Integrationspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020"

Transkript

1 Integrationspolitik dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1

2 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for samarbejde og retning for integrationsindsatsen. Politikken indeholder vision, værdier, mål og bidrag til handlinger. Det vil sige Hvor vil vi hen?, Hvordan kommer vi derhen? og Hvem gør hvad? Politikken vil løbende blive fulgt op af handlingsplaner, som vil sikre, at målene nås. Vision - sunde og aktive medborgere Det bærende i en vellykket integration er, at flygtninge og indvandrere er aktive medborgere på lige fod med øvrige borgere, med samme rettigheder og pligter. Alle skal efter evne gøre brug af de fælles tilbud og indgå i, og bidrage til, fællesskabet. Dette skal ske gennem hele livet børne-, unge-, familie-, arbejds-, fritids- og seniorlivet. Visionen for integration i Rebild Kommune er: Alle borgere i Rebild Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund - ind- går i og bidrager som sunde og aktive medborgere til det fælles samfund med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier. Værdier - integration er et fælles ansvar Politikken tager udgangspunkt i, at integration går begge veje. Integrationen er et fælles ansvar, som bygger på gensidig respekt og accept af forskellighed. Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne, men kan ikke løfte opgaven alene. Der er brug for, at alle bidrager og samarbejder. Det vil sige kommunen, frivillige, foreninger og virksomheder med flere. Alle er blevet inddraget i udarbejdelsen af politikken og har bidraget til, hvordan opgaven kan løftes. Værdier for integration i Rebild Kommune: Integration er et fælles ansvar for alle Integration bygger på gensidig respekt og accept af forskellighed. Integration kræver en tværgående indsats Integrationen spænder over det hele liv; modtagelse og bosætning, beskæftigelsesindsats, dag-, skole- og fritidstilbud, sundhedspleje og ældrepleje med mere. Politikken går derfor på tværs af politik- og forvaltningsområder og beskrives i fire temaer: Modtagelse og bosætning, Børn og unge, Job og uddannelse og Seniorliv. Forskellige roller i integrationsindsatsen Kommunens rolle i integrationsindsatsen er at være myndighed. Herunder at udarbejde integrationskontrakt og tilbyde danskuddannelse med mere. De frivilliges rolle er et vigtigt supplement til kommunens tilbud, hvor der kan ydes støtte og hjælp. Virksomhedernes rolle er at være åbne overfor flygtninge og indvandrere. Foreninger såsom kultur- og idrætsforeningers rolle er at tilbyde fritidsaktiviteter for alle. For at sikre god integration er det vigtigt med et godt samarbejde med tydelig forventningsafstemning. Flygtninge/indvandrere = Flygtninge, indvandrere og efterkommere. 2

3 INTEGRATION Tema: Modtagelse og bosætning En god start på et sundt liv Modtagelsen af nye borgere skal sikre en målrettet indsats i forhold til undervisning og vejledning i danske samfundsforhold og kulturelle forhold. Nye borgere skal have kendskab til dag-, skole-, kultur-, fritids-, beskæftigelses- og sundhedstilbud, der kan understøtte at de bliver aktive og sunde medborgere. Bosætning sker under hensyn til muligheden for at integrere sig. Modtagelse og integration af flygtninge er et fælles ansvar. Vi tilrettelægger modtagel- sen under hensyn til den enkeltes kompe- tencer, ønsker og særlige behov. Vi ønsker at understøtte, at flygtninge bliver aktive medborgere og forventer derfor, at de tager ansvar for egen integration i dialog og samarbejde med de frivillige, lokale råd, foreninger og kommunen. Vi har et fleksibelt modtagelsesprogram, der træder i kraft, så snart en ny flygtning kommer til kommunen. Det er suppleret med et bosætningsprogram, der starter, når en permanent boligplacering bliver aktuel. Vi tilstræber, at boligplacere flere flygtninge i det samme lokalområde, dog ikke i et omfang så det får karakter af ghettoer. Resultatmål 90 % har inden for tre måneder efter deres ankomst til kommunen gennemgået modtagelsesprogrammet. Vi har indgået forpligtende partnerskaber med 8 lokalråd, landsbyråd og beboerforeninger, om deres bidrag til bosætningsprogrammet. 70 % bosættes permanent inden for 6 måneder, hvor der er transportmuligheder, der tilgodeser behov for adgang til daginstitutioner, skoler, arbejdspladser og fritidsaktiviteter. Hvordan kommer vi derhen? Et fleksibelt og målrettet modtagelsesprogram En god integration forudsætter en grundig introduktion til danske forhold og kultur. I Rebild Kommune sikrer vi det sker ved, at den enkelte deltager i et individuelt tilrettelagt modtagelsesprogram. Programmet skal bestå af lovbundne elementer som visitationssamtale og integrationskontrakt samt områder som sundhed, arbejdsmarked og økonomi. Modtagelsesprogrammet skal være fleksibelt i sin opbygning, og sammensættes med hensyn til den enkeltes ressourcer, ønsker og behov. I programmet skal rollefordelingen mellem flygtningen, de frivillige og kommunen tydeligt fremgå. bosætning i lokalsamfundet. Bosætningsprogrammet skal være lokalforankret med udgangspunkt i de lokale ressourcer og interesser. Præmisser for boligplacering Boligplacering er en stor udfordring. Når en flygtning kommer til Rebild Kommune kortlægges flygtningens kompetencer, baggrund, relationer og fremtidige livsvilkår. Kendskabet til den enkelte vil være et af parametrene, når flygtningen skal boligplaceres i permanent bolig. Boligudbuddet kan være afgørende for, hvor flygtninge bliver permanent boligplaceret og der opfordres til, at der tænkes i alternative løsninger. Et lokalforankret bosætningsprogram Vi vil indgå forpligtende partnerskaber med lokale foreninger og råd om integration og 3

4 INTEGRATION Hvem gør hvad? Kommun en Er ansvarlig for modtagelsen. Afholder visitationssamtale med flygtningen, hvor ressourcer, kvalifikationer, ønsker og særlige udfordringer afdækkes. Udarbejder sammen med flygtningen et individuelt modtagelsesprogram. Laver integrationskontrakt med fl ygtningen, herunder ret og pligt i forhold til opholdstilladelsen og integrationsprogrammet. ge/ Flygtnin er e r d n a v d in Skal bidrage med det, de kan. Har et medansvar for at egen integration lykkes. Skal være nysgerrige og åbne over for lokalsamfundene. Kan deltage aktivt i modtagelse af nye flygtninge. åd og r e l a k o L er forening Frivillige Er aktive medspillere i modtagelsesprogrammet. Supplerer den kommunale indsats. Er aktive medspillere i Har en særlig rolle i introduk- Kan være med til at skabe Er netværksopbyggende. bosætningsprogrammet. kulturel mangfoldighed. Indgår i forpligtende partnerskaber. tionen til samfundsforståelse. Kan støtte i forbindelse med ansøgning om familiesammenføring. 4

5 INTEGRATION Tema: Børn og unge Et sundt og aktivt børne- og ungeliv Alle børn og unge inkluderes i dag- og skoletilbud, så de trives og bliver så dygtige, som de kan. Alle børn og unge sikres mulighed for deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Vi vil give alle børn og unge mulighed for at udvikle sig til aktive og ligeværdige deltagere i dagtilbud, skole-, kultur- og fritidslivet. Det enkelte barn skal leve et sundt og velfungerende liv, så barnet udvikler sig positivt med udgangspunkt i egne ressourcer. Alle børn og unge i Rebild Kommune har ret til et godt børneliv, hvor børn og unge trives og alle børn inkluderes. Vi har fokus på børnenes ressourcer og potentialer og vil give børn med dansk som andet sprog lige så gode muligheder for at tilegne sig kundskaber, færdigheder og udtryksformer i skolen som andre elever. Vi ønsker, at børnene og de unge skal udvikle sig til socialt ansvarlige og tolerante mennesker gennem aktiv deltagelse i kultur- og fritidstilbud. I foreninger og kulturinstitutioner er der mulighed for at mødes om fælles interesser og aktiviteter på tværs af forskelle i køn, alder, social eller kulturel baggrund. Kultur- og fritidslivet er en vigtig samarbejdspartner i integrationsindsatsen. Resultatmål Børn af flygtninge/indvandrere som har dansk som andetsprog opnår tilsvarende færdigheder i skolen som an- dre elever og forlader folkeskolen med lige muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Flygtninge/indvandrere benytter sig af dagtilbud i samme udstrækning som øvrige familier. Flygtninge/indvandrere benytter sig af kommunens kultur- og fritidstilbud i samme udstrækning som kommunens øvrige borgere. Hvordan kommer vi derhen? Fælles ansvar og tæt samarbejde Skoler og dagtilbud skal i dialog og i samarbejde med forældrene understøtte børn og unges udvikling, læring og trivsel. Dette gøres blandt andet ved at skabe meningsfulde kontakter og fællesskaber. Det indebærer, at det enkelte barn/unge oplever at blive værdsat for sine unikke kompetencer og forudsætninger med fokus på åbenhed og gensidig respekt. Engagerede forældre Som forældre er det vigtigt at være opsøgende og engageret i forhold til sit barns dagtilbud, skolegang samt fritidstilbud og deltage aktivt i samarbejdet om barnets trivsel og udvikling. Det er desuden vigtigt, at både børn og forældre kender deres rettigheder og pligter og har viden om, hvor man kan søge hjælp og rådgivning, hvis man som forældre er bekymret for sit barns udvikling. Kultur- og foreningslivet som aktive medspillere Flygtninge og indvandrere modtager information om kommunens kultur- og fritidsliv og mulighederne for at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter samt i øvrige sociale fællesskaber. Informationen tilpasses den enkeltes forudsætninger og udformes på en måde, så den motiverer de nye borgere til at opsøge kommunens tilbud og inspirerer til at deltage aktivt i lokalsamfundet. Skoler og dagtilbud hjælper med at skabe kontakt til de lokale fritidstilbud. Kommunen giver mulighed for, at foreninger kan få støtte til særlige indsatser eller tilbud i forhold til at få flygtninge og indvandrere til at deltage i foreningslivet. 5

6 INTEGRATION Hvem gør hvad? Kommun en Sikrer en målrettet informa- tion og indsats før familien skal benytte sig af skole- og dagtilbud. Sætter klare rammer for integrationsindsatsen og er tydelig i forventningerne til borgerne. Sikrer målrettet information om kultur- og fritidslivet. Understøtter etablering af nye typer af kultur- og fritidsaktiviteter, som fremmer deltagelse og inklusion af foreningsmedlemmer og kulturaktører med flerkulturel baggrund. Rådgiver om opstart og drift af foreninger og kulturprojekter, hvor de bærende kræfter har flerkulturel baggrund. Forældre Forældre skal være rollemodeller for deres børn i forhold til at: Udvise nysgerrighed, åbenhed og gensidig respekt overfor andre kulturer. Deltage i aktiviteter i kulturog foreningslivet. Engagere sig i det frivillige arbejde. Sætte kolorit på det so- ciale samvær ved at vise egne traditioner, normer og vaner. Forældreråd kan eksempelvis invitere til temaaftener med fokus på forskellige landes særlige mad og kulturer. Inddrager ressourceperso- ner med henblik på at nedbryde sproglige og kulturelle barrierer. 6 og Frivillige r e forening Frivillige uanset kulturel baggrund kan være ambassadører for kultur- og fritidslivet. Kan etablere kontakt til flygtninge/indvandrere og introducere dem til forskellige sociale fællesskaber. Foreninger kan gøre forsøg med nye aktiviteter til nye borgere med fl erkulturel baggrund. Sætte integration på dagsordenen i alle former for sociale fællesskaber fremme dialogen om integration.

7 INTEGRATION Tema: Job og uddannelse En aktiv og selvforsørgende medborger En målrettet beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i mulighederne på arbejdsmarkedet og den enkeltes uddannelses- og erhvervsmæssige kompetencer. Nye borgere skal deltage aktivt i danskuddannelsen med henblik på at styrke deres grundlæggende kompetencer og viden, der er relevant for at kunne klare sig i det danske samfund. Alle voksne sikres mulighed for deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Vi vil sætte fokus på det hele liv og mulig- heden for at opnå selvforsørgelse. Vejen til selvforsørgelse går gennem uddannel- se og arbejde. Derfor skal vi aktivt støtte op og øge sandsynligheden for, at de nye borgere gennemfører en uddannelse og/ eller kommer i arbejde. Det sker blandt andet gennem brug af mentorer og ved et stærkt samarbejde med lokale virksomheder i kommunen. Udgangspunktet for indsatsen er, at man har både ret og pligt til at bidrage til arbejdsmarkedet. Resultatmål: Beskæftigelsesfrekvens skal øges og nærme sig gennemsnittet i kommunen. Beskæftigelsesgabet skal reduceres fra 25 % til 20 %. Andelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet, der består en prøve i dansk inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse skal øges fra 89 % til 95 %. Andelen af unge mellem 20 og 24 år, der mindst har gennemført en ungdoms- uddannelse skal være på niveau med danske unge (61 %). Hvordan kommer vi derhen? Samarbejde med virksomhederne For at integrationen lykkes i forhold til beskæftigelse kræver det et samarbejde mellem forskellige aktører såsom kommunen, de nye borger, frivillige og virksomheder. Det kræver et stærkt samarbejde med de lokale virksomheder - offentlige som private at løse den fælles opgave. Et øget kendskab til hvilken arbejdskraft, der efterspørges lokalt og regionalt er en forudsætning for at relevante jobåbninger bliver synlige. Det gør det muligt at foretage målrettet kompetenceudvikling og machtning mellem virksomheder og flygtninge/ indvandrere. Brobygning mellem uddannelser Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse og dermed et fundament for selvforsørgelse. Derfor vil vi fokusere på brobygning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, men også på at de unge modtager støtte til at gennemføre uddannelsen. Det kan eksempelvis være uddannelsesmentorer og frivillige lektiecafeer. Intensiv sproglæring og aktiv brug af sproget En vigtig forudsætning for at få og fastholde et arbejde er, at man behersker det danske sprog og har et vist kendskab til arbejdspladskultur og samfundsforhold. Kommunen skal tilbyde et kvalificeret sprogskoletilbud, hvor sprogdannelsen sker både på sprogskole og i virksomheder. Det er vigtigt, at flygtninge/indvandrere, der kommer i arbejde inden de har afsluttet deres danskuddannelse, færdiggør denne løbende med deres arbejde. Sprog læres ikke kun i skolen men i mødet med danskerne. Mødet sker på arbejdspladsen og i fritiden. Derfor skal der være tilgængelige informationer om fritidstilbud i kommunen og mulighed for at prøve forskellige aktiviteter og opleve, hvad det vil sige at deltage i foreningslivet. 7

8 INTEGRATION Hvem gør hvad? Kommun en Understøtter og kobler sprogindlæring med virksomhedspraktik. Sikrer, at flygtninge og indvandres kompetencer og udfordringer bliver inddraget i integrationsindsatsen og, at der opstilles valgmuligheder. Initiativtager til aktivi- teter, hvor borgerne og virksomheder kan opnå viden om, hvad de kan bidrage med i forhold til integrationsindsatsen. ge/ n i n t g y l F er e indvandr Virk somh e de r n e Være aktive medspillere så Frontløber der vil stå i spidsen for, at flygtninge får en tidlig virksomhedskontakt. Udnytte de jobmuligheder Formidle de gode historier/ erfaringer. Tilbyde praktikophold og mentorforløb. Se flygtninge/indvandrere som et potentiale og en mulighed for at sikre den nødvendige arbejdskraft. de tilegner sig sproglige, sociale og faglige kompetencer. der er ved at tilegne sig de rette kompetencer. Flygtninge/indvandrere der har opnået indsigt i det danske samfund kan hjælpe nytilkommende. Være åbne og nysgerrige. Under støt ter mangfoldighed ved ansættelser i kommunen. Tilbyder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Frivillige Bidrage med praktisk viden om arbejdsmarked. Være mentor og understøtte den sproglige udvikling. Skabe rammer for socialt samvær. 8

9 INTEGRATION Tema: Seniorliv Et liv med indhold og mening Sikrer ældre borgere mulighed for at gøre brug af relevante tilbud med henblik på at styrke deres livskvalitet og den fortsatte integration. At understøtte den enkelte til at kunne klare sig selv, så vidt det er muligt, med udgangspunkt i individuelle behov og ressourcer. Alle ældre flygtninge/indvandrere skal have muligheden for et liv med indhold og mening, hvor der er plads til kulturelle forskelligheder. Der kan være forskellige udgangspunkter i forhold til det at blive ældre. Vi vil give de ældre borgere og deres pårørende støtte og information om den hjælp de kan modtage. Der skal i plejen af de ældre flygtninge/indvandrere tages hensyn til deres kultur. Fællesskab kan gavne integrationen. Vi vil give ældre flygtninge/indvandrere muligheder for fællesskaber og muligheder for at møde andre ældre borgere på baggrund af fælles interesser. Vi har den enkeltes behov og ressourcer i centrum. Vores udgangspunkt er hverdagsrehabilitering, hvor vi vil give borgeren et selvstændigt liv og styrke deres livskvalitet. Resultatmål: Ældre flygtninge/indvandrere og deres pårørende er informeret om mulighe- derne for at deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber. Ældre flygtninge/indvandrere og deres pårørende er informeret om mulighederne for tilbud om pleje og omsorg af ældre. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle flygtninge/indvandrere, når de fylder 65 år. Hvordan kommer vi derhen? Tæt dialog Vi skal i en løbende og tæt dialog med de ældre og deres pårørende finde frem til netop deres behov, ressourcer og interesser. Vi skal imødekomme deres individualitet og yde en personlig information. Vi skal hjælpe dem med at få et overblik over de kommunale tilbud og andre aktivitetsmuligheder og hjælpe dem med deltagelse i dem. Interessefællesskaber og netværk Baseret på fælles interesser, for eksempel madlavning og fællessang, vil kommunen hjælpe med at skabe kontakter og netværk mellem vores ældre og de frivillige. Vi kan bygge bro mellem flygtninge/indvandrere, andre ældre borgere og de frivillige. Vi vil også hjælpe med, at ældre flygtninge/indvandrere kan få skabt fællesskaber med andre ældre med samme kulturelle baggrund. Det er vigtigt, at alle parter er opsøgende, nysgerrige og åbne og er interesserede i at skabe en gensidig kontakt og at bidrage til fællesskaberne. Information på eget sprog Vi skal give information og vejledning til de ældre flygtninge/indvandrere og deres pårørende på eget sprog. Denne information og vejledning skal både omfatte kommunens muligheder for pleje og omsorg og mulighederne for deltagelse i netværk og fællesskaber. 9

10 INTEGRATION Hvem gør hvad? Kommun en Sikrer en målrettet infor- mation til frivillige, flygtninge/indvandrere og deres pårørende. Er med til at skabe den før- ste kontakt mellem flygtninge/indvandrere og frivillige. Skal sikre det forebyggende hjemmebesøg. Støtte de frivillige i deres arbejde med at skabe netværk og fællesskaber. Skal sikre informationsmateriale på relevante sprog. ge/ Flygtnin re e indvandr Flygtninge/indvandrere skal bruge egne ressourcer og interesser. Flygtninge/indvandrere skal bidrage til fællesskaberne. Skal være opsøgende og Frivillige d Pårøren e Hjælpe med at skabe fæl- Skal være opsøgende og Bidrage til at skabe en gen- Bidrage til at de ældre flygt- lesskaber og have fokus på fælles interesser. sidig kulturforståelse. Formidle kommunale og lokale tilbud. nysgerrige. 10 åbne over for kommunens hjælp og støtte. ninge/indvandrere deltager i kommunale og lokale tilbud.

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik

Horsens Kommunes integrationspolitik Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Revideret juni 2018 Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder integrationspolitikkens målgruppe

Læs mere

Side 1. Skanderborg Kommunes Integrationspolitik

Side 1. Skanderborg Kommunes Integrationspolitik Side 1 Skanderborg Kommunes Integrationspolitik 21. DECEMBER 2016 Integrationspolitik // Skanderborg Kommune Side 3 Vision Borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund deltager i samfundets politiske,

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Strategi for Integration. Lemvig Kommune

Strategi for Integration. Lemvig Kommune Strategi for Integration Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Handlingsplan. Styregruppe. Tværfaglig Task force - praktikernetværk. Årlig status

Handlingsplan. Styregruppe. Tværfaglig Task force - praktikernetværk. Årlig status Handlingsplan for Integrationspolitikken 2016-2018 Handlingsplan Rebild Kommunes Integrationspolitik 2016-2020 blev vedtaget af byrådet den 28.april 2016. Politikken beskriver de overordnede rammer og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen INTEGRATIONSPOLITIK på Lundergårdskolen Alle elever på Lundergårdskolen har de samme rettigheder og pligter. Det er en fælles forpligtelse for det samlede personale, alle elever og alle forældre at arbejde

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Integrationspolitik for Fanø Kommune

Integrationspolitik for Fanø Kommune Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Vedtaget i Fanø Byråd den 15.12.2014 Integrationspolitik for Fanø Kommune 2014-2017 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Målgruppe:... 4 Definition:... 4 Værdi:...

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode

Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode Integrationsstrategi En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode Forord Sønderborg Kommune har fokus og opmærksomhed på at understøtte

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Til drøftelse på Beskæftigelsesudvalgsmøde den 17. november

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Bornholms Regionskommune 2011 Indledning Sammenhængende børnepolitik Er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 23. nov. 2006 Efterfølgende revideret og politisk godkendt i maj 2011.

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014 Integrationspolitik 2014-2017 Furesø Kommune Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. VISION... 5 3. VÆRDIGRUNDLAG... 6 4. FOKUSOMRÅDER, MÅLSÆTNINGER & ØNSKET EFFEKT... 6 Indsatser

Læs mere

Integrationspolitik Furesø Kommune

Integrationspolitik Furesø Kommune uresø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune August 2014 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN - FX BORGMESTERENS FORORD... 3 1. FORORD... 4 3. VÆRDIGRUNDLAG... 5 Indsatser for Børn og Unge... 6 Målsætning...

Læs mere