Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget"

Transkript

1 Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget

2 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre Forsidefoto: Colourbox.

3 Indhold Forord...5 Graviditetspolitik...6 Når medarbejderen bliver gravid...6 Udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV)...6 Sygemelding på grund af arbejdsmiljøet...7 Lægeerklæring i form af friattest...7 Beskyttelse mod opsigelse...7 Medarbejderens forpligtelse til at varsle orlov og genoptagelse af arbejdet...8 Varsling af graviditetsorlov...8 Varsling under barselsorlov...8 Varsling af fædreorlov...8 Varsling af forældreorlov...8 Manglende varsel...8 Hvilket fravær har medarbejderen ret til?...8 Ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov...8 Hvilken betaling har medarbejderen ret til under fraværet?...9 Ret til betaling i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov...9 Betaling i henhold til barselsloven (barselsdagpenge)...9 Betaling i henhold til overenskomsten...10 Sygdom og graviditetsundersøgelser...11 Sygdom under graviditeten...11 Graviditetsundersøgelser...11 Feriepenge og afholdelse af ferie...12 Optjening af feriepenge, SH-godtgørelse og pension...12 Orlov og ferie...13 Anmeldelse af fravær, refusion og blanketter...13 Fraværet skal anmeldes overfor kommunen...13 Anmodning om refusion...13 Blanketter m.m...13 Danske Malermestres barselsfond...14 Elever...14 Funktionærer...14 Retten til fravær...14 Retten til betaling...14 Sygdom og graviditetsundersøgelser...15 Refusion...15 Forslag til graviditetspolitik...16 Brevskabeloner

4 Blanket nr. 1 - Arbejdsmiljøet og den gravide...19 Blanket nr. 2 - Den gravide og ubegrundet fravær (1)...19 Blanket nr. 3 - Den gravide og ubegrundet fravær (2)...19 Blanket nr. 4 - Genoptagelse af arbejde (1)...20 Blanket nr. 5 - Genoptagelse af arbejde (første rykker) (2)...20 Blanket nr. 6 - Genoptagelse af arbejde (ophør af ansættelsesforholdet) (3)

5 Forord Malerbranchen har de sidste mange år i modsætning til den øvrige byggebranche været begunstiget af stor tilgang af kvinder. Kvindernes tilstedeværelse i malerbranchen giver som udgangspunkt ikke anledning til særlige overvejelser. Kvinderne arbejder som udgangspunkt på lige fod med mændene. Udgangspunktet fraviges dog når kvinderne bliver gravide. Så træder en række regler i kraft, som kan forekomme komplicerede og også i visse situationer ganske urimelige. Når en medarbejder bliver gravid skal virksomheden i hvert tilfælde være opmærksom på følgende: Udarbejdelse af APV, herunder screening af virksomhedens produkter Hvilket fravær og betaling under fravær har medarbejderen ret til Virksomhedens muligheder for refusion Begrænsninger i muligheden for at opsige gravide medarbejdere Det er ambitionen, at pjecen kan medvirke til at skabe klarhed over reglerne til gavn for hele branchen. Pjecen beskæftiger sig kun i begrænset omfang med funktionærer (kort afsnit bagerst). Heinrich Søndengaard Nielsen, januar

6 Graviditetspolitik Som virksomhed og dermed arbejdsgiver er der mange forhold, man skal tage stilling til, når en ansat bliver gravid. Hvilke arbejdsopgaver må den gravide udføre? Er vores arbejdsmiljø farligt for den gravide? Graviditet er ikke en sygdom, og den gravide kan i de fleste tilfælde fortsætte med at arbejde. Det kræver dog, at man som arbejdsgiver sikrer sig, at arbejdsmiljøet ikke er til fare for den gravide og fostret. Virksomheden bør derfor overveje om der skal udarbejdes en egentlig graviditetspolitik. En velformuleret graviditetspolitik kan have de fordele, at alle ved, hvad der skal ske, når en af medarbejderne bliver gravid. Der lægges en linje for, hvordan graviditet og arbejdsmiljø skal håndteres. Den sikrer, at virksomheden fastholder den gravide så længe så muligt. Og den sender ikke mindst et positivt signal til omverdenen. Danske Malermestre har bagerst i denne pjece udarbejdet forslag til graviditetspolitik som forhåbentlig kan tjene til inspiration for det videre arbejde i virksomheden. Når medarbejderen bliver gravid Udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV) Virksomheden er forpligtet til at tage hånd om arbejdsmiljøet for den gravide medarbejder. Det anbefales derfor, at virksomheden, straks denne bliver bekendt med graviditeten, tager initiativ til en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø for at sikre at arbejdsmiljøet er i orden. I malerbranchen håndterer vi materialer, der afhængig af den kemiske sammensætning kan være skadelige for graviditeten. Dette skal selvfølgelig undgås for enhver pris. Det vil være naturligt at inddrage den gravide i arbejdet med at tilrettelægge arbejdsmiljøet på en hensigtsmæssig måde, ligesom Arbejdsmiljøhuset er virksomheden behjælpelig med at gennemgå virksomhedens produkter for at undgå, at den gravide kommer i kontakt med produkter, der kan skade graviditeten. Danske Malermestre har besluttet, at omkostningerne til screening af virksomhedens produkter via Arbejdsmiljøhuset dækkes via virksomhedernes indbetaling til Danske Malermestres Barselsfond. Ordningen omfatter op til 30 produkter. Endelig skal der udarbejdes en Arbejdspladsvurdering (APV), der tager højde for den gravides arbejdssituation. APV en kan justeres i takt med graviditeten. Det er en god ide at informere den gravide om, hvad virksomheden vil gøre for at tage hånd om arbejdsmiljøet (se blanket 1 bagerst i pjecen). 6

7 Sygemelding på grund af arbejdsmiljøet Såfremt virksomheden tilsidesætter sin forpligtelse til at tage hånd om arbejdsmiljøet og den gravide sygemeldes på grund af arbejdsmiljøet i virksomheden, vil virksomheden være forpligtet til at betale fuld løn fra tidspunktet fra fraværsmelding og indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. I denne situation yder kommunen ikke refusion for sygedagpengene, ligesom der heller ikke vil kunne ydes refusion fra Danske Malermestres Barselsfond. Lægeerklæring i form af friattest Når og hvis en medarbejder sygemeldes i løbet af graviditeten er det vigtigt, at det fastslås, at sygemeldingen er graviditetsbetinget. Danske Malermestre anbefaler derfor, at virksomheden anmoder om en lægeerklæring i form af friattest til dokumentation for, at sygemeldingen udelukkende er graviditetsbetinget. Læs derfor nøje lægeerklæringen igennem når den modtages. Danske Malermestre har udarbejdet brevskabeloner (se blanketterne 2-3 bagerst i pjecen), som kan bruges når virksomheden forlanger lægeerklæring (friattest). Beskyttelse mod opsigelse Fravær på grund af graviditet og barsel/fødsel og orlov betyder, at medarbejderen lovligt kan være fraværende fra arbejdet i en periode og, at medarbejderen efter fraværet har ret til at genindtræde i sin tidligere stilling i virksomheden. Beskyttelsen følger af Ligebehandlingslovens regler. Virksomheden kan derfor som altovervejende hovedregel ikke afskedige en medarbejder, der er gravid eller fraværende på grund af orlov. Opsiger virksomheden alligevel en medarbejder i strid med Ligebehandlingslovens regler er medarbejderen berettiget til en godtgørelse, der fastsættes under hensyntagen til sagens omstændigheder. Her spiller særligt medarbejderens anciennitet en stor rolle. Typisk udmåles godtgørelsen til 6, 9, 12 eller 15 måneders løn. Det er vigtigt at understrege, at den gravide medarbejder eller medarbejderen på orlov ikke har nogen ubetinget beskyttelse mod afskedigelse. Opsigelser på grund af arbejdsmangel og virksomhedslukning m.m. kan stadig gennemføres. Men bevisbyrden for, at opsigelsen gennemføres som følge af arbejdsmangel og ikke på grund af graviditet, barsel eller orlov påhviler i det hele virksomheden. Gennemgang af retspraksis på området viser, at domstolene stiller meget store krav til bevisbyrden. Det anbefales derfor, at virksomheden altid kontakter Danske Malermestre hvis det overvejes, at opsige en gravid medarbejder eller en medarbejder, der i øvrigt er på orlov. 7

8 Beskyttelsen mod opsigelse består også i et vist omfang efter medarbejderen har genoptaget arbejdet. Også i denne situation anbefales det, at der tages kontakt til Danske Malermestre. Medarbejderens forpligtelse til at varsle orlov og genoptagelse af arbejdet Varsling af graviditetsorlov En medarbejder, som bliver gravid, skal med 3 måneders varsel underrette virksomheden om det forventede fødselstidspunkt og, om hun agter at udnytte retten til graviditetsorlov før fødslen. Varsling under barselsorlov Benytter medarbejderen retten til 14 ugers barselsorlov, skal hun inden 8 uger efter fødslen underrette virksomheden om, hvornår hun genoptager arbejdet. Varsling af fædreorlov Faderen, der ønsker at udnytte sin ret til fædreorlov i forbindelse med fødslen, skal senest 4 uger før orlovens start underrette virksomheden om tidspunktet for fædreorlovens start og afslutning. Varsling af forældreorlov Forældre, der ønsker at udnytte retten til forældreorlov, skal senest 8 uger efter fødslen underrette virksomheden om tidspunktet for orlovens begyndelse samt længden af orlovsperioden. Manglende varsel Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for, hvilke konsekvenser manglende varsel eller for sent afgivet varsel har for medarbejderen. Sagen af denne karakter vil oftest blive løst efter dialog mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Hvis manglende varsel skal have ansættelsesretlige konsekvenser forudsætter det, at arbejdsgiveren skriftligt har gjort opmærksom på det manglende varsel, ligesom det er en forudsætning, at arbejdsgiveren skriftligt har præciseret konsekvenserne af det manglende varsel. Danske Malermestre har udarbejdet brevskabeloner (se blanketterne 4-6 bagerst i pjecen), som kan bruges når virksomheden ønsker, at medarbejderen oplyser hvornår denne genoptager arbejdet efter fødslen. Hvilket fravær har medarbejderen ret til? Ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov I afsnittet behandles kun forældrenes ret til fravær ikke hvilken betaling forældrene kan få under fraværet. 8

9 I henhold til barselslovens regler har forældrene ubetinget ret til orlov i følgende perioder: Graviditetsorlov for moderen i 4 uger før den forventede fødsel. Barselsorlov for moderen i 14 uger efter fødslen. Fædreorlov (til faren ) i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter barnets modtagelse i hjemmet. Det kan dog aftales, at fædreorloven holdes på hvilket som helst tidspunkt dog inden for de første 14 uger efter fødslen. Forældreorlov på 32 uger til hver af forældrene. Orloven kan placeres i direkte forlængelse af moderens barselsorlov. Faderen kan dog påbegynde sin del af forældreorloven sideløbende med moderens barselsorlov. Det er muligt at forlænge forældreorloven med yderligere 14 uger til de forældre, der er i beskæftigelse. Hvis begge forældre er i beskæftigelse er der således mulighed for 46 ugers forældreorlov til hver af forældrene. Endelig har kvinden ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. Hvilken betaling har medarbejderen ret til under fraværet? Ret til betaling i forbindelse med graviditet, barsel, fædre og forældreorlov I afsnittet behandles kun forældrenes ret til betaling i forbindelse med fraværet. Forældrenes ret til betaling fremgår af barselsloven, overenskomsten og for funktionærers vedkommende - af funktionærloven. Betaling i henhold til barselsloven (barselsdagpenge) I forbindelse med graviditet og barsel ydes der barselsdagpenge fra kommunen i maksimalt 52 uger. Således vil moderen være berettiget til barselsdagpenge i 4 uger før fødslen (graviditetsorlov) og 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Faderen vil være berettiget barselsdagpenge i 2 uger efter barnets hjemkomst i hjemmet (fædreorlov). Endelig vil moderen og faderen samlet være berettiget til barselsdagpenge i 32 uger (forældreorlov). Medarbejderens ret til barselsdagpenge fra kommunen er betinget af, at medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen. Hovedreglen er at medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge såfremt medarbejderen har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperioden og i denne periode har været beskæftiget mindst 120 timer. 9

10 Såfremt medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge men ikke betaling i henhold til overenskomstens bestemmelser se nedenfor anbefales det, at virksomheden henviser medarbejderen til selv at søge barselsdagpengene direkte hos kommunen. I forbindelse med fravær til forebyggende graviditetsundersøgelser har medarbejderen ret til barselsdagpenge fra virksomheden - også selvom beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. Virksomheden kan ikke få refusion fra det offentlige i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. Betaling i henhold til overenskomsten I forbindelse med graviditet har moderen ret til fuld løn i 4 uger fra virksomheden dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at moderen på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet i virksomheden indenfor de sidste 18 måneder. Faderen har ret til 2 ugers fædreorlov med fuld løn dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at faderen har 9 måneders anciennitet i virksomheden indenfor de sidste 18 måneder. Moderen er berettiget til yderligere 14 ugers barselsorlov med fuld løn dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at moderen på fødselstidspunktet har 3 måneders anciennitet i virksomheden indenfor de sidste 18 måneder. Barselsorloven tilfalder som altovervejende hovedregel moderen og kan kun i særlige tilfælde overføres til faderen. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov har medarbejderen ret til 9 ugers forældreorlov med fuld løn dog maksimalt kr. 122,75 pr. time. Det er en betingelse, at medarbejderen på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet indenfor de sidste 18 måneder. Af de 9 ugers forældreorlov har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. De sidste 3 ugers forældreorlov kan holdes af enten moderen eller faderen. Betalingen på kr. 122,75 pr. time betragtes som løn. Der skal således beregnes sociale tillæg af satsen. Hvis moderen eller faderen ikke opfylder anciennitetskravet overfor virksomheden vil de kun være berettiget til barselsdagpenge fra kommunen under forudsætning af, at hun opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen. Hvis medarbejderen opfylder anciennitetskravet overfor virksomheden og dermed er berettiget til betaling i henhold til overenskomstens bestemmelser, anbefales det, at arbejdsgiveren betaler den overenskomstmæssige ydelse og herefter søger refusion for barselsdagpengene. 10

11 Sygdom og graviditetsundersøgelser Sygdom under graviditeten En medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom såvel almindelig sygdom som graviditetsbetinget sygdom er berettiget til sygedagpenge efter de almindelige regler herom. For virksomheden betyder det, at en medarbejder, der opfylder beskæftigelseskravet overfor virksomheden det vil sige 8 ugers ansættelse i virksomheden og i denne periode har været beskæftiget i virksomheden i mindst 74 timer er berettiget til sygedagpenge fra virksomheden. Virksomheden er i denne situation maksimalt forpligtet til at betale sygedagpenge i 15 arbejdsdage. Har medarbejderen mere end 6 måneders anciennitet i virksomheden skal der betales sygeløn (kr. 122,75 pr. time) i maksimalt 4 uger. Herefter overgår medarbejderen til sygedagpenge fra kommunen. Er der tale om graviditetsbetinget sygefravær, er virksomheden berettiget til refusion af sygedagpengesatsen fra kommunen fra første hele fraværsdag. Ved vurdering heraf vil der blive lagt vægt på lægelige oplysninger (lægeerklæring) om graviditetens forløb og arbejdets karakter. Graviditetsundersøgelser Medarbejderen har ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, forudsat at undersøgelserne ikke kan foregå uden for normal arbejdstid. I forbindelse med fravær til forebyggende graviditetsundersøgelser har medarbejderen ret til barselssygedagpenge fra arbejdsgiveren - også selvom beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. Arbejdsgiveren kan ikke få refusion fra det offentlige i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser. 11

12 Beskæftigelseskravet og virksomheden betalingsforpligtelse kan grafisk fremstilles som følger: Beskæftigelseskrav Arbejdsgiverens betalingsforpligtigelse Sygdom Fra 0 uge til 8 uger Fra 0 uge til 8 uger Fra 8 uger Sygedagpenge med kr. 103,51 pr. time i maksimalt 21 kalenderdage. Sygedagpengesatsen reguleres én gang om året pr. 1. januar. Fra 6 måneder Løn under sygdom dog maksimalt kr. 122, 75 pr. time i en periode på maksimalt 4 uger Barselsorlov mm Graviditetsorlov ((9. måneders anciennitet ved fødsel) Barselsorlov (3 måneders anciennitet ved fødsel) Fædreorlov (9 måneders anciennitet ved fødsel) Forældreorlov (9 måneders anciennitet ved fødsel) Graviditetsforebyggende undersøgelser (ingen anciennitetskrav) Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i 4 uger før forventet fødselstidspunkt (dog maksimalt i 4 uger) Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i maksimalt 14 uger Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i maksimalt 2 uger Løn under orlov dog maksimalt kr. 122,75 pr. time i maksimalt 3 eller 6 uger Sygedagpenge med kr. 103,51 pr. time. Der ydes ikke refusion fra kommunen Feriepenge og afholdelse af ferie Optjening af feriepenge, SH-godtgørelse og pension I det omfang virksomheden betaler løn helt eller delvist under barselsorlov m.m., har medarbejderen ret til feriepenge, SH-godtgørelse og pension af det udbetalte beløb. Lønnen behandles i det hele taget som enhver anden lønudbetaling. Hvis virksomheden udelukkende betaler barselsdagpenge til medarbejderen og efterfølgende får beløbet refunderet af kommunen, optjener medarbejderen ikke umiddelbart ret til feriepenge, SH-godtgørelse og pension. Betalingen er ikke løn men barselsdagpenge hvorfor der heller ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. I det omfang medarbejderen får barselsdagpengene udbetalt direkte af kommunen, optjenes der ikke ret til betalt ferie fra arbejdsgiveren. 12

13 Såfremt medarbejderen bliver syg under graviditeten og i øvrigt har været beskæftiget hos virksomheden i 12 måneder, skal der betales feriegodtgørelse for sygeperioden dog højst 4 måneder indenfor samme optjeningsår. Feriegodtgørelsen beregnes på grundlag af medarbejderens gennemsnitsfortjeneste. Der henvises i det hele til overenskomsten 6, stk. 1. Påbegynder medarbejderen sin graviditetsorlov inden 4 måneders periodens udløb vil perioden blive afkortet tilsvarende. Orlov og ferie Barselsorlov m.m. anses for at være en feriehindring, hvorfor feriepengene i det omfang orloven hindrer afholdelse af ferie kan udbetales til medarbejderen uden tilsvarende ferieafholdelse. Medarbejderen kan ikke afvikle ferie under de 14 ugers barselsorlov. Hvis medarbejderen for eksempel holder barselsorlov i forbindelse med ferieårets udløb (30. april), og medarbejderen har ferie til gode, er medarbejderen berettiget til at få feriepengene udbetalt uden at have afholdt ferie. Anmeldelse af fravær, refusion og blanketter Yder virksomheden løn under barsel m.m. er denne berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som medarbejderen ellers ville have ret til fra kommunen for samme fravær. Fraværet skal anmeldes overfor kommunen En arbejdsgiver, der betaler løn eller barselsdagpenge under graviditetsorlov skal anmelde fraværet til medarbejderens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag. I modsat fald mistes retten til barselsdagpenge for perioden svarende til graviditetsorloven. Anmodning om refusion Arbejdsgiverens anmodning om refusion skal indgives til kommunen senest 8 uger efter den samlede orlovsperiodes udløb, hvor medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge. Fremsættes anmodningen om refusion ikke inden for de 8 uger, bortfalder retten til refusion for denne periode. Blanketter m.m. Arbejdsgiveren kan anmelde fravær og krav om refusion via den landsdækkende digitale løsning eller på blanket dp 401, der anvises af kommunen. Ved fortsatte anmodninger om refusion på samme sag anvendes blanket dp 402, med mindre arbejdsgiveren anvender den digitale løsning. Blanketterne dp 401 og dp 402 kan hentes på 13

14 Danske Malermestres barselsfond Hvis medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge fra kommunen og medarbejderen i øvrigt opfylder anciennitetskravet for at få løn (dog max. kr. 122,75) under barselsorloven m.m., kan virksomheden indtræde i medarbejderens ret til barselsdagpenge fra det offentlige. Det suppleringsbeløb, som virksomheden betaler ud over barselsdagpengesatsen, vil efter endt orlovsperiode blive refunderet af Danske Malermestres barselsfond. Det skal præciseres, at det er en betingelse, at medarbejderen har holdt forældreorlov i umiddelbar forlængelse af barselsorlovsperiodens udløb. I modsat fald er medarbejderen ikke berettiget til løn i forældreorlovsperioden, hvorfor virksomheden i denne situation heller ikke vil være berettiget til supplering fra Danske Malermestres Barselsfond. Skema til brug for refusion fås ved henvendelse til Danske Malermestre eller på hjemmesiden Elever Eleverne er omfattet af de samme regler som malersvendene dog således, at fuld løn er maksimeret til den løn som eleven oppebærer. Ved fravær fra arbejdet på grund af graviditet kan uddannelsesaftalen forlænges med den periode, som fraværet har varet. Aftalen påtegnes forlængelsen, og erhvervsskolen og Malerfagets faglige Fællesudvalg informeres herom. Funktionærer Funktionærer er ikke omfattet af maleroverenskomsten, men kan være omfattet af den overenskomst som Danske Malermestre har indgået med HK Privat. Overenskomsten med HK Privat gælder ikke umiddelbart men kun hvis den er tiltrådt af virksomheden. Danske Malermestre har en oversigt over hvilke virksomheder, der har tiltrådt overenskomsten med HK Privat. Retten til fravær Funktionærer er også omfattet af barselsorlovens regler om ret til fravær og har således samme ret til fravær som malere. Retten til betaling For så vidt angår retten til betaling afhænger dette af hvorvidt funktionæren er omfattet af overenskomsten med HK Privat eller ej. Funktionæren er berettiget til barselsdagpenge fra kommunen efter samme regler som malerne. 14

15 I henhold til funktionærloven har kvindelige funktionærer som minimum ret til halv løn i 4 uger før fødslen og i en 14-ugers barselsperiode efter fødslen. I henhold til overenskomsten med HK Privat har medarbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, ret til fuld løn i 4 uger før fødslen (graviditetsorloven), 14 uger efter fødslen (barselsorloven) og 2 uger i forbindelse med barnets ankomst i hjemmet (fædreorloven). Endelig har funktionæren ret til forældreorlov i 9 uger (hvoraf de 3 uger er reserveret til den anden af forældrene) ned sædvanlig løn dog max. kr. 130 pr. time. Sygdom og graviditetsundersøgelser Funktionærer der bliver syge har efter funktionærloven ret til fuld løn under sygdom. EU- Domstolen har fastslået, at graviditetsbetinget sygdom skal betragtes som almindelig sygdom. Det betyder med andre ord, at funktionærer er berettiget til fuld løn i forbindelse med graviditetsbetinget sygdom. For så vidt angår graviditetsundersøgelser, som ikke kan lægges udenfor arbejdstiden er medarbejderen berettiget til barselsdagpenge også selv om beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. Det er uafklaret i retspraksis hvorvidt funktionæren har ret til fuld løn i forbindelse med graviditetsundersøgelser. Da der ikke er tale om sygdom er det imidlertidig Danske Malermestres opfattelse, at der kun skal betales barselsdagpenge og ikke fuld løn. Refusion For så vidt angår barselsdagpengene kan der søges om refusion fra kommunen på samme måde som hos malerne. For så vidt angår refusion fra Danske Malermestres Barselsfond kan der søges om refusion i det omfang virksomheden betaler bidrag til Danske Malermestres Barselsfond for funktionærerne. 15

16 Forslag til graviditetspolitik Graviditetspolitik for virksomhedens navn Dato: Formål: Det er formålet løbende at diskutere arbejdssituationen for den gravide med henblik på at fastholde den gravide i arbejde så længe som muligt - uden der opstår graviditetsproblemer, der skyldes arbejdsmiljøet. Målsætning: At undgå graviditetsbetinget fraværsmelding, som skyldes arbejdsmiljøet. Mål for gravidpolitik: At kortlægge arbejdsgangen inden for virksomhedens arbejdsopgaver, så gravide med eller uden forbehold kan arbejde gennem hele graviditetsperioden, indtil en eventuel graviditetsbetinget fraværsmelding opstår. Ansvar: Den ansvarlige udtrykker den person, som har det overordnede ansvar for, at aktiviteten gennemføres. 16

17 Graviditetspolitik i praksis Det skal understreges, at de i skemaet anførte tidsangivelser udelukkende er vejledende. Graviditetspolitik i praksis Opgaver i forbindelse med graviditet: 1. Den gravide informerer ledelsen om, at hun er gravid samt om fødselstidspunkt. Ansvar: Den gravide 2. Generelle arbejdsmiljøforholdsregler træder i kraft Ledelsen og den gravide 3. En materialeliste over de produkter som den gravide skal arbejde med udarbejdes og sendes til Arbejdsmiljøhuset. 4. Den gravide fortsætter arbejdet. De generelle forholdsregler følges. 5. Arbejdsmiljøhuset informerer om eventuelle problemer. En APV udfærdiges i samarbejde mellem ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten. APV en udarbejdes hurtigst muligt og gerne inden 10 dage efter meddelelsen om graviditet. 6. Senest 1 måned senere kontaktes den gravide for at klarlægge, om yderligere ændringer eller tilretninger af arbejdspladsen er nødvendigt. 7. Eventuelle uløste problemer med hensyn til arbejdet/arbejdspladsen informeres videre til øvrige medarbejdere eller Arbejdsmiljøhuset. Problemer løses inden for 1 uge. 8. Efter cirka tre måneder afholdes igen graviditetssamtale. Eventuelt yderligere ændringer/tilretninger af arbejdspladsen klarlægges. 9. Senest 1 uge efter anden graviditetssamtale udformes eventuel ny APV i samråd med den gravide, virksomheden og arbejdsmiljørepræsentant. Ledelsen Den gravide Ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant Ledelsen Ledelsen Ledelsen og den gravide Ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant 17

18 10. Hvis den gravide sygemeldes før graviditetsorloven undersøges årsagerne. 11. Årsager til sygemeldingen/fraværsmeldingen analyseres og indarbejdes i gravidpolitikken. 12. Efter graviditet evalueres forløb såvel som gravidpolitikken. Ledelsen Ledelsen Ledelsen, den gravide og eventuelt arbejdsmiljørepræsentant 18

19 Brevskabeloner Blanket nr. 1 - Arbejdsmiljøet og den gravide Det glæder mig at høre, at du er blevet gravid. Til lykke med det. For at imødegå, at du skulle blive udsat for en arbejdssituation, der kan skade dit foster, har jeg i dag kontaktet Arbejdsmiljøhuset for at få gennemgået de produkter, du arbejder med samt din arbejdssituation. Dette for at sikre, at du ikke bliver udsat for en skadelig arbejdsmiljøpåvirkning. Når Arbejdsmiljøhuset har gennemgået arbejdssituationen og produkterne, kan vi sammen udfærdige en APV, der tager højde for din graviditet. Indtil da vil vi tage videst muligt hensyn til dig, så du undgår unødige arbejdsmiljøpåvirkninger. Blanket nr. 2 - Den gravide og ubegrundet fravær (1) Du har i dag oplyst mig om, at du på grund af din konstaterede graviditet ikke må fortsætte dit arbejde i virksomheden. Jeg skal for god ordens skyld gøre dig opmærksom på, at jeg følger de arbejdsmiljøregler, der er gældende, samt de anvisninger som Arbejdsmiljøhuset har givet. Jeg skal derfor anmode om, at du kommer på arbejde hurtigst muligt eller fremkommer med en lægeerklæring (friattest), der kan dokumentere berettigelsen af dit fravær. Lægeerklæringen (friattesten) skal være virksomheden i hænde senest den XXX. Blanket nr. 3 - Den gravide og ubegrundet fravær (2) Jeg har med brev af XXX bedt dig om at komme på arbejde hurtigst muligt eller fremsende en lægeerklæring (friattest), der kan dokumentere berettigelsen af dit fravær. Jeg kan konstatere, at du ikke er mødt på arbejde, og at der heller ikke er fremkommet nogen lægeerklæring (friattest) inden for den fastsatte frist. Såfremt du ikke er mødt på arbejde den XXX, eller at vi/jeg har modtaget en lægeerklæring samme dato, må vi/jeg betragte din udeblivelse som ulovligt fravær og ansættelsesforholdet som ophørt. 19

20 Blanket nr. 4 - Genoptagelse af arbejde (1) For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at du senest 8 uger efter fødslen, skal varsle virksomheden om, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Derfor bedes du venligst underrette mig om dette snarest muligt. Blanket nr. 5 - Genoptagelse af arbejde (første rykker) (2) Med henvisning til mit brev af XXX, hvor jeg bad om, at du snarest muligt underrettede mig om, hvornår du ville genoptage arbejdet, kan jeg konstatere, at du endnu ikke har oplyst mig om dette. Jeg skal derfor gøre opmærksom på, at såfremt jeg ikke hører fra dig senest den XXX vil jeg betragte ansættelsesforholdet som ophørt i forbindelse med barselsperiodens udløb. Blanket nr. 6 - Genoptagelse af arbejde (ophør af ansættelsesforholdet) (3) Med henvisning til mine breve af XXX og XXX vedrørende genoptagelse af arbejdet efter din fødsel, må jeg konstatere, at du endnu ikke har henvendt dig til virksomheden. Jeg betragter derfor ansættelsesforholdet som ophørt i forbindelse med barselsperiodens udløb. Nyttige adresser: ARBEJDSMILJØHUSET Islands Brygge København S tlf.:

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Min første medarbejder. Værd at vide om... MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Min første medarbejder MALERFAGETS ARBEJDSRET Min første medarbejder Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den Grønne Gruppes medlemmers rettigheder og pligter ved graviditet og barsel En gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Den grønne Gruppe. Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Den grønne Gruppe Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Gennemgang af overenskomst og lovgivning vedrørende rettigheder og pligter i forbindelse med graviditet og barsel, børn og familie 2016

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Hvad skal jeg gøre? OK18 Hvis konflikten kommer

Hvad skal jeg gøre? OK18 Hvis konflikten kommer OK18 Hvis konflikten kommer Ved Sygdom Hvad skal jeg gøre? Er du omfattet af konflikten, og er du sygemeldt ved konfliktens start, vil du ikke modtage løn, men vil kunne få udbetalt sygedagpenge ved henvendelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere