ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører"

Transkript

1 ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører 0

2 Kære SSH elev Hermed en praktikmappe for Social og Sundhedshjælperelever. Den er blevet til i et samarbejde mellem Lolland, Vordingborg og Guldborgsund kommune, samt SOSU Skolen i Nykøbing F. Den er lavet således, at du på en overskuelig måde kan arbejde med dine mål. Under alle målene er der plads til, at du selv kan tilføje kommentarer. Vi glæder os til at få din tilbagemelding om, hvordan du oplever at arbejde med praktikmappen. Rigtig god fornøjelse. 1

3 Overblik over temaer og mål. Arbejdspladsen, samarbejde og læring Mål 1 introduceres i praktik 1A Mål 19 introduceres i praktik 1A Mål 3 introduceres i praktik 2 Relationer, kommunikation, dokumentation Mål 2 introduceres i praktik 1B Mål 13 introduceres i praktik 1B Mål 14 introduceres i praktik 1B Mål 15 introduceres i praktik 1B Mål 16 introduceres i praktik 2 Personlig pleje, praktisk hjælp, hygiejne Mål 4 introduceres i praktik 1A Mål 5 introduceres i praktik 1A Mål 7 introduceres i praktik 1B Mål 8 introduceres i praktik 2 Forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering Mål 6 introduceres i praktik 1B Mål 9 introduceres i praktik 1B Mål 10 introduceres i praktik 1B Mål 11 introduceres i praktik 1B Mål 12 introduceres i praktik 2 Arbejdsmiljø Mål 17 introduceres i praktik 1B Mål 18 introduceres i praktik 2 2

4 Overblik over praktikperioder og mål. Skemaet nedenfor er vejledende. Det kan være, at situationen gør det relevant, at starte med andre mål Praktikperiode Praktik 1A Praktik 1B Praktik 2 Forslag til hvornår målene, kan introduceres i praktikken Arbejdspladsen, samarbejder & læring: Mål Personlig pleje, praktisk hjælp, hygiejne: Mål 4+5 Relationer, kommunikation & dokumentation: Mål Personlig pleje, praktisk hjælp & hygiejne: Mål 7 Forebyggelse, sundhedsfremme & rehabilitering: Mål Arbejdsmiljø: Mål 17 Arbejdspladsen, samarbejder & læring Mål 3 Relationer, kommunikation & dokumentation: Mål 16 Personlig pleje, praktisk hjælp & hygiejne Mål 8 Forebyggelse, sundhedsfremme & rehabilitering: Mål 12 Arbejdsmiljø Mål 18 3

5 Hvordan kan der arbejdes med målene i praktikperioderne i social-og sundhedshjælperuddannelsen? Trin 3 Trin 0 Eleven ser vejleder udføre opgaven. P Trin 1 under vejledning kendskab Eleven udfører opgaven sammen med vejleder eller under vejledning. Trin 2 Øvelse viden om reflektere Eleven øver at udføre opgaver i forhold til kendte problemstillinger. Evalueres med vejleder. Kan selvstændigt forståelse anvende vide Eleven kan selvstændigt udføre opgaver også i forhold til ikke kendte problemstillinger. Evalueres med vejleder. Model udarbejdet af Anne Marker Praktik 1A Praktik 1B Praktik 2.Arbejdet med praktikmålene skal ses som et flexibelt forløb, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger (P= elevens parathed til at gå til næste trin). Pilene skal tolkes som det generelle trin eleven skal nå i hver praktikperiode Efter praktik 1A gives en kort udtalelse (særlig blanket) Efter praktik 1B gives en vejledende evaluering + vejledende PASS Efter praktik 2 gives en afsluttende evaluering + afsluttende PASS 4

6 Mål 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. Aktindsigt: - Hvad er aktindsigt? - Har du kendskab til borgerens mulighed for aktindsigt? - Hvordan håndterer du en borgers ønske om aktindsigt? Kvalitetsstandarder: - Hvem har lavet dem? - Hvor finder du dem? - Hvordan bruger du dem? - Hvilke kvalitetsstandarder og procedurer arbejder du efter? - Visitation, BUM-model (private leverandører). Arbejdspladsens retningslinjer. Tavshedspligt: - Hvordan håndterer du din tavshedspligt i forhold til borgere/pårørende? (Sociale medier som facebook og Twitter, busstoppesteder, indkøb m.m.) - Hvad er forskellen på tavshedspligt og oplysningspligt? - Hvordan siger du til borger at du har tavshedspligt/oplysningspligt? - Hvad vil du sige, når nogen vil have dig til at bryde din tavshedspligt? Utilsigtede hændelser: - Hvad er en utilsigtet hændelse? - Hvordan indberetter du? Opgave til studietid/ugesamtale: Udvælg en af de borgere du kommer hos. Gå i dybden med alle pinde i målet i forhold til din borger. Hvem vil du søge hjælp hos, hvis du er i tvivl i forhold til retningslinjerne? 5

7 Mål 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Hvordan tager du hensyn borgernes religion og kultur? Hvordan udviser du situationsfornemmelse overfor kolleger, borgere og pårørende? Hvordan viser du, med din væremåde, at du respekterer og anerkender borgeren? Hvad er empati? Og hvordan kan du anvende empati i samarbejdet med din borger? Mødet med andre mennesker. Hvad forstår du ved etik? Hvordan medtænker du etik i dit arbejde hos borgeren? Hvordan kan din væremåde påvirke samarbejdet mellem dig og din borger, kolleger pårørende m.fl.? Nævn eksempler på hvordan du har begrundet dine faglige handlinger overfor borgere? Kolleger? Pårørende? Har du oplevet et etisk dilemma hos din borger? Opgave til studietid: Dine egne personlige værdier er vigtige i forhold til at du optræder etisk, respektfuld og anerkendende. Hvad er dine værdier? Hvordan passer kommunens værdigrundlag til dine egne værdier? Beskriv i forhold til en borger du kommer hos, hvordan du arbejder med værdierne. Drøft situationer hvor du har oplevet at det har været godt eller svært at samarbejde med en borger, pårørende eller kollega. 6

8 Mål 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter serviceloven og grundlæggende sygepleje efter sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeydelser. Som udgangspunkt arbejder social- og sundhedshjælperen efter serviceloven. Undersøg din kommunes retningslinjer for uddelegering af plejeopgaver og grundlæggende sygeplejeopgaver Undersøg hvilke plejeopgaver der udføres i din ansættelseskommune. Tal med din praktikvejleder om, hvad der er personlig pleje og hvad der er grundlæggende sygepleje Opgave til studietid: Hvad er SSH s kompetenceområde? Tjek din kommunes jobprofil/funktionsbeskrivelse for: Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Sygeplejerske 7

9 Mål 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens hjem som på plejecentre. Hvordan overholder du de hygiejniske principper når du f.eks.: o Reder seng. o Udfører mundpleje. o Hjælper borger med brusebad. o Udfører øvre eller nedre toilette. o Hjælper borger med toiletbesøg eller bleskift. Hvorfor er det vigtigt, du overholder de hygiejniske principper (begrund). Rengøring Anret og servere mad Hvordan hindrer du at sprede smitte? Arbejdsbeklædning/ uniformsetikette Håndhygiejne Værnemidler Hvornår skal du vaske dine hænder? Hvilke kender du? Hvornår bruger du dem? Vasker borgere hænder før de spiser mad og efter toiletbesøg? Hvornår kan eller skal du bruge håndsprit? Hvordan opfatter borgeren det, når du bruger værnemidler? Etiske overvejelser? Hvordan kan man undgå at sprede multiresistente bakterier i borgerens eget hjem og på plejecenter? Opgave til studietid: Hvor kan du søge viden? Hvordan undgår du selv at blive smittet? 8

10 Mål 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. Hvordan forstår du forskellen på livsudfoldelse og livskvalitet? Hvad er livskvalitet for borgeren? Hvordan bruger du din viden om borgerens livskvalitet, når du samarbejder med borgeren? Hvordan tager du udgangspunkt i borgerens resurser: o Fysiske. o Psykiske. o Sociale. når du yder personlig og praktisk hjælp? Hvordan udfører du personlig pleje? Begrund dine handlinger: Hår Øjne briller (+pudsning) Ører høreapparat (+ rengøring og skift af batteri og slange) Mund (tænder + tunge) Næse Skæg Hudfolder Hudpleje Negle Navle Nedre toilette Fødder og tæer 9

11 Hvordan udfører du praktisk hjælp? Begrund dine handlinger: Sorter tøj Tørre tøj Tøjvask Samarbejde med borgeren Bestille varer Samarbejde med borgeren Vask (også kompressionsstrømper) Praktisk hjælp Indkøb Rengøring Rengøre hjælpemidler Rækkefølge, rengøringsmidler, arbejdsredskaber (handsker) Samarbejde med borgeren Lufte ud Daglig oprydning 10

12 Mål 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. Hvilke observationer gør du i forhold til: Vandladning og væskebalance, f.eks. dehydrering Søvn og hvile Huden Nervesystem og sanser f.eks. smerter Fysiske ændringer Bevægeevne f.eks. følger af immobilitet Vejrtrækning Hjerte-kredsløb f.eks. ødemer Mave-tarm funktion f.eks. obstipation og diarré 11

13 Hvordan arbejder du sygdomsforebyggende hos borgeren? F.eks.: o Hvordan forebygger du dehydrering hos borgeren? o Hvordan forebygger du obstipation? o Hvordan forebygger du immobilitet? o Hvornår vejleder du borgeren i forhold til KRAM? o Giv eksempler i forhold til dine egne borgere. Hvad er vigtigt at observere hos borgere med kroniske sygdommme f.eks.: o KOL o Diabetes o Demens o Hjerte-kar sygdomme o Apopleksi Hvad er vigtigt at observere hos borgere med psykiske ændringer f.eks.: o Humør o Bevidsthed o Hukommelse F.eks. Har din borger symptomer på demens? Har din borger symptomer på depression? Har din borger symtomer på en krise? Hvad er vigtigt at observere hos borgere med sociale ændringer f.eks.? o Netværk o Isolation o Ensomhed o Ændret økonomi o Flytning Hvordan giver du dine observationer videre? Hvordan dokumenterer du dine observationer? Hvordan afgør du, hvad du skal handle på straks og hvad der kan vente? Opgave til studietid: Beskriv et borgerforløb du har haft, hvor du observerede nogle ændringer hvad gjorde du og hvorfor? 12

14 Mål 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. Appetit (stor/lille, humør, ensomhed, smerter, sygdom) Mave/tarmfunktion Hvad spiser borgeren? (de 8 kostråd: - hvad er borgerens behov) Observationer Mund/Tænder hals Køleskab (hygiejne, opbevaring af mad, datomærkning) Væskeindtag (hvad drikker borgeren) Vægt (er borgerens tøj blevet for stort/for småt, kontrolvejning, BMI) Hvordan handler du i forhold til hver pind? Hvad betyder hensigsmæssigt? Hvordan samarbejder du med og vejleder borgeren om kost og ernæring? Har du etiske overvejelser i forhold til borgerens livskvalitet? Hvornår kan det være relevant at stoppe vejledning i forhold til kost? Hvem er de relevante samarbejdspartnere i forhold til kostvejledning? 13

15 Mål 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fagprofessionelle kolleger. Ikke komplekst borgerforløb Fælles sprog, niveau 1 + 2: Funktionsniveau 1. Lette begrænsninger. Funktionsniveau 2. Moderate begrænsninger. Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Komplekst borgerforløb Fælles sprog, niveau 3 + 4: Funktionsniveau 3. Svære begrænsninger. Funktionsniveau 4. Totale begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Tal med din vejleder om de borgerforløb, du har oplevet som komplekse eller ikke komplekse. I hvilke situationer skal du inddrage andre fagpersoner? Hvilke fagprofessionelle kolleger kender du til? Hvem skal du henvende dig til? Opgave til studietid: Reflekter over hvem af dine borgere, der er komplekse eller ikke komplekse. F.eks. Borgere med mange sygdomme, borgere med livstruende sygdomme, palliative forløb, borgere med problematisk socialt netværk og borgere med psykiske problemer. 14

16 Mål 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. Reflekter over: o Rollen som hjælper træner. o Samarbejde med relevante fagpersoner. Hvad er din rolle i forhold til arbejdet med træningsplaner? (dokumentation) Hvordan støtter du borgeren i at følge en træningsplan? Træningsplan Hvad er en træningsplan? Hvem laver den? Hvem er ansvarlig? Hvor finder du en træningsplan? Hvad gør du når der sker ændringer i borgerens tilstand? (f.eks. flytter fra eget hjem til plejebolig, bliver indlagt på sygehus og udskrevet igen, ændret funktionsniveau) Opgave til studietid: Reflekter over mindmappen i forhold til dine borgere. 15

17 Mål 10. Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. Giv eksempler på hvordan du arbejder rehabiliterende hos en borger. o Hvilken betydning har det fået for borgeren. Hvilke færdigheder eller aktiviteter vurderer borgeren er vigtige at bevare? Hvordan motiverer du borgeren til: o At udnytte egne resurser i forbindelse med personlig hygiejne og praktiske opgaver? o At vedligeholde eller øge sit funktionsniveau? o ADL træning? o Træning i hjemmet? Hvad gør du, hvis borgeren ikke vil træne? Selvbestem -melsesret Movitation Uafhængig af andre Livskvalitet Trivsel 16

18 Mål 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. Hvad forstår du ved mestring? o Hvordan kan du se om din borger mestrer eget liv? o Giv nogle eksempler. Hvilke aktiviteter kan være relevante? o Har du sat nogen aktiviteter i gang? o Har du støttet en borger i en aktivitet? o Hvordan medtænker du borgerens livshistorie? o Hvordan arbejder du med ADL i samarbejde med borgeren? Opgave til studietid: Vælg en af dine borgere o Lav en mindmap med forslag til mulige aktiviteter. o Hvordan planlægger, udfører og evaluerer du aktiviteterne i samarbejde med borgeren? Skriv og fortæl.. 17

19 Mål 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår, samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. Livsvilkår (forurening, arbejdsmiljø, økonomi, kultur, social baggrund, kommunikation, samværsformer) Forebyggelse (hjemmebesøg, vaccinationer, patientundervisning) Sundhedsfremme Tilbud (søg på kommunens hjemmeside) Livsstil (alkohol, mad, motion, tobak, misbrug, sex) Beskriv en eller flere af dine borgere i forhold til mind-mappen. Hvilke sundhedsfremmende aktiviteter kan være relevante hos dine borgere? Giv eksempler på, hvordan du har motiveret og understøttet en borger i forhold til sundhedsfremme. Reflekter over hvordan livsstil og livsvilkår kan have indflydelse på borgerens sundhed. Hvordan vurderer du hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte borger? Opgave til studietid: Undersøg hvilke servicetilbud, sundhedfremmendetilbud og forbyggelsestilbud der findes i din ansættelseskommune. Led på din kommunes hjemmeside, f.eks.: o Service (brillebus, frisør, madudbringning) o Sundhedsfremme (KRAM-bus) o Forebyggelse (forebyggende hjemmbesøg, vaccinationer, patientundervisning) o Tilbud fra frivillige organisationer. 18

20 Mål 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer, herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. Du skal introduceres til dokumentationssystemet. Hvilke IT-politikker har din arbejdsplads? Læs arbejdspladsens retninglinjer/instruks for dokumentation af plejen. Kan du anvende det IT-hjælpemiddel, som din kommune bruger? (notebook, PDA, Ipad, smartphone m.m.) Hvordan (fagsprog, etik, objektivitet) Hvor (skal du skrive din dokumentation i systemet? hvor skriver du hvad?) Dokumentation Hvad (observationer, overvejelser, handlinger, aftaler, opfølgning og evaluering) Hvem (til hvem, og hvem gør hvad) Hvorfor (kvalitetssikring, aktindsigt, egen sikkerhed) Opgave til studietid: Har du skrevet i omsorgssystemet? Hvad har du skrevet? Analysér ved hjælp af mindmap ovenfor. 19

21 Mål 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Reflektér over forskellen på privat og professionel kommunikation. Fortæl på fagsprog om årsagerne til at din borger har behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp. Etik, holdning, god service, give besked videre, kende eget kompetenceområde, kort, præcis, objektiv/subjektiv. Læse og forstå fagsprog: Advis Journalnotat Pleje/handleplaner Tale: Samtaler Møder Beskeder Nødkald Telefonbetjening Skrive: Dokumentation Opgave til studietid: Lav en oversigt over fagudtryk du møder, men som du ikke kender. Undersøg disse ord på Tal med din vejleder og/eller kollegaer om ordene. Nævn nogle faglige ord, der beskriver din borger. Anvend ordene i den skriftlige dokumentation. Øv dig i at sige ordene. 20

22 Mål 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Hvordan viser du med dit sprog, at du er professionel? Hvordan tiltaler du borgere og pårørende? Hvordan omtaler du borgere og pårørende? Hvad vil du opnå med din kommunikation,- hvad er relevant at tale om? Hvordan vurderer du, hvad der er relevant at tale om på arbejdet? Hvordan informerer du en pårørende? Hvad vil det sige at kommunikere professionelt? Hvordan viser du med dit kropssprog, at du er professionel? Hvordan påvirker dit verbale og nonverbale sprog samarbejdet med din borger? Hvilken kommunikation har du anvendt hos dine borgere? Kom med et eksempel på, hvornår du har anvendt anerkendende kommunikation i samarbejdet med din borger. Reflekter og diskuter med din vejleder: Hvornår er man: o Professionel/amatør? o Faglig/privat? o Empatisk/har distance? o Nærværende/fraværende? o Objektiv/subjektiv? Kom med eksempler på, hvordan du kommunikerer professionelt med: o Borgere. o Samarbejdspartnere. o Pårørende. Opgave til studietid: Planlæg hvordan du kan gennemføre en samtale. 21

23 Mål 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. Ikke voldelig kommunikation (giraf sprog) Aktiv lytning Eget kropssprog Regler om magtanvendelse og indberetning Voldsforebyggelse Anerkendende kommunikation Borgere og pårørendes reaktioner Voldspolitik Egne grænser Tænk over hvilke frustrationer/afmagt/uopfyldte behov, der kan dække over en afvisende/aggressiv adfærd. Hvordan kan dine egne holdninger og fordomme påvirke din kommunikation? Hvordan håndterer du en borgers frustrationer/kritik? Hvordan og hvornår sætter du egne grænser i forhold til borgere og pårørende? Har oplevet situationer, hvor dine grænser er blevet overskredet? Diskutér med din vejleder eller i personalegruppen. Hvordan bliver der taget vare på personalets og borgeres sikkerhed på dit praktiksted? Opgave til studietid: Reflektér over hvordan du bedst undgår, at der opstår konflikter med borgere med f.eks.: demens, hjerneskade, misbrug, psykisk sygdom. 22

24 Mål 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. Deltag i undervisning om forflytning på dit praktiksted. Anvend borgerens resurserer og naturlige bevægemønster ved forflytninger. Kontakt til og samarbejde med forflytningsvejledere. Anskaffe, anvende, vedligeholde og returnere hjælpemidler efter arbejdspladsens retningslinjer. Brug de velfærdsteknologiske hjælpemidler der findes på praktikstedet. Spiserobot.. Vaskerobot.. Opgave til studietid: Hvilke hjælpemidler har du arbejdet med? Se (+ anbefalinger fra andre firmaer). Arbejd med din arbejdsplads tjekliste for forflytninger og hjælpemidler. Hjælpemidler i akutte situationer (akutdepot? hvor findes de?). 23

25 Mål 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retninglinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Introduktion til arbejdspladsens retninglinjer for arbejdsmiljø ved arbejdsmiljørepræsentant. Hvad er en arbejdsskade, og hvordan anmelder man den? I hvilke situationer kan du bruge arbejdsmiljørepræsentanten? Fravær Alkohol Stress Kend arbejdspladsens politikker Rygning IT Trivsel Vold og konflikt håndtering 24

26 Fagligt niveau, medansvar for samlede arbejdsopgaver Er loyal overfor kolleger og arbejdspladsen Kende forskel på stress og travlhed (kende egne og kollegaers tegn på stress) Hvordan er du selv med til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø? Mobning, vold og chikane Retningslinjer for anvendelse af rengøringsmidler Retningslinjer for anvendelse af hjælpemidler Sikkerhedsregler: Kom med eksempler fra din hverdag Psykisk Fysisk Retningslinjer for at hindre smittespredning Kommunikation Arbejdsmiljø Brandinstruktion APV (arbejdspladsvurdering) Beredskabsplan Hvor findes den? Hvem udfylder den? Er der noget i borgerens hjem der er til gene, når du arbejder der? Hvordan ændres i APV? Hvad bruger man den til? 25

27 Mål 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. Udfyld evalueringsskema: Viser du interesse og initiativ? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Kender du din læringsstil? (Fortæl dine kollegaer om din læringsstil). Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Tager du initiativ til at lære nyt? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Er du nysgerrig og god til at stille spørgsmål? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Modtager du vejledning, feedback, og er du åben? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Forbereder du dig, og tager ansvar for dine ugesamtaler? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Samarbejder du med din praktikvejleder/temaet for at lære mest muligt? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Planlægger du din studietid? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Bruger du dine evalueringer til fremtidig læring? Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til Passer du dit arbejde og kommer du til tiden? (Reflekter over hvordan dit fremmøde påvirker samarbejdet med temaet og borgerne). Det skal jeg arbejde med Det skal jeg have hjælp til Det er jeg god til 26

Velkommen til praktik

Velkommen til praktik Velkommen til praktik Praktikmappe for social - og sundhedshjælperelever Tilhører 0 Kære SSH elev Hermed en praktikmappe for Social og Sundhedshjælperelever i praktik i Faxe kommune. Den er lavet således,

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

ret april 2013 Redigeret juni 2014 Første udgave Juni 2013 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn

ret april 2013 Redigeret juni 2014 Første udgave Juni 2013 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn Første udgave Juni 2013 Redigeret juni 2014 ret april 2013 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn Praktikmappen er blevet til i samarbejde mellem uddannelsesansvarlige i Guldborgsund, Vordingborg

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

ret april 2013 Første udgave Juni 2013 Redigeret april 2016 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn

ret april 2013 Første udgave Juni 2013 Redigeret april 2016 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn Første udgave Juni 2013 Redigeret april 2016 ret april 2013 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn Praktikmappen er blevet til i samarbejde mellem uddannelsesansvarlige i Guldborgsund, Vordingborg

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

ret april 2013 Første udgave Juni 2013 Redigeret april 2016 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn

ret april 2013 Første udgave Juni 2013 Redigeret april 2016 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn Første udgave Juni 2013 Redigeret april 2016 ret april 2013 Praktikmappe for social- og sundhedshjælperelev Navn Praktikmappen er blevet til i samarbejde mellem uddannelsesansvarlige i Guldborgsund, Vordingborg

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Faglige kompetencer: Bilag 5 Side 1 af 6

Faglige kompetencer: Bilag 5 Side 1 af 6 Bilag 5 Side 1 af 6 Arbejdsstillinger I forbindelse med støvsugning I forbindelse med gulvvask I forbindelse med personlig hygiejne Ved sengen På badeværelset I forbindelse med forflytning af borger Fra

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af begge praktikker i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

1. Præsentation af Viborg kommune - Sundhed og omsorg s.2. 2. Tilrettelæggelse af uddannelsens praktikperioder... s.3

1. Præsentation af Viborg kommune - Sundhed og omsorg s.2. 2. Tilrettelæggelse af uddannelsens praktikperioder... s.3 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Viborg kommune - Sundhed og omsorg s.2 2. Tilrettelæggelse af uddannelsens praktikperioder... s.3 3. Generelle retningslinjer for social- og sundhedshjælperelever...

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN Elevens navn: Vejleders navn: Praktikvejleders navn: Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske Sosu Trin 1 - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Omsorg og egenomsorg Side 15 Sand/falsk-opgave 1.1 Side 21 Side 21 Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen Opgave i notesbogen om

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

LÆRINGS-AFTALER NAVN: HOLD: SKOLEPERIODE:

LÆRINGS-AFTALER NAVN: HOLD: SKOLEPERIODE: LÆRINGS-AFTALER NAVN: HOLD: SKOLEPERIODE: TRIN 1 1 Formål For at træne dig i at sætte fokus på din måde at lære på, at blive mere bevidst om hvad, og hvordan, du lærer noget nyt, og hvad dette så betyder

Læs mere