Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd"

Transkript

1 alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig erhvervsdrivende. Læs mere om dit medlemskab, og hvordan du er stillet, hvis indbetalingen stopper. udenlandske /06 Lægernes Pension pensionskassen for læger

2 Side 2/12 alment udenlandske For at blive medlem af Lægernes Pension skal du have autorisation som læge i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner eller være. Obligatoriske indbetalinger Lægernes Pension modtager automatisk pensionsbidrag for dig, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, eller hvis det i øvrigt er aftalt, at din arbejdsgiver skal indbetale pensionsbidrag til Lægernes Pension. I de tilfælde er bidragsbetalingen til Lægernes Pension obligatorisk. Det gælder fx, hvis du er hospitalsansat yngre læge, overenskomstansat afdelingseller overlæge eller ansat i visse typer tjenestemandsstillinger. Hvis du er tjenestemand, er der tale om en supplerende indbetaling ved siden af den pensionsret, du optjener i tjenestemandssystemet. Lægernes Pension modtager også obligatorisk pensionsbidrag, hvis du er alment praktiserende læge, praktiserende øjenlæge eller øre-, næse- og halslæge. Regionernes Lønnings- og Takstnævn indbetaler pensionsbidraget i henhold til kollektiv aftale. Indbetalingen er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst. Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidraget, trækker arbejdsgiveren bidraget fra din skattepligtige indkomst, inden din løn bliver indberettet til Skat. Derfor skal du ikke angive pensionsbidraget på selvangivelsen. Alle skal betale arbejdsmarkedsbidrag af deres bruttoindtægt. Det gælder også den del, der går til pensionsbidrag. Lægernes Pension fratrækker arbejdsmarkedsbidrag, når vi modtager indbetalingen. Du bliver automatisk medlem af Lægernes Pension, hvis du arbejder som under en kollektiv overenskomst indgået af FADL. Du kan også blive medlem af Lægernes Pension, hvis du har studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning. Arbejder du som lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør? FADL har indgået aftale med Danske Regioner om, at der skal indbetales pensionsbidrag for dig, når du som arbejder som lægevikar, sygeplejevikar eller ventilatør. Din arbejdsgiver skal også indbetale en procentdel af grundlønnen, hvis du arbejder som sygeplejevikar, ventilatør eller lægevikar. Der indbetales ikke pensionsbidrag af diverse tillæg, fx for aften-, nat- eller weekendarbejde. Arbejder du som underviser, studievejleder, studentermedhjælp, demonstrator eller præparatfremstiller? FADL/SUL har indgået aftale med Finansministeriet om, at der skal indbetales pensionsbidrag for, der arbejder som undervisere, studievejledere, studentermedhjælpere, demonstratorer eller præparatfremstillere. Hvis du har spørgsmål til størrelsen af pensionsindbetalingerne, så kontakt din arbejdsgiver, FADL s vagtbureau eller FADL's Hovedforening. Ordningen Som studerende er du opsparingsmedlem. Det betyder, at du ikke har forsikring, hvis du bliver invalid eller dør, mens du er opsparingsmedlem. Hvis du bliver invalid, og dit opsparede beløb er af en vis størrelse, vil det blive brugt til at købe invalidepension til dig. Hvor meget pension du kan købe for dit opsparede beløb, beregner Lægernes Pension ud fra statistik over forventet levetid osv.

3 Side 3/12 alment Hvis du dør, vil det opsparede beløb blive brugt til at købe pension til din ægtefælle/samlever eller børn under 21 år. Efterlader du dig ikke sådanne pårørende, bliver beløbet på opsparingskontoen udbetalt til dit bo. Hvis det opsparede beløb ved invaliditet eller død er under en vis størrelse, bliver beløbet på opsparingskontoen udbetalt til dig eller dine efterladte. Der skal betales skat eller afgift af udbetalingerne. Ekstra indbetalinger Du kan godt frivilligt indbetale en større procentdel, op til 100 pct., af din løn til ordningen, hvis indbetalingen sker via din arbejdsgiver. Det er dog ikke sikkert, at du kan få arbejdsgiveren til at indbetale ekstra, og arbejdsgiveren er ikke forpligtet til det. Du kan ikke selv indbetale til ordningen i Lægernes Pension, så længe du er opsparingsmedlem, men du kan oprette en aldersopsparing eller en ratepension i Lægernes Bank. Hvis du tidligere har indbetalt til en obligatorisk pensionsordning, kan du kontakte Lægernes Pension og få at vide, om din gamle pensionsordning kan overføres til din nye ordning. Du skal være opmærksom på, at hvis du har en forsikring på din gamle ordning, bortfalder den, hvis beløbet overføres. Hvis der er gået mere end tre år, siden du sidst indbetalte til din gamle ordning, kan der være omkostninger ved at overføre ordningen. Hvad får du ud af det? Når du bliver færdiguddannet som læge, bliver det opsparede beløb brugt til at forhøje din pension. I tabellen kan du se, hvad indbetalingen kan betyde. I eksemplet er der tale om en læge, der er blevet færdiguddannet som 30-årig, og som har en saldo på kr. på opsparingskontoen. udenlandske Eksempler på pensionsdækning som færdiguddannet læge i 2016 Pensioner inkl. pensionisttillæg Ordning 1 Ordning 2 Ordning 3 Årlig pension for 30-årig ny læge uden opsparingskonto Invalidepension Ægtefællepension (ved død) 1) Børnepension (ved død, invalidepensionering eller alderspensionering) 1) Årlig pension for 30-årig ny læge med opsparingskonto på kr. Invalidepension Ægtefællepension (ved død) 1) Børnepension (ved død, invalidepensionering eller alderspensionering) 1) ) Ekskl. aldersafhængigt tillæg, da dette afhænger af ægtefællens/barnets alder.

4 Side 4/12 alment udenlandske Rente og omkostninger Som forrentes din opsparingskonto med 2,95 pct. før skat i Denne samlede rente kontorenten består af en grundlagsrente og en rentebonus. Rentebonus og kontorente fastsættes hvert år og afhænger af overskuddet i Lægernes Pension. Du betaler et gebyr til Lægernes Pension for at administrere pensionsordningen på pt. 180 kr. årligt samt 3 pct. af indbetalingerne. Du får en del af de 3 pct. tilbage, hvis de reelle administrationsomkostninger bliver lavere end forventet. Det kaldes administrationsbonus. For 2016 tilbagebetales 1,6 pct. i administrationsbonus. Som udgangspunkt bruger vi administrationsbonus og rentebonus til at betale gebyret på 180 kr. pr. år. Hvis bonus er mindre end gebyret, vil forskellen blive modregnet i din bonus i kommende år eller blive fratrukket, hvis du får indeståendet på opsparingskontoen udbetalt. Hvis bonus er større end gebyret, vil bonus forhøje saldoen på opsparingskontoen. Hvis du holder op med at studere Hvis du udmelder dig af lægestudiet, kan du få din opsparing udbetalt fratrukket et evt. gebyr. Du skal betale en afgift til staten på 60 pct. af opsparingen. Husk at meddele Lægernes Pension, hvis du udmelder dig af lægestudiet. Hvis du flytter fra Danmark Hvis du er udenlandsk statsborger og varigt flytter herfra, kan du også få udbetalt din opsparing. Også i den situation skal du betale et evt. gebyr og en afgift til staten på 60 pct. alment Som alment praktiserende læge indbetales medlemsbidraget via Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i den region, hvor du har praksis. Det er aftalt i landsoverenskomsten mellem RLTN og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Medlemsbidraget bliver trukket i dit basishonorar og afhænger af din alder. Medlemsbidraget kan aldrig udgøre mere end 30 pct. af basishonoraret. Medlemsbidrag pr. kvartal 2016 Indtil du fylder 33 år Fra 33 til du fylder 35 år Fra 35 til du fylder 39 år Fra 39 til du fylder 47 år Fra du fylder 47 til du går på pension Medlemsbidraget indbetales kvartalsvis bagud, dvs. ved udgangen af marts, juni, september og december. Du har personlig fradragsret for indbetalingerne. Hvis du bliver syg Som praktiserende læge har du mulighed for disse indtægtskilder, hvis du skulle blive syg: Sygehjælp fra PLO s Administrationsudvalg Invalidepension fra Lægernes Pension Offentlige sygedagpenge Eventuel supplerende dækning Eventuel førtidspension. Hvilke ydelser, du kan få, afhænger af, hvor længe du er syg se oversigten her i pjecen.

5 Side 5/12 alment udenlandske Sygehjælp fra PLO s Administrationsudvalg Læger, som virker eller har virket i almen praksis inden for overenskomst om almen praksis, er berettiget til ydelser fra Administrationsudvalget. Det betyder, at du i forbindelse med sygdom er berettiget til sygehjælp fra Administrationsudvalget Du kan få information om sygehjælp fra Administrationsudvalget ved at kontakte Praktiserende Lægers Organisation, Administrationsudvalget, telefon Invalidepension fra Lægernes Pension For at du kan få tilkendt invalidepension fra Lægernes Pension, skal din erhvervsevne som læge være nedsat til en tredjedel eller derunder, og sygdommen skal have varet eller skønnes at ville vare minimum seks måneder. Lægernes Pension begynder normalt at udbetale invalidepension, efter at du har fået sygehjælp fra Administrationsudvalget i 110 dage. Du kan få invalidepension, så længe din erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder eventuelt resten af livet. Offentlige sygedagpenge Ud over sygehjælp fra Administrationsudvalget og invalidepension fra Lægernes Pension kan du i forbindelse med sygdom være berettiget til offentlige sygedagpenge. Kontakt kommunen herom. Basishonorar Basishonoraret udbetales i hele sygdomsperioden, indtil du eventuelt sælger din praksis. I skemaet kan du se eksempel på, hvordan udbetalingsforløbet kan se ud i en sygdomsperiode. Der kan blive tale om en væsentlig nedgang i din indtægt efter en sygdomsperiode på fx 54 uger. Herefter får du nemlig kun invalidepension fra Lægernes Pension eventuel anden supplerende pensionsdækning og eventuel førtidspension fra det offentlige. Udbetaling ved sygdom som praktiserende læge Periode Når du er rask Udbetalinger Basishonorar Ydelseshonorar 0-1 ugers sygdom Basishonorar 1-2 ugers sygdom Basishonorar 2-23 ugers sygdom Basishonorar ugers sygdom Basishonorar ugers sygdom Basishonorar 5) Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1) Sygehjælp fra Administrationsudvalget 1) Sygedagpenge fra det offentlige 2) Invalidepension fra Lægernes Pension 3) Evt. sygehjælp fra Administrationsudvalget 4) Sygedagpenge fra det offentlige 2) Invalidepension fra Lægernes Pension 3) Sygedagpenge fra det offentlige 2) Efter 54 ugers sygdom Invalidepension fra Lægernes Pension 3) Evt. offentlig førtidspension Evt. offentligt børnetilskud 1) Udgør i pct. af ydelseshonoraret. 2) Kan maksimalt udgøre kr. pr. uge i ) Skal tilkendes af Lægernes Pension. 4) Udbetalingen fra Lægernes Pension fratrækkes sygehjælpen. 5) Frem til salg af praksis.

6 Side 6/12 alment udenlandske Regler for anpartsselskaber Hvis din praksis er et anpartsselskab, kan du som ansat i anpartsselskabet have mulighed for at betragte bidragsindbetalingerne som arbejdsgiverindbetalinger. Det kan have visse fordele, som du bør tale med din revisor om. Vælger du at overgå til arbejdsgiverindbetaling af medlemsbidraget, skal du eller din revisor meddele det skriftligt til Lægernes Pension. Vi skal have oplyst ApS ets navn, adresse og CVR nr. samt datoen for, hvornår ændringen skal træde i kraft. Det kan dog tidligst ske fra 1. januar i indeværende år. Derudover skal du være opmærksom på følgende forhold: Lægernes Pension er forpligtet til at betale arbejdsmarkedsbidrag. Fra RLTN modtager vi indbetalinger uden arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidragene skal din praksis betale. Du vil få tilsendt girokort på beløbene. Det skyldes, at RLTN ikke har mulighed for at opkræve arbejdsmarkedsbidrag. Din personlige fradragsret for indbetalingerne bortfalder, og vi sender dig en bekræftelse på, at indbetalingerne fremover vil blive indberettet til Skat som arbejdsgiverindbetalinger. Når du bliver ansat som tjenestemand, begynder du at optjene pension i tjenestemandspensionssystemet. Samtidig skal du tage stilling til, hvad der skal ske med den pensionsopsparing, du har optjent under din tidligere overenskomstansættelse. Du har to muligheder: 1. Hele opsparingen bliver stående i Lægernes Pension, og du bevarer den pensionsret, du har opsparet i Lægernes Pension. 2. Den del af opsparingen, der i Lægernes Pension er optjent under overenskomstansættelser, overføres til tjenestemandssystemet, hvor der tilkøbes pensionsanciennitet. Den øvrige del, som opspares for supplerende indbetalinger jf. overenskomst for tjenestemandsansatte overlæger, bliver i Lægernes Pension. Du skal være opmærksom på, at overførslen til tjenestemandssystemet først kan ske, når din prøvetid som tjenestemand er overstået. Du vil automatisk blive kontaktet af den region, du er ansat i, for at tage stilling til, om du ønsker at overføre din pensionsordning i Lægernes Pension til tjenestemandssystemet. Vi anbefaler, at du taler med os eller med fagforeningen, inden du beslutter, om du vil flytte din pension. Obligatorisk bidrag til Lægernes Pension Mange ansættelser som tjenestemand har siden 1990 haft en supplerende obligatorisk bidragsbetaling fra arbejdsgiveren til Lægernes Pension. Vær opmærksom på, at det medlemsbidrag, der er tilknyttet en supplerende obligatorisk indbetaling, er under den grænse, der berettiger til dækning ved udvalgte kritiske sygdomme i Lægernes Pension.

7 Side 7/12 alment udenlandske Forskelle i pensionerne Invalidepension Alderspension Lægernes Pension Erhvervsevne som læge danner grundlag for tildeling af invalidepension. Pension beregnes på baggrund af bidragsindbetalinger, den løbende forrentning heraf og tidspunktet for pensioneringen. Lønnet erhvervsarbejde efter pensionering påvirker ikke pensionen. Tjenestemandssystemet Generel erhvervsevne danner grundlag for tildeling af såkaldt kvalificeret svagelighedspension. Pension beregnes ud fra, hvor lang anciennitet du har optjent i tjenestemandssystemet (dog maks. 37 år), og din pensionsgivende løn ved fratrædelsen. Lønnet erhvervsarbejde efter pensionering påvirker ikke pensionen 1). Ægtefælle-/samleverpension Livsvarig pension til ægtefælle/samlever er valgfri. Livsvarig pension på 71 pct. af din pension på dødstidspunktet. Børnepension Pension til børn under 21 år. Dine børns pension er uafhængig af din pension. De årlige beløb udgør pr. 1. oktober 2015: Når du bliver pensioneret: kr. Ved din død: kr. 1) Læger, der er fyldt 60 år inden den 1. juli 2004, er omfattet af de gamle regler, hvorefter der ved lønnet erhvervsarbejde efter pensionering på mere end 200 timer sker fradrag i pensionsudbetalingen.

8 Side 8/12 alment udenlandske udenlandske Er du udenlandsk læge med tidsbegrænset autorisation, som får indbetalt obligatorisk pensionsbidrag, optages du som opsparingsmedlem i Lægernes Pension. Ordningen er med alderspension, men uden forsikring ved død og invaliditet. Bortfalder autorisationens tidsbegrænsning, eller ønsker du at gå på alderspension, overgår du til normalt medlemskab af Lægernes Pension, og de indbetalte bidrag vil indgå i din pensionsordning. Hvis du ikke er dansk statsborger og varigt bosætter dig i udlandet, har du mulighed for at få ophævet og udbetalt den opsparede værdi af pensionen i Lægernes Pension. Du skal ved udbetalingen betale et evt. gebyr og en afgift på 60 pct. til staten. Selvom du ikke indbetaler bidrag som led i en kollektiv overenskomst eller aftale, kan du godt optages eller genoptages som medlem af Lægernes Pension. Det gælder både, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, og hvis du er privat ansat. Selvstændig erhvervsdrivende En selvstændig erhvervsdrivende læge er en læge, som er fuldtidspraktiserende speciallæge overlæge, der har en praksis ved siden af sin hospitalsansættelse læge med egen konsulentvirksomhed uden egentlig lægegerning fx rådgivning, undervisning eller foredragsvirksomhed. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale fra kr. pr. kvartal op til 100 pct. af det ordinære medlemsbidrag. Du kan forhøje bidragsindbetalingen til det maksimalt tilladte, men det kræver, at du afgiver nye, opdaterede helbredsoplysninger. Du kan se en oversigt over de ordinære bidrag i tabellen Indbetalinger og fradrag samt reglerne for helbredsoplysninger her i pjecen. Privat ansat Som privat ansat læge kan du optages som individuelt medlem af Lægernes Pension, hvis din arbejdsgiver er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til Lægernes Pension, og du afgiver helbredsoplysninger. Arbejdsgiveren behøver ikke at bidrage til betalingen, men kan nøjes med at indbetale bidragene for dig. Du kan fx godt optages som privat ansat i Lægernes Pension, hvis du er: tjenestemandsansat afdelingslæge uden bidragsindbetaling til Lægernes Pension, hvis hospitalet er villigt til at indbetale bidragene. ansat i en privat virksomhed, hvis arbejdsgiveren er villig til at indbetale bidragene. Hvis du er privat ansat, kan du indbetale fra kr. ekskl. arbejdsmarkedsbidrag pr. måned op til maksimalt 20 pct. af lønnen. Medlemsbidraget, som pensionsdækningen beregnes ud fra, kan aldrig udgøre mere end 20 pct. af lønnen, dog maksimalt to gange medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger. Medlemsbidraget for overenskomstansatte overlæger udgør 142 pct. af det ordinære bidrag på sluttrin. På grund af forsikringsrisikoen på det enkelte medlem, kan der dog være tilfælde afhængig af alder og ordning, hvor der ikke kan indbetales op til denne grænse.

9 Side 9/12 alment udenlandske Du kan se en oversigt over de ordinære bidrag i tabellen samt reglerne for helbredsoplysninger her i pjecen. Indbetalinger og fradrag Ordinært medlemsbidrag pr. kvartal 2016 Indtil du fylder 33 år Fra 33 til du fylder 35 år Fra 35 til du fylder 39 år Fra du fylder 39, til du går på pension Der er fuld fradragsret for indbetalingerne. Fradragsretten er dog betinget af, at du er skattepligtig i Danmark. Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pension, og den årlige indbetaling i 2016 udgør mere end kr., skal du være opmærksom på, at det kan få nogle skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne til Lægernes Pension ophører eller nedsættes, inden der har været indbetalt i en samlet periode på ti år (både egne og arbejdsgivers indbetalinger). Kontakt Lægernes Pension, hvis du vil høre mere om de gældende fradragsregler. Hvis dine indbetalinger til Lægernes Pension stopper enten for en kortere eller længere periode skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Det har stor betydning for valget, hvor længe du regner med, at det vil vare, før der igen bliver indbetalt til din ordning. Ved bidragsophør kan du vælge mellem følgende muligheder: At få bidragsfri dækning At blive ændret til hvilende medlem At fortsætte bidragsindbetalingen for egen regning At fortsætte bidragsindbetalingen via ny arbejdsgiver. Med bidragsfri dækning har du stort set den samme dækning ved invaliditet eller død, som hvis du havde fortsat med at indbetale pensionsbidrag. Bidragsfri dækning op til et år Når indbetalingerne til Lægernes Pension stopper, vil du automatisk have bidragsfri dækning i indtil 12 måneder, hvis intet andet er aftalt. Perioden med bidragsfri dækning kan herefter forlænges for højst et år ad gangen. Du kan dog højst have bidragsfri dækning i et tidsrum, der svarer til den periode, hvor du har betalt pensionsbidrag. Hvis du fx har indbetalt pensionsbidrag til Lægernes Pension i 36 måneder, har du også ret til at have bidragsfri dækning i en periode på 36 måneder. Der kan dog dispenseres fra denne regel under arbejdsløshed, barsel, forældreorlov, ph.d.-studium og aftjening af værnepligt. Den bidragsfri dækning ophører under alle omstændigheder, når din formue i Lægernes Pension er brugt op. Prisen for bidragsfri dækning Du betaler selv for perioden med bidragsfri dækning. Prisen for, at du kan have dækningen, bliver nemlig trukket fra den formue, du allerede har opsparet i Lægernes Pension. Denne formue bliver altså mindre, og det, du vil kunne få udbetalt fra Lægernes Pension i tilfælde af invaliditet, død eller alderspensionering, bliver tilsvarende mindre. Den bidragsfri dækning udhuler derfor langsomt værdien af pensionsordningen og er derfor kun velegnet til kortere perioder uden bidragsbetaling.

10 Side 10/12 alment udenlandske Beregn i Min pension på lpb.dk, hvis du ønsker at vide, hvor meget en periode med bidragsfri dækning vil betyde for størrelsen af din pensionsdækning. God løsning i en kort periode Bidragsfri dækning er en god løsning, hvis du ved, at du begynder at indbetale igen i løbet af en kortere periode (fx et par år). Det er også en god løsning, hvis du ikke har anden pensionsdækning, som kan erstatte dækningen i Lægernes Pension. Det kan fx være i forbindelse med orlov, uddannelse, aftjening af værnepligt, vikariater, arbejde i udlandet eller i en periode mellem to ansættelser. Efter perioden med bidragsfri dækning Efter en periode med bidragsfri dækning har du disse muligheder: Perioden med bidragsfri dækning kan forlænges, hvis betingelserne er opfyldt (se ovenfor under Bidragsfri dækning op til et år ). Tal med Lægernes Pension om mulighederne. Bidragsindbetalingen kan genoptages umiddelbart efter en periode med bidragsfri dækning obligatorisk eller for egen regning. Se evt. afsnittet om Bidragsindbetaling for egen regning. Hvis bidragsindbetalingen ikke genoptages, og perioden med bidragsfri dækning ikke forlænges, vil du automatisk blive hvilende medlem af Lægernes Pension. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Hvis din pensionsordning er beregnet ud fra, at du som udgangspunkt betaler mindst det almindelige medlemsbidrag, vil du også være omfattet af dækning ved udvalgte kritiske sygdomme i perioden med bidragsfri dækning. Du kan se det medlemsbidrag, din pensionsordning er beregnet ud fra, i Min pension på lpb.dk. Det almindelige medlemsbidrag udgør i 2016: kr. månedligt til du fylder 33 år kr. månedligt fra 33 år til du fylder 35 år kr. månedligt fra 35 år til du fylder 39 år kr. månedligt fra du fylder 39 år. Hvis medlemsbidraget nedsættes til under dette niveau, har du ikke længere dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Når din dækning ved udvalgte kritiske sygdomme ophører, kan du stadig ansøge om at få forsikringssummen udbetalt, hvis du i forsikringstiden har fået diagnosticeret en af de kritiske sygdomme, som forsikringen omfatter. Bemærk, at der gælder forældelsesregler for ansøgning om udbetaling. Du kan læse mere om reglerne i pjecen Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Hvis indbetalingen stopper pga. sygdom, skal du være opmærksom på muligheden for at søge invalidepension i Lægernes Pension. Hvilende medlemskab Hvilende medlemskab betyder, at størrelsen af din pensionsdækning alene bliver beregnet ud fra dine allerede indbetalte bidrag og ikke ud fra, hvad vi forventer, at du vil indbetale fremover. Når du bliver hvilende medlem, bliver dine pensionsdækninger altså mindre end før. Hvis du vil begynde at indbetale igen Hvis der er gået mindre end et år, siden du stoppede med at indbetale, kan du umiddelbart genoptage bidragsbetalingen på et niveau, der svarer til medlemsbidraget for din sidste ansættelse. Du kan se bidragets størrelse i Min pension.

11 Side 11/12 alment udenlandske Hvis der er gået mere end et år, siden du ophørte med at indbetale, kan du kun genoptage bidragsindbetalingen, hvis du er/bliver: ansat under en kollektiv overenskomst eller aftale, der er indgået af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller en anden anerkendt organisation, og som kræver, at du er medlem af Lægernes Pension. ansat i stilling, hvor du er forpligtet til medlemskab af Lægernes Pension, og denne forpligtelse ikke kan ændres uden Lægernes Pensions godkendelse; eller hvor arbejdsgiveren er villig til at indgå en aftale om bidragsbetaling til Lægernes Pension. selvstændig erhvervsdrivende, som er omfattet af en kollektiv overenskomst, der kræver, at du er medlem af Lægernes Pension. selvstændig erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der kræver, at du er medlem af Lægernes Pension for at kunne udøve dit erhverv. I oversigten her i pjecen kan du se, hvilke krav Lægernes Pension stiller til dine helbredsoplysninger, når du ønsker at genoptage bidragsindbetalingen. Bidragsindbetaling for egen regning Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du mulighed for at opretholde din pensionsdækning helt eller delvist. Så meget må du indbetale Hvis du vil indbetale bidrag for egen regning, kan du vælge at indbetale en fast procentdel op til 100 pct. af det medlemsbidrag, som generalforsamlingen har fastsat for fx yngre læger. Du har også mulighed for at vælge at indbetale et bidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der blev indbetalt fra arbejdsgiveren, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, som udgør 8 pct. Det betyder, at hvis der, for dig som overenskomstansat overlæge, fx er blevet indbetalt kr. pr. måned, kan du vælge fortsat at indbetale 9.991,20 kr. pr. måned. Din pensionsmæssige dækning vil dog stadig være beregnet ud fra det forudsatte medlemsbidrag, og den ekstra indbetaling vil som hidtil blive brugt til årligt at opskrive dine pensionsydelser. Vælger du at indbetale for egen regning, skal du være opmærksom på, at på grund af en EU-dom skal egenindbetaling ske til en unisexordning, hvis aftalen om egen indbetaling er indgået fra den 21. december Det gælder uanset, om du i forvejen har en kønsopdelt ordning eller en unisexordning. Egne indbetalinger i henhold til aftaler om egenindbetaling indgået før 21. december 2012 sker dog fortsat til kønsopdelte ordninger. Du kan se på pensionsmeddelelsen, hvilken type ordning du har. Medlemsbidraget reguleres hvert år, og bidraget kan være aldersafhængigt og stige ved hhv. 33 år, 35 år, 39 år og 47 år. Du kan se på din pensionsmeddelelse, om medlemsbidraget er aldersafhængigt. Spørg Lægernes Pension om, hvor meget du maksimalt kan indbetale i pensionsbidrag for egen regning. Indbetalingerne kan trækkes fra i skat Hvis du vælger at indbetale pensionsbidrag for egen regning, har du fuld fradragsret for indbetalingen. Fradragsretten er dog betinget af, at du er skattepligtig i Danmark. Indbetalingen for egen regning må ikke være mindre end kr. pr. kvartal. Hvis du vælger selv at indbetale til Lægernes Pension, og den årlige indbetaling udgør mere end kr. i 2016, kan det få skattemæssige konsekvenser, hvis indbetalingerne ophører eller nedsættes, inden der har været indbetalt i en samlet periode på 10 år (her tæller både dine egne og din arbejdsgivers indbetalinger).

12 Side 12/12 alment udenlandske Bidragsindbetaling via en ny arbejdsgiver Hvis du får en ny arbejdsplads, hvor det ikke er obligatorisk, at der indbetales til Lægernes Pension, kan du alligevel godt aftale med arbejdsgiveren, at der bliver indbetalt til din ordning her i Lægernes Pension. Der kan indbetales en fast procentdel op til 100 pct. af det medlemsbidrag, som din pensionsdækning hidtil er blevet beregnet ud fra. Du kan se medlemsbidraget i Min pension på lpb.dk. Lægernes Pension er imidlertid forpligtet til at indbetale 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag til staten af pensionsbidrag, der er indbetalt af en arbejdsgiver. Derfor er det beløb, der skal indbetales, højere end det, der fremgår af pensionsmeddelelsen, fordi det indbetalte beløb er med arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. Hvis du ønsker at indbetale mere end det medlemsbidrag, som din pensionsdækning hidtil er blevet beregnet ud fra, skal der oprettes en aftale mellem dig selv, din arbejdsgiver og Lægernes Pension. Den samlede bidragsindbetaling kan maksimalt udgøre 20 pct. af din løn. Du skal afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger i form af helbredserklæring, helbredsattest og evt. HIV-attest. Din pensionsordning kan være omfattet af begrænsning i udbetalingerne. Begrænsningen kan gøres gældende, hvis retten til pension er udløst af din invaliditet eller død, der er forårsaget (også indirekte) af lidelser, som var erkendt ved indtrædelsen i Lægernes Pension. En eventuel begrænsning omfatter ikke alderspension. Ved en senere genindtræden i Lægernes Pension kan den fremtidige pensionsdækning være omfattet af begrænsning i udbetalingerne på samme måde som ved indtrædelsen. En eventuel begrænsning ved genindtræden omfatter ikke allerede optjent pensionsdækning. I disse situationer kan pensionen nedsættes, hvis der efter evt. genindtræden og forud for pensioneringen er indbetalt mindre end fem års fuldt bidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale). Pensionen nedsættes til en sjettedel, hvis der ved pensioneringen er indbetalt mindre end et års fuldt pensionsbidrag og til to, tre, fire eller fem sjettedele, hvis der er indbetalt mellem et og to års, to og tre års, tre og fire års henholdsvis fire og fem års fuldt pensionsbidrag (i henhold til kollektiv overenskomst eller aftale). Hvis du har været ansat som tjenestemand i Danmark, umiddelbart før du blev medlem, modregnes den ansættelsesperiode i de fem års begrænsede dækning. Har du været tjenestemand i fem år eller mere, vil der ikke være begrænsninger af din pensionsret. Betingelserne for medlemskab er præciseret i Lægernes Pensions vedtægter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pension på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en på pension@lpb.dk. I Min pension på lpb.dk kan du se, hvordan din pensionsordning i Lægernes Pension dækker dig og din familie i dag. Har du brug rådgivning om din økonomi som pensionist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en medlemskonsulent på lpb.dk.

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER

NÅR INDBETALINGERNE STOPPER NÅR INDBETALINGERNE STOPPER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Bidragsfri dækning 3 På orlov 4 Hvilende medlemskab 4 Hvilende medlemskab, når du er over 60 år 4 Karens 5 Bidragsbetaling

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik

06-12-2013. Danske Regioners pensionspolitik 06-12-2013 Danske Regioners pensionspolitik 1. Fokus på pension Pensionsområdet er i stigende grad en væsentlig del af samfundsdebatten og et nødvendigt fokusområde for fremtidens velfærdssamfund. Som

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk MED BILAG Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN MED BILAG Mandag den 18. april 2016 kl. 17.00 i Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V JURISTERNES OG ØKONOMERNES

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne

Forord SAMPENSION. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Tjenestemandspension. Beregningsprincipper. Materiale til medlemmerne Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Forord SAMPENSION Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente Tjenestemandspension

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper

Forord. SAMPENSION og de statsansatte. Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente. Pensionsordningerne. Beregningsprincipper Afsnit Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Forord SAMPENSION og de statsansatte Indmeldelsesbestemmelser og pensionsbidrag Hvad er pensionsforsikring? Bonus og grundlagsrente

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger... 3 Cirkulære om Aftale om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2005 Cirkulære af 27.

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg Seniorvalg muligheder og betingelser er udgivet februar 2009 som indstik i Lønmagasin 2009 for ansatte i stat, kommuner og regioner Redigeret af Helle Fridberg. Fotos: Jakob Boserup. Design: Rumfang. Tryk:

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE KUN FOR SELVSTÆNDIGE SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension I

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere