SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017"

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige kompetencer. Læringsaktiviteterne omfatter både viden og færdigheder. Du vil sammen med læringsaktiviteterne, altid skulle reflektere over dine evner til at samarbejde, kommunikere og arbejde med relationer. Du skal kunne bruge dine erhvervsfaglige kompetencer til at løse faglige opgaver ansvarsfuldt, selvstændigt og professionelt. Elevens navn: Praktikperiode: Praktikvejleders navn: Praktikansvarliges navn: Indholdsfortegnelse: Velkomst og vejledning Social- og sundhedshjælperuddannelsens 13 kompetencemål Social- og sundhedshjælperuddannelsens 16 praktikmål Præsentation af praktikkens præstationsstandarder Læringsaktiviteter til de 16 praktikmål Side 1

2 KÆRE ELEV Velkommen! Vi håber og ønsker, at du får en spændende og lærerig praktikperiode med mange gode oplevelser. Du skal sammen med din praktikvejleder planlægge et målrettet læringsforløb. Derfor er det vigtigt, at du forbereder dig til dine samtaler, og det gør du ud fra målene, din skolevejledning og evt. praktikerklæring fra tidligere praktikperiode. Efter forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering udarbejder du en status over, hvor langt du er nået i dit uddannelsesforløb. Din status sættes ind i dit Refleksionspapir i Elevplan. Social- og sundhedshjælperuddannelsens 13 kompetencemål er fælles mål for både teori og praktik. De 16 praktikmål er den del af de 13 kompetencemål, du skal arbejde med i praktikken. Du kan arbejde med praktikmålene i Elevplan, alene og sammen med din praktikvejleder. Hvert mål er bygget op omkring temaerne "" og "". Du skal dokumentere dine refleksioner, din viden og dine færdigheder: i din logbog her er det godt at bruge skolens refleksionsmodel gennem mundtlig refleksion med din praktikvejleder direkte i Elevplan (under elevens kommentar) eller evt. i et printet eksemplar af Læringsaktiviteter til praktikmål Din dokumentation vil typisk indeholde faglige refleksioner, opgavebesvarelser og beskrivelser af handlinger ud fra konkrete opgaver hos borgerne. I linjerne ud for skal du sætte X, efterhånden som du tilegner dig og bruger den nævnte viden, gerne med kommentarer/eksempler i stikord. I hvert tema under kan du evaluere dig selv, og her kan du også skrive kommentarer og eksempler på. Din egen evaluering skal inddrages i dine vejledningssamtaler med din praktikvejleder. Vi er åbne for nye ideer og modtager gerne dine kommentarer i uddannelsesforløbet. Vi glæder os til at samarbejde med dig. Med venlig hilsen De uddannelsesansvarlige i praktikken Side 2

3 Social- og sundhedshjælperuddannelsens 13 kompetencemål: 1. Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som socialog sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2. Eleven kan selvstændigt handle fagligt begrundet på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 3. Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere ud fra en rehabiliterende tilgang. 5. Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag. 6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret herunder inddrage pårørende. 7. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 8. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte kvalitetsstandarder og beskrivelser af serviceniveau. 9. Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 10. Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt. 11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler. 12. Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. 13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Side 3

4 Social- og sundhedshjælperuddannelsens 16 praktikmål: 1. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre personlig pleje og omsorg samt varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 2. Eleven kan under hensynstagen til selvbestemmelsesretten motivere borgeren til at tage aktivt del i det re-habiliterende forløb, så egenomsorg, trivsel og praktisk funktionsevne bevares i hverdagen i videst mulig omfang. 3. Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. 4. Eleven kan under hensyn til livsstil og livsvilkår selvstændigt motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse samt informere borgeren om relevante private og kommunale tilbud, herunder kontakt til netværk og frivillige. 5. Eleven kan ud fra et fagligt skøn, samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tidlig opsporing, kommunale procedurer og retningslinjer, selvstændigt iværksætte handlinger, herunder relevante screeninger, i forhold til borgerens hverdagsliv. 6. Eleven kan på baggrund af fagligt skøn af borgerens ernæringstilstand iværksætte relevante initiativer, der fokuserer på borgerens kost og ernæring, herunder måltidets betydning. 7. Eleven kan selvstændigt støtte, vejlede, igangsætte og evaluere fysiske, kulturelle, kreative og sociale aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget hverdagsliv. 8. Eleven kan selvstændigt informere og understøtte i brug af digitale hjælpemidler med fokus på træning og praktisk hjælp. 9. Eleven kan fagligt dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje-, træningsog/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. Kompetencemål: 1, 2, 3, 4, 5 Kompetencemål: 4, 5 Kompetencemål: 2, 4, 7 Kompetencemål: 1, 6, 7 Kompetencemål: 2, 8 Kompetencemål: 2, 4, 6, 7 Kompetencemål: 2, 4, 5, 6, Kompetencemål: 4, 7, 11 Kompetencemål: 1, 8, 10 Side 4

5 10. Eleven kan med en målrettet kommunikation etablere, gennemføre og afslutte det professionelle møde med borgere, pårørende, herunder inddrage relevante samarbejdspartnere. 11. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, empatisk og respektfuld måde samt reflektere og begrunde sin egen professionelle rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 12. Eleven kan håndtere konflikter og arbejde voldsforebyggende ud fra arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø. 13. Eleven kan selvstændigt forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan selvstændigt anvende og vedligeholde hjælpemidler og relevant velfærdsteknologi. 14. Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske principper for personlig pleje samt medvirke til at forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer samt vejlede borgere og pårørende herom. 15. Eleven kan planlægge og udføre egne opgaver ud fra en forståelse af forskellen på ydelser, der reguleres efter Serviceloven og Sundhedsloven samt praktikstedets praksis for delegation af opgaver. 16. Eleven kan selvstændigt arbejde inden for eget kompetenceområde og efter lokale kvalitetsstandarder samt indgå i samarbejder med relevante kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. Kompetencemål: 3, 9, 10 Kompetencemål: 1, 8, 9 Kompetencemål: 1, 9, 13 Kompetencemål: 1, 4, 11, 13 Kompetencemål: 1, 7, 12 Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Kompetencemål: 1, 3, 8 Praktikmålene er de samme for alle elever og i alle praktikker. Din målopfyldelse er individuel ud fra din vejleders vurderinger og samarbejde med dig med de tre første præstationsstandarder. I praktikken arbejder vi på, at hver eneste elev bliver så dygtig som muligt. Både elever på talentspor og elever uden, vil kunne få flere udfordringer, i takt med deres kompetencer øges. Side 5

6 Præsentation af praktikkens præstationsstandarder: Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikke-rutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Ekspert niveau: Ekspertniveau er skolefag og er knyttet til elever, der går på talentspor. I disse fag er der specifikke teoretiske fagmål på ekspert niveau. Side 6

7 Praktikkens præstationsstandarderne kan også beskrives således: Niveau Begynder Ord, der beskriver det niveau, som opgaven løses på Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder Ord, der beskriver den personlige kompetence, som knytter sig til niveauet Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret Rutinemæssig eller kendt situation. Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret Ikke-rutine situationer. Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Tager selvstændigt ansvar. Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. Side 7

8 Praktikmål 1 Personlig pleje og praktisk hjælp Praktikmål 1 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre personlig pleje og omsorg samt varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 og 5 Personlig pleje og praktisk hjælp Omsorg og egenomsorg Mund og hudpleje Livshistorie, livskvalitet og livsvilkår Korrekt håndtering af vasketøj Praktikstedets kvalitetsstandarder, visitation og procedurer Motivation og muligheder for livsudfoldelse Borgernes funktionsniveau Korrekt udført rengøring Planlægger, udfører og evaluerer individuel og helhedsorienteret personlig pleje herunder hjælpe borgeren med: Bad, øvre og nedre toilette Toiletbesøg På- og afklædning Hudpleje Mundpleje og tandbørstning Barbering og hårpleje Udfører korrekt sengeredning og skift af sengetøj Gør korrekt rent ift. kvalitetsstandarder, arbejdsmiljø, miljø mm. Side 8

9 Håndterer vasketøj korrekt Udviser hensigtsmæssig brug af ressourcer, handsker, vaskeklude m.m. Udfører personlig og praktisk hjælp ud fra de bevilgede ydelser Samarbejder professionelt med borgeren og evt. pårørende om varetagelse af tøjvask, rengøring og andre daglige gøremål Samarbejder professionelt og loyalt med kolleger i forhold til aftaler og handleplaner mm. omkring borgerne Understøtter og styrker borgerens livsudfoldelse og livskvalitet Tager udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, kultur, behov, vaner, vilkår mm. Medvirker i komplekse pleje- og omsorgsopgaver som 2. person Vurderer behov for ændringer i bevillingen Kommunikerer og dokumenterer professionelt om den udførte pleje og praktiske hjælp (se også mål 9) Praktikmål 2 Rehabilitering Praktikmål 2 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan under hensyntagen til selvbestemmelsesretten motiverer borgeren til at tage aktivt del i det rehabiliterende forløb, så egenomsorg, trivsel og praktisk funktionsevne bevares i hverdagen i videst mulig omfang. Kompetencemål: 4 og 5 Rehabilitering herunder kommunes tilbud Hjælp til selvhjælp og egenomsorg Betydning af sociale sammenhænge og netværk Trivsel og mistrivsel Side 9

10 Funktionsniveauer og mestring af eget liv Selvbestemmelsesretten Motivation Borgerforløb Træningsplaner Relevante samarbejdspartnere og faggrupper ift. rehabiliterende forløb Viser respekt for det enkelte menneskes valg og fravalg viser at hensynet til selvbestemmelsesretten har betydning for måden arbejdsopgaverne udføres på Identificerer borgerens ressourcer/ belastninger Understøtter borgerens færdigheder med henblik på at udvikle, vedligeholde og bevare ressourcer Støtter og vejleder borgere med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet Arbejder rehabiliterende Motiverer borgeren til egenomsorg og aktiviteter i hverdagen Kommunikerer anerkendende i samarbejdet med borgeren Reflekterer over egen professionelle rolle ift. motivation og samarbejde med borgeren og dennes netværk og egne samarbejdspartnere Inddrager borgerne i den hjælp, der er bevilget ud fra rehabiliteringstankegangen Side 10

11 Praktikmål 3 Sundhedsfremme og forebyggelse ift. ændringer i borgerens sundhedstilstand Praktikmål 3 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. Kompetencemål: 2, 4 og 7 Kroppens basale opbygning og funktion Den normale aldring - fysisk, psykisk og socialt Tab af færdigheder og disses betydning for borgerens sundhedstilstand Borgerens fysiske, psykiske og sociale livs betydning for sundhed Praktikstedets sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Forståelse for eventuelle ændringers betydning for borgerens sundhed Forskellene på sygdom, sundhed, sygdomsforebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering Social- og sundhedshjælperens rolle og opgaver i det tværfaglige, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende samarbejde omkring borgeren Livsstilssygdomme forårsaget af Kost, Rygning, Alkohol og manglende Motion Observerer og reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale adfærd Ændringer ved: Sanserne Huden Bevægelse Vejrtrækning Hjerte og kredsløb Indtagelse af væske Side 11

12 Vandladning Fordøjelsen Søvn Kroppens temperatur Sindstilstand (trist, vred, opgivende) Hukommelse (forvirret) Orientering i egne data, dato mm. Aktivitetsniveau Netværk social adfærd / isolation Motiverer og understøtter borgeren i sundhedsfremmende og forebyggende adfærd Reagerer og handler professionelt og korrekt, når der sker ændringer i borgerens sundhedstilstand f.eks. ernæringstilstand, orienteringsevne mm. Formidler og dokumenterer de nødvendige observationer og handlinger korrekt Praktikmål 4 Motivation og information Praktikmål 4 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan under hensyn til livsstil og livsvilkår selvstændigt motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse samt informere borgeren om relevante private og kommunale tilbud, herunder kontakt til netværk og frivillige. Kompetencemål: 1, 6 og 7 Sundhedsfremmende tilbud fra kommune, apotek, patientforeninger m.m. Betydning af netværk ift. Sundhed Aktivitetstilbud, som f.eks. daghjem dagcenter/ ledsagerordning/ selvhjælps og pårørendegrupper / bibliotek/ informationsmateriale/ pjecer mm. Herunder kontaktmuligheder til netværk og frivillige Pædagogik og motivation Forskelle på livsstil og livsvilkår Side 12

13 Relevante kommunale og private tilbud ift. sundhedsfremme og forebyggelse, f.eks. træning, besøgs- og motionsvenner, patientskoler, ledsagertjeneste, omsorgstandpleje, telefonkæder mm. Motiverer og vejleder borgeren i hvilken betydning en sundhedsfremmende livsstil har for borgerens trivsel Informerer borgeren om relevante tilbud f.eks. træningstilbud, madservice, befordring m.v. Arbejder målrettet med at støtte op om borgerens ressourcer, egenomsorg og Mestringsevne Vejleder om risikofaktorer og støtter borgeren til evt. ændringer i livsstil Samarbejder professionelt med borgerne og pårørende Udarbejder livshistorie med en udvalgt borger Bruger borgernes livshistorier i tilrettelæggelsen af det sundhedsfremmende samarbejde med borgerne og deres netværk Er borgerne behjælpelig med at benytte relevante offentlige og private tilbud Praktikmål 5 Tidlig opsporing og faglig skøn Praktikmål 5 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan ud fra et fagligt skøn, samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger til tidlig opsporing, kommunale procedurer og retningslinjer, selvstændigt iværksætte handlinger, herunder relevante screeninger, i forhold til borgerens hverdagsliv Kompetencemål: 2 og 8 Side 13

14 Fagligt skøn Sundhedsstyrelsens værktøjer til tidlig opsporing af begyndende sygdom f.eks. TOBS og andre eksempler på screeninger Praktikstedets værktøjer og aftaler i forhold til at observere og reagere på ændringer hos borgere Social- og sundhedshjælperens rolle og opgaver i det tværfaglige, sygdomsforebyggende samarbejde omkring borgere Basal viden om normalværdierne og borgernes habituelle tilstand Benytter de værktøjer, som er i brug på praktikstedet, til at observere og reagere fagligt korrekt ved ændringer i borgers tilstand Forebygger indlæggelser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere Observerer borgere med Feber Infektionssygdomme Demens Dehydrering Risiko for tryksår Problematisk ernæringstilstand Problemer med mave- /tarmfunktion M.m. Herunder forklarer, hvad du kigger efter, og hvilke handlinger du vil gøre Inddrager og forklarer borgerne på en hensigtsmæssig måde (nænsom og ærlig) om det observerede Inddrager relevante samarbejdspartnere, når du observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand Dokumenterer observationer og handlinger korrekt Side 14

15 Praktikmål 6 Kost og ernæring Praktikmål 6 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan, på baggrund af fagligt skøn af borgerens ernæringstilstand, iværksætte relevante initiativer, der fokuserer på borgerens kost og ernæring, herunder måltidets betydning Kompetencemål: 2,4,6,7 Normal ernæringstilstand Ernæringsrigtig kost Borgerens behov for kost og ernæring Kost til borgere med særlige behov Ernæringsscreening (BMI) Måltidets betydning normer og vaner Tilbud om madservice Mad og hygiejne Observerer, handler på og dokumenterer borgerens ernæringstilstand Anvender sin viden om borgerens ernæringstilstand og iværksætter relevante initiativer Håndterer og serverer en ernæringsrigtig kost under hensyn til den enkelte borgers behov Håndterer mad korrekt Skaber optimale rammer omkring måltiderne Side 15

16 Praktikmål 7 Aktiviteter Praktikmål 7 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt støtte, vejlede, igangsætte og evaluere fysiske, kulturelle, kreative og sociale aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgerne i at mestre eget hverdagsliv Kompetencemål: 2,4,5,6 Rehabilitering Hjælp til selvhjælp og egenomsorg Mestringsevne Fysiske aktiviteter i hverdagen Kreative aktiviteter i hverdagen Kulturelle aktiviteter i hverdagen Sociale aktiviteter i hverdagen Betydning af sociale sammenhænge og netværk Lokale aktivitetstilbud Tilbud fra patientforeninger Tilbud fra frivillige organisationer Ældrepædagogik Kommunens sundheds- og ældrepolitik Medvirker til at afdække borgerens ressourcer og belastninger samt tilpasser aktiviteterne herefter Igangsætter og støtter borgere i aktiviteter Inddrager relevant netværk i aktiviteterne Side 16

17 Støtter og vejleder borgere med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet Arbejder rehabiliterende Dokumenterer og handler på observerede ændringer i borgerens aktivitetsniveau Evaluerer på igangsatte handlinger Praktikmål 8 Digitale hjælpemidler med fokus på træning og praktisk hjælp Praktikmål 8 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt informere og understøtte i brug af digitale hjælpemidler med fokus på træning og praktisk hjælp Kompetencemål: 4,7,11 Praktikstedets instrukser og brug af digitale hjælpemidler /velfærdsteknologiske hjælpemidler Praktikstedets kvalitetsstandarder for praktisk hjælp Digitale træningsplaner - vedligeholdelsesplaner Egen rolle i forhold til at informere og støtte borgeren i brug af digitale hjælpemidler Anvender praktikstedets instrukser for brug af digitale hjælpemidler/velfærdsteknologiske hjælpemidler ift træning og praktiks hjælp Reflekterer over egen rolle og kompetence Reflekterer over egen rolle i det tværfaglige samarbejde Side 17

18 Praktikmål 9 Dokumentation Praktikmål 9 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan fagligt dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- trænings og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer, herunder anvende elektronisk dokumentationssystemer Kompetencemål: 1, 8, 9 Arbejdspladsens retningslinjer for dokumentation Praktikstedets dokumentationspapirer, eks. væskeskema, medicinkort m.m. Praktikstedets elektroniske dokumentationssystem Plejeplan Træningsplan Handleplan Fagsprog svarende til social- og sundhedshjælperens kompetenceområde Skriftligt fagsprog Anvender praktikstedets dokumentationssystemer Orienterer sig og handler efter borgeres pleje-, trænings- og/eller handleplaner Dokumenterer udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning af pleje inden for eget kompetenceområde Dokumenterer konkret, præcist og forståeligt, samt anvender et etisk korrekt sprogvalg Side 18

19 Praktikmål 10 Kommunikation Praktikmål 10 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan med en målrettet kommunikation etablere, gennemføre og afslutte det professionelle møde med borger og pårørende, herunder inddrage relevante samarbejdspartnere Kompetencemål: 3, 9,10 Mødet med borger og pårørende: Betydningen af at være privat, personlig og professionel i arbejdsfeltet Målrettet og tillidsfuld kommunikation Verbal og nonverbal kommunikation Aktiv lytning Anerkendende kommunikation Motiverende kommunikation Lukkede, åbne og ledende spørgsmål Praktikstedets retningslinjer og kommandoveje til inddragelse af relevante samarbejdspartnere Fagsprog Anvender og reflekterer over verbal og nonverbal kommunikation Anvender aktiv lytning Anvender anerkendende kommunikation Anvender motiverende kommunikation Udviser empati og respekt Anvender sit kendskab til dialogens betydning ved etablering og vedligeholdelse af relationen Side 19

20 Afslutter det professionelle møde med respekt for borger og pårørende Inddrager relevante samarbejdspartnere efter behov Anvender fagsprog i samarbejde med samarbejdssprog Praktikmål 11 Relationer, kommunikation og etik Praktikmål 11 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende samt se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Kompetencemål: 1, 8, 9 Verbal og nonverbal kommunikation, samt aktiv lytning Empati og fagets etiske dilemmaer Naturlig og professionel omsorg Borgerens selvbestemmelsesret Forskellige kulturer og deres traditioner Borgernes normer, vaner, behov og værdier Kommunens værdigrundlag Møder borgerne med en anerkendende og respektfuld tilgang, og er bevidst om borgeres selvbestemmelsesret Udviser respekt for andre kulturer og deres traditioner Side 20

21 Er bevidst om egne normer, holdninger og fordomme Er bevidst om, og reflektere over, sin egen rolle i relationen til borgeren Lytter aktivt Støtter og motivere borgeren Begrunder sine indsatser fagligt Praktikmål 12 Arbejdsmiljø og konflikthåndtering Praktikmål 12 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan håndtere konflikter og arbejde voldsforebyggende ud fra arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø. Kompetencemål: 1, 9, 13 Retningslinjer i kommunen om konflikthåndtering og voldsforebyggelse Praktikstedes politik ift. fysisk og psykisk arbejdsmiljø Praktikstedets voldspolitik, herunder magtanvendelse, indberetningspligt og utilsigtede hændelser Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentants arbejdsområder ArbejdsPladsVurdering (APV) Konfliktdæmpende adfærd- og kommunikation Betydningen af bevidsthed om egne grænser Kende beredskabsplaner ift. Brand Optræder empatisk og konfliktdæmpende ift. borgere, pårørende og kolleger Side 21

22 Kommunikerer respektfuldt og professionelt ift. borgere, pårørende og kolleger Er bevidst om egen rolle og ansvar i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Er bevidst om egne grænser og handler derpå Medvirker aktivt til et positivt arbejdsmiljø Anvender aktiv lytning Arbejder ud fra praktikstedets politikker om vold og konflikthåndtering Samarbejder med praktikstedets relevante kolleger ift arbejdsmiljø Praktikmål 13 Forflytningsteknik, hjælpemidler og velfærdsteknologi Praktikmål 13 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og selvstændigt anvende og vedligeholde hjælpemidler og relevant velfærdteknologi. Kompetencemål: 1, 4, 11, 13 Forflytningsvejlederens funktion på praktikstedet Ergonomiske forflytningsprincipper Relevante hjælpemidler og velfærdsteknologi Håndtering og vedligehold af relevante hjælpemidler og velfærdsteknologi Praktikstedets retningslinjer for forflytning Rehabilitering Side 22

23 Anvender ergonomiske forflytnings- teknikker Forflytter borgere selvstændigt og i samarbejde med kolleger efter forskrevne retningslinjer Anvender og vedligeholde relevante hjælpemidler og velfærdteknologi Reflekterer over flytningssituationer fra borgerens perspektiv og reflektere over dette. Anvender rehabiliterende principper i forflytningssituationen med borgeren Handler forsvarligt i forhold til egen og kollegers fysiske arbejdsmiljø Praktikmål 14 Personlig pleje, hygiejniske principper og smittespredning Praktikmål 14 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske principper for personlig pleje samt medvirke til at forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer samt vejlede borgere og pårørende herom. Kompetencemål: 1, 7, 12 Procedurer for personlig pleje Hygiejniske principper og afbrydelse af smitteveje Korrekt håndtering af mad og vasketøj Korrekt uniformsetikette og håndhygiejne Nationale og lokale retningslinjer for forebyggelse af smittespredning Side 23

24 Anvender hygiejniske principper i planlægning, udførelse og evaluering af individuel helhedsorienteret pleje: - Bad - Øvre og nedre toilette - Toiletbesøg - Hudplej - Mundpleje Observerer forandringer hos borgeren i forhold til symptomer på infektion og videregive disse til relevant fagpersonale Overholder hygiejniske principper i forhold til håndtering af mad og vasketøj Udfører korrekt sengeredning Udviser hensigtsmæssig brug af ressourcer, fx ift. handsker, engangsvaskeklude m.m. Vejleder borgere og pårørende om hygiejne og smittespredning, på en respektfuld måde. Udøver praktisk hjælp og rengøring efter visitation, kvalitetsstandarder og hygiejniske principper Praktikmål 15 Service- og sundhedsloven Praktikmål 15 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan planlægge og udføre egne opgaver ud fra en forståelse af forskellen på ydelser, der reguleres efter Serviceloven og Sundhedsloven samt praktikstedets praksis for delegation af opgaver. Kompetencemål: 1, 2, 3, 4 Sundhedsloven Serviceloven Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området Praktikstedets praksis for uddelegering af opgaver Side 24

25 Komplekse og ikke komplekse borgerforløb og egne kompetencer i forhold hertil Handler ud fra bestemmelserne ift. sundhedsloven og serviceloven. Udfører delegerede opgaver efter oplæring og kontinuerlig opfølgning Arbejder indenfor eget kompetenceniveau i forhold til delegerede opgaver Praktikmål 16 Social- og sundhedshjælperens fagprofil Praktikmål 16 Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan selvstændigt arbejde inden for eget kompetenceområde og efter lokale kvalitetsstandarder samt indgå i samarbejder med relevante kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. Kompetencemål: 1, 3, 8 Kommunens værdigrundlag, visioner og organisationens opbygning Tavshedspligt og oplysningspligt Egen fagprofil Kommunenes kvalitetsstandarder Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, samt kende andre faggruppers arbejdsområder Side 25

26 Reflekterer over og overholder eget kompetenceområde Udviser en faglig og professionel tilgang i opgaverne Planlægger og udfører opgaver ud fra egne kompetencer og social- og sundheds- hjælperens kompetenceområde Udfører opgaver ud fra egne kompetencer og social- og sundheds- hjælperens kompetenceområde Reflekterer over egen rolle ift. tværfagligt samarbejde, og henvende sig til relevant faggruppe ved problemer. Udviser engagement og initiativ indenfor eget kompetenceområde Side 26

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2 SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND SKOLEPERIODE 2 Dit fornavn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere