VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED INDHOLD Del 1 Del 2 Del 3 Hvorfor anvende materialet og hvordan kan det anvendes? Hvad skal chaufføren og vognmand tænke på, når turen planlægges og gennemføres? Gode råd til chaufføren Planlægning af turen Sikre parkeringspladser Undervejs på turen Gode råd til vognmanden Holdninger og uddannelse til sikkerhed Eksempler på mål for sikkerheden Beredskabsplaner Kommunikation Hvem er ansvarlig for sikkerheden Hvad gør man efter en nødsituation overfald, ulykke mv Gode råd til den enkelte chauffør Umiddelbart efter overfaldet (nødsituationen) Få fat i politiet Få kontakt med andre chauffører Få fat på arbejdsgiveren Kontakt din familie Hvilke reaktioner kan man opleve hos sig selv Almindelige krisereaktioner Hvad udløser typisk en krisereaktion? Hvad kan man som kriseramt selv gøre? Hvornår bør man søge professionel hjælp? Gode råd til vognmanden Vognmandens rolle Hvad kan man gøre for at hjælpe en medarbejder? Organisatoriske tiltag der forebygger og mindsker krisereaktioner.. 15 Professionel krisehjælp Hvor kan man få hjælp Adresser

3 SIKKERHED Hvorfor anvende materialet og hvordan kan det anvendes? Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros sætter med denne vejledning fokus på eksportchaufførernes arbejdsmiljø og sikkerhed, som kan blive berørt i forbindelse med overfald eller trusler om overfald under kørsel i udlandet. Overfald eller trusler om overfald kan have har store personlige konsekvenser for den enkelte chauffør, og det kan have økonomiske konsekvenser for vognmanden. DEL 1 Der er således behov for tiltag af såvel international, som national og lokal karakter for at imødegå disse problemer. Overfaldene kan variere fra forsøg på tyveri til væbnet røveri. Følgevirkningerne for chaufførerne viser sig i overvejende grad at være i form af psykiske mén. Foruden overfald eller trusler om overfald kan eksportchauffører også udsættes for ulykker og andre nødsituationer, som kan gøre dem kriseramte og medføre, at de kan have behov for krisehjælp. Sikker kørsel i udlandet er ikke kun chaufførens ansvar, men et fællesanliggende for vognmanden, virksomhedens sikkerhedsorganisation og den enkelte chauffør. Tryghed under turen og mulighed for pauser, hvile og søvn under trygge forhold kan være afgørende for, om chaufføren kan koncentrere sig om kørslen og undgå ulykker i trafikken. Retningslinier for sikker kørsel i udlandet bør udarbejdes af sikkerhedsorganisationen, så chaufførerne lettere kan forberede turen, herunder sikre sig bedst muligt mod overfald. Retningslinierne kan udarbejdes på baggrund af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) og gennem uddannelse og instruktionen af chaufførerne. Vejledningen vil anvise, hvilke forhold vognmanden er ansvarlig for, og hvilke forhold chaufføren bør tage højde for, forud for udlandsturen og undervejs på turen. Vejledningen vil desuden anvise, hvordan vognmanden kan forholde sig, og hvordan chaufføren kan hjælpes og skal forholde sig i de tilfælde, hvor et overfald eller en krisesituation alligevel indtræffer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 1

4 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED DEL 2 Hvad skal chaufføren og vognmand tænke på, når turen planlægges og gennemføres? Gode råd til chaufføren Som eksportchauffør hos en vognmand bør chaufføren være kendt med virksomhedens - retningslinier for sikker kørsel i udlandet - beredskabsplaner for nødsituationer - skadesrapporter ved uheld. Planlægning af turen Når turen planlægges, skal der ikke blot ses på ruter, tidsrammer, last mm. Af sikkerhedsmæssige grunde bør planlægningen også rumme en risikovurdering, så trusler og overfald (ulykker og andre nødsituationer) i videst mulig udstrækning kan undgås. Det bør vurderes, - om ruten er kendt for røverier? - om lasten er attraktiv for røvere? - om der er tunneller, broer eller anden overfart på ruten? - om der kan anvendes sikre raste- og parkeringspladser undervejs - om lastbilen er udstyret med intakt og velfungerende kommunikations- og sikkerhedsudstyr? - om det er muligt, at følges med andre på ruten? - om der er medbragt telefonlister på relevante ambassader/konsulater, alarmnumre til myndigheder? - om der er medbragt telefonnumre til brug ved spærring af bortkomne kredit- og tankkort - og om nogle af disse telefonnumre med fordel kan være indlagt i mobiltelefonen? Som støtte til denne risikovurdering kan chaufføren bruge Tjeklisten om sikker og ansvarlig udførsel af transporter, som er udarbejdet af IRU (Den internationale vognmandsorganisation), og som forhandles af ITD (International Transport Danmark) tlf / 2

5 SIKKERHED Sikre parkeringspladser Brug af sikre parkeringspladser er væsentlig for eksportchaufførers sikkerhed og mulighed for at få den fornødne hvile og søvn. Foruden sikkerheden på parkeringspladserne har gode faciliteter på parkeringspladserne også stor betydning. Gode faciliteter kan fremme social kontakt blandt chaufførerne og følelsen af tryghed. Der arbejdes i Europa Kommissionen på et projekt, som skal fastlægge kriterier for sikre og civiliserede parkeringsfaciliteter rundt om i Europa. Ligeledes arbejdes der på forbedringer af de holdepladser og parkeringsområder, der er ved grænseovergange eller luftterminaler, hvor chaufførerne kan have lange ventetider. IRU (Den internationale vognmandsorganisation) har i 2003 udarbejdet en oversigt over sikre parkeringsarealer i 39 lande Truck parking areas, som kan være en hjælp for chaufføren. Oversigten kan hentes gratis på 3

6 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED 4

7 SIKKERHED Undervejs på turen Undervejs på turen bør chaufføren efterleve de retningslinier for sikker kørsel i udlandet, der er aftalt med vognmanden omkring sikkerhed, ansvar og forståelse for disse forhold. Aftalerne kan være: - regelmæssig kontakt til virksomheden - brug sikre parkeringspladser til pauser og overnatning, når det er muligt - parker ikke på afsides, uoplyste pladser, især ikke om natten - skil dig ikke ud fra mængden; giv gerne opfattelsen af at tilhøre en gruppe - kør i konvoj, hvis det er muligt - fortæl ikke fremmede om din last eller din rute - undersøg regelmæssigt dit køretøj og din last for brud på sikringer - undlad at friste; opbevar alt af værdi sikkert - lås døre, når du sover, luk vinduer, når du forlader bilen, undgå impulsive stop på usikre steder - brug kort i stedet for kontanter ved betaling - anmeld straks til det stedlige politi, hvis der sker røveri eller tyveri fra dig eller fra bilen. 5

8 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED Hvis du som chauffør alligevel udsættes for trusler eller overfald så: - undlad at spille helt - gør andre opmærksom på din situation ved brug af hornet, skrig eller råb, hvis situationen gør det muligt - gør brug af telefonlisten, så du kan få hjælp - kontakt virksomheden og få at vide, hvad du yderligere skal gøre (se næste afsnit). 6

9 SIKKERHED Gode råd til vognmanden Holdninger og uddannelse til sikkerhed Chaufførers uddannelse og holdninger til sikkerhed er en afgørende faktor for, hvordan nødsituationer undgås og håndteres, hvis uheldet er ude. Det er derfor vigtigt, at der i virksomheden er klare mål og holdninger i forhold til sikkerhed. Eksempler på mål for sikkerheden Her er et eksempel til inspiration på mål for arbejdet med sikkerhed: Vi vil løbende opgøre vore resultater på det sikkerhedsmæssige område, så vi kan følge udviklingen. Chaufførerne afleverer efter hver nødsituation en udfyldt skadesrapport til kontoret, som indsamler registreringer til udarbejdelse af nøgletal, der kan belyse virksomhedens sikkerhedsmæssige position. Egne retningslinier udarbejdes for Sikker kørsel i udlandet herunder beredskabsplaner for nødsituationer (se nedenfor). Beredskabsplaner gennemgås og opdateres minimum en gang årligt, hvor det er nødvendigt, især efter forekomst af ulykker og nødsituationer. Instruktion og oplæring omkring sikkerhed sker løbende. Som ny chauffør introduceres man til virksomhedens arbejde med sikkerhed. 7 GODE RÅD

10 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED 8

11 SIKKERHED Beredskabsplaner Hvis der sker nødsituationer, såsom overfald er det vigtigt, at alle medarbejdere har kendskab til, hvordan der bliver handlet korrekt i den givne situation. Det kan være en god idé at udarbejde beredskabsplaner, som beskriver, hvordan medarbejderne skal forholde sig i forbindelse med overfald, ulykker eller nødsituationer. Efter en ulykke, overfald, uheld eller nødsituation, bør der ske en tilbagemelding til de berørte arbejdsområder med resultatet af den vurdering, der er foretaget, så ulykker, uheld eller nødsituationer fremover kan minimeres. Kommunikation Det er vigtigt at overveje, hvordan medarbejderne skal informeres om virksomhedens arbejde med sikkerhed. Hvem er ansvarlig for sikkerheden Er der en sikkerhedsorganisation i virksomheden kan det være naturligt at inddrage den i arbejdet med at beskrive, hvem der har ansvaret for hvad i forhold til sikkerheden. Vognmanden er ansvarlig for igangsættelse af de nødvendige sikkerhedsmæssige aktiviteter, men kan sagtens uddelegere arbejdet med sikkerhed til andre i virksomheden. Eksempler til inspiration: Enhver medarbejder er ansvarlig for i det daglige arbejde at medvirke til høj sikkerhed for sig selv og sine omgivelser i trafikken og for det ydre miljø. Enhver medarbejder er ansvarlig for at orientere virksomheden om forhold, der har indflydelse på sikkerheden. Vognmanden er ansvarlig for, at arbejdet er planlagt og tilrettelagt, således at medarbejderne har mulighed for at leve op til deres ansvar. Vognmanden er ansvarlig for, at retningslinier for Sikker kørsel i udlandet - herunder beredskabsplanen udarbejdes og ajourføres. Vognmanden er ansvarlig for, at alle medarbejdere har kendskab og adgang til beredskabsplanen. Vognmanden er ansvarlig for, at mulige ulykker og nødsituationer klarlægges og reaktioner på disse besluttes og beskrives (beredskabsplan). 9 BEREDSKABSPLA

12 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED DEL 3 Hvad gør man efter en nødsituation overfald, ulykke mv. I denne del sættes der fokus på de tiltag, man kan være opmærksom på, hvis man har været udsat for et overfald eller en anden ubehagelig oplevelse. Gode råd til den enkelte chauffør Umiddelbart efter overfaldet (nødsituationen) Man bør omgående opsøge hjælp fra andre der, hvor man befinder sig. Bed om hjælp fra andre, for overfaldet kan påvirke en på en måde, som man måske ikke selv kan overskue. Det kan være andre chauffører, personale på rastepladsen eller bare en, der vil hjælpe. Få fat i politiet Kontakt det lokale politi. Hvis de ikke vil komme, eller sprogvanskeligheder er et problem, så kontakt eventuelt ambassaden i det pågældende land eller kontakt politiet i Danmark (se liste med kontaktnumre). 10

13 SIKKERHED Få kontakt med andre chauffører Få eventuelt hjælp fra andre danske chauffører i eller på vej til dit område. Kontakt dem over mobiltelefon eller radio, hvis det er muligt. Få fat på arbejdsgiveren Fortæl, hvad der er sket og få eventuelt hjælp til at kontakte myndigheder etc. Lad IKKE vognmanden underrette din familie, med mindre du selv er ude af stand til det. Kontakt din familie De har brug for at høre fra chaufføren selv og ikke fra vognmanden. Det gør både dig og familien mere tryg. Så kan de nemlig stille spørgsmål til dig i stedet for til vognmanden, der alligevel ikke kan svare på dem. Hvilke reaktioner kan man opleve hos sig selv Nogle hændelser kommer man over næsten med det samme. Andre kan påvirke en så meget, at ens reaktioner vil være kraftigere og være længere tid om at forsvinde. Det er naturligt at reagere efter en voldsom hændelse, også selvom man ikke synes, at der er sket noget alvorligt. Tidspunktet for, hvornår ens reaktioner kan indtræde varierer. Reaktioner forsvinder normalt efter 1-2 uger, men hvis man efterfølgende oplever noget, der minder om den ubehagelige begivenhed, kan det godt vare lidt længere tid, før reaktionerne forsvinder helt. Almindelige krisereaktioner De mest almindelige reaktioner man måske vil møde, efter at have været udsat for en ubehagelig oplevelse, kan opdeles i 3 kategorier. 11 SIKKERHED Fysiske reaktioner Psykiske reaktioner Adfærdsmæssige reaktioner Generel utilpashed Det er som en film, der kører Lyst til at isolere sig Hænderne ryster Igen og igen Frygt for at være alene Hjertebanken Pludselig gråd Overdreven aktivitet Kvalme og opkastninger Selvbebrejdelser/skyldfølelse Passivitet Svimmelhed Vrede og irritabilitet Øget sygefravær Skiftende svede- og Angst og panikreaktioner Overdrevet pjattet adfærd eller kuldefornemmelser brug af humor Uvirkelighedsfornemmelse forvrænget tidsopfattelse

14 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED Hvad udløser typisk en krisereaktion? Nedenfor er nævnt nogle af de episoder, som almindelig vis får os til at reagere. 1. Fordi man oplever sig truet på livet Fordi man oplever sig truet eller krænket 2. Man er uforberedt 3. Situationen opleves som uhåndterlig: - fordi den er overvældende - fordi der ikke er nogle erfaringer at trække på - man har ikke kontrol over situationen 4. Ens sædvanlige måder at klare udfordringer er utilstrækkelige 5. Der kan opstå stærke følelser af hjælpeløshed og sårbarhed. Hvad kan man som kriseramt selv gøre? Vær opmærksom på egne reaktioner og sammenholde disse med de typiske krisereaktioner: Tale med kolleger om hændelsen Tale med familie og venner Undgå isolation Forsøge at opretholde de sædvanlige daglige rutiner Gå tidligst muligt på arbejde igen det er nyttigt at være sammen med kolleger, som kender til arbejdsmiljøet Hvornår bør man søge professionel hjælp? Når man har været udsat for en vanskelig hændelse, bør man søge professionel hjælp hvis: Man ikke har sovet i flere dage Man får uforståelig eller usammenhængende tale Man ikke kan kende sig selv Ens nærmeste siger, de ikke kan kende en Man bliver ved at genopleve hændelse eller dele af den, som var det en film. 12

15 SIKKERHED Gode råd til vognmanden Vognmandens rolle Når en medarbejder bliver ramt af en krise, er det vigtigt, at man som leder ved, hvad man skal være opmærksom på og hvilke initiativer der bør tages. Hav et telefonnummer, som chaufførerne kan benytte i tilfælde af nødsituationer. Hjælp med praktiske ting. Krisehjælp behøver ikke nødvendigvis finde sted samme dag, men opfordre vedkommende til at vende hjem. Få vedkommende til selv at kontakte familien. Hvad kan man gøre for at hjælpe en medarbejder? Når vognmanden skal tale med en medarbejder om en ubehagelig oplevelse, hjælper man bedst ved: At finde et sted, hvor man kan sidde uforstyrret At være nærværende (fysisk og psykisk) At lytte aktivt At tale åbent og direkte om hændelsen At finde ud af, hvad medarbejderen/kollega har behov for At undgå at gøre brug af gode historier (humor) At lade være med at bagatellisere sig aldrig glem det At lade være med at give gode råd At undgå at styre samtalen og tale om egne erfaringer At yde hjælp med praktiske ting. 13 GODE RÅD

16 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED 14

17 SIKKERHED Som leder bør man være opmærksom på: At hele medarbejdergruppen kan være påvirket og reagere At der bliver taget hånd om hele medarbejdergruppen ved at tale med og informere gruppen At der holdes kontakt til den kriseramte medarbejder i forbindelse med sygefravær At de krav der stilles i perioden efter hændelsen, er noget vedkommende kan leve op til Der afholdes en samtale med medarbejderen som et led i efterbehandlingen af hændelsen At det anmeldes Arbejdstilsynet, såfremt hændelsen medfører sygefravær. At sikkerhedsgruppen bliver orienteret. Organisatoriske tiltag der forebygger og mindsker krisereaktioner Krisereaktioner og eventuelle helbredsmæssige konsekvenser kan minimeres eller helt fjernes, hvis virksomheden har et velfungerende kriseberedskab, som sikrer kollegial og ledelsesmæssig opbakning, når uheldet er ude. En del steder har man f.eks. en aftale med et eksternt firma, hvor medarbejderne anonymt kan henvende sig, hvis de har behov for professionel hjælp. Et kriseberedskab bør som et minimum indeholde: Retningslinier for kollegial psykisk førstehjælp, f.eks. gennem uddannelse af ressourcepersoner En procedure for sikker, hurtig og nem adgang til professionel krisehjælp Retningslinier om støtte og opbakning fra ledelsen i forbindelse med og i tiden efter en voldsom hændelse Viden om, hvad der udløser en hændelsesrapport. 15 OPMÆRKSOM

18 VEJLEDNING OM EKSPORTCHAUFFØRERS SIKKERHED Professionel krisehjælp Nogle hændelser griber så voldsomt ind i vores liv, at det kan være nødvendigt at søge professionel hjælp. Hvis reaktionerne er meget belastende eller vedvarende, bør man søge professionel krisehjælp. Vær opmærksom på, at et behov for krisehjælp kan opstå på et senere tidspunkt og altså ikke kun i tiden lige efter en hændelse. Det vil altid være en vurdering, hvorvidt der er behov for professionel hjælp. En vurdering er ikke nødvendigvis nem, fordi den kriseramte ikke altid udviser tydelige krisereaktioner og måske ikke selv udtrykker behov for professionel hjælp. Det kan være en del af en krisereaktion, at den kriseramte ikke erkender at være påvirket af hændelsen eller ikke erkender hændelsens alvorlighed. Derfor kan det være en god idé, at arbejdspladsen tager initiativet til at søge professionel hjælp. Det kan være nemmere at tage initiativet, hvis virksomheden i proceduren får adgang til professionel krisehjælp har fastsat, at hændelser af en vis alvorlighed som udgangspunkt altid følges op af professionel krisehjælp. 16

19 sikkerhed Hvor kan man få hjælp Grænsepolitiet i Padborg Telefon Udenrigsministeriet i Danmark Telefon Rigspolitiets kommunikationscenter Telefon Ambassader og konsulater i udlandet: Alle telefonnumre og adresser findes i chaufførens håndbog. Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres faglige organisationer Du finder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros på følgende adresser: Fællessekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Vejledningen kan købes gennem: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros På finder du supplerende materialer og links til relevante hjemmesider med yderligere information. Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN nr Varenr udgave, 2. oplag 2009

20

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

At blive udsat for vold

At blive udsat for vold At blive udsat for vold Når det er dig der bliver ramt Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg www.rm.dk Indholdsfortegnelse Når det er dig, der er udsat for vold...

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Beredskab for krisehjælp i Viften

Beredskab for krisehjælp i Viften Beredskab for krisehjælp i Viften Formålet med at have en beredskabsplan for psykisk krisehjælp er, at tilbud om hjælp og støtte fra arbejdspladsen i en svær situation bliver formaliseret og at hjælpen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid Marts 2017 Regler om vold uden for arbejdstid Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der er risiko for arbejdsrelaterede hændelser med vold, trusler eller anden krænkende

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel F O A F A G O G A R B E J D E Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel I bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Omsorgsmedhjælperen den daglig forskel I bo- og dagtilbud

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Psykisk førstehjælp til din kollega

Psykisk førstehjælp til din kollega Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Projekt Udenfor I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR 22. april 2015 I SAMARBEJDE MED PROJEKT UDENFOR Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE og hvad man kan gøre for at undgå belastninger Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende Retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler MED-udvalget 11.03.16 Indhold Formål... 1 Definition... 1 Forebyggelse af vold og trusler... 2 Anmeldelse til politiet... 3 Vold eller trusler om vold

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Bilag 6 Beredskabsplan

Bilag 6 Beredskabsplan OPLYS FØLGENDE: Bilag 6 Beredskabsplan Plan for Sikkerhed og Sundhed Nød og beredskabsplan VED ULYKKESTILFÆLDE TILKALDES AMBULANCE, BRANDVÆSEN ELLER POLITI PÅ TLF. 1-1-2 NAVN: DIT NAVN + KPC S BYGGEPLADS

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Indledning Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet denne vejledning om hvordan man skal forholde sig til seksuel

Læs mere

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland

En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega., Kreds Midtjylland En vejledning til TR i rollen som bisidder for en kollega, Kreds Midtjylland Bisidderfunktionen Som tillidsrepræsentant (TR) er én af dine opgaver at være bisidder for et DSR-medlem. Formålet med bisidderfunktionen

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser

Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Intensivafdeling Omsorg i forbindelse med voldsomme oplevelser Patient- og pårørendeinformation www.koldingsygehus.dk Voldsomme oplevelser Denne pjece er til patienter og pårørende, der har oplevet en

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole Sorg og Krise Amager Fælled Skole Sorg og Krise har følgende emner: Handleplan for Sorg og Krise Indledning Udviklingsområde Sorg og krise Handleplan for Sorg og Krise Amager Fælled Skole Udvalgsgruppe

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN Telefonliste: Ledelsen i Dagplejen Navn: Mobil ARBEJDE Tlf ARBEJDE Mobil PRIVAT Ole Lund 4019 6785 4019 6785 2255 5691 Gitte Waters 5129 1068 6223 4615 2073 7543 Ulla Dinesen

Læs mere

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER.

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. TIL DIG, SOM ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Brolæggerstræde 9 1211 København K 7248 6000 www.sl.dk 2 SÅDAN HÅNDTERER

Læs mere

Møllehusets Omsorgsplan

Møllehusets Omsorgsplan Møllehusets Omsorgsplan 2011 Udarbejdet af Forstander.: Nina Overgaard Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant.: Jane Torp Omsorgsplan i forbindelse med voldsepisoder. Formål med voldspolitik. Vold på arbejdspladsen

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere