Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck"

Transkript

1 ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30% stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen. Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistiker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år. Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten. 0

2 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse, varmetillæg og/eller ældrecheck, jf. tabel 5 1. Andelen af folkepensionister, der modtager supplerende ydelser, er faldet lidt i forhold til Antallet af folkepensionister, der modtager supplerende ydelser er steget med ca , fordi det samlede antal folkepensionister er steget, mens stigningen i antallet, der ikke modtager supplerende ydelser har været på ca Folkepensionen er den vigtigste indkomstkilde for folkepensionisterne, men de supplerende ydelser kan have stor betydning for økonomien for de pensionister, der modtager de pågældende tilskud, selvom de udgør et mindre beløb end selve folkepensionen. De tre tillæg udgjorde tilsammen 14,8 mia. kr. brutto 2, mens folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg til de pensionister, der modtog supplerende ydelser, udgjorde 53 mia. kr. i Boks 1. Opgørelsen af antal pensionister, bruttoficering af tillæg mm. Antallet af modtagere af ydelser er opgjort på individniveau. Hvis et par, hvor begge er folkepensionister, modtager en af de nævnte ydelser, er begge pensionister registreret som modtagere af den pågældende ydelse, og ydelsen er fordelt ligeligt på de to pensionister, selv om boligydelse og varmetillæg typisk kun udbetales til den ene ægtefælle. Det kan betyde, at antallet af modtagere i denne opgørelse afviger fra antal, der er opgjort på husstandsniveau. Kun personer, der var over folkepensionsalderen 1. januar 2012 og var i live 31. december 2012 og modtog folkepension i 2012, indgår i opgørelsen af antal pensionister. Boligydelse og varmetillæg er skattefri. For at kunne sammenligne disse tillæg med folkepensionen, der er skattepligtig, er boligydelse og varmetillæg bruttoficeret med den gennemsnitlige kommuneskat tillagt sundhedsbidrag og bundskat i alt 37,34 pct. i 2012, således at bruttoficeret boligydelse = udbetalt boligydelse/(1-skatteprocent). Når boligydelse og varmetillæg bruttoficeres, svarer beløbet til det beløb, som folkepensionen skulle forhøjes med for at give pensionisten samme indtægt efter-skat, som hhv. boligydelse og varmetillæg giver i dag. Folkepensionen opgøres i denne analyse alene som grundbeløb og pensionstillæg, dvs. eksklusiv ældrecheck. Udover de tre ydelser, hvor der er statistik for modtagere og udbetalte beløb, kan der ydes helbredstillæg og personlige tillæg efter lov om social pension. De personer, der modtager disse tillæg, er typisk også berettiget til ældrecheck, jf. boks 2. Muligheden for yderligere at få helbredstillæg og personlige tillæg betyder, at tillæggene til folkepensionen har større betydning for de enkelte folkepensionister, end opgørelsen i denne analyse viser, men det samlede antal pensionister med et eller flere tillæg er næppe højere. 1 Efter Ældre Sagens opfattelse er ældrechecken en integreret del af folkepensionen, men rent lovteknisk fremstår den som et tillæg og medtages i denne analyse, fordi den i høj grad er rettet mod de økonomisk svagest stillede pensionister. 2 Boligydelse og varmetillæg, der ikke er skattepligtige, er her bruttofiseret, jf. boks 1. Når boligydelse og varmetillæg ikke bruttofiseres, bliver den samlede udgift til boligydelse, varmetillæg og ældrecheck på 10,2 mia. kr. Opgørelsen omfatter kun personer, der var over folkepensionsalderen 1. januar 2012, jf. boks 1. De 10,2 mia. kr. er derfor mindre end det tal, der fx fremgår af Finansloven. De 53,0 mia. vedrører grundbeløb og pensionstillæg til de, der fik tillæg i

3 Boligydelse Boligydelsen er i økonomisk henseende det vigtigste supplement til folkepensionen. 28% af folkepensionisterne modtager boligydelse. Heraf får 96,8% boligydelse alene som tilskud, 2,3% får både tilskud og lån og 0,9 % får alene boligydelse som lån. Da boligydelse som lån kun udgør et ubetydeligt omfang, behandles alle typer boligydelse i det følgende under ét. Boks 2. Beløbsgrænser mm. for supplerende ydelser Boligydelse: Boligydelse kan udbetales til folkepensionister (og til førtidspensionister, der modtager førtidspension efter de regler, der gjaldt frem til 1. januar 2003). Boligydelse til lejere udbetales som tilskud, mens boligydelse til ejere udbetales som lån. Boligydelse til andelshavere udbetales som lån, dog udbetales 40 % af boligydelsen som tilskud for andelshavere, der modtog boligydelse 1. juni (Det er muligt kun at modtage den del af boligydelsen, der udbetales som tilskud.) Boligydelsens størrelse afhænger først og fremmest af husstandens boligudgift og indkomst. Som udgangspunkt udgør boligydelsen 75 % af boligudgiften (maks. husleje kr.). Modtageren skal altid betale mindst 11 % af huslejen selv, dog minimum kr. årligt. Det mindste beløb, man kan få i udbetaling af boligydelse er kr. årligt, mens det største beløb er på kr. årligt (fraset tillæg på grund af hjemmeboende børn, indvendig vedligeholdelse eller særlige omstændigheder i forhold til opvarmningsformen). Der er ikke noget loft over boligstøtten til kommunalt anviste pleje- eller ældreboliger. Boligydelsen reduceres med 22,5 % af den del af husstandsindkomsten, der overstiger kr. Husstandsindkomsten forhøjes med et formuetillæg på 10% af formue mellem kr. og kr. og af 20% af formue, der overstiger kr. Varmetillæg: Varmetillæg ydes til både ejer-, andels- og lejeboliger uanset boligens opvarmningsform. Varmetillægget beregnes på baggrund af gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede varmeudgift. Det udbetales med den personlige tillægsprocent (se ældrecheck), men er uafhængigt af formuens størrelse. Varmetillægget beregnes for varmeudgifter, der overstiger kr. årligt for enlige og kr. for par og aftrappes gradvist således, at der ikke ydes tillæg for varmeudgifter, der overstiger kr. årligt. Man kan højst modtage kr. årligt i varmetillæg som enlig og kr. årligt som gift eller samlevende. For boliger med kollektiv varmeforsyning foretages et fradrag i varmeudgiften på 10%. For pensionister, der modtager boligydelse og bor i en bolig med kollektiv varmeforsyning, forhøjes den leje, der indgår i boligydelsesberegningen. Hvis denne forhøjelse overstiger nedsættelsen af varmeudgiften på 10%, nedsættes varmetillægget yderligere. Disse regler betyder, at pensionister i lejebolig med fjernvarme ofte ikke modtager varmetillæg. Ældrecheck: Fuld ældrecheck udgør kr. pr. person og udbetales til pensionister med en likvid formue på under kr. Ældrechecken nedtrappes med den personlige tillægsprocent. Ved indtægter udover folkepensionen, der er lavere end kr. for enlige og kr. for gifte/samlevende, er tillægsprocenten på 100, og der udbetales fuld ældrecheck. For indtægter herover nedtrappes tillægsprocenten, og ældrechecken bortfalder helt ved indtægter på kr. for enlige og kr. for par/samlevende. Helbredstillæg: Helbredstillæg er tilskud til pensionistens egne udgifter til ydelser, der er tilskudsberettigede efter sundhedsloven (fx medicin, tandbehandling og fysioterapi). Derudover kan man få helbredstillæg til tandproteser, fodterapi og briller, hvis kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Helbredstillægget udgør 85 pct. af pensionistens egne udgifter og udbetales med den personlige tillægsprocent. Man kan ikke modtage helbredstillæg, hvis man har likvid formue på kr. eller derover. Personlige tillæg: Personlige tillæg tildeles pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Personlige tillæg udbetales typisk som enkeltbeløb, men kan også ydes for at sikre et vist rådighedsbeløb, når de faste udgifter er betalt. Tilkendelse af ydelsen sker efter en konkret individuel vurdering, hvor formål, indkomst og formue indgår. 2

4 Boligydelsen går helt overvejende til pensionister, der bor i lejebolig, og til enlige pensionister. 98% af boligydelsesmodtagerne er lejere, svarende, til at 2/3 af de lejere, der er folkepensionister, modtager boligydelse, og 74% af boligydelsesmodtagerne er enlige, jf. tabel 1. Andelen af folkepensionister, der modtager boligydelse, stiger med alderen, bl.a. fordi der bliver flere og flere enlige med alderen. Beløbsmæssigt stiger boligydelsen ligeledes med alderen, når boligydelsen måles i forhold til folkepensionen, jf. figur 1. Stigningen i andelen af enlige og i den gennemsnitlige boligydelse i forhold til folkepensionen skal bl.a. ses i lyset af, at enlige folkepensionister typisk får lavere folkepension end et par tilsammen. Hvis en efterlevende ægtefælle bliver boende i samme bolig, falder boligudgiften ikke, mens indkomsten falder i forhold til den samlede husstandsindkomst som par. Dermed får boligydelsen endnu større betydning for pensionistens mulighed for at blive boende. Varmetillæg Varmetillæg udbetales til lidt over en femtedel af folkepensionisterne. Selv om der er en del folkepensionister, der modtager varmetillæg, er varmetillægget i økonomisk henseende af langt mindre betydning end boligydelsen. Varmetillægget udgør i gennemsnit 3 % af modtagernes folkepension, hvor boligydelsen i gennemsnit udgør 36 %, jf. tabel 1 og 2. I modsætning til boligydelsen er der flere pensionister i ejerbolig end i lejebolig, der modtager varmetillæg. 63% af varmetillægsmodtagerne bor i ejerbolig, mens kun ½ % af boligydelsesmodtagerne bor i ejerbolig. Det gennemsnitlige varmetillæg er også højere for ejere end for lejere. Fordelingen på enlige og par er også klart anderledes end for boligydelsen, idet lidt over halvdelen af modtagerne af varmetillæg er ikke-enlige, jf. tabel 2. Den relativt lave andel af lejere, der modtager varmetillæg, skal ses i sammenhæng med den måde boligydelsen beregnes for lejligheder, der opvarmes med fjernvarme. Her forhøjes den leje, der beregnes boligydelse af med 29,75 kr. pr. kvadratmenter, men samtidig fratrækkes den ekstra boligydelse i et evt. varmetillæg, så en del lejere får forhøjet boligydelse i stedet for varmetillæg. Der er ikke en tydelig sammenhæng mellem alder og varmetillæg. Andelen, der modtager varmetillæg, stiger frem til 75-årsalderen, men herefter er den svagt aftagende. Det hænger sammen med, at andelen af pensionister, der bor i ejerbolig falder med alderen. Når man ser på størrelsen af varmetillægget i forhold til folkepensionen, er der kun en svag stigning med alderen, jf. figur 2. Ældrecheck Ældrechecken blev i 2012 udbetalt til ca folkepensionister 3, svarende til 27% af de pensionister, der var fyldt 65 år 1. januar 2012 og var i live ved udgangen af Indkomstgrænsen for at modtage ældrecheck er den samme som for varmetillæg, men i modsætning til varmetillæg stilles der også krav om, at 3 Ældrechecken blev udbetalt til flere i januar 2012, men en del af disse døde i løbet af 2012, og indgår derfor ikke i ovenstående antal. 3

5 den likvide formue ikke overstiger kr. (i 2012). Formuegrænsen er den samme for enlige og par. Det betyder, at formuegrænsen især reducerer antallet af ikke-enlige, der kan modtage ældrecheck. I 2012 svarede ældechecken til 8 % af folkepensionen (eksklusiv ældrecheck) for de pensionister, der modtog den. Selv om værdien af fast ejendom ikke indgår ved opgørelsen af formuen i relation til ældrechecken, er det overvejende lejere, der modtager ældrecheck. 67 % af modtagerne af ældrecheck er lejere, mens lejere kun udgør 42 % af alle folkepensionister. Ligesom der er relativt flere enlige, der modtager boligydelse, er der også relativt flere enlige folkepensionister, der modtager ældrecheck, jf. tabel 3. Aldersmæssigt følger ældrechecken udviklingen i andelen af ældre, således at andelen af folkepensionister, der modtagere ældrecheck, stiger med alderen, jf. figur 3. Stigningen skyldes dog især, at andelen af enlige folkepensionister stiger med alderen, og enlige folkepensionister modtager i langt højere grad ældrecheck end ikke-enlige folkepensionister. Hvis man alene ser på andelen af enlige, der modtager ældrecheck, er der ikke nogen stigning i forhold til alder. Der er tværtimod et svagt fald. Ældrechecken afhænger både af pensionistens indkomst og af den likvide formue. Da grænsen for den likvide formue er den samme for enlige som for par, mens grænsen for den samlede husstandsindkomst er dobbelt så høj for par som for enlige, er det især formuens størrelse, der begrænser antallet af ikke-enlige ældrecheckmodtagere. Hvis ældrechecken alene afhang af indkomsten, ville yderligere 28% af folkepensionisterne få fuld eller reduceret ældrecheck, svarede til en fordobling af antallet af ældrecheckmodtagere. I modsætning hertil er det kun 9% af de folkepensionister, der har en likvid formue under grænsen for ældrecheck, som alligevel ikke får ældrecheck, fordi de har for høj indkomst, jf. tabel 4. Supplerende ydelser set i sammenhæng Som det fremgår af ovenstående, modtager lidt under halvdelen af alle folkepensionister et supplement til folkepensionen i form af boligydelse, varmetillæg eller ældrecheck. Betydningen af de supplerende ydelser vokser imidlertid, når den samme pensionist modtager to eller tre ydelser samtidig. Ud af de ca folkepensionister, der modtager en eller flere af de supplerende ydelser (47%), modtager 23 % kun en af ydelserne, mens 20 % modtager to, og 5% modtager alle tre ydelser, jf. figur 4. Målt i forhold til folkepensionen er boligydelse den vigtigste ydelse for de, der kun modtager en ydelse, idet den gennemsnitlige boligydelse svarer til 34% af folkepensionen for denne gruppe. 4

6 For de, der modtager to ydelser, er boligydelse og ældrecheck den vigtigste kombination af ydelser, idet de to ydelser i gennemsnit svarer til 45% af folkepensionen for denne gruppe. For den relativt lille gruppe, der modtager alle tre ydelser samtidig, udgør de tre ydelser i gennemsnit 47% af folkepensionen, jf. tabel 5. Sammenlignet med er andelen af folkepensionisterne, der modtager supplerende ydelser, faldet. Den eneste gruppe, der udgør en større andel af folkepensionisterne i 2012 end i 2011, er de, der modtager ældrecheck som eneste supplerende ydelse. Målt i forhold til folkepensionen har de supplerende ydelser fået lidt større beløbsmæssig betydning, for de pensionister, der modtager boligydelse, enten alene eller i kombination med varmetillæg, jf. tabel 9. Da lejere udgør den relativt største andel af såvel boligydelsesmodtagerne som af modtagerne af ældrecheck, er det klart, at lejere også udgør flertallet af modtagerne af de fleste kombinationer af de tre ydelser. Det er kun for grupperne af pensionister, der kun modtager varmetillæg, kun modtager ældrecheck eller som modtager både varmetillæg og ældrecheck, at ejerne er i flertal, jf. figur 5. Modstykket til, at der er flest lejere blandt de pensionister, der modtager supplerende ydelser, er, at pensionister, der bor i ejerbolig, udgør 77% af de folkepensionister, der ikke modtager ydelser ud over folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, jf. tabel 6. Omkring 86% af de folkepensionister, der er gift eller samlevende med en ikke-folkepensionist, befinder sig i gruppen, der ikke modtager tillæg. For pensionistpar er andelen 62%, mens det kun er 36% af de enlige pensionister, der ikke får en eller flere supplerende ydelser. Geografisk fordeling Geografisk er der en betydelig forskel i andelen af folkepensionister, der modtager boligydelse, varmetillæg og ældrecheck. Udover forskelle i indkomst- og formuefordelingen afspejler dette også i høj grad forskelle i boligform, jf. ovenstående. Boligydelse (jf. kort 1 og2) Når man ser på den samlede andel af folkepensionister, der modtager boligydelse, er koncentrationen størst i hovedstadsområdet. Listen toppes af Brøndby, hvor 46% af folkepensionisterne får boligydelse, mens Gribskov med 13% boligydelsesmodtagere er den kommune, der har den laveste andel, jf. tabel 7a. Hovedstadsregionen er imidlertid også den del af landet, hvor der er den højeste andel af lejere. Ser man derfor alene på de folkepensionister, der er lejere, er der en meget større spredning i andelen af boligydelsesmodtagere imellem kommunerne. Andelen af lejere, der får boligydelse, ligger relativ lavt i hovedstads- 4 Bemærk, at der er en fejl i opgørelsen af antal med og uden supplerende ydelser i 2011, idet et mindre antal ikkefolkepensionister er blevet medregnet. De rigtige tal for 2011 fremgår af tabel 5a. 5

7 regionen, hvor Gentofte med 39% har den laveste andel af lejere, der får boligydelse. København har den 4. laveste andel af lejere, der modtager boligydelse. 5 Varmetillæg (jf. kort 3 og 4) Varmetillægget adskiller sig fra de to andre supplerende ydelser ved, at der er flere ejere end lejere, der modtager varmetillæg. Når man sammenligner den geografiske fordeling af andelen af modtagere af varmetillæg opdelt på hhv. lejere og ejere, er der flere ligheder, selv om spredningen i modtagerandelene er større for lejere end for ejere. De kommuner, hvor andelen af lejere, der modtager varmetillæg, er høj, er spredt over hele landet, mens andelen af lejere, der modtager varmetillæg, er lav omkring København og i Århus og Odense. For ejerne er billedet tydeligere. De kommuner, hvor andelen af ejere, der får varmetillæg er højest, er koncentreret i Nordjylland. Morsø er i top med 40% af ejerne, der modtager varmetillæg. Den laveste andel af ejere med varmetillæg findes på Frederiksberg og kommunerne nord for København, jf. tabel 7b. Ældrecheck (kort 5 og 6) Fordelt på kommuner er København den kommune, hvor der er størst andel af folkepensionister, der modtager ældrecheck. Det er ikke udtryk for, at København er den kommune, hvor pensionisterne har lavest indkomst, men at en relativt stor del af pensionisterne i København har lille likvid formue sammenlignet med resten af landet, samtidig med at andelen af lejere er høj i København. Andelen med ældrecheck er lav nord for København, men også i mange kommuner i Midtjylland, ses der relativt få ældrecheckmodtagere. Hvis man kun ser på andelen af lejere, der modtager ældrecheck, toppes listen af Ishøj, hvor 59% af de folkepensionister, der er lejere, modtager ældrecheck, jf. tabel 7c. København rykker ned på en 27. plads, når man alene ser på andelen af lejere med ældrecheck. Gentofte har den laveste andel af lejere med ældrecheck med kun 23% ældrecheckmodtagere blandt lejerne, men også på Fanø ligger andelen af lejere med ældrecheck lavt. 5 Familier med to folkepensionister, der modtager boligydelse, tæller i denne undersøgelse som to modtagere af boligydelse. Det kan trække andelen af boligydelsesmodtagere ned for kommuner med relativt mange enlige. 6

8 Tabel 1. Boligydelse til folkepensionister Antal modtagere af Gennemsnitlig boligydelse (Bruttoficeret) boligydelse (afrundet til hele 1.000) Andel af folkepensionister, der modtager boligydelse Boligydelse i pct. Af folkepension I alt % 36% Enlig % 39% Par % 23% Lejer % 36% Ejer % 24% % 32% % 33% % 35% % 37% % 40% % 44% Kilde: 30% stikprøve af Danmarks Statistiks indkomstregister. Boligydelsen er skattefri og er "bruttoficeret", så den kan sammenlignes med folkepensionen, der er skattepligtig. Folkepensionen er opgjort som grundbeløb og pensionstillæg. Bemærk, at det ikke er alle boliger, der er opdelt i lejer og ejer, derfor er summen af lejere og ejere mindre end antal i alt. Figur 1. Boligydelse fordelt efter alder % 50% 40% 30% 20% Andel af folkepensionister, der modtager boligydelse Boligydelse i pct. Af folkepension 10% 0% Kilde: som tabel 1. 7

9 Tabel 2. Varmetillæg til folkepensionister Antal modtagere af Gennemsnitlig varmetillæg (Bruttoficeret) varmetillæg (afrundet til hele 1.000) Andel af folkepensionister, der modtager varmetillæg Varmetillæg i pct. Af folkepension I alt % 3% Enlig % 3% Par % 2% Lejer % 2% Ejer % 4% % 3% % 3% % 3% % 3% % 3% % 3% Kilde: 30% stikprøve af Danmarks Statistiks indkomstregister. Varmetillæg er skattefri og er "bruttoficeret", så den kan sammenlignes med folkepensionen, der er skattepligtig. Folkepensionen er opgjort som grundbeløb og pensionstillæg. Bemærk, at det ikke er alle boliger, der er opdelt i lejer og ejer, derfor er summen af lejere og ejere mindre end antal i alt. Figur 2. Varmetillæg fordelt efter alder % 25% 20% 15% 10% Andel af folkepensionister, der modtager varmetillæg Varmetillæg i pct. Af folkepension 5% 0% Kilde: som tabel 2. 8

10 Tabel 3. Ældrecheck til folkepensionister Antal modtagere af Gennemsnitlig ældrecheck ældrecheck (afrundet til hele 1.000) Andel af folkepensionister, der modtager ældrecheck ældrecheck i pct. Af folkepension I alt % 8% Enlig % 7% Par % 10% Lejer % 8% Ejer % 8% % 8% % 8% % 8% % 8% % 8% % 8% Kilde: 30% stikprøve af Danmarks Statistiks indkomstregister. Antal med ældrecheck er opgjort ud fra SKAT's registrering for personer, der var i live ved udgangen af Det giver en afvigelse i forhold til antallet af modtagere i januar 2012, og i forhold til andelen af folkepensionister, der modtager ældrecheck i januar Folkepensionen er opgjort som grundbeløb og pensionstillæg. Bemærk, at det ikke er alle boliger, der er opdelt i lejer og ejer, derfor er summen af lejere og ejere mindre end antal i alt. Figur 3. Ældrecheck fordelt efter alder % 30% 25% 20% 15% 10% Andel af folkepensionister, der modtager ældrecheck ældrecheck i pct. Af folkepension 5% 0% Kilde: som tabel 3. 9

11 Figur 4. Folkepensionister i 2012, der udover folkepension får: 6% 5% - ikke supplerende ydelser - kun boligstøtte 12% - kun varmetillæg 2% 5% 53% - kun ældrecheck - både varmetillæg og boligstøtte 8% - både ældrecheck og boligstøtte - både varmetillæg og ældrecheck 10% - varmetillæg, ældrecheck og boligstøtte Kilde: 30 % stikprøve af Danmarks Statistiks indkomstregister og egne beregninger. Tabel 4. Betydning af indkomst og likvid formue for tildeling af ældrecheck Enlige Par - 2 folkepensionister Par - 1 folkepensionist I alt Andel af folkepensionister Andel, der får ældrecheck 38% 21% 9% 27% Andel, der ikke får ældrecheck, fordi de har for stor likvid formue, men som ville kunne få alene ud fra indkomst 28% 34% 5% 28% Andel, der ikke får ældrecheck, fordi de har for høj indkomst, men som ville kunne få alene ud fra likvid formue 8% 5% 37% 9% Andel, der ikke får ældrecheck, fordi de har både for høj indkomst og likvid formue 26% 40% 49% 35% Kilde: 30% stikprøve af Danmarks Statistiks pensionsregister (SOCP) og egne beregninger. Bemærk at opgørelsen er foretaget på grundlag af oplysninger om social pension i januar Opgørelsen omfatter ikke personer, der var berettigede til ældrecheck i januar måned, men som er døde i løbet af

12 Tabel 5. Folkepensionister opdelt efter supplerende ydelser Supplerende ydelser Andel af folkepensionisterne Gennemsnitlig folkepension, for gruppen Gennemsnitlig boligstøtte Gennemsnit-ligt varmetillæg Gennemsnitlig ældrecheck Supplerende ydelser i pct. af folkepensionen Modtager: Procent Kroner pr. år Procent - ikke supplerende ydelser 53% % - kun boligstøtte 10% % - kun varmetillæg 8% % - kun ældrecheck 5% % - både varmetillæg og boligstøtte 2% % - både ældrecheck og boligstøtte 12% % - både varmetillæg og ældrecheck 6% % - varmetillæg, ældrecheck og boligstøtte 5% % Kilde 30% stikprøve af Danmarks Statistiks indkomstregister og egne beregninger. Opgørelsen omfatter kun folkepensionister, der var over folkepensionsalderen 1. januar 2012, og som var i live ved udgangen af Boligydelse og varmetillæg er bruttoficeret. Folkepension omfatter kun grundbeløb og pensionstillæg. "-" markerer at gruppen ikke modtager den pågældende ydelse. Tabel 5a. Folkepensionister opdelt efter supplerende ydelser RETTET Supplerende ydelser Gennemsnitlig folkepension, for gruppen Andel af folkepensionis-terne Gennemsnitlig boligstøtte Gennemsnit-ligt varmetillæg Gennemsnitlig ældrecheck Supplerende ydelser i pct. af folkepensionen Modtager: Procent Kroner pr. år Procent - ikke supplerende 52% % ydelser - kun boligstøtte 10% % - kun varmetillæg 9% % - kun ældrecheck 4% % - både varmetillæg og boligstøtte 2% % - både ældrecheck og boligstøtte - både varmetillæg og ældrecheck - varmetillæg, ældrecheck og boligstøtte 12% % 6% % 5% % Kilde: Som tabel 5 for rettet. Tabel 5 i Ældre i Tal 2013 medtog ved en fejl et mindre antal ikke-folkepensionister. Fejlen vedrører især folkepensionister, der ikke modtager supplerende ydelser. 11

13 Figur 5. Andel af ejere og lejere for de enkelte grupper af modtagere af tillæg % 80% 60% 40% 20% Ejer Lejer 0% Modtager ikke supplerende ydelser Modtager kun boligydelse Modtager kun varmetillæg Modtager kun ældrecheck Modtager både varmetillæg og boligydelse Modtager både ældrecheck og boligydelse Modtager både varmetillæg og ældrecheck Modtager varmetillæg, ældrecheck og boligydelse Kilde: 30% stikprøve af Danmarks Statistiks indkomstregister og egne beregninger Tabel 6. Fordelingen af folkepensionister på familie- og ejer/lejer i forhold til supplerende ydelser i 2012 Ingen ydelser Kun boligydelse Antal Ejere Lejere Antal Ejere Lejere Enlige % 11% Enlige % Par - 2 folkepensionister % 9% Par - 2 folkepensionister % Par - 1 folkepensionist % 3% Par - 1 folkepensionist % I alt I alt Ejeres og lejeres andel i alt 77% 22% Ejeres og lejeres andel i alt 0% 98% Kun varmetillæg Kun ældrecheck Antal Ejere Lejere Antal Ejere Lejere Enlige % 5% Enlige % 20% Par - 2 folkepensionister % 4% Par - 2 folkepensionister % 10% Par - 1 folkepensionist % 0% Par - 1 folkepensionist % 2% I alt I alt Ejeres og lejeres andel i alt 91% 9% Ejeres og lejeres andel i alt 66% 32% Boligydelse + varmetillæg Boligydelse + ældrecheck Antal Ejere Lejere Antal Ejere Lejere Enlige % Enlige % Par - 2 folkepensionister % Par - 2 folkepensionister % Par - 1 folkepensionist 200 1% Par - 1 folkepensionist % I alt I alt Ejeres og lejeres andel i alt 1% 98% Ejeres og lejeres andel i alt 0% 99% Varmetillæg og ældrecheck Alle 3 ydelser Antal Ejere Lejere Antal Ejere Lejere Enlige % 6% Enlige % Par - 2 folkepensionister % 3% Par - 2 folkepensionister % Par - 1 folkepensionist % 0% Par - 1 folkepensionist 600 1% I alt I alt Ejeres og lejeres andel i alt 91% 8% Ejeres og lejeres andel i alt 1% 98% Kilde: 30% stikprøve fra Danmarks Statsitisk indkomstregister og egne beregninger. Bemærk at der er boliger, der ikke er opdelt på lejer/ejer. Derfor er summen af ejer og lejer ikke 100% 12

14 Tabel 7a. Kommuner med højeste og laveste andel folkepensionister med boligydelse Boligydelse Alle folkepensionister Lejere Højeste Andel Laveste Andel Højeste Andel Laveste Andel Brøndby 46% Gribskov 13% Skive 79% Gentofte 39% Glostrup 45% Samsø 14% Bornholm 77% Frederiksberg 40% Rødovre 44% Egedal 15% Ærø 77% Hørsholm 50% Gladsaxe 42% Læsø 15% Haderslev 76% København 52% København 42% Dragør 15% Lolland 76% Rudersdal 53% Tabel 7b. Kommuner med højeste og laveste andel folkepensionister med varmetillæg Varmetillæg Ejere Lejere Højeste Andel Laveste Andel Højeste Andel Laveste Andel Morsø 40% Frederiksberg 2% Morsø 57% Odense 5% Brønderslev 38% Hørsholm 3% Bornholm 48% Århus 5% Ærø 35% Rudersdal 4% Stevns 45% Frederiksberg 5% Frederikshavn 35% Gentofte 4% Lejre 43% Tårnby 6% Vesthimmerlands 34% Lyngby-Taarbæk 6% Brønderslev 42% Brøndby 7% Tabel 7c. Kommuner med højeste og laveste andel folkepensionister med ældrecheck Ældrecheck Alle folkepensionister Lejere Højeste Andel Laveste Andel Højeste Andel Laveste Andel København 39% Hørsholm 12% Ishøj 56% Gentofte 26% Lolland 38% Allerød 12% Lolland 56% Hørsholm 28% Læsø 36% Rudersdal 13% Bornholm 55% Frederiksberg 30% Brøndby 35% Egedal 14% Høje-Taastrup 52% Fanø 31% Ishøj 34% Gentofte 14% Læsø 51% Rudersdal 32% Kilde: 30%-stikprøve fra Danmarks Statistiks indkomstregister og egne beregninger Tabel 8. Fordeling af supplerende ydelser Andel af alle folkepensionister der modtager boligydelse 28,2% Andel af alle folkepensionister, der bor til leje, som modtager boligydelse 66,6% Andel af alle folkepensionister, der bor i ejerbolig, som modtager boligydelse 0,2% Andel af alle folkepensionister der modtager varmetillæg 20,6% Andel af alle folkepensionister, der bor til leje, som modtager varmetillæg 17,8% Andel af alle folkepensionister, der bor i ejerbolig, som modtager varmetillæg 22,8% Andel af alle folkepensionister der modtager ældrecheck 27,0% Andel af alle folkepensionister, der bor til leje, som modtager ældrecheck 43,0% Andel af alle folkepensionister, der bor i ejerbolig, som modtager ældrecheck 15,0% Kilde: 30%-stikprøve fra Danmarks Statistiks indkomstregister og egne beregninger. Folkepensionister, hvor boligen ikke er fordelt på lejer/ejer indgår i "alle folkepensionister". Disse udgør til sammen 0,8% af den samlede gruppe af folkepensionister. 13

15 Tabel 9. Ændring i sociale ydelser fra 2011 til 2012 Supplerende ydelser Gennemsnitlig folkepension, for gruppen Andel af folkepensionisterne Gennemsnitlig boligstøtte Gennemsnitligt varmetillæg Gennemsnitlig ældrecheck Supplerende ydelser i pct. af folkepensionen Modtager: Ændring i procentpoint Procentvis ændring i ydelsen Ændring i procentpoint - ikke supplerende ydelser 1,1% 2,7% kun boligstøtte -0,5% 3,1% 4,4% - - 0,4% - kun varmetillæg -0,5% 3,2% - 0,4% - -0,1% - kun ældrecheck 0,4% 2,4% - - 2,8% 0,0% - både varmetillæg og boligstøtte -0,2% 3,3% 4,8% -1,6% - 0,4% - både ældrecheck og boligstøtte -0,2% 3,1% 3,2% - 2,2% 0,0% - både varmetillæg og ældrecheck 0,0% 2,5% - -3,8% 1,5% -0,3% - varmetillæg, ældrecheck og boligstøtte -0,2% 2,6% 3,8% -2,1% 2,1% 0,3% Kilde: Egne beregninger på 30% fra Danmarks Statistiks indkomstregister. Søjle 1 og 6 viser ændring i procentandele fra 2011 til 2012 i procentpoint. Søjle 2-5 viser ændringen i ydelsen fra 2011 til Ændringen skal ses i forhold til en satsreguleringsprocent på 2,9% for

16 Grøn markerer kommuner, hvor andelen som modtager boligydelse ligger omkring gennemsnittet på 28 %. Grøn markerer kommuner, hvor andelen som modtager boligydelse ligger omkring gennemsnittet på 67 %. 15

17 Grøn markerer kommuner, hvor andelen som modtager varmetillæg ligger omkring gennemsnittet på 18 %. Grøn markerer kommuner, hvor andelen som modtager varmetillæg ligger omkring gennemsnittet på 23 %. 16

18 Grøn markerer kommuner, hvor andelen som modtager ældrecheck ligger omkring gennemsnittet på 27 %. Grøn markerer kommuner, hvor andelen som modtager ældrecheck ligger omkring gennemsnittet på 43 %. 17

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2017 Supplerende ydelser 2015 - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen August 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

De ældres boligforhold 2018

De ældres boligforhold 2018 ÆLDRE I TAL 2018 De ældres boligforhold 2018 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 ÆLDRE I TAL 2016 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 Ældre Sagen Januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2018 Hjemmehjælp til ældre - 2017 Ældre Sagen Oktober 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Antal Ældre Tabeller og figurer

Antal Ældre Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2015 Antal Ældre Tabeller og figurer Ældre Sagen Maj 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 ÆLDRE I TAL 2017 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 Ældre Sagen September 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 ÆLDRE I TAL 2018 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

De ældres boligforhold 2017

De ældres boligforhold 2017 ÆLDRE I TAL 2017 De ældres boligforhold 2017 Ældre Sagen December 2017/April 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2018 Befolkningsudvikling - 2018 Ældre Sagen Juni 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Yderligere oplysninger fås hos kommunen.

Yderligere oplysninger fås hos kommunen. 26 26 Boligstøtte xx Boligstøtte Boligstøtte omfatter boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud. Retten til boligstøtte er betinget af: at man har fast bopæl her i landet at boligen

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2017 Befolkningsudvikling - 2017 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 373 af 14. marts Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 373 af 14. marts Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 373 Offentligt J.nr. 2011-318-0365 Data: 18. april 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 373 af 14. marts

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Geografisk indkomstulighed

Geografisk indkomstulighed Januar 2019 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Geografisk indkomstulighed Resume Der er stor forskel på den gennemsnitlige indkomst imellem kommunerne i Danmark. Helt i toppen er Gentofte kommune, hvor

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Fattigdommen rammer skævt i Danmark

Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen rammer skævt i Danmark Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt 29. juni 2016 J.nr. 16-0709899 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 495 af 6. juni 2016 (alm.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 2017-7140 Til Folketinget Finansudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 18. oktober 2017 (alm.

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2019

Experians RKI-statistik, august 2019 Experians RKI-statistik, august 2019 Statistikken viser udviklingen i RKI-registret i perioden: juli 2016 juli 2019 1 Experian Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 532 Offentligt 27. september 2017 J.nr. 2017-5142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes revideret svar på spørgsmål nr. 532 af 18.

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Folkepension Folkepension

Folkepension Folkepension 72 72 Folkepension Folkepension Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på. Beskæftigelsesministeriet VEJ nr 10143 af 16/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16995

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere