Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016"

Transkript

1 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik over antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Det gælder både antallet af borgere, der kommer til kommunen måned for måned, samt det samlede antal i fx skoler og i Integrationsprogrammet. Nøgletal på flygtningeområdet Helsingør Kommune har i 2015 registreret 119 nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - heraf16 uledsagede unge 215 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 18 år, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse 35 børn med flygtningebaggrund modtager sprogstimulering i en daginstitution 29 børn med flygtningebaggrund undervises af Sprogstøttekorpset 20 elever med flygtningebaggrund går i modtageklasse 59 elever er indskrevet flygtninge og andre sent ankomne udlændinge i de internationale ungdomsklasser på Ungdomsskolen. Bolig Der er etableret en arbejdsgruppe med fokus på boliger primært tilvejebringelse af midlertidige boliger. Det er pt. stadig muligt at holde trit med tilgangen af nye flygtninge; anvendelsen af hotel bruges fortsat som buffer, men øges ikke. I foråret 2016 afprøves privat udlejning til midlertidige boliger. Der er påbegyndt en dialog ed boligselskaberne om blandt andet muligheden for bofællesskaber i store lejligheder. Økonomi For økonomien på flygtningeområdet henvises til det vedlagte notat fra Center for Økonomi og Ejendomme 1. Notatet skal opdateres i forbindelse med budgetrevisionen, da tallene er baseret på en forventet flygtningekvote for Helsingør Kommune på 144 i 2016 og ikke den senest udmeldte kvote på Notatet er justeret i forhold til det, der blev forelagt for Økonomiudvalget i december

2 1. Indsatsen på beskæftigelsesområdet For at understøtte en vellykket integration er det blandt andet afgørende, at de nytilkomne flygtninge får kontakt til arbejdsmarkedet og lærer dansk hurtigst muligt. Begge indsatser skal i videst muligt ske parallelt, da det er vurderingen, at en tidlig kontakt til arbejdsmarkedet vil styrke flygtningenes danskkundskaber og bidrage til en vellykket integration. Virksomhedskonsulenter Byrådet bevilgede kr. til Center for Job og Uddannelse til ansættelse af en virksomhedskonsulent for at styrke den virksomhedsrettede indsats over for flygtninge. Center for Job og Uddannelse har i den forbindelse ansat to virksomhedskonsulenter, der varetager den virksomhedsrettede indsats overfor flygtninge og familiesammenførte herunder primært skaber kontakt mellem virksomheder og teamets målgrupper med henblik på etablering af virksomhedspraktik, løntilskud og ordinært arbejde. Virksomhedspraktik Jobcenteret ønsker, at flygtninge langt tidligere i deres integrationsforløb kommer ud på en dansk arbejdsplads enten i længerevarende virksomhedspraktikker, såkaldte snusepraktikker (se afsnit om dette) eller i løntilskud. Dette kan ske i de første måneder efter ankomsten til kommunen, selvom borgerens danskkundskaber kan være meget begrænsede. Snusepraktik Center for Job og Uddannelse ønsker at tilbyde tidlige snusepraktikker, mens flygtningenes danske sprog endnu er sparsomt. Formålet med en snusepraktik er et tidligt møde med dansk kultur og arbejdspladskultur sideløbende med danskundervisning. Snusepraktikker på 2-4 uger bliver etableret på kommunens egne arbejdspladser i første omgang i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (kulturområdet), i Center for Teknik, Miljø og Klima samt i administrationen. 2. Uledsagede unge flygtninge I 2015 modtog Helsingør Kommune 16 uledsagede flygtninge. Uledsagede flygtninge er børn og unge under 18 år, der ankommer til landet uden forældre/værger. Til sammenligning modtog vi året før 4 uledsagede flygtninge. I 2016 forventer vi at modtage et tilsvarende højt antal uledsagede flygtninge. Vi har ønsket, at niveauet holdes på ca. 10 uledsagede flygtninge. Af de 16 uledsagede flygtninge, vi modtog i 2015, blev 5 anbragt i eget netværk, fx hos en herboende søster eller onkel og 11 anbragt på eget værelse. I 2014 blev to anbragt i eget netværk og to blev anbragt på eget værelse. Vi har tidligere også anbragt på opholdssteder. Med vores nuværende erfaringer med at modtage uledsagede flygtninge er vi gået i gang med at rekruttere plejefamilier til de uledsagede flygtninge. Støtte- og kontaktpersoner står for indsats med støtte til de unge, der anbringes i egen bolig. Behovet vurderes individuelt, men vil ofte ligge på ca. 10 timer pr. uge. Center for Børn, Unge og Familier afdækker pt. muligheden for, at to støtte-og kontaktpersoner ansættes og forankres i Familieværftet i BUF. I dag anvendes eksterne støtte- og kontaktpersoner (selvstændige eller ansat i fx Integrationsnet). Familierådgivningen sørger for boligplacering (anbringelse), skoletilbud samt fritidstilbud (fritidspas) til de uledsagede flygtninge. Boligplacering i egen bolig sker i samarbejde med og bistand fra Center for Job og 2

3 uddannelse. Der er et stort arbejde med at få udpeget værger, kontakt til værger og støtte- og kontaktpersoner og at foretage løbende vurderinger om den unges trivsel og udvikling, herunder lovpligtige børnefaglige undersøgelser samt udarbejdelse af handleplaner og opfølgning i sagerne. Der bliver løbende holdt børnesamtaler og opfølgningsmøder. 3. Flygtningebørn i dagtilbud og skoler Center for Dagtilbud og Skoler vil i foråret 2016 igangsætte en undersøgelse af hvordan skolerne bedst muligt tager imod nye flygtningebørn og hvordan indsatserne bedst muligt organiseres og koordineres på tværs af skoler, dagtilbud og støttefunktioner. Indsatserne er for øjeblikket rettet mod i alt 167 flygtningebørn-og unge. Antallet forventes at stige i 2016 på baggrund af prognoser for tildeling af flygtninge og familiesammenføringer. Familiekonsulenter Det er væsentligt, at familiens trivsel understøttes tidligt herunder at børnene inkluderes i det almindelige skole- og fritidsliv, og at familien knyttes til lokale netværk, mødregrupper mv. Familierne er typisk meget motiverede for at blive en del af det danske samfund, når de er kommet til Danmark. Derfor har Center for Job og Uddannelse i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler pr. 15. januar 2016 ansat to familiekonsulenter, der skal understøtte familiens samlede integration. Koncernledelsen har derudover besluttet at ansætte yderligere en familiekonsulent med forventet ansættelse pr. 1. april Familiekonsulenterne har til opgave at varetage en forebyggende indsats i forhold til familier med børn under 18 år. Opgaverne relaterer sig til både dagtilbud, skole og fritidsliv. Familiekonsulenterne er i en opstartsfase og yder for nuværende støtte til i alt 22 familier samt skole og daginstitutioner. På sigt vil familiekonsulenterne tilbyde: Introduktionsforløb for familier i samarbejde med fx sundhedsplejerske, tandlæge, skole, daginstitution, frivilliggrupper mv. Kortvarige forløb for familier med afgrænsede problemstillinger. Rådgivning af eksterne enheder vedr. enkelte familier Åbent Hus rådgivning til familier Fuld friplads til dag- og fritidstilbud det første år Børn og unge fra flygtningefamilier får i det første år tilbud om friplads til dag- og fritidstilbud. Tilbuddet er med til at styrke flygtningebørn- og unges sproglige og sociale færdigheder, og langt de fleste flygtningefamilier tager imod dette tilbud. Sprogstimulering i daginstitution Børn i alderen 0-3 år er ikke underlagt en særlig indsats og indgår på normalvis i dagsinstitutionernes øvrige tilbud. Daginstitutioner med børn i alderen 3-6 år har dog mulighed for at få vejledning og rådgivning til barnets sproglige udvikling hos Sprogstøttekorpsets pædagoger. Antal timer et barn modtager sprogstimulering afhænger af Sprogstøttekorpsets ressourcer og vurdering af behov. For de børn, der har brug for yderligere støtte ved skolestart, har Sprogstøttekorpset mulighed for at følge barnet i 0. klasse. I alt modtager 35 børn med flygtningebaggrund sprogstimulering i daginstitution. Undervisning i dansk som andetsprog i indskolingen og på mellemtrinnet Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal gives undervisning i dansk som andetsprog. Elever i indskolingen (0.-3. klasse) bliver indskrevet i almenklasser på deres distriktsskole og modtager ugentligt i max 2 år 15 timers undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen varetages ved en lærer fra 3

4 Sprogstøttekorpset. Sprogstøttelæren kan vælge at placere en del af undervisningstimerne i SFO ved opstart. Sprogstøttekorpset underviser i alt 29 børn med flygtningebaggrund. Elever på mellemtrinnet (4.-7. klasse) bliver indskrevet i modtageklassen, som er placeret på Nordvestskolen. Undervisningen i dansk som andetsprog indgår her som en del af undervisningen i klassen. Klassen har tilknyttet et lærerteam samt en lærer fra Sprogstøttekorpset. Eleverne overgår efter max 2 år til en almindelig klasse på deres distriktsskole. For øjeblikket går 20 elever med flygtningebaggrund i modtageklassen. Supplerende undervisning i dansk som andetsprog Undervisning i dansk som andetsprog forløber i max 2 år. Herefter er distriktsskolerne forpligtiget til at sikre supplerende undervisning i dansk som andetsprog, som en dimension i den almindelige undervisning, på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. I takt med at flygtningebørnene udsluses til de almindelige klasser, oplever distriktsskolerne således, at de må øge og gentænke indsatserne for undervisning i dansk som andetsprog samt inklusion af flygtningebørn. Undervisning i dansk som andetsprog i udskolingen de internationale ungdomsklasser I de internationale ungdomsklasser bliver unge fra flygtningefamilier og uledsagede unge i alderen år indskrevet. I alt 59 elever er indskrevet. Elever i de internationale ungdomsklasser tilbydes 30 lektioners undervisning om ugen i op til 3 år afhængigt af deres skolemæssige baggrund fra hjemlandet. Elevernes undervises frem mod de af Udlændingestyrelsens fastsatte Danskprøver 1-3 samt folkeskolens afgangsprøve i engelsk og matematik. Skolefritidsordning og klub Børn og unge fra flygtningefamilier får i det første år tilbud om friplads til dag- og fritidstilbud. Flygtningebørn og -unge er ikke underlagt en særlig indsats. Sprogstøttelæreren kan dog ved opstart i SFO vælge at placere en del af undervisningstimerne i dansk som andetsprog i SFO. Ungdomsskolen Unge flygtninge og uledsagede unge i de internationale ungdomsklasser deltager i varierende grad i Ungdomsskolens aktiviteter. Et arbejde pågår i øjeblikket med i højere grad at sikre de unge vejledning og støtte til videre uddannelse, netværk og fritidsliv. 4. Inddragelse af civilsamfundet Mange borgere ønsker at deltage eller bidrage til at lokalsamfundet tager godt imod flygtninge. Langt fra alle borgere organiserer sig i en klassisk foreningsstruktur, og flygtningeområder bidrager derfor til at Helsingør Kommune afprøver forskellige samarbejdsmodeller på frivilligområdet. I forlængelse af det store antal flygtninge har KUMIT et strategisk fokus på, at styrke civilsamfundets inddragelse i opgaven med henblik på, at flygtninge børn, unge og voksne tidligt engageres i lokale netværk. Foreningslivet På baggrund af et ønske i Byrådet, blev der i efteråret 2015 afholdt et arrangement for foreninger. Cirka 70 frivillige deltog fra idræts- og sociale foreninger, spejdere samt fra kulturinstitutioner og biblioteker. Efter arrangementer er der udarbejdet en forenings/aktivitetsoversigt til brug for professionelle og frivillige, der har kontakt med nye flygtninge. 4

5 Børn kan få fritidspas kontingentfritagelse til foreningsaktiviteter. Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter 1. marts om ordningen skal udvides til at gælder flygtninge i alderen 6-25 år. Dialog med frivillige Der er i de sidste måneder afholdt møder mellem Helsingør Kommune og hhv. Frivillignet for Flygtninge, Venligboerne Helsingør og Røde Kors lokalafdeling. Integrationsrådet peger på muligheden for, at holde fælles informations- og dialogmøder for frivillige på flygtningeområdet (drøftes den 8. marts) Frivillignet for Flygtninge. Foreningen er en del af Dansk Flygtningehjælp og har eksisteret siden Gruppens torsdagscaféer hver anden uge er et åbent mødested mellem nye og gamle flygtninge samt interesserede borgere. Gruppen tilbyder desuden kontaktfamilier/personer; jobkonsulenten gør nye flygtninge opmærksomme på dette inden for den første måned. Dansk Flygtningehjælp tilbyder kurser til de frivillige. Alle frivillige registreres, ligesom der indhentes børneattester for alle frivillige. Venligboerne Helsingør. Venligboerne er et netværk af borgere, der primært er forbundet via Facebook. En mindre kreds af netværket afholder sprogcafe i Lundegade en gang om ugen, og derudover anvendes netværket løbende til at skaffe brugte møbler og tøj, tager på udflugter mv. Gruppen har ikke ønsket at etablere en forening. Facebookgruppen og kontakten til Helsingør Kommune varetages af en kontaktperson. Røde Kors. Lokalgruppen har igennem de sidste år fået et bedre fundament i Helsingør bland andet med genbrugsbutikken i byen og aktiviteter på modtagecenteret på hospitalet. Røde Kors overvejer pt om de kan fortsætte deres sprogcafe/lektiehjælp i samarbejde med Sprogcenter Nordsjælland. I løbet af foråret forventer gruppen at kunne tilbyde kontaktfamilier/personer som en del af deres program, Venner Viser Vej. Ungdommens Røde Kors. URK ønsker at afsøge muligheden for at etablere en frivilligaktivitet for unge flygtninge og frivillige, evt. i samarbejde med Ungdomsskolen. Det Sociale Netværk. Byg Bro er et nyt initiativ, hvor gamle flygtninge uddannes til at bruge deres egne erfaringer i mødet med nyankomne. Helsingør og seks andre kommuner er med i projektet, og de første frivillige uddannes i marts Bydelsmødre. Arbejder primært i boligområderne. Frivillige i tilknytning til boliger KUMIT og JU arbejder løbende på at koble frivillige til de lokaliteter hvor flygtninge indkvarteres midlertidigt. Frivillignet for Flygtninge mødes med beboerne på Stockholmsvej hver uge og planlægger desuden aktiviteter i Ålsgårde. I Hellebæk planlægges møde mellem Venligboerne, friskolen og Helsingør Kommune med henblik på at inddrage lokalsamfundet. 5

Helsingør Kommunes Flygtningeindsats

Helsingør Kommunes Flygtningeindsats Notat Center for Kultur Idræt og Byudvikling September 2015 Helsingør Kommunes Flygtningeindsats Kortlægning af opgaver, udfordringer og muligheder for en styrket indsats 1. Modtagelse og integration af

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Styrket indsats pa flygtningeomra det

Styrket indsats pa flygtningeomra det Styrket indsats pa flygtningeomra det Status februar/marts 2016 Indsats opgaven kort Status februar/marts 2016 1 Før ankomsten til Helsingør Kommune a. Overføring af viden fra asylcenter Udarbejde procedure:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt. Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt. Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Antal flygtninge Fra 1. juli 2014 til 1. februar 2016 har Aalborg Kommune

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Her er svar på de nogle de oftest stillede spørgsmål om flygtninge i Gentofte Kommune. Har du mere generelle spørgsmål til flygtninge, kan du gå ind på

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Børne- og Ungdomsudvalgsmøde Den 2. november 2015 Indhold Organisering af undervisningen af de tosprogede elever i Frederikshavn Kommune.... 2 Baggrunden for arbejdet... 2 Folkeskolelovens

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Integrationspolitik for Fanø Kommune

Integrationspolitik for Fanø Kommune Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Vedtaget i Fanø Byråd den 15.12.2014 Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Målgruppe:... 4 Definition:... 4 Værdi:...

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand)

Læs mere

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation.

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation. Integrationsstrategi Forord Frederikssund kommunes hidtidige integrationsstrategi blev udarbejdet i 2015-16 og vedtaget i foråret 2016, hvor kommunen i lighed med landets øvrige kommuner modtog et stigende

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen INTEGRATIONSPOLITIK på Lundergårdskolen Alle elever på Lundergårdskolen har de samme rettigheder og pligter. Det er en fælles forpligtelse for det samlede personale, alle elever og alle forældre at arbejde

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave OPFØLGNING VED SKIFT OPFØLGNING Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave Besøg i personale Ad hoc inddragelse af sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager Pædagogisk leder i

Læs mere

Styrket indsats pa flygtningeomra det

Styrket indsats pa flygtningeomra det Styrket indsats pa flygtningeomra det Status februar/marts 2016 Indsats opgaven kort Status februar/marts 2016 1 Før ankomsten til Helsingør Kommune Før ankomsten til Helsingør Kommune a. Overføring af

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Styrket indsats på flygtningeområdet

Styrket indsats på flygtningeområdet Styrket indsats på flygtningeområdet Status september 2016 1 Tværgående samarbejde Tilføjet august 2016 Helsingør Kommunes flygtningeindsats har i løbet af 2015 og 2016 bevæget sig fra at være relativt

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

BILAG til udvalgssag: Erfaringer med modtageklasser i andre kommuner

BILAG til udvalgssag: Erfaringer med modtageklasser i andre kommuner BILAG til udvalgssag: Erfaringer med modtageklasser i andre kommuner Undervisningsudvalget har ønsket en orientering om hvordan andre kommuner, bl.a. Hørshom og Jammerbugt, organiserer sig ift. undervisningen

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7 2 3 4 Vision... 4 Pejlemærker for en vellykket integrationsindsats... 4 1. Nyankommne flygtninge modtages og boligplaceres proaktivt.... 4 2. Alle borgere, i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende....

Læs mere

Strategi for Integration. Lemvig Kommune

Strategi for Integration. Lemvig Kommune Strategi for Integration Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

Integrationsindsatsen i Syddjurs Kommune

Integrationsindsatsen i Syddjurs Kommune Integrationsindsatsen i Syddjurs Kommune Ny i Syddjurs - En god start Formålet med Syddjurs Kommunes integrationsindsats er at gøre flygtninge og familiesammenførte i stand til at opbygge et godt og meningsfyldt

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 20.30 Medlemmer:

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik

Horsens Kommunes integrationspolitik Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Revideret juni 2018 Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder integrationspolitikkens målgruppe

Læs mere

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse

Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Udvalg for Tryghed og Forebyggelse Plan for implementering af udvalgets anbefalinger FØRSKOLE FAMILIEINDSATS De tidlige bekymringer Børn og unge, der ender i kriminalitet eller udfordrer klubber og skoler

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen

Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen Forberedelsen Så snart den nye integrationsenhed får besked fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Projektbeskrivelse: Kommunesamarbejde om Læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund

Projektbeskrivelse: Kommunesamarbejde om Læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund Projektbeskrivelse: Kommunesamarbejde om Læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund KL inviterer forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale i 15-20 kommuner til at deltage

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og Uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Baggrund Notat Vedrørende: Basisundervisning i dansk som andetsprog forslag til løsning på udfordring ift. skoleplacering af elever på 14 år og derover Sagsnavn: Udenlandske børn i folkeskolerne i Randers Sagsnummer:

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Status vedrørende flygtninge

Status vedrørende flygtninge Punkt 3. Status vedrørende flygtninge 2014-20536 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering status vedrørende flygtninge. Direktørgruppen har drøftet sagen i mødet

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde

Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like My Life Roskilde Kultur og Idræt Roskilde Kommune Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Hjemmeside: likemylife.dk Mail: likemylife@roskilde.dk Facebookside: facebook.com/likemylife.roskilde Beskrivelse af Fritidspasordningen - Like

Læs mere

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge

Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge Punkt 3. Godkendelse af handleplan for modtagelse af uledsagede mindreårige flygtninge 2015-062390 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender at Der igangsættes

Læs mere

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Syrien, Eritrea, Afghanistan og Iran Indholdsoversigt Side 2: Side 3: Side 5: Fakta/tal 6 centrale uddybninger Kontaktoplysninger 1 Lidt fakta/tal

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016

Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet. Skoleudvalget 4. oktober 2016 Godkendelse af arbejdet med ny model på to-sprogsområdet Skoleudvalget 4. oktober 2016 Overordnede politiske målsætninger Integrationspolitikken og Strategi for modtagelse af flygtninge Familier boligplaceres

Læs mere

Manglende midlertidige boliger, såfremt der ikke findes permanente boliger Pr. 1/1-2015 0 Pr. 1/2-2015 0 Pr. 1/3-2015 0

Manglende midlertidige boliger, såfremt der ikke findes permanente boliger Pr. 1/1-2015 0 Pr. 1/2-2015 0 Pr. 1/3-2015 0 Status på flygtninge EVBU møde januar. Der er pr. d. 01/01 2015 modtaget 60 flygtninge ud af kvoten for 2014 på 47 flygtninge. Kvoten kan forhøjes med 50 % = 71 flygtninge. Pr. 01/02 2015 modtager Rudersdal

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Flygtninge i Taarbæk. - Informationsmøde hvor, hvornår og hvordan

Flygtninge i Taarbæk. - Informationsmøde hvor, hvornår og hvordan Flygtninge i Taarbæk - Informationsmøde hvor, hvornår og hvordan Aftenens program Velkomst Flygtningeboliger i Taarbæk hvad arbejder vi med Hvor mange flygtninge modtager Lyngby- Taarbæk Kommune og hvem

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 ... 2... 2... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 12... 13... 13 1 2 3 4 5 6 Integrationsrådet anser foreningslivet for at være en vigtig aktør i integrationsprocessen,

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling Ansvar fordelt på udvalg Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget og ansvarsområde Budgetansvar (overførsler, serviceudgifter, drift, virksomhedsrettet

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Der er for Rudersdal Kommune udmeldt en foreløbig kvote for 2016 på 214 flygtninge.

Der er for Rudersdal Kommune udmeldt en foreløbig kvote for 2016 på 214 flygtninge. Status på flygtningeindsatsen, december 2015 I dette notat gives en status for Beskæftigelses flygtningeindsats pr. 1. december 2015. I 2014 og 2015 har kommunen modtaget i alt 258 flygtninge og familiesammenførte,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Medborgerskabspolitik status Oversigt over indsatser der understøtter ma lene

Medborgerskabspolitik status Oversigt over indsatser der understøtter ma lene Medborgerskabspolitik status Oversigt over indsatser der understøtter ma lene OBS! Oversigten gælder særlige indsatser: dvs. projekter eller indsatser, ud over almindelige driftopgaver/kerneopgaver. Center

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Generelt Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under det 3-årige integrationsprogram

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1. 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere