Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning."

Transkript

1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning.

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål Periodisering Handlinger ved hver periodeafslutning Likvide konti Afstemning af systemkonti Systemkonti vedr. likviditet Fejlkonti, funktion Midlertidige konti, funktion Systemkonti, Funktion Debitor Kreditor, systemkonto xxxxx Intern afregning Andet Anlægsaktiver Direkte posteringer på hovedkonto Balancekonti generelt Handlinger ved halvårsafslutningen Handlinger ved årsafslutning Likvide konti vedr. selvejende institutioner Moms Afstemning af systemkonti Mellemregningskonti, funktion ( ) Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) Indregning af selskabers værdi (funktion Aktier og andelsbeviser m.v.) Kontrol af grænsesnit Afskrivninger og nedskrivninger af tilgodehavender Afskrivning af tilgodehavender Nedskrivning af tilgodehavender Side 2 af 2

3 1 Indledning og formål Denne instruks beskriver arbejdet med regnskabet i Københavns Kommune, både i årets løb og ved halvårs- og årsafslutningen. Med henblik på at sikre en ensartet regnskabspraksis og et løbende retvisende regnskab er der oplistet i instruksen, hvordan og hvor ofte regnskabets opgaver i tilknytning til periodelukning, halvårs- og årsafslutning skal finde sted. Intentionen med instruksen er dermed at skabe et overblik over de fælleskommunale kvalitetssikringsprocesser, som skal finde sted på baggrund af kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ og de underliggende fælleskommunale forretningsgange. Instruksen er baseret på fordelingen af opgaver mellem Koncernservice og forvaltningerne. Hvis der er indgået særskilt aftale om andre opgavefordelinger mellem forvaltningerne og Koncernservice, er det disse, der gælder. På denne baggrund beskrives her de løbende, månedlige og årlige handlinger, der sikrer en korrekt aflæggelse af regnskabet, og der henvises til regelgrundlaget og vejledninger. 2 Periodisering Regnskabet for en given periode i løbet af året eller for året som helhed kan kun levere konsistente, sammenlignelige tal, hvis der foretages en korrekt periodisering af registreringer. Københavns Kommune foretager periodisering ifølge transaktionsprincippet, hvilket indebærer, at udgifter henføres til den periode, hvor leveringen foregår eller arbejdet præsteres, mens indtægterne henføres til indtjeningsperioden. Dermed skal både indtægter og udgifter uanset betalingstidspunktet henføres til den periode, de vedrører. Hvis en udgift/indtægt kan henføres til flere perioder, fx ved regelmæssige betalinger som abonnementer o.l., følger driftspåvirkningen altid betalingstidspunktet, hvis der ikke er ganske særlige forhold, der betinger en anden periodisering. Generelt må der ikke ske indregning af udgifter i en periode, hvis der ikke er modtaget faktura, når perioden lukkes. Dette fraviges dog, hvis: Beløbet kan estimeres pålideligt, udgiften er væsentlig, og kontinuiteten i regnskabet (i forhold til tidligere perioder) bevares. Regelgrundlag: Bilag om bogføring Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel Bogføring Side 3 af 3

4 3 Handlinger ved hver periodeafslutning 3.1 Likvide konti Kasser skal dagligt tælles op og stemmes af med kasserapporten. Mindst en gang ugentligt og ved månedsafslutningen afsluttes kasserapporten, der umiddelbart herefter anvises og bogføres i kommunens økonomisystem. Forvaltningerne bør løbende og skal mindst ved månedsafslutningen afstemme alle likvide konti. Desuden skal afstemningerne logges på afstemningsloggen minimum hvert kvartal. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti; Bilag om Kassevirksomhed Vejledning: Fælles forretningsgang om afstemning af balancekonti 3.2 Afstemning af systemkonti Systemkontiene er primært oprettet til brug for automatiske posteringer genereret af KØR. I forbindelse med periodeafslutningerne skal systemkontiene i KØR stemmes af. Et samlet overblik findes på KORinfo. De specifikke krav til kontiene er de følgende: Systemkonti vedr. likviditet Saldoen på nedenstående systemkonti vedr. likviditet skal være 0,-, når en periode lukkes. I relation til afstemningerne skal forvaltningerne derfor ved hver periodeafslutning sikre sig at: systemkonto xxxxx (Manuelle checks mv.) og systemkonto xxxxx (ucrossede checks) er nulstillet ved månedsskiftet. Koncernservice foretager den overordnede afstemning af de centrale checkkonti. systemkonto xxxxx (Returneringer fra bank) opsamler returneringer fra banken, som er udtryk for manglende udbetaling til leverandører eller borgere. Kontoen skal være nulstillet. Kontoen anvendes, når kommunens bank ikke har kunnet udbetale til en borger eller leverandør. Ved periodeafslutningen skal disse fejl være korrigeret og saldoen være 0,-. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo, vedr. checks og vedr. returneringer fra bank Side 4 af 4

5 3.2.2 Fejlkonti, funktion Fagsystemer, der foretager posteringer i KØR, indeholder til tider posteringer, der ikke kan posteres korrekt i KØR (KØR-kontoen kan f.eks. være lukket, eller der er fejl i leverandør-stamdata). Saldoen på disse fejlkonti på funktion skal være 0,-, når en periode lukkes. Forvaltningerne skal derfor sikre sig, at følgende fejlkonti nulstilles: systemkonto xxxxx systemkonto xxxxx Fejlkonti nulstilles ved ompostering til de korrekte driftskonti. Det skal sikres, at der rettes i kilden til fejlens opståen. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Midlertidige konti, funktion Det er ikke tilladt at foretage manuelle posteringer på funktion Hvis forvaltningerne har foretaget manuelle posteringer på midlertidige driftskonti på funktion , skal disse posteringer tilbageføres. Koncernservice følger op på dette og kontakter forvaltningen såfremt der ikke er tilbageført.. Der er tale om følgende konti: Konto Øredifference ved e-faktura/indkøb Konto Udgifter fra Projekt Koncernservice nulstiller de maskinelt dannede posteringer ved regnskabsårets afslutning. Regelgrundlag: Vejledning: KORinfo, vedr. ørediff. og vedr. udgifter fra projekt Systemkonti, Funktion Funktion er en hjælpefunktion, der automatisk anvendes af KØR. KØR bruger standardkonto og til at balancere debet og kredit for den enkelte organisation, når der bogføres på tværs af organisationer. Funktionen skal derfor balancere for kommunen som helhed. Det er ikke tilladt at foretage manuelle bogføringen på kontiene. Side 5 af 5

6 Systemkontiene xxxxx (Mellemregning) og xxxxx (Mellemregnings-clearingskonto) kontrolleres månedligt af Koncernservice og fejl udposteres løbende. Vejledning: KORinfo Debitor KØR Debitor anvendes ved udstedelse af regninger, herunder indtægtsområder med momsregistreret virksomhed. Forvaltningerne skal løbende afstemme sine debitorer, og i forbindelse med periodeafslutningen skal forvaltningerne opgøre og specificere 1 samtlige debitorer. Dokumentation for debitortilgodehavender skal minimum logges kvartalsvist. Systemkonto xxxxx (manuelt registrerede Debitorindbetalinger), eventuelle saldi skal specificeres. Systemkonto xxxxx (Debitortilgodehavender, dvs. udsendte, men ikke betalte fakturaer), eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Ikke-fordelte indbetalinger) Ved periodens afslutning kan der henstå en saldo for transaktioner, der ikke er afsluttet. Eventuelle saldi skal specificeres. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Ikke-identificerede indbetalinger) Ved periodens afslutning kan der henstå en saldo for transaktioner, der ikke er afsluttet. Eventuelle saldi skal specificeres.. Der må ikke bogføres manuelt Systemkonto xxxxx (Afskrivninger til udpostering) skal være nulstillet og alle poster fordelt ud på de korrekte driftskonti. Koncernservice afstemmer denne konto. Systemkonto xxxxx (Clearing for meget indbetalt) skal nulstilles. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo, vedr. debitorindbetalinger, debitortilgodehavender, ikke-fordelte indbetalinger, ikke-identificierede indbetalinger, afskrevne tilgodehavender og clearing Kreditor, systemkonto xxxxx Forvaltningerne bør løbende gennemgå poster vedr. de kreditorer, der er oprettet men ikke udlignet, på systemkonto xxxxx I forbindelse med periodeafslutningen bør forvaltningen afstemme og dokumentere en eventuel saldo. Afstemning skal foretages og dokumentation logges minimum kvartalsvist. Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt, at saldoen på kontoen er specificeret forvaltningerne skal også foretage en vurdering af, om der ligger gamle fakturaer (tilbageholdte 1 Her gælder de almindelige regler for afstemning og specifikation af balanceposter Side 6 af 6

7 fakturaer) og kreditnotaer, der skal annulleres eller rettes, så de kan gå til betaling. Vær også opmærksom på, om der er fakturaer med en urealistisk lang betalingsfrist (betalingsdato langt ude i fremtiden). Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Intern afregning Afregninger mellem kommunens forvaltninger skal ske via intern afregning i KØR., medmindre afregningen vedrører momsregistreret virksomhed. Interne afregninger skal sendes løbende, dog senest den 25. i enhver måned, således at modtageren kan godkende afregningen, foretage afklaring af regningsforholdet og konteringen kan blive afsluttet inden for samme periode. Der må ikke være uafsluttede interne afregninger ved periodelukning af hensyn til korrekt periodisering (transaktionsprincippet). Regelgrundlag: Forretningsgang for intern afregning i KØR Vejledning: KORinfo 3.3 Andet Anlægsaktiver Det er forvaltningernes ansvar, at KØRs anlægsmodul løbende, men senest ved periodeafslutningen, er ajourført med tilgange, dvs. anlægsaktiver med en anskaffelsespris ex. moms på mindst kr. og en levetid påmindst et år, samt afgange, nedskrivninger, væsentlige varebeholdningsændringer, leasingbetalinger m.v.. Registreringerne i KØRs anlægsmodul danner grundlaget for Københavns Kommunes omkostningsbaserede regnskab. Regelgrundlag: OBR-regnskabspraksis Vejledning: Forretningsgang om aktivering Direkte posteringer på hovedkonto 9 Direkte posteringer på hovedkonto 9 må kun foretages med tilladelse fra Center for Økonomi & HR i Økonomiforvaltningen. Dette gælder dog ikke ved nedskrivning til forventet realisationsværdi ifm. årsafslutningen, som tilbageføres primo året efter. Forvaltningerne skal ved bogføringen sørge for at de direkte posteringer på hovedkonto 9 er i balance for den enkelte institution for at sikre overensstemmelse mellem aktiver og passiver. Side 7 af 7

8 3.3.3 Balancekonti generelt Når en periode er lukket, skal der i henhold til Kasse- og regnskabsregulativets Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti foreligge en afstemning og specifikation af saldiene på visse balancekonti. Frekvensen kan afhængigt af typen af balanceposten være mellem minimum månedligt og årligt, jf. bilaget vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti. I rammebilaget vedr. afstemning af balancekonti fremgår det, at dokumentationen for afstemning af balancekonti skal foretages i de i rammebilaget anførte skabeloner. Når en balancekonto er afstemt logges dette, og dokumentationen gemmes i afstemningsloggen i KØR under det aktuelle kontonummer. Undtagelsesvist kan dokumentation efter bestemmelserne i bilaget herom også opbevares fysisk. Vær opmærksom på, at afstemning af balancekonti er underlagt et ledelsestilsyn er beskrevet detaljeret i afsnit 5 i bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti. En oversigt over, hvem der har ansvaret for afstemning af hver enkelt balancekonti i kommunen kan findes i Discoverer. Af oversigten fremgår, om det er forvaltningen eller Koncernservice, der afstemmer den pågældende balancekonto. Herudover kan man finde vejledninger til brugen af afstemningsværktøjet på KORinfo. For yderligere information om afstemningsskabeloner, dokumentation og registrering i afstemningsloggen henvises der til kommunens Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti, Forretningsgang vedrørende afstemning og kvalitetssikring af balanceposter samt Vejledning omkring anvendelse af afstemningsloggen. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti, Forreningsgang vedr. afstemning Vejledning: Vejledning omkring anvendelse af afstemningsloggen 4 Handlinger ved halvårsafslutningen En ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra år Halvårsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og består af to elementer: Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni samt forventet årsregnskab. Ovenstående betyder, at alle transaktioner skal registreres nøjagtigt og snarest muligt efter de forhold, der ligger til grund for registreringerne foreligger. Vær opmærksom på korrekt periodisering, jfr. afsnit 2 Side 8 af 8

9 I forbindelse med halvårsafslutningen skal alle de handlinger omtalt i afsnit 2 og 3 foretages, da halvårsafslutninger ligeledes er at betragte som en periodelukning. De selvejende institutioners regnskabstal pr skal også indgå i halvårsregnskabet. Dette betyder, at regnskabstal for de selvejende institutioner, som ikke benytter KØR, skal medtages i halvårsregnskabet. Kommunens håndtering fremgår af en fælles forretningsgang herom. På baggrund af bestemmelserne i budget- og regnskabssystemet og for at sikre, at alle posteringer vedr. halvåret bliver medtaget i regnskabet, er der en almindelig supplementsperiode på 5 arbejdsdage efter den 30. juni. I perioden herefter vil der i den udvidede supplementsperiode være mulighed for at foretage væsentlige konteringer og indregning af de selvejende institutioners forbrug. Tidsfrister for registreringsfasen og oversigt over åbning og lukning af perioderne 06 og 07, vil blive fremsendt af Koncernservice til forvaltningernes regnskabsansvarlige. 5 Handlinger ved årsafslutning I forbindelse med årsafslutningen skal alle de handlingerne omtalt i afsnit 2, 3 og 5 foretages, da årsafslutningen ligeledes er en periodelukning. Derudover er der en yderligere en række specifikke handlinger, der skal foretages. Disse vil blive gennemgået i det følgende afsnit. 5.1 Likvide konti vedr. selvejende institutioner Likvide aktiver tilhørende selvejende institutioner skal være bogført på funktion Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst. Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel Moms Københavns Kommune har mange forskellige momstyper, hovedsageligt almindelig kommunal købsmoms og moms vedr. momsregistreret virksomhed.. Fælles for alle momstyper er, at de skal afstemmes og afregnes efter gældende regler fra bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet og SKAT. Opgave- og ansvarsfordelingen er: Økonomiforvaltningen opgør ved regnskabsafslutningen kommunens samlede købsmoms, hvilket vil sige den moms kommunen har betalt ved køb af varer og tjenesteydelser (systemkonto xxxxx samt xxxxx ). Forvaltningerne skal kunne forklare evt. manuelle finansposteringer på systemkonto xxxxx og xxxxx ved regnskabsaflæggelsen. Forvaltningerne (Koncernservice vil varetage denne opgave på vegne af de forvaltninger der har indgået aftale med Koncernservice om herom.) har ansvaret for at alle forskud bogført på art 5.9 Side 9 af 9

10 (selvejende institutioner, foreninger og klubber) ved regnskabsårets afslutning bliver udposteret til de respektive arter med henblik på korrekt afregning af kommunens købsmoms. Koncernservice opgør kommunens samlede huslejemoms ved regnskabsafslutningen. Koncernservice udposterer saldo på momsafrundingskonto xxxxx for kommunen som helhed. Forvaltningerne(Koncernservice vil varetage denne opgave på vegne af de forvaltninger der har indgået aftale med Koncernservice om herom.) afstemmer og afregner moms til SKAT for opgaver omfattet af registreret virksomhed (Systemkontiene xxxxx , xxxxx , xxxxx samt xxxxx (EUmoms)). Fondsmoms Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusionsordningen. Dette gælder tilsvarende for anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. (Tilskud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel). Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af tilskud tilbagebetales fra indtægtsbevillingen til momsrefusionsordningen. Forvaltninger, der har projekter, som er omfattet af reglerne for fondsmoms, hvor der skal foretages modregning i kommunens samlede købsmomsafregning, skal indrapportere projekterne til Koncernservice. Regelgrundlag: Budget og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.5 Artsinddelingen Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.6 Moms Vejledning: KORinfo Systemkonto KORinfo Systemkonto Afstemning af systemkonti Mellemregningskonti, funktion ( ) Inden udløbet af periode 12 skal posteringer på mellemregningskonti være afstemt og relevante poster udposteret til de korrekte driftskonti. Mellemregninger imellem forvaltningerne skal samtidig være afklaret og nulstillet. Beløb, der i henhold til konteringsreglerne skal overføres til efterfølgende regnskabsår, skal ikke udposteres. Dette kan være aktuelt for f.eks. indeholdt A-skat, registreret moms eller mellemregningsforhold med borgerne. Saldi, der ikke udposteres i regnskabsåret, skal specificeres og forklares i forbindelse med afstemningen af kontoen, og skal logges i afstemningsloggen. Side 10 af 10

11 Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 4.8 Konteringsregler for hovedkonto Særligt om fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn Fejlkonti og mellemregningskonti vedr. løn skal være udposteret til relevante løndriftskonti med udgangen af periode 12. Det vil sige, at saldi på kontiene skal modsvare KMD lønservices mellemregningsposteringer vedr. lønfejl. I periode 13 udligner Koncernservice saldi, der balancerer parvis mellem de 2 forskellige brugernumre. Regelgrundlag: Bilag om Afstemning af balancekonti Vejledning: KORinfo Vejledning om lønfejl 5.4 Andet Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Selvejende institutioner med driftsoverenskomst (der ikke anvender KØR) får typisk dækket deres driftsudgifter af kommunen i á conto beløb. Beløbene bogføres på standardkonto Beløbene skal nulstilles senest med udgangen af periode 12 - typisk ultimo januar i forbindelse med endelig postering i KØR Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 2.6 Moms Nulstilling af funktion (autoriserede grupperinger) De autoriserede grupperinger på funktion , som vedrører bl.a. pensioner med 100 pct. statsrefusion, skal gå i 0 ved regnskabsårets afslutning. En evt. difference mellem udbetalinger og modtaget statsrefusion på skal overføres til balancen ved at udligne differencen på de autoriserede grupperinger på og modpostere den på (tilgodehavender hos staten). Indsæt regelgrundlag- Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel 4.8 Konteringsregler for hovedkonto Indregning af selskabers værdi (funktion Aktier og andelsbeviser m.v.) Værdien af ikke-noterede aktier og andre kapitalandele skal indregnes i kommunens balance. Indregningen sker efter den indre værdis metode ud fra kommunens ejerandel og selskabets egenkapital, opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab eller foreløbige regnskab. Postering skal ske på funktion inden udgangen af supplementsperioden med modpost på balancekonto Indregningen gælder også for ejerandele i fælleskommunale selskaber ( 60 selskaber). Regelgrundlag: Budget- og regnskabssystem for kommuner kapitel Balance Side 11 af 11

12 5.4.4 Kontrol af grænsesnit Anvendes andre systemer end KØR til registrering af bogføringsdata, skal disse integrere op mod KØR via elektronisk automatiserede overførsler - også kaldet grænsesnit. Systemejer for det integrerede system har ansvar for at sikre, at systemet er afstemt med KØR. Der skal foreligge dokumentation for afstemningen f.eks. konteringsoversigt - total samt dokumentation fra KØR eller andet, som kan dokumentere, at overførelsen af grænsesnit til KØR er korrekt. Hyppighed for kontrol af grænsesnit er afhængig af, hvor ofte de enkelte systemer afleverer til KØR. Evt. differencer skal udredes og rettes. Regelgrundlag: Bilag om bogføring 5.5 Afskrivninger og nedskrivninger af tilgodehavender Afskrivning af tilgodehavender Afskrivninger er konstaterbare tab på uerholdelige tilgodehavender, som foretages i det udgiftsbaserede regnskab. Driftsafskrivninger påvirker kommunens udgiftsbaserede regnskab. Afskrivning af tilgodehavender må først foretages, når alle inddrivelsesmuligheder er efterprøvet. Såfremt der gælder særlige regler for afskrivning som følge af særlovgivning, så skal disse regler efterleves. I Københavns Kommune gælder følgende principper for afskrivning af tilgodehavender: - tilgodehavender, hvor modposten har været driftsbogført, skal afskrives over driften, hvis der ikke gælder specifikke undtagelser (fx for tilbagebetalingspligtig kontanthjælp). - tilgodehavender, som vedrører fejlposteringer kan afskrives over balancen. - tilgodehavender, der fra starten er bogført på balancen, og dermed ikke har modpost på driften, kan afskrives over balancen. Alle afskrivninger skal godkendes af en kontorchef eller en anden - for området budgetansvarlig - chef. Afskrivninger over kommunens balance skal godkendes af Center for Økonomi & HR i Økonomiforvaltningen inden afskrivningen effektueres. Regelgrundlag: Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti Nedskrivning af tilgodehavender Som minimum skal der i forbindelse med årsregnskabet foretages en vurdering af kommunens tilgodehavender. Vurderingen skal tage stilling til, om den enkelte debitor er i stand til at indfri sin forpligtelse overfor kommunen. Såfremt det vurderes, at hele eller dele af tilgodehavendet ikke kan Side 12 af 12

13 indfris, skal tilgodehavendet nedskrives til nettorealisationsværdien, dvs. den nominelle værdi minus nedskrivning til imødegåelse af tab. Københavns Borgerservice, som varetager kommunens samlede opkrævning, udsender ved årets udgang en liste over nedskrivningsbehov fordelt på funktion og område. Ved korrekt løbende oversendelse af tilgodehavender til KBS kan forvaltningerne alene følge de anbefalede nedskrivninger og dermed ikke foretage yderligere. I alle andre tilfælde henvises der generelt til vejledningen om værdiansættelsen af tilgodehavender. Regelgrundlag: Bilag vedr. afstemning og kvalitetssikring af balancekonti Vejledning: Vejledning til værdiansættelse af tilgodehavender Side 13 af 13

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 -

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2. - Retningslinier 2006 - Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 - Retningslinier 2006 - Indholdsfortegnelse Regnskabscirkulære 2006 1 Indledning...3 2 Om regnskabsarbejdet...4 3

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune

Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune Økonomi Rådhus Allé 5 5610 Assens 1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 4 2.1. Registreringsfasen 4 2.2. Rapporteringsfasen 5 2.3.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion

Læs mere

Indhold. 1. Indledning. 2. Indregning af indtægter og udgifter Der gælder følgende krav til bogføringen:

Indhold. 1. Indledning. 2. Indregning af indtægter og udgifter Der gælder følgende krav til bogføringen: Indhold 1. Indledning... 1 2. Indregning af indtægter og udgifter... 1 3. I hvilken periode skal poster indgå i drifts- og anlægsregnskabet?... 2 4. Fakturapulje... 3 4.1 Definitioner... 3 4.2 Håndtering

Læs mere

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 5 2.1. Registreringsfasen 5 2.2. Rapporteringsfasen 5 3. Det omkostningsbaserede regnskab 7 3.1.

1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 5 2.1. Registreringsfasen 5 2.2. Rapporteringsfasen 5 3. Det omkostningsbaserede regnskab 7 3.1. Økonomi Procedure, tids- og handleplan for regnskab i Assens Kommune 1. Indledning 3 2. Det udgiftsbaserede regnskab 5 2.1. Registreringsfasen 5 2.2. Rapporteringsfasen 5 3. Det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del I - Retningslinjer KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del I - Retningslinjer Indhold 1. Indledning og formål... 2 1.1 Væsentlige ændringer i forhold til regnskabscirkulære

Læs mere

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy

Guide til årsafslutning. Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning. billy Guide til årsafslutning Sådan gør du dit regnskab klar til årsafslutning billy Forord Hej virksomhedsejer Årsafslutning og årsregnskabet venter lige om hjørnet. Derfor har vi skrevet denne guide, som hjælper

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 Tidsplaner. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse 1 Tidsplan... 3 1.1 Registreringsfasen... 3 1.1.1 KØR-perioder 2011/2012...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C

Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C Advokatkontoret Bruuns Gade Århus ApS Søndergade 44, 4. sal, 8000 Århus C CVR-nr. 35 03 63 93 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Afslutning af Løn år 2008

Afslutning af Løn år 2008 Afslutning af Løn år 2008 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2008 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Sociale Entreprenører i Danmark Præstager Aarhus N CVR: Årsrapport. 1. januar december 2015

Sociale Entreprenører i Danmark Præstager Aarhus N CVR: Årsrapport. 1. januar december 2015 Side 1 af 11 Sociale Entreprenører i Danmark Præstager 126 8200 Aarhus N CVR: 34147981 Årsrapport 1. januar 2015 31. december 2015 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 3 Revisors erklæring

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015

MIND4SOFT IVS. Årsrapport 1. maj december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 MIND4SOFT IVS Årsrapport 1. maj 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2015 Noel Sarup Birkholm Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere