SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området"

Transkript

1 NOTAT SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området Generelt om magtanvendelse: Servicelovens kapitel om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten beskæftiger sig med undtagelserne fra hovedreglen om, at der aldrig må anvendes magt eller tvang i det pædagogiske arbejde eller i omsorgen og plejen af mennesker. I serviceloven beskrives således de forudsætninger, der skal være til stede, før det er lovligt at anvende magt eller foretage andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Lovlig magtanvendelse er alarm- og pejlesystemer efter servicelovens 125, fastholdelse efter 126, tilbageholdelse efter 127 og beskyttelsesmidler efter 128. Lovlige indgreb i selvbestemmelsesretten omfatter desuden optagelse i særlige botilbud efter servicelovens 129 når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig. Målgruppe: Målgruppen for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er voksne personer: 1. med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, som ikke giver samtykke og 2. som i forvejen får hjælp eller vil være berettiget til at modtage hjælp i form af praktisk og personlig hjælp samt pædagogisk bistand efter serviceloven samt 3. er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt og derfor ikke kan overskue konsekvenserne af egne handlinger og valg uanset om de bor hjemme eller i botilbud / plejecenter Målgruppen kan derfor omfatte mennesker med: udviklingshæmning alvorlig hjerneskade sindslidelse svær demens Der skal foreligge den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne og dokumentation for diagnose eller lignende. Arbejdsgang: Dag og botilbud fremsender alle indberetninger vedrørende magtanvendelse samt ansøgninger om forhåndsgodkendelser i de sager, hvor det vedrøre borgere, hvor Høje-Taastrup Kommune er handlekommune. I sager hvor der er godkendt magtanvendelse efter 125, 126a, 127 og 128, i form af en forhåndsgodkendelse, skal der efter indgrebet bruges indberetningsskema 1. I tilfælde, hvor der ikke på forhånd er godkendt brug af magtanvendelse efter 125, 126a, 127 og 128. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor der foretages indgreb foretaget i nødværge eller som led i nødret, akut iværksatte indgreb, samt al anden magtanvendelse. Disse indgreb skal indberettes på skema 2. Der henvises til indberetningsskemaerne på side 19. Indberetningerne og ansøgningerne vedr. magtanvendelse sendes til Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. DebbieNi /11 11/710

2 Administrationen gør følgende: Sørger for at gemme indberetningen/ansøgningen på borgerens Team myndighedssag i Acadre. Er der ikke en sag på borgeren, skal det undersøges om Høje-Taastrup Kommune er handlekommune og hvis det er tilfældet, oprettes der en Team myndighed Foranstaltningssag. Fremsendelse af kvitteringsskrivelse til afsenderen af indberetningen/ansøgningen. Registrerer indberetningen/ansøgningen i regnearket med løbenr /11 Sørger for at indberetningen/ansøgningen bliver lagt op til det næstkomne bevillingsmøde. I slutningen af året udarbejdes en rapport til politikkerne om udviklingen på området, hvor mange indberetninger er der modtaget i løbet af året og har der været yderligere bemærkninger i de forskellige sager. Rapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingsudvalget behandler løbende de indberetninger/ansøgninger som bliver lagt på dagsordenen. Bevillingsudvalget skal tage stilling til følgende: Burde der være ansøgt om en forhåndsgodkendelse, inden indgrebet blev foretaget? Er indberetningsskemaet fyldestgørende nok i forhold til den episode der ligger til grund for magtanvendelsen? Er der handlet korrekt i sagen, har indgrebet været nødvendigt? Er de pårørende blevet orienteret? Bliver der fremadrettet taget stilling til hvordan man undgår lignende situationer? Mangler der dokumentation i sagen. Evt. flere oplysninger om borgeren? Bo- eller dagtilbuddets ansvar: Sende ansøgning og indberetning vedr. magtanvendelse til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Orienterer borgeren samt pårørende/værge. Udarbejde handleplaner: Tilbuddet skal hver gang der har fundet en magtanvendelse sted efter servicelovens udarbejde en handleplan målrettet borgeren. Der er ikke tale om en 141 handleplan, da det er sagsbehandleren på rådhuset, som udarbejder dem. Der er mere tale om en pædagogisk plan, personlig plan. Formålet med planen er, at få beskrevet tilbuddets overvejelser om hvilke andre måder hjælpen kunne tilrettelægges på overfor den konkrete borger, med henblik på at søge at hindre fremtidige magtanvendelser. Indgreb som er omfattet af serviceloven: Serviceloven indeholder et regelsæt som undtagelsesvis tillader magtanvendelse over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder borgere med demens, når indgrebet er nødvendigt hovedsageligt for at undgå personskade. Der er tale om magtanvendelse, hvis den pågældende ikke afgiver samtykke. Undtagelsesbestemmelserne er omfattet af servicelovens En række betingelser skal være opfyldt, før det er muligt at anvende reglerne om magtanvendelse. De efterfølgende sider omhandler de enkelte bestemmelser delt op efter hver paragraf. Procedurebeskrivelserne under hver paragraf beskriver fremgangsmåden ud fra at der fra tilbuddenes side er sendt en forhåndsgodkendelse til Team myndighed, inden magtanvendelsen er foretaget. I tilfælde, hvor det er vurderet at en magtanvendelse har været nødvendig akut, er reglen at disse indgreb skal indberettes straks og senest på 3. dagen efter iværksættelsen. (Skema 2) 2

3 125 stk.1 Personlige alarmer og pejlesystemer Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt at anvende personlige alarmer eller pejlesystemer for at sikre borgerens sociale tryghed, sikkerhed eller værdighed når: 1) der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv, eller andre for at lide personskade og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko Tilladelsen gives for en afgrænset periode på baggrund af en individuel vurdering, men skal senest revurderes efter 8 måneder Der skal være givet tilladelse inden iværksættelse Eksempel En beboer på et botilbud har flere gange forladt botilbuddet uopdaget. Det er et problem, fordi beboeren ikke er trafiksikker, ikke kan kommunikere med omgivelserne og ikke er i stand til at klæde sig efter årstiderne. Beboeren kan enten være impulsstyret eller på anden vis ude af stand til at tage konsekvenserne af sin færden. Beboeren kan således fare vild, blive udsat for fare i trafikken eller reagere på omgivelserne med en uhensigtsmæssig adfærd. Vejledning i forhold til loven: Hvad betyder risiko for personskade? Der skal være en konkret viden om, at borgeren vil udsætte sig selv eller andre for fare ved at forlade bo - eller dagtilbuddet. Det er ikke tilstrækkeligt, at I har en formodning om, at borgeren vil forlade stedet, og komme i en situation hvor hun / han ikke kan finde hjem, eller ikke er trafiksikker. Ligesom det skal være påkrævet af hensyn til den fare beboeren udsætter sig selv for. Hvad betyder påkrævet? Påkrævet betyder, at det ikke har været muligt med mindre indgribende foranstaltninger at hindre beboeren i at forlade stedet. I skal have kendskab til, at beboeren vil bevæge sig mod et farligt område, som en stærkt trafikeret vej eller lignende. Ellers er det ikke påkrævet. Hvad betyder mindsteindgrebsprincippet? Den mindst indgribende foranstaltning skal anvendes. Det skal f.eks. overvejes om en dørklokke ville kunne afhjælpe problemet før der anvendes alarmsystem. Det er tilladt at installere en dørklokke eller lignende, som gør opmærksom på ind og udgående færdsel ved yderdøre eller havedøre, og som ringer når alle går forbi. Her er der ikke tale om registrering af beboerens færdsel, og det er derfor generelt tilladt. Hvilke alarm- og pejlesystemer kan anvendes? Alarmsystemer Chip/sensor Ringemåtte / sladremåtte Dørklokke Faldalarmer Pejlesystemer GPS Ulovlige Alarmsystemer Det er ikke lovligt: At videoovervåge boligen At bruge babyalarm med mindre beboeren har givet samtykke 3

4 Hvis det skønnes, at en beboer har behov for alarm- eller pejlesystemer søges forhåndsgodkendelse således: Retningslinjer og procedurer: Retningslinjer Der skal søges om tilladelse, når borgeren er passiv eller hvis borgeren modsætter sig personlig alarm eller pejlesystem. Vær opmærksom på, at forud for ansøgning om godkendelse skal a) alt andet være forsøgt. Sørg for, at der er en grundig pædagogisk beskrivelse og dokumentationen er i orden b) pårørende være inddraget i forløbet, hvis det er relevant c) der skal være udarbejdet en detaljeret pædagogisk plan for, hvilken indsats der iværksættes med henblik på fremtidigt at undvære foranstaltningen. En plan for, hvordan man pædagogisk har påtænkt at arbejde med beboeren. Tilladelse til brug af alarmsystemer eller pejlesystemer, giver ikke automatisk tilladelse til at anvende magt til at forhindre beboeren i at forlade boligen, eller tvinge beboeren med tilbage. Er dette nødvendigt anvendes 127. Formålet med tilladelsen til at anvende personlig alarm- og pejlesystem er alene at gøre personalet opmærksom på, at borgeren forlader stedet, og hvor hun / han evt. opholder sig. Perioden er afgrænset. Der kan f.eks. være tale om en kort periode efter indflytning i botilbud eller i forbindelse med ændret medicinering. Der er ikke noget i lovgivningen, der forbyder aflåsning af hoved- og gadedør i det omfang, man normalt holder disse døre låste i almindelig beboelse, for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både i dag- og aftentimerne. Det afgørende er, at beboeren kan komme ud, når hun / han ønsker det. Døren skal kunne lukkes op indefra med vrider eller lign. Situationer, hvor der ikke skal søges om tilladelse De eneste situationer, hvor der ikke skal søges om tilladelse til anvendelse af alarm eller pejlesystem er i de tilfælde, hvor borgeren samtykker. Hvis hun / han accepterer anvendelsen, dvs. beboeren enten med ord eller tydelig kropssprog giver udtryk for at være indforstået med anvendelse af alarm eller pejlesystem, så skal der ikke søges om tilladelse, men kun dokumenteres i beboerens mappe, daglige noter eller lign. Vær opmærksom på, at det ikke er nok, at den pårørende / værgen giver samtykke. Situationer hvor der skal søges om en forhåndsgodkendelse, (skal gøres, hvis der ikke er givet samtykke fra borger) udfyldes Høje-Taastrup Kommunes skema Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter serviceloven 125, 126 a, 127 og 128. Skemaet sendes til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Når godkendelsen er givet og der er anvendt alarm og pejlesystem, udfyldes indberetningsskema 1 straks eller senest dagen efter og afleveres til nærmeste leder. Lederen vil ved udgangen af hver måned sende de udfyldte kommenterede og underskrevne skemaer til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Efter behandling af sagen modtager borgeren og lederen af tilbuddet afgørelse pr. brev. Afgørelsen træffes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning/indberetning fra bo- eller dagtilbuddet. 4

5 125, stk. 3 Særlige døråbnere Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for at sikre borgerens sociale tryghed, sikkerhed eller værdighed når: 1. der er risiko for, at én eller flere personer ved at forlade bo eller dagtilbuddet udsætter sig selv, eller andre for at lide personskade og 2. forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko og 3. lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt Tilladelsen gives for en afgrænset periode på baggrund af en individuel vurdering, men skal senest revurderes efter 8 måneder Der skal være givet tilladelse inden iværksættelse Eksempel En beboer, der på ingen mulig måde er trafiksikker har gentagne gange forladt botilbuddet og har befundet sig ude i et trafikeret vejkryds. Beboeren er udstyret med en chip i skoen, men forlader blot stedet uden sko. Derved opdages det ikke altid at beboeren er forsvundet, og dermed er til fare for sig selv. Det er derfor besluttet at etablere særlige døråbnere med dobbeltgreb. Dette kræver hjælp fra en medarbejder for at kunne komme ud og derved skabes en mulighed for at følge beboeren eller motivere den pågældende til ikke at ville forlade bostedet. Man får ligeledes muligheden for at kommunikere om, hvad der evt. har været drivkraften i lysten til at gå. Vejledning i forhold til loven Hvad betyder risiko for personskade? Der skal være en konkret viden om, at borgeren vil udsætte sig selv eller andre for fare ved at forlade bo - eller dagtilbuddet. Det er ikke tilstrækkeligt, at I har en formodning om, at borgeren vil forlade stedet, og komme i en situation, hvor hun / han ikke kan finde hjem, eller ikke er trafiksikker. Det skal desuden være påkrævet af hensyn til den fare borgeren udsætter sig selv for. Hvad betyder påkrævet? Påkrævet betyder, at I skal have kendskab til, at borgeren vil bevæge sig mod et farligt område, som en stærkt trafikeret vej eller lignende. Derudover skal I vurdere, at hun / han vil udsætte sig for fare, i en sådan grad, at det er påkrævet at søge at forsinke borgeren i at forlade bo - eller dagtilbuddet. Hvad betyder mindsteindgrebsprincippet i forhold til særlige døråbnere? Den mindst indgribende foranstaltning skal altid anvendes. Det betyder, at det ikke har været muligt at hindre beboeren i at forlade stedet med mindre indgribende foranstaltninger, som f.eks. alarmsystemer. Hvilke særlige døråbnere kan anvendes Dobbelt dørgreb Dobbelttryk for døråbning Snor i loftet, som på hospitaler Ulovlige døråbnere Egentlige aflåsningssystemer, som f.eks. kodelåse og som borgeren ikke vil kunne betjene Af hensyn til de øvrige borgers frie færden, skal der opsættes en ringeklokke eller lignende, så de som ikke kan betjene døråbneren, kan tilkalde personale og få den nødvendige hjælp til at komme ud. 5

6 Tilladelse til brug af særlig døråbner giver ikke automatisk tilladelse til at anvende magt til at forhindre borgeren i at forlade stedet, eller tvinge borgeren med tilbage. Formålet med tilladelsen er at gøre personalet opmærksom på, at borgeren er i færd med at forlade stedet. Formålet med tilladelsen er alene at forsinke borgeren i at gå og ikke at forhindre, dvs. ingen må låses inde. Vær opmærksom på! Vær opmærksom på, at der ikke er noget i lovgivningen, som forbyder aflåsning af hoved- og gadedør i det omfang, man normalt holder disse døre låste i almindelig beboelse, for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både i dag- og aftentimerne. Det afgørende er, at beboeren kan komme ud, når hun eller han ønsker det. Døren skal kunne lukkes op indefra med vrider eller lignende. Vær også opmærksom på, at det ikke er nok, at den pårørende /værgen giver samtykke til foranstaltningen. Hvis det skønnes, at der er behov for en særlig døråbner søges forhåndsgodkendelse således: Retningslinjer og procedurer Retningslinjer Der skal søges om tilladelse, når der anvendes særlige døråbnere til at forsinke borgeren i at forlade bo - eller dagtilbuddet. Vær opmærksom på, at forud for ansøgning om godkendelse skal; alt andet være forsøgt. Sørg for, at der er en grundig pædagogisk beskrivelse og at dokumentationen er i orden pårørende være inddraget i forløbet, hvis det er relevant der være udarbejdet en detaljeret pædagogisk plan, for hvilken indsats der iværksættes med henblik på fremtidigt at undvære foranstaltningen. En plan for hvordan man pædagogisk har påtænkt at arbejde med beboeren. Procedurer: Der søges om forhåndsgodkendelse på Høje-Taastrup Kommunes skema Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter serviceloven 125, 126 a, 127 og 128. Skemaet sendes til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Når ansøgningen er blevet godkendt, og der igangsættes anvendelse af særlige døråbnere, udfyldes skema 1 straks eller senest dagen efter og afleveres til nærmeste leder. Lederen vil ved udgangen af hver måned sende de udfyldte kommenterede og underskrevne skemaer til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Efter behandling af sagen modtager borgeren og lederen af tilbuddet afgørelse pr. brev. Afgørelsen træffes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning/indberetning fra bo- eller dagtilbuddet. Hvis ansøgningen imødekommes gives tilladelsen for en afgrænset periode. Ved fortsat behov for særlige døråbnere efter den godkendte periode Der sendes nyt ansøgningsskema med vedlagt pædagogisk handleplan. Man skal være opmærksom på at evaluere indsatsen i relation til eks. anden foranstaltning eller ophævelse, når godkendelsen udløber. 6

7 126 Fastholdelse eller føre tilbage til andet opholdsrum Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt, at personalet i akutte situationer beslutter at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når: 1. der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2. at forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet Eksempel En beboer, der har brug for megen struktur og genkendelighed er blevet forstyrret og afbrudt i sine rutiner ved en udefrakommende begivenhed besøg i huset eller andre beboeres adfærd. Beboeren bliver tiltagende frustreret og ender med at slå voldsomt ud efter en medbeboer og de medarbejdere der forsøger at komme imellem. Situationen udvikler sig og det er ikke muligt at fjerne hverken sig selv eller medbeboerne. Medarbejderne vælger derfor at fastholde beboerens arme og føre vedkommende ind i sin egen bolig, hvor beboeren faldt til ro og fandt tilbage i trygheden. Vejledning i forhold til loven Hvad betyder nærliggende risiko for væsentlig personskade? Risikoen skal være nærliggende og skal indebære, at beboeren udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Det er ikke tilstrækkeligt, at I har en formodning om dette Der skal være risiko for personskade og ikke kun materiel skade. Der skal i den konkrete situation være en reel og begrundet risiko for, at borgeren vil gøre noget, som kan skade pågældende selv eller andre. Der skal være tale om situationer, hvor borgeren tildeler slag eller spark, som kan føre til væsentlig personskade. Det er altså ikke nok, at en person skubber eller tjatter til en anden. Verbale trusler er heller ikke i sig selv nok til at udgøre en risiko. Eksempler på væsentlig personskade er: - brækkede lemmer - hjernerystelse - kraniebrud - tabte eller løse tænder m.v. Hvis en beboer i et bo- eller dagtilbud bliver så frustreret, at pågældende tager fat i ting, en stol eller potteplanter og begynder at kaste med dem, skal personalet allerførst søge at tale beboeren til ro, måske tage blidt fat og søge at følge beboeren ud. Lykkes det ikke at få situationen under kontrol, skal personalet søge at vurderer faren. Sidder der en gruppe kørestolsbrugere i rummet, som ikke kan komme væk ved egen hjælp, og er de i reel fare for at blive ramt, skal personalet søge at få dem ud. Vurderer personalet, at det ikke kan lade sig gøre, skal de søge at passiverer den vrede beboer evt. ved at holde beboeren fast og føre pågældende væk. Som det er søgt beskrevet her, er der først grundlag for at gribe ind og anvende magt, hvis andre borgere er i reel fare eller, at medarbejdere er. Hvis andre borgere og personalet kan forlade rummet uden risiko, og det kun går ud over inventaret, og der kun ske materiel skade, så er der ikke grundlag for at anvende magtanvendelsesreglerne. Hvad betyder absolut påkrævet? Det er absolut påkrævet, når indgrebet er nødvendigt for at afværge en nærliggende risiko for væsentlig personskade. 7

8 Fastholdelse kan derfor ikke lovligt finde sted i de tilfælde, hvor I kan afværge risikoen for personskade ved hjælp af andre og mindre indgribende metoder, f.eks. holde afstand, aflede eller lignende. Det kan også være påkrævet, når beboeren er insisterende og vedholdende i sin udtryksform og ikke viser tegn på at ændre adfærd. Hvad betyder mindsteindgrebsprincippet i forhold til fastholdelse eller føre tilbage til anden opholdsrum? Den mindst indgribende foranstaltning skal anvendes. Generelt gælder det, at en hurtig forebyggende indsats med beroligelse og afledning ofte vil kunne hindre, at tilspidsede situationer opstår. Personalet skal således forsøge at aflede, motivere, skælde ud og lignende for på den måde at hindre, at situationen udvikler sig. Hvis det er muligt, bør personalet forlade rummet frem for at gå ind i en fysisk konfrontation, såfremt der ikke er andre til stede som kan komme til skade. Magtanvendelse skal altid udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, således, at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Magtanvendelse skal altid følges op med tryghedsskabende initiativer. Vær opmærksom på Let guidning med ord og en blid hånd på f.eks. overarmen vil i de fleste situationer ikke være magtanvendelse. En lovlig magtanvendelse omfatter aldrig, at medarbejderen fastholder en person ved hjælp af førergreb, slag eller spark. Det omfatter heller ikke at føre personen til et andet lokale og efterfølgende låse døren, da det i så fald vil være frihedsberøvelse. Hvis det har været nødvendigt at anvende magt skal du foretage dig følgende: Afsæt tid den samme dag til at udfylde skema 2. Skemaet skal afleveres til nærmeste leder senest dagen efter hændelsen. Orientere nærmeste leder hurtigst muligt og drøft om og hvornår nærmeste pårørende skal underrettes. Ledelsen vil herefter behandle indberetningen, tage en kopi og afsende den til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed, senest 3 dage efter episoden. Der aftales tidspunkt for drøftelse af episoden i personalegruppen med afdelingslederen med henblik på at undgå fastholdelse fremover. Hvad sker der videre? Indberetningen om magtanvendelsen behandles af bevillingsudvalget i Social- og Handicapcenteret. Efter behandling af sagen modtager beboeren og lederen en afgørelse pr. brev hurtigst muligt og senest 4 uger efter. 8

9 126 a Fastholdelse i hygiejnesituationer Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt at ansøge om tilladelse til at anvende fysisk magt i form af fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, når det er absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten. Der kan kun gives tilladelse til - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Klipning af hår og negle - Skiftning af bleer og bind - Pleje af hud - Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Tilladelsen kan gives i en periode på 3 måneder. Perioden kan forlænges i yderligere 3 måneder. Ved forværring af borgerens tilstand kan der søges på ny. Der skal være givet tilladelse inden iværksættelse. Eksempel En beboer har gennem længere tid ikke ønsket at gå i bad. Beboeren oplever det som et overgreb at skulle medvirke til hele processen med at klæde om, blive vasket og iføre sig rent tøj. Som en yderligere problemstilling er beboeren til tider urenlig og væder sit tøj med urin. På den baggrund har han udviklet urinkatar med deraf følgende risiko for inficerbare sår på hele den nedre del af kroppen. Behandlingen af dette indebærer, at han bliver smurt ind i creme, hvor det kræves, at han er ren og tør. På den baggrund ansøges der om at få lov til i en begrænset periode at fastholde beboeren i badesituationen og den efterfølgende behandling. Målet er ligeledes at få beboeren til at opleve velvære ved at være ren og tør samt uden den voldsomme påvirkning af huden fra urinkatar. Vejledning i forhold til loven I hvilke situationer kan det være absolut nødvendigt at anvende fysisk magt i hygiejnesituationer? Som udgangspunkt bestemmer borgeren selv, men det kan være nødvendigt at gribe ind i selvbestemmelsen for at sikre borgerens værdighed, mulighed for at blive accepteret i det sociale fællesskab, bevare eller øge livskvaliteten f.eks. i forhold til sundhed. Det skal fagligt dokumenteres, hvordan der arbejdes med forebyggelse af magtanvendelse i hygiejnesituationer. Balancen mellem selvbestemmelse, værdighed, omsorgspligt giver mange dilemmaer i omsorgsarbejdet. I denne sammenhæng er det vigtigt at arbejde målrettet med kreative og pædagogiske overvejelser/ initiativer. Målet er at bevare respekt for beboerens selvbestemmelse og identitet og samtidig undgå magtanvendelse og omsorgssvigt. Hvis der er behov for anvendelse af magt i forbindelse med personlig hygiejne søges forhåndsgodkendelse således: Retningslinjer og procedurer Retningslinjer Der skal søges om forhåndsgodkendelse til anvendelse af magt, hvis en borger modsætter sig hjælp til personlig hygiejne og hjælpen er absolut nødvendigt for at undgå omsorgssvigt. Vær opmærksom på, at forud for ansøgning om godkendelse skal; 1. alt andet være forsøgt, sørg for at der er en grundig pædagogisk beskrivelse og at dokumentationen er i orden 9

10 2. pårørende være inddraget i forløbet, hvis det er relevant 3. der være udarbejdet en detaljeret pædagogisk plan for, hvilken indsats der iværksættes med henblik på fremtidigt at undvære foranstaltningen. En plan for, hvordan man pædagogisk har påtænkt at arbejde med beboeren. Listen over de situationer, hvor der kan gives tilladelse til at anvende magt er udtømmende. Se de nævnte situationer under Hvad siger loven. Der må ikke anvendes hjælpemidler til fastholdelse, og fastholdelsen skal ske så skånsomt og kortvarigt som muligt. Procedurer Der søges om forhåndsgodkendelse på Høje-Taastrup Kommunes skema Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter serviceloven 125, 126 a, 127 og 128. Skemaet sendes til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Når ansøgningen er blevet godkendt, fastholdes hygiejnesituationer, udfyldes skema 1 straks eller senest dagen efter og afleveres til nærmeste leder. Lederen vil ved udgangen af hver måned sende de udfyldte kommenterede og underskrevne skemaer til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Hvad sker der videre? Efter behandling af sagen modtager borgeren og lederen af tilbuddet afgørelse pr. brev. Afgørelsen træffes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning/indberetning fra bo- eller dagtilbuddet. Hvis ansøgningen imødekommes gives tilladelsen for en afgrænset periode. Ved fortsat behov for særlige døråbnere efter den godkendte periode Der sendes nyt ansøgningsskema med vedlagt pædagogisk handleplan. Man skal være opmærksom på at evaluere indsatsen i relation til eks. anden foranstaltning eller ophævelse, når godkendelsen udløber. Ved fortsat behov for fastholdelse i hygiejnesituationer, efter den godkendte periode. Der sendes nyt ansøgningsskema med vedlagt pædagogisk handleplan. Man skal være opmærksom på at evaluere indsatsen i relation til eks. anden foranstaltning eller ophævelse, når godkendelsen udløber. 10

11 127 Tilbageholdelse i boligen eller føre tilbage til boligen Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt, at anvende fysisk magt til at fastholde en borger for at forhindre borgeren i at forlade dag- eller botilbuddet eller for at føre borgeren tilbage til stedet når: 1. Der er risiko for, at personen ved at forlade stedet udsætter sig selv, eller andre for at lide væsentlig personskade og 2. forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko, 3. lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt Tilladelsen gives for en afgrænset periode på baggrund af en individuel vurdering. Tilladelse skal dog senest revurderes efter 8 måneder. Der skal være givet tilladelse inden iværksættelse. Borgeren skal have advokatbistand. Udgiften hertil skal afholdes af kommunen. Eksempel En beboer der har et udpræget ønske om at forlade bostedet gentagne gange og ikke er i stand til at kontrollere sig selv. Når han færdes på egen hånd, bliver han ved med at gå. Beboeren ønsker ikke at følges med en medarbejder eller går på et tidspunkt, hvor det ikke registreres. Beboeren kan samtidig blive skræmt af andre mennesker eller direkte angribe andre, når de går i vejen eller forstyrrer beboeren i dennes gøren og laden. Der har været forsøgt med alle midler at overtale beboeren til at følges med en medarbejder når beboeren ville ud på en gåtur. Man har forsøgt at finde frem til medarbejdere, der havde særlig held til at måtte følges med beboeren eller som havde specielt gode forudsætninger for at overtale beboeren til at ændre planer og foretage sig noget andet. Vejledning i forhold til loven Hvad betyder risiko for personskade? Der skal være en konkret viden om, at borgeren vil udsætte sig selv eller andre for fare ved at forlade bo - eller dagtilbuddet. Det er ikke tilstrækkeligt, at I har en formodning om, at borgeren vil forlade stedet, og komme i en situation, hvor pågældende ikke kan finde hjem, eller ikke er trafiksikker. De situationer, hvor en beboer forvilder sig ud af sin bolig og kan hjælpes tilbage uden brug af magt, er ikke omfattet af 127. Det er kun i de situationer, hvor andre foranstaltninger ikke hjælper og, hvor der er store risici forbundet med, at en borger forlader bo - eller dagtilbuddet. Der er ikke noget i lovgivningen, som forbyder aflåsning af hoved- og gadedør i det omfang, man normalt holder disse døre låste i almindelig beboelse for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både i dag- og aftentimerne. Det afgørende er, at borgeren kan komme ud, når hun eller han ønsker det. Døren skal kunne lukkes op indefra med vrider eller lignende. Det er ikke tilladt at føre en borger tilbage til et lokale med låst dør. Tilbageførelse skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer og omsorg. Perioden er afgrænset, der kan f.eks. være tale om en kort periode efter indflytning i botilbud eller i forbindelse med ændret medicinering. Der kan på baggrund af en individuel vurdering søges forlængelse. Hvad betyder påkrævet? Påkrævet betyder, at det ikke har været muligt at hindre borgeren i at forlade bo - eller dagtilbuddet med mindre indgribende foranstaltninger. 11

12 Borgeren skal vedvarende udtrykke et ønske om at forlade stedet. I skal have kendskab til, at pågældende vil bevæge sig mod et farligt område, som en stærkt trafikeret vej eller lignende. Det skal være påkrævet af hensyn til den fare borgeren udsætter sig selv for. Hvad betyder mindsteindgrebsprincippet? Den mindst indgribende foranstaltning skal være forsøgt anvendt som f.eks. dørklokke, alarmsystemer, GPS eller lignende. Hvis det er nødvendigt at anvende fysisk magt for at forhindre en borger i at forlade bo- eller dagtilbuddet, eller føre vedkommende tilbage søges forhåndsgodkendelse således: Retningslinjer og procedurer Retningslinjer Ved tilbageholdelse i boligen er der tale om at iværksætte fysiske indgreb i den personlige frihed. Foregår dette mod borgerens vilje skal personen sikres advokatbistand i forbindelse med ansøgning om forhåndsgodkendelse. Procedurer Vær opmærksom på, at forud for ansøgning om godkendelse skal: 1. alt andet være forsøgt. Sørg for, at der er en grundig pædagogisk beskrivelse og dokumentationen er i orden 2. pårørende være inddraget i forløbet, hvis det er relevant 3. der være udarbejdet en detaljeret pædagogisk plan for, hvilken indsats der iværksættes med henblik på fremtidigt at undvære foranstaltningen. En plan for hvordan man pædagogisk har påtænkt at arbejde med beboeren. Procedurer fortsat Der søges om forhåndsgodkendelse på Høje-Taastrup Kommunes skema Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter serviceloven 125, 126 a, 127 og 128. Skemaet sendes til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Når ansøgningen er blevet godkendt, anvendes muligheden, udfyldes skema 1 straks eller senest dagen efter og afleveres til nærmeste leder. Lederen vil ved udgangen af hver måned sende de udfyldte kommenterede og underskrevne skemaer til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Hvad sker der videre? Efter behandling af sagen modtager borgeren og lederen af tilbuddet afgørelse pr. brev. Afgørelsen træffes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning/indberetning fra bo- eller dagtilbuddet. Borger skal have bistand fra en advokat til varetagelse af sine interesser under sagen jf Ved fortsat behov for at forhindre en borger i at forlade bo- eller dagtilbuddet efter den godkendte periode. Der sendes nyt ansøgningsskema med vedlagt pædagogisk handleplan. Man skal være opmærksom på at evaluere indsatsen i relation til eks. anden foranstaltning eller ophævelse, når godkendelsen udløber. Hvis ansøgningen imødekommes gives tilladelsen for en afgrænset periode. Ved fortsat behov for særlige døråbnere efter den godkendte periode Der sendes nyt ansøgningsskema med vedlagt pædagogisk handleplan. Man skal være opmærksom på at evaluere indsatsen i relation til eks. anden foranstaltning eller ophævelse, når godkendelsen udløber. 12

13 128 Anvendelse af stofseler for at hindre fald Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hinde fald når: 1. der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv for at lide væsentlige personskade, og 2. forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet Tilladelsen kan gives i en periode på 18 måneder. Perioden kan forlænges i det man dog løbende skal vurdere behovet for fastspænding. Der skal være givet tilladelse inden iværksættelse Eksempel En beboer, der altid har været fysisk mobil og kunnet færdes på egne hånd bliver ramt af en blodprop i hjernen, der forårsager en lammelse af benene. Det betyder, at beboeren, når denne ikke længere er sengeliggende skal vænne sig til at anvende kørestol og acceptere, at benene ikke længere fungerer. Den gamle refleks med blot at rejse sig er dog bevaret og gentagne gange er beboeren til sin egen overraskelse faldet ved et forsøg på at rejse sig. Det er ikke muligt for beboeren rent kognitivt at forstå forandringen i kroppen og der skal læres en ny måde at bevæge sig på. For en periode har man derfor søgt om at anvende stofsele, der blidt gør beboeren opmærksom på, at det ikke er en mulighed at rejse sig, men en mulighed at bevæge kørestolen fremad med armene. Beboeren fik efter en periode lært sin nye virkelighed at kende. Vejledning i forhold til loven Hvad betyder nærliggende risiko for væsentlig personskade? Risikoen skal være nærliggende og skal indebære, at borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade. Det er ikke tilstrækkeligt, at I har en formodning om, at borgeren vil foretage sig noget, der kan medføre, at pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade. Der skal derimod foreligge konkret viden om, at borgeren enten ofte har forsøgt at udføre handlinger, der kan indebære en risiko for fald og deraf følgende personskade, f.eks., at borgeren har forsøgt at rejse sig men ikke kunne magte det. Eller viden om, at beboeren ofte plages af kramper, spasmer og lignende, som medfører risiko for væsentlig personskade. Væsentlig personskade kan bl.a. være brækkede lemmer, kraniebrud, hjernerystelse, tabte eller løse tænder m.v. Derimod kan f.eks. en mindre forstuvning i denne sammenhæng ikke opfattes som væsentlig personskade. Den væsentlige personskade skal dog individuelt vurderes ud fra borgerens helbredstilstand. F.eks. er der forskel på konsekvensen ved fald for en person med knogleskørhed, og ved fald for en person med i øvrigt godt helbred. I nogle situationer er det hensigtsmæssigt, at fastspænde borgeren til f.eks. stol for at opnå optimal siddestilling eller lignende, dette kan kun gøres såfremt der kan opnås samtykke fra borgeren. Hvad betyder absolut påkrævet? Anvendelse af beskyttelsesmidler kan derfor lovligt finde sted i de tilfælde, hvor I ikke kan afværge risikoen for personskade ved hjælp af andre og mindre indgribende metoder. 13

14 Hvad betyder mindsteindgrebsprincippet? Den mindst indgribende foranstaltning skal altid anvendes. Derfor skal andre muligheder være udelukket, som f.eks. at ændre indretning af boligen, lægge madrassen på gulvet, lægge madras ved siden af sengen eller lignende. Der skal søges om tilladelse til fastspænding, når borgeren er passiv eller modsætter sig. De eneste situationer hvor der ikke skal søges om tilladelse til fastspænding er i de tilfælde, hvor borgeren samtykker. Hvis borgeren accepterer anvendelse af beskyttelsesmiddel, dvs. hvis pågældende enten med ord eller tydelig kropssprog giver udtryk for, at være indforstået med fastspænding, så skal der ikke søges om tilladelse, men kun noteres i den daglige dokumentation. Vær opmærksom på at det ikke er nok, at den pårørende giver samtykke. Den eneste form for fastspænding der kan gives tilladelse til er bløde stofseler, som f.eks. kan placeres over brystet, om livet eller over benene. Det er ikke tilladt at anvende fastspænding: for at forhindre en person i at forlade bo - eller dagtilbuddet for at opnå ro hos en hvileløs omkringvandrende borger Hvis det er nødvendigt at anvende stofsele for at forhindre en person i at falde, søges forhåndsgodkendelse således: Retningslinjer og procedurer Retningslinjer Vær opmærksom på, at forud for ansøgning om godkendelse skal: 1. alt andet være forsøgt, sørg for at der er en grundig pædagogisk beskrivelse og dokumentationen er i orden 2. pårørende være inddraget i forløbet, hvis det er relevant 3. der være udarbejdet en detaljeret pædagogisk plan for, hvilken indsats der iværksættes med henblik på fremtidigt at undvære foranstaltningen. En plan for hvordan man pædagogisk har påtænkt at arbejde med beboeren. Procedure Der søges om forhåndsgodkendelse på Høje-Taastrup Kommunes skema Ansøgning om godkendelse af magtanvendelse efter serviceloven 125, 126 a, 127 og 128. Skemaet sendes til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Når ansøgningen er blevet godkendt, anvendes stofsele, udfyldes skema 1 straks eller senest dagen efter og afleveres til nærmeste leder. Lederen vil ved udgangen af hver måned sende de udfyldte kommenterede og underskrevne skemaer til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Hvad sker der videre? Efter behandling af sagen modtager borgeren og lederen af tilbuddet afgørelse pr. brev. Afgørelsen træffes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning/indberetning fra bo- eller dagtilbuddet. Ved fortsat behov for at anvende stofsele efter den godkendte periode. Der sendes nyt ansøgningsskema med vedlagt pædagogisk handleplan Man skal være opmærksom på at evaluere indsatsen i relation til eks. anden foranstaltning eller ophævelse, når godkendelsen udløber. 14

15 129. stk. 1 Optagelse i botilbud uden samtykke for personer som modsætter sig flytning Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt at ansøge Det Sociale Nævn om tilladelse til at flytte en person, som modsætter sig det - til et bestemt botilbud eller plejebolig når: 1. Det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2. hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig, og 3. den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger samt 4. det er uforsvarligt ikke, at sørge for flytning. Tilladelsen gives for flytning til et bestemt botilbud eller plejebolig med henblik på varigt ophold. Der skal være givet tilladelse inden iværksættelse Borgeren skal have advokat bistand. Udgiften hertil skal afholdes af Kommunen. Borgeren skal have beskikket en personlig værge Vejledning i forhold til loven Hvad betyder uforsvarligt at undlade flytning? Der skal være en konkret viden om, at borgeren vil udsætte sig selv for væsentlig personskade, såfremt borgeren forbliver i hidtidig bolig. Det er en betingelse, at borgeren ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, f.eks. kan der være tale om, at borgeren er i risiko for at brænde inde, ved uforsvarlig omgang med ild, for medicinforgiftning, fordi borgeren ikke kan finde ud af at doserer sin medicin, og ikke vil have hjælp hertil. Det er ikke tilstrækkeligt, at I har en formodning om at disse ting vil ske, der skal være en reel risiko. Hvad betyder absolut påkrævet? Påkrævet betyder, at det ikke har været muligt med mindre indgribende foranstaltninger, at give borgeren den nødvendige hjælp, og at hjælpen ikke kan gennemføres i borgerens hidtidige bolig. Det skal være undersøgt, om hjælpen kan gennemføres ved at ændre boligens indretning, tilrettelægge hjemmehjælp, dagtilbud eller andet på en måde, så borgeren får den nødvendige hjælp. Påkrævet betyder også, at det er forhold hos borgeren, der gør det påkrævet, og ikke hensynet til naboer som lider under støjgener eller lignende. Hvad betyder mindsteindgrebsprincippet i forhold til optagelse i botilbud uden samtykke? Den mindst indgribende foranstaltning skal anvendes. Kan det som ovenfor beskrevet løses ved at den praktiske hjælp og pleje tilrettelægges på en helt særlig måde, og måske med mange timer, så skal dette forsøges først. Vær opmærksom på Der er opstillet meget strenge betingelser for anvendelse af reglerne i 129. stk.1. Begrundelsen for dette er, at der er tale om den mest indgribende sociale foranstaltning for voksne. Reglerne anvendes derfor kun i få og enkeltstående tilfælde. Har borgeren ikke allerede en værge, skal kommunen anmode Statsforvaltningen om beskikkelse af værge. Kommunen skal ligeledes sørge for at borgeren får bistand af en advokat til at varetage sine interesser under sagen. Hvordan søges der om tilladelse til flytning uden samtykke? Det er det Sociale Nævn som træffer afgørelsen, efter indstilling fra kommunen. Sagsbehandlingen af en ansøgning af denne art, vil skulle ske i et nært samarbejde mellem Social- og Handicapcenteret og det botilbud, som har kontakten til borgeren. Forud for en an- 15

16 søgning skal der foreligge endog meget grundig dokumentation for, at en flytning er eneste løsning. 16

17 129. stk. 2 Optagelse i botilbud uden samtykke for personer som mangler evnen til at give informeret samtykke Hvad siger loven? Det kan være nødvendigt at træffe afgørelse om at flytte en person som mangler evnen til at give informeret samtykke, til et bestemt botilbud eller plejebolig når: 1. borgerens mentale svækkelse er fremadskridende og 2. at det er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 3. det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være bedst for hende 4. borgeren ikke modsætter sig flytningen og 5. borgeren mangler evnen til at give informeret samtykke og Tilladelsen gives for flytning til et bestemt botilbud eller plejebolig med henblik på varigt ophold Borgeren skal have beskikket en personlig værge Der skal være givet tilladelse inden iværksættelse Vejledning i forhold til loven Hvad betyder at det er påkrævet? Der skal være en konkret viden om, at en flytning er påkrævet for at borgeren kan få dækket et stigende eller ændret behov for pleje og omsorg. Flytningen skal være påkrævet af hensyn til borgeren og ikke til andre. Hvis en ægtefælle eller anden pårørende hidtil har bidraget til, at borgeren har kunnet forblive i hjemmet, og denne pårørende ikke længere kan påtage sig opgaven, kan dette ikke alene begrunde en flytning, men det skal indgå i vurderingen. Vær opmærksom på Har borgeren ikke allerede en værge, skal kommunen anmode Statsforvaltningen om beskikkelse af værge. Er værgen ikke enig i at flytningen er nødvendig, skal sagen afgøres i Det Sociale Nævn. Hvis borgeren modsætter sig flytning, skal reglerne i 129 stk.1 anvendes. Der skal foreligge speciallægefaglig dokumentation for funktionsnedsættelse, samt for at funktionsnedsættelsen forhindrer borgeren i at varetage sine interesser. Hvordan søges der om tilladelse til at flytte en person der mangler evnen til at give informeret samtykke? Botilbudet fremsender en ansøgning med lægelig og anden relevant dokumentation for, at en flytning er nødvendig til Social- og Handicapcenteret, Team myndighed. Hvad sker der videre? Sagen behandles af bevillingsudvalget i Social- og Handicapcenteret. Efter behandling af sagen modtager borger og forstanderen/lederen afgørelse pr. brev. Såfremt borger forholder sig passiv, kan sagen afgøres i kommunen. Afgørelsen træffes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af fyldestgørende ansøgning/indberetning 17

18 129 stk. 3 Flytning fra et botilbud til et andet uden samtykke, af hensyn til borgerens egen interesse Hvad siger loven? Det er muligt i ganske særlige tilfælde at ansøge Det Sociale Nævn om tilladelse til at flytte en beboer, der ikke kan give samtykke, fra et botilbud til et andet botilbud. Når det ud fra en samlet vurdering skønnes at være i den pågældendes egen interesse, specielt af hensyn til mulighederne for at pågældende kan bevare tilknytningen til sine pårørende. Vejledning i forhold til loven Flytning efter denne er kun muligt i ganske særlige tilfælde, hvor der f.eks. er en stor geografisk afstand mellem beboer og pårørende, som vanskeliggør vedligeholdelse af kontakt. Flytning kan kun begrundes i beboerens egen interesse, og det er derfor ikke muligt at flytte en beboer uden samtykke med begrundelse i beboersammensætning på pågældendes aktuelle botilbud. Vær opmærksom på Har borgeren ikke allerede en værge, skal kommunen anmode Statsforvaltningen om beskikkelse af værge. Procedure Hvordan søges der om tilladelse til flytning uden samtykke? Det er Det Sociale Nævn, som træffer afgørelsen efter indstilling fra kommunen. Sagsbehandlingen af en ansøgning af denne art, vil skulle ske i et tæt samarbejde mellem Botilbuddet, som har kontakten til beboeren og Team myndighed. Forud for en ansøgning skal der foreligge endog meget grundig dokumentation for, at en flytning er eneste løsning. 18

19 Ansøgningsskema og Indberetningsskemaer: Ansøgning om godkendelse til magtanvendelse efter servicelovens 125, 126a, 127 og 128. Skemaet kan findes på Intranettet Htkalle under Mit center, Social- og Handicapcenteret, Magtanvendelse, Ansøgningsskema. Indberetning af magtanvendelse med eller uden samtykke fra borgeren sker på 3 forskellige indberetningsskemaer fra Styrelsen for Social Service, alt efter hvilken form for magtanvendelse der er tale om. Indberetningsskemaerne hentes på under Ældre Demens - Magtanvendelse Skemaer. Nedenstående følger link til det enkelte skema og beskrivelse af, det enkelte skemas anvendelsesområde. Skema 1 Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse efter servicelovens 125, 126, 126 a, 127 og 128. Skema 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 3 Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud, efter servicelovens 129. Vejledning Vejledning til skema 1 og 2 19

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2017 Center for Sundhed & Omsorg: Der er modtaget

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: 12.08.2013 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge Magtanvendelse Voksne - Børn Unge 1 Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 2 Indhold Indledning... 4 Læsevejledning... 5 1. Generelt

Læs mere

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Magtanvendelse. Voksne - Børn Unge. Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Magtanvendelse Voksne - Børn Unge Instruks om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Generel instruks, udarbejdet foråret 2017 1 Indhold Indledning...3 Læsevejledning...4 1. Generelt

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie Indholdsfortegnelse Afsnit I: Formål og målgruppe - Kapitel 1: Formål - Kapitel 2: Målgruppe Afsnit II: Anvendelsesområde - Kapitel 3: Afgrænsning

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Øvrige indsatser Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere Lovgrundlag Servicelovens 112, 124-125 Visitation/Myndighed Sundhed & Omsorg.

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område. Afsnit I Generelle bestemmelser.

Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område. Afsnit I Generelle bestemmelser. Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Indledende bestemmelser Anvendelse af magt 1. Magtanvendelse må aldrig

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Årsredegørelse magtanvendelser 2017 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218 Foto: 2/16 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere