Spørgsmål om økonomisk enhed ved beregning af udtrædelsesgodtgørelse - fjernvarme Dato: Journalnr.: 4/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål om økonomisk enhed ved beregning af udtrædelsesgodtgørelse - fjernvarme Dato: Journalnr.: 4/"

Transkript

1 Spørgsmål om økonomisk enhed ved beregning af udtrædelsesgodtgørelse - fjernvarme Dato: Journalnr.: 4/ RESUMÉ 1. Ankenævnet på Energiområdet er i forbindelse med behandling af en konkret sag stødt på det spørgsmål, om det er den samlede virksomheds eller det enkelte tekniske anlægs økonomiske forhold, der skal lægges til grund ved bedømmelse af om en varmeforsyningsvirksomhed er økonomisk veldrevet. Hvis virksomheden er økonomisk veldrevet er en af betingelserne for, at virksomheden kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse ikke til stede. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Det er Ankenævnet på Energiområdet, der har kompetence til at behandle det civilretlige spørgsmål, om betingelserne for at kunne opkræve udtrædelsesgodtgørelse er opfyldt i konkrete tilfælde, hvor en forbruger ønsker at udtræde af leveringsforholdet. 3. Problemstillingen er opstået, fordi der er sket en række fusioner mellem kollektive varmeforsyninger og en række varmeforsyninger er blevet opkøbt, således at en virksomhed ejer flere tekniske anlæg. 4. Spørgsmålet om hvilken økonomisk enhed, der skal lægges til grund, er et generelt lovfortolkningsspørgsmål, der ligger udenfor Ankenævnet på Energiområdet kompetenceområde. Ankenævnet har derfor anmodet Energitilsynet om at tilkendegive sin vurdering af spørgsmålet. 5. Energitilsynet har ikke tidligere taget stilling til dette spørgsmål, hvorfor sagen forelægges Energitilsynet til bedømmelse 6. Energitilsynet har tidligere ved behandlingen af spørgsmål om prisharmonisering og prisdifferentiering i forbindelse med fusioner og opkøb lagt til grund, at varmeforsyningslovens betegnelse kollektive varmeforsyningsanlæg skal forstås som den samlede virksomhed, der eventuelt driver flere nærmere betegnede tekniske anlæg. Det vil sige, at den samlede virksomhed ved behandlingen af sager om fusioner og opkøb skal opfattes som én økonomisk enhed.

2 Side 2/8 ENERGITILSYNET 7. Spørgsmålet er, om den fortolkning også kan lægges til grund i tilfælde, hvor en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed, der ejer flere tekniske anlæg, stiller krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse overfor en udtrædende forbruger, og der derved skal tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende kollektive varmeforsyning er økonomisk veldrevet. 8. Ved fusioner og opkøb må det lægges til grund, at de fusionerende forsyninger eller det opkøbende selskab inden fusionen eller opkøbet har foretaget en grundig økonomisk afvejning af, hvorledes fusionen henholdsvis opkøbet vil påvirke den samlede virksomheds økonomi, hvorfor det må anses for rimeligt, at den samlede virksomheds økonomi, også efter fusionen eller opkøbet, betragtes som en enhed. 9. En række af de virksomheder, der ejer flere tekniske anlæg har valgt at holde de enkelte tekniske anlæg regnskabsmæssigt adskilt, uanset at dette ikke er et krav i henhold til varmeforsyningsloven. Virksomhederne har dermed fundet det sagligt at prisdifferentiere mellem forbrugerne under de enkelte tekniske anlæg, hvilket er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven. 10. Når en virksomhed har valgt at prisdifferentiere i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, og samme virksomhed ikke vurderes som økonomisk veldrevet, må det, efter sekretariatets opfattelse, betragtes som urimeligt, såfremt det ikke er den faktisk opkrævede pris, der lægges til grund ved beregningen af udtrædelsesgodtgørelsen. 11. På denne måde sikres det, at den sagligt begrundede prisdifferentiering får virkning fuldt ud, og at alle forbrugere i området behandles ens med grundlag i denne prisdifferentiering, uanset om de vælger at udtræde eller at fortsætte deres leveringsforhold, og at de tilbageblevne forbrugere, ikke stilles urimeligt på som følge af en udtrædelse. TILKENDEGIVELSE 12. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver følgende: At hvis en varmeforsyningsvirksomhed driver flere tekniske anlæg, er det den samlede virksomheds økonomi, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om virksomheden er økonomisk veldrevet og dermed ved vurderingen af, om betingelserne for at kræve udtrædelsesgodtgørelse er opfyldt. At i tilfælde hvor en varmeforsyningsvirksomhed, der ejer flere tekniske anlæg på sagligt grundlag har prisdifferentieret overfor forbrugerne under de enkelte tekniske anlæg, må det betragtes som urimeligt i henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, hvis den prisdifferentierede pris ikke lægges til grund ved beregningen af den konkrete udtrædelsesgodtgørelses størrelse.

3 ENERGITILSYNET Side 3/8 SAGSFREMSTILLING 13. Den 15. februar 2010 rettede Ankenævnet på Energiområdet henvendelse til Energitilsynet med anmodning om, at tilsynet tager et generelt spørgsmål vedrørende grundlaget for beregning af udtrædelsesgodtgørelse op til bedømmelse. 14. Baggrunden for henvendelsen er, at Ankenævnet behandler en konkret sag, hvor en forbruger ønsker at udtræde af leveringsforholdet til en kollektiv varmeforsyningsvirksomhed, der ejer flere, ikke indbydes forbundne tekniske, anlæg. Nævnet er derfor blevet stillet overfor spørgsmålet om, hvilken økonomisk enhed, der skal lægges til grund ved vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt en kollektiv varmeforsyning er økonomisk veldrevet. 15. Hvis det er hjemlet i forsyningsvirksomhedens vedtægter/leveringsbetingelser, kan forsyningen kræve, at en udtrædende forbruger betaler en udtrædelsesgodtgørelse. Formålet med udtrædelsesgodtgørelsen, er at forbrugeren rydder økonomisk op efter sig, således at de øvrige forbrugere ikke stilles ringere som følge af udtrædelsen, end de ville have været, hvis den pågældende forbruger ikke var udtrådt. 16. Udtrædelsesgodtgørelsen beregnes som forbrugerens andel af forsyningens nedskrevne anlægsværdier fratrukket de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. 17. For at der i det konkrete tilfælde kan kræves udtrædelsesgodtgørelse skal to betingelser være opfyldt: 1. Virksomheden må ikke være økonomisk veldrevet. 2. Den ledigblevne kapacitet må ikke umiddelbart kunne overtages af en ny forbruger. 18. Er virksomheden økonomisk veldrevet, er en af de to betingelser for at kræve udtrædelsesgodtgørelse derfor ikke opfyldt. 19. Den konkrete sag, der gav anledning til Ankenævnet på Energiområdets henvendelse, drejer sig om en forbruger, der ønsker at udtræde af leveringsforholdet til et kollektivt varmeforsyningsanlæg ejet af E.ON Varme Danmark ApS. 20. Der er imidlertid tale om et generelt spørgsmål, der i stigende grad er blevet aktuelt i lyset af det stigende antal fusioner og opkøb af tekniske anlæg på fjernvarmeområdet. Fusioner og opkøb sker både i kommunale, forbrugerejede og andre selskaber. Spørgsmålet forelægges derfor Energitilsynet som en generel sag, hvor E.ON Varme ikke kan betragtes som part. 21. Da den sag, der gav anledning til henvendelsen fra Ankenævnet på Energiområdet vedrører E.ON Varme Danmark ApS, har Energitilsynet ved brev af 18. marts 2010 orienteret E.ON Varme Danmark ApS om, at det generelle spørgsmål vil blive forelagt Energitilsynet.

4 Side 4/8 ENERGITILSYNET HØRING MV. 22. Dansk Fjernvarme har i af 12. maj 2010 generelt om problemstillingen anført, at foreningen har nogle generelle kommentarer til afgrænsning af den økonomiske enhed ved beregning af udtrædelsesgodtgørelse. Foreningen anfører: 23. Hvis det er virksomheden, der ved differentierede priser selv bestemmer, om det er hele virksomheden eller det individuelle anlægs økonomi, der lægges til grund ved vurdering af begrundelser for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse, så kan det forekomme at være tilfældigt. I teorien kunne man tænke sig, at en virksomhed med flere anlæg tilfældigvis havde samme varmepris, men med vidt forskellig afskrivningsgrundlag, og det kan så få betydning for både den udtrædendes og tilbageblevne forbrugeres økonomi. 24. Hertil skal sekretariatet bemærke, at notatet ikke lægger op til, at brug af prisdifferentiering har betydning for, om udtrædelsesgodtgørelse kan opkræves, men alene på beregningen af, hvilken størrelse en konkret udtrædelsesgodtgørelse skal have. 25. Efter vurdering af det juridiske grundlag er det, efter sekretariatets vurdering, afgørende for, om udtrædelsesgodtgørelse kan opkræves, om virksomheden er økonomisk veldrevet. 26. Dansk Fjernvarme anfører yderligere: 27. Dansk Fjernvarme mener, at vurderingen af økonomi skal ske med udgangspunkt i anlægs-økonomien. Det er for at sikre, at de rigtige forbrugere betaler de rigtige omkostninger. Forbrugere tilknyttet ét anlæg er måske kommet på fjernvarmen uden at betale for det med det resultat, at der er et højere afskrivningsgrundlag og dermed højere varmepris, end de forbrugere, der er på et anlæg, hvor de har betalt et tilslutningsbidrag. De, der er kommet med uden selv at betale de faktiske omkostninger, har måske også betalt for lav varmepris, fordi afskrivningerne har været meget lave. Hvis de nu, hvor der skal rettes op på økonomien, ønsker at udtræde, virker det urimeligt, at de kan gøre det, uden at blive opkrævet udtrædelsesgodtgørelse, blot fordi naboanlægget er med, og her har forbrugerne betalt den reelle pris gennem årene. Ved at se alle virksomhedens forbrugere under ét, kommer de tilbageværende forbrugere til at betale for de, der fra start ikke har betalt alle omkostninger. Det virker urimeligt. Dansk Fjernvarme finder, at et af de grundlæggende elementer i det kostægte princip bør fastholdes, således, at hver forbruger betaler, hvad forbrugeren er årsag til. 28. Hvis den eksisterende lovgivning ikke giver basis for at opretholde dette grundlæggende princip, bør der efter Dansk Fjernvarmes opfattelse arbejdes for en ændring af reglerne, således at de afspejler rimelige forhold, for både udtrædende og blivende forbrugere. 29. Hertil skal sekretariatet bemærke, at hvis en kreds af forbrugere er blevet tilsluttet uden betaling modsat andre i virksomhedens forbrugerkreds, har virksomheden prisdifferentieret mellem sine forbrugere.

5 ENERGITILSYNET Side 5/8 30. Er betingelserne i øvrigt til stede for at denne virksomhed kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse, vil prisdifferentieringen give sig udslag i beregningsgrundlaget. Der vil derfor ikke opstå den ulighed, som Dansk Fjernvarmes sekretariat skitserer. LOVGRUNDLAG 31. Varmeforsyningslovens 20, stk. 1, opregner udtømmende, hvilke omkostninger der af kollektive varmeforsyninger kan indregnes i priserne. 32. Varmeforsyningsloven indeholder derimod ikke regler om udtrædelsesgodtgørelse. Reglerne om udtrædelsesgodtgørelse er fastlagt i Energitilsynet (tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets) og Energiklagenævnets praksis og i domspraksis. 33. Senest fandt Energiklagenævnet den 11. februar 2010 i en sag om udtrædelsesgodtgørelse i relation til selskaber, der hverken er forbruger- eller kommunalt ejet, at kundeforholdet i relation til udtrædelsesgodtgørelse er det samme, uanset om forbrugeren er andelshaver eller ej. 34. I henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet gribe ind, hvis priser omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med lovens prisbestemmelse. Varmeforsyningslovens 21, stk. 4, er sålydende: Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20a eller 20b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. 35. I henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 5, 1. pkt., kan der prisdifferentieres mellem enkelte forbrugere eller grupper af forbrugere. Varmeforsyningslovens 21, stk. 5, 1.pkt., er sålydende: De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. 36. I henhold til Energitilsynets (tidligere Gas- og varmeprisudvalgets) praksis skal prisdifferentiering ske efter rimelige, økonomiske principper. 37. I henhold til Energitilsynets og Energiklagenævnets praksis kan det ikke betragtes som urimeligt, at en kollektiv varmeforsyning stiller krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse overfor forbrugere, der ønsker at udtræde af leveringsforholdet, hvis kravet om betaling af udtrædelsesgodtgørelse er hjemlet i den kollektive varmeforsynings vedtægter eller leveringsbetingelser. 38. I henhold til praksis skal to kumulative betingelser være opfyldt for, at der i det konkrete tilfælde kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse: a) Den pågældende kollektive varmeforsyning må ikke være økonomisk veldrevet og b) den kapacitet, der bliver ledig ved udtrædelsen må ikke umiddelbart kunne overtages af en ny forbruger.

6 Side 6/8 ENERGITILSYNET 39. Det er Ankenævnet på Energiområdet, der har kompetence til at behandle det civilretlige spørgsmål, om betingelserne for at kunne opkræve udtrædelsesgodtgørelse er opfyldt i konkrete tilfælde, hvor en forbruger ønsker at udtræde af leveringsforholdet. 40. Kollektive varmeforsyningsanlæg defineres i varmeforsyningslovens 2, stk. 1, hvoraf følgende fremgår: Ved kollektive varmeforsyningsanlæg forstås virksomhed, der driver følgende anlæg med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand: 1. Anlæg til produktion og fremføring af andre brændbare gasarter end naturgas. 2. Anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp fra kraftvarmeværker, affaldsforbrændingsanlæg, industrivirksomheder, geotermiske anlæg mv. 3. Fjernvarmeforsyningsanlæg, solvarmeanlæg, affaldsforbrændingsanlæg mv., herunder kraftvarmeanlæg med en eleffekt op til 25 MW. 4. Blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW, herunder kraftvarmecentraler med en eleffekt op til 25 MW. 41. Energitilsynet har i forbindelse ved behandlingen af problemstillinger vedrørende prisharmonisering og prisdifferentiering i relation til fusioner og opkøb på mødet den 15. december 2008 tilkendegivet, at det ved den fremtidige behandling af sager vedrørende fusioner og opkøb skal lægges til grund, at omfanget af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv- princip fastlægges således, at det er den samlede virksomhed, der skal hvile-i-sig-selv uanset om virksomheden består af et eller flere tekniske anlæg. BEGRUNDELSE 42. Energitilsynet har på sit møde den 15. december 2008 tilkendegivet, at ved den fremtidige behandling af sager vedrørende fusioner og opkøb, skal det lægges til grund, at varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip medfører, at det er den samlede virksomhed, der skal hvile- i- sig- selv, uanset om virksomheden består at et eller flere tekniske anlæg. 43. Baggrunden for denne vurdering var for det første varmeforsyningslovens 2, stk. 1, hvoraf det fremgår, at et kollektivt varmeforsyningsanlæg er en virksomhed, der driver nogle nærmere oplistede anlæg. 44. For det andet er det sammenholdelsen af denne bestemmelse med lovens 20, stk. 1, der fastlægger lovens hvile-i-sig-selv princip. 45. Spørgsmålet er herefter, om samme vurdering skal lægges til grund ved vurderingen af, om en kollektiv varmeforsyning kan anses for at være økonomisk veldrevet, og dermed ved spørgsmålet om, hvorvidt der kan stilles krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse overfor en forbruger, der ønsker at udtræde af sit leveringsforhold til et af de tekniske anlæg virksomheden ejer. 46. Det er sekretariatets vurdering, at der ikke i den forelagte problemstilling er forhold, der kan føre til en anden vurdering af det juridiske grundlag for hvile-i-sig-selv princippets omfang.

7 ENERGITILSYNET Side 7/8 47. Sekretariatet finder det i relation til den rejste problemstilling relevant at vurdere, om der er andre forhold end den juridiske vurdering, der kan føre til et andet resultat. 48. Det må antages, at de ansvarlige parter ved en fusion af kollektive varmeforsyninger og ved opkøb af varmeforsyninger foretages en grundig analyse af, hvordan den pågældende fusion eller det pågældende opkøb vil påvirke den samlede virksomheds fremtidige økonomi. 49. Ligeledes må det antages, at hvis der ikke er udsigt til, at denne påvirkning vil være positiv eller i alt fald neutral, vil man afstå fra at foretage fusionen eller opkøbet. 50. Hvis den opkøbende virksomhed efter opkøbet kan holde det opkøbte økonomisk adskilt fra den øvrige virksomhed, udsættes den opkøbende virksomhed ikke for nogen økonomisk risiko. Samtidig vil den opkøbte virksomhed ikke opnå den økonomiske fordel af at blive en del af et større kundegrundlag. 51. Hvis den opkøbende virksomhed derimod er opmærksom på, at opkøbet vil påvirke den opkøbende virksomheds økonomi, vil denne virksomhed kun indvillige i opkøbet, hvis det på længere sigt vil være en fordel. 52. Denne tilgang til opkøbet er bl.a. set i nogle virksomheder, hvor der parallelt med opkøbet er en privatretlig aftale om at betale værdiforskellen ved opkøbet, eller er formuleret et kraftvarmetillæg, således at der opnås ens prisdannelse på sigt. 53. På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at der i spørgsmål om vurdering af en kollektiv varmeforsyningsvirksomheds økonomiske situation bør anvendes samme juridiske vurdering som ved fusioner og opkøb. Herefter er grundlaget, at det er virksomheden, der vil hvile-i-sig-selv og ikke det enkelte tekniske anlæg. Ligeledes finder sekretariatet, at der ikke er andre forhold, der taler for et andet resultat. 54. Der er imidlertid efter varmeforsyningslovens 20, stk. 5, 1. pkt., mulighed for at prisdifferentiere mellem enkelte forbrugere og grupper af forbrugere på et rimeligt økonomisk (sagligt) grundlag. 55. Hvis det kollektive varmeforsyningsanlæg i sine vedtægter/leverings betingelser stiller krav om, at en udtrædende forbruger skal betale sin andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne, og virksomheden i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 21, stk. 5, har fastsat forskellige priser overfor forbrugerne under de enkelte tekniske anlæg, må det, efter sekretariatets opfattelse, betragtes som urimeligt, hvis det ikke er den faktisk opkrævede pris, der lægges til grund ved beregningen af udtrædelsesgodtgørelsen.

8 Side 8/8 ENERGITILSYNET 56. Det skyldes, at når udtrædelsesgodtgørelsen skal beregnes efter fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i prisen, er det afgørende at det også er de afskrivninger, der har været indregnet i forbrugerens varmepris. 57. Derved sikres det at den sagligt begrundede prisdifferentiering får virkning fuldt ud, og at alle forbrugere i området behandles ens på grundlag af denne prisdifferentiering, uanset om de vælger at udtræde eller at fortsætte deres leveringsforhold, og at de tilbageblevne forbrugere, ikke stilles urimeligt på som følge af udtrædelsen. 58. Ankenævnets henvendelse er begrundet i en konkret sag, der vedrører krav om udtrædelsesgodtgørelse overfor en forbruger, der ønsker at udtræde af en forsyning ejet af E.ON Varme. 59. Der er imidlertid tale om en generel problemstilling, der vedrører alle kollektive varmeforsyninger der, som følge af fusioner eller opkøb, driver flere tekniske anlæg. 60. E.ON Varme vil derfor ikke blive mere berørt af Energitilsynets tilkendegivelse i sagen end andre varmeselskaber, der driver flere tekniske anlæg. E.ON Varme kan derfor i henhold til de forvaltningsretlige regler og Energiklagenævnets og Energitilsynets praksis ikke anses som part i sagen. 61. Da E.ON Varme er part i den verserende sag i Ankenævnet på Energiområdet, der er stillet i bero på Energitilsynets tilkendegivelse, har sekretariatet imidlertid fundet, at E.ON Varme burde orienteres om, at Energitilsynet har taget spørgsmålet op til bedømmelse. TILKENDEGIVELSE 62. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegiver følgende: At hvis en varmeforsyningsvirksomhed driver flere tekniske anlæg, er det den samlede virksomheds økonomi, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om virksomheden er økonomisk veldrevet og dermed ved vurderingen af, om betingelserne for at kræve udtrædelsesgodtgørelse er opfyldt. At i tilfælde hvor en varmeforsyningsvirksomhed, der ejer flere tekniske anlæg på sagligt grundlag har prisdifferentieret overfor forbrugerne under de enkelte tekniske anlæg, må det betragtes som urimeligt i henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, hvis den prisdifferentierede pris ikke lægges til grund ved beregningen af den konkrete udtrædelsesgodtgørelses størrelse..

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax E.ON Varme Danmark ApS Att.: Thomas Andersen Thrane Nørrelundvej 10 2730 Herlev Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. BILAG 2 KLAGE OVER SORØ FJERNVARME A/S VARMEPRISER 2. maj 2018 Varme J. nr. 18/08422 MDCL RETSGRUNDLAG 1) Energitilsynets kompetence 2) Princippet om nødvendige omkostninger 3) Forrentning af indskudskapital

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr. til advokat Asger Janfelt

Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C. Sendt pr.  til advokat Asger Janfelt Advokatfirmaet Energi & Miljø Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C 6. juli 2015 Varme 15/02176 TBHO / RVN Sendt pr. e-mail til advokat Asger Janfelt (aj@energiogmiljo.dk) AFGØRELSE FÆLLESDRIFTEN AF HØJE

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Bilag til punkt 5 - OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER

Bilag til punkt 5 - OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 Bilag til punkt 5 - OVERVÆLTNING AF AFFALDSAFGIFTER I VARMEPRISEN RETTE AFTALEPARTER 20. december 2016 Varme 16/05079 SSH/MLD BILAGS NR. SIDE CONTENTS

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 7. og 8. oktober 2015 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Prisdifferentiering vfl. 20, stk. 5: Hanne Lundgaard og Christian Meyer Prisdifferentiering

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 14. januar 2016 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Over/underdækninger: Hanne Lundgaard og Christian Meyer - Skal afslides i følgende

Læs mere

Afgørelse om tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning for perioden for Verdo Varme

Afgørelse om tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning for perioden for Verdo Varme Afgørelse om tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning for perioden 2000-2005 for Verdo Varme 11. april 2019 J. nr. 18/03961 MDCL RESUMÉ Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) traf den

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Energitilsynets rolle

Energitilsynets rolle Energitilsynet Energicenter Varme Energitilsynets rolle v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Disposition Rollefordeling mellem Energistyrelsen og Energitilsynet Tilkendegivelse eller afgørelse Prisdifferentiering

Læs mere

SAGSFREMSTILLING KLAGENS INDHOLD OG FORLØB. Perioden, der klages over: 1. juli juni Påklaget beløb: kr.

SAGSFREMSTILLING KLAGENS INDHOLD OG FORLØB. Perioden, der klages over: 1. juli juni Påklaget beløb: kr. 2 4/1920-0301-0047 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. juli 2004-30. juni 2007. Påklaget beløb: 2.880 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: Telefonisk 29. september 2006.

Læs mere

Bilag til punkt 6 - ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNS- VÆRKET

Bilag til punkt 6 - ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNS- VÆRKET BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 Bilag til punkt 6 - ANMODNING OM DISPENSATION FRA HEN- LÆGGELSESREGLER SKROTNING AF BLOK 7 PÅ FYNS- VÆRKET 20. december 2016 Varme 16/05079 SSH/MLD

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL FOR FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED

TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL FOR FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. OKTOBER 2017 TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL FOR FLERE VÆRKER I 31. oktober 2017 Varme 17/10296 CAME/LIP/SSH 1. RESUMÉ 1. Blandt de varmevirksomheder,

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS

PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS PUNKT 4 TILSYNSMØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 PRISBESTEMMELSERNES ANVENDELSE PÅ PROCESVARMELEVERANCEN MELLEM GARTNERNES VARMEFORSYNING OG GARTNERIERNE I ÅRHUS 29. september 2016 Varme 13/03846 bgor/rvn 1.

Læs mere

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG

BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG ENERGITILSYNETS MØDE DEN 21. JUNI 2017 BILAG 2 TIL PKT. 4 - RETSGRUNDLAG 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD BILAG 2 RETSGRUNDLAG 1. INDLEDNING 1. I det følgende gennemgås de bestemmelser i varmeforsyningsloven

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9800 Hjørring Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. Strandvejen 89, 2 Lønstrup 9800 Hjørring CVR-nr. 1990 8070 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet Nævnsformand,

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Anmodning om redegørelse for tilbageførsel af overdækning til forbrugerne

Anmodning om redegørelse for tilbageførsel af overdækning til forbrugerne Dokument Oprettet af Tove B. Hansen den 03-06-2014 Kommentar Til Næstved Varmeværk A.m.b.a. Sag nr. 14/06308 Anmodning om redegørelse for tilbageførsel af overdækning til forbrugerne Til virksomhedens

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

KRITERIER FOR DISPENSATION FRA REVI- SORERKLÆRING FOR OVERSKUDSVAR- MELEVERANDØRER

KRITERIER FOR DISPENSATION FRA REVI- SORERKLÆRING FOR OVERSKUDSVAR- MELEVERANDØRER Energitilsynets møde den 21. juni 2017 KRITERIER FOR DISPENSATION FRA REVI- SORERKLÆRING FOR OVERSKUDSVAR- MELEVERANDØRER 21. juni 2017 Varme 17/05558 MLD 1. RESUMÉ 1. Tilsynet med varmeområdet er i de

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 18. januar 2018 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 18. januar 2018 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 18. januar 2018 Cathrine Mehlskov Emner 1. Kort om Energitilsynet hvem er vi? 2. Nye regler på varmeområdet 3. Nye afgørelser 4. Hvad kommer der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED

BILAGSOVERSIGT TIL TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 31. OKTOBER 2017 BILAGSOVERSIGT TIL TILKENDEGIVELSE OM FORRENTNING AF FLERE VÆRKER I SAMME VIRKSOMHED 10. oktober 2017 Varme 17/10296 came/lip/ssh BILAGS

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. TRE-FOR Elnet 16. januar 2014 Sagnr. 13/13842 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldt metode til fastsættelse af rådighedsbetaling Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget TRE-FORs anmeldelse af ny

Læs mere

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 14. oktober 2003 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 6 - BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSE AF PRISEFTERVISNING

BILAG TIL PUNKT 6 - BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSE AF PRISEFTERVISNING BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. NOVEMBER 2016 BILAG TIL PUNKT 6 - BRDR. HARTMANN ANMODER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSE AF PRISEFTERVISNING 16. november 2016 Varme 16/08543 MLD/RVN BILAGS

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

11. og 12. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

11. og 12. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 11. og 12. oktober 2017 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Ændring af kundeforhold samt tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 21. juni 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet Der er ingen nye klagesager.

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

4. Odense Kraftvarmeværk A/S klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme fra kraftvarmeværket.

4. Odense Kraftvarmeværk A/S klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme fra kraftvarmeværket. Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 121. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren. Sager til beslutning 4. Odense Kraftvarmeværk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning Side 1 af 8 LBK nr 772 af 24/07/2000 Historisk Offentliggørelsesdato: 29-08-2000 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 316 af 22/05/2002 3 LOV nr 452 af 10/06/2003 LOV

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: Sagsbehandler: / SUSJ [TFL] Forbruger: Klaus Nordgren Højstedgårdsvej 13 3660 Stenløse Varmeforsyningsselskabet: Klageemne: E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 (tidl. Nørrelundvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens 20, stk. 6 Nævnsformand,

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen AUGUST 2018 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 6 02-11-2009 11:39 LOV nr 382 af 13/06/1990 Historisk (Varmeforsyningsloven) Offentliggørelsesdato: 14-06-1990 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 327 af 14/05/1992 1 LOV nr 96

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 17. januar 2006 udtrædelsesgodtgørelse fra [...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 25. november 2014 26. november 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (2. behandling) Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 29. februar 2016 Ret & Administration 15/09331 OTS Anmeldelse af opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 4 Offentligt Til L 177 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT}] Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk

E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form E.ON Varme A/S over Energitilsynet af 18. januar 2006 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for [...] udtræden af Slagslunde Kraftvarmeværk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0033 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN Slagslunde 3660 Stenløse E.ON Varme Danmark A/S Nørrelundvej 10 2730 Herlev CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum (Varmeforsyning) Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. over Energitilsynet af 27. november 2006 mulighed for opkrævning af depositum Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Indledning Hermed sendes et udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring. Anmeldelsesbekendtgørelsen

Indledning Hermed sendes et udkast til ny anmeldelsesbekendtgørelse i høring. Anmeldelsesbekendtgørelsen Til virksomheder og organisationer, jf. vedlagte høringsliste 22. marts 2017 Varme 17/02831 RVN/TBHO Høring af udkast til ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen Indledning Hermed sendes et udkast til ny

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN PUNKT 3 APRIL 2016 21. marts 2016 Ret & Administration MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET SAMT FRA DIREKTØREN 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET Der er ingen nye klagesager at orientere om. 2. AFGØRELSER

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Klagen vedrører en regning på 1.467,63 kr. for et korrigeret varmeforbrug på 5 MWh i perioden 1. juli juni 2007 (bilag 1).

Klagen vedrører en regning på 1.467,63 kr. for et korrigeret varmeforbrug på 5 MWh i perioden 1. juli juni 2007 (bilag 1). 2 4/1920-0301-0120 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. juli 2006-30. juni 2007. Påklaget beløb: 1.467,63 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 11. september 2007 (telefonisk

Læs mere

Ny mere målrettet kontrolstrategi på varmeområdet

Ny mere målrettet kontrolstrategi på varmeområdet Punkt 5 Energitilsynets møde den 25. februar 2014 28-03-2014 VARME 13/13463 / RJE Ny mere målrettet kontrolstrategi på varmeområdet Resumé 1. Dette notat beskriver sekretariatets forslag til en ny mere

Læs mere

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL IMØDEGÅELSE AF FEJL OG MANGLER IDENTIFICERET I FORBINDELSE MED SELVEVALUERINGEN INDLEDNING... 3

ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL IMØDEGÅELSE AF FEJL OG MANGLER IDENTIFICERET I FORBINDELSE MED SELVEVALUERINGEN INDLEDNING... 3 Side 2/9 INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MANGLENDE ANMELDELSE AF PRISER, BUDGET OG PRISEFTERVISNINGER... 4 2. IKKE RETTIDIG ANMELDELSE AF PRISER, BUDGET OG PRISEFTERVISNINGER... 4 3. MANGLENDE AFSTEMNING IMELLEM

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

ELNETSELSKABERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED MINORITETSEJERANDELE I ET ELHANDELSVIRKSOMHED

ELNETSELSKABERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED MINORITETSEJERANDELE I ET ELHANDELSVIRKSOMHED PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 10. APRIL 2018 ELNETSELSKABERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED MINORITETSEJERANDELE I ET 1. marts 2018 Energibesparelser RESUMÉ 1. En netvirksomhed har rejst et spøtgsmål i relation

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere