Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: G Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariat Dato: Sendes til: Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Som følge af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til Randers Kommune er der behov for at drøfte strategi for indsatsen på området, både når det drejer sig om selvforsørgelse, bosætning, tværfagligt samarbejde og inklusion med civilsamfundet samt indsatser over for de familiesammenførte børn. Denne skitse til strategi for integrationsområdet omhandler indsatser under Social og Arbejdsmarked og der er heri taget højde for de seneste lovgivningsmæssige tiltag på området samt regeringens aftale med KL af om rammerne for kommunernes arbejde med integration af flygtninge. Skitsen beskriver endvidere kort de indsatser Børn og Skole har på området i dag og de udfordringer, Børn og Skole forventer vil følge af et stigende antal flygtningebørn. Børn & Skole har på møde i børn og skoleudvalget den 5. april 2016 haft en indledende drøftelse af integrationsstategiens tema er, indhold, form og mål, hvorfor denne del af strategien først vil blive nærmere udfoldet i forbindelse med beskæftigelsesudvalgets 2. drøftelse af strategioplægget. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Antallet af flygtninge der tilkendes asyl og herefter visiteres til landets kommuner er steget markant i de seneste år. I 2012 modtog kommunerne flygtninge. I 2015 var det udmeldte landstal på flygtninge til landets kommuner, hvoraf Randers Kommunes andel var 246. Denne tendens forventes også at kendetegne situationen i Således har Udlændingestyrelsen meddelt landets kommuner, at der forventes nye flygtninge til Danmark i 2016, hvoraf Randers Kommune skal modtage

2 Tabel 1 Udvikling i antal flygtninge Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers Erfaringer fra tidligere år viser, at for hver 100 flygtninge, sker der familiesammenføring i 80 af tilfældene. Familiesammenførte voksne omfattes på samme måde som flygtninge af kommunens treårige integrationsprogram. Antallet af familiesammenføringer kan imidlertid blive færre som følge af nye familiesammenføringsregler, som trådte i kraft den 5. februar De nye regler for familiesammenføring gælder for udlændinge, der har midlertidig beskyttelsesstatus. De nye regler betyder, at indtil en midlertidig beskyttelsesstatus eventuelt forlænges efter 3 års ophold, er det normalt ikke muligt at få familie til Danmark. I øjeblikket modtager Randers Kommune kun få flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, men det er vanskeligt at vurdere, hvor stor en andel af flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus Randers Kommune vil modtage fremover. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvilken effekt lovændringen præcis vil få for udviklingen i antallet af familiesammenføringer til Randers Kommune. Nettotilvæksten i løbet af 2016 for flygtninge og familiesammenførte på ydelse forventes som udgangspunkt at være på ca. 430 personer. Øvrige målgrupper, herunder arbejdstagere og familiesammenførte uden ydelse forventes at ligge stabilt på samme niveau som nu. Når der tages højde for borgere, der afslutter integrationsprogrammet næste år, forventes sagstallet pr at ligge på knap borgere i alt, fordelt på samtlige målgrupper. Aktuelle tal på samtlige målgrupper fremgår af tabel 2. Tabel 2 Antal sager pr. 21. marts 2016 Målgruppe Integrationsprogram I1 - Jobparate 27 I1 Aktivitetsparate 344 I2 - Flygtninge og familiesammenførte uden ydelse 98 Sager der mangler visitation 2 I alt 471 Introduktionsprogram og øvrige I3 - Arbejdstagere mv. 381 Danskuddannelsessager 130 Repatriering 2 Sikkerhedsstillelser 192 Overtagelse af integrationsansvaret 0 I alt 705 Samlet antal sager Antal 2

3 3. Strategi for Social og Arbejdsmarked Den overordnede målsætning for integrationsstrategien for flygtninge og familiesammenførte over 18 år er at understøtte deres ansvar for eget liv og at flest mulige bliver selvforsørgende. Målsætningen hviler på Social og Arbejdsmarkeds overordnede vision: Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Igennem beskæftigelsesrettede indsatser skabes en ramme for alle borgeres liv, som giver dem mulighed for at være aktive medborgere og udnytte deres personlige ressourcer. Dette gælder uanset den enkeltes etniske baggrund. De flygtninge, som Randers Kommune modtager i disse år, er en meget forskelligartet gruppe og skal af den grund tilbydes noget forskelligt. Nogle har lange videregående uddannelser, mens andre kun har få uddannelsesmæssige kompetencer. Randers Kommune vil igennem en målrettet beskæftigelses- og uddannelsesstrategi sikre, at flygtninge bliver i stand til at klare sig på lige fod med andre borgere. Job og uddannelse Randers Kommune vil understøtte flygtninge og familiesammenførte i at opnå en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Når kommunen har overtaget ansvaret for en flygtning eller familiesammenført udlænding, påbegyndes et obligatorisk integrationsprogram. Programmet omfatter danskuddannelse, beskæftigelsesrettede tilbud og mentorstøtte. Erfaringer fra den nuværende integrationsindsats viser, at en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket integration. En stabil tilknytning til arbejdsmarkedet understøtter samtidig integrationen på andre områder og har stor betydning for at flygtningefamilien trives generelt. Randers Kommune vil tilrettelægge en indsats, der understøtter en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. De unge under 30 år, der har forudsætningerne for det, føres ad uddannelsesvejen og den resterende gruppe føres ad virksomhedsvejen. 3

4 Initiativer Uddannelse Randers Kommune vil tilrettelægge en uddannelsesrettet indsats for unge under 30 år, som har en kortere eller længere uddannelsesmæssig baggrund fra hjemlandet, som skal ruste de unge til at følge et ordinært uddannelsesforløb i Danmark. Indsatsen vil bestå af forløb på Ungeværket eller Uddannelsesværkstedet på Sprogcenter Randers, som supplerer den ordinære danskuddannelse med et fokus på uddannelsesforberedende temaer. Der vil bl.a. blive arbejdet med samfundsorientering, det danske skolesystem og uddannelsesmuligheder, læsestrategier, studieteknik og arbejdsmåder. Sideløbende vil de unge modtage danskundervisning og praktik 5-10 timer om ugen, hvor de opnår praktisk kendskab til det danske arbejdsmarked og dets normer og får mulighed for at skabe netværk i forhold til studiejob og lærepladser. Der er gode erfaringer med sådanne kombinerede forløb. Således oplever 85 % af de unge deltagere at kunne gå direkte videre fra tilbuddet til et ordinært uddannelsesforløb. Arbejdsmarked Randers Kommune vil tilrettelægge en arbejdsmarkedsrettet indsats for for alle flygtninge og familiesammenførte over 30 år samt for unge under 30 år, der som følge af manglende skolefærdigheder, ikke kan begynde på et ordinært uddannelsesforløb. Dansk Målet er at kursisterne opnår grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læseskrivefærdigheder med henblik på at kunne klare sig på arbejdsmarkedet og som borgere i det danske samfund. Kursisterne undervises på et niveau afstemt efter deres forudgående skolekundskaber. Praktik Danskuddannelsen skal kombineres med almindelige virksomhedspraktikforløb. Praktikkerne foregår både på det private og offentlige arbejdsmarked og omfatter både sprogpraktikker og jobrettede praktikker. Mens sprogpraktikker har fokus på at praktikanten tilegner sig de basale færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked, f.eks. danskkundskaber og kendskab til dansk arbejdspladskultur, har de jobrettede praktikker primært til formål at afklare praktikantens beskæftigelsesmål og at opkvalificere praktikanten med henblik på at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 4

5 Flere praktik- og jobåbninger I dag er der ca. 200 igangværende praktikforløb på det private arbejdsmarked. Det stigende antal flygtninge indebærer, at der er behov for at udvide antallet af virksomhedspraktikpladser både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Randers Kommune vil løbende arbejde på at skabe job- og praktikåbninger i dialog med det private arbejdsmarked og vil oprette flere offentlige praktikpladser internt i kommunen. Indholdet i de offentlige praktikforløb vil omfatte alle typer funktioner og arbejdsopgaverne skal danne ramme om optræning af gængse færdigheder, som er nødvendige for at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked. Særligt i forhold til praktikker, hvor der skal bruges børneattester forudsætter disse praktikker et godt kendskab til borgeren og som for andre praktikker er det en forudsætning at praktikanten ikke arbejde alene. En koordineret integrationsindsats Randers Kommunes styrkede integrationsindsats skal koordineres af jobkonsulenter i tilknytning til integrationsteamet på Jobcentret i tæt samarbejde med Jobcenter Erhverv, som varetager en opsøgende funktion i forhold til virksomhederne i forhold til at skabe job- og praktikåbninger. Jobkonsulenterne skal finde det rette match mellem borger og virksomhed, gennemføre udplaceringer i virksomheder og løbende følge op på forløbene. Randers Kommune vil også arbejde med andre indsatser, som kan bringe flygtninge tættere på selvforsørgelse, bl.a. med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer på området. Aktuelt arbejdes der på at tilrettelægge et særligt oplæringsforløb i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Metal målrettet metalbranchens behov for svejsere. Erfaringer fra dette forløb kan være springbræt for tilsvarende forløb i andre brancher. Mål I 2016 opstilles måltal for Randers Kommune for antal borgere, der kommer i uddannelse eller i job og som består danskprøven inden integrationsperiodens udløb. Målene for 2016 er fastlagt ud fra, at der fra 2015 er sket en styrkelse af beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte i Randers Kommune. Det forventes derfor, at flere kommer i job eller uddannelse, og at flere består danskprøven end tidligere år. 5

6 Tabel 3 Mål for selvforsørgelse Andel selvforsørgere inden integrationsperiodens udløb B Under 30 årige 65 % 30 år og opefter 46 % Randers Kommune modtager resultattilskud fra staten på kr. (2016 niveau), når en borger omfattet af integrationsprogrammet kommer i ordinært arbejde eller påbegynder uddannelse af mindst 6 måneders varighed. Resultattilskud udløses også ved bestået danskprøve inden for integrationsperioden. Dette tilskud er i 2016 på kr. Tabel 4 Mål for arbejde, uddannelse og sprogkundskaber Antal resultattilskud Mål 2015 Målopfyldelse 2015 Mål 2016 Antal tilskud Målopfyldelse i pct Arbejde % 35 Uddannelse % 35 Danskprøve % 60 Bosætning Randers Kommune vil fremme et bosætningsmønster, der understøtter den bedst mulige integration af flygtninge Randers Kommune skal boligplacere de flygtninge, som kommunen modtager. Med hensyn til familiesammenførte er det forudsat, at de bosætter sig hos deres herboende familie. Boligplaceringen af flygtninge sker oftest i en midlertidig bolig, indtil flygtningene kan få en permanent bolig. De midlertidige indkvarteringssteder er nødvendige, da flygtninge oftest modtages med relativt kort varsel. Den midlertidige boligplacering bliver i nogle tilfælde af længerevarende karakter, hvilket skyldes at det er blevet vanskeligere at finde tilstrækkeligt med permanente boliger til det stigende antal flygtninge. Hertil giver de nye forsørgelsessatser til flygtninge udfordringer i forhold til at finde boliger til en husleje, som de har råd til at betale. Randers Kommune vil undersøge mulighederne for etablering af flere permanente og midlertidige boliger, som følge af de nye finansieringspuljer for udbygning af boligmassen, som indgår i topartsaftalen af

7 Initiativer Varieret bosætning Randers Kommune vil løbende arbejde på at finde flere midlertidige og permanente boliger til flygtninge ud fra en målsætning om at sprede flygtningene over forskellige områder, også i mindre bysamfund. Dette forventes at understøtte mere interaktion med lokalområdet. Det er vigtigt for bosætning af flygtninge i de mindre bysamfund, at der er adgang til offentlig transport, så flygtningene kan passe sprogskole, praktik og andre aktiviteter i integrationsprogrammet. Bosætning af flygtninge omfatter ikke boliger i boligområder, der er kendetegnet ved socioøkonomiske udfordringer, idet bosætning i sådanne boligområder gør det vanskeligere at sikre en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte. Randers Kommune tilstræber at ledige kommunale lejemål (fx pleje- eller ældreboliger) anvendes til boligplacering, når dette i øvrigt er foreneligt med kommunens drift og bosætningsstrategi. Egen bolig Randers Kommune tilstræber at kunne tilbyde flygtninge selvstændig bolig, men det kan være nødvendigt at placere flere flygtninge sammen i en bolig. Borgerinddragelse Randers Kommune vil i henhold til politik for aktivt medborgerskab samarbejde med frivillige kræfter for at fremme en vellykket integration Frivillige kan spille en særlig rolle i forhold til opbygning af medmenneskelige og sociale bånd mellem flygtninge og borgerne i de lokalsamfund de skal være en del af. De frivillige kan introducere flygtninge og familiesammenførte til hverdagslivet i Danmark - traditioner, måder at omgås, de uformelle normer. De frivilliges indsats kan udgøre et vigtige supplement til kommunens øvrige integrationsindsatser. 7

8 Initiativer Kontaktperson Randers Kommune vil samarbejde med frivillige kræfter i Randers om at give nyankomne flygtninge et tilbud om at få en kontaktperson, der skal støtte flygtninge i at opnå kontakter i det lokalområde de bor i sådan at de vil kunne indgå som ressourcer i lokalområdet på lige fod med andre. Borgere med særlige behov Randers Kommune tilrettelægger en integrationsindsats der tager højde for borgere med særlige behov Ifølge integrationsloven skal samtlige flygtninge og familiesammenførte som en del af integrationsprogrammet deltage i tilbud, således at den samlede indsats som udgangspunkt modsvarer en almindelig arbejdsuge. Borgernes individuelle udfordringer og behov indgår dog i vurderingen og der tages hensyn til dokumenterede skånehensyn. Dette kan betyde, at der er visse funktioner, som borgeren ikke kan varetage, at borgeren skal have eneundervisning eller nedsat timetal. Initiativer Inddragelse af sundhedsfaglig ekspertise Randers Kommune henviser til relevante fagpersoner, hvis der opstår mistanke om helbredsmæssige problematikker, f.eks. PTSD. Indsats for borgere med særlige behov Borgere med særlige behov modtager en indsats svarende det serviceniveau og efter de kvalitetsstandarder, som generelt gælder for borgere i Randers Kommune. 8

9 Mentor I de tilfælde, hvor flygtninge på grund af deres helbredsproblemer ikke er i stand til at tage skridtet til at gå til lægen eller har problemer med fremmøde, at læse deres post osv., sætter Randers Kommune ind med med en mentorindsats, hvis borgere ønsker det. Samarbejde på tværs Integration er et komplekst område og det er derfor vigtigt med en tværfaglig indsats. Der arbejdes målrettet på at skabe og understøtte det gode samarbejde. Der er skabt samarbejdsfora mellem Sprogbroen og Jobcentret og der er etableret et dialogforum mellem Borgerservice, Biblioteket, AOF, Ydelseskontoret og Jobcentret. Initiativer En samlet familieindsats Randers Kommune vil styrke indsatsen over for integrationsfamilier. Dette sikres ved at samle familiesagsbehandlingen vedr. forebyggende indsatser med øvrige integrationsindsatser relateret til familien, men hvor kompetence og indsats i forhold til anbringelsessager fortsat varetages af Familieafdelingen. Samlingen af den forebyggende indsats under integrationsafdelingen kan bidrage til at sikre et koordinere og sammenhængende forløb i forhold til hele familien. 4. Børn og Skole Visitering i dagtilbud Inden for dagtilbudsområdet behandles børn af flygtninge i dag på samme måde som alle andre børn. Det betyder, at forældrene opskriver deres barn til det/de dagtilbud eller dagpleje, som de ønsker og alle børn på venteliste til det pågældende tilbud visiteres efter alder, dvs. de ældste barn tilbydes en ledig plads. Som følge af det faldende børnetal i Randers kommune er det i de senere år blevet betydeligt nemmere at tilbyde en plads, som forældrene ønsker. Dette betyder også, at langt de fleste børn med tosprogede forældre får plads i de dagtilbud, der er beliggende i tilknytning til Nordbyen i Randers by. 9

10 Initiativer Visitering af 2-sprogede børn Forvaltningens har på møde i børn og skoleudvalget den 5. april orienteret udvalget om den nuværende praksis, hvor visitering af 2-sprogede børn foregår på samme måde, som øvrige børn. Børn og skoleudvalget blev ligeledes orienteret om, at forvaltningen samtidig nøje vil følge udviklingen på området omkring bosætningen af flygtningefamilierne med henblik på eventuelt at oprette særlige grupper af børn af flygtninge i udvalgte dagtilbud i kommunen, der ikke er placeret i de områder, hvor der allerede er indskrevet mange tosprogede børn. Basisundervisning i dansk som andetsprog Det er tidligere i Randers kommune besluttet at nedlægge modtageklasser til børn og flygtninge og i stedet indskrives børn med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog på samme måde som øvrige børn i distriktsskolen. Børn fra flygtningefamilier tilbydes herefter særlige timer i dansk som andetsprog på den skole, hvor de er indskrevet. Dog placeres alle børn på 14 år og derover med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog på Nørrevangsskolen. Denne beslutning er bl.a. taget for at skolebørnene får mulighed for at indgå i skoletilbuddet sammen med de øvrige børn i boligområdet og dermed forbedre integrationen og skabe sammenhæng for flygtningebørnene og de børn, som de er samme med uden for skolen. En ulempe ved denne praksis er, at specielt Nørrevangsskolen i nordbyen har en stor andel af tosprogede børn, der har været stigende i de senere år. En anden mulighed vil være at etablere modtageklasser på skoler, der ikke er beliggende i socialt belastede boligområder, hvor børn af flygtninge vil modtage undervisning indtil de kan udsluses til almindelige klasser enten på den skole, hvor de har gået i modtageklasse eller på en anden folkeskole. Ulempen ved modtageklasser vil bl.a. være at flygtningebørnene vil have sværere ved at blive en del af lokalsamfundet, der hvor de er bosat, da der her skal indgå i socialt samvær med andre børn end dem, de går i skole med. Herudover skal der anvendes ressourcer til transport fra bopælsområdet til den skole, hvor modtageklassen er placeret. 10

11 Initiativer Indskrivning af 2-sprogede elever på distriksskolen Forvaltningen har på møde i børn og skoleudvalget den 5. april drøftet et forslag om foreløbigt at fortsætte med den nuværende praksis på skoleområdet, hvor børnene tilbydes distriktsskolen, som alle øvrige børn. Herudover vil forvaltningens foreslå, at udviklingen i bosætningen af flygtningefamilierne skal følges nøje med henblik på at genoverveje beslutningen om at indskrive børn med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog på samme måde som øvrige børn i distriktsskolen. Undervisningstilbuddet til elever på 14 år og derover med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Som tidligere nævnt er specielt Nørrevangsskolen i Nordbyen karakteriseret ved en stor andel af tosprogede børn. Initiativer Flytning af tilbud for over 14-årige elever På baggrund af den aktuelle situation på Nørrevangsskolen har forvaltningen på mødet i børn og skoleudvalget den 5. april foreslået, at der allerede til det kommende skoleår 2016/2017 findes en skole, hvor nogle af børnene på 14 år og derover med behov for basisundervisning i dansk som andet sprog placeres. Konklusion Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af både dagtilbuds- og skoleområdet er tilrettelæggelsen af tilbuddet i Børn & Skole til børn af flygtninge meget afhængig af, hvorledes bosætning af flygtningefamilier med børn håndteres. Hvis den nuværende måde at tilrettelægge tilbuddet til børn af tosprogede skal fortsætte fremover, er det vigtigt, at der via bosætningen af flygtningene i Randers Kommune sker en spredning og gerne således, at flygtningene også placeres i de mindre bysamfund uden for Randers by og uden for de socialt belastede boligområder, hvilket der lægges op til i det fremlagte bud på strategi. 11

12 5. Økonomi For nærmere beskrivelse af den samlede økonomi på flygtningeområdet henvises til sag nr. 46 Integration indsats og økonomi, som blev behandlet på byrådets møde den

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: 1. Indledning Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016-2019 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg m.fl. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariat

Læs mere

Område (forventet) Landsplan Randers

Område (forventet) Landsplan Randers Notat Vedrørende: Administrationsgrundlag for integrationsområdet Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg m.fl. Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Integration Hvad og hvorfor. November 2015 Oplæg for Venligboerne i Randers

Integration Hvad og hvorfor. November 2015 Oplæg for Venligboerne i Randers Integration Hvad og hvorfor November 2015 Oplæg for Venligboerne i Randers Rammer for arbejdet i Integration 1. Værdier i arbejdet med integrationsborgere 2. Formål 3. Mål 4. Opgaver 5. Lovgivning og arbejdsgange

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte

Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte Integrationsplan for flygtninge og familiesammenførte Målsætning Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i marts 2015, at der skulle udarbejdes en integrationsplan Social og Arbejdsmarked September 2015 Indledning

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen

Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen Bilag: Konkrete integrationsopgaver i relation til modtagelsen og det treårige integrationsprogram. Opgaver i relation til modtagelsen Forberedelsen Så snart den nye integrationsenhed får besked fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode

Integrationsstrategi. En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode Integrationsstrategi En effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for borgere under den treårige integrationsperiode Forord Sønderborg Kommune har fokus og opmærksomhed på at understøtte

Læs mere

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune

Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Spørgsmål og svar om flygtninge i Gentofte Kommune Her er svar på de nogle de oftest stillede spørgsmål om flygtninge i Gentofte Kommune. Har du mere generelle spørgsmål til flygtninge, kan du gå ind på

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016

Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Generelt Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under det 3-årige integrationsprogram

Læs mere

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018 Organisering i Aktiv indsats og Integration Modtagelse/boligplacering Beskæftigelses

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7

Årlig statusrapport på integrationsindsatsen... 7 2 3 4 Vision... 4 Pejlemærker for en vellykket integrationsindsats... 4 1. Nyankommne flygtninge modtages og boligplaceres proaktivt.... 4 2. Alle borgere, i den erhvervsdygtige alder er selvforsørgende....

Læs mere

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje I mio. kr. - = reduktion Netto 2016 Netto 2017 Netto 2018 Netto 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Projektpulje 1. projektpulje 0,50 0,50 0,50 0,50 2. mindreforbrug på beskæftigelsesrettede indsatser -0,50-0,50-0,50-0,50

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Beskrivelse af Integrationsteamet

Beskrivelse af Integrationsteamet NOTAT Dato: 18.12.2018 Statusnotat Integrationsteam Beskrivelse af Integrationsteamet Teamet løser opgaver omkring boligplacering, beskæftigelsesindsats og administrative opgaver iht. Lov om Integration

Læs mere

Orientering: Lovændringer integrationsområdet

Orientering: Lovændringer integrationsområdet Punkt 4. Orientering: Lovændringer integrationsområdet 2015-036697 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering redegørelse for lovændringer på integrationsområdet

Læs mere

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte

Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger og interesseorganisationer i Lejre Kommune om integration af flygtninge og familiesammenførte Side 1 af 6 Integration er en fælles opgave Lejre Kommune skal

Læs mere

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Regeringen KL Dato 18/3 2016 Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Nyt kapitel Danmark står i disse år over for en stor udfordring med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Flygtninge og integrationsindsatsen i Næstved Kommune

Flygtninge og integrationsindsatsen i Næstved Kommune Flygtninge og integrationsindsatsen i Næstved Kommune Formål (integrationsloven) 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik

Læs mere

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer: JOB- OG SOCIAL- CENTERET Emne Staus vedrøredne Integration i Solrød Til Dato 29. april 2019 Udarbejdet af Dines Ehrhorn Poulsen NOTAT Status vedrørende integrationsindsatsen i Solrød Ifølge integrationsstrategiens

Læs mere

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund

Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Køge Kommunes modtagelse af nye borgere med flygtningebaggrund Syrien, Eritrea, Afghanistan og Iran Indholdsoversigt Side 2: Side 3: Side 5: Fakta/tal 6 centrale uddybninger Kontaktoplysninger 1 Lidt fakta/tal

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt. Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt. Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Antal flygtninge Fra 1. juli 2014 til 1. februar 2016 har Aalborg Kommune

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014 Integrationspolitik 2014-2017 Furesø Kommune Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. VISION... 5 3. VÆRDIGRUNDLAG... 6 4. FOKUSOMRÅDER, MÅLSÆTNINGER & ØNSKET EFFEKT... 6 Indsatser

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde

Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde 13-06-2018 Fakta Kvote: 2014: 27 flygtninge 2015: 88 flygtninge 2016: 70 flygtninge 2017: 24 flygtninge 2018: 6 flygtninge (kvote) 2019: 7 flygtninge (kvote) Til

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Integrationspolitik Furesø Kommune

Integrationspolitik Furesø Kommune uresø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune August 2014 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN - FX BORGMESTERENS FORORD... 3 1. FORORD... 4 3. VÆRDIGRUNDLAG... 5 Indsatser for Børn og Unge... 6 Målsætning...

Læs mere

Område (kvote) * Landstal Randers

Område (kvote) * Landstal Randers Notat Vedrørende: Økonomiopfølgning 30.6. vedr. integrationsområdet Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik

Horsens Kommunes integrationspolitik Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Revideret juni 2018 Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder integrationspolitikkens målgruppe

Læs mere

Integrationsindsatsen i Syddjurs Kommune

Integrationsindsatsen i Syddjurs Kommune Integrationsindsatsen i Syddjurs Kommune Ny i Syddjurs - En god start Formålet med Syddjurs Kommunes integrationsindsats er at gøre flygtninge og familiesammenførte i stand til at opbygge et godt og meningsfyldt

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Integration af nye flygtninge i Roskilde Kommune

Integration af nye flygtninge i Roskilde Kommune Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland 15. marts 2016 Integration af nye flygtninge i Roskilde Kommune Beskæftigelsesindsatsen - udfordringer og muligheder Maria Tvarnø Integrationschef Foreløbig udmeldt

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation.

På denne baggrund, samt som følge af den løbende erfaringsdannelse, tilpasses integrationsstrategien den aktuelle situation. Integrationsstrategi Forord Frederikssund kommunes hidtidige integrationsstrategi blev udarbejdet i 2015-16 og vedtaget i foråret 2016, hvor kommunen i lighed med landets øvrige kommuner modtog et stigende

Læs mere

Strategi for Integration. Lemvig Kommune

Strategi for Integration. Lemvig Kommune Strategi for Integration Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra den konservative bytil Aarhus Kommune rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Hvor mange kvoteflygtninge

Læs mere

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde Modtagelse af flygtninge Borgermøde FAKTA OM FLYGTNINGE Side 2 02.07.2015 Antal visiterede flygtninge og udmeldt kvote 120 100 80 60 40 Antal Visiterede Udmeldt kvote 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Læs mere

Referat af netværksmøde d. 20. november 2014 i Netværk om Effektmåling og Effektstyring på Integrationsområdet Tema: Den gode modtagelse

Referat af netværksmøde d. 20. november 2014 i Netværk om Effektmåling og Effektstyring på Integrationsområdet Tema: Den gode modtagelse Referat af netværksmøde d. 20. november 2014 i Netværk om Effektmåling og Effektstyring på Integrationsområdet Tema: Den gode modtagelse Tid og sted: Torsdag den 20. november 2014 fra kl. 10:00-15:00 i

Læs mere

Integrationsområdet i Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 15. august 2018

Integrationsområdet i Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 15. august 2018 Integrationsområdet i Skanderborg Kommune Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 15. august 2018 Integrationspolitikken i Skanderborg Kommune Strategispor: En differentieret integrationsindsats Fælles

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til Udkast 5. april 2016 Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge,

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDES

BILAG 1: INTERVIEWGUIDES BILAG 1: INTERVIEWGUIDES 1 Interviewguide for afdelingsleder for Social og Integration i Ringkøbing-Skjern Kommune Briefing 1. Jeg præsenterer mig selv: navn og studie 2. Om mit speciale 3. Om interviewet

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers Notat Vedrørende: Integration 2016 indsats og økonomi Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat

Læs mere