Vejledning om magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om magtanvendelse"

Transkript

1 Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: Revideret: September 2010

2 Hold ctrl nede og klik med musen for at komme til den enkelte side Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Kvalitetsmål for Plejen, som har betydning for borgere med demens Omsorgspligt Omsorgssvigt, Serviceloven Nødværge/nødret i forbindelse med magtanvendelse... 7 Hvad er et informeret samtykke?... 8 Hvad er et værgemål?... 8 Hvad er magtanvendelse? Servicelovens 124 a Før lovlig magtindgreb efter : Indgreb i retten til at bestemme selv Anvendelse af skemaer til ansøgning og indberetning af magtanvendelse Alarm- og pejlesystemer Procedure 125, stk Hvis borgeren samtykker eller er passiv: Mod borgerens vilje, eller borgeren er passiv: skematisk Fastholdelse og 126 a fastholde eller føre til et andet opholdsrum Procedure for 126 fastholde eller føre til et andet opholdsrum: skematisk a - fastholdelse i hygiejnesituationer Procedure for 126 a - fastholdelse i hygiejnesituationer a skematisk Tilbageholdelse i boligen Procedure for 127, tilbageholdelse i boligen skematisk Anvendelse af beskyttelsesmidler (stofsele) Procedure ved 128, anvendelse af beskyttelsesmidler skematisk optagelse i særlige botilbud uden samtykke Optagelse i særlige botilbud uden samtykke: Procedure hvis personen modsætter sig flytning til andet botilbud stk. 1 skematisk stk. 2 hvis personen er passiv eller ikke er i stand til at give informeret samtykke stk. 2 - skematisk Klageadgang Bilag: Litteratur: Links:

3 Forord: Magt er ifølge Gyldendals leksikon defineret som: Evne til at sætte sin vilje igennem og nå egne mål. Som medarbejder kan det engang imellem føles, som man svigter sin omsorgspligt, hvis et menneske med svær demens f.eks. vælger den personlige hygiejne fra. Som personale skal man møde borgeren på en værdig og anerkendende måde. Det er menneskeligt at give udtryk for sine følelser, og som personale skal man være i stand til at anerkende alle slags følelser. Man skal ikke acceptere nogen former for vold. Tværtimod skal man til stadighed arbejde på at udvikle et miljø, hvor alle kan føle sig trygge. Selvom det demensramte menneskes intellektuelle hukommelse svækkes, er den følelsesmæssige evne til sansning og opfattelse af andre menneskers adfærd, følelser og holdninger til gengæld ofte velbevaret. Erfaring viser, at gode kontakter og ægte bekendtskaber lagres, huskes og afspejles i den demensramtes adfærd. Etik er således et centralt begreb i omsorgen. I sjældne tilfælde opstår der dog situationer, hvor pligten til at undgå omsorgssvigt betyder, at retten til at bestemme selv bør indskrænkes. Der kan være situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed, kan være nødvendigt at anvende magt. Reglerne, for hvornår det er tilladt at gribe ind i menneskers ret til at bestemme over deres eget liv, er beskrevet i Servicelovens kapitel 24. En beslutning om at anvende en af mulighederne i loven træffes altid af kommunen, aldrig af medarbejderen. Undtagelsen fra dette er i tilspidsede situationer, hvor det af sikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt at bruge magt for at undgå, at nogen kommer til skade. Det er lovpligtigt at indberettet enhver form for magtanvendelse. Herved opnås: At sikre den enkelte borger et liv uden overgreb eller krænkende behandling. At synliggøre de forhold der er omkring den enkelte borger/personale. Dette er den første forudsætning for at skabe ændringer. 3

4 At skabe grundlag for dialog om den enkelte problemstilling, både internt blandt kollegaer og ledelse og til forvaltningen. Dette er også væsentligt for at skabe en faglig udvikling. At undgå at der sker misforståelser, når udenforstående f.eks ser episoder, der på dem kan virke ubehagelige. Magtanvendelse er, hvis personen forholder sig passivt, eller hvis personen aktivt modsætter sig anvendelsen af den fornødne hjælpeforanstaltning. I det følgende materiale, er der udarbejdet en vejledning til medarbejdere i Plejen til brug i praksis. I de første afsnit er der beskrevet nogle generelle principper, som det er vigtigt at medarbejderne sætter sig grundigt ind i. I de efterfølgende afsnit gives en grundig beskrivelse af i hvilke situationer, det er lovligt at gribe ind i selvbestemmeslesretten.desuden procedure og beskrivelse af skemaer til registrering, indberetning og ansøgning om magtanvendelse. Med venlig hilsen Demenskonsulentteamet. Gerda Møller Lillian Aakjær Hassinggaard Ulla Riber Mortensen 4

5 Kvalitetsmål for Plejen, som har betydning for borgere med demens. Vi tager her udgangspunkt i Fredericia Kommunes værdigrundlag og kommenterer det ud fra et demensramt menneskes vinkel: Den enkelte borgers egen oplevelse af et værdigt liv bruges som parameter for vore handlinger. I forhold til et menneske med demens tages udgangspunkt i den demensramtes livshistorie, personlighed og samarbejdet med pårørende. Den enkelte leverandør tilstræber, at der kommer så få personer som muligt i borgerens hjem. Et menneske med demens skal mindst have én kontaktperson, gerne to, da den demensramte oftest ikke kan fortælle om sig selv eller sine behov. Give borgeren den bedst mulige helhedsorienterede hjælp inden for givne rammer. Hjælpen planlægges og udføres i nært samarbejde med samtlige faggrupper og demenskonsulenten. Være imødekommende og serviceminded. Hav især bevidsthed om dit kropssprog, da den demensramte, på grund af mistet evne til at forstå ord, netop aflæser dit kropssprog og din mimik. Kommunikere ligeværdigt. Vær opmærksom på det demensramte menneskes svigtende evne til at kommunikere og forstå information. Vise respekt for borgerens individualitet, vaner og selvbestemmelsesret. Finde ind til personen bag demenssygdommen med afsæt i livshistorien. Opfange signaler fra borgeren om behov og ønsker og følge op på dem på en konstruktiv måde. Via viden om demens og Socialpædagogisk handleplan. Tage udgangspunkt i borgerens ressourcer. Uanset sværhedsgraden af demenssygdommen, har det demensramte menneske nogle ressourcer. Sikre ensartet serviceniveau uanset boform. Styrke, korrigere og genoprette sundhed. Via sansestimulering af smag, føle, lugt, syn og hørelse. Bevare borgerens færdigheder og personlighed. Med udgangspunkt i det demensramte menneskes livshistorie søge at fastholde vaner og færdigheder. Demens hæmmer dog evnen til at indlære nyt. 5

6 At borgeren modtager medicin efter gældende forskrifter. Ifølge Sundhedsloven, er det ikke lovligt at give medicin, der er skjult for borgeren. Det vil sige, hvis personalet skjuler medicinen i maden, f. eks. yoghurt, grød eller dækker medicinen med syltetøj. Hvis det demensramte menneske har modvilje eller frygt for at tage medicin, skal årsagen hertil undersøges og drøftes med den demensramtes egen læge. Vejledning om medicinhåndtering til demensramte på Medarbejderportalen. Omsorgspligt Omsorgssvigt, Serviceloven 82 (lovtekst) 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Ifølge Serviceloven har kommunen pligt til at yde omsorg overfor mennesker med betydelig nedsat psykiske funktionsevne f.eks. demensramte mennesker. Reglerne gælder kun for mennesker, som ikke selv kan handle fornuftigt eller ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af sine handlinger, og som er visiteret til hjælp. Kommunens omsorgsindsats skal være afpasset efter det demensramte menneskes fysiske, psykiske og sociale behov, herunder retten til selvbestemmelse og værdighed. Pligten til omsorg er ikke knyttet til en bestemt boform. Hvis det demensramte menneske afviser den tilbudte hjælp, kan det være udtryk for, at hjælpen ikke er blevet tilbudt på den rigtige måde. Hjælp skal så tilbydes på anden vis. Hjælpen må ikke ydes med fysisk tvang. Omsorgssvigt. Hvis det demensramte menneske ikke får sikret sine basale behov omkring eksempelvis ernæring og hygiejne eller bringer sig selv eller andre i farlige situationer, har alle personalegrupper pligt til at reagere eller tilbyde hjælp. F.eks. er det omsorgssvigt, hvis man efterlader en person i hjælpeløs tilstand eller undlader at gribe ind, hvis vedkommende er i øjensynlig livsfare. 6

7 Nødværge/nødret i forbindelse med magtanvendelse Handlinger foretaget i nødværge/nødret er straffri, hvis de har været nødvendige for at modstå eller afværge livstruende situationer. Nødret og nødværge kan kun anvendes som hjemmel til handlinger af forsvarsmæssig karakter. I forhold til vold mod personalet henvises til distriktstets voldspolitik. Nødværge: Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Det vil typisk dreje sig om fysiske angreb på fx liv, legeme, personlig frihed og formuegenstande. Det kan fx være angreb i form af vold, brandstiftelse og tingsbeskadigelse, men kan også være krænkelse af blufærdighed. Krav: 1. Angrebet skal være overhængende eller begyndt, men endnu ikke afsluttet for at nødværgebegrebet kan anvendes. 2. Handlingen skal være nødvendig. 3. En mindre indgribende handling er ikke en mulighed. Dvs. handlingen skal være proportional. 4. Afværgehandlingen skal rettes mod angriberen selv, aldrig tredje person. Det er vigtigt at understrege, at dette alene er en undtagelse. Der er tale om handlinger, der under normale omstændigheder er strafbare, men fordi det er nødvendigt at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb, kan situationen omfattes af nødværgebestemmelsen i straffelovens 13. Nødret: Til forskel fra nødværge foreligger der ikke ved nødret et uretmæssigt angreb. Her kan det være nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods. For eksempel hvis man bryder ind i en bygning, hvor der er udbrudt brand. I forbindelse med nødret skal lovovertrædelsen være af forholdsvis underordnet betydning. Krav: 1. Der skal foreligge en nødsituation. 2. Skaden skal være truende. 3. Lovovertrædelsen skal være af underordnet betydning. 4. I modsætning til nødværgesituationerne kan handlinger i nødsituationer rettes mod andre end den, der angriber. Det er igen vigtigt at understrege, at dette alene er en undtagelse. Der er tale om handlinger, der under normale omstændigheder er strafbare, men fordi det er nødvendigt til afværgelse af en truende skade, kan situationen omfattes af nødretsbestemmelsen i straffelovens 14. 7

8 Hvad er et informeret samtykke? Et gyldigt samtykke som hjemmel til at varetage et andet menneskes anliggender forudsætter, at den, der samtykker, har handleevnen i behold og kan overskue, hvad samtykke indebærer og er i stand til at give sin mening til kende. Samtykke kan gives mundtligt, skriftligt eller stiltiende. Et gyldigt samtykke kan foreligge i form af: - Et udtrykkeligt samtykke, hvor der gives klart udtryk for, at mennesket med demens har forstået den information, der er givet, og det er klart, at vedkommende har forstået rækkevidden og begrundelsen for foranstaltningen. - Et stiltiende samtykke, hvor den enkeltes signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke. For personer med nedstat psykisk funktionsevne kræves det, at man har et godt kendskab til den pågældende person. Kravene til samtykket er særlig stort, hvis der er tale om væsentlige indgreb som f.eks. flytning til plejebolig. Det er vigtigt, at situationen beskrives og dokumenteres nøje i CARE, så det er tydeligt, at kravet om samtykke er opfyldt. En borger kan til enhver tid ophæve sit samtykke. Hvad er et værgemål? Værgemål. (lovtekst) 82 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk fynktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Hvad betyder værgemål? Når en person kommer under værgemål, betyder det, at værgen kan kun træffe beslutning om de anliggender, der er omfattet af værgemålet. Den, der er under værgemål, er fortsat myndig, og kan således selv gyldigt lave aftaler. Stemmeretten er heller ikke bortfaldet. Reglerne om personligt værgemål giver ikke værgen ret til at beslutte tvangsmæssigt at flytte den pågældende til et botilbud, hospital eller lignende. Hvis en person på grund af sin lidelse laver uheldige aftaler til skade for hans økonomi, for eksempel køber dyre ting, han ikke har brug for, er disse aftaler gyldige. Hvis der er behov for at beskytte personen mod disse uheldige dispositioner, kan der søges ved det sociale nævn om at fratage vedkommende den retlige handleevne, d.v.s vedkommende er personlig og økonomisk umyndiggjort. 8

9 Når man er frataget den retlige handleevne er man umyndig, og man kan ikke forpligtige sig ved aftaler eller råde over sin formue, medmindre andet er bestemt. Med mindre andet er bestemt, handler værgen på den pågældendes vegne. Det er retten, der træffer beslutning om, at en person skal have frataget den retlige handleevne. Hvor omfattende skal værgemålet være? Når statsforvaltningen træffer beslutning om, at en person skal under værgemål, sker det ofte, uden at den pågældende har været i stand til at give samtykke til at komme under værgemål. Der er således tale om indgreb i den personlige frihed. Det er derfor vigtigt, at værgemålet ikke bliver mere omfattende end nødvendigt. Værgemålet kan begrænses til at angå bestemte personlige eller økonomiske forhold, for eksempel en del af personens formue, mens for eksempel indtægterne fra en pension ikke er omfattet. Værgemålet kan tidsbegrænses, hvis tilstanden er midlertidig, eller hvis der er andre grunde, der giver særlig anledning til det. Hvis forholdene senere ændrer sig, således at der ikke længere er behov for så omfattende et værgemål, skal værgemålet ændres. Hvem kan være værge? Kommunen kan pege på en person, der ønskes som værge. Hvis dette ikke sker, vil det sociale nævn eller retten udpege en værge. Anmodning om værgemål kan fremsættes af: - Den pågældende selv - Dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste - Værgen eller en særlig værge - Kommunalbestyrelsen - Regionrådet eller politidirektøren ( politimesteren ) Ansøgning: 1. Demenskonsulenten samarbejder med de pårørende om at finde frem til en egnet værge for den demensramte og er behjælpelig med hensyn til ansøgningsskema. ( ) Udgangspunktet er, at de pårørende selv udfylder skemaet, men der kan søges vejledning hos demenskonsulenterne. 2. Demenskonsulenten foretager den faglige vurdering af, om den demensramte er i stand til at afgive et informeret samtykke. 3. Demenskonsulenten er ansvarlig for at vedlægge værgemålsansøgningen den faglige vurdering af den demensramte, til brug for statsforvaltningen. 4. Demenskonsulenten er i samråd med juristerne i Fredericia Kommune ansvarlig for kommunikationen med statsforvaltningen omkring værgemålsansøgninger. 5. Demenskonsulenten, i samråd med juristerne i Fredericia kommune: Underskriver værgemålsansøgningen, hvis den demensramte vurderes til ikke at være i stand til at give et informeret samtykke, således at Kommunen her er ansøgeren af værgemålet. 9

10 Hvad er magtanvendelse? Generelt om magtanvendelse: Kapitel 24 i lov om Social Service. (lovtekst) Grundloven 71. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk statsborger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Stk. 2. frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. Ifølge Grundloven har enhver ret til selv at bestemme og handle i sit eget liv, når det i øvrigt ikke strider mod dansk lovgivning. I Grundloven står der, at magt overfor andre mennesker ikke må finde sted uden henvisning til en gældende lov. I forhold til et menneske med demens, åbner serviceloven mulighed for at gribe ind med magt i ganske særlige tilfælde, nemlig: Når et menneske med demens ikke kan handle fornuftsmæssigt og ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og valg og ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Når det demensramte menneske risikerer at udsætte sig selv eller sine omgivelser for helbredsmæssig risiko. Meningen med loven om omsorgspligt og magtanvendelse er at sætte nogle rammer for, hvordan vi som personale skal handle, når et uløseligt dilemma opstår. Loven er til for at beskytte mennesker i vanskelige situationer. Det er nødvendigt, at vi som personale taler om, at det kan være svært at følge loven og reglerne, og på samme tid stå overfor et demensramt menneske, der siger nej tak til omsorg. Tal om det! Alle relevante samarbejdspartnere, som eksempelvis praktiserende læge skal medinddrages. Det er vigtigt, at de nærmeste pårørende skal inddrages i varetagelsen af den demensramtes interesser. For at kunne tale om egne og kollegers handlinger, kræves tryghed i personalegruppen. Ellers kan kolleger ikke støtte hinanden i at reflektere og opbygge nye handlemåder. Hvis det ikke er muligt at tale om dét, der er vanskeligt ude ved borgeren, kan der ske det, at du som plejepersonale bliver presset til at skjule magtudøvelse, eller kommer til at manipulere med sandheden for at skjule, at magtudøvelse finder sted. Personalet må erkende, at magtanvendelse finder sted, og under tiden er nødvendig. I dagligdagen må personalet konstant være kreative, for at undgå magtanvendelse. 10

11 Servicelovens 124 a (lovtekst) Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104 og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Den fornødne faglige dokumentation kan bestå i f.eks. lægefaglig, pædagogisk eller psykologisk dokumentation for at netop dette indgreb ikke bare er forsvarligt, men nødvendigt for at undgå personskade. Før lovlig magtindgreb efter : 1. skal pågældendes helbredstilstand / adfærd være vurderet via en diagnose 2. skal der altid være en individuel vurdering af, om indgrebet er fagligt forsvarligt 3. skal sygeplejefagligt personale vurdere, om indgrebet er nødvendigt 4. alle muligheder for praktiske og pædagogiske løsninger skal være afprøvet og dokumenteret via CARE / Socialpædagogisk handleplan 5. magt må ikke erstatte omsorg, pleje eller mangel på personale ressourcer 6. magt er altid sidste udvej Reglerne gælder både for personer, der bor på plejecenter og i egen bolig. Mindsteindgrebsprincip Loven søger altid at begrænse magtanvendelse til det mindst mulige indgreb i et demensramt menneskes selvbestemmelse. Ifølge loven, skal indgrebet altid være så skånsomt og så kortvarigt som muligt, således at der ikke sker unødig krænkelse eller ulempe. 11

12 Indgreb i retten til at bestemme selv. (lovstof) Serviceloven 124. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Det er kun lovligt at anvende magt i 5 tilfælde: Alarm-, pejlesystemer og særlige døråbnere = Serviceloven 125 stk. 2, stk.3 Fastholdelse = Serviceloven 126 og 126 a Tilbageholdelse i boligen = Serviceloven 127 Anvendelse af beskyttelsesmidler = Serviceloven 128 Optagelse i særligt botilbud uden samtykke = Serviceloven 129 Andre former for magtanvendelse er ulovlig også selv om det virker skånsomt og som sund fornuft. 12

13 Anvendelse af skemaer til ansøgning og indberetning af magtanvendelse. Der skelnes mellem flg. skemaer: indberetning og registrering af godkendt magtanvendelse, magtanvendelse der ikke er givet tilladelse til samt ansøgning om magtanvendelse. Skemaerne findes på medarbejderportalen under Vejledninger. Stien er: Hjælperen Vejledninger Pleje og sundhed Emneord: Demens. Skema 1: Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse efter servicelovens 125, 126, 126a, 127 og 128. Disse skemaer anvendes, når demenskonsulenterne eller det sociale nævn har godkendt, at der i en nærmere begrænset periode anvendes personlig alarm, pejlesystem, særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og / eller fastspænding med bløde stofseler. Registrering af magtanvendelse på dette skema skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der registreres første gang en godkendelse tages i brug og derefter kun i tilfælde, hvor godkendelsen benyttes aktivt. Det vil sige de tilfælde, hvor borgeren yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelsen, eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren. Ved flere episoder af magtanvendelse over for den samme borger på én dag registreres disse i det samme skema. Skemaet udfyldes således kun én gang dagligt. Indberetning af registrerede magtanvendelser på skema 1, skal ske én gang om måneden til demenskonsulenterne, som behandler og videresender til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen. Skema 2: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, der ikke er givet tilladelse til. Der er endnu ikke søgt om godkendelse Eller ansøgningen endnu ikke er imødekommet Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse og føren efter 126. (ledsagelse af den demensramte mod dennes vilje) Magtanvendelse i form af personlig pejlesystem, særlige døråbnere ( 125), fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126a), tilbageholdelse i boligen ( 127) og / eller fastspænding med bløde stofseler ( 128), hvor der endnu ikke er søgt om tilladelse, eller hvor der endnu ikke er givet tilladelse fra demenskonsulenterne eller det sociale nævn. På dette skema kan eventuelt også registreres andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er benævnt i serviceloven. Der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a; se side

14 Registrering af magtanvendelse på dette skema skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der skal udfyldes et nyt skema efter hver eneste episode af ovennævnte typer af magtanvendelse. Indberetning af registrerede magtanvendelser på skema 2, skal ske senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted til demenskonsulenterne. I forhold til registreringer vedr. akut fastholdelse og føren 126 er fristen dog en måned. Demenskonsulenterne behandler sagen og videresender til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen. Skema 3. Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud. Skema 3 anvendes, når der jf. 129, er truffet beslutning om optagelse i særligt botilbud, og flytningen er gennemført. Registrering af flytning efter 129 skal ske senest med udgangen af den måned, hvor flytning er gennemført. Indberetning af samtlige registrerede flytninger efter 129 indsendes til demenskonsulenterne, som behandler og videresender til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen én gang hvert kvartal. ANSØGNING om magtanvendelse foregår på ansøgningsskema, der findes på medarbejderportalen under Vejledninger. Skemaerne findes på medarbejderportalen under Vejledninger. Stien er: Hjælperen Vejledninger Pleje og sundhed Emneord: Demens. Der er to skemaer: Magtanvendelse efter serviceloven ANSØGNING Magtanvendelse efter serviceloven 129 ANSØGNING 14

15 Alarm- og pejlesystemer. Servicelovens 125 (lovtekst) Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når 1. der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade og 2. forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet, for at afværge denne risiko. Stk. 2 For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, med mindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelsen heraf, jf. stk.1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1. der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade 2. forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet, for at afværge denne risiko. 3. lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 4. Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse. Alarm- og pejlesystemer: Systemer som f. eks. døralarmer har til formål at sende signal til personalet, hvis den demensramte person forlader sit hjem. Personalet får derved mulighed for enten at aflede den demensramte eller følge og støtte, så vedkommende ikke bringer sig selv eller andre i farlige situationer. Det er kun lovligt at anvende alarmsystemer ved yderdøre. Det er ikke lovligt at anvende udstyr til overvågning af alle personens bevægelser i eller uden for boligen ved hjælp af videokamera, babyalarm eller lignende. Pejlesystemer, f.eks. GPS, har til formål at spore den demensramte, hvis vedkommende har forladt boligen. Særlige døråbnere: Alarm- og pejlesystemer skal være afprøvet først. Når alt andet har været forsøgt forgæves, kan der i særlige situationer anvendes særlige døråbnere, f.eks. dobbelte dørgreb på yderdøren, som har til formål at forhindre eller vanskeliggøre, at den demensramte forlader boligen. Samtidig kan opsættes en døralarm, som sender signal til personalet. Kodelås er forbudt, da den demensramte ikke har forudsætninger for at indtaste koden. Det er naturligvis lovligt at låse indvendig hoved- og gadedøren i det omfang man normalt låser døren i en almindelig beboelse for at hindre uvedkommende i at trænge ind. Det er afgørende, at husets beboere selv kan komme ud og ind, når de ønsker det. 15

16 Procedure 125, stk Hvis borgeren samtykker eller er passiv: Et hjælpemiddel som i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktioneevne kan søges som et hjælpemiddel efter 112. Her skal således IKKE anvendes Servicelovens 24 om Magtanvendelse. Hjælpemidlet skal kunne give borgeren mulighed for selvstændig færden, tryghed og større livskvalitet. Hvis personen ikke modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, opfattes dette ikke som magtanvendelse, jf. lovens 125 stk 2 pkt 1. I disse situationer vil brugen af personlige alarm- eller pejlesystemer kunne besluttes som led i omsorgen for den pågældende, af dem der konkret har ansvaret for udøvelsen af omsorgen. Det vil sige, beslutningen kan tages af distriktslederen. Ansøgningen skal vedhæftes en faglig vurdering af, at hjælpemidlet er absolut påkrævet for borgeren og at andre pædagogiske metoder er forsøgt. Dette kan eksempelvis gøres via en socialpædagogisk handleplan. Advis sendes til demenskonsulent. Mod borgerens vilje. 1. Plejepersonalet henvender sig til distriktslederen med beskrivelse af problemet. 2. Primærsygeplejersken er ansvarlig for, at der i samarbejde med kontaktpersonen udarbejdes en socialpædagogisk handleplan, med henblik på dokumentation af alternative løsninger til magtanvendelse, som skal forsøges inden iværksættelse af magtanvendelse. 3. Borgeren skal være vedholdende i sit ønske om at forlade boligen. 4. Det skal være dokumenteret, at borgeren ikke kan overskue at færdes for eksempel i trafikken eller finde hjem igen. Vurderingen skal foretages ud fra kendskab til den enkelte person og de forhold, der er gældende på stedet. Det kan f. eks være trafikale eller geografiske forhold, hvor følgerne af at forlade boligen kan være påkørsel, forfrysninger, fald i søen m.m. 5. Der skal være fare for at lide personskade, og mindre indgribende foranstalt-ninger skal være afprøvet, før indgrebet er tilladt. 6. Ansøgningsskema 1 udfyldes af sygeplejersken/kontaktpersonen og sendes til distriktslederen, som underskriver elektronisk og videresender til: Husk: at krydse af om pårørende/værge er informeret om magtanvendelsen. altid at påføre navn og tlf.nr. på kontaktpersonen. 7. Demenskonsulenten behandler sagen indenfor 5 arbejdsdage. 16

17 8. Distriktslederen er ansvarlig for, at pårørende/værge orienteres. 9. Demenskonsulenten informerer borgeren/værgen skriftligt om iværksættelse af foranstaltningen og om klageadgang. 10. Når/hvis tiltag godkendes af demenskonsulenten, træffer demenskonsulenten aftale om tidspunkt for revurdering efter behov og senest efter 3 måneder. 11. Demenskonsulenten indberetter til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen, 1 x mdl. 12. Hver gang 125 anvendes, skal det registreres på skema 1 og sendes elektronisk til demenskonsulenterne 1 x mdl. 125 skematisk Opgave Plejepersonalet Primærsygeplejerske Distriktsleder Demenskonsulent 125 Hvis borgeren modsætter sig Dokumenterer, at borgeren ikke kan overskue at færdes sikkert i trafikken eller finde hjem, så der er fare for personskade. Noteres i Socialpædagogisk handleplan i CARE. Distriktsleder informeres. Ansvarlig for dokumentation og socialpædagogisk handleplan i CARE. Ansvarlig for indberetning af lovlig magtanvendelse på skema 1. Skemaerne sendes til demenskonsulenterne 1 x mdl. Ansvarlig for at plejepersonalet/ sygeplejersken laver socialpædagogisk handleplan. Hvis borgeren er passiv eller modsætter sig underskrives og videresendes skema 1 til demenskonsulent. Informerer borgeren og pårørende om ansøgningen. Træffer afgørelse om godkendelse af foranstaltningen samt tidsperiode. Dokumenteres i Care. Informerer borger og værge skriftligt om iværksættelse og klageadgang. Indberetter 1 x mdl til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen. 17

18 Fastholdelse og 126 a fastholde eller føre til et andet opholdsrum 126 a - fastholde i hygiejnesituationer (lovstof) 126. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1. der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og 2. forholdene i det enkelte tilfælde, gør det absolut påkrævet. 126 a - Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis i en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten, jf. 82 stk. 1 i personlige hygiejnesituationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlige hygiejnesituationer i fremtiden kan undgås. 126 fastholde eller føre til et andet opholdsrum Akut behov for at anvende fysisk magt for at fastholde et menneske med demens, må kun ske, for at undgå overhængende fare for væsentlig personskade som f.eks. brækkede lemmer, hjernerystelse, løse tænder, snitsår og kvæstelser. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi har en formodning om, at personen vil foretage sig noget, der kan udsætte personen selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Der skal i situationen være en reel begrundet risiko for, at dette vil ske. Det er således ikke tilstrækkeligt, at en person skubber eller tjatter til en anden, ej heller verbale trusler. Eksempler: Et demensramt menneske tror, der er ildebrand og vil flygte fra en fare ved at forsøge at springe ud af vinduet. Plejepersonalet anvender 126 ved at fastholde borgeren og føre vedkommende væk fra vinduet. Et demensramt menneske føler sig forfulgt og angriber en anden person. Plejepersonalet anvender 126 ved at fastholde angriberen. Fastholdelsen skal herefter straks registreres og indberettes til demenskonsulenterne. 18

19 Procedure for 126 fastholde eller føre til et andet opholdsrum: 1. Plejepersonalet udfylder skema 1,indberetning om hændelsen, straks og senest 3. dagen efter hændelsen. Plejepersonalet dokumenterer i Care. Husk: at krydse af om pårørende/værge er informeret. altid at påføre navn og tlf.nr. på kontaktpersonen. 2. Distriktsleder underskriver skemaet. 3. Skemaet og vedhæftet kopi af socialpædagogisk handleplan (Servicelovens 136) sendes til 4. Demenskonsulenterne behandler sagen inden for 5 arbejdsdage. 5. Distriktslederen er ansvarlig for, at hændelsen drøftes med borgeren og pårørende. 6. Demenskonsulenterne vurderer og dokumenterer i Care, om magtanvendelsen er lovlig. Der sendes advis til distriktslederen. 7. Demenskonsulenterne informerer pårørende skriftligt om magtanvendelsen, vedlagt klagevejledning (Servicelovens 133). 8. Demenskonsulenten indberetter til sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen 1 x mdl. 126 skematisk Opgave Plejepersonale Primærsygeplejerske Distriktsleder Demenskonsulent 126 Udarbejder beskrivelse af hændelsen i Care. Er ansvarlig for: at skema 1 udfyldes straks - senest 3. dagen efter hændelsen. dokumentation i CARE med angivelse af kontaktperson og sygeplejeansvarlig. opfølgning via socialpædagogisk handleplan. Underskriver og videresender skema 1 til demenskonsulenterne. Drøfter hændelsen med borger og pårørende/værge. Ansvarlig for socialpædagogisk opfølgning snarest. Godkender om det er en lovlig eller en ulovlig magtanvendelse med tilbagemelding. Indberetter til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen, 1 x mdl. Skriftlig information til pårørende med oplysning om magtanvendelsen og klageadgang. 19

20 126 a - fastholdelse i hygiejnesituationer. Kommunen kan i særlige tilfælde og kun i en tidsbegrænset periode på 3 måneder, træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholdelse, hvis det anses for absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten. Fysisk magt vil kunne tillades i følgende 7 personlig hygiejne situationer: 1. tandbørstning 2. barbering 3. hårvask badning - tøjskift 4. klipning af hår - negle 5. skiftning af bleer og bind 6. pleje af hud 7. fjernelse af madrest i kindpose og mundhule Der må IKKE bruges hjælpemidler til fastholdelse. Forinden skal alle pædagogiske tiltag være afprøvet og dokumenteret i Care. I kommunens afgørelse skal det præciseres, hvilket konkret hygiejneforhold afgørelsen vedrører. Fysisk magt i disse situationer vil kunne tillades i en tidsperiode på indtil 3 måneder, med mulighed for forlængelse i op til max. 6 måneder. Hvis magtanvendelsen er påkrævet ud over de 6 måneder skal der laves en ny beskrivelse af situationen og søges igen. Procedure for 126 a - fastholdelse i hygiejnesituationer 1. Plejepersonalet dokumenterer i Care hvilke socialpædagogiske forsøg, der er afprøvet for at undgå magtanvendelse i hygiejnesituationen. Der skal ligge en sygeplejefaglig vurdering til grund for ansøgningen. Beskrivelsen skal foreligge i form af socialpædagogisk handleplan. 2. Primærsygeplejersken er ansvarlig for, at skema 1 udfyldes og indsendes. Husk: o hvilken konkret hygiejnesituation (kun én hygiejnesituation på hvert skema) o hvor lang tidsperiode der ansøges om o afkrydsning, om pårørende eller værge er informeret mundtlig o navn og telefonnummer på den demensramtes kontaktperson 3. Primærsygeplejersken er ansvarlig for evaluering af de socialpædagogiske tiltag hver 14. dag i Care med advis til demenskonsulenterne. 4. Skema 1 sendes vedlagt kopi af socialpædagogisk handleplan ( 136) til distriktslederen, som underskriver og videresender til 5. Demenskonsulenten behandler sagen indenfor 5 arbejdsdage. 6. Distriktslederen er ansvarlig for, at magtanvendelsen drøftes med borgeren og pårørende, Care notat med pårørendes mening om sagen. 20

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019

BEK nr 839 af 20/06/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 27. april 2019 BEK nr 839 af 20/06/2017 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-877 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1231 af 13/11/2017

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Retningslinier for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr.

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne Servicelovens 81-82 og 124-137 og Værgemålsloven, Lov nr. 388. 9. maj 2007 H

Læs mere

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag:

Notat. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til. Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave. voksne. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Henvisninger: Bofællesskaberne Bolero, Solskin, Rosen, Gutfeldshave og Højmose Vænge. Forretningsgang vedr. magtanvendelse i forhold til voksne. - Indstilling vedr. servicelovens

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 5 3. Fastholdelse... 8 4. Tilbageholdelse i boligen

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018

Demens juridiske udfordringer. Sløjfen, januar 2018 Demens juridiske udfordringer Sløjfen, januar 2018 Retlige og etiske udfordringer Hvordan kan vi både hjælpe og beskytte borgere, som ikke kan tage vare på egne anliggender? Hvordan kan vi sikre borgerens

Læs mere

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse

Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Retningslinjer for behandling af sager om magtanvendelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 1.1. Definition af magtanvendelse 4 1.2. Følgegruppe for magtanvendelse 4 2. Lovgrundlag 5 2.1. Den personlige

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen

Orientering om demens og jura. Ældre- og Handicapforvaltningen Orientering om demens og jura 1 Tab af retlig handleevne(umyndiggørelse) Når man får en demensdiagnose, kan man med tiden miste den retlige handleevne Hvis man mister den retlige handleevne, kan man ikke

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse over for voksne) Udkast 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Fredericia d. 30.11. 2011. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Fredericia d. 30.11. 2011 Dorthe V. Buss Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Rehabiliteringscenter Strandgården Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel

Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Underviser Lisbeth Hyldegaard Udviklings og demenskonsulent Soc. D NLP Practitioner i coaching, ledelse og trivsel Demens og inkontinens symptomer Kortlægning, analyse og gode ideer Omsorgssvigt eller

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017

Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Juridisk hotline som redskab Rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 20. september 2017 Ankestyrelsens vejledning Ankestyrelsen vejleder kommunerne gennem: Svar på skriftlige

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen

velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen velkommen Dag 3 omsorg og magt Maria Pedersen Dagens program Opsamling op i går Skemaer til indberetning handleplaner Frokost Sprog som magtfaktor handleplaner forsat Hvilke tanker har du gjort dig siden

Læs mere

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området

SHC - Team Myndighed Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området NOTAT SHC - Team Myndighed 26-07-2011 Arbejdsgang samt procedure vedr. magtanvendelse inden for Handicapog Psykiatri området Generelt om magtanvendelse: Servicelovens kapitel om magtanvendelse og andre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Maj 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet 15. Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Visborggaard Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018)

VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE. (revideret juli 2018) VEJLEDNING OM MAGTANVENDELSE PÅ VOKSENOMRÅDET I LEJRE KOMMUNE (revideret juli 2018) Indhold 1. Overordnet om magtanvendelse... 3 2. Alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere... 9 3. Fastholdelse...

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2016 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl Dato: 12.08.2013 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Redigeret af: Mikael Kunst, Ulla Rosager Dokkedahl

Læs mere

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre.

Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade Fjerritslev. Kodelåse på plejehjemsdøre. Y Kommunalbestyrelse Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev 29. september 2004 Kodelåse på plejehjemsdøre. Den 1. marts 2004 var der i DR Nordjylland en reportage omhandlende, at bl.a. Y Kommune havde installeret

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015. Revideret oktober 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2018-19 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 9. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet.

Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Behandlingscentret Østerskovens Lokale instruks vedr. standarden 1,5 Magtanvendelse på Børneområdet. Gældende for Behandlingscentrets borgere under 18 år. -Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer.

Sundhed & Omsorgs visitation, samt akutsygeplejen i akutte situationer. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kalde-, alarm- og pejlesystemer Nødkald, telefonindvisitering, brandalarm, komfurvagt og særlige døråbnere, alarm og pejlesystemer Lovgrundlag Servicelovens 82, 112,

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser

Sundhed & Omsorg. Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere. Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Øvrige indsatser Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Øvrige indsatser Alarm og pejlesystemer inkl. særlige døråbnere Lovgrundlag Servicelovens 112, 124-125 Visitation/Myndighed Sundhed & Omsorg.

Læs mere