Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb"

Transkript

1 Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb september 2014

2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk 2

3 Indledning Socialstyrelsen gennemfører i 2014 en række audits. Auditforløbene indgår i Socialstyrelsens opgave med at følge og understøtte socialtilsynene i deres opgavevaretagelse. På grundlag af auditforløbene opstiller Socialstyrelsen anbefalinger til de fem socialtilsyn, som kan styrke opgaveløsningen og en ensartet udvikling i praksis i socialtilsynene. Anbefalingerne opstilles på baggrund af sagsmaterialet og drøftelserne i auditforløbet og kan både udspringe af eksempler på god praksis i de konkrete sager, ligesom anbefalinger kan opstilles med afsæt i forhold i de konkrete sager, der vurderes at kunne forbedres. Foruden anbefalingerne fremhæves en række fokuspunkter. Det vil sige områder, hvor der vurderes at være behov for et fælles fokus i forhold til den videre udvikling af socialtilsynet. Fokuspunkterne kan fx inddrages i senere auditforløb eller læringsgrupper på Socialstyrelsens initiativ. Fokuspunkterne kan også følges op af socialtilsynene individuelt og/eller på tværs af socialtilsynene. Genstand for auditforløbet, der danner udgangspunkt for denne rapport, har været to udvalgte sager fra henholdsvis Socialtilsyn Nord og Socialtilsyn Øst. Begge sager omhandler re-godkendelse af tilbud på voksenområdet. På auditmødet deltog ansatte fra de 2 socialtilsyn alle fra voksenområdet. På baggrund af nærværende auditforløb er der opstillet fire anbefalinger til socialtilsynene og en række fokuspunkter. Formål med auditforløbet Formålet med auditforløbet er overordnet: At understøtte koordinering af opgaveløsningen og en tilnærmelsesvis ensartet udvikling i praksis i socialtilsynene. Gennem læringsorienterede forløb at understøtte den faglige dialog på tværs af socialtilsynene. At skabe rum til faglige refleksioner, der skal munde ud i anvendelige faglige anbefalinger. 3

4 At sætte fokus på centrale aspekter af den samlede tilsynsproces på en måde, så læring og udvikling kan forplante sig i det fremadrettede arbejde med tilsynsprocessen 4

5 Anbefalinger: 1. Gennemsigtighed i kvalitetsvurderinger. Socialstyrelsen anbefaler, at den faglige ledelse understøtter, at det tydeliggøres, hvilke datakilder der er anvendt, og hvordan disse indgår i bedømmelsen af indikatorerne og i vurderingen af tilbuddets samlede kvalitet. Dette skal skabe størst mulig gennemsigtighed i kvalitetsvurderingerne. 2. Triangulering af datakilder Socialstyrelsen anbefaler, at den faglige ledelse understøtter, at indikatorerne i hver enkelt re-godkendelse belyses fra flere vinkler ved brug af forskellige metoder og datakilder (triangulering). Indhentning af oplysninger ved brug af forskellige metoder og kilder supplerer tilsynsbesøget, der alene giver et øjebliksbillede af situationen på tilbuddet, og vil som hovedregel være en forudsætning for, at socialtilsynet har tilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere, om og i hvilken grad tilbuddet har den fornødne kvalitet. Hvilke metoder og datakilder, socialtilsynet anvender, beror på en konkret og individuel vurdering af behovet for indhentning af oplysninger i den enkelte sag. I udvælgelsen af datakilder kan socialtilsynet med fordel tage udgangspunkt i anvisningerne i Håndbog til Socialtilsyn 3. Borgeren i centrum Socialstyrelsen anbefaler, at den faglige ledelse, i forbindelse med regodkendelser af de enkelte tilbud, sikrer, at borgernes perspektiv indgår i tilsynets vurdering af kvaliteten af tilbuddet. Det anbefales derudover, at socialtilsynet i tilsynsrapporten specifikt redegør for, hvordan borgernes perspektiv indgår i tilsynets vurdering af kvaliteten i tilbuddet. I situationer, hvor det ikke har været muligt at tale med borgere, anbefales det, at der særskilt redegøres for baggrunden herfor. 4. Udviklingsperspektiv for borgeren Socialstyrelsen anbefaler, at socialtilsynet fortsat understøtter, at der i alle typer tilbud arbejdes med at skabe udvikling, progression og resultater for borgeren. Dette arbejde skal altid tage udgangspunkt i den målgruppe, der arbejdes med. Hvis der vurderes at være problemstillinger i forhold til det juridiske grundlag for borgernes ophold, bør dette endvidere påpeges over for tilbuddets ledelse. 5

6 For de tre første anbefalinger gælder, at de er identiske med de anbefalinger, der er opstillet på baggrund af auditforløbene , der tog afsæt i henholdsvis børne- og ungeområdet og plejefamilieområdet. Den fjerde anbefaling er ny. For alle anbefalinger gælder desuden, at Socialstyrelsen efter 6 måneder følger op på, om deltagerne i auditforløbet har kunnet anvende de opstillede anbefalinger. Opfølgningen vil ske i form af et kortfattet spørgeskema til deltagerne. Derudover vil Socialstyrelsen udtage en stikprøve af sager på voksenområdet i 1. kvartal 2015 med henblik på at følge op på implementeringen af anbefalingerne. Resultaterne af disse stikprøver vil blive drøftet på fællesmødet for socialtilsynenes ledelser i 1. kvartal 2015, hvor der vil være en drøftelse af, hvordan de faglige ledelser i de 5 socialtilsyn har arbejdet med anbefalingerne. Særlige fokusområder Med udgangspunkt i drøftelserne i auditforløbet kan der peges på følgende forhold, som det vil være relevant at sætte fokus på i den videre udvikling af socialtilsynet, og som eventuelt kan blive inddraget i senere auditforløb eller i læringsgrupper: Socialtilsynene kan med fordel eksplicit angive hvilke øvrige relevante datakilder, fx handleplaner, socialtilsynet har forsøgt at tilvejebringe, men hvor dette ikke har været muligt. Dette vurderes at kunne øge gennemsigtigheden i den samlede vurdering. Der er behov for, at socialtilsynene fastholder en dialog med driftsherrer for tilbud, hvor der vurderes at være problemstillinger i forhold til det juridiske grundlag for borgernes ophold, og som følge heraf et begrænset udviklingsperspektiv for borgeren. Videre vurderer Socialstyrelsen, at socialtilsynene med fordel kan udvikle fælles fremgangsmåder i forhold til denne dialog med driftsherrerne. Forløb og deltagere i auditforløbet Genstand for dette auditforløb har været to sager fra henholdsvis Socialtilsyn Nord og Socialtilsyn Øst. Sagerne er tilfældigt udvalgt, og de omhandler begge regodkendelser på voksenområdet. Re-godkendelserne foregår udelukkende i en 6

7 overgangsperiode indtil udgangen af Det er endvidere besluttet, at kvaliteten i eksisterende tilbud skal bedømmes ud fra tilbuddets praksis, og i hvor høj grad tilbuddet formår at forbedre borgerens situation og bidrage til borgerens trivsel. Dette indebærer, at socialtilsynet ved re-godkendelser skal benytte den samme bedømmelsessystematik, som benyttes ved driftsorienteret tilsyn (skala fra 1-5). Auditforløbet indledes med, at deltagerne udfylder et vurderingsskema med en række temaer og spørgsmål, som skal bedømmes på en skala fra i høj grad tilfredsstillende til slet ikke tilfredsstillende/stillingtagen ikke mulig. Deltagerne har vurderet/auditeret på baggrund af skriftligt materiale i sagerne, herunder overdragelsesdokumenter fra de tidligere tilsynskommuner, ansøgning fra tilbud om re-godkendelse samt tilsyns- og/eller godkendelsesrapport, hvoraf socialtilsynets skriftlige bedømmelser og kvalitetsvurderinger i sagerne fremgår. Auditeringen af sagerne har taget afsæt i to udvalgte indikatorer 3.a og 4.b under temaet Målgrupper, metoder og resultater. På auditmøderne deltog i alt 7 ansatte fra de 2 socialtilsyn alle fra voksenområdet: - Fra Socialtilsyn Nord deltog 3 tilsynskonsulenter - Fra Socialtilsyn Øst deltog 1 faglig leder og 2 tilsynskonsulenter Anbefalinger og fokuspunkter I det følgende redegøres overordnet for auditdeltagernes drøftelser på auditmødet. Der er ikke tale om en komplet gengivelse af auditmødets indhold, men en fremstilling af de mest centrale problemstillinger og læringsperspektiver på baggrund af de gennemgåede sager. Gennemsigtighed i kvalitetsvurderinger Deltagerne drøftede med afsæt i de to sager anvendelsen af kilder til belysning af kvaliteten af tilbuddet samt vigtigheden af, at socialtilsynet tydeliggør, hvilke kilder der anvendes. Der blev i den forbindelse peget på, at det er vigtigt at angive hvilke kilder, der er anvendt til bedømmelsen af indikatorerne, idet indikatorerne er meget konkrete, hvorfor det er vigtigt, at tilbuddet har mulighed for at se, hvilke datakilder bedømmelsen af disse er baseret på. Der blev af panelet videre peget på, at det er vigtigt, at socialtilsynet i videst muligt udstrækning tydeliggør, hvordan tilsynet er tilrettelagt, og hvad der dermed ligger til 7

8 grund for bedømmelser og vurderinger af et tilbud. Panelet var videre enig om, at tilsynet skal være meget eksplicit med angivelsen af kilder på indikatorniveau, mens det i den samlede vurdering er vigtigt overordnet at angive hvilke kilder, der ligger til grund for vurderingen. Dette skal sikre, at der er størst mulig gennemsigtighed i tilsynet, og det er derfor også vigtigt, at angivelsen af kilder er meget konkret og knyttes til bedømmelsen af konkrete indikatorer. Videre blev der af panelet peget på, at forberedelsen forud for et tilsynsbesøg er af afgørende betydning, og at denne forberedelse kan være med til at strukturere tilsynsbesøget og højne kvaliteten. Kvalitetsvurderingen af tilbuddet kan således med fordel påbegyndes inden tilsynsbesøget på basis af indhentede dokumenter og øvrige indberetninger. Eksempelvis blev det understreget, at indhentning af oplysninger fra Tilbudsportalen forud for tilsynsbesøget er vigtig og kan styrke den samlede kvalitetsvurdering af tilbuddet. Det blev i den sammenhæng fremført, at det er vigtigt, at også oplysninger, der stammer fra dokumenter indhentet forud for et tilsynsbesøg, angives i tilsynsrapporten, så det tydeligt fremgår, at oplysningerne stammer fra disse kilder. Videre blev der peget på, at socialtilsynet med fordel kan være eksplicit i forhold til hvilke datakilder, fx handleplaner, socialtilsynet har forsøgt at tilvejebringe, men hvor dette ikke har været muligt. Dette vurderer panelet kan være med til at øge gennemsigtigheden i den samlede vurdering. Endelig pegede auditpanelet på, at grundig og systematisk angivelse af de anvendte kilder tjener flere formål. Dels kan en systematisk angivelse af anvendte kilder øge gennemsigtigheden i tilsynets bedømmelser og kvalitetsvurderinger og underbygge tilsynets samlede vurdering af et tilbud, hvilket er væsentligt i forhold til tilbuddenes retssikkerhed. Derudover kan en systematisk angivelse af de anvendte kilder sikre, at tilsynet med et tilbud kan overtages af en ny tilsynskonsulent uden tab af viden, fx ved interne opgaveflytninger, jobskifte eller sygemeldinger. Med afsæt i ovenstående drøftelse opstiller Socialstyrelsen følgende anbefaling til socialtilsynet: Socialstyrelsen anbefaler, at den faglige ledelse understøtter, at det tydeliggøres, hvilke datakilder der er anvendt, og hvordan disse indgår i bedømmelsen af indikatorerne og i vurderingen af tilbuddets samlede kvalitet. Dette skal skabe størst mulig gennemsigtighed i kvalitetsvurderingerne. 8

9 Derudover vurderer Socialstyrelsen på baggrund af drøftelserne i auditforløbet, at socialtilsynene med fordel eksplicit kan angive hvilke datakilder, fx handleplaner, socialtilsynet har forsøgt at tilvejebringe, men hvor dette ikke har været muligt. Dette vurderes at kunne øge gennemsigtigheden i den samlede vurdering. Triangulering af datakilder Panelet drøftede med udgangspunkt i de to sager anvendelsen af forskellige datakilder til at belyse de forskellige indikatorer i kvalitetsmodellen (triangulering). Der blev i den forbindelse peget på, at det er afgørende for kvaliteten af tilsynet, at socialtilsynet anvender forskellige datakilder (fx Tilbudsportalen, udsagn fra borgere, udsagn fra personale og ledelse, henvendelser til whistleblowerordningen, underretninger fra andre myndigheder mv.), ligesom det er afgørende, at socialtilsynet veksler mellem forskellige metoder til at få adgang til relevant data (fx observation, interview, dokumentanalyse mv.). Der var i panelet enighed om, at det er vigtigt, at trianguleringen anvendes aktivt til at afprøve og underbygge de informationer, der ligger til grund for bedømmelser og vurderinger. Eksempelvis kan observationer på stedet anvendes til at efterprøve skriftlige fremstillinger af tilbuddet og udsagn fra tilbuddets ledelse. I den forbindelse er det afgørende, at tilsynskonsulenten har en kritisk-objektiv tilgang og forsøger at udfordre både validiteten af de informationer, der er indsamlet, og de antagelser og foreløbige vurderinger, tilsynskonsulenten selv måtte have. Endvidere pegede panelet på, at observation er en helt afgørende metode til at opnå et stort udbytte af tilsynsbesøget. Enkelte deltagere understregede således, at socialtilsynet bør have fokus på, hvilke ekstra dimensioner tilsynsbesøget kan tilføre, som ikke kan opnås gennem andre datakilder. I den sammenhæng er observationer på stedet afgørende, da denne metode kan give tilsynet et indblik i hverdagen på stedet, der ikke kan opnås på anden vis. Med afsæt i ovenstående drøftelse opstiller Socialstyrelsen følgende anbefaling til socialtilsynet: Socialstyrelsen anbefaler, at den faglige ledelse understøtter, at indikatorerne i hver enkelt re-godkendelse belyses fra flere vinkler ved brug af forskellige metoder og datakilder (triangulering). 9

10 Indhentning af oplysninger ved brug af forskellige metoder og kilder supplerer tilsynsbesøget, der alene giver et øjebliksbillede af situationen på tilbuddet, og vil som hovedregel være en forudsætning for, at socialtilsynet har tilstrækkeligt datagrundlag til at vurdere, om og i hvilken grad tilbuddet har den fornødne kvalitet. Hvilke metoder og datakilder socialtilsynet anvender, beror på en konkret og individuel vurdering af behovet for indhentning af oplysninger i den enkelte sag. Borgeren i centrum I forlængelse af ovenstående diskussion drøftede panelet inddragelse af oplysninger fra tilbuddets beboere. Der var enighed om, at socialtilsynet i udgangspunktet altid skal belyse beboernes perspektiv ved at tale med beboerne eller på anden måde inddrage beboerne aktivt ved tilsynsbesøget. I den forbindelse understregede panelet, at triangulering af metoder er afgørende for at kunne belyse beboernes perspektiv. Således bør socialtilsynet altid efterprøve udsagn fra ledelse og medarbejdere, fx i forhold til inddragelse og medbestemmelse her er det afgørende, at tilsynet får efterprøvet, om beboernes medbestemmelse er så omfattende, som det fremstilles. I den forbindelse kan anvendelse af observationer eller belysning af konkrete eksempler på medbestemmelse gennem interviews være anvendelige metoder, ligesom interviews med pårørende kan bidrage til at belyse borgerens perspektiv. Panelet pegede dog i den sammenhæng på, at interviews med pårørende kræver samtykke fra borgeren selv. Der blev dog også peget på, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt for tilsynet at tale med beboerne, fx hvis disse har et meget lidt udviklet sprog. Her pegede panelet på, at tilsynet altid skal forsøge at tale med beboerne, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal det eksplicit angives i tilsynsrapporten, hvorfor der ikke er gennemført samtaler med beboerne. Derudover bør tilsynet i sådanne tilfælde sikre, at beboernes perspektiv afdækkes på anden vis, fx gennem observationer på tilbuddet. Med afsæt i ovenstående drøftelse opstiller Socialstyrelsen følgende anbefaling til socialtilsynet: Socialstyrelsen anbefaler, at den faglige ledelse, i forbindelse med re-godkendelser af de enkelte tilbud, sikrer, at borgernes perspektiv indgår i tilsynets vurdering af kvaliteten af tilbuddet. 10

11 Det anbefales derudover, at socialtilsynet i tilsynsrapporten specifikt redegør for, hvordan borgernes perspektiv indgår i tilsynets vurdering af kvaliteten i tilbuddet. I situationer, hvor det ikke har været muligt at tale med borgere, anbefales det, at der særskilt redegøres for baggrunden herfor. Udviklingsperspektiv for borgeren De to udvalgte sager omhandlede begge tilbud efter 107 i Serviceloven. Med afsæt heri drøftede panelets deltagere de udfordringer, der er forbundet med kommunernes anvendelse af denne type tilbud. Der blev således peget på, at beboerne i nogle tilfælde har boet på denne type tilbud i en lang årrække forud for tilsynet, til trods for at der i henhold til lovgivningen er tale om tilbud af midlertidig karakter. Auditpanelet pegede på, at der er en særlig udfordring forbundet med at afdække udviklingsmålene for borgere i tilbud efter 107, der har boet på tilbuddet i en årrække, og ofte er der på denne type tilbud ikke et tilstrækkeligt fokus på udviklingsperspektivet for borgerne. Der var i panelet enighed om, at der altid skal være udviklingsperspektiv for borgeren, og at socialtilsynet uanset tilbudstypen har en vigtig rolle i forhold til at fastholde eller reetablere et fokus på borgerens udvikling og progression i denne type tilbud. Auditpanelet var, med afsæt i de to sager enige om, at socialtilsynene har dette fokus, og at dette skal fastholdes i alle sammenhænge uanset hvilken type tilbud borgeren er tilknyttet. Panelet pegede dog videre på, at der er behov for en afklaring af, hvordan socialtilsynene forholder sig til tilbud efter 107, der har beboere, der har boet der i en længere årrække, og hvor indsatsen vurderes at have en vedligeholdende karakter. Det vurderes således ikke muligt at godkende tilbuddene efter 108, da tilbuddene ofte ikke kan leve op til betingelserne for en sådan godkendelse, ligesom de visiterende kommuner ikke vurderes at ville visitere efter 108. Der var i panelet enighed om, at der i tilbuddene som udgangspunkt altid skal arbejdes med at skabe udvikling og resultater for den enkelte borger. Der var dog også enighed om, at det i forhold til nogle målgrupper kan være en udfordring for tilbuddet at fastholde udviklingsperspektivet. Med afsæt i ovenstående drøftelse opstiller Socialstyrelsen følgende anbefaling til socialtilsynet: 11

12 Socialstyrelsen anbefaler, at socialtilsynet fortsat understøtter, at der i alle typer tilbud arbejdes med at skabe udvikling, progression og resultater for borgeren. Dette arbejde skal altid tage udgangspunkt i den målgruppe, der arbejdes med. Hvis der vurderes at være problemstillinger i forhold til det juridiske grundlag for borgernes ophold, bør dette endvidere påpeges over for tilbuddets ledelse. Socialstyrelsen vurderer endvidere, at der er behov for, at socialtilsynene fastholder en dialog med driftsherrer for tilbud, hvor der vurderes at være problemstillinger i forhold til det juridiske grundlag for borgernes ophold og som følge heraf et begrænset udviklingsperspektiv for borgeren. Videre vurderer Socialstyrelsen, at socialtilsynene med fordel kan udvikle fælles fremgangsmåder i forhold til denne dialog med driftsherrerne. 12

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.1 21. april 2014 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 14.4 19. juni 2014 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.2 5. april 2014 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 14.1 1. juni 2014 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.4 Maj - juni 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på plejefamilieområdet. Auditforløb 16.3

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på plejefamilieområdet. Auditforløb 16.3 Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på plejefamilieområdet Auditforløb 16.3 Marts - april 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.1 Januar Marts 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 16.1 April maj 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.5 Maj - Juni 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.3 Marts - April 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.2 Januar Marts 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 16.4 August oktober 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 16.2 August oktober 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

løb Anbefalinger Auditfor

løb Anbefalinger Auditfor Anbefalinger 14.1 14.2 14.3 Auditfor løb 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 Triangulering af datakilder understøtter, at indikatorerne i hver enkelt regodkendelse belyses fra flere vinkler ved brug af

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.7 November - december 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på det økonomiske område. Auditforløb 16 a og 16 b

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på det økonomiske område. Auditforløb 16 a og 16 b Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på det økonomiske område Auditforløb 16 a og 16 b Marts - april 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.6 26. november 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb. Auditforløb 15.8 November - December 2015

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb. Auditforløb 15.8 November - December 2015 Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 15.8 November - December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.3 Inddragelse af plejebørns perspektiv September November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf:

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på det økonomiske område

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på det økonomiske område Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb på det økonomiske område Auditforløb 16 C September-oktober 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00

Læs mere

Auditrapport Socialtilsynets vurdering af temaet Organisation og ledelse

Auditrapport Socialtilsynets vurdering af temaet Organisation og ledelse Auditrapport 19.1 Socialtilsynets vurdering af temaet Organisation og ledelse april 2019 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb om det økonomiske tilsyn Auditforløb 16.d November/december 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra auditrapport , samt Økoauditrapport a, b, c og d

Oversigt over anbefalinger fra auditrapport , samt Økoauditrapport a, b, c og d NOTAT Kontor Til: Socialtilsyn og national koordination Socialtilsynene Dato: Kontor for socialtilsyn og national koordination Sagsnr: 2016-9044 Hanne Sognstrup hso@socialstyrelsen.dk Oversigt over anbefalinger

Læs mere

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede tilsyn Udgivet af Socialstyrelsen September 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Auditrapport Socialtilsynets vurdering af temaet Kompetencer i kvalitetsmodellen på børn- og ungetilbud

Auditrapport Socialtilsynets vurdering af temaet Kompetencer i kvalitetsmodellen på børn- og ungetilbud Auditrapport 18.2 Socialtilsynets vurdering af temaet Kompetencer i kvalitetsmodellen på børn- og ungetilbud februar 2019 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72

Læs mere

Inddragelse af pårørende som informanter. Socialtilsynenes erfaringer fra projekt Inddragelse af pårørende

Inddragelse af pårørende som informanter. Socialtilsynenes erfaringer fra projekt Inddragelse af pårørende Inddragelse af pårørende som informanter Socialtilsynenes erfaringer fra projekt Inddragelse af pårørende som informanter Januar 2019 Introduktion Socialstyrelsen anbefaler, at socialtilsynene i et risikobaseret

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Auditrapport Socialtilsynets tilsyn med sikrede institutioner for børn og unge

Auditrapport Socialtilsynets tilsyn med sikrede institutioner for børn og unge Auditrapport 18.1 Socialtilsynets tilsyn med sikrede institutioner for børn og unge september 2018 2 Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Publikationen er

Læs mere

Undersøgelse af kvaliteten af socialtilsynets afgørelser om sanktioner

Undersøgelse af kvaliteten af socialtilsynets afgørelser om sanktioner Undersøgelse af kvaliteten af socialtilsynets afgørelser om sanktioner Socialstyrelsen, april 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015

Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Årsrapport 2014 og status på 2015 Info-møde for brugere, pårørende og andre interesserede Den 2. november 2015 Socialtilsynets organisering Tilsynschef Stab Børne- og Ungetilbud

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1

Tilsynspolitik. For de fem socialtilsyn i Danmark. For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Tilsynspolitik For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har siden 1.

Læs mere

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN

ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN ERFARINGER MED SOCIALT TILSYN Program: Kort introduktion Resume af reglerne op tilsyn samt præsentation af tilbagemeldinger til Socialt Lederforum om oplevelser og udfordringer. Socialstyrelsen ved, om

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

SOCIALTILSYN NORD. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk SOCIALTILSYN NORD www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Socialtilsyn Nord Lov om Socialtilsyn blev vedtaget juni 2013 Socialtilsyn Nord er ét af 5 nye Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Fåborg-Midtfyn, Holbæk,

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af 8

Tilsynspolitik. Side 1 af 8 Tilsynspolitik 2019 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af socialpædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Brug af kvalitetsmodellen ved flere afdelinger Faglige anbefalinger. Marts 2016

Brug af kvalitetsmodellen ved flere afdelinger Faglige anbefalinger. Marts 2016 Brug af kvalitetsmodellen ved flere afdelinger Faglige anbefalinger Marts 2016 Formål med undervisningsdagen Bidrage til klarhed over brugen af kvalitetsmodellen på tilbud med flere afdelinger. Præsentere

Læs mere

DISPOSITION. 1. Socialtilsynet. 2. Socialstyrelsens auditfunktion. 3. Kvalitetsmodellen. 4. Udviklingsopgaver

DISPOSITION. 1. Socialtilsynet. 2. Socialstyrelsens auditfunktion. 3. Kvalitetsmodellen. 4. Udviklingsopgaver 08-03-2017 DISPOSITION 1. Socialtilsynet 2. Socialstyrelsens auditfunktion 3. Kvalitetsmodellen 4. Udviklingsopgaver 1 1. SOCIALTILSYNET Politisk aftale om Et Nyt Socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn 2017 Botilbud og bofællesskaber på det specialiserede voksenområde Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/11 Resumé Socialtilsyn Hovedstadens driftsorienterede tilsyn

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Oversigt over auditanbefalinger 2018

Oversigt over auditanbefalinger 2018 Oversigt over auditanbefalinger 2018 Auditrapport Område nr. 18.1 Sikrede institutioner Anbefalinger Fokus på den pædagogiske praksis Målgruppen på de sikrede institutioner er meget sammensat og er generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier 2015

Informationsmøde for plejefamilier 2015 Informationsmøde for plejefamilier 2015 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1. Principper. 2. Skalaforståelse. 3. Anbefalinger til særlige situationer. 4. Spørgsmål til øvelser TILBUD

1. Principper. 2. Skalaforståelse. 3. Anbefalinger til særlige situationer. 4. Spørgsmål til øvelser TILBUD TILSYNSFAGLIG UNDERVISNING 2015 HANDOUT P 1. Principper. 2. Skalaforståelse. 3. Anbefalinger til særlige situationer. 4. Spørgsmål til øvelser TILBUD Tilsynsfaglige uddannelsesdage ved Socialstyrelsen.

Læs mere

Socialtilsyn Syd godkendelser af og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Region Syddanmark

Socialtilsyn Syd godkendelser af og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Region Syddanmark Socialtilsyn Syd godkendelser af og driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Region Syddanmark Et nyt tilsyn - socialtilsynet En af de største reformer i nyere socialpolitik Samtlige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2015 For Leverandører af; personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier.

Informationsmøde for plejefamilier. Informationsmøde for plejefamilier. Socialtilsyn Nord. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk Program Information om Socialtilsyn Nord mv. v/ leder af familieplejeafdelingen Birgit Langager Svendsen. Om kvalitetsmodel

Læs mere

Bilag 3. Koncept til brug ved godkendelse af plejefamilier

Bilag 3. Koncept til brug ved godkendelse af plejefamilier Bilag 3 Koncept til brug ved godkendelse af plejefamilier Indledning I det følgende beskrives det godkendelseskoncept, som socialtilsynet, jf. 5 a i lov om socialtilsyn, skal følge ved godkendelse af nye

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Informationsmøde for plejefamilier. Vrå den 6. oktober 2017

Socialtilsyn Nord. Informationsmøde for plejefamilier. Vrå den 6. oktober 2017 Socialtilsyn Nord Informationsmøde for plejefamilier Vrå den 6. oktober 2017 Program for dagen 09.30 09.35 Velkommen v. tilsynschef Sigrid Fleckner 09:35 09:55 Årsrapport 2016 v. tilsynschef Sigrid Fleckner

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Principper. Skalaforståelse. Anbefalinger til særlige situationer. Spørgsmål til øvelser PLEJEFAMILIER

Principper. Skalaforståelse. Anbefalinger til særlige situationer. Spørgsmål til øvelser PLEJEFAMILIER TILSYNSFAGLIG UNDERVISNING HANDOUT P Principper. Skalaforståelse. Anbefalinger til særlige situationer. Spørgsmål til øvelser PLEJEFAMILIER 1 ved Socialstyrelsen. Forår 2015 PRINCIPPER Overordnede principper

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013

Nyt Socialtilsyn Syd. Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 Nyt Socialtilsyn Syd Information om etablering af Socialtilsyn Syd 13. juni 2013 1 Kristine Djursaa Kommunikationsmedarbejder i Socialtilsyn Syd Susan Løfwall Afdelingsleder for Familieplejeområdet i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tracer på det sociale område

Tracer på det sociale område Tracer på det sociale område Regionernes eksterne evaluering metodebeskrivelse Juni 2017 DEFACTUM Side 1 Social, sundhed & arbejdsmarked Regionernes eksterne evaluering Tracer på det sociale område Baggrund

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Det kommunale driftsorienterede tilsyn Med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser.

Procedurebeskrivelse. Det kommunale driftsorienterede tilsyn Med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser. Sagsnr. 00.01.00-K08-1-18 Dato: 18.9.2018 Procedurebeskrivelse Det kommunale driftsorienterede tilsyn Med tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser Gælder for: Beskyttet beskæftigelse jf.

Læs mere

CVR-nr Tilsyn i Ringsted Kommune Årsrapport 2012

CVR-nr Tilsyn i Ringsted Kommune Årsrapport 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsyn i Ringsted Kommune Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bunk & Elkjær... 3 Teori og metode...3 Tilsynenes gennemførelse... 4 Planlægning...4

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for plejefamilier Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med omsorgscentre. Revideret september 2016 Ældre og Social Service

Retningslinjer for tilsyn med omsorgscentre. Revideret september 2016 Ældre og Social Service Retningslinjer for tilsyn med omsorgscentre Revideret september 2016 Ældre og Social Service Lovgrundlag I henhold til lov om social service 148 a og 151, stk. 1-2 og retssikkerhedslovens 16 har kommunen

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere