Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering"

Transkript

1 Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises flere steder til hjælperegnearket + der vises eksempler hvor hjælperegnearket er nævnt og eller vist. Dette regneark mangler på nuværende tidspunkt, men kommer hurtigst muligt. Indhold 1. Forord Afgangsårsager Barselsfonden Løndel 225 (start/slut på skæve datoer) Løndel 223 (regulering af refusionstimer) Løndel 860/859 (pensionsbidrag ved orlov uden løn) Løndel 621/618 (registrering/korrektion af refusion) Afstemning af beholdningskonti/barselsfond Eksempler på forskellige barselsforløb FRAV (Fraværsregistrering) Matrix og hjælperegneark (hjælp til indrapportering) Bilag 1 - Eks. Klassisk forløb Eks. Bilag 2 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Eks. Bilag 3 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Eks. Går fra forældreorlov uden løn til delvis genoptagelse (på skæv dato)... 32

2 Side 2 af Forord I denne vejledning finder du beskrivelse af barselsforløb og vejledning til hvordan du indrapporterer det i SLS/HR-Løn, samt beskrivelse af hvad der sker ved indrapportering af diverse forløb. Sidst i dokumentet finder du eksempler på forskellige barselsforløb og hvordan disse indrapporteres i SLS/HR-Løn samt et oversigtsskema hvor du kan aflæse hvad der skal indrapporteres i forskellige situationer og eventuelle opmærksomhedspunkter. Yderligere finder du et regneark hvor du kan få hjælp til beregne både hvilke datoer samt hvilke værdier, der skal indrapporteres i de forskellige løndele. VIGTIGT: Bemærk der er forskel på dato på afgangsårsager i SLS og HR-løn. Hvis Indrapporteringen sker via HR-løn skal du huske følgende: HR-Løn : Fratrædelsesdato = Sidste dag med løn Hvis Indrapporteringen sker via SLS skal du huske følgende: SLS: Fra = 1. dag uden løn De datoer som er anvendt i hjælpearket er skrevet ind med 1. dag uden løn (SLS), hvis du anvender HR-løn skal du i stedet anvende sidste dag med løn når du taster afgangsårsager, men IKKE når du taster løndele (225, 223, 860 og 859) her skal du anvende samme datoer som i hjælpearket samt i eksemplerne. Bemærk eksemplet i bilag 2 er lavet både til SLS og HR-løn indrapportering.

3 Side 3 af Afgangsårsager På næste side vises et skema over anvendte afgangsårsager ved barsel. Det er vigtigt at indrapportere korrekte afgangsårsager. Der er både et statistikmæssigt forhold der gør at de skal tastes, samt det forhold at hvis der indrapporteres visse afgangsårsager (beskrives senere i denne vejledning) søges der automatisk refusion i barselsfonden. For visse afgangsårsager kan der også være tale om at de standser lønudbetalingen.

4 Side 4 af 32 Oversigt over afgangsårsager der anvendes i forbindelse med barsel Afgangsårsag Danner akko Anvendelse Barselsorlov uden løn (op til 32 uger) Barselsorlov uden løn - forlængelse af forældreorlov uden løn og uden pension (8 eller 16 uger) Forældreorlov (6 + evt. 6 uger) - kun for moren 183 Ingen akko Afholdelse af orlov på deltid (genoptagelse af arbejdet ved forlængelse af orlov) Afholdelse af forældreorlov på deltid med supplerende dagpenge fra kommunen Barselsorlov med løn 194 Ingen akko Graviditetsbetinget sygdom Fædreorlov med løn i forbindelse med fødsel Fædreorlov (6 + evt. 6 uger) med løn - kun for faren

5 Side 5 af Barselsfonden Den Statslige Barselsfond administreres af Statens Administration. Der udbetales refusion fra barselsfonden jf. gældende satser. Der er 2 faste satser Ansatte til og med lønramme 35 Ansatte fra og med lønramme 36 Gældende satser findes på Statens Administrations hjemmeside. Når der anvendes følgende afgangsårsager søges der automatisk refusion i barselsfonden: 174 Forældreorlov (6 + evt. 6 uger) - kun for moren 183 Afholdelse af orlov på deltid (genoptagelse af arb. ved forlængelse af orlov) 191 Barselsorlov med løn 194 Graviditetsbetinget sygdom 196 Fædreorlov med løn i forbindelse med fødsel 198 Fædreorlov (6 + evt. 6 uger) med løn - kun for faren Ved anvendelse af følgende afgangsårsager søges der IKKE refusion i barselsfonden: Barselsorlov uden løn (op til 32 uger) Barselsorlov uden løn - forlængelse af forældreorlov uden løn og uden pension 188 Afholdelse af forældreorlov på deltid med supplerende dagpenge fra kommunen.

6 Side 6 af Løndel 225 (start/slut på skæve datoer) Jf. cirkulære L&P nr. 029/85 skal der ved bla. barsler der starter/slutter på skæve datoer reguleres således, at der beregnes på faktiske timer og ikke et gennemsnit. Du skal derfor indrapportere løndel 225. Af løndelsbeskrivelsen i SLS-guiden fremgår et beregningseksempel, her fremgår det hvordan man manuelt beregner det antal timer der skal indberettes på løndelen. Bemærk at der også er mulighed for at indtaste barselsforløbet i hjælpearket i punkt 11 (er endnu ikke frigivet ) og derved få regnearket til at udregne hvad der skal indrapporteres på løndel Løndel 223 (regulering af refusionstimer) Ved anvendelse af afgangsårsag 194 (kun hvis vedkommende er delvis sygemeldt) og 183 skal der anvendes løndel 223. Du skal her indrapportere det antal timer vedkommende er på arbejde i den indrapporterede periode. Dette sker for at sikre, at der ikke søges uberettiget refusion i barselsfonden, når der indrapporteres løndel 223 reduceres det antal timer der søges refusion for og dermed også beløbet der søges i barselsfonden.

7 Side 7 af Løndel 860/859 (pensionsbidrag ved orlov uden løn) Ved anvendelse af afgangsårsag 90 og 188 kan der indbetales pension under orloven og da der udbetales enten delvis eller ingen løn er de normale beregninger sat ud af kraft og der skal derfor indrapporteres løndel 860 eller 859, for at sikre indbetaling af fuldt pensionsbidrag. Løndel 860 og 859 Du skal indrapportere statens månedlige bidrag og eget bidraget (i grundbeløbs niveau) samt kredko. Løndel 860 Eks. Der indbetales normalt kr. på en medarbejder pr. mdr. I dette tilfælde skulle der indrapporteres statens bidrag kr ,64 og eget bidraget kr ,21 (4.935,64/3). (4.935,64 er omregnet til månedligt grundbeløb) Brug evt. omregneren på eller i HR-Løn. Løndel 859 Du skal indrapportere statens månedlige bidrag og eget bidraget samt kredko. Der er tilfælde hvor det kun er differencen der skal indbetales eks. Ved anvendelse af afgangsårsag 188 hvis en medarbejder kun har delvis orlov uden løn. Eks. Der indbetales normalt kr. på en medarbejder pr. mdr. Medarbejderen er nu på deltidsorlov uden løn 1 dag om ugen. Der indbetales kr. i statens bidrag og der registreres 1.333,33 i eget bidrag. Der mangler derfor kr. pr mdr. til pensionskassen. Der skal derfor kun indrapporteres 987,13 (987,13 er kr. omregnet til grundbeløb) i statens bidrag og 329,04 i eget bidrag samt kredko. Bemærk at der også er mulighed for at indtaste barselsforløbet i hjælpearket i punkt 11 (er endnu ikke frigivet ) og derved få regnearket til at udregne hvad der skal indrapporteres på løndel 860/859.

8 Side 8 af Løndel 621/618 (registrering/korrektion af refusion) Når du anvender de afgangsårsager der søger i barselsfonden, bliver der automatisk dannet en forhåndsregistrering og dermed er beløbet taget til indtægt i regnskabet. I sjældne tilfælde kan der være behov for manuelt at rette i beløb vedr. barselsfonden, dette sker ved anvendelse af løndel 618. I forbindelse med at den ansatte afholder barsel søges der automatisk i barselsfonden, derimod skal institutionen ind i Nemrefusion og søge om den kommunale refusion. Når der er ansøgt i Nemrefusion skal den forventede refusion beregnes og tastes på løndel Dermed er beløbet taget til indtægt, viser det sig senere, at der er registreret et forkert beløb skal dette korrigeres på samme løndel.

9 Side 9 af Afstemning af beholdningskonti/barselsfond Når der registreres enten en afgangsårsag (der søger i barselsfonden) eller en løndel 621/618 sker registreringen på en beholdningskonto. Når denne registrering er sket er det en åben post på beholdningskontoen og denne udlignes kun når præcis det beløb der er forhåndsregistreret er modtaget. Er der eks. Registreret en forventet refusion på kr. og der i stedet modtages kr. er der en difference på kr. Her bør det undersøges hvad årsagen til differencen skyldes: Der kan være beregnet/indrapporteret forkert til sls Kommunen kan have beregnet forkert Der kan være tilfælde hvor kommunen har korrigeret i det ansøgte. Udligningen af de kr. udlignes ved enten at der modtages yderligere kr. fra kommunen eller at løndelen nedskrives med kr. Hvis en post bliver stående og der ikke sker udligning bør det undersøges hvorfor denne udligning ikke er sket. Der bør foretages en månedlig afstemning af div. Beholdningskonti. Afstemning af poster fra barselsfonden bør foretages kvartalsvist. Der kan også være differencer i posterne fra barselsfonden, dette kan skyldes at SLS har forhåndsregistreret en søgt post i barselsfonden, hvis anmodning af en eller anden årsag afvises i barselsfonden sker der ikke automatisk en udligning og dermed opstår der en difference på beholdningskontoen eks.: Der indrapporteres en afgangsårsag til SLS/HR-løn. SLS forhåndsregistrerer kr. på beholdningskontoen. Barselsfonden modtager anmodningen men afslår anmodningen, nu står der kr. som en forventet indtægt. Eftersom barselsfonden har afslået anmodningen, kommer de kr. aldrig og man er derfor nødt til at nedskrive den forventede indtægt via løndel 618. Dermed udlignes posten på beholdningskontoen. Der er flere måde at hente afstemningstal på eks.: Anvendelse af afstemningsmodul i Navision Stat Udtræk fra Navision Stat (NS) til Excel (eller eget økonomisystem) Hente tal fra ØS-LDV kuber/standard rapporter/excel skabeloner (Kræver NS data) Uddata 793

10 Side 10 af Eksempler på forskellige barselsforløb Bilag 1 Bilag 2 Bilag 2 Bilag 3 Eks. Klassisk forløb (Denne er lavet med hjælp fra barselsberegneren fra Eks. Graviditetsbetinget syg Eks. Graviditetsbetinget syg (indrapportering via HR-løn) Eks. Går fra forældreorlov uden løn til delvis genoptagelse (på skæv dato)

11 Side 11 af FRAV (Fraværsregistrering) I SLS er der en facilitet der hedder SLS ferie og fravær også kaldet FRAV. Du tilgår FRAV via SLS: I forbindelse med barsel/adoption skal der ske en registrering af disse forløb til FRAV. Det betyder, at du skal indtaste dette i FRAV (eller evt. i et andet system der via webservice melder videre til FRAV). Fravær som skal registreres i forbindelse med barsel er: Graviditetsbetinget sygdom før fødsel Barsel med løn Adoption med løn

12 Side 12 af 32 Nedenstående koder anvendes i forbindelse med registrering af barsel i FRAV. 150 Gravid bet. Sygdom før fødsel 154 Gravid, bet. Sygdom/nedsat tid 400 Barsel med løn 405 Delvis barsel 410 Barsel uden løn 420 Adoption med løn 430 Adoption uden løn Der er ingen forbindelse mellem FRAV og afgangsårsager i SLS. Du er derfor nødt til at foretage registreringen i FRAV særskilt. 11. Matrix og hjælperegneark (hjælp til indrapportering) Du finder hjælperegnearket ved at trykke her. BEMÆRK dette regneark er ikke tilgængeligt endnu. Du finder Matrixoversigten på næste side

13 Side 13 af 32

14 Side 14 af 32 Bilag 1 - Eks. Klassisk forløb Du kan evt. begynde med at gå ind på og trykke på Personale og ledelse Vælg HR-værktøjer og skabeloner Vælg barselsberegner Du modtager besked om at en medarbejder er gravid og har termin d. 2. marts 2013 der skal beregnes hvornår medarbejderen kan gå fra ( 6 uger før termin) vælg mor i nedenstående og tryk fortsæt

15 Side 15 af 32 Vælg graviditetsorloven og tryk fortsæt

16 Side 16 af 32 Indtast navn, cpr.nr og arbejdstid Vælg (I eksemplet er der valgt, JA, JA, og NEJ)

17 Side 17 af 32 Indtast forventet fødsel (i eksemplet er datoen 2. marts 2013)

18 Side 18 af 32 Den foreslår nu en dato, som ligger 6 uger før forventet fødsel ( I eksemplet bruges den forslået dato) tryk fortsæt

19 Side 19 af 32 Nu fremkommer de 2 datoer den har beregnet.

20 Side 20 af 32 I eksemplet vælger vi at den ansatte har født d. 10. marts 2013 og vi vælger at det er faktisk. (havde vi lavet denne før vi kender det faktiske fødselstidspunkt, måtte vi vælge forventet men også vide at beregningen skal gentages når vi kender den faktiske dato, idet de 14 uger starter dagen efter fødslen)

21 Side 21 af 32 Her skal vælges om der skal afholde alle de 14 ugers barselsorlov i eksemplet vælges ja Nu fremkommer de 2 datoer den har beregnet.

22 Side 22 af 32 Nu kan der vælges om der skal afholdes forældreorlov i eksemplet vælges JA. Nu kommer de næste spørgsmål. (se næste side)

23 Side 23 af 32 Nedenstående har foldet sig ud efterhånden som der udfyldes. I eksemplet har vi valgt: Nej til at udskyde orloven Nej til at udstrække orloven starter orlov i forlængelse af barselsorloven (uge 15) og der vælges max. På de 12 uger

24 Side 24 af 32 Nu fremkommer en oversigt med yderligere 2 datoer

25 Vi har sprunget de næste 3 trin over, og har nu fået en samlet oversigt, denne kunne anvendes til at danne indrapporteringsgrundlag til SLS/HR-løn. Side 25 af 32

26 Data fra barselsberegneren er nu lagt ind i hjælpearket og udfra de indtastet oplysninger beregner hjælpearket løndel 225 og løndel 860 Side 26 af 32 Der skal indrapporteres følgende i SLS/HR-løn Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 90 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel , ,58 kredko 1007 OBS! Husk at anmelde forældreorlov uden løn til kommunen - ellers kan vedkommende ikke få ydelser fra udbetaling danmark.

27 Side 27 af 32 Eks. Bilag 2 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Eksempel vist i HR-Løn Medarbejderen har været graviditetsbetinget syg, først kun delvist sygemeldt 2 timer pr dag fra 2/ til 20/12 2 dernæst fuld syg fra 21/ frem til graviditetsorloven starter. BEMÆRK. Hjælpearket kan ikke beregne indrapporteringen til løndel 223 der er 14 arbejdsdage i perioden og vedkommendes norm er 7,4. Hun er sygemeldt 2 timer om dagen = 7,4 2 = 5,4 x 14 dage = 75,60 timer har vedkommende arbejdet. Det er vigtigt at indrapportere denne løndel, ellers bliver der søgt for meget refusion i barselsfonden.

28 Side 28 af 32

29 Side 29 af 32 Der skal indrapporteres følgende i HR-løn Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 194 Løndel ,60 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel , ,58 kredko 1007 HR-Løn : Fratrædelsesdato = Sidste dag med løn Hvis du indrapporterer som beskrevet øverst vil det se sådan ud i HR-løn. OBS: Husk at der også skal søges den kommunale refusion via Nemrefusion samt at denne skal forhåndsregistreres via engangsløndele.

30 Side 30 af 32 Eks. Bilag 3 - Graviditetsbetinget syg (både delvist og fuldt) Medarbejderen har været graviditetsbetinget syg, først kun delvist sygemeldt 2 timer pr dag fra 2/ til 20/ og dernæst fuld syg fra 21/ frem til graviditetsorloven starter. BEMÆRK. Hjælpearket kan ikke beregne indrapporteringen til løndel 223 der er 14 arbejdsdage i perioden og vedkommendes norm er 7,4. Hun er sygemeldt 2 timer om dagen = 7,4 2 = 5,4 x 14 dage = 75,60 timer har vedkommende arbejdet. Det er vigtigt at indrapportere denne løndel, ellers bliver der søgt for meget refusion i barselsfonden.

31 Der skal indrapporteres følgende i SLS/HR-løn (datoer i eks. Er med udgangspunkt i HR-løn) Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 90 Side 31 af 32 Løndel ,60 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel , ,58 kredko 1007 OBS: Husk at der også skal søges den kommunale refusion via Nemrefusion samt at denne skal forhåndsregistreres via engangsløndele.

32 Eks. Går fra forældreorlov uden løn til delvis genoptagelse (på skæv dato) Side 32 af 32 I dette eksempel holdes der orlov uden løn til og med d. 20. oktober 2013, medarbejderen har delvist genoptaget arbejdet d. 21. oktober 2013 frem til 12. januar 2014 (med 30 timer om ugen). Der skal indrapporteres følgende i SLS/HR-løn (datoer i eks. Er med udgangspunkt i HR-løn) Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag Afgangsårsag 188 Løndel ,00 Løndel ,33 Løndel ,73 Løndel ,60 Løndel , ,58 kredko 1007 Løndel ,41 332,14 kredko 1007 OBS! Husk at anmelde forældreorlov uden løn til kommunen - ellers kan vedkommende ikke få udbetaling fra Udbetaling danmark.

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 10 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn Indhold 1. Forord... 2 2. Afgangsårsager...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 8 I denne brugervejledning kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. december 2016 (LG 01/17, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 01/17, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. december 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS

Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold

Uddata. Side 1 af 20. I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold Uddata Side 1 af 20 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke uddata du får, eller kan bestille fra lønsystemet. Indhold 1. Indhold... 2 2. Uddata fra SLS... 2 - U 198, Kontroluddata... 2 - U 700,

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Arbejdsgang for barsel/adoption

Arbejdsgang for barsel/adoption Acadre: 15/10954 Arbejdsgang for barsel/adoption 1/11 Revideret den 14. juni 2016 Indhold Meddelelse om graviditet... 3 Graviditetsgener... 3 Faktisk fødsel... 4 Fædreorlov... 4 Barselsaftale... 4 Bekræftelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

AKKO og afgangsårsag Rettelser tilbage i tid

AKKO og afgangsårsag Rettelser tilbage i tid AKKO og afgangsårsag Rettelser tilbage i tid Side 1 af 6 I denne brugervejledning kan du læse om, hvordan du foretager rettelser af afgangsårsager mere end 11 måneder tilbage i tiden. Indhold 1. Sådan

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn

OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn OK13 spørgsmål/svar knyttet til statens lønsystem SLS/HR-Løn Finansministeriet har varslet lockout og boykot fra 1. april 2013 for overenskomstansatte lærere mv. ved en række nærmere opregnede undervisningsinstitutioner.

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 ...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3 1.2.3

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.)

Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.) Løninformation nr. 2 af 25. januar 2018 (LG 02/18, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 02/18, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. januar 2018. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger

Reviderede vejledninger for nyuddannede og fratrådte læger REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tlf. 35 29 81 00 OK-Nyt Løn nr. 015-2017 Reviderede vejledninger for nyuddannede

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion.

Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Vejledning til indberetning af fravær, så der sikres korrekt refusion. Opdateret den 20. oktober 2016 1 Indhold...1 1. Regler for refusion...3 1.2 Generelle regler for indberetning af fravær og refusion...3

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Pensionsbidrag Rettelser mv.

Pensionsbidrag Rettelser mv. Pensionsbidrag Rettelser mv. Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, når der er: indbetalt for meget til en pensionskasse indbetalt for meget til en IA pension indbetalt

Læs mere

SLS-guide PKAT-beskrivelse

SLS-guide PKAT-beskrivelse SLS-guide PKAT-beskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte PKAT - personalekategorier. Indhold 1. Hoved på PKAT-beskrivelsen...

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Når du skal indberette refusion for en orlovsperiode, som er påbegyndt fra 1. januar 2009, skal du gøre det på den nye blanket.

Når du skal indberette refusion for en orlovsperiode, som er påbegyndt fra 1. januar 2009, skal du gøre det på den nye blanket. Vejledning til udfyldelse af ny refusionsblanket til Barselsfonden Når du skal indberette refusion for en orlovsperiode, som er påbegyndt fra 1. januar 2009, skal du gøre det på den nye blanket. Du kan

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Nye udbetalingsbestemmelser M4/2019 F2 2017/1107. Udbetalingsbestemmelser for Foreningen af Speciallægers Fond 2019

Nye udbetalingsbestemmelser M4/2019 F2 2017/1107. Udbetalingsbestemmelser for Foreningen af Speciallægers Fond 2019 Nye udbetalingsbestemmelser M4/2019 F2 2017/1107 Udbetalingsbestemmelser for Foreningen af Speciallægers Fond 2019 1. Medlemskab... 2 2. Sygehjælp, barsels- og fædreorlov, adoption, dødsfalds- og børneydelse...

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

KMD Opus Fravær Vejledning til registrering af fravær og nærvær

KMD Opus Fravær Vejledning til registrering af fravær og nærvær KMD Opus Fravær Vejledning til registrering af fravær og nærvær Kode Fravær-/nærværsarter Anvendelse 6F 6. Ferieuge (timer) Kun til 6. ferieuge i afviklingsåret. Overført 6. ferieuge fra tidligere år indberettes

Læs mere

Spørgsmål/svar OK18 i lønsystemet (3)

Spørgsmål/svar OK18 i lønsystemet (3) Spørgsmål/svar OK18 i lønsystemet (3) Side 1 af 16 Spørgsmål/svar knyttet til Statens Lønløsning (SLS og HR-Løn) For at understøtte institutionernes håndtering af standsning af løn ved en evt. konflikt,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.)

Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Løninformation nr. 3 af 8. februar 2019 (LG 03/19, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 03/19, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. februar 2019. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere