man vil, med modregning time for time. Særlig ret for personer, der overgår fra overgangsydelse Kontrol af arbejdstid Kan arbejdstiden vanskeligt kontrolleres, omregnes indtægten. Det sker ved at omregne den indtjente løn med omregningssatsen, som er 173,24 kr. pr. time. Herved får man antallet af arbejdstimer. Efterlønnen nedsættes med det beregnede antal timer time for time. Eksempel En 60-årig person, der er berettiget til en efterløn på kr., har en løbende udbetaling fra en pensionsordning, oprettet som et led i et ansættelsesforhold, på kr. årligt og arbejder 10 timer om ugen. Først modregnes der for pensionsordningen og derefter for arbejdstimerne. Sådan ser regnestykket ud: Pensionsordningen skal modregnes med 50 pct. ( kr. 50 pct.) = kr. Modregning pr. uge ( kr. : 52 uger) = 481 kr. pr. uge (afrundet) Efterløn pr. uge (3.035 kr. 481 kr.) = kr. De 10 timers arbejde ugentligt bevirker, at efterlønnen reduceres til (2.554 kr. : 37) 27 = kr. pr. uge = kr. årligt. Hvilken betydning har andre indtægter for efterlønnen? De vigtigste indtægter, der udover pensioner medfører modregning i efterlønnen, er: løn, rådighedsløn eller ydelser, der træder i stedet herfor, f.eks. fratrædelsesgodtgørelse feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag i efterlønnen dag for dag, når ferien afholdes indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film visse legater skattepligtige beløb, der modtages for varetagelse af borgerlige ombud og offentlige og private hverv, f.eks. medlem af menighedsråd, bestyrelsesmedlem i aktie- og anpartsselskaber, medlem af repræsentantskab de beløb, der modtages for varetagelse af særlige hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand.

12 Efterløn xx En række indtægter skal ikke modregnes i efterlønnen, bl.a.: pension fra ATP pension efter ægtefælle/registreret partner invalidepensioner invaliditetsydelse efter Lov om social pension forpagtningsafgift, indtægt fra ikke-erhvervsmæssig udlejning samt overskud af egen bolig indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom renter, arv, gaver, gevinster, aktieudbytte, bankindestående og lign. fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven ekstraordinær fratrædelsesgodtgørelse, som ikke udbetales i stedet for løn, og hvor opsigelsesvarslet fra arbejdsgiveren er overholdt licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lign. erstatninger, herunder erstatning efter Lov om sikring mod følger af arbejdsskade efterlevelseshjælp efter kapitel 10A i Lov om aktiv socialpolitik livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte underholdsbidrag. Kan man rejse til udlandet på efterløn? Retten til efterløn bevares under midlertidigt ophold i et land uden for EØS-området i sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår. Det er en betingelse, at fast bopæl i Danmark bevares. Udbetalingen standser, hvis de 3 måneder overskrides. Den kan genoptages, når efterlønsmodtageren igen tager ophold i Danmark. Skal man betale skat? Efterløn er almindelig skattepligtig indkomst, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. Indbetaling til ATP er frivillig. Efterløn udbetales bagud. Henvisning til love og paragraffer Lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 om arbejdsløshedsforsikring m.v. Hvor kan man få yderligere oplysninger? Man kan få mere at vide om efterløn hos den a-kasse, man er medlem af, eller på Arbejdsdirektoratets hjemmeside:

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere