Samlede praktikøvelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlede praktikøvelser"

Transkript

1 Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag

2 Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. Social- og sundhedssektoren 1, s. 89 Find kvalitets- og serviceniveauet for personlig hygiejne i din praktikkommune (på kommunens hjemmeside). Tal med din praktikvejleder om, hvad det betyder for dit daglige arbejde hos borgerne. Social- og sundhedssektoren 1, s. 103 Undersøg på dit praktiksted om videregivelse af oplysninger og om aktindsigt: - Når hospitalet eller en anden offentlig myndighed skal have oplysninger om borgeren. Bliver borgeren spurgt? Hvordan dokumenterer man borgerens samtykke, når en borger eller dennes familie beder om aktindsigt? Hvordan dokumenterer man det? Hvordan dokumenter man, at aktindsigten er givet? Pleje og dokumentation 1, s. 47 Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan dokumentere mål og handlinger for plejen hos de borgere, du arbejder med. Hvordan kan du evaluere, om målene er nået? Hvordan kan du dokumentere, at du har samarbejdet med borgeren om at finde mål og handlinger? Overvej, hvordan borgeren vil opfatte det, du har skrevet, hvis han beder om aktindsigt. 2

3 Ny Praktikøvelse om utilsigtede hændelser Hvordan dokumenterer man utilsigtede hændelser på dit praktiksted? Find eksempler på utilsigtede hændelser, der er dokumenteret inden for de sidste tre måneder. Tal med teamlederen om, hvad formålet er med at dokumentere utilsigtede hændelser og, hvordan der følges op. Praktikmål 2 Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. Psykologi og kommunikation 1, s. 67 Læs din kommunes værdigrundlag på ældreområdet. Hvilke værdier er grundlæggende? Hvordan ser du værdierne udtrykt i dine opgaver hos borgeren? Psykologi og kommunikation 1, s. 88 Tænk på en situation i din praktik, hvor en borger har henvendt sig til dig om et problem. Hvilke gensvarsmodeller anvendte du? Er der andre gensvarsmodeller, du også kunne have anvendt? Hvilken betydning ville det have for kommunikationen? Tal med din praktikvejleder om situationen. 3

4 Psykologi og kommunikation 1, s. 90 Tænk på en pårørende, hvor du har undret dig over eller er blevet vred på grund af den pårørendes adfærd. Hvad kan der ligge bag den pårørendes adfærd? Hvad kan den gode mening være bag det, du fx oplever som krævende? Drøft dine overvejelser med din praktikvejleder. Planlæg hvordan du kan anvende anerkendende kommunikation i dit samarbejde med pårørende. Psykologi og kommunikation 1, s. 57 Tænk på en borger, der har en helt anden kultur end du selv. Hvordan oplever du, at borgeren har en anden kultur? Hvordan kan du respektere borgerens kultur bedst muligt, under hensyntagen til din faglige viden og din rolle som social-og sundhedshjælper? Diskuter dine overvejelser med din praktikvejleder. Pleje og dokumentation 1, s. 26 Diskuter med dine kollegaer, hvad der kan være med til at overskride jeres egen blufærdighedsgrænse. Skriv en liste over handlinger, som social- og sundhedspersonalet kan udføre for at vise respekt for borgerens blufærdighed. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 195 Drøft med en kollega, om det er etisk og fagligt forsvarligt at hjælpe en borger med at finde en escortpige på internettet. 4

5 Praktikmål 3 Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. Pleje og dokumentation 1, s. 96 Tal med den ansvarlige for plejen om, hvilke opgaver forskellige fagpersoner har i forbindelse med borgerens medicin. Forklar, hvilke opgaver du har, og hvilke opgaver du ikke må udføre i forbindelse med borgerens medicin. Fortæl og vis, hvordan du hjælper borgeren med at tage sin medicin. Hvad gik godt, og hvad skal gøres anderledes næste gang? Pleje og dokumentation 1, s. 150 Deltag i plejen hos en borger med lungebetændelse. Tal med din praktikvejleder om samarbejdet med andre faggrupper om opgaverne hos borgeren, fx samarbejde med sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, fysioterapeut, læge eller andre. Brug SMTTE-modellen ved at besvare spørgsmålene i modellen: Sammenhæng: Hvem skal du kontakte, for at borgeren kan få hjælp? Hvad kan være årsagen til, at borgeren har fået lungebetændelse? Mål: Hvad er målet for plejen? Det kan fx være, at borgeren bliver undersøgt og får behandling. Og at borgeren bliver rask. Tiltag: Hvem gør hvad? Hvilke opgaver har du hos borgeren med lungebetændelse? Tegn: Hvilke tegn viser dig, at borgeren får det bedre? Evaluering: Hvornår og hvordan skal du evaluere målet? Læs mere om SMTTE i Psykologi og kommunikation 1. 5

6 Praktikmål 4 Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. Pleje og dokumentation 1, s. 83 Sammen med din praktikvejleder skal du planlægge skift af sengetøj hos en borger. Du skal planlægge, hvad du skal bruge. Du skal forklare din praktikvejleder, hvorfor du vælger dine handlinger, og hvad du vil være opmærksom på. Bagefter skal I sammen evaluere, hvordan det gik, og hvad der evt. kan gøres anderledes. Blev de hygiejniske principper overholdt? Pleje og dokumentation 1, s. 58 Udfør i samarbejde med borgeren en grundig håndvask af hans hænder. Brug sæbe og kom ind i alle folder i hånden. Skyl hænderne og tør grundigt. Tal med borgeren om, hvornår han plejer at vaske hænder. Kan du vejlede ham i forhold til andre situationer, hvor han skal vaske sine hænder? Kan borgeren have fordel af at bruge håndsprit? Hvordan dokumenterer du din vejledning af borgeren? Hvordan følger du op på vejledningen? Ny praktikøvelse om hygiejniske principper Hvad er hygiejniske principper? Findes der skriftlige instrukser om hygiejniske principper på dit praktiksted? Hvorfor kan der være forskel på de hygiejniske forholdsregler, der skal overholdes, alt efter om borgeren bor på plejecenter eller i eget hjem? 6

7 Praktikmål 5 Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. Psykologi og kommunikation 1, s. 38 Hvad er vigtigt for din borgers identitet? Hvordan kan du støtte borgerens identitet, så han bevarer muligheden for livsudfoldelse og livskvalitet? Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 102 Vælg en af de borgere, du kommer hos: Hvilke aktiviteter er med til at styrke eller bevare borgerens identitet? På hvilken måde hænger borgerens aktiviteter sammen med den kultur, borgeren lever i eller kommer fra? Hvordan kan du bruge denne viden i dit arbejde hos borgeren? Pleje og dokumentation 1, s. 176 Skriv sammen med borgeren en liste over de aktiviteter, han skal i løbet af dagen. Find ud af, hvilke aktiviteter borgeren synes er vigtigst. Kommer der fx besøg af familie om eftermiddagen, kan det være, at han vil spare på kræfterne under den personlige hygiejne for at være frisk til besøget. Aftal med borgeren, hvilke praktiske gøremål han selv kan være med til, og hvilke aktiviteter borgeren ikke skal bidrage aktivt til. 7

8 Ny praktikøvelse om køkkenhygiejne og egenkontrol På plejecenter: Hvad dokumenterer man ved egenkontrol på dit praktiksted? Hvordan dokumenterer man det? Hvem dokumenterer det? Undersøg, om der findes en smiley-ordning. I hjemmeplejen: Hvor ofte rengøres borgerens køleskab? Hvordan dokumenterer man det? Hvilken betydning har køkkenhygiejne/egenkontrol for borgerens livskvalitet? Se mere om praktisk hjælp i e-læring: gad.dk/rehabiliteringogsosu-fagligindsats1 Praktikmål 6 Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. Pleje og dokumentation 1, s. 310 (fysisk) Deltag i plejen af en borger med feber. Sammen med din praktikvejleder lægger du en plan for måling af temperaturen. Du skal forberede: Hvor temperaturen måles hos borgeren, og hvorfor. Hvornår temperaturen måles hos borgeren. Hvor og hvordan du skriver dine observationer ned. Hvem du videregiver dine observationer til, fx hvis temperaturen pludselig stiger. 8

9 Pleje og dokumentation 1, s. 379 (psykisk) Tal med din praktikvejleder om: Hvilke tilbud er der i kommunen til mennesker med psykiske sygdomme? Hvilken støtte og viden fra andre faggrupper, kan social- og sundhedshjælperen få, i forhold til at udføre sine opgaver hos psykisk syge borgere? Hvordan kan den psykiske sygdom påvirke borgeren fysisk og socialt? Psykologi og kommunikation 1, s. 131 (socialt) Tal med din praktikvejleder om en borger, der har mistet sin ægtefælle og oplever sorg. Overvej, før du besøger borgeren: Hvordan forholder du dig til borgeren? Hvordan vil du omtale tabet? Hvilke ord vil du bruge? Hvordan har tabet af ægtefællen påvirket borgeren Fysisk Psykisk Socialt. Hvordan dokumenterer du de ændringer du observerer hos borgeren? Hvornår skal du henvende dig til andre faggrupper for at borgeren får den bedst mulige hjælp? 9

10 Praktikmål 7 Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring Pleje og dokumentation 1, s. 244 Find en borger på dit praktiksted, der har tendens til obstipation (forstoppelse). Sammen med borgeren kan du finde frem til en fiberrig kost, som borgeren kan lide. Her kan du bruge SMTTE-modellen ved at svare på spørgsmålene: Sammenhæng: Borgeren har tendens til forstoppelse. Mål: Hvad er målet med, at borgeren spiser fiberrig mad? Tiltag: Hvilken kost er der tale om? Hvordan skal din hjælp til mere fiberrig mad gennemføres? Og hvem skal deltage? Tegn: Hvilke tegn på, at kosten virker, skal du og borgeren opleve? Evaluering: Hvornår og hvordan skal I evaluere? Hvordan skal du dokumentere i borgerens journal? (Læs mere om SMTTE i Psykologi og kommunikation 1). Pleje og dokumentation 1, s. 225 Undersøg, hvilke former for madservice din praktikkommune tilbyder. Hvad betyder det for dig og borgeren, om det fx er frost eller varm mad, når du skal skabe gode rammer for måltidet for borgeren? Hvad skal du være opmærksom på ved anretning af maden? Pleje og dokumentation 1, s. 115 Tal med personalet i køkkenet på et plejecenter på dit praktiksted. Du kan undersøge, hvilke overvejelser de gør sig i forbindelse med, at smagssansen svækkes med årene. Hvad gør de fx for at stimulere smagsoplevelsen hos borgerne 10

11 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 71 Udvælg en overvægtig borger på det sted, hvor du er i praktik. Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan vejlede borgeren ud fra relationsmodellen. Gennemfør vejledningen, evt. sammen med din vejleder. Under din vejledning skal borgeren sætte sig et mål. Det kan være, at han gerne vil tabe sig. Tag derefter stilling til, hvad borgeren ved på forhånd - rammen - indholdet for vejledningen og - læreprocessen. Foretag en vurdering af læreprocessen sammen med din praktikvejleder. Undersøg, om der er noget, du skal gøre anderledes. Det kan være, at målet skal justeres, eller at indholdet i vejledningen skal være et andet end det, du først havde forestillet dig. Hvordan skal du dokumentere i borgerens pleje / handleplan? Se mere på hjemmesiden: Praktikmål 8 Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante fag professionelle kolleger. Ny praktikøvelse om tværfaglighed Find og læs din praktikkommunes eller praktiksteds funktionsbeskrivelser for: Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Andre (fx sygeplejerske, teamleder, visitator). Diskuter social- og sundhedshjælperens kompetenceområde med din praktikvejleder. Hvad betyder funktionsbeskrivelser i forhold til dit samarbejde med kolleger fra andre faggrupper? I hvilke situationer skal du sige fra og henvise til andre faggruppers kompetencer? 11

12 Praktikmål 9 Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejdet med relevante fagpersoner om borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. Psykologi og kommunikation 1, s. 26 Beskriv en situation, som du har oplevet i din praktik, og som du har undret dig over. Anvend refleksionsmodellen til at arbejde med situationen. Gennemgå situationen punkt for punkt. Tal med din vejleder om situationen og om det, du har lært af den. Pleje og dokumentation 1, s. 173 Venepumpeøvelse - du kan bruge SMTTE-modellen ud fra spørgsmålene her: Sammenhæng: Hvad er grunden til, at borgeren skal lave venepumpeøvelser? Er der særlige forhold hos borgeren, som du skal tage hensyn til, når I øver? Mål: Hvad skal målet med venepumpeøvelsen være? Tiltag: Hvilke relevante fagpersoner kan du spørge til råds, når du skal lave en plan for venepumpeøvelser? Hvilke venepumpeøvelser kan borgeren selv lave efter vejledning fra dig? På hvilke tidspunkter foretages venepumpeøvelserne? Tegn: Hvilke tegn skal du kunne se i forhold til, om venepumpeøvelserne har en virkning? Evaluering: Sammen med din praktikvejleder og borgeren kan du evaluere og eventuelt tage stilling til, om borgeren skal fortsætte med øvelserne, eller om de skal ændres. (Læs mere om SMTTE i Psykologi og kommunikation 1). 12

13 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 133 Deltag i fysiske aktiviteter sammen med en af de borgere, der træner regelmæssigt. Følg træningen fx gennem en uge. Hvordan var din oplevelse af træningen? Hvordan kan borgeren mærke det på sin fysik? Hvordan kan du observere, at træningen virker på borgeren? Tal med din praktikvejleder om, hvordan du bedst kan støtte borgeren i at følge en træningsplan. Praktikmål 10 Eleven kan under hensyntagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i hverdagen i videst muligt omfang. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 38 Lav en liste med data til en beskrivelse af det nuværende hverdagsliv hos en borger, du kommer hos (efter aftale med din praktikvejleder og borgeren). Overvej borgerens resurser i forhold til aktiviteterne i hjemmet. Har du fået nye ideer til aktiviteter med borgeren? Hvordan kan du arbejde rehabiliterende med borgeren? Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 97 Tegn Maslows behovspyramide og prøv at beskrive aktiviteterne hos en borger, du kommer hos. Beskriv aktiviteterne ved de behov, du mener, at aktiviteten dækker. Hvad får borgeren ud af at være aktiv? Hvilke resurser kan de daglige aktiviteter vedligeholde? Hvilke muligheder for udvikling rummer borgerens aktiviteter? 13

14 Pleje og dokumentation 1, s. 293 Hos en borger med halvsidig lammelse skal du hjælpe med at stimulere den lamme side. Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan guide borgeren til at bruge vaskekluden i den lamme side ved at guide borgeren med den syge hånd. Du kan også vælge andre aktiviteter, hvor borgeren bruger sin lamme side ved din hjælp. Hvordan oplever borgeren at blive guidet? Psykologi og kommunikation 1, s. 47 Vælg en ældre borger, du kommer hos. Lav et mind-map over forskellige ting, der påvirker hans alderdom. Inddrag punkterne ovenfor, fx bolig, personligt netværk, egenomsorg. Hvordan kan du bruge din viden i dit arbejde hos borgeren? Praktikmål 11 Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget liv. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 42 Foreslå en aktivitet, du kunne sætte i gang hos en af de borgere, du kommer hos. Find frem til de krav (fysisk psykisk socialt) aktiviteten stiller til den, der udfører aktiviteten. Tænk på den borger, der skal udføre aktiviteten: Har han de resurser, der skal til for at udføre aktiviteten? Hvilke tilpasninger er nødvendige, for at aktiviteten kan blive en succes? 14

15 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 45 Lav et ugeskema eller et døgnrytmeur for en af de borgere, du hjælper i hverdagen. Hvordan er aktiviteterne fordelt på døgnet? På en uge? Prøv at vurdere balancen mellem aktivitet og hvile. Er der tilpas med aktivitet? Og er der tilpas med hvile? Giv evt. nogle forslag til en bedre fordeling af aktiviteter og hvile. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 217 Udvælg en borger på dit praktiksted, som har fået et handicap. Det kan være en borger, som går dårligt eller ikke selv kan klare personlig hygiejne. Find ud af, hvordan borgeren har mestret det. Du kan spørge: Hvad gjorde du for at klare din nye situation? Havde du nogle erfaringer fra tidligere, du kunne trække på? Var der andre, der støttede dig? Hvem? Hvordan? Havde du svært ved at tale med nogen om det? Prøv at forklare. Føler du, at du har klaret din situation? Hvordan mener du, at social- og sundhedshjælperen kan støtte en borger i at mestre hverdagen med sit handicap? 15

16 Praktikmål 12 Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 26 Du skal finde ud af, hvilke tilbud om sundhedsfremmende aktiviteter der findes til borgerne i den kommune, hvor du er i praktik. Indhent materiale om de forskellige tilbud. Udvælg en borger, som du vil informere om sundhedsfremmende tilbud i nærmiljøet. Overvej, hvordan du vil informere, og hvilken information borgeren skal bruge for at tage stilling til tilbuddet. Diskuter med din praktikvejleder. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 42 Vælg en borger, du kommer hos: Giv eksempler på, hvad du mener, motiverer borgeren til forskellige aktiviteter. Hvordan kan du motivere borgeren til yderligere aktivitet? Tal med din praktikvejleder om din beskrivelse og ideer til at motivere borgeren. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 118 Vælg en af de borgere, du ofte kommer hos: 16 Lav en liste over kommunale aktivitetstilbud, du kunne forestille dig, at borgeren har interesse og motivation for at deltage i. Tal med din praktikvejleder om, hvorfor du tror, det vil være gode tilbud for borgeren. Undersøg, om der er særlige aktivitetsmuligheder for borgere med anden kulturel baggrund i din kommune.

17 Psykologi og kommunikation 1, s 60 Find informationsmateriale til borgere på forskellige sprog på din ansættelseskommunes hjemmeside. Er der andre steder, du kan finde materiale på forskellige sprog? Hvilke krav stilles til borgeren, for at han kan benytte skriftligt informationsmateriale? Pleje og dokumentation 1, s 334 Lav et interview med en borger, der har type 2-diabetes. Undersøg, hvilken betydning det har haft for borgerens hverdag. Undersøg også, hvordan borgeren tilrettelægger sit liv nu i forhold til før sygdommen. Spørg om kost og motion og aftal, hvordan du kan hjælpe borgeren bedst med det. Praktikmål 13 Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. Social- og sundhedssektoren 1, s. 104 Undersøg, hvilket elektronisk dokumentationssystem dit praktiksted anvender. Hvad skal social- og sundhedshjælperen dokumentere? Hvem har det overordnede ansvar for dokumentationen? 17

18 Pleje og dokumentation 1, s. 47 Tal med din praktikvejleder om, hvordan du kan dokumentere mål og handlinger for plejen hos de borgere, du arbejder med. Hvordan kan du evaluere, om målene er nået? Hvordan kan du dokumentere, at du har samarbejdet med borgeren om at finde mål og handlinger? Overvej, hvordan borgeren vil opfatte det, du har skrevet, hvis han beder om aktindsigt. Pleje og dokumentation 1, s. 367 Udvælg en borger med demens på dit praktiksted. Dokumenter de behov, du ser borgeren har, og hvordan han får dem opfyldt. Lav en plan for, hvordan borgeren kan støttes i de behov, han har. Evaluer sammen med din praktikvejleder, om det gør en forskel for borgeren, når han får opfyldt sine behov. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 47 Planlæg en aktivitet med en borger. Lav en plan for aktivitetens gennemførelse, som indeholder: Mål med aktiviteten De tilpasninger, der er nødvendige Praktiske overvejelser. Gennemfør aktiviteten med borgeren. Evaluer aktiviteten: Hvordan gik det? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Hvad har du lært? Er der noget, der skal ændres næste gang, du laver aktiviteten? Tal med din praktikvejleder om din vurdering og dine planer. Dokumenter dit arbejde med borgeren. 18

19 Praktikmål 14 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Psykologi og kommunikation 1, s. 95 Aftal med din praktikvejleder, at du skal give mundtlige informationer til dine kolleger. Få respons fra kolleger og praktikvejleder om, hvordan din formidling var. Dokumenter i borgerens journal og vis dem til praktikvejleder. Få feedback på det skrevne. Pleje og dokumentation 1, s. 260 Udvælg en borger, du er kontaktperson for. Find først ud af, hvor meget personen drikker. Overvej også, hvilken væske der vil være bedst for borgeren. Læg, sammen med borgeren, en plan for, hvordan han dækker sit væskebehov. Hvis borgeren ikke selv kan notere, hvad han har drukket, når du ikke er der, kan du informere dine kolleger om, at du har lavet et væskeskema. Dokumenter i borgerens journal, at du har oprettet et væskeskema (se eksempel s. 259). Hvordan skal du evaluere om målet er nået? Hvordan dokumenterer du i borgerens journal/handleplan? 19

20 Praktikmål 15 Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Psykologi og kommunikation 1, s. 86 Tænk på en borger, som du har mødt på dit praktiksted, og som i en eller anden situation har været meget vred, ked af det eller angst. Gennemgå situationen ved at bruge spørgsmålene fra refleksionsmodellen side 26. Tal med din praktikvejleder om situationen. Kan du gøre noget anderledes, hvis du kommer i samme situation en anden gang? Psykologi og kommunikation 1, s. 97 Tænk på en situation, du har oplevet i din praktik, hvor du har undret dig over en kollegas måde at handle på. Det kan fx være, at du har oplevet, at kollegaens måde at kommunikere på var helt anderledes, end du har lært. Hvordan vil du give din kollega konstruktiv kritik? Hvordan kan du anvende girafsprog, når du giver kritikken? Hvordan kan du gøre det på en anerkendende måde? Tal med din praktikvejleder om situationen, inden du giver kollegaen respons, og spørg kollegaen, om hun ønsker at modtage den. Evaluer efterfølgende: Hvordan gik det? Psykologi og kommunikation 1, s. 107 Undersøg hvordan man samarbejder med pårørende på dit praktiksted. Har man noget informationsmateriale til pårørende? Hvordan starter man samarbejdet med borger og pårørende? 20

21 Psykologi og kommunikation 1, s. 90 Tænk på en pårørende, hvor du har undret dig over eller er blevet vred på grund af den pårørendes adfærd. Hvad kan der ligge bag den pårørendes adfærd? Hvad kan den gode mening være bag det, du fx oplever som krævende? Drøft dine overvejelser med din praktikvejleder. Planlæg hvordan du kan anvende anerkendende kommunikation i dit samarbejde med pårørende. Praktikmål 16 Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. Psykologi og kommunikation 1, s. 79 Observer borgerens nonverbale sprog: Hvordan er tonefaldet? Er der bestemte ting, borgeren betoner som vigtige? Hvordan er stemmelejet?: Er det roligt ophidset hårdt blødt lyst mørkt? Hvordan er borgerens kropsholdning? Bruger han fagter? Hvordan er hans ansigtsudtryk? Har I øjenkontakt? Hvilke bevægelser bruger borgeren, fx mimik eller gestikuleren? Hvordan påvirker borgerens nonverbale kommunikation dig? 21

22 Psykologi og kommunikation 1, s. 86 Udvælg en af de borgere, du kommer hos. Observer borgerens verbale sprog: Hvordan er borgerens ordvalg? Hvordan er borgernes tiltaleform? Er sproget forståeligt? Går borgerens budskab igennem? Bruger borgeren dialekt, vanskelige ord, slang eller andre sproglige kendetegn? Hvordan påvirker borgerens verbale sprog dig? Psykologi og kommunikation 1, s. 80 Tænk på en borger, som du har mødt på dit praktiksted, og som i en eller anden situation har været meget vred, ked af det eller angst. Gennemgå situationen ved at bruge spørgsmålene fra refleksionsmodellen side 26. Tal med din praktikvejleder om situationen. Kan du gøre noget anderledes, hvis du kommer i samme situation en anden gang? Psykologi og kommunikation 1, s. 118 Tænk på de konflikter, der har været det sted, du er i praktik. Vælg en konflikt ud og beskriv den: På hvilken måde deltog du i konflikten? Hvilken rolle havde du? Hvilken rolle havde de andre deltagere i konflikten? Tænk over, hvad du har lært om dig selv og andre. 22

23 Praktikmål 17 Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 242 Læs en APV i et af de hjem, du kommer. Gennemgå den med din praktikvejleder. Få klarhed over, hvordan du kan bruge APV en i din dagligdag. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 303 Bed din vejleder om at videooptage en af dine forflytninger, evt. med sin mobiltelefon. Husk, at borgeren skal give tilladelse først. Reflekter herefter kritisk over forflytninger. Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 187 Undersøg om der er et udvalg for velfærdsteknologi i din praktikkommune. Er der nogen borgere på dit praktiksted, der benytter velfærdsteknologi? Tal med disse borgere om deres mening (fordele og ulemper) ved den velfærdsteknologi, de anvender. Hvordan oplever borgeren, at teknologien øger hans livskvalitet og funktionsevne? Tal med din praktikvejleder, om hvilke fordele og ulemper velfærdsteknologien har for personalet. 23

24 Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 314 Sammen med din vejleder finder du en borger, som du mener, vil få glæde af et hjælpemiddel. Hvem samarbejder du med om en vurdering af hjælpemiddel-behovet hos din borger? Hvordan finder I frem til hvilket hjælpemiddel, der kan bruges? Hvordan dokumenterer du behovet hos borgeren, og hvem sender du anmodningen videre til? Hvem oplærer dig og borgeren i brugen af et hjælpemiddel? Hvordan vedligeholdes hjælpemidlet? Hvordan og af hvem rengøres hjælpemidlet? Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1, s. 150 Undersøg kommunens tilbud om hjælpemidler og velfærdsteknologi til spisning. Tal med din praktikvejleder om mulighed for hjælpemidler hos de borgere, du besøger. Praktikmål 18 Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Psykologi og kommunikation 1, s. 121 Tal med forskellige kolleger på dit praktiksted om, hvordan de synes, at konflikter tackles på stedet. Spørg fx: Hvilke konflikter er der her på arbejdspladsen? Hvordan tackler du konflikter? Er der nogen personer, der kan hjælpe, hvis du kommer i konflikt? Gør man noget specielt på arbejdspladsen for at hjælpe de ansatte til at håndtere konflikter? Hvad lærer personalet af konflikterne? 24

25 Pleje og dokumentation 1, s. 364 Tal med din praktikvejleder om, hvordan dit praktiksted takler aggressive borgere. Hvad gør personalet for at forebygge aggression og vrede? (se også Social- og sundhedssektoren 1 om regler for magtanvendelse og Psykologi og kommunikation 1 om forebyggelse af vold). Ny praktikøvelse om voldspolitik om retningslinjer for arbejdsmiljø Find og læs din praktikkommunes voldspolitik og drøft denne med din praktikvejleder. Tal med den lokale AMIR (arbejds-miljø-repræsentant) om retningslinjer for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen og om hendes funktion i forhold til retningslinjerne. Praktikmål 19 Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. Psykologi og kommunikation 1, s. 19 Tænk over en situation i din praktik, hvor du var motiveret: Hvad gjorde, at du var motiveret? Hvilke behov havde du, der blev opfyldt? Hvordan kan du bruge dette, når du ikke er motiveret? 25

26 Psykologi og kommunikation 1, s. 19 Tænk over en situation på dit praktiksted, hvor du ikke var motiveret: Hvad gjorde, at du ikke var motiveret? Hvad skal der til for at motivere dig? Hvad kan du selv gøre? Psykologi og kommunikation 1, s. 22 Find din egen læringsstil ud fra læringsstiltesten på Klik på feltet test din læringsstil til højre på skærmen og derefter på: ungdomsuddannelser. Tal med din praktikvejleder om, hvad det betyder for din læring. Afprøv herefter din foretrukne læringsstil i praksis. Psykologi og kommunikation 1, s. 94 Planlæg sammen med din praktikvejleder en målrettet ugesamtale. Afhold samtalen. Reflekter i din logbog over, hvordan samtalen forløb og drøft dine refleksioner med din praktikvejleder. 26

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører

ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører 0 Kære SSH elev Hermed en praktikmappe for Social og Sundhedshjælperelever. Den er blevet til

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Velkommen til praktik

Velkommen til praktik Velkommen til praktik Praktikmappe for social - og sundhedshjælperelever Tilhører 0 Kære SSH elev Hermed en praktikmappe for Social og Sundhedshjælperelever i praktik i Faxe kommune. Den er lavet således,

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2 SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND SKOLEPERIODE 2 Dit fornavn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere