Grundvand og statslige vandområdeplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundvand og statslige vandområdeplaner"

Transkript

1 Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil

2 Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde Vandområdeplanernes MiljøGIS om grundvand Vandplanlægning og grundvandsbeskyttelse Det fremadrettede arbejde 2 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

3 Den juridiske ramme Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet (datterdirektiv med fokus på kemi) Implementeret i dansk lovgivning LBK nr 126 af 26/01/2017 om vandplanlægning (bl.a. diverse definitioner: GV, GVF, magasin) BEK nr 836 af 27/06/2016 om indholdet af vandområdeplaner BEK nr 1001 af 29/06/2016 om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand.. (især bilag 2 (overvågning), bilag 3 (klassifikation af tilstand) og bilag 4 (tærskelværdierne)) BEK nr 837 af 27/06/2016 om basisanalyser (karakterisering, afgrænsning, belastninger) BEK 439 af 19/05/2016 om fastlæggelse af miljømål for. og grundvand (især bilag 3 definition af god tilstand, EU fastsatte grundvandskvalitetskrav) BEK nr 795 af 24/06/2016 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster BEK nr 794 af 24/06/2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter Vandområdeplaner (en til hvert distrikt), ikke bindende MiljøGIS for vandområdeplaner, ikke bindende Supplerende oplysninger om det faglige grundlag 3 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

4 Danske baggrundsdokumenter Afgrænsning af grundvandsforekomster, GEUS, rapport nr. 2014/58 Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand, DCE 2014 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding. Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering af grundvandsforekomster. GEUS rapport nr. 2014/74 Kemisk tilstandsvurdering Grundvand, GEUS, 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner (intern arbejdsinstruks) Virkemidler relateret til grundvand Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområder (udkast) 4 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

5 Målsætning God kvantitativ tilstand Bilag 3 til BEK 439 af 19/05/2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand Den gennemsnitlige indvinding pr. år over en lang periode skal ikke overstige den tilgængelige grundvandsressource (Vandbalancekriteriet) Grundvandsstanden er således ikke udsat for menneskeskabte ændringer, der ville medføre: manglende opfyldelse af de miljømål, der fastlægges for tilknyttede overfladevandområder, en væsentlig forringelse af sådanne vandes tilstand, en væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer, der er direkte afhængige af grundvandsforekomster og at ændringer i strømningsretningen som følge af ændringer i grundvandsstanden ikke medfører ikke, at saltvand eller andet trænger ind, og ikke indicerer en vedvarende og klart defineret tendens i strømningsretningen, der skyldes menneskeskabt påvirkning, og som kan medføre sådanne indtrængninger. 5 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

6 Kriterier til identifikation af kvantitativ tilstand Vandbalance (VB) Der identificeres den mængde grundvand, der kan indvindes uden uacceptable følgevirkninger på grundvandets trykniveau og vandkvalitet Den aktuelle, gennemsnitlige indvinding i forhold til den langsigtede grundvandsdannelse GVF med udnyttelsesgrader (indvinding/gv-dannelse) over 30 % blev underlagt en faglig vurdering af GEUS med brug af lokale data og viden (fx gv-sænkning, Ni, As, Cl, indv.- trend, vdl-påvirkn., mm). Påvirkning af vandføringen - vandløbsøkologi Århus Universitet (DCE) har udviklet modeller, der beskriver sammenhæng mellem vandføring og biologiske kvalitetselementerne (smådyr, fisk, (planter)). Det skal sikres, at der ikke er stor sandsynlighed (< 80%) for at vandløbene indvindingsbetinget - kommer i ringere end god tilstand 6 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

7 Miljømål God kemisk tilstand Ligeledes bilag 3 til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål Grundvandsforekomstens kemiske sammensætning er således, at koncentrationerne af forurenende stoffer ikke viser påvirkninger fra indtrængning af saltvand eller andet ikke overstiger de EU-fastsatte grundvandskvalitetskrav ikke ville medføre, at miljømålene.. ikke opfyldes for tilknyttede overfladevande, eller at der sker en signifikant forringelse i sådanne overfladevandområders økologiske eller kemiske kvalitet eller en signifikant beskadigelse af terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten 7 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

8 Det europæiske samarbejde Håndtering af udfordringer kræver fælles implementeringsstrategi (Common implementation strategy CIS) Informering og involvering af offentligheden, herunder interessenter Sikring af sammenhæng mellem VRD og anden sektor- og strukturlovgivning Koordinering af aktiviteter Kapacitetsopbygning Etablering af arbejdsgrupper (halvårlige møder) Vejledningsdokumenter og tekniske notater (11) for at hjælpe interessenter 8 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

9 Hvordan ser vandområdeplanerne ud mhp grundvand? Visualisering på landsplan vha. MiljøGIS Grundvandsforekomsternes afgrænsning og beliggenhed Påvirkning: Vandindvinding Tilstand: kemisk, kvantitativ, samlet Miljømål og undtagelser vandbalance 9 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

10 Vandplanlægning og grundvandsbeskyttelse Direktiverne, herunder VRD, sætter rammen for grundvandsadministration i medlemslandene Beskyttelse af grundvand, såvel kvantitativ som kemisk, sikres via implementering af direktiverne Staten sørger for implementering af VRD, bl.a. via udarbejdelse af love, bekendtgørelser og vandområdeplanerne. Implementering af vandrammedirektivet indebærer fastlæggelse af miljømål Grundlæggende foranstaltninger til opfyldelse af miljømål er minimumsindsatser, som mestendels allerede er fastsat i sektorlovgivningen (bilag 5 til BEK om Indsatsprogrammer) Supplerende foranstaltninger er generelle eller konkrete indsatser ud over de grundlæggende foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de konkret fastlagte miljømål (Bilag 6) Foranstaltninger til opfyldelse af miljømål for grundvand udgøres af de dele af de grundlæggede og generelle supplerende foranstaltninger, der bidrager til beskyttelse af GV 10 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

11 Implementering af vandområdeplanerne - sektorlovgivning Grundlæggende foranstaltninger knytter sig fx. til vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og BEK om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK om udpegning af drikkevandsressourcer Der er ikke fastlagt nogen konkrete supplerende indsatser for grundvand Myndighederne skal i deres administration af sektorlovgivningen sikre, at en aktivitet ikke indebærer en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandområder og sikre at opfyldelse af miljømål ikke forhindres Hvad sker der hvis administrationen er for stram? Kommunen tvinges ikke af staten til at udnytte ressourcen. Beslutning om udnyttelse indenfor lovens rammer ligger hos kommunalbestyrelsen 11 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

12 Ukendt tilstand hvad gør vi fremadrettet? Nye boringer 12 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

13 Udviklingsprojekter med henblik på udarbejdelse af de kommende VOP Kemisk kontakt til overfladevande Kvantitativ påvirkning af vandløb Grundvandsafhængige terrestriske økosystemer 13 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

14 Konklusioner Vandområdeplanerne gældende siden 28. juni 2016 Ingen indsatser ift. grundvand Ved afgørelse om nye eller reviderede vandindvindingstilladelser skal kommunen sikre, at tilladelsen ikke vil indebære, at grundvandsforekomsters tilstand forringes, eller at fastsatte miljømål ikke kan nås Staten arbejder på forbedring af datagrundlaget (især nye overvågningsdata) Staten arbejder med udvikling af nye og forbedring af eksisterende metoder til brug ved udarbejdelse af de kommende vandområdeplaner 14 / Miljøstyrelsen / Grundvand og de statslige vandområdeplaner

15 Tak for opmærksomheden 15 / Miljøstyrelsen

Status for vandplanerne Hvad er der sket, og hvor er vi nu i processen? Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil

Status for vandplanerne Hvad er der sket, og hvor er vi nu i processen? Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Status for vandplanerne Hvad er der sket, og hvor er vi nu i processen? Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition - Tidsplan for vandplanerne - Rammebetingelser for udarbejdelse af VP

Læs mere

Kvantitativ bæredygtig vandindvinding. Statens rolle. Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil

Kvantitativ bæredygtig vandindvinding. Statens rolle. Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Kvantitativ bæredygtig vandindvinding Statens rolle Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil SIDE 2 Grundvandsenheder i Styrelsen for Vand og Naturforvaltning Direktør Hanne Kristensen Vicedirektør

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Status for arbejdet med et nyt regelgrundlag for acceptabel påvirkning af vandføringen ved vandindvinding

Status for arbejdet med et nyt regelgrundlag for acceptabel påvirkning af vandføringen ved vandindvinding Status for arbejdet med et nyt regelgrundlag for acceptabel påvirkning af vandføringen ved vandindvinding Naturgeograf, Ph.d. Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Vurdering af indvindingspåvirkning på vandføringen

Læs mere

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner

Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner Helhedsorienteret vandforvaltning Arbejdet med Vandområdeplaner 28. november 2018 Kontorchef Peter Kaarup Vandområdeplaner forventet tidsplan 22. december 2021: Vandområdeplan 2021-2027 forventes offentliggjort

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Blåt Fremdriftsforum. Departementet Slotsholmsgade København K. Tirsdag d. 21/

Blåt Fremdriftsforum. Departementet Slotsholmsgade København K. Tirsdag d. 21/ Blåt Fremdriftsforum Departementet Slotsholmsgade 12 1216 København K Tirsdag d. 21/11-2017 Dagsorden 1) Velkomst, godkendelse af dagsorden og referat 2) Orientering om resultatet af den internationale

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Styring af tilladelser til markvanding ift. kravene i Natur- og Vandområdeplanerne

Styring af tilladelser til markvanding ift. kravene i Natur- og Vandområdeplanerne Styring af tilladelser til markvanding ift. kravene i Natur- og Vandområdeplanerne Nedslag i markvandingsadministration Natur & Miljø 2017 Jakob Top Jørgensen Faglig koordinator Esbjerg Kommune Tlf. 76

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten.

Økonomi Ingen bemærkninger, idet indsatserne efter vandområdeplanerne forudsættes afholdt af staten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-K04-1-15 Sagsbehandler Niels Rauff 20.4.2015 Indstillingsnotat Åben overskrift Overskrift Høring af udkast til vandområdeplaner for 2015-21 Beslutningstema Udvalget for Teknik,

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016

HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016 HVORDAN SPILLER UDLEDNING TIL RECIPIENT SAMMEN MED KRAV I VANDPLANER/VANDOMRÅDEPLANER? - KLIKOVAND 24. NOVEMBER 2016 Henriette Soja, advokat (H) KLIKOVAND November 2016 EMNER side 2 Hvilke vilkår kan fastsættes

Læs mere

Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet

Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet Vandrammedirektivets betydning for den marine biodiversitet fra forureningsbekæmpelse til beskyttelse af økosystemer Jens Brøgger Jensen By- og Landskabsstyrelsen Dansk Selskab for Marinbiologi 5. november

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk:

Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade København K (Sendt elektronisk: Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Vand og Hav Slotsholmsgade 12 1216 København K (Sendt elektronisk: mfvm@mfvm.dk) Vingsted, den 25. januar 2019. Danmarks Sportsfiskerforbunds bemærkninger til

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs GD (2006) Grundvand er en værdifuld naturressource, der som sådan bør beskyttes mod forringelse og kemisk forurening. Dette er navnlig vigtigt i forbindelse

Læs mere

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på

Forord [ 5 ] kort. Alle kort, der er udarbejdet til basisanalysen - del 1, findes på Forord Foto: Scanpix / Gert Laursen Denne rapport beskriver resultatet af basisanalysen del 1 udarbejdet for vanddistrikt 35 i henhold til Miljømålsloven. Basisanalysen del 1 er første trin i det arbejde,

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Sådan skabes et fælleskab om lokale løsninger som vådområder

Sådan skabes et fælleskab om lokale løsninger som vådområder Sådan skabes et fælleskab om lokale løsninger som vådområder Adjunkt Peter Stubkjær Andersen Københavns Universitet Plantekongres 2016 Herning Kongrescenter 21. januar 2016 Dias 1 Overblik over indlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1)

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00028 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047 Jørgen Aaskov Jørgensen Åbylundvej 6 5600 Faaborg By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Fornyet indvindingstilladelse efter

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Præsentation for MOF 22. marts 2017 Kort overblik fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand

Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Miljømål, jura og nedsivning af tagog overfladevand Lasse Baaner lb@ifro.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Den EU-retlige regulering Vandrammedirektivet Grundvandsdirektivet

Læs mere

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne. - implementering af vandrammedirek4vet. Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - implementering af vandrammedirek4vet Thomas Bruun Jessen Kontorchef i Naturstyrelsen 1 Den europæiske miljødebat miljøgaran4en Danmark fik i 1986 indført den såkaldte miljøgaran4,

Læs mere

Metodik for kemiske tilstandsvurdering af grundvandsforekomster

Metodik for kemiske tilstandsvurdering af grundvandsforekomster Metodik for kemiske tilstandsvurdering af grundvandsforekomster Lærke Thorling og Brian Sørensen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ATV

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Indberetning af grundvandsdata. Blåt Fremdriftsforum Den 30. marts 2017

Indberetning af grundvandsdata. Blåt Fremdriftsforum Den 30. marts 2017 Indberetning af grundvandsdata Blåt Fremdriftsforum Den 30. marts 2017 Introduktion og kort overblik v/ Rasmus Moes 2 / Miljøstyrelsen Grundvandsovervågningen anno 1987 Effektovervågning i udvalgte oplande

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Vandplan med et kig frem mod planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen

Vandplan med et kig frem mod planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen Vandplan 2010-2015 - med et kig frem mod 2015-2021 planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen 1 - jeg vil komme ind på: Et par hovedpunkter fra første generation vandplaner - pt. uden gyldighed Plancyklus

Læs mere

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017 NOTAT Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 11. september 2017 Notat om høring af udkast til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande,

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

NOTAT. Forhøring af udkast til Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord Grundvand. Planens rammer

NOTAT. Forhøring af udkast til Vandplan for Isefjord og Roskilde Fjord Grundvand. Planens rammer NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Eskild Dalsgaard Lund Teknik & Miljø D 4646 4953 E eslu@lejre.dk Dato: 11. marts 2010 J.nr.: 10/658 Forhøring af udkast

Læs mere

Grundvandsovervågning og vandforvaltning Brug af de indsamlede data i relation til EU direktiver

Grundvandsovervågning og vandforvaltning Brug af de indsamlede data i relation til EU direktiver Grundvandsovervågning og vandforvaltning Brug af de indsamlede data i relation til EU direktiver Lærke Thorling Chefkonsulent De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings-

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. juni 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 20.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. januar 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. januar 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 25. januar 2019 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 12.756 m³ grundvand pr. år til markvanding af 11 ha, på ejendommen

Læs mere

1. Billund Kommune skal underrettes 14 dage inden påbegyndelse af borearbejdet.

1. Billund Kommune skal underrettes 14 dage inden påbegyndelse af borearbejdet. Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 6. maj 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny boring,

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 9.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 22. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 22. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 22. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 48.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 29. oktober 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 29. oktober 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 29. oktober 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 40.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til boring og indvinding af grundvand Dato: 25. januar 2019

Tilladelse til boring og indvinding af grundvand Dato: 25. januar 2019 Tilladelse til boring og indvinding af grundvand Dato: 25. januar 2019 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 34.000 m³ grundvand til markvanding af 34 ha, på ejendommen Søvangvej

Læs mere

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner 1 Indhold: Forpligtigelse: Vandrammedirektivets bilag v 1.4. Udfordringer: Implementering af yderligere kvalitetselementer Oversættelse af interkalibreringen

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand 1)

Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand 1) BEK nr 1433 af 06/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j. nr. BLS-400-00034 Senere ændringer

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding Dato: 21. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til markvanding Dato: 21. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til markvanding Dato: 21. juni 2019 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 34.500 m³ grundvand i 2018 til markvanding af 23 ha, på ejendommen Kolstrupvej

Læs mere

Lov om vandplanlægning 1

Lov om vandplanlægning 1 NOTAT J.nr. NST-4200-00012 Ref. Maric/BHo/BRU/Peran Den 13. september 2013 U D K A S T Forslag til Lov om vandplanlægning 1 Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Loven har til formål at fastlægge rammer

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm

Vandplan 2009-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm Vandplan 2009-2015 Bornholm Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm Vandplan Hovedopland Bornholm Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Fremtidens vandforvaltning regionalt perspektiv

Fremtidens vandforvaltning regionalt perspektiv Fremtidens vandforvaltning regionalt perspektiv Morten Sørensen ATV møde 18. september 2013 Grundvand en ressource for mennesker og natur 2 Elementer i vandforvaltningen Kortlægning af grundvandsressourcen

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. juni 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 27.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

1. Billund Kommune skal underrettes 14 dage inden påbegyndelse af borearbejdet.

1. Billund Kommune skal underrettes 14 dage inden påbegyndelse af borearbejdet. Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 22. februar 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse

Læs mere

Er der vand nok til både markvanding og vandløb?

Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Er der vand nok til både markvanding og vandløb? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug ATV-møde 26. Januar 2011 Ophør med markvanding på 55.000 ha Det var udmeldingen i udkast til vandplaner (forhøringen)

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 27. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 27. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 27. juni 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 31.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Lovliggørelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. september 2019

Lovliggørelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. september 2019 Lovliggørelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 9. september 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 48.000 m³ grundvand i 2018 til markvanding,

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 5. august 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 40.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. maj 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. maj 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. maj 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 8.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 46.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 22.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. juni 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 4.500 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 31. maj 2018

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 31. maj 2018 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 31. maj 2018 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 14.500 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Mariager Fjord. Hovedvandopland 1.3 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Mariager Fjord. Hovedvandopland 1.3 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Mariager Fjord Hovedvandopland 1.3 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009 2015. Mariager Fjord. Hovedvandopland nr. 1.3 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Overvågning & EU-direktiver

Overvågning & EU-direktiver Overvågning & EU-direktiver Lærke Thorling Seniorrådgiver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ATV møde 28. november 2017 GEUS Grundvandsbeskyttelsen

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 8. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 8. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 8. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 49.500 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. september 2018

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. september 2018 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 21. september 2018 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 39.000 m³ grundvand til markvanding af 26 ha, på ejendommen

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 27.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 11. juni 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 9.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 20. juni 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 7.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 2. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 2. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 2. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 17.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af

Læs mere

1. Billund Kommune skal underrettes 14 dage inden påbegyndelse af borearbejdet.

1. Billund Kommune skal underrettes 14 dage inden påbegyndelse af borearbejdet. Tilladelse til etablering af markboring samt foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en ny boring, samt tilladelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1) LOV nr 1730 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. SVA-

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. juli 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. juli 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 18. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 46.500 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Tilladelse til boring og indvinding af grundvand Dato: 8. november 2018

Tilladelse til boring og indvinding af grundvand Dato: 8. november 2018 Tilladelse til boring og indvinding af grundvand Dato: 8. november 2018 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 32.000 m³ grundvand til markvanding af 34 ha, på ejendommen Vilhelmsmindevej

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. september 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. september 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 3. september 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 32.700 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2019

Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2019 Tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 20.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af 17 ha, på ejendommen

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 24. januar 2019 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 4.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af 4 ha, på ejendommen

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 28. juni 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 20.000 m³ grundvand pr. år til markvanding

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. august 2018

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. august 2018 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 17. august 2018 Billund Kommune giver hermed tilladelse til øget indvinding af indtil 18.750 m³ grundvand i 2018 til markvanding, samt fornyelse

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 8. oktober 2018

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 8. oktober 2018 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 8. oktober 2018 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 55.500 m³ grundvand til markvanding af 37 ha, hvoraf de 4 ha er

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 6. september 2019

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 6. september 2019 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 6. september 2019 Tilladelse og vilkår Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 50.000 m³ grundvand pr. år til procesvand

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 22. november 2018

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 22. november 2018 Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 22. november 2018 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 40.000 m³ grundvand til markvanding af 42 ha, på ejendommen

Læs mere

Fornyelse af tilladelse til markvanding DGU nr Dato: 31. august 2018

Fornyelse af tilladelse til markvanding DGU nr Dato: 31. august 2018 Fornyelse af tilladelse til markvanding DGU nr. 114.2053 Dato: 31. august 2018 Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding af indtil 33.000 m³ grundvand pr. år til markvanding af 22 ha, på ejendommen

Læs mere