Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1."

Transkript

1 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar

2 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve... 2 Bedømmere... 3 Eksaminator... 3 Censor... 3 Grundfagsprøve... 3 Fremmedsprog, Engelsk... 3 Prøve i uddannelsesspecifik fag... 7 Formål:... 7 Mål:... 7 Bedømmelsesgrundlag:... 7 Trækning af case:... 7 Tidsramme:... 7 Votering:... 7 Anvendelse af hjælpemidler:... 8 Bedømmelseskriterier... 8 Pleje og dokumentation, avanceret... 8 Pleje og dokumentation, ekspert... 9 Psykologi og kommunikation, avanceret Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, ekspert Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, avanceret Social- og sundhedssektoren, avanceret Afsluttende prøve Formål: Mål: Bedømmelsesgrundlag: Trækning af case: Tidsramme: Votering: Anvendelse af hjælpemidler: Bedømmelseskriterier:

3 Generelt Reglerne i prøvebestemmelserne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 16/01/2014. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/ Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 683 af 08/ Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelserne, nr af 15/12/2015. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. Der henvises til skolens lokale undervisningsplaner og generelle prøvebestemmelser. Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøve 1 grundfag (engelsk) eller 1 uddannelsesspecifikt fag, dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi. Faget udtrækkes. Afsluttende prøve Tidspunkt I slutningen af 2. skoleperiode Ved afslutning af 3. skoleperiode Grundfag som eleven har som valgfag, vil indgå i prøvetrækningen. Hvis eleven ikke har grundfag som valgfag, trækkes alene blandt de uddannelsesspecifikke fag. Senest 7 dage før prøven oplyses eleven om, via Videnzonen om, hvilket fag, der er udtrukket til prøve. Standpunktsbedømmelse Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. Standpunktskarakter i grundfaget gives i det grundfagsniveau, som fremgår af elevens uddannelsesplan. Eleven gøres bekendt med standpunktsbedømmelsen senest dagen før prøveafholdelse. De uddannelsesspecifikke fag og grundfag, der ikke udtrækkes til prøve, afsluttes med standpunktsbedømmelse. Forudsætninger for afsluttende prøve For at aflægge den afsluttende prøve, skal hvert uddannelsesspecifikt fag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse. Derudover skal elevernes valgfri specialefag være bedømt bestået. Praktikken skal være bedømt godkendt, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. 2

4 Bedømmere Der er ekstern censur ved prøverne og censor udpeges af skolen. Eksaminator Den fagansvarlige underviser. Censor Ved prøve i grundfag og uddannelsesspecifikke fag skal det være en fagansvarlig underviser fra en anden social - og sundhedsskole, der er bekendt med undervisningen på Trin 1 og/eller 2, social- og sundhedsuddannelsen. Ved den afsluttende prøve skal det være en person fra social og sundhedsuddannelsens praktikområde med kendskab til social og sundhedsuddannelsen Trin 1 og/eller 2. Grundfagsprøve Fremmedsprog, Engelsk Der afholdes prøve i niveau E, D eller C. Prøveform - b Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. Hele prøvematerialet skal dække de faglige mål bredt. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eksaminationen er todelt: Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af selvvalgt emne suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i elevernes selvvalgte emne sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 3

5 Formål Formålet med prøven er, at eleven får mulighed for at dokumentere sin faglige kompetence. Eksaminationsgrundlag Eksaminationsgrundlaget ved prøven udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens selvvalgte emne samt af materiale, udarbejdet af eleven i forberedelsestiden. Tidsramme Er under udarbejdelse. Bedømmelsesgrundlag Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven. Elevens præstation helhedsbedømmes. Votering Eleven forlader lokalet under voteringen. Bedømmelseskriterier Er under udarbejdelse. Faglige mål Kommunikation Niveau E Niveau D Niveau C 1. Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner, 2. forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv, 5. redegøre for et forberedt stofområde, 6. deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner, 7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster, 8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og 1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner, 2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner, 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper, 5. redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, 6. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner, 7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster, 8. anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation 1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner. 2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt og varieret ordforråd inden for varierede emner, genrer og situationer, 4. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og varierede tekster og teksttyper, 5. redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde, 6. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og komplekse emner i et sprog afpasset til situation og samtalemønster, 7. udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse emner og 4

6 situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. og lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. kontekster, 8. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og informationer skriftligt inden for alsidige og varierede emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd, til at kommunikere med sikkerhed og variation mundtligt og skriftligt. Kommunikationsstrategier Niveau E Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. Niveau D og C Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion og anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk. Sprogbrug Sprogtilegnelse Niveau E Niveau D Niveau C Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, Anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner, Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner, Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer, Tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges og anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster, tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprogbrug og anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede og komplekse emner og kontekster, tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med sans for korrekt og varieret sprogbrug og anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster 5

7 sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold. med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. Kultur- og samfundsforhold Niveau E Niveau D Niveau C Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen kultur og andres kultur og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse forskelle og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. 6

8 Prøve i uddannelsesspecifik fag Formål: Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne uddannelsesspecifikke fag, som det fremgår af bekendtgørelsen nr. 270 af 15/ Der er i alt afsat 4 hverdage til afvikling af prøven, inklusiv prøvedage. Mål: Fagmålene for det enkelte uddannelsesspecifikke fag. Bedømmelsesgrundlag: Der tages udgangspunkt i en case, der er udarbejdet af den fagansvarlige underviser. Casen danner grundlag for problemstillinger fra praksis, der repræsenterer relevante områder af fagmålene for det enkelte uddannelsesspecifikke fag. Der afsættes 30 minutter til eksaminationen inkl. votering pr. elev. De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg. Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra elevens oplæg, casen og fagmålene for det aktuelle uddannelsesspecifikke fag. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Trækning af case: Eleven trækker mellem mindst fire cases. Ved trækningen skal eksaminator, samt en repræsentant fra skolens ledelse eller en person udpeget af skolens ledelse være til stede. Forberedelse må foregå individuelt eller i samarbejde med andre elever. Tidsramme: Dag 1: Introduktion til prøve Dag 1: Casen trækkes kl , hvorefter der er tre lektioner til rådighed med en underviser til opklarende spørgsmål. Dag 2: Forberedelse til prøve, uden mulighed for vejledning. Dag 3 og 4: Prøve. Votering: Eleven forlader lokalet under voteringen. Bedømmelsen omfatter den mundtlige præsentation. 7

9 Anvendelse af hjælpemidler: Det er tilladt at medbringe hjælpemidler til eksaminationen f.eks. videoklip, plancher, noter, power point eller lignende i forbindelse med oplægget til eksaminationen. Det er dog kun den mundtlige præstation, der indgår i bedømmelsen. Bedømmelseskriterier Pleje og dokumentation, avanceret Mål Karakter Bedømmelseskriterier 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver 12 - Eleven kan under prøven forklare betydningen af og anvende væsentlige fagudtryk og begreber 2. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for - Eleven kan selvstændigt eller med let støtte rette uvæsentlige mangler observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens - Eleven kan gennem dialog ræsonnere sig frem til svar opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, - Elevens fremlæggelse er struktureret og brugen af teori og begreber er velvalgt og sikker herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, 7 - Eleven kan under prøven anvende fagudtryk og begreber fejlnæring, gener forårsaget af im- mobilitet, febrile tilstande, konfusion og - Eleven kan med støtte rette mangler generel ændret adfærd 3. Eleven kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens - Eleven kan med støtte ræsonnere sig frem til svar retningslinjer og lokale proce- dure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren - Elevens fremlæggelse er tydelig, og anvendelse af teori og begreber er relevant med at indtage medicin 02 - Eleven anvender under prøven hverdagssprog og en- 4. Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigt kelte fagudtryk forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apofang nævne relevante be- - Eleven kan i minimalt ompleksi til at kunne planlægge, udføre og greber evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte - Eleven kan med megen støtte finde frem til svar menneske - Elevens fremlæggelse er 5. Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets usammenhængende og kan kun i minimalt omfang anvende teori og begreber betydning i det forebyggende og sundhedsfremmede arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere 6. Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer 7. Eleven kan anvende viden om forskelle på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et 8

10 tværprofessionelt samarbejde 8. Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes 9. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde 10. Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner 11. Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd 12. Eleven kan anvende viden om hvordan konflikter og vold kan forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom 13. Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing 14. Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgernes reaktioner ved demenslignende symptomer ved cystitis, smerter og udvikling af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende Pleje og dokumentation, ekspert Mål Karakter Bedømmelseskriterier 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver 12 - Eleven kan under prøven vurdere og begrunde anvendelsen af væsentlige fagudtryk og begreber 2. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens - Eleven kan selvstændigt rette uvæsentlige mangler Værktøjer til tidlig opspo- ring anvende viden om principperne for - Eleven kan ræsonnere og begrunde svar observation af borgernes almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at - Elevens fremlæggelse er tydeligt struktureret, og anvendelse af teori og begreber er velbegrundet kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, 7 - Eleven kan under prøven vurdere og begrunde anvendelse af fagudtryk og begreber cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, - Eleven kan med let støtte rette mangler konfusion og generel ændret ad- færd - Eleven kan med let støtte ræsonnere sig frem til svar 9

11 3. Eleven kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetencer ved medvirken til medicinadministration 4. Elev kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske 5. Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere 6. Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer 7. Eleven kan anvende viden om forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde 8. Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og senderedning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes 9. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde 10. Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner 11. Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har psykotiske, depressive eller selvmordstruende adfærd 12. Eleven kan anvende viden om hvordan - Elevens fremlæggelse er struktureret, og anvendelsen af teorier og begreber er hensigtsmæssig 02 - Eleven anvender under prøven enkelte fagudtryk - Eleven kan nævne relevante begreber - Eleven kan med nogen støtte finde frem til svar - Elevens fremlæggelse er usammenhængende, og anvendelsen af teori og begreber er begrænset 10

12 konflikter og vold målrettet forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom 13. Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk observation og tidlig opsporing 14. Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende Psykologi og kommunikation, avanceret Mål Karakter Bedømmelseskriterier 1. Eleven kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 2. Eleven kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer. 3. Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 4. Eleven kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikere med borgere og patienter. 5. Eleven kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 6. Eleven kan anvende viden om sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 7. Eleven kan anvende viden om kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflikter og vold i arbejdet med demente borgere Eleven kan under prøven forklare betydningen af og anvende væsentlige fagudtryk og begreber - Eleven kan selvstændigt eller med let støtte rette uvæsentlige mangler - Eleven kan gennem dialog ræsonnere sig frem til svar - Elevens fremlæggelse er struktureret og brugen af teori og begreber er velvalgt og sikker 7 - Eleven kan under prøven anvende fagudtryk og begreber - Eleven kan med støtte rette mangler - Eleven kan med støtte ræsonnere sig frem til svar - Elevens fremlæggelse er tydelig, og anvendelse af teori og begreber er relevant 02 - Eleven anvender under prøven hverdagssprog og enkelte fagudtryk - Eleven kan i minimalt omfang nævne relevante begreber - Eleven kan med megen støtte finde frem til svar - Elevens fremlæggelse er usammenhængende og kan kun i minimalt omfang anvende teori og begreber 11

13 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, ekspert Mål Karakter Bedømmelseskriterier 1. Eleven kan ud fra viden om borgerens fysiske behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle 12 - Eleven kan under prøven forklare betydningen af og anvende væsentlige fagudtryk og begreber rehabiliterende indsats 2. Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til - Eleven kan selvstændigt eller med let støtte rette uvæsentlige mangler sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livstilsfaktorerne kost, rygning, - Eleven kan gennem dialog ræsonnere sig frem til svar alkohol og motion påvirker sundheden 3. Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgeres - Elevens fremlæggelse er struktureret og brugen af teori og begreber er velvalgt og sikker livshistorie, når social- og sundheds- hjælperen skal motivere og understøtte 7 - Eleven kan under prøven anvende fagudtryk og begreber borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse - Eleven kan med støtte rette mangler 4. Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale - Eleven kan med støtte ræsonnere sig frem til svar handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare hvordan social- og sundhedshjælperen - Elevens fremlæggelse er tydelig, og anvendelse af teori og begreber er relevant arbejder støttende og vej- ledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet 02 - Eleven anvender under prøven hverdagssprog og enkelte fagudtryk 5. Eleven kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og - Eleven kan i minimalt omfang nævne relevante begreber sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen - Eleven kan med megen støtte finde frem til svar vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud 6. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring 7. Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan borgere inddrages 8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyggede arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge træningsplaner 9. Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet - Elevens fremlæggelse er usammenhængende og kan kun i minimalt omfang anvende teori og begreber 12

14 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, avanceret Mål Karakter Bedømmelseskriterier 1. Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i 12 - Eleven kan under prøven vurdere og begrunde anvendelsen af væsentlige fagudtryk og begreber den tværprofessionelle rehabiliterende indsats - Eleven kan selvstændigt rette uvæsentlige mangler 2. Eleven kan anvende viden om livstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions - Eleven kan ræsonnere og begrunde svar betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg 3. Eleven kan anvende viden om pædagogiske - Elevens fremlæggelse er tydeligt struktureret, og anvendelse af teori og begreber er velbegrundet metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelse af borgeres livshistorie, til at målrettet 7 - Eleven kan under prøven vurdere og begrunde anvendelse af fagudtryk og begreber motivere og understøtte borger i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i - Eleven kan med let støtte rette mangler forhold til daglig livsførelse 4. Eleven kan anvende viden om fysiske, - Eleven kan med let støtte ræsonnere sig frem til svar psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- - Elevens fremlæggelse er struktureret, og anvendelsen af teorier og begreber er hensigtsmæssitende og sundhedshjælperen arbejder støt- og vejledende med respekt for den 02 - Eleven anvender under prøven enkelte fagudtryk enkeltes trivsel og livskvalitet 5. Eleven kan anvende viden om netværkets - Eleven kan nævne relevante begreber betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som - Eleven kan med nogen støtte finde frem til svar social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud 6. Eleven kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan socialog sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere praktisk hjælp 7. Eleven kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg 8. Eleven kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i arbejder med borger, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner 9. Eleven kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestering af hverdagslivet - Elevens fremlæggelse er usammenhængende, og anvendelsen af teori og begreber er begrænset 13

15 Social- og sundhedssektoren, avanceret Mål Karakter Bedømmelseskriterier 1. Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver 12 - Eleven kan under prøven forklare betydningen af og anvende væsentlige fagudtryk og begreber 2. Eleven kan anvende viden om socialog sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og - Eleven kan selvstændigt eller med let støtte rette uvæsentlige mangler serviceniveauer til at reflektere over disse betydning for arbejdet som social- - Eleven kan gennem dialog ræsonnere sig frem til svar og sundhedshjælper 3. Eleven kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson - Elevens fremlæggelse er struktureret og brugen af teori og begreber er velvalgt og sikker indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende 7 - Eleven kan under prøven anvende fagudtryk og begreber borger/patientforløb 4. Eleven kan anvende viden om lovgivning - Eleven kan med støtte rette mangler og vejledninger inden for området til videregivelse af oplysninger, overholdelse - Eleven kan med støtte ræsonnere sig frem til svar af tavshedspligt og sikring af patienssikkerhed, herunder forebygge utilsigtede hændelser - Elevens fremlæggelse er tydelig, og anvendelse af teori og begreber er relevant 5. Eleven kan anvende viden om reglerne for magtanvendelse til at sikre at borgernes selvbestemmelse og demokratiske 02 - Eleven anvender under prøven hverdagssprog og enkelte fagudtryog rettigheder respekteres i social- sundhedshjælperens arbejde - Eleven kan i minimalt omfang nævne relevante begreber 6. Eleven kan anvende viden om kravene til faglige dokumentation, herunder - Eleven kan med megen støtte finde frem til svar sygeplejefaglige optegnelser og relevante dokumentationssystemer til at arbejde i overensstemmelse med gældende regler 7. Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for social- og sundhedssektoren, herunder social- og sundhedshjælperens rolle til at indgå i arbejdet med sammenhængende borger/patientforløb 8. Eleven kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation - Elevens fremlæggelse er usammenhængende og kan kun i minimalt omfang anvende teori og begreber 14

16 Afsluttende prøve Formål: Formålet er at give mulighed for at vurdere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer, som det fremgår af bekendtgørelse nr af 15/12/2015 og uddannelsesordningen for social og sundhedsuddannelsen. Der er i alt afsat 4 hverdage til den afsluttende prøve, inklusiv prøvedage. Mål: 1) Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2) Eleven kan selvstændigt udføre omsorg og pleje ud fra en rehabiliterende tilgang samt reagere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. 3) Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg. 4) Eleven kan selvstændigt kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 5) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 6) Eleven kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt i relevante dokumentationssystemer. 7) Eleven kan anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 8) Eleven kan selvstændigt anvende de generelle hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. 9) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi. 10) Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herunder inddrage pårørende. 11) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 12) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 15

17 Bedømmelsesgrundlag: Der tages udgangspunkt i en case, udarbejdet med udgangspunkt i de erhvervsfaglige kompetencemål. Casen indeholder problemstillinger der repræsenter relevante områder af social og sundhedshjælperens arbejdsområde. Der er afsat 30 minutter inkl. votering pr. elev. De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg. Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra elevens oplæg, casen og kompetencemålene for social og sundhedsuddannelsen trin 1. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Trækning af case: Eleven trækker mellem mindst fire cases. Ved trækningen skal eksaminator, samt en repræsentant fra skolens ledelse eller en person udpeget af skolens ledelse være til stede. Tidsramme: Dag 1: Dag 1: Introduktion til afsluttende prøve Casen trækkes kl , hvorefter der er tre lektioner til rådighed med en underviser til opklarende spørgsmål. Dag 2 og 3: Forberedelse til prøve, uden mulighed for vejledning. Dag 4: Prøve. Votering: Eleven forlader lokalet under voteringen. Bedømmelsen omfatter den mundtlige præsentation. Den afsluttende prøve skal gennemføres med min. 02 i karakter. Anvendelse af hjælpemidler: Det er tilladt at medbringe hjælpemidler til eksaminationen f.eks. videoklip, plancher, noter, power point eller lignende i forbindelse med oplægget til eksaminationen. Det er dog kun den mundtlige præstation, der indgår i bedømmelsen. Bedømmelseskriterier: Kompetencemål 1: Eleven kan udøve arbejdet som socialog sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, 12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare de relevante teorier i forhold til ansvar og kompetence, omsorgspligt, tavshedspligt, indberetningspligt og notatpligt. 7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare de relevante teorier i forhold til ansvar og kompetence, omsorgspligt, tavshedspligt, indberetningspligt og notatpligt med en del mangler 16

18 der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. Kompetencemål 2: Eleven kan selvstændigt udføre omsorg og pleje samt reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almene sundhedstilstand. Kompetencemål 3: Eleven kan udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg. Kompetencemål 4: Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb samt derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. Kompetencemål 5: Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i 02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare de relevante teorier i forhold til ansvar og kompetence, omsorgspligt, tavshedspligt, indberetningspligt og notatpligt som viser at eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som fag- og myndighedsperson. 12 Eleven skal med borgeren i centrum udtømmende begrunde og forklare teori omkring relevante pleje og omsorgsopgaver herunder observation og dokumentation. 7 Eleven skal med borgeren i centrum begrunde og forklare teori omkring relevante pleje og omsorgsopgaver herunder observation og dokumentation med en del mangler. 02 Eleven skal med borgeren i centrum begrunde og forklare den teori omkring relevante pleje og omsorgsopgaver herunder observation og dokumentation som er den tilstrækkelige i forhold til borgerens sundhedstilstand. 12 Eleven skal med borgerens egenomsorgsevne i centrum udtømmende forklare relevante handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring og håndtering af vasketøj samt opgaver i forbindelse med måltider. 7 Eleven skal med en del mangler ud fra borgerens egenomsorgsevne forklare relevante handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring og håndtering af vasketøj samt opgaver i forbindelse med måltider. 02 Eleven skal med borgerens egenomsorgsevne i centrum forklare de relevante handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring og håndtering af vasketøj samt opgaver i forbindelse med måltider, som er det minimalt acceptable i arbejdet som social- og sundhedshjælper. 12 Eleven skal med borgerens situation i centrum præcist vurdere og forklare, hvilke arbejdsopgaver der hører under social- og sundhedshjælperens kompetenceområde og hvilke der kræver andre fagpersoner 7 Eleven skal med borgerens situation i centrum forklare, hvilke arbejdsopgaver der hører under social- og sundhedshjælperens kompetenceområde og hvilke der kræver andre fagpersoner 02 Eleven skal med borgerens situation i centrum give eksempler på, hvilke arbejdsopgaver der hører under social- og sundhedshjælperens kompetenceområde og hvilke der kræver andre fagpersoner 12 Eleven skal udtømmende forklare relevante handlinger og teori, hvor borgeren motiveres og medinddrages i arbejdet med at forbedre borgerens sundhed og undgå yderligere sygdom. 7 Eleven skal forklare relevante handlinger og teori, hvor borgeren motiveres og medinddrages i arbejdet med at forbedre borgerens sundhed og undgå yderligere sygdom. 17

19 udførelsen af de planlagte opgaver. Kompetencemål 6: Eleven kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysningsog tavshedspligt samt bruge relevante dokumentationssystemer. Kompetencemål 7: Eleven kan benytte kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. Kompetencemål 8: Eleven kan anvende de generelle hygiejniske retningslinjer i forebyggelsen af smittespredning. Kompetencemål 9: Eleven kan anvende relevant velfærdsteknologi. 02 Eleven skal give eksempler på, at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med borgeren. 12 Eleven skal udtømmende og præcist bruge de relevante fagbegreber og fagudtryk som bruges i forskellige dokumentationssystemer ved videregivelse af observationer i arbejdet med borgeren. Eleven skal udtømmende kunne forklare hvordan oplysnings- og tavshedspligten overholdes. 7 Eleven skal bruge relevante fagbegreber og fagudtryk som bruges i forskellige dokumentationssystemer ved videregivelse af observationer i arbejdet med borgeren. Eleven skal kunne forklare hvordan oplysningsog tavshedspligten overholdes. 02 Eleven skal vise at de er i stand til at bruge et fagsprog som er etisk forsvarligt i arbejdet som SSH. Eleven skal kunne 12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende kunne forklare om kommunikationsteorier, og den professionelle kommunikations betydning for at forebygge konflikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 7 Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare om kommunikationsteorier, og den professionelle kommunikations betydning for at forebygge konflikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, med en del mangler. 02 Med borgeren i centrum skal eleven kunne nævne elementer fra kommunikationsteorier og den professionelle kommunikations betydning for at forebygge konflikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, som viser at eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper. 12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare hvordan de generelle hygiejniske retningslinjer og den grundlæggende viden om mikrobiologi anvendes for at forebygge smittespredning. 7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare hvordan de generelle hygiejniske retningslinjer og den grundlæggende viden om mikrobiologi anvendes for at forebygge smittespredning, med en del mangler 02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare hvordan de generelle hygiejniske retningslinjer og den grundlæggende viden om mikrobiologi anvendes for at forebygge smittespredning, som viser at eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper 12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare om hvilken velfærdsteknologi der kan anvendes for at fremme borgerens funktionsevne med respekt for borgerens opfattelse af livkvalitet og hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. 7 Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare om hvilken velfærdsteknologi der kan anvendes for at fremme borgerens funktionsevne med respekt for borgerens opfattelse af livkvalitet og hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker, med en del mangler. 18

20 Kompetencemål 10: Eleven kan understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret. Kompetencemål 11: Eleven kan alene og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. Kompetencemål 12: Eleven kan i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 02 Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare om hvilken velfærdsteknologi der kan anvendes for at fremme borgerens funktionsevne med respekt for borgerens opfattelse af livkvalitet og hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker, som viser at eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper. 12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare relevant om hvordan eleven kan motivere/vejlede borgeren til hvilke aktiviteter der kan have betydning for opfyldelse af borgerens behov, trivsel og livskvalitet. 7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvordan eleven kan motivere/vejlede borgeren til hvilke aktiviteter, der kan have betydning for opfyldelse af borgerens behov, trivsel og livskvalitet, med en del mangler. 02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvordan eleven kan motivere/vejlede borgeren til hvilke aktiviteter der kan have betydning for opfyldelse af borgerens behov, trivsel og livskvalitet, som viser at eleven har den minimale viden 12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare relevant om hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveau har for udførelsen af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveau har for udførelsen af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser med en del mangler. 02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveau har for udførelsen af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser arbejdsmiljø som viser at eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper. 12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare relevant i forhold til arbejdsmiljølovgivning, egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø. 7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant i forhold til arbejdsmiljølovgivning, egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø med en del mangler. 02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant i forhold til arbejdsmiljølovgivning, egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø som viser at eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper. 19

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018.

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018. Prøvebestemmelser Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Engelsk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D og C

Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D og C Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D C Gælder for elever/hold startet før 1. august 2019 Denne prøvebeskrivelse tager afsæt i BEK nr. 683 af 08/06/2016 bilag 8 Beskrivelse af prøven Der afholdes en mundtlig

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser. Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016

Prøvebestemmelser. Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Fagplan. Engelsk E-niveau

Fagplan. Engelsk E-niveau Fagplan Engelsk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Claus Tassing FORMÅL: Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser. Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016

Prøvebestemmelser. Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret november 2017

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret november 2017 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Prøvebestemmelser Trin 2, Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Undervisningsplan Engelsk D GF2

Undervisningsplan Engelsk D GF2 Undervisningsplan Engelsk D GF2 Indhold Faglige undervisningsmål på Engelsk D... 2 Elevbeskrivelse:... 3 Fagligt indhold:... 3 Dokumentation:... 3 Tilrettelæggelse og didaktiske overvejelser:... 4 Elevarbejdstid:...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Prøvebestemmelser

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Prøvebestemmelser Prøvebestemmelser Trin 2, Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Prøvebestemmelser Trin 2, Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. april 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Prøvebestemmelser for den

Prøvebestemmelser for den Prøvebestemmelser for den pædagogiske assistentuddannelse ved Randers Socialog Sundhedsskole Gældende fra november 2013 PRØVE I GRUNDFAG Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Dansk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Dansk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Valgfagskatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse

Valgfagskatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Valgfagskatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 2 3 Musik, sang og bevægelse 4 Innovation 5 Læring, kommunikation

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere