Branchevejledning. støj i. luftfartøjer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning. støj i. luftfartøjer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart"

Transkript

1 Branchevejledning støj i luftfartøjer Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Forord I 2006 trådte nye regler i kraft vedrørende besætningslemmers udsættelse for støj og vibrationer. Derfor iværksatte Arbejdsmiljørådet for Luftfart og Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros et støj- og vibrationsprojekt. Formålet projektet har været at belyse problemets omfang og etablere et materiale, der skal støtte selskaberne og deres ansatte i APV-arbejdet og i bestræbelserne for at opfylde reglerne. For at skaffe dokumentation og baggrundsmateriale til vejledningerne er der gennemført et større måleprojekt, der har afdækket støj- og vibrationsbelastningen i et udsnit af danske luftfartøjer udvalgt af Arbejdsmiljørådet for Luftfart. På baggrund af måleprojektet, som er udført af Per Møberg Nielsen, Akustik Aps, er der udarbejdet 3 vejledninger - denne om støj, en om vibrationer og en om headset. Denne vejledning indeholder en kortfattet gennemgang af de grundlæggende begreber om støj og lovgivningen på området. Et uddrag af resultaterne fra måleprojektet behandles, og der gives ideer til støjdæmpning. De 3 vejledninger kan rekvireres hos Statens Luftfartsvæsen og i Arbejdsmiljøbutikken. Både vejledningerne og målerapporten kan findes på og på Statens Luftfartsvæsen har godkendt vejledningen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Forkortelser i denne vejledning: FC = Kaptajn FP2 = Copilot CA = Kabinebesætningslem

3 indhold Støj og helbred... 2 Hørenedsættelse... 2 Tinitus og lydoverfølsomhed... 3 Lovgivningen... 4 Lyd og støjbelastning... 6 Lydmålinger... 8 Lyd i fly Støjbelastning målt på skulder Målinger i øre for piloter Lydbelastning Headset Radio/intercom Forslag til reduktion af støjbelastningen Undersøg støjbelastningen Anvend høreværn, hvis nødvendigt Anvend effektivt dæmpende headset i cockpit Skru ned for radio/intercom i cockpit Fokus på støjen i forbindelse vedligehold Inddrag lydforholdene, når der skal købes nye fly Adresser branchevejledning støj i luftfartøjer 1 Hjælp os at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden

4 2 Støj og helbred Kraftig lyd kan bl.a. ødelægge hørelsen og øge risikoen for stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed. Høreskader kan normalt ikke helbredes. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på risikoen for at få en høreskade på arbejdspladsen. Hørenedsættelse Høreskader kan have store konsekvenser ikke mindst, hvis man i sit erhverv er afhængig af at kunne kommunikere andre. Et høreapparat kan langt fra erstatte den fine hørelse, som et uskadet øre giver. Hørenedsættelse opstår som regel i et bestemt toneområde. Den er ofte alvorlig, når den opdages af personen selv. Med en begyndende hørenedsættelse vil man f.eks. opleve, at det er svært at forstå tale, hvis der blot er let baggrundsstøj. Nogle får lettere høreskade end andre. Generelt gælder det, at risikoen for høreskade afhænger af den lydenergi, der rammer ørerne. Kortvarig, kraftig lyd (impulslyd) kan øge risikoen for at få høreskade. Blandt flyvende er det som regel den daglige belastning, der fører den største risiko for at få høreskade. En daglig belastning over 80 db(a) fører risiko for at få en høreskade. Hårceller i et normalt øre. De fine hår sættes i bevægelse af lyden. Jo højere lydniveau, jo kraftigere bevæges hårene. Via hårcellernes bevægelse omsættes lydbølgerne til nerveimpulser, som sendes til hjernen. Hårceller i et øre, der har været udsat for så kraftig lyd, at de er blevet ødelagt. Hårcellerne gendannes ikke, og de tilbageværende hårceller er kun i mindre omfang i stand til at omsætte lydbølger til nerveimpulser. Høreskaden er permanent. Fotos Klaus Qvortrup

5 Tinnitus og lydoverfølsomhed Tinnitus er en konstant hylen, kimen, ringen eller susen for ørerne, uden at der er en ydre lydkilde. Alle kan have lidt tinnitus, som kan opleves i meget stille omgivelser. For nogle bliver tinnitus så kraftig, at det er et alvorligt problem. Tinnitus kan bl.a. opstå efter kraftig lydpåvirkning. Lydoverfølsomhed kan beskrives som en tilbøjelighed til at opfatte almindelige lyde som værende ubehageligt kraftige. Tinnitus og lydoverfølsomhed hænger ofte sammen et større eller mindre høretab. Generne ved tinnitus og lydoverfølsomhed vil almindeligvis forværres under stress. I et cockpit er det ofte muligt at kompensere for en hørenedsættelse ved at skrue ekstra op for lyden i headsettet under flyvning. I forvejen udgør radiokommunikation en væsentlig belastning af hørelsen. Hvis der således skrues ekstra op, vil det blot udgøre en kraftigere påvirkning af hørelsen og der yderligere risiko for at forværre situationen. Andre virkninger af kraftig lyd Ud over skader på hørelsen kan kraftig lyd også føre en række andre gener, bl.a. øget træthed og øget risiko for stress. Mange undersøgelser har også vist, at kraftig støj reducerer koncentrationsevnen og arbejdseffektiviteten. Kraftig støj vanskeliggør almindelig kommunikation og øger risikoen for at få problemer stemmen. Selv personer en let aldersbetinget hørenedsættelse kan blive voldsomt generet af kraftig støj. branchevejledning støj i luftfartøjer 3

6 Lovgivningen Det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte ikke udsættes for risiko for høreskader. Samtidig har de ansatte en forpligtelse til at beskytte deres hørelse og virke til at overholde reglerne. 4 Besætningslemmer er dækket af 2 forskellige regelsæt. Under arbejde på jorden er det Arbejdstilsynets regler, der gælder, og om bord på luftfartøjer er det Statens Luftfartsvæsens regler, der gælder. Inden for støjområdet er det stort set de samme regler, der gælder dog følgende undtagelse omkring grænseværdierne. For besætningslemmer er der i Statens Luftfartsvæsens regler fastsat 3 forskellige grænser:

7 1) 87dB(A) er den egentlige grænseværdi, som under ingen omstændigheder må overskrides. Denne grænse gælder ved måling indvendig i headset/høreværn. 2) 85 db(a) er en øvre aktionsværdi. Støjen måles på skulderen uden hensyntagen til høreværn/ headset. Hvis denne grænse overskrides skal arbejdet ikke standses, men der skal iværksættes foranstaltninger for at begrænse støjbelastningen. Effektive høreværn/headset skal anvendes indtil støjen er nedbragt. Den ansatte har ret til en arbejdsicinsk undersøgelse, når den øvre aktionsværdi overskrides. 3) 80 db(a) er den nedre aktionsværdi. Måles ligeledes på skulderen uden hensyntagen til høreværn/headset. Når denne grænse overskrides, skal der tilbydes høreværn/headset og informeres om risikoen ved støjudsættelse. Den ansatte har ret til en audiometrisk undersøgelse, når den nedre aktionsværdi overskrides. Der gælder også grænser for impulsudsættelse. Således er grænseværdien 140 db(c ), den øvre aktionsværdi er 137 db(c) og den nedre aktionsværdi er 135 db(c). Disse grænser overskrides sjældent for besætningslemmer. På landjorden er den egentlige grænseværdi 85 db(a). Herved forstås, at ingen må udsættes for mere end 85 db(a) under headset/høreværn. Reglerne vedrørende øvre og nedre aktionsværdi er stort set identiske på landjorden og i luften, selvom betegnelsen aktionsværdi ikke anvendes på landjorden, når det drejer sig om støj. Ud over bestemmelserne om grænseværdier og aktionsværdier siger reglerne: at der skal tages hensyn til støjbelastningen ved planlægning af arbejdet at unødig støjbelastning skal undgås at arbejdsgiveren skal stille passende korrekt tilpassede høreværn til rådighed, hvis støjen kan være høreskadende at arbejdspladsvurderingen (APV) skal indeholde en vurdering af støjforholdene, hvor det er relevant at vurderingen skal tage hensyn til personer, der er særligt følsomme (f.eks. personer hørenedsættelse, tinnitus eller lydoverfølsomhed) branchevejledning støj i luftfartøjer 5 APV betyder arbejdspladsvurdering. APV er et lovpligtigt forløb, der skal gennemføres hvert 3. år, hvor eventuelle risici identificeres og kortlægges, problemerne prioriteres og en handlingsplan udarbejdes og følges. APV skal være skriftlig og skal gennemføres af arbejdsmijøorganisationen, dvs. arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse i fællesskab.

8 6 Lyd og støjbelastning Når man skal vurdere risikoen for at få en høreskade eller om støjgrænserne er overholdt, skal man måle og beregne støjbelastningen. Støjbelastningen er den gennemsnitlige støjudsættelse over en hel arbejdsdag. Lyd måles i decibel, som forkortes db. Vores opfattelse af lyden er meget bestemt af tonehøjden lyse og mørke toner. Når man måler lydens styrke, indsætter man derfor et A-filter, der kompenserer for dette, og resultatet angives i db(a). 0 db(a) er den svageste lyd man kan høre. Smertegrænsen indtræder ved db(a). En stigning på 1 db kan næsten ikke høres. En stigning på 3 db opfattes tydeligt. En stigning på 10 db opleves som en fordobling af lydstyrken. Støj er al lyd der skader, irriterer eller forstyrrer.

9 Man kan ikke bare lægge db-erne direkte sammen da der er tale om en logaritmisk skala. En fordobling af den udsendte lyd svarer til en forøgelse af lydniveauet på 3 db og vil føre et dobbelt så stort slid på hørelsen. Arbejdstilsynets og Statens Luftfartsvæsens regler omhandler støj og støjbelastning. Støjbelastningen udtrykker den gennemsnitlige lydpåvirkning over en 8 timers arbejdsdag. Efterfølgende skema viser, hvor lang tid man må opholde sig i bestemte lydniveauer, når grænsen for støjbelastning på 85 db(a) skal overholdes. Man må så i øvrigt ikke udsættes for anden kraftig lyd eller støj i løbet af dagen. Sammenhæng mellem lydniveau og opholdstid db(a) tilladt i timer timer 40 minutter timer 5 minutter 85 8 timer 88 4 timer 91 2 timer 94 1 time minutter minutter minutter 30 sekunder minutter 45 sekunder branchevejledning støj i luftfartøjer 7

10 8 Lydmålinger Når man skal beregne støjbelastningen over en arbejdsdag, skal man for hvert støjende job både vide, hvor lang tid det varer, og hvad lydniveauet ved øret er. Herefter regnes bidragene fra samtlige støjende jobs over arbejdsdagen sammen til støjbelastningen. Målingerne skal udføres tæt ved øret. Normalt anvendes et dosimeter, der er en lille lydmåler, som er placeret i en lomme og den tilhørende mikrofon anbragt på skulderen. I luftfartøjer er det vigtigt at måle under repræsentative operationelle forhold. Normalt måles i hele off-block tiden. Når man så kender antallet af flyvninger og flyvetiden, kan dagsbelastningen beregnes. Ved normale målinger og beregninger af støjbelastningen regnes effekten af headset/høreværn ikke. Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning om støjmåling D 7.4, og der foreligger en international standard (ISO 9612), som foreskriver, hvordan målinger skal udføres. Disse metoder tager imidlertid ikke hensyn til den specielle situation i cockpittet, hvor en væsentlig del af belastningen stammer fra kommunikationen i radio/ intercom. Målinger under headset/høreværn er særdeles komplicerede at udføre. De målinger, som er udført i forbindelse dette projekt, er udført i henhold til Arbejdstilsynets metode og suppleret målinger under headset.

11 9

12 10 Lyd i fly Der er gennemført en større undersøgelse af lyd- og vibrationsbelastningen i hovedparten af de civilt opererede helikoptertyper, de mest støjbelastede turbopropfly og på udvalgte jetfly registreret i Danmark. Rapporten er udgivet af BAR transport og engros og kan findes på og på Undersøgelsen viser repræsentative eksempler på lyd- og vibrationsbelastningen i et udvalg af de mest belastede fly. Undersøgelsen er en hjælp til at vurdere risikoen for helbredsmæssige konsekvenser samt, hvorvidt aktions- og grænseværdier overholdes. Måleresultaterne skal opfattes som repræsentative eksempler, men værdierne vil kunne variere afhængig af operationelle forhold, det enkelte luftfartøj mv. De detaljerede måleomstændigheder kan ses i målerapporten. Der er dels foretaget lydmålinger på skuldrene, som foreskrevet i Statens Luftfartsvæsens støjbekendtgørelse dels i ørerne under headset. Målingerne under headset havde følgende formål: Vurdering af støjbelastningen under headset Vurdering af effekten af headset Vurdering af radio/intercoms betydning for den samlede støjbelastning. Støjbelastning målt på skulder Målingerne på skulder er udført for at vurdere, om aktionsværdierne er overholdt, og om der er risiko for høreskade for kabinebesætningen og de piloter, der ikke bærer støjdæmpende headset. Måleresultaterne fremgår af tabellen på side 11. Støjbelastningen udtrykker gennemsnitsbelastningen over en hel 8 timers arbejdsdag. Som beskrevet i afsnittet om støjbelastning, kan man derfor godt arbejde i et kraftigere niveau end grænse- eller aktionsværdierne men i kortere tid. På side 12 viser en tabel, hvor lang tid man må arbejde i niveauerne, som er målt i de forskellige fly, før aktionsværdierne overskrides. Mikrofon

13 Målte niveauer Fastvingefly Type Airbus ATR ATR ATR ATR A Beechcraft B200 Super King Air Boeing Cessna 414 ( ) 310HP Cessna C172 Skyhawk II (F172M) DHC-6 Serie 300 Twin Otter Dash Dornier Islander BN2B-26 Jetstream BA32 (3202) Metro SA227-DC Partenavia P68B Victor Short SD3-60, Variant 100 L Aeq målt på skulder over en flyvning FC FP2 CA1 CA2 db(a) db(a) db(a) db(a) branchevejledning støj i luftfartøjer 11 Helikoptere Bell Type 222-U FC FP2 CA db(a) db(a) db(a) Bell Eurocopter EC135 T Eurocopter 1 EC Eurocopter AS350 B Hughes 300 (269C) Sikorsky S61-N Sikorsky S92A L Aeq målt på skulder over en flyvning 1 Målinger foretaget af AkustikNet 2005

14 12 Tid før aktionsværdierne overskrides Aktionsværdi: 80 db(a) 85 db(a) fastvinge- Fly Type FC FP2 CA1 CA2 FC FP2 CA1 Airbus :40 03:11 05:02 04:00 >24 tim 10:04 15:57 ATR 42 ATR 42 ATR 72 ATR 72 Beechcraft B A Super King Air 01:35 01:00 04:00 03:11 00:38 02:00 01:16 03:11 02:00 00:24 04:00 05:02 05:02 03:11 05:02 05:02 03:11 12:40 10:04 02:00 06:21 04:00 10:04 06:21 01:16 12:40 15:57 15:57 Boeing :04 06:21 04:00 03:11 >24 tim 20:05 12:40 Cessna 414 ( ) 310HP 00:48 00:38 02:31 02:00 Cessna C172 Skyhawk II 00:24 00:38 01:16 02:00 (F172M) CA2 12:40 10:04 15:57 10:04 DHC-6 Serie :15 00:15 00:48 00:48 Twin Otter Dash :31 02:31 05:02 08:00 08:00 15:57 Dornier :00 08:00 03:11 12:40 >24 tim 10:04 Islander BN2B-26 00:07 00:15 00:24 00:48 Jetstream BA32 (3202) 00:48 00:38 00:48 02:31 02:00 02:31 Metro SA227-DC 00:38 00:19 02:00 01:00 Partenavia P68B Victor 00:15 00:19 00:48 01:00 Short SD :16 01:16 04:00 04:00 Variant 100 Aktionsværdi: 80 db(a) 85 db(a) FC FP2 CA1 FC FP2 CA1 Helikopter Type Bell 222-U 00:24 00:30 01:16 01:35 Bell :12 00:09 00:38 00:30 Eurocopter EC135 T2 00:38 00:48 02:00 02:31 Eurocopter 1 EC155 00:24 00:24 01:16 01:16 Eurocopter AS350 B3 00:19 00:30 01:00 01:35 Hughes 300 (269C) 00:07 00:07 00:24 00:24 Sikorsky S61-N 00:09 00:09 00:19 00:30 00:30 01:00 Sikorsky S92A 00:24 00:24 01:16 01:16

15 Målingerne har vist, at der kan forventes overskridelser af den nedre aktionsværdi i mange luftfartøjer, og overskridelser af den øvre aktionsværdi i nogle luftfartøjer. Såfremt der ikke anvendes headset eller høreværn, vil der i nogle luftfartøjer også kunne forekomme overskridelser af grænseværdien. Kabinebesætningen er i alle de målte luftfartøjer langt den mest udsatte gruppe, fordi de typisk ikke anvender høreværn. I nogle luftfartøjer er støjbelastningen af kabinepersonalet så stor, at der er risiko for overskridelser af aktions- og endda af grænseværdien. I mange luftfartøjer fører støjbelastningen øget risiko for høreskade og i enkelte luftfartøjer endog alvorlig risiko for høreskade. I cockpittet er der specielt i de mindre fly og helikoptere målt særdeles kraftige niveauer. Det er derfor vigtigt, at der anvendes effektivt dæmpende headset, og at de anvendes konsekvent. branchevejledning støj i luftfartøjer 13 Målinger i øre på piloter Lydbelastning Lydbelastningen under headset er resultatet af lydniveauet i cockpittet, det anvendte headset og ikke mindst volumenindstillingen af radio/intercom. Målingerne i ørerne skal således betragtes som repræsentative eksempler på niveauer målt de pågældende piloters sædvanlige volu- menindstilling og det headset, de normalt anvender, men målingerne beskriver ikke det generelle niveau i det pågældende luftfartøj. Lydbelastningen under headset er i de fleste mindre fly målt til at være væsentligt under grænse-værdien. I visse helikoptere er der derimod målt niveauer, som vil kunne føre øget risiko for høreskade, og som ligger betænkeligt nær grænseværdien. Målinger i øre under headset.

16 Eksempler på målinger under forskellige headset fastvingefly Type db(a) ATR ATR A 71 ATR Beechcraft B200 Super King Air 76 Cessna 414 ( ) 310HP 83 Cessna C172 Skyhawk II (F172M) 71 DHC-6 Serie Twin Otter Dash Dornier Headset AVCOMM Sennheiser HMEC 25-CA Bose AHX Bose AHX David Clark H Bose AHX David Clark H10-13X Bose AHX David Clark H10-13X ANR uden uden 14 Islander Jetstream BN2B-26 BA32(3202) Bose AHX Bose AHX Metro SA227-DC 69 David Clark H10-13X Partenavia P68B Victor 73 Bose AHX Short SD3-60, Variant David Clark H uden Helikoptere Type db(a) Headset ANR Bell 222-U 83 Sennheiser HMEC320 Bell David Clark H10-13X Eurocopter EC135 T2 73 Telex Stratus 50 Digital Eurocopter EC135 T2 78 Peltor Aviation 8103 uden Eurocopter AS350-B3 83 Bose AHX Eurocopter AS350-B3 88 David Clark H10-30 uden Eurocopter AS350-B3 (92) 5 Alpha hjælm Hughes 300 (269C) 84 David Clark H10-13HX Sikorsky S61-N 70 David Clark H10-13X Sikorsky S61-N 84 David Clark H10 uden Sikorsky S92-A 79 Peltor Aviation 8103 uden 5 Piloten anvendte unormalt kraftig lydstyrke i headset pga. hørehandikap.

17 Headset Målingerne har vist, at aktiv støjdæmpning af headset - Active Noise Reduction ANR har en god effekt, dog noget forskellig fra fabrikat til fabrikat. Ud fra målingerne vurderes det, at man mindst kan forvente følgende dæmpninger under headset: Lukkede headset ANR db Store lukkede headset uden ANR db Åbne headset ANR 5-10 db Dæmpningen kan blive kraftigt reduceret, hvis headsettet ikke slutter tæt. Utætheder kan f.eks. nemt opstå, hvis der anvendes kraftige brillestænger eller hvis headsettet sidder over kanten på en kasket. branchevejledning støj i luftfartøjer 15

18 16 Radio/intercom Ørets evne til at skelne lyde er bedst ved relativt svage niveauer. Det er derfor vigtigt i støjende fly at have kraftigt dæmpende headsets, hvis man vil have sikker kommunikation. Det fører samtidigt, at man kan dæmpe volumen på radioen og der reducere belastningen af hørelsen. Volumenindstillingen har væsentlig betydning for den resulterende støjbelastning målt i piloternes ører. Det centrale for sikker kommunikation er forholdet imellem taleniveauet og baggrundsstøjen, også kaldet signal/støj forholdet. Normalt anses et signal/støj forhold på 6-12 db at være tilstrækkeligt til sikker kommunikation, hvis man har normal hørelse. Der er gennemført målinger og uden radiokommunikation. Resultaterne viste, at der er meget stor forskel på justeringen af volumen fra pilot til pilot. Nogle havde justeret radioens volumen til at være omkring 8 db over baggrundsniveauet, mens andre anvendte et volumenniveau på over 20 db over baggrundsstøjen. Det blev målt, at radiokommunikationen i gennemsnit forøgede lydniveauet under headset 14 db. Nogle piloter anvender så kraftig volumen i headsettet, at det i sig selv fører øget risiko for høreskade.

19 17

20 18 Forslag til reduktion af støjbelastningen Undersøg støjbelastningen Hvert selskab er forpligtiget til at vurdere støjbelastningen af de ansatte i forbindelse APV. Anvend data fra denne vejledning og data fra undersøgelsen Lyd- og vibrationsmålinger i fly og helikoptere til at vurdere støjbelastningen. Anvend høreværn, hvis nødvendigt Høreværn til kabinebesætningen er en midlertidig nødløsning i henhold til bekendtgørelsen, men det er ofte den eneste mulige løsning i eksisterende fly. Musiker-høreværn forvrænger lyden mindst og vil derfor ofte være at foretrække. Anvend høreværn på forpladsen Høreværn skal altid anvendes på forpladsen, når man opholder sig i nærheden af støjende fly eller udstyr. Anvend effektivt dæmpende headset i cockpit Når der anvendes effektivt dæmpende headset, kan der skrues ned for radioen og derved opnås ekstra reduktion af belastningen. Skru ned for radio/intercom i cockpit Mange anvender voldsom volumen på headsettet for at sikre kommunikationen. Juster hele tiden ned til det lavest nødvendige niveau. Fokus på støjen i forbindelse vedligehold Det er vigtigt at have focus på støjforholdene ved vedligeholdelse og eventuelle modifikationer - eksempelvis kan klaprende dele og uhensigtsmæssig udformning af ventilationen føre kraftig unødig støj. Undgå utætheder imellem hoved og høreværn/headset Dæmpningen forringes, hvis høreværn eller headset ikke sidder tæt til hovedet. Utætheder kan f.eks. opstå på grund af kraftige brillestænger, eller hvis høreværnet/headsettet sidder uden på en kasket. Inddrag lydforholdene, når der skal købes nye fly Lydforholdene i cockpit og ikke mindst i kabinen skal indgå som en vigtig parameter, når der skal købes nye luftfartøjer.

21 19

22 branchevejledning for luftfart 20 Adresser Fællessekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes lemmer gennem egen organisation eller downloades på Branchevejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø, ArbejdsmiljøButikken Lersø Parkallé København Ø eller via Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej København SV Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Tekst: Akustik ApS, Per Møberg Nielsen Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2010 ISBN nummer Vare nr

23

24

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. helkrops. vibrationer i. helikoptere. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning helkrops vibrationer i helikoptere Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer i helikoptere Forord I 2006 trådte

Læs mere

LYD- OG VIBRATIONS MÅLINGER I

LYD- OG VIBRATIONS MÅLINGER I LYD- OG VIBRATIONS MÅLINGER I FLY & helikoptere Lyd- og vibrationsmålinger i fly Rapport Lyd- og vibrationsmålinger i Fly Rekvirent: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejdsmiljørådet for

Læs mere

Branchevejledning. headset til piloter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. headset til piloter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning headset til piloter Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning brug af headset i fly Forord I 2006 trådte nye regler i kraft vedrørende

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Støjproblemer i virksomheden

Støjproblemer i virksomheden Støjproblemer i virksomheden Gode råd og værktøjer, når der skal vurderes og løses støjproblemer på virksomheden. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Branchevejledning. støj. og høreværn. i kabinen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

Branchevejledning. støj. og høreværn. i kabinen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchevejledning støj og høreværn i kabinen Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning støj og høreværn i kabinen Indhold Indledning... 1 DEL 1 Hvad

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. klassisk, akustisk musik

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. klassisk, akustisk musik Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven klassisk, akustisk musik Behold hørelsen og hold loven Reglerne Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ

Når lyd bliver til støj. En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 NÅR LYD BLIVER TIL STØJ Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5 Forskellige typer støj 6 Det kan du selv gøre som underviser

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER

Branchevejledning. Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning Høreskader ved musikerarbejde specielt Tinnitus BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Indhold Forord.........................1 Hvad er tinnitus?................2 Høreskader

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Støj i landbruget. er det et problem? Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Denne pjece og rapporten "Støj i landbruget en eksempelsamling" kan bestilles ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord eller downloades fra www.barjordtilbord.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4

At-VEJLEDNING. Måling af støj på arbejdspladsen. At-vejledning D.7.4 At-VEJLEDNING Måling af støj på arbejdspladsen At-vejledning D.7.4 April 2010 Erstatter marts 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3

At-VEJLEDNING. Støj. At-vejledning D.6.1-3 At-VEJLEDNING Støj At-vejledning D.6.1-3 Juli 2007 Opdateret marts 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Støj. Vejledning om vurdering og forebyggelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Støj Vejledning om vurdering og forebyggelse Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets parter ønsker skal være til stede ved arbejde,

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

Støj og hørelse. Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk. Arbejdsmiljøkonferencen 2006 Nyborg 18. september 2006

Støj og hørelse. Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk. Arbejdsmiljøkonferencen 2006 Nyborg 18. september 2006 Støj og hørelse Søren Peter Lund e-mail: spl@ami.dk Arbejdsmiljøkonferencen 6 Nyborg 18. september 6 Støj i arbejdsmiljøet Hvad ved vi om støj og høreevne i arbejdsmiljøet? Nationale arbejdsmiljøkohorte

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade

Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade Rekvirent: Bornebusch Tegnestue Att. Leo Villadsen 4. januar 2018 Notat nr.: mlja1801 Forfatter: ALE KS: REN Hvidovre Rådhus. Måling af støj fra nedbrydning af beton i facade 1. Notatets formål og baggrund

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse U-5-01 om anerkendelse - ulykkestilfælde - akustisk traume - alarm - hyl - høreskade - tinnitus - arbejdsskade

Ankestyrelsens principafgørelse U-5-01 om anerkendelse - ulykkestilfælde - akustisk traume - alarm - hyl - høreskade - tinnitus - arbejdsskade KEN nr 9378 af 15/02/2001 Udskriftsdato: 20. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 103467-99106564-00 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Tænk toppen af støjen...

Tænk toppen af støjen... Tænk toppen af støjen... Hvad støj gør ved os Støj er uønsket lyd. Støj kan være irriterende, distraherende, generende og direkte farlig. Foruden høretab og tinitus kan støj medføre kommunikationsbesvær,

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 602 af 24/06/2009 Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyerlsen, J.nr. 1129/1079-0004 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Roskilde Festival lydpolitik

Roskilde Festival lydpolitik Roskilde Festival lydpolitik Roskilde Festival opdaterer sin lydpolitik i takt med den almindelige udvikling af lydudstyrs formåen. Lydpolitikken fastlægges og målrettes i forhold til publikum og for vore

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget Helkropsvibrationer i landbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende

Se : Hvornår er lyd generende? Dårlig lyd. Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den. 1. Støj og Høreskader. Generende Høreskadende Støj - og hvad gør vi for at dæmpe den Se : I-BAR Arbejdsmiljøtopmøde 21-10-2015 Per Møberg Nielsen 1. Støj og Høreskader Generende lyd Høreskadende lyd Grundbegreber 2. Hvad kan vi gøre ved det? Bygning

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING NÅR HANDSKER ER ET PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL EN 388 EN 511 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING Indledning På dit arbejde kan dine hænder blive udsat for forskellige

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Elevforsøg i 10. klasse Lyd Fysik/kemi Viborg private Realskole Elevforsøg i 10. klasse Lyd Lydbølger og interferens SIDE 2 1062 At påvise fænomenet interferens At demonstrere interferens med to højttalere Teori Interferens: Det

Læs mere

Hvor kom dén lyd fra.

Hvor kom dén lyd fra. Hvor kom dén lyd fra. Lyd og støj, akustik og vibrationer i indeklimaet Hvordan optræder lyde og støj i indeklimaet? Hvis vi faldt omkuld efter en støjbelastning lige som en akut forgiftning, så ville

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Rentemestervej 80 DK-2400 København NV

Rentemestervej 80 DK-2400 København NV Brugervejledning Tillykke med din nye: SoundEar 2000 SoundEar SoundBuster Vi er glade for, at du har valgt et af vores produkter til at hjælpe dig og dine omgivelser til et bedre lydmiljø. I denne brugsanvisning

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE og hvad man kan gøre for at undgå belastninger Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og

Læs mere

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Vinkelsliber. Vejledning om vinkelslibere. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Vinkelsliber Vejledning om vinkelslibere Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Betonelementindustrien

Betonelementindustrien Betonelementindustrien Vejledning om støj og vibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Bilagssamling. Høreforeningens støjkasser

Bilagssamling. Høreforeningens støjkasser Bilagssamling Høreforeningens støjkasser Bilagssamling side 1 af 15 Indhold Fakta 03 Tip en 13 er 04 Facitliste til Tip en 13 er 05 Find selv svaret 06 Støjdagbog 07 Støj og tidsfaktor Mp3 afspillere 08

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag

Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag Kommunikationscentret Information om tinnitus - og 10 gode råd der kan lette din dagligdag 1 2 Tinnitus At høre eller opleve tinnitus er almindeligt og i mange tilfælde drejer det sig om en midlertidig

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

Støj i den grafiske branche

Støj i den grafiske branche Støj i den grafiske branche Grafisk Bar - Grafisk Branchearbejdsmiljøråd Indhold 3 5 10 12 16 17 23 31 Støj kan dæmpes Historier fra det virkelige liv Schultz Grafisk tager støjen alvorligt Fra produktionslokale

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

I LUFTEN MED DEN NYE LOVGIVNING FÅ ARBEJDSMILJØARBEJDET PJECE FOR LUFTFART. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

I LUFTEN MED DEN NYE LOVGIVNING FÅ ARBEJDSMILJØARBEJDET PJECE FOR LUFTFART. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PJECE FOR LUFTFART FÅ ARBEJDSMILJØARBEJDET I LUFTEN MED DEN NYE LOVGIVNING Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport

Læs mere

Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Håndmaskiner. Vejledning om eldrevne håndmaskiner. Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Håndmaskiner Vejledning om eldrevne håndmaskiner Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik

At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks om høreskadende støj, unødig støj og akustik Instruks nr. IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: 5. kontor Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 17. juni 2014 1. Emne

Læs mere

100% Høreværn Optime. En hel serie CE-godkendte høreværn. Med et alternativ til enhver støjsituation.

100% Høreværn Optime. En hel serie CE-godkendte høreværn. Med et alternativ til enhver støjsituation. 100% Høreværn Optime. En hel serie CE-godkendte høreværn. Med et alternativ til enhver støjsituation. Lyd er b Det er nok at lukke øjnene for at høre dem, bølgerne, der brydes mod stranden. De når os på

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED INDHOLD Del 1 Del 2 Del 3 Hvorfor anvende materialet og hvordan kan

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt

Viden om tinnitus. En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Viden om tinnitus En guide til at hjælpe dig med at håndtere tinnitus mere effektivt Indhold Din situation og dine mål 4 Hvad er den lyd i dine ører? 5 Hvad forårsager tinnitus? 6 Tinnitus og hjernen 7

Læs mere

Lidt om lyd - uden formler

Lidt om lyd - uden formler Search at vbn.aau.dk: > Search the AAU phone book: > Sections > Acoustics > Home Education Research Facilities/Equipment Staff & Job About Lidt om lyd - uden formler 1. Hvad er lyd? Lyd er ganske små svingninger

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere