BRUG TESTRESULTATERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG TESTRESULTATERNE"

Transkript

1 BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST

2 INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til læring 12 Skole-hjem-samarbejdet 14 Tværfagligt samarbejde og holddannelse 16 Tænk testene med i årsplanen 18 Hvordan kan ledelsen bruge testene? Det er godt at få dokumenteret mine erfaringer med eleverne og se, at det, man arbejder hen imod, er lykkedes. citat Jonas Petersen, dansklærer i 3. klasse Redaktion: Pædagogisk konsulent Margit Holm Nielsen, Skolestyrelsen, Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Serieredaktion og produktion: Werner Hedegaard, Undervisningsministeriet, Kommunikationssekretariatet Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Scanprint A/S Fotos: Colourbox.com 1. udgave, 1. oplag, februar 2011: stk. ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: Udgivet af Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen (Skolestyrelsen) NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Trykt af Scanprint A/S på miljøcertificeret papir med vegetabilske farver Printed in Denmark 2011 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Skolestyrelsen, Kontor for Afgangs prøver, Test og Evalueringer SIDE 2

3 OPFØLGNINGEN GØR FORSKELLEN De nationale test skal bruges til lærernes løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen som ét evalueringsværktøj blandt mange andre. Testene giver et øjebliksbillede af elevernes og klassens fagligt stærke og svage sider inden for visse faglige områder. Resultaterne kan bruges til at målrette undervisningen mod elevernes niveau, justere klassens eller elevernes mål og iværksætte yderligere evalueringer. Desuden kan resultaterne bruges som dokumentation og som grundlag for dialog med ledelse og forældre. Eleverne bliver ikke dygtigere af selve testen. Men de bliver dygtigere, hvis læreren kan bruge testresultaterne til at målrette undervisningen mod den enkelte elevs behov. I denne publikation giver Skolestyrelsen inspiration til lærere og skoleledere til at komme i gang med at bruge resultaterne fra de nationale test. En række eksempler giver konkrete bud på, hvordan testresultaterne bruges, og lærere og ledere fortæller om de erfaringer, de allerede har gjort sig med brugen af testresultaterne. Eksemplerne er til inspiration. I sidste ende er det læreren, der vurderer hver enkelt elevs testresultater, og som har bedst viden om, hvordan der skal følges op. Skolestyrelsen har også udgivet publikationer, der giver råd om, hvordan læreren forbereder og gennemfører testene. Publikationerne kan findes på Vi håber i Skolestyrelsen, at I får glæde af de nationale test. forord De nationale test gennemføres obligatorisk fra 2. klasse til 8. klasse i fagene matematik, engelsk, geografi, biologi, fysik/kemi og dansk, læsning Fag og klassetrin Dansk, læsning x x x x Matematik x x Engelsk Geografi Biologi Fysik/kemi x x x x SIDE 3

4 TESTENS INDHOLD Tre test i én De nationale test afprøver for hvert fag elevernes færdigheder inden for tre profilområder. Når testene er gennemført, kan læreren aflæse resultater for hvert enkelt profilområde. Dermed er der reelt tre test i én. I testsystemet vises elevernes resultater på tre forskellige måder. Her findes mange oplysninger, som læreren kan bruge til at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Tester kun en del af trinmålene Vær opmærksom på, at nogle trinmål ikke kan testes med de nationale test. Testene kan derfor ikke stå alene, når læreren evaluerer klassen i forhold til fagenes trinmål. Det gælder særligt de sider af trinmålene, hvor eleven for eksempel skal eksperimentere, samarbejde eller begrunde. Der er desuden stor forskel fra fag til fag. For eksempel berører testen i dansk, læsning kun få trinmål i faget dansk. Jeg lærer noget om den enkelte elev, som ellers kan være svært at få med, når man har 25 elever. Det giver en bedre dialog med eleven, hvor man kan tage fat i elevens succeser og give noget konkret anerkendelse, som kan være med til at sætte gang i en positiv spiral. Nu kan vi tale sammen ud fra resultaterne og sætte fokus og opmærksomhed på, hvordan eleven kan lære mere og bedre. citat Elzebeth Wøhlk, fysik/kemilærer i 8. klasse SIDE 4

5 Oversigt over, hvilke faglige områder der testes Fag/klasse Profilområde 1 Profilområde 2 Profilområde 3 Dansk, læsning 2., 4., 6. og 8. klasse Sprogforståelse Elevernes ordkendskab og kendskab til faste vendinger. Afkodning Elevernes færdigheder i at identificere skrevne ord og bogstaver. Afkodning er modsat sprogforståelsen noget specifikt for læsning. Tekstforståelse Elevernes forståelse af skrevne tekster. Matematik, 3. og 6. klasse Tal og algebra Dels elevernes viden om hele tal, decimaltal og brøker, dels færdigheder i at løse problemer ved hjælp af de fire regnearter. Geometri Elevernes viden om forskellige figurer og deres egenskaber. Matematik i anvendelse Elevernes færdigheder i at bruge matematik i forskellige praktiske sammenhænge. Fysik/kemi, 8. klasse Energi og energiomsætning Elevernes viden om energiressourcer, energiforsyning og miljøforhold, der knytter sig til energiproduktion og -forbrug. Fænomener, stoffer og materialer Elevernes viden om stoffers opbygning og egenskaber, for eksempel surhedsgrad, og om fænomener, som for eksempel knytter sig til lys, lyd, luft, elektricitet og radioaktivitet. Anvendelser og perspektiver Elevernes viden om, hvordan fysisk og kemisk kendskab bruges i dagligdagen, og hvordan viden om fysik og kemi har forandret vores syn på verden. Engelsk, 7. klasse Læsning Elevernes evne til at forstå indhold, finde specifik information og uddrage konklusioner fra forskellige former for engelske tekster. Ordforråd Elevernes viden om ord, stavemåder og færdigheder i at bruge et hensigtsmæssigt ordforråd på engelsk. Sprog og sprogbrug Elevernes viden om og færdigheder i at bruge almindelige sproglige vendinger og centrale grammatiske områder på engelsk. Geografi, 8. klasse Naturgrundlaget Elevernes viden om naturforhold, for eksempel klima, landskab og dannelsen af dem. Kulturgeografi Elevernes viden om forskellige menneskeskabte forhold, for eksempel befolkningsudvikling og økonomisk udvikling. At bruge geografien Elevernes viden om menneskets indflydelse på og udnyttelse af naturen. Biologi, 8. klasse Den levende organisme Elevernes viden om cellers opbygning og funktion og planters, dyrs og menneskers formering og livscyklus. Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser Elevernes viden om forskellige organismers livsbetingelser, fødekæder og økosystemer. At bruge biologien Elevernes viden om den biologiske baggrund for fødevareproduktion, sundhedsproblemer og viden om naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Dansk som andetsprog, 5. og 7. klasse Ordforråd Elevernes viden om ord, stavemåder og færdigheder i at bruge et hensigtsmæssigt ordforråd. Sprog og sprogbrug Elevernes viden om og færdigheder i at bruge almindelige sproglige vendinger og centrale grammatiske områder på dansk. Læseforståelse Elevernes evne til at forstå indhold, finde specifik information og uddrage konklusioner fra forskellige former for tekster. SIDE 5

6 HVORDAN KAN RESULTATERNE LÆSES? Testresultater over klassen i et søjlediagram. Matematik 3. klasse Elever Tal og algebra Elever Geometri Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Elever Matematik i anvendelse Elever Samlet vurdering Elevgruppens resultat Landsgennemsnit Elevgruppens resultat Landsgennemsnit 1 Klassens samlede resultater Undersøg først klassens resultater i søjlediagrammet. Det viser, hvor klassen ligger i de tre profilområder sammenlignet med fordelingen på landsplan. Læreren kan her undersøge: Hvordan ser klassens profil ud? Har klassen mange elever i henholdsvis top og bund? Er der markante forskelle på profilområder? Et eksempel på opfølgning på et testresultat i matematik 3. klasse Efter gennemførelsen af en test i matematik i 3. klasse gennemgår læreren klassens testresultater. Søjlediagrammet ovenfor viser, at der er forskel på, hvordan eleverne for deler sig i de tre profilområder. I profilområdet matematik i anvendelse er der stor spredning mellem eleverne. Der er kun få elever i midten, men til gengæld mange elever, der har fået resultater klart over gennemsnittet, og mange elever med resultater klart under gennemsnittet. En fordeling som denne kan give anledning til overvejelser om yderligere undervisningsdifferentiering, så både fagligt stærke og fagligt svage elever får udfordringer, der passer til deres faglige niveau....> SIDE 6

7 Testresultater over klassen i tabelform. Matematik 3. klasse Navn Tal og algebra Geometri Matematik i anvendelse Samlet vurdering Status Peter Gennemført Mads Gennemført Ahmed Gennemført Kim Gennemført Daniel Gennemført Lise Gennemført Marie Gennemført Pernille Gennemført Henrik Gennemført Erkan Gennemført Kristian Gennemført Jasper Gennemført Tobias Gennemført Cecilie Gennemført Karen Gennemført Anne Gennemført Mie Gennemført Majken Gennemført Sille Gennemført Anja Gennemført Klassegennemsnit De enkelte elevers resultater Kig herefter på elevernes testresultater i tabelform. Læreren kan i tabellen danne sig et overblik over, hvordan hver enkelt elev har klaret sig på en skala fra Læreren kan sortere resultaterne ved at klikke på profilområdet øverst i kolonnen. På den måde fremkommer resultaterne for de tre profilområder hver for sig. Læreren kan undersøge: Hvordan hver enkelt elev har klaret testene. Om der er elever, der har klaret sig bedre eller dårligere end forventet på de tre profilområder. Sammenhæng mellem resultatskalaerne Elevresultat 1-5 Resultat En del under gennemsnittet Under gennemsnittet Gennemsnittet Over gennemsnittet En del over gennemsnittet I klassens resultater i tabelform får læreren et billede af hver enkelt elevs resultater. Tabellen kan sorteres efter score, så den giver et overblik over, hvilke elever der ligger i henholdsvis top og bund. Ved at sortere på profilområder fremstår de tre områder, som testen tester, hver for sig, så læreren kan se nærmere på matematik i anvendelse. I eksemplet ovenfor har Anne fået gode resultater måske også overraskende gode resultater, i forhold til hvad læreren har forventet. Måske markerer Anne sig ikke ofte i timerne, og læreren har vurderet hende som en middelgod elev. Læreren kan i det tilfælde bruge Annes resultater i alle tre profilområder til at overveje, om Anne kan udfordres mere, end hun bliver i dag. Tabellen viser også, at Mads har fået et godt resultat i tal og algebra, men et noget dårligere resultat i matematik i anvendelse. Den store forskel på Mads resultater i profilområderne kan gøre det relevant for læreren at se de mere detaljerede oplysninger om Mads resultater og testforløb....> SIDE 7

8 Detaljerede resultater for en enkelt elev. Sorteret efter profilområde Spørgsmål Profilområde Opgaveemne Score Sværhed Testopgaver Tal og algebra Addition eller subtraktion F Se opgave 25 Tal og algebra Multiplikation eller division R,B Se opgave 27 Tal og algebra Decimaltal F Se opgave 28 Tal og algebra 10-talssystemet F Se opgave 29 Tal og algebra Multiplikation eller division R,F Se opgave 2 Geometri Tegnemetoder F Se opgave 5 Geometri Tegnemetoder R Se opgave 8 Geometri Måling F Se opgave 11 Geometri Tegnemetoder R Se opgave 14 Geometri Måling F Se opgave 17 Geometri Plangeometri R,F Se opgave 30 Geometri Symmetri R Se opgave 3 Matematik i anvendelse Regningsarter F Se opgave 6 Matematik i anvendelse Hverdagstal R Se opgave 9 Matematik i anvendelse Hverdagstal R Se opgave 12 Matematik i anvendelse Hverdagstal F Se opgave 15 Matematik i anvendelse Hverdagstal F Se opgave 18 Matematik i anvendelse Hverdagstal R Se opgave 20 Matematik i anvendelse Regningsarter F Se opgave 22 Matematik i anvendelse Regningsarter F Se opgave 24 Matematik i anvendelse Regningsarter R Se opgave 26 Matematik i anvendelse Hverdagstal F Se opgave 31 Matematik i anvendelse Hverdagstal F Se opgave 3 Detaljerede resultater for enkelte elever Hvis enkelte elevers testresultater ikke er som forventet, kan læreren se på disse elevers resultater i detaljer. Klik på en af overskrifterne Profilområde, Opgaveemne, Score eller Sværhed for at analysere forskellige aspekter af elevernes testresultater og se efter overraskelser i den måde, eleverne fordeles på i de forskellige sorteringer. Ved at klikke på nogle af de opgaver, som Mads har svaret forkert på i matematik i anvendelse, kan læreren se, at opgaverne indeholder en del tekst. På den baggrund kan læreren have en tese om, at det måske er den faglige læsning, der kan være et problem for Mads. En samtale med Mads kan muligvis bekræfte tesen. Læreren kan også vælge at tale med dansklæreren om Mads testresultat i læsning, for at se om de samme problemer gør sig gældende der....> SIDE 8

9 Testopgave i matematik 3. klasse Tid Skoleskema for 3.a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8:05-8:50 Idræt Dansk Matematik Engelsk 8:50-9:35 Idræt Dansk Matematik Engelsk 10:00-10:45 Matematik Matematik Dansk/Matematik Dansk/NT Historie 10:45-11:30 Dansk Matematik Dansk/Matematik Dansk/NT Klassens tid 12:15-13:00 Dansk Billedkunst Svømning/Kristendom Dansk Musik 13:00-13:45 Dansk Billedkunst Svømning/Kristendom Dansk Musik 13:45-14:30 Hvornår møder 3.a om tirsdagen? Sæt et x Klokken 8:05 Klokken 9:35 Klokken 10:00 Klokken 10:45 Svar/gå videre 4 Testopgaverne Kig eventuelt på enkelte opgaver for at se, hvordan opgaven er formuleret. Vær dog opmærksom på, at man sjældent kan drage konklusioner på baggrund af enkelte opgaver eller opgaveemner. Hvis samtalerne med Mads og dansklæreren understøtter lærerens tese, kan det give anledning til at få en snak med læsevejlederen og dansklæreren for at få sat fokus på den faglige læsning og tale om mulige redskaber til forbedring af dette område i matematik og måske også i andre fag. Læreren kan også gøre sig overvejelser om, hvordan Mads forældre kan støtte den faglige læsning ved at give dem ideer til at tale om matematik, når de for eksempel er ude at handle. SIDE 9

10 FRA TESTRESULTAT TIL LÆRING Med testresultaterne er det blevet nemmere for mig at målrette undervisningsforløbene i klassen og opstille læringsmål for enkelte elever eller grupper af elever, fordi jeg har fået et indgående kendskab til deres niveau. citater Jeg får nemt og bekvemt en masse data, som jeg specifikt kan bruge til at se, hvordan en elev eksempelvis har klaret spørgsmål om syrer og baser. Det giver et godt øjebliksbillede af mine elevers niveau, som jeg kan bruge i min planlægning. Eleverne lærer jo på forskellige måder og i forskellig hastighed, så hvis alle undervises på samme måde, sker der en skævvridning i klassen og det kan jeg nu nemmere undgå. Elzebeth Wøhlk, fysik/kemilærer i 8. klasse Formålet med de nationale test er at give læreren viden om elevernes faglige niveau, så undervisningen kan indrettes efter den enkelte elevs styrker og svagheder. Samtalen med eleven Læreren skal formidle resultaterne af testene mundtligt til eleverne. De opfølgende samtaler kan bidrage til at af- eller bekræfte lærerens vurdering af elevernes udbytte af undervisningen. Og samtidig kan samtalerne være udgangspunkt for en dialog om elevernes fagligt stærke og svage sider og heraf en eventuel justering af læringsmål. Hvis en elev har markant lav eller ujævn score, er det en god idé, hvis læreren i samtalen har fokus på elevens forståelse af de profilområder, som testene tester. Lad eleven forklare med egne ord, hvad hun eller han havde nemmest eller sværest ved under testene. Læringsmål og testresultater Ligesom læreren har mål for sin undervisning, kan testresultaterne bidrage til, at hver elev formulerer et mål, der kan være en ledetråd for elevens læring. Læringsmålene skal være konkrete, så eleven opfatter dem som meningsfulde og relevante. Her er et forslag til en fremgangsmåde: Lad eleverne formulere egne læringsmål med udgangspunkt i samtalen om testresultaterne. Hjælp eleverne til at beskrive, hvad de kan og endnu ikke kan. Et eksempel på læringsmål formuleret på baggrund af et testresultat Mads har taget testen i matematik i 3. klasse. Mads og læreren formulerer sammen læringsmål, som Mads skal have fokus på det næste stykke tid. Læringsmålene tager udgangspunkt i profilområdet matematik i anvendelse, som var det profilområde, som Mads havde klaret sig dårligst i....> SIDE 10

11 Jeg har brugt testresultaterne til at få øjnene op for de forskellige måder, som mine elever arbejder på. Jeg har en elev, som har haft en ret lav faglig præstation i rapporterne, men som fik en overraskende god score i testen. Så testen har været en god evalueringsform for ham, fordi han ikke behøver at formulere sig skriftligt. Siden har jeg gjort det valgfrit, om eleverne vil fremlægge mundtligt eller skriftligt, og det gør, at jeg får meget mere ud af ham. Geografi- og biologilærer i 8. klasse Hjælp eleverne til at fastholde målene ved at formulere dem skriftligt og aftal, hvordan der skal følges op på dem. Undervisningsdifferentiering Testresultaterne kan være en kilde til valg af indhold i fremtidig undervisning, fordi det giver læreren information om elevernes faglige styrker og svagheder. Ved at tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger vil eleverne med større sandsynlighed engagere sig i arbejdet. Læreren kan for eksempel overveje, om eleverne bedst udnytter deres ressourcer gennem klasseundervisning, hvor eleverne kan spørge og udtale sig, drøftelser i mindre grupper med tilbagemelding til plenum eller individuelt arbejde med efterfølgende fælles opsamling. Hvis resultaterne for klassen ligger mere spredt end forventet, kan læreren overveje, om yderligere differentiering af undervisningen skal iværksættes, så undervisningen tilpasses elevgruppens forskellighed. Mine mål er: Når jeg løser opgaver, vil jeg blive bedre til at fortælle min sidekammerat, hvorfor jeg skal lægge sammen eller trække fra, gange eller dele. Jeg vil gerne blive bedre til at fortælle og tegne regnehistorier, hvor jeg både lægger sammen og ganger. Jeg vil gerne øve mig på fire ting, når jeg løser en tekstopgave: 1. Spørge om de ord, jeg ikke forstår 2. Finde ud af, hvad jeg får at vide i teksten og på billederne 3. Forstå spørgsmålet 4. Finde et svar. SIDE 11

12 SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET Forældrene skal have elevens resultater af de nationale test udleveret på skrift. Resultaterne udskrives fra testsystemet og kan eventuelt sendes hjem til forældrene sammen med elevplanen før skolehjem-samtalen. Skole-hjem-samtalen Testresultaterne kan være udgangspunkt for en dialog med forældre om læringsmål for den enkelte elev. Hvis samtalen ligger i efteråret, og en test er taget i foråret, kan læreren også fortælle om den udvikling, der er sket siden testen. Forældrene kan støtte deres barns faglige udvikling på mange måder, og læreren kan give forældrene ideer til, hvordan det kan gribes an. Alt efter hvor testen viser, at elevens styrker og svagheder findes, kan læreren eksemplificere, hvad der kan arbejdes med. Elevplaner Elevplanen skal indeholde lærernes løbende evalue ring af, hvordan eleven klarer sig i skolen, og kan indeholde planer for, hvordan forældrene kan medvirke til, at eleven når de opstillede mål. Elevplanen skal indeholde oplysninger om, hvordan der følges op på resultaterne af de nationale test. Der er krav om, at lærernes opfølgning på de nationale test skal skrives ind i elevplanen, men selve resultaterne af de nationale test er fortrolige og må derfor ikke skrives direkte ind. Den skriftlige tilbagemelding til forældrene om barnets testresultater kan lægges ind i elevplanen, umiddelbart før elevplanen udleveres til forældrene. De nationale test er ét evalueringsværktøj blandt mange, så i elevplanen vil de nationale test kun fylde en lille del. Find inspiration til andre evalueringsværktøjer på skolestyrelsen.dk. Før testene Det kan være en god idé inden testen at informere elever og forældre om testene og deres formål. Fortæl, hvad testresultaterne måler, og hvordan de kan bruges over for klassen og den enkelte elev. Forældrene kan blive orienteret i et nyhedsbrev eller på det første forældremøde. Her kan læreren vælge at bruge Skolestyrelsens præsentation til at fortælle forældrene om de nationale test. Præsentationen findes på skolestyrelsen.dk. Jeg lagde skole-hjem-samtalen efter testen, så jeg kunne bruge den til at give et billede af elevernes arbejde. En af eleverne havde et resultat klart under middel i et profilområde. Testens resultat var egentlig ikke overraskende for mig det var det derimod for forældrene. Med udgangspunkt i testen fortalte jeg forældrene, hvordan de kunne øve læsefærdigheder med deres barn. Jeg oplevede, at testresultatet hjalp forældrene til at indse, at deres barn havde brug for deres støtte på det specifikke område. Det har nok virket særligt overbevisende, fordi færdighederne er målt af en test, som dokumenterer elevens faglige niveau og bekræfter min fornemmelse. Dansklærer i 3. klasse SIDE 12

13 Jeg planlægger at bruge testresultaterne ret konkret, for ved hjælp af dem kan jeg dele klassen op i hold, så de, der har behov for det, kan få støtte til at forbedre deres læsning. Når jeg ser på resultaterne for de specifikke profilområder, kan jeg se præcis, i hvilke fagområder klassen har brug for mere øvelse. Og så kan jeg sætte målrettet ind med min undervisning. Lene Rasmussen, engelsklærer og undervisningsvejleder citater SIDE 13

14 TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE OG HOLDDANNELSE Læreren må gerne tale med sin kollega, en faglig vejleder og skolelederen om elevers testresultater, hvis det har et pædagogisk formål. Og det kan være en god idé at søge sparring hos skolens ressourcepersoner. Tværfagligt samarbejde om enkelte elever Læsevejlederen eller matematikvejlederen kan hjælpe med at fortolke og give inspiration til, hvordan testresultaterne kan bruges. Hvis læreren har behov for at drøfte enkelte elevers præstationer med læsevejlederen, kan læsevejlederen få rettigheder af skolelederen til at se elevernes testresultater. Hvis et klasseteam i en periode ønsker at gøre en ekstra indsats i forhold til en eller flere elever, kan teamet få adgang til at se alle testresultater for eleven eller gruppen af elever. Testene som afsæt til holddannelse Ofte er der flere klassetrins forskel på de fagligt stærkeste og svageste elever i klassen. Hvis resultaterne af testen viser, at dele af klassen ligger markant lavere eller højere i et profilområde end andre, kan det inspirere til over vejelser om holddannelse. Holdene kan gå på tværs af forskellige klasser eller sættes sammen inden for den enkelte klasse. For eksempel kan en lærer i matematik i en periode efter testen tilrettelægge undervisningen i forskellige værksteder, hvor indholdet varieres, så eleverne kan udvikle de områder, hvor deres testresultater har vist behov for det. Analysér gruppers resultater i testsystemet Læreren kan i testsystemet oprette grupper inden for en klasse ud fra for eksempel de grupper, som eleverne har arbejdet i. På den måde kan læreren se, hvordan resultaterne fordeler sig i forhold til de konkrete elevgrupper. For eksempel kan et hold have brug for at træne det engelske ordforråd, fordi elevernes testresultater her var under middel. Et andet hold har måske haft særdeles gode resultater i profilområdet sprog og sprogbrug, og læreren kan derfor overveje, hvordan han kan udfordre disse elever mere. Læreren kan på baggrund af analysen af testresultaterne og dannelse af nye elevgrupper i testsystemet danne nye hold eller justere på de eksisterende hold, eleverne arbejder i. Specialundervisning Testresultaterne er ofte ikke i sig selv nok til at afgøre, om der er behov for specialundervisning. Hvis en elev ligger markant under middel, kan det i enkelte tilfælde føre til opfølgning i form af andre test eller en undersøgende samtale for at afklare elevens læringspotentiale. Testen fungerer som en meget konkret indikator for, hvilke emner der kan bruge mere behandling i undervisningen. Eksempelvis kunne jeg ved hjælp af testen se, at min klasse lå lavt i kulturgeografi, og derfor lægger jeg nu større vægt på netop det felt i min undervisning. Geografi- og biologilærer i 8. klasse Når jeg skal have nye klasser, hjælper testene mig til at danne mig et overblik over elevernes faglige styrker og udfordringer. Lene Rasmussen, engelsklærer og undervisningsvejleder SIDE 14

15 Jeg har brugt testen til at se på, hvilke elever der har problemer med forskellige faglige områder for eksempel sprogforståelse. Så har jeg lavet små kurser med forskellige opgaver ud fra resultaterne. Lilly Kindtler, dansklærer i 4. klasse citater SIDE 15

16 TÆNK TESTENE MED I ÅRSPLANEN En årsplan kan være med til at skabe overblik over det faglige og tværfaglige indhold i skoleåret. Resultaterne af testene kan være en hjælp for læreren til at justere og fokusere planlægningen. Før skoleåret begynder, er det en god idé at tænke de nationale test med i årsplanlægningen sammen med lærerteamet. Lærerteamet kan for eksempel overveje: hvornår det bedst passer at gennemføre de obligatoriske test om de vil gøre brug af muligheden for at tage testene på frivillig basis hvornår og hvordan elever og forældre skal orienteres om testresultaterne hvornår skole-hjem-samtalerne afholdes, og hvordan orienteringen om opfølgningen på testresultaterne kan inddrages, hvis samtalerne ligger måneder efter, at testene er gennemført. Gentag testene og følg den faglige udvikling Læreren kan vælge at følge op på testresultaterne ved at gentage testene og på den måde følge klassens eller elevens faglige udvikling. Her vil resultaterne af testene være direkte sammenlignelige. Hver elev kan tage en test tre gange på det klassetrin, testen er udviklet til, og på trinnet over og under. Hvis en klasse har taget en obligatorisk test i matematik i 3. klasse, kan klassen tage testen igen i efteråret, hvor eleverne går i 4. klasse. På den måde kan elevernes udvikling ses. Du finder mere information om de nationale test på Skolestyrelsens hjemmeside citat Jeg lader eleverne tage den frivillige test først og derefter den obligatoriske. Det betyder, at jeg kan se på, hvordan eleverne udvikler sig, og på den måde bruge testen som et løbende evalueringsredskab og ikke bare en test. Lene Rasmussen, engelsklærer og undervisningsvejleder SIDE 16

17 Periode Emne Faglige mål Evaluering Uge Sære historier Hønsepigen af Bent Haller At læse en roman og få større forståelse for den genre At samtale om bogen ud fra umiddelbar oplevelse At kunne redegøre for hovedindhold, tid og sted At skrive nøgleord/notater og resumere ud fra disse At beskrive romanens personer, miljø og tema Lærerlogbog Nationale test anvendes frivilligt Førmåling af elevernes læseniveau Uge Julehistorier Kalligrafi Uge 1 Dronningens nytårstale og elevtaler Målet med den frivillige test er at opnå viden om elevernes faglige niveau i læsning, som skal bruges til at forberede læseforløb i uge 5-6 At fortsætte træningen af håndskriften ved at skrive julekort og gavekort At vurdere og producere taler Forberede undredage Holde nytårstale til klassen Uge 2 Undredage At eleverne finder svar på deres undrespørgsmål At eleverne bliver forberedt til projektopgaven Fremlæggelse og feedback Uge 3-4 Journalistik At eleverne får en begyndende forståelse for artiklers særlige kendetegn At eleverne selv kan skrive artikler At kunne omskrive anden tekst til en artikel Vægavis Uge 5-6 Læseforløb med 6.a og 6.c med fokus på læseforståelse. Kende til og benytte forskellige læseforståelsesstrategier før, under og efter læsning Benytte forskellige læseteknikker afhængigt af læseformål Opnå bedre oplæsningsfærdigheder Kende til genrernes funktion og genrernes forskellighed Læselogbog Oplæsning Produktion af tekster med anvendelse af genretræk Uge 7 Ferie Etablering af læsebånd, som indleder hver dag i disse uger og fastholdes indtil sommerferien, så hver elev læser hver morgen Uge 8-9 Digte Ved praktikanter De nationale test (for at se resultatet af elevernes læsefaglige udvikling siden den frivillige test i uge 49) Uge 10 UEA Skole-hjem-samtaler At påbegynde arbejdet med uddannelsesbogen SIDE 17

18 HVORDAN KAN LEDELSEN BRUGE TESTENE? Testresultaterne til skoleledelsen indeholder de samme testresultater for klasserne, som lærerne får, men også mere overordnede oplysninger, som kan indgå i evalueringen af skolen som helhed. Ledelsen kan bruge de nationale test til at få overblik over skolens og klassernes faglige niveau på de områder, der indgår i testen. Desuden viser testsystemet en oversigt over, hvor mange elever der har gennemført en test eller er fritaget. Herudover kan lederen bruge testresultaterne som grundlag for pædagogisk sparring med lærerne om undervisningen som grundlag for feedback til læreren om elevernes resultater som grundlag for observation af undervisning i klasseværelserne til udvikling af skolens pædagogiske og faglige mål som grundlag for samtaler med forældre. Tabellen over resultaterne for en klasses elever kan være udgangspunkt for dialog mellem skoleleder og lærer, fordi begge har adgang til den samme resultatvisning. Hvis der er resultater, der ikke er som forventet, kan lederen gå i dialog med læreren om hans eller hendes egne forventninger til resultaterne og eventuelt drøfte en passende indsats og opfølgning. De gennemsnitlige resultater for elever og klasser kan bruges i ledelsens interne evaluering af skolens undervisning. Herudover kan resultaterne også indgå i dialogen med skolens bestyrelse og kommunen om skolens faglige mål. Testresultaterne har givet mig et godt værktøj til de forskellige samtaler, som vi har mellem ledere og lærere på vores skole. Før i tiden havde jeg samtaler med lærerstaben, som handlede meget om, hvad jeg syntes, troede og mente. Med testen har jeg et godt samtaleredskab, som giver mig håndgribelige data at tale ud fra. Nu kan jeg give dokumenteret ros og sparre med lærerne om elementer, der måske ikke fungerer så godt, og det skaber refleksion. Jeg synes absolut, at testene har en mission. De er et godt pædagogisk redskab, der giver mig muligheder som leder, som jeg ikke havde før. Når jeg sammen med den enkelte lærer har haft kig på et barn, der har lidt faglige problemer, har nogle lærere førhen følt, at det var lige lovlig kontrollerende fra min side. Med testen kan vi nu håndtere følsomme emner og problematikker på en mere professionel måde, og det er lærerne tilfredse med. Rene Glud Jensen, skoleleder SIDE 18

19 I mit lederarbejde har jeg fundet mange anvendelsesmuligheder for de nationale test og deres resultater. Vi bruger dem aktivt, og det giver os nogle opmærksomhedspunkter, som vi måske ikke havde førhen. Jeg bruger dem for eksempel, når vi vurderer behovet for ekstra ressourcer fra kompetencecentre og i mine MU-samtaler. Det handler om at tænke testene ind, så de bliver en gevinst for samarbejdet mellem lærere og ledere. Grethe Andersen, skoleleder citater SIDE 19

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I MATEMATIK De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE

NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE NATIONAL TEST BIOLOGI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I BIOLOGI Den nationale test i biologi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for centrale

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE Inspiration og vejledning Testen i fysik/kemi Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I ENGELSK Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE

NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE NATIONAL TEST ENGELSK 7. KLASSE am ou are e, she, it is Inspiration og vejledning Testen i engelsk Den nationale test i engelsk er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 7. klasse

Læs mere

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE

NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE NATIONAL TEST FYSIK/KEMI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I FYSIK/KEMI Den nationale test i fysik/kemi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1

De frivillige nationale test i dansk som andetsprog. 5. og 7. klasse. De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 5. og 7. klasse De frivillige nationale test i dansk som andetsprog 1 2 De frivillige nationale test i dansk som andetsprog De frivillige nationale test

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test

Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Lærernes anvendelse af resultaterne fra de nationale test Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i forbindelse med testrunden 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at få indblik i lærernes

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1

Brug testresultaterne. - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik. Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater i matematik Titel 1 Brug testresultaterne - inspiration til brug af de nye kriteriebaserede testresultater Matematik

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE

NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE NATIONAL TEST GEOGRAFI 8. KLASSE INSPIRATION OG VEJLEDNING TESTEN I GEOGRAFI Den nationale test i geografi er en it-baseret test, der tegner et billede af, hvad elever i 8. klasse kan og ved inden for

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med LÆSEVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for elever med. høretab. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for elever med høretab udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til kommuner. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til kommuner Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 De nationale test er et supplement 6 Fag og klassetrin for obligatoriske test

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2014/2015 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Indhold Om vejledningen... 4 Kort om testene... 5 Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Læs mere

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2015/2016

UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2015/2016 UNDERVISNINGSEVALUERING GLAMSBJERG EFTERSKOLE 2015/2016 Gitte Jørgensen Indhold: Krav til evaluering Rammer for evaluering Evalueringsplan Opfølgningsplan Evaluering af danskundervisningen Konklusion Krav

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til skoleledere. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til skoleledere Januar 2017 Titel 1 Indhold Læsevejledning 5 Bag om de nationale test 6 Formålet med de nationale test 6 Disse områder tester de nationale test 6

Læs mere

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner

Den socioøkonomiske reference. for resultaterne AF de nationale test. en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne AF de nationale test en vejledning til skoleledere og kommuner Den socioøkonomiske reference for resultaterne af de nationale test Alle elever i folkeskolen

Læs mere

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser

ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser De nationale test for elever med ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder

generelle indlæringsvanskeligheder De nationale test for elever med generelle indlæringsvanskeligheder udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre

Læs mere

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration

De nationale test for. Svagsynede elever. udfordringer, anbefalinger og inspiration De nationale test for Svagsynede elever udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3 Anbefalinger 4 Forbered elever og forældre før testen 4 Støt eleverne

Læs mere

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Langmarkskolen Horsens Mangfoldig elevgruppe - ca. 455 børn 25 forskellig nationaliteter Største grupper af børn kommer fra Bosnien,

Læs mere

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER De nationale test for elever med FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for kommuner Indledning Teststatus Testresultater Årsresultater version 1 (januar 2015) Test og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Nationale test et eksperiment til mere end 50 millioner

Nationale test et eksperiment til mere end 50 millioner 69 Nationale test et eksperiment til mere end 50 millioner Sebastian Horst, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract De nationale test i folkeskolen er nu snart klar til brug.

Læs mere

Status medio april 2007 vedrørende projektet til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen

Status medio april 2007 vedrørende projektet til fremme af evalueringskulturen i folkeskolen Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 315 Offentligt Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

KORNING SKOLE. Vejledning. Brug af elevplaner JD 2012 WWW. K O R N I N G - S K O L E. DK

KORNING SKOLE. Vejledning. Brug af elevplaner JD 2012 WWW. K O R N I N G - S K O L E. DK KORNING SKOLE Vejledning Brug af elevplaner JD 2012 2012 WWW. K O R N I N G - S K O L E. DK Indhold Forord... 5 Elevplanansvarlig 0. klasse... 6 Elevoplysninger... 6 Fakta... 6 Testresultater trivsel...

Læs mere

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet

Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Læringsplatform og elevens plan - En del af skole/hjem samarbejdet Indhold Læringsplatform og elevens plan i Ikast-Brande kommune... 2 Læringsplatformen MOMO... 2 Elevens plan:... 2 Elevplanen er et fælles

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Espergærdeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Espergærdeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Espergærdeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Forældre 17 Lærer 22 Elev 85 1 2.

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Kloden. Ringetider. -klar til folkeskolereformen

Kloden. Ringetider. -klar til folkeskolereformen Ringetider Kloden -klar til folkeskolereformen 1. time 8.00-8.45 2. time 8.45-9.30 Pause 3. time 10.00-10.45 4. time 10.45-11.30 Pause 5. time 12.00-12.45 6. time 12.45-13.30 Pause 7. time 13.45-14.30

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune.

Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Systematisk evaluering af Dansk, Matematik og Elevtrivsel i Struer Kommune. Styregruppen består af: Pia Weedfald Hansen (deltager i første møde) Bente Larsson, viceskoleleder Østre Skole René Stefansen,

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Forløb om undervisnings- differentiering. Introduktion

Forløb om undervisnings- differentiering. Introduktion Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Forløb om undervisnings- differentiering Introduktion . Introduktion Dette undervisningsforløb er udarbejdet til Programmet

Læs mere

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk

Nationale test. v. Marie Teglhus Møller. Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Nationale test v. Marie Teglhus Møller Slides er desværre uden eksempelopgaver, da disse ikke må udleveres. marie@eystein.dk Oplæg for dagen Hvad er en pædagogisk test? Hvilke krav stilles der til opgaverne

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N

Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Analyse af læring og trivsel - Kvalitetsanalyse 2017 T R Ø R Ø D S K O L E N Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsamling... 3 Status for pejlemærker for elevernes læring... 3 Status for pejlemærke om elevernes

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Orientering om implementering af Meebook

Orientering om implementering af Meebook Orientering om implementering af Meebook På skolerne i Esbjerg Kommune har vi fra skoleåret 2018-2019 valgt at anvende læringsplatformen Meebook. Tidligere har læringsplatformen Educa været andvendt. Som

Læs mere

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til undervisere på erhvervsuddannelserne. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb.

Læs mere

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1

Forside. Vejledning om de nationale test. til lærere i alle fag. Januar Titel 1 Forside Vejledning om de nationale test til lærere i alle fag Januar 2017 Titel 1 Indhold Forord og læsevejledning 5 Praktisk guide til at afvikle testene 6 Før testen 6 Tænk testene med i årsplanlægningen

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Kompasset. Ringetider. - klar til reformen KOMPASSET. udvikling trivsel. 1. time time Pause 3. time

Kompasset. Ringetider. - klar til reformen KOMPASSET. udvikling trivsel. 1. time time Pause 3. time udvikling trivsel Ringetider Kompasset - klar til reformen 1. time 8.00-8.45 2. time 8.45-9.30 Pause 3. time 10.00-10.45 faglighed KOMPASSET projekter 4. time 10.45-11.30 Pause 5. time 12.00-12.45 6. time

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017

Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning Privatskolen Nakskov april 2017 Evaluering af den samlede undervisning på Privatskolen er udført på følgende måde. 1. Lærerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål:

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Information til forældre Juni 2018

Information til forældre Juni 2018 Flauenskjold Skole Information til forældre Juni 2018 FLAUENSKJOLD SKOLE 1 Distrikt Hjallerup Flauenskjold udgør sammen med Klokkerholm og Hjallerup skoler distrikt Hjallerup. På ledelsessiden er der to

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014

Forenklede Fælles Mål. Aalborg 30. april 2014 Forenklede Fælles Mål Aalborg 30. april 2014 Hvorfor nye Fælles Mål? Formål med nye mål Målene bruges ikke tilstrækkeligt i dag Fælles Mål skal understøtte fokus på elevernes læringsudbytte ikke aktiviteter

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Evalueringskultur

Evalueringskultur Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Den kompetente læser

Den kompetente læser Læsning i alle fag Den kompetente læser En god læser søger bevidst at Få overblik over tekstens indhold før læsningen. Overveje, hvad han eller hun ved om emnet i forvejen. Overveje tekstens opbygning

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM. Velkommen til et spændende grundforløb

RØDKILDE GYMNASIUM. Velkommen til et spændende grundforløb Velkommen til et spændende grundforløb GRUNDFORLØBET PÅ RØDKILDE En pakke med udfordringer Sociale og faglige aktiviteter Obligatoriske evalueringssamtaler Undervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag,

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Notat. 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe. Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Notat. 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Notat 1 - Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. fe Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget. cc: [Navn(e)] Spørgsmål stillet i forbindelse med KB mødet 6. februar 2018 Spørgsmålene er stillet af

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Selvevaluering på Helsinge Realskole ( ): Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Evaluering af kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Formålet med kapitlet er at evaluere, hvordan skolen formulerer og justerer undervisningsmålene for skolens fag og fagområder.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere