Drivhuseffekt og klimaændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivhuseffekt og klimaændringer"

Transkript

1 Drivhuseffekt og klimaændringer - diskussion af en række aktuelle spørgsmål (Foto: Forfatteren) Af Anne Mette K. Jørgensen, divisionschef, DMI De seneste 15 år har den menneskeskabte drivhuseffekt for alvor været i fokus. Man diskuterer om de klimaændringer, der konstateres, og de mange ekstreme vejrbegivenheder, vi oplever, skyldes den øgede drivhuseffekt, eller om de blot er naturlige variationer. Man diskuterer også størrelsen af fremtidige klimaændringer, Solaktivitetens betydning for klimaet og begrænsninger i udslip af kuldioxid og andre såkaldte drivhusgasser, herunder virkningen af Kyotoprotokollen under FN s klimakonvention. I denne artikel diskuteres nogle aktuelle spørgsmål, og scenarier for fremtidens klima præsenteres. Det menneskeskabte bidrag Jordens atmosfære har en naturlig drivhuseffekt, og uden den ville Jorden være ubeboelig, se boks om drivhuseffekten. Menneskets aktiviteter fører til øget udsendelse af Gr. C,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 Global temperaturafvigelse drivhusgasserne kuldioxid, metan og lattergas samt stoffer, der påvirker dannelse af ozon i den nederste del af atmosfæren. Hertil kommer industrielt fremstillede halocarboner (CFC er m.fl.), som både er effektive drivhusgasser, og som nedbryder ozonlaget i den mellemste del af atmosfæren, samt forskellige andre stoffer, som ikke nødvendigvis er drivhusgasser i sig selv, men som gennem forskellige processer i atmo År Den globale temperaturudvikling siden Kurven, som viser afvigelsen fra gennemsnittet i perioden , er baseret på målinger fra de nationale meteorologiske institutter, indsamlet af Climate Research Unit, University of East Anglia og det britiske meteorologiske institut Hadley Centre for Climate Prediction. (Grafik: Forfatteren) 4 GeologiskNyt 1/5

2 sfæren påvirker dannelsen og nedbrydningen af de primære drivhusgasser. Model af en europæisk vejrsatellit Meteosat. De europæiske meteorologiske institutter samarbejder om vejrsatellitter i organisationen EUMETSAT. (Foto: Forfatteren) Urbaniseringseffekt Globalt set er temperaturen steget,7 o C i de seneste 1 år. Stigningen er sket i to perioder, fra og igen siden Det viser målingerne, men kan vi stole på, at klimadataene viser den sande udvikling? Har man fx taget ordentligt hensyn til den såkaldte urbaniseringseffekt i opgørelsen af overfladetemperaturen? Mange vejrstationer, som for 1 år siden lå på landet, ligger i dag i eller tæt ved større byer, som opvarmer deres omgivelser. Det betyder, at vi ikke blot måler temperaturen på stedet, men samtidig registrerer, at der efterhånden kommer varmere og varmere by rundt om. Man kan sige, at termometret er blevet urbaniseret og endt i en varmeø. Og fordi en del målestationer nu ligger i umiddelbar nærhed af byer, er der en risiko for, at urbaniseringen udgør en uforholdsmæssigt stor del af den målte globale temperaturstigning, selv om målingerne korrigeres for dette. Der er flere undersøgelser, hvor man har sammenlignet temperaturudviklingen for målestationer i byområder og på landet, og her er man kommet frem til, at urbaniseringseffekten højst kan forklare 1 % af den observerede temperaturstigning. I en ny undersøgelse fra 24 har det britiske meteorologiske institut samlet nattetemperaturer fra 264 vejrstationer over hele verden siden 195. Nætterne som er der, hvor urbaniseringen slår kraftigst igennem deles op i blæsende og vindstille på baggrund af vindmålinger. Hvis urbaniseringen har en væsentlig betydning, vil den slå kraftigst igennem på de stille nætter. Her flytter, spreder og opblander vinden nemlig ikke den varme luft fra byen. Dataene præsenteres på to kurver. Én baseret på data fra de blæsende nætter og én baseret på data fra de vindstille nætter. Resultatet er, at de to kurver viser den samme temperaturstigning over de seneste 5 år, nemlig,19 ±,6 ºC pr. tiår. På basis af de mange studier konkluderes derfor, at urbaniseringseffekten tilsyneladende ikke spiller nogen væsentlig rolle i de seneste 5 års globale temperaturstigning. Temperaturen lidt oppe i atmosfæren Hvorfor stiger temperaturen ikke i hele den nederste del af atmosfæren? Det spørgsmål har givet anledning til en række undersøgelser og diskussioner. Temperaturen oppe i atmosfæren bestemmes på basis af målinger fra satellitter og ballonbårne instrumenter (radiosondemålinger). Satellitdataene skal bruges med særlig varsomhed, når man ser på længere tidsserier, dels fordi satellitterne har begrænset levetid, og en tidsserie derfor sammenstykkes af data fra flere generationer af satellitter, dels fordi de enkelte satellitters baner ændrer sig i satellittens levetid, de kommer gradvist lidt nærmere til Jorden. Når man korrigerer for disse effekter og sammenligner med radiosondedata, ser man en rimelig overensstemmelse, og man ser, at temperaturen stiger mindre lidt oppe i atmosfæren. En del af forklaringen på dette er udtynding af ozonlaget i den mellemste atmosfære i 2-3 km højde. Ozon er en drivhusgas, og den optager UV-stråling Klimasystemet og de processer, der beskrives i koblede atmosfæreocean-klimamodeller. (Grafik: DMI) GeologiskNyt 1/5 5

3 mm/år Lokale havniveau-tendenser fra , målt af TOPEX/Poseidon-satellitterne. Det er tydeligt, at det gør en stor forskel, hvor på kloden man måler. (Kilde: sealevel.colorado.edu; Leuliette, E. W, R. S. Nerem, and G. T. Mitchum, 24: Calibration of TOPEX/Poseidon and Jason altimeter data to construct a continuous record of mean sea level change. Marine Geodesy, 27(1-2), ) fra Solen. Ozonen nedbrydes af menneskeskabte CFC-gasser m.fl., og derfor er det blevet koldere i den mellemste atmosfære. Den afkøling breder sig længere ned i atmosfæren, og derfor er opvarmningen under ozonlaget mindre end ved jordoverfladen. Temp-stigningerne naturlige variationer? I undersøgelser, der har til formål at påvise klimaændringer og bestemme deres årsager, benyttes som udgangspunkt observationer og målinger samt klimamodeller. Observationer og målinger indgår i teoretiske og statistiske studier, og de sammenlignes med den klimaudvikling, som man kan beregne med klimamodeller. Man kan ved hjælp af statistiske metoder undersøge, om der er en sandsynlig sammenhæng imellem observerede klimaforhold og naturlige og menneskeskabte påvirkninger af klimasystemet. En amerikansk undersøgelse har fx antydet, at der er en sammenhæng imellem solaktivitet og temperatur 12. år tilbage. En anden undersøgelse viser, at en kortvarig nedgang i Solens aktivitet for 1.3 år siden satte tydelige klimatiske spor i form af en kuldeperiode. Og danske undersøgelser fra DMI viser, at variationer i Solens aktivitet og udstråling kan forklare en væsentlig del af temperaturvariationerne siden 15. Men undersøgelserne viser også, at stigningen siden 1975 er større, end solaktiviteten kan forklare. Med klimamodeller kan man beregne, hvor store naturlige klimavariationer (fx variationer i den globale middeltemperatur), der normalt vil forekomme inden for tidshorisonter på 1 til 1. år, hvis klimaet ikke påvirkes af ydre faktorer som vulkaner og menneskeskabt drivhuseffekt. Også forhistoriske data fra borekerner m.m. benyttes til at vurdere størrelsen af de naturlige klimavariationer. I andre undersøgelser er der foretaget sammenligninger af på den ene side observerede mønstre for klimaændringer og på den anden side de ændringer, klimamodellerne har beregnet sig frem til både klimaændringernes udvikling med tiden, deres regionale variationer, årstidsvariationer Globalt havniveau (1-dages middel) fra satellitterne TOPEX/Poseidon (røde punkter) og Jason-1 (grønne punkter) for perioden 1993 til 23. Den blå kurve viser 6-dages løbende middel. (Grafik modificeret af UVH efter: sealevel.colorado.edu; Leuliette, E. W, R. S. Nerem, and G. T. Mitchum, 24: Calibration of TOPEX/ Poseidon and Jason altimeter data to construct a continuous record of mean sea level change. Marine Geodesy, 27(1-2), ) og variationer op igennem atmosfæren, og man ser på flere klimaparametre, ikke kun temperaturen. I beregningerne kan man påvirke klimamodellerne med naturlige faktorer og/eller øget drivhuseffekt og aerosoler og se, hvordan den beregnede udvikling for de forskellige påvirkninger passer med den faktisk observerede. Sammenligningerne viser, at man får den bedste overensstemmelse mellem de observerede ændringer og den modelberegnede udvikling, hvis der tages hensyn både til naturlige og menneskeskabte påvirkninger. Endelig kan man kombinere de forskellige metoder og undersøgelser for at få et samlet billede af klimaændringerne og en mere sikker vurdering af årsagerne til disse ændringer. På basis af de mange forskellige undersøgelser har FN s klimaekspertpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) i sin seneste store rapport fra 21 konkluderet, at det er sandsynligt at det meste af CO 2 -emissioner (Gt C/år) Scenarier A1B A1T A1FI A2 B1 B2 IS92a ΔMSL (mm) TOPEX Jason 6-dages løbende middel Rate = 2,8 ±,4 mm/år -2 Årstidsvariationer Univ. of Colorado 24_rel3. er fjernet Stabilisering ved 55 ppm den opvarmning, der er konstateret de seneste 3-5 år, skyldes menneskets aktiviteter. Stiger vandstanden i verdenshavene? Hvis temperaturen på Jorden stiger som følge af menneskets udledning af drivhusgasser, så er der to faktorer, som kan bidrage til globale vandstandsstigninger. Dels udvider vandet sig som følge af opvarmningen, dels smelter gletschere, iskalotter i bjergområder, Grønlands indlandsis og det antarktiske isskjold. Men stiger vandstanden i verdenshavene så nu? For at besvare spørgsmålet er der brug for observationer fra hele Jorden og over en længere årrække. Der sker nemlig hele tiden (fra år til år og årti til årti) forskydninger i vandstanden. Disse variationer hænger sammen med langsomme, naturlige, små skift og variationer i oceanernes strømninger og temperaturforhold. Dermed er der inden for et eller flere årtier nogle steder, År Oversigt over alternative scenarier for fremtidige udslip af drivhusgasser. FN s klimaekspertpanel IPCC har senest i 2 gennemført et omfattende scenariearbejde, som viser en række mulige alternative udviklingsperspektiver. Der er opstillet 4 scenarier samlet i grupper med betegnelserne A1, A2, B1 og B2. Det grå bånd viser det interval, som udslippene skal holde sig indenfor, hvis atmosfærens koncentration af drivhusgasser skal stabiliseres på 55 ppm, svarende til ca. det dobbelte af koncentrationen, før industrialiseringen satte ind. Koncentratinen i dag ligger på 38 ppm.(grafik: UVH modificeret efter IPCC) 6 GeologiskNyt 1/5

4 hvor vandstanden stiger, og andre steder, hvor den falder. Desuden er der bevægelser af landet på grund af geologiske forhold. I Danmark fx hæver den nordøstlige del af landet sig stadig efter den sidste istid. Derfor er det ikke nok at se på lokale observationer af vandstanden, men globale data er nødvendige, og her har satellitterne i de seneste årtier givet vigtig information. Når man ser på alle tilgængelige målinger og satellitdata, er der ikke tvivl om, at vandstanden i oceanerne globalt set er stigende. IPCC konkluderer i sin videnskabelige rapport fra 21, at den globale vandstand i det 2. århundrede er steget mellem 1 og 2 cm. Fremtidens klima Når man skal vurdere fremtidige menneskeskabte klimaændringer, er det nødvendigt at fremskrive udslip af drivhusgasser og andre stoffer, som påvirker klimaet. Drivhusgasudslip har været en indbygget virkning af økonomisk og teknologisk udvikling, siden den industrielle revolution startede i slutningen af 17-tallet, men der er ingen simpel sammenhæng mellem økonomisk vækst, samfundsudvikling og de vigtigste kilder til drivhusgasudslip over længere tidshorisonter. Derfor opstilles scenarier, som er alternative billeder af fremtidige udviklingstendenser. Ud fra scenarierne kan man så beregne, hvordan drivhusgasudslippene vil udvikle sig og endelig ved hjælp af klimamodeller hvordan den fremtidige klimaudvikling kan se ud for en vifte af fremtidsscenarier. Klimamodeller er matematiske ligninger, som beskriver klimasystemet og vekselvirkninger mellem dets forskellige komponenter Temperaturændring ( C) Scenarier A1B A1T A1FI A2 B1 B2 IS92a (TAR-metode) År AII IS92 Bjælkerne viser omfanget i 21 beregnet vha. flere modeller Globale temperaturændringer frem til år 21 for rækken af IPCC-scenarier i figuren vist nederst på forrige side. (Grafik: UVH modificeret efter IPCC) ud fra fysikkens love og konstaterede sammenhænge. Ligningerne løses på store edbanlæg. IPCC har i sin seneste rapport (IPCC, 21), på basis af bl.a. beregninger med DMI s vejr- og klimamodeller, vurderet, at den globale temperatur frem til år 21 vil stige mellem 1,4 og 5,8 grader for en vifte af scenarier for udslip af drivhusgasser og andre stoffer, som påvirker klimaet. For de nærmeste 4-5 år er forskellen på scenarierne forholdsvis lille, fordi en betydelig del af opvarmningen skyldes de drivhusgasudslip, der allerede er sket. Derimod afhænger udviklingen i anden halvdel af århundredet meget af udslippene over de næste årtier. De allernyeste resultater viser, at det ikke kan udelukkes, at temperaturstigningen i 21 kan blive endnu større end 5,8 grader. For et mellemscenario viser beregningerne for Danmark, at temperaturen i løbet af århundredet stiger 3-5 grader. Der kommer mindre nedbør om sommeren, men når det regner, regner det kraftigere, og der kommer mere nedbør om efteråret og om vinteren. Der kommer måske flere storme, og havenes vandstand stiger, alt sammen ændringer, som har betydning for naturen og samfundet. Drivhuseffekten og atmosfærens strålingsbalance Jordens klimasystem Jordens klimasystem, som består af atmosfæren, oceanerne, is og sne, landoverfladen og biosfæren, får hovedparten af sin energi fra Solen. Solen er en kugle af glødende luftarter 15 mio. km væk, og den udsender strålingsenergi i form af lys. Jorden modtager således hele tiden energi fra Solen. Noget af solstrålingen (ca. 3%) kastes tilbage til verdensrummet fra skyerne, luften og Jordens overflade, 2 % absorberes af atmosfæren, mens resten - ca. 5 % - når ned til jordoverfladen, hvor det absorberes af land og oceaner, som derved varmes op. Jordoverfladen slipper af med varmen gennem varmestråling til atmosfæren og til verdensrummet. Når varmestrålingen passerer gennem atmosfæren, absorberes den af skyer, partikler og visse luftarter i atmosfæren. Dvs., at der optages energi fra strålingen, hvorved atmosfæren opvarmes. Atmosfæren er en blanding af mange forskellige luftarter. Hver type af luftmolekyle vil absorbere varmestråling fra bestemte bølgelængdeområder. De vigtigste gasser, som absorberer varmestråling fra jorden, er vanddamp, kuldioxid, metan, lattergas og ozon såkaldte drivhusgasser. Atmosfæren slipper af med varme, ved at skyerne og drivhusgasserne udsender varmestråling, både opad og ned mod Jordoverfladen, som derved får varmestråling retur fra atmosfæren. Drivhusgassernes virkning Drivhusgasserne virker derfor som en slags isolerende lag, der lader solens stråler komme ind og forhindrer varmen i at slippe ud som glasset i et drivhus. Selv om det ikke er de samme fysiske processer, der gør drivhuset varmt, har denne egenskab ved atmosfæren fået navnet drivhuseffekten og de gasser, der er årsag til den, kaldes drivhusgasser. Uden drivhuseffekten ville Jordoverfladens temperatur alt andet lige være ca. 33 o C koldere end den er, og Jorden ville være ubeboelig. Jordens årlige globale energibalance. Af den indkommende solstråling absorberes ca. halvdelen af overfladen, som sender energien op i atmosfæren som varmestråling. Atmosfæren tilføres desuden energi gennem varmeledning fra jordoverfladen og oceanerne samt evapotranspiration, dvs. fordampning af vand, is og sne fra overfladen samt fra planterne. Ved toppen af atmosfæren er der balance mellem den stråling, der kommer fra Solen og den, der sendes ud til verdensrummet. (Grafik: DMI) GeologiskNyt 1/5 7

5 Vandtransporten i Nordatlanten. (Grafik: DMI) Vandstandsstigninger har betydelige effekter langs kysterne. (Foto: Forfatteren) Fremtidige vandstandsstigninger Frem til år 21 er det for viften af fremtidige udslip af drivhusgasser beregnet, at den globale vandstand vil stige yderligere mellem 9 og 88 cm som følge af varmeudvidelse og afsmeltning af gletschere og iskalotter. Til gengæld opvejer afsmeltning i Grønland og tilvækst i isdækket ved Antarktis næsten hinanden. Antarktis vokser, fordi varmere luft i området kan indeholde mere vanddamp, der vil falde som sne og ophobe sig. Efter 21 vil den globale vandstand fortsætte med at stige i mange hundrede år selv hvis drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren er stabiliseret på grund af den langsomme opvarmning af oceanernes dybere dele. Bryder Golfstrømmen sammen? Vindene medvirker til transport af varme og dermed energi fra ækvator mod polerne, og også oceanerne transporterer varme mod polerne. Fx betyder Golfstrømmen, at klimaet i Nordvesteuropa er noget varmere end på tilsvarende breddegrader andre steder. Havstrømme drives af vinden og af forskelle i massefylde i vandet. Vinden påvirker vandbevægelsen i de øverste 5-1 m, og længere nede drives bevægelserne af forskelle i vandets temperatur og saltholdighed. Koldt vand er tungere end varmt vand, og salt vand er tungere end ferskt vand. Derfor synker koldt og salt vand ned. I Nordatlanten dannes dybvand især i det Arktiske Ocean og de Nordiske Have og også i Grønlandshavet og ved Labrador. Denne nedsynkning af vand betyder, at der strømmer relativt varmt overfladevand mod nord i Golfstrømmen. Det har været diskuteret, om den øgede drivhuseffekt med øget nedbør i de arktiske egne og øget afsmeltning vil føre til, at Golfstrømmen bryder sammen. Beregninger med klimamodeller viser, at strømmen vil svækkes noget, men den vil ikke bryde sammen, og selv om den svækkes, vil den globale opvarmning stadig føre til opvarmning i Nordvesteuropa. Risikoen for store og uventede ændringer som fx nedbrydning af Golfstrømmen blev diskuteret i den seneste IPCC-rapport. Her konkluderes, at sandsynligheden for sådanne begivenheder er lav i det 21. århundrede, men at overraskelser ikke kan udelukkes, da systemet ikke er fuldstændigt forstået og klimamodellerne ikke er perfekte. Det kan heller ikke udelukkes, at den øgede drivhuseffekt kan sætte gang i ændringer, som kan føre til sådanne hændelser i de efterfølgende århundreder. Jo større klimaændringer der sker, jo større er risikoen for sådanne hændelser. Konklusion Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren er steget kraftigt siden industrialiseringen begyndte. I de seneste 1 år er temperaturen steget, og det er sandsynligt, at stigningen de seneste 35-5 år skyldes men- Med stigende temperaturer ventes færre situationer med glatføre. (Foto: Forfatteren) Skovrydning bidrager til udslip af kuldioxid, mens plantning binder kuldioxid. (Foto: Forfatteren) 8 GeologiskNyt 1/5

6 neskets aktiviteter. Der er også andre ændringer i klimasystemet, fx øget nedbør på den nordlige halvkugles kontinenter, længere vækstsæson og mindre is på søer og floder. Fremtidige klimaændringer kan ikke undgås selv hvis vi hurtigt kunne stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser omkring det nuværende niveau, ville vi få en global temperaturstigning på yderligere 1 o C på grund af de udslip af drivhusgasser, der er sket over de seneste årtier. Klimaændringer har betydning for mange sektorer i samfundet fx jordbrug, skovbrug, sundhed, transport, kyster og havne og dimensionering af bygninger og infrastruktur. Fremskrivninger af klimaudviklingen er vigtig for beslutningstagerne både i det politiske system, ved offentlige myndigheder og i private firmaer. På basis af klimascenarier kan beslutningstagerne vurdere behov for strategier for tilpasning til klimaændringer og for reduktioner af drivhusgasudslip. Og da de politiske beslutninger nu har betydning for udviklingen senere i århundredet, er det vig- tigt, at klimamodellerne løbende forbedres, og at usikkerhederne mindskes. Litteratur: IPCC, 21. Climate Change 21. The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Redigeret af Houghton, J.T.; Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden og D. Xiaosu. Cambridge University Press, Cambridge. 944 sider. Oversættelse af rapportens Resume for Beslutningstagere findes i rapport 1-9 fra Danmarks Klimacenter/DMI. Rapporten er tilgængelig på Jørgensen, A.M.K, Fenger, J. og Halsnæs, K., 22. Den globale opvarmning - Bekæmpelse og tilpasning. Gads Forlag, København. 181 sider. Med mindre nedbør om sommeren kan jordbruget, især på de lette jorder, få behov for mere kunstvanding. (Foto: Forfatteren) Vejr for enhver Vejr, klima og miljø Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Munksgaard, København. 256 sider. På DMI s hjemmeside findes info om drivhuseffekt og klima m.m. Granit som kystsikring Fra marts til maj bliver der anbragt op til et ton tunge granitsten ved klitterne ud for Søndervig ved Ringkøbing Fjords nordvestlige hjørne og Vesterhavet. Kystdirektoratet, der står bag kystsikringsprojektet, har sat dobbeltbemanding på entreprenørmaskinerne, fordi man vil have arbejdet færdiggjort, inden turisterne ankommer i juni. Kystdirektoratet har foreløbig kalkuleret med, at der skal bruges ca. 4 tons ekstratung granit til kystsikringen, således at havet ikke æder yderligere af klitten. Kystdirektoratet har valgt at sikre kysten og klitterne ved Søndervig, fordi havet siden efteråret har spist omkring 25 meter af kysten. Ringkjøbing Amts Dagblad/SLJ Olivin på Grønland Seqi Olivine A/S, officielt ejet af canadiske Crew Gold Corporation, har efter kun to års forberedende undersøgelser fået licens til udvindelse af olivin i den vestgrønlandske Seqinnersuusaaq-forekomst beliggende 64 59'N 'W nær Tasiussarssuaq Fjord omtrent 9 km nord for Nuuk. Licensen omfatter ca. 7 km 2, og projektet er samfinancieret med Minelco AB, der er ejet af det svenske LKAB, og som bla. ejer Kiruna og Malmberget-jernforekomsterne i Sverige. Minelco AB vil have det driftsmæssige ansvar. I første omgang regnes der GeologiskNyt 1/5 med en produktion på 1-2 mio. tons olivin af forskellig kvalitet. Olivin (Fe,Mg) 2 SiO 4 anvendes bl.a. til stålfremstilling som slag conditioner, i støberiarbejde til produktion af fx mangan-stål samt produktion af slibemiddel (sand) til sandblæsning. Seqinnersuusaaq-olivinen udvindes fra enten en homogen eller lagdelt dunit og er en magnesium-rig olivin (højt forsterit-indhold) med wt% MgO og 7-8 wt% FeO tot. Ifølge Seqi Olivine A/S satser man mest på sandblæsning og produktion af olivin til støberier fremfor stålindustrien, og man forventer, at minen i nær fremtid bliver en seriøs konkurrent til især de norske olivinforekomster. Crew/TBT Iransk jordskælv Et kraftigt jordskælv, som blev målt til 6,4 på Richterskalaen, ramte d. 22. februar kl lokal tid flere bjerglandsbyer i det sydøstlige Iran. De iranske myndigheder meldte hen under aften samme dag, at ca. 4 mennesker var blevet dræbt som følge af jordskælvet. Redningsarbejdet blev besværliggjort af vedvarende regn og blokerede veje, men det lykkedes dog de iranske redningsmandskaber inden mørkets frembrud at bjærge omkring 5 landsbybeboer med behov for hospitalsbehandling. Jordskælvets epicentrum lå ca. 6 kilometer nordvest for byen Kerman i det sydøstlige Iran. Jordskælvet er det kraftigste, der har ramt Iran, siden det jordskælv, der ramte byen Bam i december 23, dræbte omkring 3. mennesker. Bam ligger kun 2 kilometer fra Kerman. AFP/SLJ Fund af 4 mio. år gamle knogler Et hold antropologer fra Indiana University har udgravet fossiler af tidilige mennesker i Gona, der ligger i Afar-regionen i Etiopien. De mener, at de har fundet knogler fra ni individer af arten Ardipithecus ramidus, der levede for mellem 4,3 og 4,5 mio. år siden. Mens biomolekulære beviser hjælper os til at datere de store begivenheder i abernes og menneskernes evolution, er der intet, der er bedre end fossiler, når det drejer sig om at danne sig et billede af anatomien og vores forfædre adfærdsmønstre, udtaler Mark Weiss, der er ansat ved The National Science Foundation, som delvist har støttet udforskningen. Og han forsætter: Den sene miocæne til tidlige pliocæne tid er specielt vigtig, da det var deromkring, at vores forfædres og chimpansernes linier blev adskilt. Ethvert nyt fossil fortæller os en smule mere af historien om de tidlige stadier i menneskets oprindelse. Adskillige etiopiske udgravninger har resulteret i humanoide fossiler fra den tidsperiode. Gona-udgravningen har tidligere været kendt for fundet af det ældste stenværktøj nogensinde. Resultatet er at finde i januar-udgivelsen af Nature. 9

Drivhuseffekt og klimaændringer

Drivhuseffekt og klimaændringer Drivhuseffekt og klimaændringer - diskussion af en række aktuelle spørgsmål (Foto: Forfatteren) Af Anne Mette K. Jørgensen, divisionschef, DMI De seneste 15 år har den menneskeskabte drivhuseffekt for

Læs mere

1. Er Jorden blevet varmere?

1. Er Jorden blevet varmere? 1. Er Jorden blevet varmere? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Ja, kloden bliver varmere. Stille og roligt får vi det varmere og varmere. Specielt er det gået stærkt gennem de sidste 50-100

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Hvordan bliver klimaet fremover? og hvor sikre er forudsigelserne?

Hvordan bliver klimaet fremover? og hvor sikre er forudsigelserne? Hvordan bliver klimaet fremover? og hvor sikre er forudsigelserne? Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret den 9. oktober 2007 Anne Mette K. Jørgensen Chef, Danmarks Klimacenter, DMI Hvorfor er vi nu så

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI

Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI MiljøForum Fyn Årsmøde 2007 Op og ned på klimadebatten Anne Mette K. Jørgensen Danmarks Klimacenter, DMI Menneske eller natur? Hvad ved vi om fremtidens klima? Hvad kan vi gøre for at begrænse fremtidige

Læs mere

Klodens temperatur og drivhuseffekten.

Klodens temperatur og drivhuseffekten. Klodens temperatur og drivhuseffekten (vers. 1.0, 17-0-09) Klodens temperatur og drivhuseffekten. Grundlæggende bestemmes jordens temperatur af en energibalance mellem 1) stråling fra solen, der absorberes

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk Nr. 5-2008 Indlandsisen i fremtiden Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1.

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

menneskeskabte klimaændringer.

menneskeskabte klimaændringer. Menneskeskabte klimaændringer - fup og fakta Interview med Eigil Kaas, DMI Der tales meget om menneskeskabte klimaændringer, og det fyger omkring med påstande - men hvad er egentlig fup og hvad er fakta.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten

Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten Klimaændringer & global opvarmning Spørgsmål til teksten 1. Hvad er specielt ved de klimaændringer vi taler om i dag? 2. Hvis global opvarmning er en alvorlig trussel mod mennesket / livet på jorden, Hvad

Læs mere

Nr. 4-2007 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium, september 2009

Nr. 4-2007 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium, september 2009 Nr. 4-2007 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Fag: Fysik A/B/C Udarbejdet af: Ole Ahlgren, Rønde Gymnasium, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Forklar, hvad der menes med begrebet albedo.

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 30 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget og Miljøudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 30.

Læs mere

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger?

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Eigil Kaas Niels Bohr Institutet Københavns Universitet 1 HVAD ER DRIVHUSEFFEKTEN? 2 3 Drivhusgasser: H 2 O, CO 2, CH

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Geografi - facitliste August 2007 1/23 G5 Indledning Norden Danmark, Norge, Sverige og Finland kaldes sammen med Island for de nordiske lande. På mange områder er der tætte bånd mellem befolkningerne i de nordiske lande. De

Læs mere

Vejledning i anvendelse af udledningsscenarier

Vejledning i anvendelse af udledningsscenarier Vejledning i anvendelse af udledningsscenarier Titel: Vejledning i anvendelse af udledningsscenarier Udarbejdet af DMI i samarbejde med MST. September 2018. Vejledning i anvendelse af udledningsscenarier

Læs mere

IPCC gennem tiden. Af Anne Mette K. Jørgensen, Bjarne Siewertsen & Niels Hansen, DMI

IPCC gennem tiden. Af Anne Mette K. Jørgensen, Bjarne Siewertsen & Niels Hansen, DMI IPCC gennem tiden Af Anne Mette K. Jørgensen, Bjarne Siewertsen & Niels Hansen, DMI Viden om drivhuseffekten og menneskets bidrag til at øge den går mere end 100 år tilbage, men over det seneste par årtier

Læs mere

Gentofte og fjernvarmen

Gentofte og fjernvarmen Gentofte KOMMUNE og fjernvarmen Undervisningsmodul 3 Fra skraldespand til radiator Varmen kommer fra vores affald Nede under jorden i Gentofte Kommune ligger der en masse rør. I de rør løber der varmt

Læs mere

Havvandsstigningerne kommer

Havvandsstigningerne kommer Havvandsstigningerne kommer Kristine S. Madsen, DMI kma@dmi.dk Vand i Byer stormøde 2018 30. august 2018, Vikingeskibsmuseet, Roskilde Stormfloder Stormflod: Forhøjet vandstand i havet, minimum 20-års

Læs mere

Klimaændringer de seneste 150 år

Klimaændringer de seneste 150 år 10 Klimaændringer de seneste 150 år Næsten dagligt præsenteres vi for katastrofer i medierne, der tilskrives klimaændringer: orkaner, oversvømmelser, tørke. Det er dog ikke muligt at koble enkelte vejrbegivenheder

Læs mere

Baggrundsmateriale noter til ppt1

Baggrundsmateriale noter til ppt1 Baggrundsmateriale noter til ppt1 Dias 1 Klimaforandringerne Afgørende videnskabelige beviser Præsentationen giver en introduktion til emnet klimaforandring og en (kortfattet) gennemgang af de seneste

Læs mere

Hvordan påvirker gyllehåndteringssystemer husdyrgødningens klimaeffekt

Hvordan påvirker gyllehåndteringssystemer husdyrgødningens klimaeffekt Hvordan påvirker gyllehåndteringssystemer husdyrgødningens klimaeffekt (herunder køling, flytning fra stald til lager, separering og forbrænding) Sven G. Sommer Tekniske fakultet, Syddansk Universitet

Læs mere

Klimaændringer i Arktis

Klimaændringer i Arktis Klimaændringer i Arktis 1/10 Udbredelsen af den arktiske polaris Med udgangspunkt i en analyse af udviklingen i polarisens udbredelse, ønskes en vurdering af klimaændringernes betydning for de arktiske

Læs mere

Klimaændringer. hvordan bliver det i Danmark?

Klimaændringer. hvordan bliver det i Danmark? DHI er en selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation, hvis mission er at fremme teknologisk udvikling og kompetenceopbygning indenfor områderne vand, miljø og sundhed. Instituttet

Læs mere

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010

TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP. Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 TAG KLIMAUDFORDRINGEN OP Preben Buhl Forbrugeraften i Lillerød Brugsforening 6. maj 2010 KLIMAET I NYHEDERNE Torsdag d. 10.9. 2009 FN S KLIMAPANEL (IPCC) DEN NATURLIGE DRIVHUSEFFEKT Sollys Drivhusgasserne

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Mentale landkort over klimasystemet

Mentale landkort over klimasystemet KØBENH AV NS UNIVERSITET Mentale landkort over klimasystemet skrevet af Philipp von Hessberg & Ole John Nielsen, (v 1.1, 5. 9. 009) Hvorfor er der så langt mellem 1) klimaforskernes forståelse af de menneskeskabte

Læs mere

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn:

Klima og. klode. økolariet undervisning. for at mindske udledningen. Navn: Slutopgave Lav en aftale med dig selv! Hvad vil du gøre anderledes i den kommende tid for at mindske udledningen af drivhusgasser? (Forslag kan evt. findes i klimaudstillingen i kælderen eller på www.1tonmindre.dk)

Læs mere

Stormfloder i et klimaperspektiv

Stormfloder i et klimaperspektiv Stormfloder i et klimaperspektiv Kristine S. Madsen, DMI kma@dmi.dk DANCORE-dag 2017 Oversvømmelser i kystområder Klima - Samfund - Løsninger 27. oktober 2017, Geocenter Danmark, København Stormfloder

Læs mere

Fremtidens klima og ekstremvejr i Danmark

Fremtidens klima og ekstremvejr i Danmark Fremtidens klima og ekstremvejr i Danmark Hvad observationer og modeller fortæller os om fremtidens klima Ole B. Christensen (PhD, seniorforsker) Forsknings- og udviklingsafdelingen Danmarks Meteorologiske

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 33 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 33 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 33 Offentligt Notat om hovedpunkter i Synteserapporten til IPCC s Femte Hovedrapport Baggrund IPCC har ved et pressemøde i København d. 2.

Læs mere

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN

7 QNL /LJHY JW VDPPHQVDWWHYDULDEOH +27I\VLN 1 At være en flyder, en synker eller en svæver... Når en genstand bliver liggende på bunden af en beholder med væske er det en... Når en genstand bliver liggende i overfladen af en væske med noget af sig

Læs mere

Klimaviden Global opvarmning på vippen? Polarfronten

Klimaviden Global opvarmning på vippen? Polarfronten TEMA I Klimaviden Hovedparten af verdens klimaforskere tilslutter sig efterhånden teorien om global opvarmning. Også politikerne hælder i stigende grad til ideen om, at den menneskeskabte udledning af

Læs mere

vores dynamiske klima

vores dynamiske klima Odense Højskoleforening, 23/10 2008 Jordens Klima - hvad iskernerne fortæller om vores dynamiske klima Sune Olander Rasmussen centerkoordinator og klimaforsker (postdoc) Center for Is og Klima Niels Bohr

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode Naturvidenskabelig metode Introduktion til naturvidenskab Naturvidenskab er en betegnelse for de videnskaber der studerer naturen gennem observationer. Blandt sådanne videnskaber kan nævnes astronomi,

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Klimaprojekter i Arktis 2011

Klimaprojekter i Arktis 2011 Klimaprojekter i Arktis 2011 Aktiviteter støttet af ordningen for klimastøtte til Arktis - DANCEA Herunder findes en oversigt over projekter som har modtaget økonomisk støtte fra ordningen for klimastøtte

Læs mere

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk

Undervisningsmateriale til udvalgte artikler fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab Se mere på www.aktuelnaturvidenskab.dk Nr. 2-2008 Indlandsisen sveder Fag: Naturgeografi B, Fysik B/C, Kemi B/C Udarbejdet af: Lone Als Egebo, Hasseris Gymnasium & Peter Bondo Christensen, DMU, september 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Analysér

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Solen - Vores Stjerne

Solen - Vores Stjerne Solen - Vores Stjerne af Christoffer Karoff, Aarhus Universitet På et sekund udstråler Solen mere energi end vi har brugt i hele menneskehedens historie. Uden Solen ville der ikke findes liv på Jorden.

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Historien om Limfjordstangerne

Historien om Limfjordstangerne Historien om Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt får du indblik i Limfjordstangernes udvikling fra istiden til nutiden. Udviklingen belyses ved analyse af kortmateriale, hvorved de landskabsdannende

Læs mere

Side 1 af 6 Jorden koger og bliver stadig varmere, viser ny klimarapport. 2015 var rekordvarm og fyldt med ekstreme vejrhændelser. På mange parametre går det faktisk præcis, som klimaforskerne har advaret

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

Klimatilpasning og detaljerede højdedata

Klimatilpasning og detaljerede højdedata Klimatilpasning og detaljerede højdedata 1 Klimatilpasning og detaljerede højdedata Dette notat er en kort beskrivelse af fakta, råd og vejledning om detaljerede højdedatas betydning for indsatsen mod

Læs mere

Skitseprojekt Åmosen. Bilag 6 til hovedrapporten. Opgørelse af CO 2 -emissioner fra arealer i Åmosens projektområde, som berøres af scenarie 3 og 4.

Skitseprojekt Åmosen. Bilag 6 til hovedrapporten. Opgørelse af CO 2 -emissioner fra arealer i Åmosens projektområde, som berøres af scenarie 3 og 4. Skitseprojekt Åmosen Bilag 6 til hovedrapporten Opgørelse af CO 2 -emissioner fra arealer i Åmosens projektområde, som berøres af scenarie 3 og 4. Af Bent Aaby Skov- og Naturstyrelsen (SNS) v. skovrider

Læs mere

Klimascenarier for Danmark

Klimascenarier for Danmark Klimascenarier for Danmark Projektrapport af Anne Mette K. Jørgensen, Ole B. Christensen og Wilhelm May Resume EU-landene vedtog i 1996 en målsætning om, at den globale temperatur højst må stige 2 C efter

Læs mere

MILJØstyrelsen Juni 2005 Klima og Miljøstøtte Jr. Nr. 1034-0544

MILJØstyrelsen Juni 2005 Klima og Miljøstøtte Jr. Nr. 1034-0544 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt MILJØstyrelsen Juni 2005 Klima og Miljøstøtte Jr. Nr. 1034-0544 Notat om 2-graders målsætningen: Hvad indebærer den,

Læs mere

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil Indhold 1. Hvem er CONCITO? 2. Klimaudfordringen 3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil 4. Hvad siger FN, at vi kan og bør gøre? 5. Hvad kan vi selv gøre? Hvem er CONCITO? Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Med andre ord: Det, som før var tillagt naturlige variationer i klimaet, er nu også tillagt os mennesker.

Med andre ord: Det, som før var tillagt naturlige variationer i klimaet, er nu også tillagt os mennesker. Ubelejlig viden HENRIK SVENSMARK Den seneste udgave af FNs klimapanels (IPCC) rapport SR15 blev offentliggjort for nylig. Rapporten er den seneste i en lang række af klimarapporter, som alle indeholder

Læs mere

Vejledning til EarthClimatePerformance Indhold

Vejledning til EarthClimatePerformance Indhold Vejledning til EarthClimatePerformance Indhold s. 2 s. 11 s. 16 s. 49 s. 59 s. 65 s. 70 s. 73 s. 85 Første ark viser landenes klodeklimagæld i 2009 (for perioden 2000-2009) Andet ark viser udviklingen

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER

FØRSTE BOG OM KLIMA OG VEJR BERNDT SUNDSTEN & JAN JÄGER Forskerne tror, at jordens klima forandres, fordi vi slipper alt for meget ud i naturen. Forstå, hvorfor jordens klima er ved at blive varmere. For at kunne løse dette store problem, må vi hjælpes ad.

Læs mere

Energibalance og klimafølsomhed

Energibalance og klimafølsomhed 15 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Drivhuseffekten er den bedst forståede og kortlagte af de mekanismer, der kan lede til klimaændringer. Af Eigil Kaas og Peter L. Langen Klimaet på vores

Læs mere

Byen som geotop. 1. Indledning. 2. Sammenhængende beskrivelse af Geotopen

Byen som geotop. 1. Indledning. 2. Sammenhængende beskrivelse af Geotopen Byen som geotop 1. Indledning I det 20. århundrede er befolkningen i verdens byer vokset fra 220 mio. til 2,8 mia. og 2008 markerer tidspunktet, hvor mere end halvdelen af verdens indbyggere bor i byer.

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Bitumenstabiliserede bærelag

Bitumenstabiliserede bærelag Bitumenstabiliserede bærelag Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der findes i dag flere alternative anvendelser for genbrugsasfalt. Bitumenbundet genbrugsasfalt kan produceres efter flere

Læs mere

GLOBALE KLIMAÆNDRINGER - HVORFOR, HVORDAN OG HVORNÅR?

GLOBALE KLIMAÆNDRINGER - HVORFOR, HVORDAN OG HVORNÅR? GLOBALE KLIMAÆNDRINGER - HVORFOR, HVORDAN OG HVORNÅR? Professor Eigil Kaas Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet ATV MØDE KLIMAÆNDRINGERS BETYDNING FOR VANDKREDSLØBET HELNAN MARSELIS HOTEL 4.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Figur 1. Skyerne - en vigtig men mindre godt forstået spiller i det globale klimasystem 2.

Figur 1. Skyerne - en vigtig men mindre godt forstået spiller i det globale klimasystem 2. KØBENH AV NS UNIVERSITET Hvad er klima? skrevet af Philipp von Hessberg (v 1.2,. 10. 2009) Klima er gennemsnitset for en lokalitet eller en region. Man bruger normalt 30 års gennemsnitsværdier til at beskrive

Læs mere

Fra miljøsynder til eftertragtet råstof

Fra miljøsynder til eftertragtet råstof Fra miljøsynder til eftertragtet råstof Kapitlet præsenterer eleverne for CO 2 set fra flere vinkler: Som en vigtig kemisk forbindelse både i naturen og industrien og som en livsnødvendig, men også problematisk

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster

Sammenfattende redegørelse VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2. Løgumkloster VVM-redegørelse og miljørapport for etablering af solenergianlæg etape 2 Løgumkloster TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2016 Indhold Formalia... 3 Baggrund... 3 Sammenfattende redegørelse... 4 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Golfstrømmen. A070012 07-7 Troels Banke A070036 07-7 Pia Damsgaard A070040 07-7 Lasse Dobritz Duusgaard

Golfstrømmen. A070012 07-7 Troels Banke A070036 07-7 Pia Damsgaard A070040 07-7 Lasse Dobritz Duusgaard Professionshøjskolen University College Nordjylland 2008 Golfstrømmen Læreruddannelsen Aalborg Fag: Naturfagligt fællesforløb Eksamensmåned og -år: Juni 2008 Studienr.: Stamhold: Søjle: Navn: A070012 07-7

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Klima tilpasning på Fanø

Klima tilpasning på Fanø Klima tilpasning på Fanø Diger, stormfloder, havstigninger Agenda21-gruppens digegruppe : Svend Lauridsen, Sønderho, talsmand Oluf Holm, Sønderho Niels Christian Nielsen, Nordby Michael Møller, Nordby

Læs mere

Udkast til en dansk klimalov

Udkast til en dansk klimalov Udkast til en dansk klimalov Kim Ejlertsen NOAH - Friends of the Earth Denmark Klimaloven bliver den Europas stærkeste? 11. oktober 2012 Nationalmuseet, Festsalen, København Sammenhæng mellem sandsynligheden

Læs mere

Sæt pris på klimaet. Få svar på alle spørgsmålene lige fra Kyoto til drivhuseffekten

Sæt pris på klimaet. Få svar på alle spørgsmålene lige fra Kyoto til drivhuseffekten Hvad er drivhuseffekten egentlig og hvad går Kyoto-aftalen ud på? Danmark har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser svarende til, at alle biler, busser og tog i Danmark skal stå stille.

Læs mere

Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? Hvorfor er kvantecomputeren fremtidens supercomputer?

Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? Hvorfor er kvantecomputeren fremtidens supercomputer? Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? På mange måder er den informations-teknologiske "Jens Vejmand" ("hvem sidder der bag skærmen...") en saga blot. Teknologien flytter væk fra skrivebordet

Læs mere

NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL

NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL NÅR VEJRET SKIFTER UDEN VARSEL Forstå, hvordan pludselige skift i vejret påvirker køreoplevelsen. EN RAPPORT FRA 2 RESUMÉ 4 Når godt vejr bliver til dårligt og dårligt vejr bliver værre 5 Vejrforhold i

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere