ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder"

Transkript

1 ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD Det offentlige køber årligt i varer og services fra private for cirka 285 mia. kroner, og det har en væsentlig betydning for samfundsøkonomien. Den offentlige indkøbspolitik har været gennem en større forandring de sidste 10 år. Der er med forbillede fra private virksomheder gennemført en løbende oprustning og professionalisering af indkøbene i den offentlige sektor. Derved vil det offentlige typisk kunne opnå at få større kvalitet for færre penge. Det er både i det private og i det offentliges interesse, at indkøbsprocesserne foregår så professionelt som muligt. På trods af den offentlige sektors øgede prioritering af indkøbsområdet viser denne analyse - baseret på en rundspørge blandt virksomheder, der handler med det offentlige - at offentlige indkøbsfunktioner mangler kompetencer og ressourcer. Desuden fungerer samarbejdet med de private indkøbere nemmere og mere professionelt end med de offentlige indkøbere. Det offentlige køber årligt varer og services fra private virksomheder for 100 mia. kr. Der er en udbredt oplevelse af, at offentlige indkøbere og de konkrete udbudsprocesser er overdrevent prisfokuserede, mens der er langt mindre fokus på parametre som kvalitet, nytænkning og innovation. Konsekvensen er et dårligere grundlag for at levere gode ydelser og services til borgerne. Alt i alt kan der komme meget bedre kvalitet og værdi ud af det offentliges indkøb hos de private. Analysen er baseret på besvarelser fra 84 virksomheder, der har konkret erfaring med offentlige kunder. Det giver et solidt erfaringsgrundlag. I appendikset er resultaterne vist med tilhørende konfidensintervaller. Således kan læseren selv sætte dem i forhold til den statistiske usikkerhed. Konklusionerne i notatet er alle draget med tanke for den statistisk usikkerhed. Det konkluderes blandt andet at: Analysen dokumenterer utilfredshed med de offentlige indkøbere, og peger på en række forbedringsmuligheder 43 pct. angiver, at offentlige kunder kun i mindre grad eller slet ikke opleves som professionelle og kvalificerede indkøbere. Syv ud af ti virksomheder vurderer, at det offentlige er overdrevent fokuseret på pris snarere end kvalitet, levetid og lignende. Syv ud af ti virksomheder oplever, at det offentlige ikke er særlig opmærksom på innovation og nytænkning ved udbud og indkøb. Hver tredje virksomhed i undersøgelsen er overvejende utilfreds eller meget utilfreds med samarbejdet med offentlige kunder ( business to government ). Meget få virksomheder er omvendt utilfredse med samarbejdet med private kunder ( business to business ). DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 48 / 2016

2 Godt samarbejde, som bør optimeres Undersøgelsen viser, at virksomhederne samlet set er mere tilfredse med samarbejdet med private kunder end med offentlige kunder. Mens kun 1 pct. af virksomhederne erklærer sig utilfredse med den måde, samarbejdet med private kunder fungerer, er hver tredje virksomhed overvejende eller meget utilfreds med samarbejdet med offentlige kunder. Hver tredje virksomhed er utilfreds med samarbejdet med offentlige kunder Figur 1 Hvor tilfreds er du alt i alt med samarbejdet med dine offentlige/private kunder? (fx åbenhed over for løbende dialog, samarbejdsrelation efter eventuel kontraktindgåelse etc.) 60% 56% Offentlige kunder Private kunder 25% 25% 11% 8% 14% 1% 0% 0% Meget tilfreds Overvejende tilfreds Overvejende utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Godt hver anden virksomhed i undersøgelsen vurderer, at samarbejdet med offentlige kunder fungerer dårligere end med private kunder. Kun 8 pct. har angivet, at det fungerer bedre. Det er altså tydeligt, også trods en vis statistisk usikkerhed, at det i mange tilfælde opleves som vanskeligere at samarbejde med offentlige kunder. Figur 2 Oplever I samlet set, at samarbejdet med offentlige kunder er bedre eller dårligere end med private kunder? 35% 46% Ca. halvdelen mener, at samarbejdet med det offentlige er dårligere end med offentlige kunder 8% 11% Bedre Ingen forskel Dårligere Ved ikke DANSK ERHVERV 2

3 En forklaring på forskellen på tilfredsheden med samarbejdet med offentlige og private kunder skal sikkert findes i forskelle i rammevilkår. Offentlige indkøbere er underlagt en mere omfattende og omfangsrig lovgivning end private virksomheder (udbudsregler, aktindsigtsregler mv.). Den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. januar 2016, har dog utvivlsomt været med til at afbureaukratisere offentlige udbudsprocesser. En anden væsentlig forklaring er, at offentlige indkøbere ikke altid bliver set som ligeså professionelle og dygtige som indkøbere hos private kunder. Sammenlagt oplever 43 pct. af virksomhederne i Dansk Erhvervs undersøgelse, at offentlige kunder kun i mindre grad eller slet ikke kan beskrives som professionelle og kvalificerede indkøbere. Sætter man resultatet i forhold til den statistiske usikkerhed og slår i mindre grad og slet ikke sammen svarer det ved et 95 pct. konfidensinterval til, at denne andel med 95 pct. sandsynlighed ligger mellem 33 og 54 pct. Man kan altså rimeligvis konkludere, at det er en temmelig høj andel af virksomhederne, som mener, at offentlige kunder på flere parametre ikke lever op til at være professionelle eller kvalificerede indkøbere. 43 pct. af virksomhederne i undersøgelsen mener ikke, at de offentlige indkøbere er professionelle og kvalificerede Figur 3 I hvilket omfang oplever du alt i alt, at dine offentlige kunder er professionelle og kvalificerede indkøbere (fx udfærdiger kvalificeret udbudsmateriale, har fokus på alle relevante forhold, åbner op for dialog hvis relevant)? 43% 37% 8% 6% 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Dette afspejles også ved, at 39 pct. af virksomhederne i undersøgelsen ligefrem vurderer, at offentlige kunder er dårligere indkøbere end private kunder. Resultaterne peger i retning af, at, at borgerne får dårligere løsninger, fx fordi offentlige indkøbere ikke har tilstrækkelig indsigt i markedets sammensætning. 39% af virksomhederne i undersøgelsen har angivet, at de offentlige kunder er dårligere som indkøbere end private DANSK ERHVERV 3

4 Figur 4 Oplever I samlet set, at de offentlige kunder er bedre eller dårligere indkøbere end jeres private kunder? 43% 39% 15% 2% Bedre Ingen forskel Dårligere Ved ikke Faktisk er samspillet med det offentlige i mange tilfælde så besværligt, at hver fjerde virksomhed i undersøgelsen ikke ser det som et fokusområde at få flere offentlige kunder. Det er et markant resultat, særligt når man tænker på, at det ligger i de fleste virksomheders dna, at man gerne vil øge sit salg til kunderne og få flere kunder. Hver fjerde virksomhed fravælger ligefrem at have det som fokusområde at øge salget til det offentlige Figur 5 Når du ser samlet på din virksomheds oplevelser med offentlige kunder, hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er ikke et fokusområde for os at få flere offentlige kunder / mere salg til det offentlige, fordi det nogle gange er lidt vanskelige kunder at have med at gøre 46% 20% 24% 4% 6% Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke Hvis man spørger til udviklingen over tid, så svarer en fjerdedel af de private leverandører, at de offentlige samarbejdspartnere er blevet bedre indkøbere over tid, men det modsvares af, at ligeså mange vurderer, at offentlige indkøbere er blevet dårligere. Med andre Samlet betragtet er der ikke tegn på, at det offentlige er blevet bedre over tid DANSK ERHVERV 4

5 ord er der ikke noget som tyder på, at det offentlige for alvor har forbedret sig og styrket sine kompetencer, hvad angår evnen til at agere som en dygtig samarbejdspartner, sparringspartner og indkøber i forhold til erhvervslivet. Figur 6 Når du ser på den tid, din virksomhed har haft offentlige kunder, vil du så sige, at det offentlige er blevet bedre eller dårligere indkøbere over tid (fx udfærdiger kvalificeret udbudsmateriale, har fokus på alle relevante forhold, åbner op for dialog hvis relevant)? 42% 23% 25% 11% Bedre Ingen ændring Dårligere Ved ikke Forbedringspotentiale for de offentlige indkøbere Naturligvis er der forskel på offentlige indkøbere og offentlige organisationer, akkurat som der er forskel mellem brancher i det private og imellem de enkelte virksomheder. Men ser man samlet på erhvervslivets oplevelser, når de handler med det offentlige, udkrystalliserer der sig en række kritikpunkter. Offentlige indkøbere tænker alt for meget på pris og for lidt på kvalitet og totaløkonomi. Det er for så vidt ikke overraskende taget i betragtning af, at hverken stat, regioner eller kommuner har sat konkrete mål for udbredelsen af totaløkonomiske modeller. Omvendt er der klare mål for hvor meget, der skal spares gennem lavere priser. Konsekvensen er typisk, at private virksomheder, der konkurrerer om offentlige kontrakter, må fokusere på at levere billige ydelser samt spare innovation og nytænkning væk for at kunne levere et tilbud til en lav pris. Kvalitet opfattes derimod som et sekundært konkurrenceparameter. Et problem er, at det offentlige har det med kun eller i meget høj grad at se på pris, snarere end kvalitet og samlet levetid mv. DANSK ERHVERV 5

6 Figur 7 Det offentlige har en tendens til kun eller i meget høj grad at se på pris, i stedet for at medtænke kvalitet og samlet levetid mv. Helt enig 52% Overvejende enig 33% Overvejende uenig 10% Helt uenig 0% Ved ikke 5% - Resultaterne viser også, at offentlige indkøbere mangler viden og de nødvendige ressourcer til fx at sikre, at en udbudsproces forløber godt. Således svarer godt syv ud af ti virksomheder, at offentlige indkøbere mangler viden og ressourcer til at sikre fundamentet for succesfulde resultater. Mange offentlige indkøbere mangler ressourcer og viden Figur 8 I mange tilfælde mangler de offentlige indkøbere den viden og de ressourcer, der skal til for at sikre, at en udbudsproces, rammeaftale mv. forløber godt, og dermed sikrer det offentlige det bedst mulige resultat Helt enig 35% Overvejende enig 37% Overvejende uenig 14% Helt uenig 2% Ved ikke 12% - Mange virksomheder oplever yderligere, at det offentlige typisk er mindre opmærksomme på at få innovation og nytænkning ved køb af løsninger og produkter. Denne konklusion ligger naturligvis i forlængelse af den ovenfor nævnte DANSK ERHVERV 6

7 problemstilling, nemlig at det offentlige ofte har et for ensidigt fokus på pris ved indkøb. Figur 9 Det offentlige er typisk mindre opmærksom på at få innovation og nytænkning ved køb af produkter eller løsninger Helt enig 27% Det offentlige lægger for lidt vægt på innovation og nytænkning i deres indkøb Overvejende enig 43% Overvejende uenig 19% Helt uenig 2% Ved ikke 8% Samlet set er erhvervslivet ikke imponeret af de offentlige kunder og indkøbere. Det er naturligvis tale om en generel tendens med mange undtagelser, men der er et betydeligt forbedringspotentiale. Ved at forbedre indkøbsfunktionerne kan den offentlige sektor få meget bedre resultater for borgerne og forbedre samarbejdet med de private leverandører. Det kan ikke løses fra den ene dag til den anden. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det offentlige er en vigtig part i at sikre, at offentlige-private samarbejder fungerer hensigtsmæssigt. Professionelle indkøbere med nok ressourcer til at sikre en gennemgående evaluering og dialog med virksomheder om opgaver, såvel som tilstrækkelig opfølgning efterfølgende, er afgørende. En øget professionalisering vil give mere værdi i samarbejdet på tværs af offentlig og privat. DANSK ERHVERV 7

8 Figur 10 Appendix: 95% konfidensintervaller Hvor tilfreds er du alt i alt med samarbejdet med dine offentlige kunder? Andel i undersøgelsen Lower bound Upper bound Meget tilfreds 10,7% 5,7% 19,1% Overvejende tilfreds 56,0% 45,3% 66,1% Overvejende utilfreds 25,0% 17,0% 35,2% Meget utilfreds 8,3% 4,1% 16,2% Ved ikke 0,0% 0,0% 4,4% Hvor tilfreds er du alt i alt med samarbejdet med dine private kunder? Meget tilfreds 25,0% 17,0% 35,2% Overvejende tilfreds 59,5% 48,8% 69,4% Overvejende utilfreds 1,2% 0,2% 6,4% Meget utilfreds 0,0% 0,0% 4,4% Ved ikke 14,3% 8,4% 23,3% Oplever I samlet set, at samarbejdet med offentlige kunder er bedre eller dårligere end med private kunder? Bedre 8,3% 4,1% 16,2% Ingen forskel 34,5% 25,2% 45,2% Dårligere 46,4% 36,2% 57,0% Ved ikke 10,7% 5,7% 19,1% I hvilket omfang oplever du alt i alt, at dine offentlige kunder er professionelle og kvalificerede indkøbere? I høj grad 8,3% 4,1% 16,2% I nogen grad 42,9% 32,8% 53,5% I mindre grad 36,9% 27,4% 47,6% Slet ikke 6,0% 2,6% 13,2% Ved ikke 6,0% 2,6% 13,2% Oplever I samlet set, at de offentlige kunder er bedre eller dårligere indkøbere end jeres private kunder? Bedre 2,4% 0,7% 8,3% Ingen forskel 42,9% 32,8% 53,5% Dårligere 39,3% 29,5% 50,0% Ved ikke 15,5% 9,3% 24,7% Det er ikke et fokusområde for os at få flere offentlige kunder / mere salg til det offentlige, fordi det nogle gange er lidt vanskelige kunder at have med at gøre? Helt enig 3,6% 1,2% 10,0% Overvejende enig 20,2% 13,0% 30,0% Overvejende uenig 23,8% 16,0% 33,9% Helt uenig 46,4% 36,2% 57,0% Ved ikke 6,0% 2,6% 13,2% Når du ser på den tid, din virksomhed har haft offentlige kunder, vil du så sige at det offentlige er blevet bedre eller dårligere indkøbere over tid? Bedre 22,6% 15,0% 32,6% Ingen ændring 41,7% 31,7% 52,3% Dårligere 25,0% 17,0% 35,2% Ved ikke 10,7% 5,7% 19,1% DANSK ERHVERV 8

9 Det offentlige har en tendens til kun eller i meget høj grad at se på pris, i stedet for at medtænke kvalitet og samlet levetid mv.? Andel i undersøgelsen Lower bound Upper bound Helt enig 52,4% 41,8% 62,7% Overvejende enig 33,3% 24,2% 43,9% Overvejende uenig 9,5% 4,9% 17,7% Helt uenig 0,0% 0,0% 4,4% Ved ikke 4,8% 1,9% 11,6% I mange tilfælde mangler de offentlige indkøbere den viden og de ressourcer der skal til for at sikre at en udbudsproces, rammeaftale mv. forløber godt, og dermed sikrer det offentlige det bedst mulige resultat? Helt enig 34,5% 25,2% 45,2% Overvejende enig 36,9% 27,4% 47,6% Overvejende uenig 14,3% 8,4% 23,3% Helt uenig 2,4% 0,7% 8,3% Ved ikke 11,9% 6,6% 20,5% Det offentlige er typisk mindre opmærksom på at få innovation og nytænkning ved køb af produkter eller løsninger? Helt enig 27,4% 19,0% 37,7% Overvejende enig 42,9% 32,8% 53,5% Overvejende uenig 19,0% 12,1% 28,7% Helt uenig 2,4% 0,7% 8,3% Ved ikke 8,3% 4,1% 16,2% Anm.: Konfidensintervaller udregnet efter Wilsons metode DANSK ERHVERV 9

10 OM DETTE NOTAT De offentlige indkøbere skal være bedre og mere professionelle er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 48 i Redaktionen er afsluttet den 21. november OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på eller tlf Henvendelser angående offentlig-privat samarbejde mv. kan ske til markedschef Jakob Scharff på eller tlf i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Status for Konkurrenceudsættelse, december 2015 DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 48 / 2016

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere: Gode erhvervsvilkår er lige så vigtigt som gode velfærdstilbud AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Velfærd og erhvervsvilkår er hinandens forudsætninger God velfærd og gode

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke

% 44% 18% 4% Ja Nej Ved ikke 92% Ja Nej Ved ikke ANALYSENOTAT Black Friday 2016: kan forbrugsfesten fortsætte? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD De senere par år har den danske detailhandel taget den amerikanske

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden

ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden ANALYSENOTAT Ok mavefornemmelse i butikkerne forud for juleperioden AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Årets julehandel nærmer sig. Salget op til jul har stor betydning

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag

ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag ANALYSENOTAT Danskerne er vilde med Valentinsdag AF POLITISK KONSULENT TINE MARIE ANDERSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Onsdag den 14. februar er det Valentinsdag, og det er i høj grad

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil

Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil ANALYSE Forandringstempoet i erhvervslivet er skruet i vejret; større behov for at være agil Resumé Forandringstempoet i erhvervslivet er højt, og mange virsomheder oplever at deres konkurrentlandskab

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports

ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports ANALYSENOTAT Digitalisering af underholdningsbranchen: e-sports AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN CLEMENSEN Digitaliseringen griber om sig og forårsager grundlæggende forandringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne

ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne ANALYSENOTAT Hæv de digitale ambitioner i kommunerne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG CHEFKONSULENT POUL NOER Kommunalpolitikere overser de mange mulige digitale gevinster De fleste kommunalpolitikere

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige

Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige ANALYSE Private rådgivere leverer unikke og værdifulde ydelser til det offentlige Resumé De danske kommuner bruger private rådgivere til en lang række opgaver, som kommunens egne ansatte ikke selv har

Læs mere

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017

ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 ANALYSENOTAT Deleøkonomien vokser i 2017 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Deleøkonomien fik sit folkelige gennembrud i 2016, og står foran et politisk gennembrud i 2017 med taxalovgivning og deleøkonomi-strategi

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Rammeaftaler rammer skævt

Rammeaftaler rammer skævt ANALYSE Rammeaftaler rammer skævt En stikprøve foretaget af Dansk Erhverv viser, at flere kommuner fejlestimerer omsætningen på deres rammeaftaler, når de fastsætter den forventede værdi i udbudsmaterialet.

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE

EU s Persondataforordning. for danske virksomheder. ca. 8 mia. kr. ANALYSE ANALYSE EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen er blandt den mest

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017.

Den nedenstående tabel opsummerer udstedelsen af virksomhedspanter i 2016 og 2017. ANALYSE Behov for at justere virksomhedspantet Erhvervsvirksomheder har mulighed for at stille pant i forskellige aktivklasser som sikkerhed for eksempelvis et lån eller en kassekredit. Det er noget, især

Læs mere

Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne

Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne ANALYSE Fem ud af seks virksomheder lever op til GDPR-reglerne Resumé De nye GDPR-regler har resulteret i et regimeskifte, hvor databeskyttelse, og deraf medfølgende krav til virksomhederne, er væsentligt

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget Nov 01, 2017 Nov 03, 2017 Nov 07, 2017 Nov 09, 2017 Nov 13, 2017 Nov 15, 2017 Nov 17, 2017 Nov 21, 2017 Nov 24, 2017 Nov 28, 2017 Nov 30, 2017 Dec 04, 2017 Dec 06, 2017 Dec 08, 2017 Dec 12, 2017 Dec 14,

Læs mere

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget

Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget ANALYSE Hver tredje eksportvirksomhed: mangel på arbejdskraft bremser eksportsalget Blandt Dansk Erhvervs medlemmer, der har eksportsalg, oplever hver tredje, at mangel på arbejdskraft er en væsentlig

Læs mere

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark

Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark ANALYSE Stigende utilfredshed med jobcentrene i Danmark Resumé De danske virksomheder oplever i disse år en mangel på arbejdskraft, som ikke er oplevet magen siden dagene før finanskrisen i slutningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning

Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning ANALYSE Hver anden virksomhed bliver ikke klar til EU s Persondataforordning Resumé Blandt de virksomheder, som kender til EU s Persondataforordning og som vurderer, at den er relevant for deres virksomhed,

Læs mere

Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen

Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen ANALYSE Kommuners hjemtagning hæmmer konkurrencen 30 pct. af kommunerne har hjemtaget opgaver uden at genudbyde dem siden 1. januar 2015. Dansk hverv sætter spørgsmålstegn ved denne praksis, der gør det

Læs mere

EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren

EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren ANALYSE EU s eprivacy-forordning nærmer sig under radaren Resumé I maj 2018 trådte GDPR-reglerne (persondataforordningen) i kraft og varslede den største ændring af virksomheders håndtering af persondata

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder,

Læs mere

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer

Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer ANALYSE Virksomhederne udnytter ikke potentialet for energieffektiviseringer Resumé Der er et stort potentiale for energiforbedringer, som ikke bliver realiseret i de danske virksomheder i disse år. Det

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Status for dansk modeeksport

Status for dansk modeeksport ANALYSE Status for dansk modeeksport 2018 blev et fint år for dansk modeeksport. Analysen ser nærmere på udvikling, trends og tendenser, og konstaterer blandt andet: Den danske modeeksport (beklædning

Læs mere

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR

eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR ANALYSE eprivacy-forordningen rammer hårdt i kølvandet på GDPR Resumé Fredag den 25. maj 2018 var en skillelinje for alle danske virksomheder, da det var dagen, hvor EU s Persondataforordning trådte i

Læs mere

Indkøb i Aalborg Forsyning. Udbuds- og Indkøbspolitik

Indkøb i Aalborg Forsyning. Udbuds- og Indkøbspolitik Indkøb i Aalborg Forsyning Udbuds- og Indkøbspolitik UD T S KA Indhold Forord... 3 Formål og indhold... 5 Samfundsansvar og FN s Verdensmål... 7 Effektivitet og innovation... 9 Samarbejde og kommunikation...

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund EU s Persondataforordning koster danske virksomheder ca. 8 mia. kr. Den 25. maj træder EU s Persondataforordning (GDPR General

Læs mere

Indkøbspolitik i Varde Kommune

Indkøbspolitik i Varde Kommune Indkøbspolitik i Varde Kommune Indkøbspolitikken Varde Kommunes indkøbspolitik udgør de overordnede rammer for indkøb i Varde Kommune. Politikken er vedtaget af Byrådet. Indkøbspolitikken gælder for alle

Læs mere

ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned

ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned ANALYSENOTAT November bliver julehandelsmåned AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detailomsætningsandel i november stiger De seneste år har en række amerikanske højtider vundet indpas i Danmark, og især Black

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Misbrug af betalingskort

Misbrug af betalingskort ANALYSE Misbrug af betalingskort Misbrug af betalingskort er desværre et betydeligt problem i Danmark både for danske forbrugere og for dansk erhvervsliv. Når der sker misbrug af betalingskort, kan det

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Hver 10. job i Danmark er tilknyttet rådgiverbranchen Resumé Der er stor fremgang i rådgiverbranchen. 2017 var det sjette

Læs mere

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?

Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? ANALYSE Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere? Resumé Selvom danskerne beundrer iværksætterne i det danske samfund, vælger overraskende få danskere livet som iværksætter. Det viser en ny befolkningsundersøgelse,

Læs mere

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Olieprisen er faldet kraftigt siden 2014, hvilket for en familie med bil frigiver

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Optimisme i videnserviceerhvervene

Optimisme i videnserviceerhvervene Optimisme i videnserviceerhvervene AF CHEFKONSULENT TORBEN MARK PEDERSEN, CAND.POLIT., PH.D., OG CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL. RESUME En ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år

Black Friday forventes at slå rekorder igen i år ANALYSE Black Friday forventes at slå rekorder igen i år Resumé De fleste danskere elsker et godt tilbud, og netop derfor er den amerikansk inspireret Black Friday også blevet et kæmpe hit blandt de danske

Læs mere

E-handlen brager frem i detailsektoren

E-handlen brager frem i detailsektoren ANALYSE E-handlen brager frem i detailsektoren Resumé E-handlen har haft tocifrede vækstrater gennem de seneste år. Det smitter af på detailhandlens forventninger til salget via de online kanaler i 2018.

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

E-sporten boomer videre

E-sporten boomer videre ANALYSE E-sporten boomer videre Hovedfindings Danske Spils tal for betting på e-sportsområdet giver en interessant indikation på den hastige vækst, e-sporten som helhed oplever i disse år. Tager vi udgangspunkt

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere