Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til vejledning og guidning. 14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. 19 Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre. Færdighedsmål 12 Demonstration af hvordan man igangsætter rehabiliterende aktiviteter under hensyntagen til den tværfaglige indsats. 16 Demonstration af metoder til involverende og konfliktnedtrappende kommunikation med borgere og pårørende. 17 Demonstration af hvordan man møder patienter og borgere på en etisk, empatisk og respektfuld måde. Kompetencemål 5 Med udgangspunkt i borgerenes ønsker og livskvalitet igangsætte og understøtte sundhedsfremmende aktiviteter. 7 Møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter i jobudøvelsen. Naturfag E 4 Kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, erhverv og samfund. kommunikation * kommunikation * kommunikation * 1 Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation. 2 Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation. 5 Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse og samfund. læsning * 1 Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge, og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst. 1

2 fortolkning * fremstilling* fremstilling* 2 Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller. 1 Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. 2 Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. fremstilling* 3 Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog. *Der arbejdes ud fra disse dansk mål, men de afvinkes først i henholdsvis tema 3 og 4, hvor målene går igen. Beskrivelse af tema: Der arbejdes i teamet med 5 helhedsorienterede elementer: Take off : hvor det overordnede formål er at skabe sammenhold og kammeratskab Drivkræften : hvor det overordnede formål er at planlægge og gennemføre aktiviteter Kulturmødet : hvor der er fokus på egen og andres kulturer og subkulturer En verden skabes : hvor formålet er at opnå forståelse af menneskers roller set i et tidsperspektiv Tal ordentligt : hvor eleven får redskaber og kompetencer til at indgå i gode og konstruktive relationer og samtaler Varighed: 4 uger Metode: I temaet arbejdes med teambuilding aktiviteter; der arbejdes med smage, røre og gøre aktiviteter i relation til emne andre kulturer, og der arbejde med cases og forumspil. Bedømmelseskriterier: Ved afslutning af temaet forventes eleven at kunne: Beskrive egen kultur og vise forståelse for andres kulturer Demonstrere igangsætning af sundhedsfremmende aktiviteter Foretage bevidste valg i opbygning af en etisk og respektfuld relation Diskutere naturfagets betydning for den teknologiske udvikling, og for dets påvirkning af sundhedsområdet Kommunikere reflekteret i en praksissituation med brug af relevant tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til situationens formål 2

3 Tema 2: Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse og livsstil Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 10 Kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 11 Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens, hjerte-kar lidelser. 12 Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, under hensynstagen til etik, og borgerens intimsfære og blufærdighed. 15 Sundhedsbegrebet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse. 21 De mest anvendte digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Færdighedsmål 9 Forklaring af kroppens normale funktion og aldringsproces. 10 Demonstration af hvordan man yder omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse under hensynstagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære. 11 Forklaring af hvordan man fremmer og hæmmer motivation til livsstilsændringer og til egenomsorg. 13 Identifikation af forskellen på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 20 Anvendelsen af de mest almindelige digitale og teknologiske hjælpemidler og metoder til at vejlede borgere i brugen af disse. Kompetencemål 4 Med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med funktionsnedsættelse. 9 Vejlede og støtte borgere i kontakten med det digitale Danmark samt vejlede borgeren i brugen af de mest almindelige teknologiske hjælpemidler. Naturfag niveau E kommunikation * kommunikation * 1 Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold. 3 Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling. 4 Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation. læsning * 2 Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 3

4 læsning * 3 Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger. Fortolkning * Fortolkning * Fortolkning * 1 Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster. 3 Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen. 4 Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse. fremstilling * 4 Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse. *Der arbejdes ud fra disse dansk mål, men de afvinkes først i henholdsvis tema 3 og 4, hvor målene går igen. Beskrivelse af tema: Visionen i dette tema er at skabe et hus på tværs af generationer med fokus på sundhed, livskvalitet og vækst. Der arbejdes i 4 helhedsorienterede elementer i temaet: Get moving : fokus på eleven som rollemodel, fagsprog og gråzonesprog Hvem er du? : hvor fokus ligger på mødet med andre Action : her er fokus på action i form af røre, gøre og føle Innovation : hvor eleverne arbejder med innovation på tværs af generationer, børn, unge og ældre Varighed: 4 uger Metode: Der arbejdes i temaet med at skabe et væksthus, samt at afprøve og demonstrere færdigheder i form af skills aktiviteter, samt innovative processer i forhold til behov på tværs af generationer. Bedømmelseskriterier: Ved afslutning af temaet forventes eleven at kunne: Forklare kroppens basale opbygning Forklare kroppens aldringsproces Tilrettelægge omsorg, personlig og praktik hjælp til borgere med funktionsnedsættelse. Forklare sundhedsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold Anvende analysemodeller og analysere tekster relateret til sundhed- og omsorgsområdet 4

5 Tema 3: Dokumentation og faglig kommunikation Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling. 6 Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. 16 Kommunikationsteori, herunder konflikthåndtering og kommunikation i forhold til forskellige målgrupper. 17 Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for sundhedsområdet. Færdighedsmål 3 Anvendelsen af relevant IT i det tværfaglige samarbejde. 4 Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til relevante samarbejdspartnere. 15 Anvendelsen af fagsprog i både skrift og i tale. Kompetencemål 2 Forklare og anvende sundhedsfaglig dokumentation, og formidle observationer af opgaver til relevante samarbejdspartnere ved brug af informationsteknologi. 6 Anvende faglig, målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere, borgere og pårørende. kommunikation Fortolkning Fortolkning Fortolkning fremstilling fremstilling fremstilling 3 Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling. 1 Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster. 2 Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller. 3 Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen. 1 Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. 2 Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 3 Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål. 5

6 fremstilling 4 Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse. Beskrivelse af tema: Der arbejdes med forskellige kommunikationsformer i temaet. Eleverne arbejder med at skabe aktiviteter, der formidles til og vurderes af andre elever. Temaet et inddelt i følgende helhedsorienterede elementer: Find din indre formidler Picasso 2.0 I Georges Lucas fodspor Mig og mine fodspor Varighed: 4 uger Metode: Der arbejdes blandt andet med film- og skriveværksted, skills/forumteater, storyboard og flipped classroom, som metoder i temaet. Bedømmelseskriterier: Ved afslutning af temaet forventes eleven at kunne: Anvende fagsprog inden for sundhedsområdet på et grundlæggende niveau Formidle observationer til samarbejdspartnere på et grundlæggende niveau Anvende sundhedsfaglig dokumentation på et grundlæggende niveau Sammenligne egne og andres skriftlige produkter under hensyn til skriveformålet 6

7 Tema 4: Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 7 Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold. 8 Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp, med og uden hjælpemidler. 9 Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen. Færdighedsmål 5 Forklaring af arbejdsmiljøorganisationens betydning for medarbejdernes trivsel, herunder egen indflydelse på et godt psykisk arbejdsmiljø. 6 Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop, under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. 7 Redskaber til at udføre personlig og praktisk hjælp, så smitteveje mellem borgere brydes. 8 Redskaber til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Kompetencemål 3 Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje hos borgeren. Naturfag E 5 Kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier. Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kommunikation Læsning Læsning Læsning 1 Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation. 2 Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation. 4 Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation. 5 Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse og samfund. 1 Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst. 2 Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 3 Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger. 7

8 Fortolkning 4 Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse. Beskrivelse af tema: Visionen er at opnå viden om, hvad der er grundlaget for en god arbejdsplads med særligt henblik på ergonomi, arbejdsmiljø, sikkerheds- og miljøorganisationens struktur samt hygiejne. Varighed: 4 uger Metode: Der arbejdes med skabelse af den gode arbejdsplads ud fra storylinemetoden, samt anvendelse af innovative metoder til at skabe nye løsninger i praksis. Bedømmelseskriterier: Ved afslutning af temaet forventes eleven at kunne: Udføre pleje og praktisk hjælp ud fra principperne om hensigtsmæssige arbejdsstillinger Udføre personlig og praktisk hjælp så smitteveje brydes Anvende redskaber til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø Anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer i social- og sundhedsfaglige sammenhænge. 8

9 Tema 5: Afslutning, overgang og grundforløbsprøve Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 1 Social-og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri. 2 Tværsektorielt, tværfagligt samarbejde, herunder teamsamarbejde. 3 Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet. 4 Patientrettigheder og forhold, der knytter sig til lovgivningen på social- og sundhedsområdet, herunder tavshedspligt. 20 Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring. Færdighedsmål 1 Forklaring af betydning af egen fagrolle i det tværprofessionelle samarbejde. 2 Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet. 18 Professionel ageren i et fagligt fællesskab. 19 Metoder til at reflektere i en faglig sammenhæng. Kompetencemål 1 Forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri. 8 Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger. Naturfag E 3 Under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget. Beskrivelse af tema: Den overordnede vision med temaet er, at få tydeliggjort elevens fagidentitet. Eleven skal ved teamets afslutning til grundfagsprøve, samt grundforløbsprøve. Varighed: 4 uger Metode: Der arbejdes med rollespil/skills, samt digital logbog i temaet. Praksisbesøg vil også være en del af temaets indhold. Bedømmelseskriterier: Ved afslutning af temaet forventes elever at kunne: Beskrive social- og sundhedshjælperens ansvar og pligter i social- og sundhedsvæsnet Redegøre for patientens rettigheder Agere professionelt i det tværprofessionelle samarbejde Udvise kendskab til egne ressourcer og begrænsninger i læreprocessen Under vejledning arbejde eksperimenterende med naturfaget Redegøre for og diskutere læsning af relevans for social- og sundhedsområdet 9

10 Temaoversigt Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 (social- og sundhedshjælper) Tema 1: Borgeren i centrum Varighed: 4 uger Metode: Case og storyline. Valgfaget Engelsk integreres løbende i temaerne Uge 1 Eleverne introduceres til uddannelsen og dens opbygning. Der udarbejdes en realkompetencevurdering (RKV) i forhold til valgfag og valgfri specialefag. Storylinen bygges op om mødet med borgeren, identitet og hverdagsliv. Elevernes arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er centralt i denne uge. Uge 2 Storylinen fortsætter med to hændelser om kost/hygiejne/smitteveje og pleje- og omsorgsopgaver med borgerens behov for selvstændighed i centrum. Et gennemgående tema i ugen er kommunikation. Uge 3 Storylinen fortsætter med pleje af en dement borger. Her arbejdes med rollen som fag- og myndighedsperson, kvalitetsstandarder og serviceniveau. Uge 4 Storylinen fortsætter med fokus på forflytning og medicinindtagning. Praktik 1 forberedes, og hvis muligt inddrages praksis i det praktikforberedende arbejde. Uge Kompetence- og fagmål Beskrivelse af fagmål 1 Kompetencemål 5 Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver Psykologi og kommunikation 1 Psykologi og kommunikation 2 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 3. Eleven kan anvende viden om hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som socialog sundhedshjælper til at reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis Eleven kan anvende viden om egen og andres kultur til at reflektere over normer, holdninger og fordommes betydning i mødet og samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder herunder inddragelse af borgeres livshistorie som redskab for social- og sundhedshjælperen, til at motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse 10

11 Uge 2 Uge 3 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 3. Kompetencemål 8 Pleje og dokumentation 1. Pleje og dokumentation 1. Pleje og dokumentation 5. Pleje og dokumentation 5. Pleje og dokumentation 8. Pleje og dokumentation 8. Psykologi og kommunikation 4. Kompetencemål 1 Social- og sundhedssektoren 4. Social- og sundhedssektoren 8. Pleje og dokumentation 12. Eleven kan anvende viden om pædagogiske metoder som redskab for social- og sundhedshjælperen, herunder inddragelsen af borgeres livshistorie, til at målrettet motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse Eleven kan selvstændigt anvende de generelle hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov til selvstændigt og med overblik at kunne udføre pleje- og omsorgsopgaver Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning, til at kunne vurdere og begrunde det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at forklare hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes Eleven kan anvende viden om grundlæggende mikrobiologi, hygiejniske principper og særlige regimer herunder procedure for mundhygiejne, nedre toilette og sengeredning, til at kunne vurdere og begrunde hvordan smittespredning forebygges og smitteveje afbrydes Eleven kan anvende viden om betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at kunne kommunikere med borgere og patienter Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. Eleven kan anvende viden om lovgivning og vejledninger inden for området til videregivelse af oplysninger, overholdelse af tavshedspligt og sikring af patientsikkerhed, herunder forebygge utilsigtede hændelser Eleven kan anvende viden om etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg, herunder forståelsen af at være i en hjælpekrævende situation. Eleven kan anvende viden om hvordan konflikter og vold forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom 11

12 Uge 4 Pleje og dokumentation 12. Pleje og dokumentation 14. Pleje og dokumentation 14. Psykologi og kommunikation 7 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 4. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 4. Kompetencemål 3 Social- og sundhedssektoren 5. Pleje og dokumentation 3. Pleje og dokumentation 3. Arbejdsmiljø og ergonomi 5. Eleven kan anvende viden om hvordan konflikter og vold målrettet forebygges ved pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende Eleven kan anvende viden om forskellige former for demens, herunder borgerens reaktioner ved demenslignende symptomer ved fx cystitis, smerter og udviklingen af delir, til at kunne tilrettelægge målrettet pleje, omsorg og støtte til borgere og pårørende Eleven kan anvende viden om kommunikationsredskaber til at kunne forebygge og håndtere konflikter og vold i arbejdet med demente borgere Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at forstå betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser, til at vurdere og begrunde betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og forklare hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes evne til egenomsorg. Eleven kan anvende viden om reglerne for magtanvendelse til at sikre at borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde Eleven kan anvende viden om Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at forklare hvordan social- og sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren med at indtage medicin Eleven kan anvende viden om sundhedsstyrelsens retningslinjer og lokale procedure, til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens opgaver og kompetence ved medvirken til medicinadministration Eleven kan anvende viden om principper for forflytning og lejring til at kunne afprøve og reflektere over hensigtsmæssige metoder i praksis 12

13 Tema 2: Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper Varighed: 4 uger - heraf 1 uges valgfag Metode: Cases og skills inspirerede aktiviteter hvor det er relevant og muligt Valgfaget Engelsk integreres løbende i temaerne. Valgfagene Kultur og sundhed samt Gråzonesprog placeres med 7-10 lektioner pr uge. Begge valgfag integreres i den helhedsorienterede undervisning og er derfor ikke afgrænset til enkelte uger eller moduler. Uge 5 Rehabilitering er i centrum for opgaverne i Tema 2. Temaet indledes med et kursus i kroppens opbygning og aldringsprocesser, hvorefter der løbende arbejdes med temaets aktuelle sygdomme; KOL, hjerte-kar sygdomme, diabetes og apopleksi. Uge 6 Eleverne arbejder fortsat med livsstilssygdommene med fokus på faglig kommunikation. Uge 7 Eleverne fortsætter arbejdet med livsstilssygdomme. Her fokuseres på arbejdet med velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske principper i forhold til temaets aktuelle sygdomme (Pleje og dokumentation mål 4). På dette tidspunkt i uddannelsesforløbet inddrages arbejdet med den digitale borger. Uge 8 Arbejdet centreres om arbejdsmodellen, og at kunne planlægge, udføre og evaluere opgaver ud fra denne. Service- og sundhedsloven er udgangspunktet for elevernes arbejde. Uge Kompetence- og fagmål Beskrivelse af fagmål Uge 5 Kompetencemål 2 Eleven kan selvstændigt udføre omsorg og pleje ud fra en rehabiliterende tilgang samt reagere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale Pleje og dokumentation 2. sundhedstilstand. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd 13

14 Uge 6 Pleje og dokumentation 2. Pleje og dokumentation 4. Pleje og dokumentation 4. Pleje og dokumentation 13. Pleje og dokumentation 13. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 2. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 2. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 5. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 5. Kompetencemål 6 Social- og sundhedssektoren 6. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing anvende viden om principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne reagere hensigtsmæssigt på observationer, herunder at kunne identificere typiske symptomer på anæmi, dehydrering, Cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres behov og de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme og apopleksi til målrettet at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne- og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme til at kunne foretage systematisk observation og tidlig opsporing Eleven kan anvende viden om kroniske sygdomme, til at kunne vurdere og begrunde systematisk observation og tidlig opsporing Eleven kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg Eleven kan anvende viden om livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motions betydning for sundhedsfremme til at kunne målrettet motivere og understøtte borgere i at træffe sunde valg Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats, til som social- og sundhedshjælper at kunne målrettet vejlede borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud Eleven kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt i relevante dokumentationssystemer. Eleven kan anvende viden om kravene til faglig dokumentation, herunder sygeplejefaglige optegnelser og relevante dokumentationssystemer til at arbejde i overensstemmelse med gældende regler. 14

15 Uge 7 Uge 8 Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats 7. Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats 7. Pleje og dokumentation 9. Pleje og dokumentation 9. Kompetencemål 9 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 6. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 6. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 9. Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 9. Arbejdsmiljø og ergonomi 4. Kompetencemål 11 Social- og sundhedssektoren 1. Social- og sundhedssektoren 2. Pleje og dokumentation 10. Eleven kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne tilrettelægge og evaluere praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. Eleven kan anvende viden om borgerinddragelse samt inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne deltage i innovative processer for tilrettelæggelse og evaluering af praktisk hjælp ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med og sikre kvalitet inden for social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi. Eleven kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne planlægge og evaluere praktisk hjælp. Eleven kan anvende viden om håndtering af post, bank og penge og hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring til at kunne målrettet planlægge og evaluere praktisk hjælp. Eleven kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at reflektere over, hvordan vel-færdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven kan anvende viden om relevant velfærdsteknologi til at vurdere og begrunde, hvordan velfærdsteknologi med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet kan bruges til at fremme borgeres funktionsevne og mestring af hverdagslivet. Eleven kan selvstændigt planlægge og arbejde med forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. Eleven kan anvende viden om Serviceloven og Sundhedsloven som grundlag for social- og sundhedshjælperens opgaver Eleven kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer til at reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger til at kunne dokumentere udført pleje, evaluere og følge op på pleje i relevante pleje- og handleplaner. 15

16 Pleje og dokumentation 10. Eleven kan anvende viden om betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger, til at kunne deltage i innovative processer i forbindelse med dokumentation af udført pleje, evaluering og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner. 16

17 Tema 3: Den kompetente fagperson Varighed: 5 uger - heraf 1 uges valgfag Metode: Case, PBL og storyline. Skills inspirerede aktiviteter indarbejdes hvor det er relevant og muligt Valgfaget Engelsk integreres løbende i temaerne. Valgfag fra fagrækken, der udbydes i Tema 3, er: Innovation eller Velfærdsteknologi Uge 9 Der arbejdes med rehabiliterende aktiviteter hos borgerne som omdrejningspunkt. Som en del af dette arbejde inkluderes patientsikkerhed og tavshedspligt. Uge 10 Elevernes arbejde fokuseres i denne uge på arbejdsmiljø. Uge 11 Valgfag. Eleverne arbejder enten med valgfaget Innovation eller Velfærdsteknologi. Uge 12 Komplekse og ikke-komplekse borgerforløb er udgangspunktet for arbejdet med palliation. Uge 13 Konflikthåndtering og konflikthåndtering er gennemgående fokus for eleverne i denne uge. Uge Kompetence- og fagmål Beskrivelse af fagmål Uge 9 Kompetencemål 10. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, Uge 10 Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats 1. Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats 1. Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats 8. Rehabilitering og sundhedsfaglig indsats 8. Kompetencemål 12. herunder inddrage pårørende. Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Eleven kan anvende viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter til at vurdere og begrunde anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Eleven kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. Eleven kan anvende viden om hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, til at kunne målrettet støtte og motivere borgeren til at følge træningsplaner. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 17

18 Uge 11 Uge 12 Arbejdsmiljø og ergonomi 1. Eleven kan anvende viden om relevant arbejdsmiljølovgivning i forhold til arbejdet som social- og sundhedshjælper, til at reflektere over egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og ergonomi 2. Eleven kan anvende viden om betydningen af god fysisk og psykisk form, til at kunne forklare årsager til problemer i arbejdsmiljøet og kunne inddrage relevante arbejdsmiljøaktører til løsning af problemer i arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og ergonomi 3. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø, til at kunne tilrettelægge og udføre social- og sundhedshjælperens arbejdsopgaver Arbejdsmiljø og ergonomi 7. Eleven kan anvende viden om teamsamarbejdets betydning for arbejdsmiljøet til at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen Valgfag fra fagrækken: Innovation eller Velfærdsteknologi Kompetencemål 4 Social- og sundhedssektoren 3. Social- og sundhedssektoren 7. Pleje og dokumentation 6. Pleje og dokumentation 6. Pleje og dokumentation 7. Pleje og dokumentation 7. Pleje og dokumentation 11. Pleje og dokumentation 11. Psykologi og kommunikation 6. Eleven kan selvstændigt kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. Eleven kan anvende viden om, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer til at tage initiativ i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende borger/patientforløb Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for socialog sundhedssektoren, herunder social- og sundhedshjælperen rolle, til at indgå i arbejdet med det sammenhængende borger- /patientforløb Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at forklare social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Eleven kan anvende viden om den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase til at kunne vurdere og begrunde social- og sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Eleven kan anvende viden om forskelle på komplekse og ikkekomplekse borgerforløb til at reflektere over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Eleven kan anvende viden om forskellen på komplekse og ikkekomplekse borgerforløb til at vurdere og begrunde over egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at forklare tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. Eleven kan anvende viden om psykiske lidelser til at kunne identificere tegn på at en borger har en psykotisk, depressiv eller selvmordstruende adfærd. Eleven kan anvende viden om sorg og krise til som social- og sundhedshjælper at kunne støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 18

19 Uge 13 Kompetencemål 7. Psykologi og kommunikation 3. Psykologi og kommunikation 5. Arbejdsmiljø og ergonomi 6. Eleven kan anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. Eleven kan anvende viden om anerkendende metoder til som social- og sundhedshjælper at kunne anvende denne tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Eleven kan anvende viden om kommunikation og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Eleven kan anvende viden om elementerne i voldspolitik og kriseberedskab, til at forstå faktorer på jobområdet, der kan føre til konflikter og vold. 19

20 Tema 4: Valgfrit specialefag og prøveafholdelse Varighed: 4 uger Uge 14 Valgfri specialefag fra fagrækken: Borgere med psykisk sygdom, Palliation 1, Demens 1, Rehabilitering 1 eller Velfærdsteknologi 1. Uge 15 Prøveforberedende uge. Uge 16 Prøve i et af de uddannelsesspecifikke fag: Social- og sundhedssektoren, Pleje og dokumentation, Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats eller Psykologi og kommunikation. For de elever, der har valgt Engelsk, kan dette fag udtrækkes til prøve. Uge 17 Afsluttende prøve. 20

21 Temaoversigt Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 (social- og sundhedsassistent) Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- og myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Kompetencemål Uddannelsesspecifikke fag og grundfag Fagmål Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål 23 Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Forebyggelse og rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Somatisk sygdomslære Sundhedspædagogik og kommunikation 1 Sygepleje 1 Sygepleje Farmakologi og medicinhåndtering Naturfag* Dansk* Engelsk* Engelsk Engelsk Engelsk Forebyggelse og rehabilitering Forebyggelse og rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Somatisk sygdomslære Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Sygepleje

22 Sygepleje Farmakologi og medicinhåndtering Farmakologi og medicinhåndtering Naturfag 2 Naturfag 3 Naturfag 4 Dansk Dansk Engelsk Valgfag fra fagrækken Tema 3. Dokumentation og kommunikation på arbejdspladsen Der arbejdes med alle kompetence-mål i temaet med særlig fokus på mål Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Psykiatrisk sygdomslære Somatisk sygdomslære Somatisk sygdomslære Farmakologi og medicinhåndtering 6 Sundhedspædagogik og kommunikation 6 Sygepleje 9 Naturfag 8 Dansk Dansk Dansk Engelsk

23 Tema 4. Den psykiatriske patient/borger. Dokumentation og kommunikation - del 1 Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Forebyggelse og rehabilitering 4 Psykiatrisk sygdomslære 1 Psykiatrisk sygdomslære 3 Psykiatrisk sygdomslære 4 Somatisk sygdomslære 5 Sundhedspædagogik og kommunikation 3 Sygepleje 6 Farmakologi og medicinhåndtering 2 Farmakologi og medicinhåndtering 5 Naturfag 6 Dansk Dansk Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Valgfrit specialefag I fra fagrækken Tema 5. Den psykiatriske patient/borger. Dokumentation og kommunikation - del 2. Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Psykiatrisk sygdomslære Sundhedspædagogik og kommunikation 5 Forebyggelse og rehabilitering 7 Naturfag Dansk Dansk Dansk Engelsk

24 Engelsk Engelsk Tema 6. Borger i eget hjem. Tema 7. Arbejdspladsen i primærområdet. Dokumentation, kommunikation og konflikthåndtering. Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål 24 Engelsk Forebyggelse og rehabilitering 3 Forebyggelse og rehabilitering Psykiatrisk sygdomslære Somatisk sygdomslære Sundhedspædagogik og kommunikation 4 Sygepleje 4 Sygepleje Sygepleje Naturfag Dansk Dansk Dansk Dansk Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk Forebyggelse og rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 8 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 10 Sygepleje Farmakologi og medicinhåndtering Naturfag

25 Dansk Dansk Engelsk Engelsk Engelsk Valgfrit specialefag II fra fagrækken At gå til prøve Område- og grundfagsprøver Afsluttende prøve Der arbejdes med alle kompetencemål Projekt 4. * Nummereringen henviser til BEK 1009 og skal tilrettes Elevplan, når uddannelsen bliver bygget der. 25

26 Tema 1: Intro at være fag- og myndighedsperson Fag Mål Beskrivelse af mål Forebyggelse rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring dokumentation Koordinering, kvalitetssikring dokumentation Koordinering, kvalitetssikring dokumentation og og og og 1 Avanceret: Eleven kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne varetage social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. Eleven kan anvende viden om forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering til at kunne begrunde og vurdere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. 1 Avanceret: Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien til at forklare rammen for social- og sundhedsassistentens opgaver og til at kunne anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. 2 Avanceret: Eleven kan anvende viden om autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis. Eleven kan anvende viden om autorisation og delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for og begrunde social- og sundhedsassistentens opgaver i praksis. 11 Avanceret: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistenternes rolle. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi og innovation til at kunne vurdere og begrunde anvendelsen på social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. Sundhedspædagogik og kommunikation 1 Eleven kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser og sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf. 26

27 Sygepleje 1 Avanceret: Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser. Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at begrunde og vurdere hensigten med sygepleje- og omsorgsydelser. Sygepleje 3 Avanceret: Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre og evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. Somatisk sygdomslære Farmakologi og medicinhåndtering 1 Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi og fysiologi og sammenhænge mellem de enkelte organsystemer til at forklare de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 1 Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering. Dansk Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst Engelsk Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Engelsk Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Engelsk Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål Engelsk Vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser Naturfag 1 Selvstændigt kan vælge og anvende naturfaglige begreber og modeller på udvalgte natur- og erhvervsfaglige problemstillinger Kompetencemål 23 Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi samt deltage ved implementering af ny viden og teknologi. 27

28 Beskrivelse af Tema 1: Intro- at være fag- og myndighedsperson: 1. skoleperiode uge 1-3 Varighed: 3 uger. Metode: Casebaseret læring Eleverne bliver i Introugen (uge 1) introduceret til uddannelsens opbygning, elevplan og vælger valgfag og evt. fravalg af engelsk. Der bliver arbejdet med læsestrategier og studieteknik, progression fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent, det gode undervisningsmiljø og samarbejde. Desuden arbejdes der her med kultur og kollaborative fællesskaber ift. den daglige undervisning, samt i forhold til elevernes ansættelsesforhold. Igennem resten af temaet (uge 2-3) arbejder eleverne med et udvalg af ca. fem cases, der er udarbejdet til at omfatte samtlige fagmål og kompetencemål, således at eleverne kan opnå viden og færdigheder svarende til deres uddannelsesforløb. Viden omsættes til praktiske færdigheder i elvenes valg af læringsproces og/eller slutprodukt: Eleverne opnår viden og handlekraft ift. social- og sundhedsassistentens opgaver og ansvar i forhold til sundhedsloven og serviceloven, samt viden om social- og sundhedsassistentens handlemuligheder inden for medicinhåndtering, herunder grundlæggende etisk tilgang til medicinhåndtering. Eleverne arbejder med forskellige sundhedsopfattelser, faktorer der har indflydelse på sundhed, og socialog sundhedsassistentens handle-områder og /-muligheder. Der er fokus på afklaring af begreberne forebyggelse og rehabilitering og social- og sundhedsassistentens rolle i forebyggelse og rehabilitering. Hertil indgår engelsk som en del af arbejdet med kulturforståelse i den sundhedspædagogiske tilgang. Eleven opnår viden om relevant anatomi og fysiologi, og anvender denne i forhold til sygeplejeteorier samt sygeplejeprocessen. Her indgår naturfag, hvor eleverne arbejder med naturfaglige modeller, der synliggør naturfagets anvendelse og relevans ift. erhvervsfagligheden. Relevante velfærdsteknologiske hjælpemidler inddrages i elevernes arbejde og undersøges nærmere med henblik på anvendelse og innovation inden for social- og sundhedsassistentens kompetenceområder. 28

29 Tema: 2 Det sunde og det raske menneske og den somatiske patient Fag Mål Beskrivelse af mål Forebyggelse og rehabilitering 2 Avanceret: Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere og begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. Forebyggelse og rehabilitering 5 Avanceret: Eleven kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens og ernæringstilstand. Eleven kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om ernæringstilstand samt forebyggelse af immobilitet og faldtendens. Sundhedspædagogik og kommunikation Somatisk sygdomslære 2 Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale ressourcer og sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. 2 Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- og behandlingsformer. Sygepleje 2 Avanceret: Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. Eleven kan anvende viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder til målrettet at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. Sygepleje 5 Avanceret: Eleven kan anvende viden om sterile teknikker og rene procedurer til at kunne foretage sår-, drop-, og kateterpleje. Eleven kan anvende viden om sterile teknikker og rene procedurer til at kunne begrunde og vurdere sår-, drop- og kateterpleje. 29

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Lokal undervisningsplan trin 1

Lokal undervisningsplan trin 1 Lokal undervisningsplan trin 1 3.0 Læringsaktiviteter for EUD og EUV 14 mdr. Afdelingen for social og sundhedsuddannelserne Aarhus Social og sundhedsskole August 2015 Indhold 3.0 Læringsaktiviteter - social-

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1.

Gældende fra marts 2014. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Skoleperiode 1. Gældende fra marts 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 8 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Social - og sundhedssektoren I alt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV1 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter EUD. Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 Side 2 af 105 Læringsaktiviteter SOSU EUD 28 10 15 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUD Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen EUV2 Undervisningsplan Læringsaktiviteter EUV2 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 LÆRINGSAKTIVITETER... 4 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 4 SKOLEPERIODE 1... 7 TEMA 1: DEN KOMPETENTE

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2 Læringsaktiviteter Social sundhedsuddannelsen trin 2 Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde raske menneske den somatiske patient Kompetencemål

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016:

Fagrækken for EUX velfærd GF 2 mod social- og sundhedsassistenten er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2016: EUX Velfærd GF2 mod sosu-assistentuddannelsen Social- og sundhedsassistentens kompetenceområde er jf. BEK nr. 616 af 31/05/2017: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2016 Indhold 2.0 Hovedforløb, trin 1... 1 2.1 Praktiske

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Indhold af GF 2- Sosu

Indhold af GF 2- Sosu GF 2 - sosu Indhold af GF 2- Sosu Undervisningen består af valgfag, grundfag, samt et uddannelsesspecifikt fag, og bidrager til udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer. Uddannelsesspecifikt

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Nedenstående bedømmelseskriterier i grundfaget dansk er gældende for følgende uddannelsesforløb: Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Dansk niveau

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere