Vandforsyningsplan Status- og forudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger"

Transkript

1 Vandforsyningsplan Status- og forudsætninger

2 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen Lovgrundlag Vandforsyningsloven Vandsektorloven Status for tidligere vandforsyningsplaner Vandforsyningsplan for Gram Kommune Vandforsyningsplan for Vojens Kommune Vandforsyningsplan for Gl. Haderslev Kommune Vandforsyningsplan for Nørre Rangstrup Kommune Vandforsyningsplan for Christiansfeld Kommune Relation til anden planlægning Regionplan 2005 (ophævet til landsplansdirektiv) Vand- og naturplaner Kommuneplan Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Spildevandsplan Råstofplan 8 3. Vandforsyningen i Haderslev Kommune Forsyningsstruktur Almene vandforsyninger Ikke-almene vandforsyninger Enkeltanlæg Import og eksport af vand over kommunegrænsen Almene vandforsyninger Indvindingskapacitet og indvindingstilladelse Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægstilstand Ledningsnet Vandkvalitet Forsyningssikkerhed Enkeltindvindere Ikke-almene vandværker Større enkeltanlæg Mindre enkeltanlæg Vandforbrug Nuværende vandforbrug Prognose for vandbehov Fremtidigt vandforbrug og forsyningskrav Grundvandsressourcen Drikkevandsområder og indsatsområder Geologi og grundvandsmagasiner i Haderslev Kommune Eocæn Oligocæn, Miocæn og Pliocæn Kvartæret Geologiske profiler Nitratfølsomme områder Overfladevand 45

3 7.5 SFL-områder Råstofindvinding Spildevandsforhold Trafikstruktur Skovrejsning Byudvikling Forureningskilder Referencer 51 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oversigtskort Dimensioneringsgrundlag Større enkeltanlæg Mindre enkeltanlæg

4 1 1. INDLEDNING Vandforsyningsplan for Haderslev Kommune har til formål at sammenfatte viden om vandforsyningsområdet og sikre et fælles grundlag for den fremtidige vandforsyning i kommunen. Målet med vandforsyningsplanen er at sikre en fortsat god drikkevandskvalitet samt en stabil og robust vandforsyning til alle borgere i Haderslev Kommune. Kommunen skal som myndighed udarbejde en vandforsyningsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for vandforsyningsområdet. En vedtaget vandforsyningsplan fastlægger rammerne for forsyningen af drikkevand til borgerne i kommunen. I vandforsyningsplanen er forsyningsstrukturen fastlagt, og borgerne kan se, hvor de får deres drikkevand fra. Samtidig kan vandforsyningerne se, hvilke borgere de skal forsyne og planlægge ud fra dette. Vandforsyningsplanen beskriver endvidere den politik og de målsætninger, som Haderslev Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer. Planen redegør for, hvordan Haderslev Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere, herunder hvilke områder vandværkerne forsyner, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at forbruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er grundlaget for Haderslev Kommunes forvaltning og administration, vandforsyningernes egen planlægning og borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning. Vandforsyningsplanen har til formål at samle vandforsyningsplanerne fra de fem "gamle" kommuner: Gram, Vojens, Gl. Haderslev, Nørre Rangstrup og Christiansfeld. Med vedtagelsen af Vandforsyningsplan ophæves de gamle kommuners vandforsyningsplaner. For Nørre Rangstrup og Christiansfeld kommuners vandforsyningsplan ophæves planen dog kun for de områder, der er beliggende inden for Haderslev Kommune. Inden endelig vedtagelse af vandforsyningsplanen i byrådet har planen gennemgået følgende godkendelsesprocedure: Byrådet godkender indstilling om offentlig høring af forslag til vandforsyningsplan Forslaget fremlægges for offentligheden til gennemsyn i 8 uger Eventuelle indsigelser til planen behandles Byrådet godkender planen Planen offentliggøres Vandforsyningsplan er opdelt i 3 dele: Del 1: Vandforsyningsplan Del 2: Status og forudsætninger Del 3: Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Plandelen (del 1) redegør for Haderslev Kommunes mål og retningslinjer for vandforsyningsområdet og omfatter de initiativer, som Haderslev Kommune, de almene vandforsyninger og borgerne sammen skal realisere i planperioden for at sikre rent drikkevand fremover. Mål og retningslinjer giver overblik over, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres. Dette kan hjælpe vandforsyninger og kommunen i planlægningen af driften samt udarbejdelse af budgetter og tilpasning af takster. Status- og forudsætninger (del 2) indeholder en beskrivelse af lovgivning og rammer for vandforsyningsplanen, en teknisk beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold på vandværkerne, prognoser for vandforbruget samt en beskrivelse af de eksisterende grundvandsforhold og trusler mod grundvandskvaliteten.

5 2 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning (del 3) beskriver detaljeret indvindingsforhold, vandkvalitet, tilstand af forsyningsanlæg og forsyningssikkerhed for hvert enkelt alment vandværk i Haderslev Kommune samt en plan for den fremtidige vandforsyning i hvert forsyningsområde. Vandforsyningsplanen bygger på data indhentet ved kommunens tilsyn på de almene vandværker i Der er indsamlet data frem til april 2011 og ændringer, som er sket efterfølgende medtages ikke i Status og forudsætningsdelen, men indarbejdes eventuelt i Vandforsyningsplanen. Denne rapport udgør del 2: Status og forudsætninger.

6 3 2. RAMMER FOR VANDFORSYNINGSPLANEN Vandforsyningsplanen tager udgangspunkt i den eksisterende vandforsyningsstruktur i Haderslev Kommune og er udarbejdet inden for rammerne af den gældende lovgivning og den fysiske planlægning i kommunen. 2.1 Lovgrundlag Vandforsyningsloven I henhold til vandforsyningslovens 14 (Bekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 af lov om vandforsyning) skal kommunerne udarbejde vandforsyningsplaner, der beskriver, hvorledes vandforsyningen i kommunen tilrettelægges /1/. Kravene til vandforsyningsplanens indhold fremgår af Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om vandforsyningsplanlægning /2/. Kravene er vist i tabel 2.1. a. Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper (husholdning, institutioner mv., industri- og håndværksvirksomheder, landbrug herunder markvanding og gartneri samt dambrug). b. Angivelse af placeringen, ydeevnen og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg; deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. c. Angivelse af hvilke dele af kommunen, der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke-almene anlæg, og hvilke dele af kommunen, der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. d. Angivelse af de bestående almene vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. e. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. f. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. g. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelle forbindelsesledninger mellem anlæggene. h. Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder af ledningsnettet. Tabel 2.1 Krav til indholdet i vandforsyningsplanen Ifølge bekendtgørelsen skal vandforsyningsplanen udarbejdes efter forhandling med de almene vandværker, Sundhedsstyrelsen og i fornødent omfang med øvrige berørte myndigheder og institutioner. I henhold til Bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering af vandforsyningsplanen /3/. Resultatet af miljøvurderingen eller screeningen skal være offentliggjort før planens endelige vedtagelse. I henhold til Bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om ændring af lov om vandforsyning mv., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb ophører alle indvindingstilladelser, der udløber efter den 1. januar 2010, men inden vedtagelse af den første kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven, først senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan /4/ Vandsektorloven Vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2009) omfatter alle almene vandforsyninger med en vandindvinding større end m 3 pr. år /5/. I loven omtales disse vandforsyninger som vandselskaber. I Haderslev Kommune er følgende to vandselskaber omfattet af loven: Andelsselskabet Gram Vandværk og Provas A/S.

7 4 Hovedelementerne i Vandsektorloven er: Adskille myndighed og drift. Det vil sige selskabsgøre de kommunale vand- og spildevandsforsyninger hurtigst muligt efter 1. januar Indføre prisloft for vandselskaberne Pligt til at deltage i benchmarking for de selskaber, der skal have fastsat et prisloft. Danne Forsyningssekretariatet, der er ansvarlig for at gennemføre benchmarking og fastsætte prisloft. Muligheder for tilknyttede aktiviteter Oprette Teknologifonden med statslig støtte de første 3 år. Som konsekvens af Vandsektorloven fokuseres der på øget overvågning og dokumentation i forhold til drikkevandssikkerhed, investeringer, prisfastsættelse og gennemsigtighed. Miljøministeren kan, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge et vandselskab omfattet af Vandsektorloven at levere vand til bestemte områder. Hvis vandselskabet skal levere vand til områder uden for det forsyningsområde, som vandforsyningsanlægget er tillagt i vandforsyningsplanen, skal vandselskabet i økonomisk henseende holdes skadesløs i alle forhold vedrørende leveringspligten. Hvis et mindre alment vandværk, der ikke er omfattet af Vandsektorloven, ikke kan opfylde et pålæg om udbygning, kan det kræve sig overtaget af et lokalt alment vandværk omfattet af Vandsektorloven 2, stk 1. I Haderslev Kommune drejer det sig alene om Provas, da det var den eneste vandforsyning, der var kommunalt ejet da Vandsektorloven trådte i kraft. 2.2 Status for tidligere vandforsyningsplaner Ved strukturreformen kom Haderslev Kommune til at omfatte Gram, Vojens og Gl. Haderslev kommuner og dele af Nørre Rangstrup og Christiansfeld kommuner. Der er udarbejdet vandforsyningsplaner for alle de tidligere kommuner: Gram Kommune. Vandforsyningsplan Vojens Kommune. Vandforsyningsplan Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan Nørre Rangstrup Kommune. Vandforsyningsplan Christiansfeld Kommune. Vandforsyningsplan Nedenfor er givet et kort resumé af de tidligere vandforsyningsplaner, en status for ændringer i forsyningsstrukturen og en status over de planlagte initiativer Vandforsyningsplan for Gram Kommune Målet i vandforsyningsplanen er, at forsyne alle borgere, som har behov for det med tilstrækkeligt og rent vand og under samme økonomiske betingelser. Planen er fra 1980 og er derfor utidssvarende og der er ikke oplysninger om enkeltindvindere i planen. De primære vandværker er: Gram vandværker Arnum Vandværk Siden planens vedtagelse er der sket ændringer i forsyningsstrukturen, da tre vandværker er blevet nedlagt. Arnum Vandværk har overtaget Gelstoft (ikke-alment vandværk) og Gl. Arnum vandværkers forsyningsområder og Gram Forsyning har overtaget Kastrup Vandværks forsyningsområde. Vandtårnet i Gram By er også nedlagt. Der er opført et nyt vandværk indenfor Grams forsyningsområde; Gram Vandværk, Skjoldagervej Vandforsyningsplan for Vojens Kommune Målet i vandforsyningsplanen er, at bevare den decentrale indvindingsstruktur og at sikre borgerne en drikkevandsforsyning, som i videst muligt omfang er baseret på naturligt og rent grundvand. Det skal samtidig være muligt for interesserede indenfor et vandværks forsyningsområde

8 5 at blive tilsluttet et alment vandværk og at vandværkernes takster beregnes ud fra et ensartet princip. Vandforsyningen bygger i dag på de samme vandværker, som da planen blev udarbejdet. Der opfordres i planen til øget samarbejde mellem de nærliggende vandværker og til udvidelse af forsyningsområder, så enkeltindvindere med dårlig vandkvalitet kan tilsluttes et alment vandværk samt etablering af forbindelsesledninger til nærliggende vandværker for at øge forsyningssikkerheden. Flere vandværker har udvidet deres ledningsnet i det åbne land. Der er, som anbefalet i planen, blevet etableret forbindelsesledninger mellem Vojens og Nustrup vandværker, Gabøl og Nustrup vandværker og Hammelev og Styding vandværker. Lille Nustrup Vandværk er blevet lagt ind under Nustrup Vandværk Vandforsyningsplan for Gl. Haderslev Kommune Målet i vandforsyningsplanen er, at sikre en høj forsyningssikkerhed til en rimelig pris, at borgernes sikres en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning baseret på rent grundvand og at minimere vandforbruget og forebygge forurening af grundvandsressourcen. Der er, som anbefalet i planen, etableret forbindelsesledninger mellem Øsby Vandværk og Aarøsund Vandværk og Djernæs Sdr. Vilstrup Strand Vandværk og Provas. Siden planens vedtagelse er der sket ændringer i forsyningsstrukturen, da fire vandværker er blevet nedlagt. Hejsager Vandværk har overtaget Halk, Halk Præstegård og Medsted vandværkers forsyningsområder og Sdr. Vilstrup Vandværk har overtaget Tormaj Vandværks forsyningsområde Vandforsyningsplan for Nørre Rangstrup Kommune Vandforsyningsplanen for Nørre Rangstrup Kommune omhandler kun Bevtoft og Strandelhjørn vandværker i den nye Haderslev Kommune. Målet i vandforsyningsplanen er, at forsyne alle borgere, som har behov for det med tilstrækkeligt og rent vand og under samme økonomiske betingelser. Planen er fra 1980 og er derfor utidssvarende og der er ikke oplysninger om enkeltindvindere i planen. Bevtoft gamle Vandværk er nedlagt. I vandforsyningsplanen forventedes det at Neder-Jerstal, Hjartbro og Hyrup tilsluttes Bevtoft Vandværk i perioden Dette er sket for områderne Neder-Jerstal og Hjartbro, hvorimod Hyrup Vandværk får vand fra Agerskov Vandværk i Tønder Kommune. I vandforsyningsplanen er det vurderet at Strandelhjørn Vandværk kun vil holde til sidst i 1980 erne og at det inden da skal forsøges at lave et nyt vandværk ved Rangstrup, der kan overtage forsyningen til Strandelhjørn forsyningsområde Vandforsyningsplan for Christiansfeld Kommune Vandforsyningsplanen for Christiansfeld Kommune omhandler kun Fjelstrup og Hjerndrup vandværker i den nye Haderslev Kommune. Hovedformålet er, at bevare den decentrale forsyningsstruktur og at der nu og i fremtiden kan skaffes tilstrækkeligt og rent drikkevand. Hovedpunkterne i strategien for at opfylde målsætningen er bl.a., at opfylde drikkevandskravet hos alle enkeltindvindere og hvis der er mulighed for tilslutning til almen vandforsyning gives der ikke tilladelse til nye enkeltindvindingsanlæg, hvis tilslutning kan ske på økonomisk rimelige vilkår. Drift, vedligehold og renovering af vandforsyningsanlæg, udbygge og vedligeholde ledningsnet, sikre boringernes kvalitet og tekniske tilstand, registrering og sløjfning af boringer og fastlægge beredskab for alle almene vandværker i tilfælde af forurening eller nedbrud, hvor det beskrives hvordan forsyningen opretholdes ved forurening eller nedbrud. 2.3 Relation til anden planlægning Figur 2.1 viser den fremadrettede sammenhæng mellem planerne, som regulerer beskyttelsen af grundvandet og indvindingen af drikkevand. Med vedtagelse af vandplanerne og udarbejdelse af

9 6 de kommunale handleplaner bliver disse planer styrende for administrationen af vandområdet og de underliggende planer. Vand- og naturplaner Handleplaner for overfladevand og grundvand Indsatsplaner Kommuneplan Vandforsyningsplan Andre sektorplaner Statslige planer Kommunale planer Kommunale sektorplaner Figur 2.1 Organisering af planlægning af beskyttelse og indvinding af grundvand I de følgende afsnit er de enkelte planers relation til vandforsyningsplanen beskrevet. 2.4 Regionplan 2005 (ophævet til landsplansdirektiv) Vandforsyningsplanen refererer til regionplanretningslinjerne, der siden 1. januar 2007 har haft retsvirkning som landsplandirektiv. Regionplanretningslinjer, som er knyttet til vandplanerne, bortfalder automatisk, når de endelige vandplaner træder i kraft. Denne automatik gælder ikke for andre regionplanretningslinjer. Her skal kommunerne aktivt søge Naturstyrelsen om ophævelse af gældende regionplanretningslinjer i forbindelse med udarbejdelse af nye kommuneplaner. Ifølge Vandforsyningsloven må en vandforsyningsplan ikke være i strid med vandplanen eller en vedtaget indsatsplan, der skal sikre at målene i vandplanerne nås. 2.5 Vand- og naturplaner I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål for vandforekomster og internationale beskyttelsesområder (Miljømålsloven) har Naturstyrelsen udarbejdet vand- og natura 2000-planer, der erstatter de hidtidige regionplaner. Vand- og naturplanerne er vedtaget i december Vandplanlægningen sker i henhold til Vandrammedirektivets bestemmelser, der er overført til dansk lovgivning med Miljømålsloven. Direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god økologisk tilstand i Derfor skal Danmark gennemføre en målrettet vandplanlægning for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Natura 2000-planlægningen sker i forbindelse med implementering af EU s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Direktiverne fastsætter et overordnet mål om at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for en række udpegede naturtyper og dyre- og plantearter. Danmark er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af status i de udpegede områder og til at iværksætte, hvad der er nødvendigt for at opnå de fastsatte mål. De statslige vandplaner skal følges op af kommunale handleplaner, og sammen skal de sikre, at god økologisk tilstand nås inden For natura 2000-planerne er der ikke fastsat en tidsfrist for, hvornår målene om gunstig bevaringsstatus skal være nået.

10 7 Haderslev Kommune er omfattet af to vandplaner, hovedvandopland Lillebælt/Jylland og Vadehavet. Det er i vandplanerne vurderet, at grundvandsforekomster i Haderslev Kommune har god kvantitativ tilstand i hele kommunen. I to mindre områder i den sydvestlige del af kommunen ved Lindet Skov og Gammelskov Mark har grundvandsforekomsterne en ringe tilstand, da det i de to områder vurderes, at indvindingen resulterer i en overskridelse af den acceptable vandløbspåvirkning. Der er ingen indvinding til almene vandforsyning i de to områder, men der er enkelte vandingsanlæg og enkeltindvindere. 2.6 Kommuneplan 2009 De planmæssige rammer for hvordan Haderslev Kommune skal udvikle sig, herunder den forventede byudvikling med etablering af nye erhvervs- og boligområder samt befolkningsprognosen, danner grundlag for at fastlægge prognosen for det fremtidige vandforbrug. Fremtidige byområder skal være sammenhængende med klare grænser mellem by og land. Byudviklingen skal ske indefra og ud og under hensyntagen til naturområder, landskabsinteresser, rekreative og kulturhistoriske interesser, drikkevandsinteresser, landbrugsinteresser og under hensyntagen til i øvrigt at forebygge miljøkonflikter. Der skal være en klar adskillelse af miljøbelastende og miljøfølsom arealanvendelse i bymønsterets byer /8/. På følgende områder vil Haderslev Kommune beskytte grundvandet /8/: Virksomheder og anlæg skal indrettes og drives på en måde, som tilgodeser både sikring og hensyntagen til grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser. Haderslev Kommune vil gennem målrettet tilsyn med virksomheder optimere affaldshåndteringen ved kilden. Af hensyn til grundvandsinteresser er det muligt at placere anlæg til deponering kystnært, hvis der ikke findes andre områder. Placeringen må dog ikke tilsidesætte væsentlige hensyn til natur, landskab og miljø Placering af nye golfbaner skal ske efter afvejning af forskellige interesser herunder bl.a. grundvandsbeskyttelsen Etableringer, udvidelser eller ændringer af anlæg til husdyrbrug skal vurderes under hensyntagen til natur, miljø, landskabs, overflade og grundvandsinteresser i henhold til Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug Lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til vandværker, skal indeholde særlige vilkår til imødegåelse af grundvandsforurening. Før et arealudlæg til byvækst inden for områder med særlige drikkevandsinteresser kan ske, skal der gennemføres en konkret vurdering af om byudviklingen er forsvarlig det pågældende sted Haderslev Kommuneplan 2009 udlægger områder til skovrejsning for bl.a. at beskytte drikkevandsinteresser og give mulighed for bynært friluftsliv. 2.7 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Staten og kommunerne samarbejder om at beskytte grundvandet mod forurening, så nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer sikres. Staten kortlægger grundvandsressourcerne og skal være færdig med kortlægningen i alle områder i Efterhånden som kortlægningen i de enkelte områder bliver færdig, udarbejder kommunen indsatsplaner til at beskytte grundvandet. Indsatsplanen beskriver, hvilke indsatser der er nødvendige for at sikre, at der kan indvindes drikkevand af tilfredsstillende kvalitet og i tilstrækkelige mængder i fremtiden. Opgaverne finansieres af afgifter på vandindvindingstilladelserne. I kommune- og lokalplanlægningen og ved sagsbehandling efter anden lovgivning skal hensyn til grundvandsbeskyttelse iagttages med skærpet opmærksomhed i overensstemmelse med de vedtagne indsatsplaner.

11 8 I Haderslev Kommune er der 29 kortlægningsområder. Områderne ved Aarø, Aarøsund, Øsby, Bevtoft-Hovslund vandværker og OSD Haderslev Syd forventes færdige i 2011, mens de resterende områder forventes færdige i Da kortlægningen i Haderslev Kommune ikke er færdiggjort er der ikke udarbejdet indsatsplaner for de 29 kortlægningsområder. 2.8 Spildevandsplan Haderslev Kommune har en spildevandsplan for det åbne land og for kloakerede områder Spildevandsplanerne omfatter blandt andet planer for: Den fremtidige struktur for rensningen af spildevandet Kloakeringer og omlægning af kloakledninger i de eksisterende kloakoplande Spildevandshåndtering i det åbne land. Det er hensigten at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land i de udpegede områder i Regionplanen. Det sker ved at give påbud om forbedret spildevandsrensning til ejendomme, der udleder spildevand til vandløb, søer eller havet. Samtidig gives der generelt ikke tilladelse til nyanlæg af et privat spildevandsanlæg på ejendomme, der ligger i nærheden af offentligt spildevandsanlæg. En forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak er med til at reducere risikoen for forurening af grundvandet og indvindingsboringer. 2.9 Råstofplan Region Syddanmarks råstofplan 2008 fastlægger, hvor der kan gives tilladelse til at indvinde råstoffer som sand, grus, sten, ler, kalk mv. Kommunerne er bundet af råstofplanen i deres planlægning og administration. Der skal fortsat være mulighed for at indvinde råstoffer i områder med særlige drikkevandsinteresser, i indvindingsoplande til vandværker eller hvor drikkevandsforsyningen i øvrigt er sårbar. Der skal stilles skærpede vilkår for håndtering, opbevaring og anvendelse af stoffer, der kan forurene grundvandet. Gravearealer indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser uden beskyttende lerlag bør efterbehandles til naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden brug af pesticider eller gødningsstoffer. Derudover skal der ved indvinding af ler og bentonit tages særlige hensyn til grundvandsbeskyttelse.

12 9 3. VANDFORSYNINGEN I HADERSLEV KOMMUNE 3.1 Forsyningsstruktur Forsyningen med drikkevand i Haderslev Kommune er baseret på en decentral struktur. Forsyningen varetages af en række almene og ikke-almene vandforsyninger samt en række større og mindre enkeltanlæg. På figur 3.1 er vist placeringen af de almene og ikke-almene vandværker samt deres tilhørende forsyningsområder. Som bilag 1 til vandforsyningsplanen er der udarbejdet et oversigtskort i stor målestok over forsyningsstrukturen i kommunen, hvor alle vandforsyningsanlæg er vist. Figur 3.1 Almene og ikke-almene vandværker i Haderslev Kommune Almene vandforsyninger En almen vandforsyning forsyner mindst 10 husstande. I Haderslev Kommune er der 46 almene vandforsyninger med hver deres forsyningsområde Ikke-almene vandforsyninger En ikke-almen vandforsyning forsyner 3-9 husstande. Der er 23 ikke-almene vandforsyninger i Haderslev Kommune, heraf 6 anlæg med større forbrug Enkeltanlæg I Haderslev kommune er der samlet set større og mindre enkeltanlæg. Ud af de anlæg er der 147 anlæg, som ikke er koordinatsat. I planen er kun benyttet aktive og koordinatsatte anlæg, en usikkerhed der ikke har betydning for konklusionerne i vandforsyningsplanen. Et større enkeltanlæg indvinder vand til fx industri til brug i produktionen, nødforsyning eller til vanding af afgrøder på marker og i væksthuse. I Haderslev Kommune er der 564 større enkeltanlæg, der primært indvinder vand til vanding og i mindre omfang til industrielle formål. Et mindre enkeltanlæg forsyner 1-2 husstande. De fleste mindre anlæg forsyner kun én ejendom og ligger hovedsageligt uden for byerne. Der er 981 mindre enkeltanlæg i Haderslev Kommune, heraf 26 anlæg med større forbrug. Antallet af mindre enkeltanlæg bliver stadig færre i takt med, at ejendommene tilsluttes en almen vandforsyning. En del af de større enkeltanlæg med vandforbrug til markvanding og lignen-

13 10 de forventes ikke overtaget af almene vandforsyninger, da de ikke kræver vand af drikkevandskvalitet Import og eksport af vand over kommunegrænsen Langs kommunegrænsen forsynes enkelte ejendomme og spredt bebyggelse på tværs af kommunegrænsen. Det betyder, at enkelte vandforsyninger i Haderslev Kommune forsyner mindre områder i nabokommunerne, og at enkelte ejendomme i Haderslev Kommune modtager vand fra vandværker beliggende i nabokommunerne. Tabel 3.1 viser de vandværker i nabokommunerne, der leverer vand til ejendomme i Haderslev Kommune. Vandværk Brændstrup Vandværk Jels Vandværk Øster Lindet Vandværk Hejlsminde Vand Stepping Vandværk Agerskov Vandværk Toftlund Vandværk Genner Vandværk Nabokommune: Vejen Kommune Vejen Kommune Vejen Kommune Kolding Kommune Kolding Kommune Tønder Kommune Tønder Kommune Åbenrå Kommune Tabel 3.1 Vandforsyninger i nabokommuner, der leverer vand til ejendomme i Haderslev Kommune. I tabel 3.2 er vist de vandværker i Haderslev Kommune som leverer vand til ejendomme i nabokommuner. Vandværk Hjerndrup Vandværk Fjelstrup Vandværk Leverer vand til: Kolding Kommune Kolding Kommune Tabel 3.2 Vandforsyninger i Haderslev kommune, der leverer vand til nabokommuner.

14 11 4. ALMENE VANDFORSYNINGER I dette kapitel gives en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold på de almene vandværker i Haderslev Kommune, herunder: Indvindingskapacitet Anlægskapacitet Forsyningsevne Anlægstilstand Ledningsnet Vandkvalitet Forsyningssikkerhed Bilagsrapporten til Vandforsyningsplanen indeholder en beskrivelse og vurdering af hvert enkelt vandværk. Oplysninger og tekniske data om vandværkerne er indsamlet af Haderslev Kommune ved et tilsyn af alle almene vandværker i Oplysninger om indvindingstilladelser, indvindingsmængder og boringer er indhentet fra den statslige database (Jupiter). På baggrund af de registrerede data er der foretaget en beregning af kapaciteten af vandværkernes enkelte dele og den maksimale forsyningskapacitet. Kapaciteterne omfatter råvands-, filter-, beholder- og udpumpningskapacitet. Ved beregning af filterkapaciteten er der ved manglende oplysninger fra vandværkerne benyttet en filterhastighed på 5 m/t for åbne filtre. For lukkede filtre er der ved manglende data fra vandværkerne benyttet en filterhastighed på 12 m/t ved enkeltfiltrering og 10 m/t ved dobbeltfiltrering. Vandværkernes maksimale time- og døgnfaktorer er skønnet ud fra forsyningsområdets størrelse og ud fra sammensætningen af forbrugere som fx større sammenhængende byområder, erhvervsområder eller mindre landsbyer med spredt bebyggelse. De anvendte principper for beregning af kapaciteterne er vist i bilag 1. På baggrund af de tekniske data er de almene vandværkers bygningsmæssige og tekniske tilstand bedømt. Ved bedømmelsen er anvendt klassificeringen vist i tabel 4.1. Bygningsmæssig stand 1 God 2 Tilfredsstillende - der bør dog udføres reparation på anlægget 3 Ikke tilfredsstillende - omfattende renovering er nødvendig Teknisk stand 1 God 2 Tilfredsstillende - der bør dog udføres reparation og service på anlægget 3 Ikke tilfredsstillende opfylder ikke vandforsyningslovens krav og er med hensyn til forsyningssikkerheden uforsvarlig Tabel 4.1 Klassificering anvendt ved anlægsvurdering Vandkvaliteten på hvert vandværk er vurderet ud fra et udtræk af indberettede vandanalysedata fra den statslige database (Jupiter). Udtrækket er foretaget den 10. maj 2010 og omfatter 5 års analyser i perioden januar 2006 til januar Hvis der er foretaget ændringer på vandværket, som i perioden har forbedret vandkvaliteten, er det inddraget i vurderingen. Som grundlag for vurderingen af vandkvaliteten er de gældende kvalitetskrav til drikkevand anvendt. Der er foretaget en differentieret vurdering, så en enkelt analyse med overskridelse af kvalitetskravene ikke nødvendigvis har ført til en dårlig bedømmelse, hvis kvalitetskravene generelt er overholdt. Ved bedømmelsen af vandkvaliteten er anvendt klassificeringen vist i tabel 4.2.

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020. Status og forudsætningsdel

Vandforsyningsplan 2010-2020. Status og forudsætningsdel Vandforsyningsplan 2010-2020 Status og forudsætningsdel Maj 2012 Titel: Vandforsyningsplan 2010-2020 Status og forudsætningsdel Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: 2012 Udarbejdet af: Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020

Vandforsyningsplan 2010-2020 Teknik og Miljø Vandforsyningsplan 2010-2020 SLAGELSE KOMMUNE PLANDEL Revision 1 Dato 2010-10-01 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt af KOJ Ref. 9776073 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Vandforsyningsplan. Bilagsdel

Vandforsyningsplan. Bilagsdel Vandforsyningsplan Bilagsdel 2013-2023 Vandforsyningsplan Side 1 Indhold Forklaring til beskrivelser af de enkelte vandværker... 2 Klinting Vandværk... 3 Jegum - Vrøgum Vandværk... 6 Grærup Vandværk...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan

Forslag til Vandforsyningsplan Center for Teknik og Miljø November 2010 Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Status- og forudsætningsdel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Planlægningsmæssige rammer 2 2.1 Lovgrundlag 2 2.1.1

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2020. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Maj 2012 Titel: Vandforsyningsplan 2010-2020 Plandel Udgiver: Favrskov Kommune Udgivelsesår: 2012 Udarbejdet af: Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Favrskov

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

SLAGELSE KOMMUNE STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL SLAGELSE KOMMUNE STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL Revision 1 Dato 2010-09-08 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt af LSC Ref. 9776073 Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum T +45 4598 6000 F +45 4598 6700

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN OPDATERING AF VANDFORSYNINGSPLAN

ALBERTSLUND KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN OPDATERING AF VANDFORSYNINGSPLAN ALBERTSLUND KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 1997-2013 OPDATERING AF VANDFORSYNINGSPLAN 1997-2010 OPDATERING AF VANDFORSYNINGSPLAN 1997-2010 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 1 1.2

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN HADERSLEV KOMMUNE VANDFORSYNING TIL HALK OMRÅDET FRA HEJSAGER VANDVÆRK GENNEM ET FORSYNINGSSELSKAB

TILLÆG NR. 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN HADERSLEV KOMMUNE VANDFORSYNING TIL HALK OMRÅDET FRA HEJSAGER VANDVÆRK GENNEM ET FORSYNINGSSELSKAB Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø og industri Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 21 44 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 25. september 2008 Sagsident: 07/26277 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune

Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune Vandforsyningsplan Frederikshavn Kommune 2009-2019 Forord Vandforsyningsplan 2009-2019 er udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. Grontmij Carl Bro har

Læs mere

Vandforsyningsområde Moseby Vandværk

Vandforsyningsområde Moseby Vandværk Vandforsyningsområde Moseby Vandværk Vandværk: Nørhalne Vandværk, I/S Adresse: Bøgevej 9 9430 Vadum Indvindingstilladelse Indvindingstilladelse 109800 m 3 /år Gns. indvinding sidste 4 år 80500 m 3 /år

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 Vandforsyningsplan Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 V a n d f o r s y n i n g s p l a n S i d e 2 Kolofon Udarbejdet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Tlf. nr.: 9974 2424

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan

Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Screening for miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplan 2018-2025 6. september 2017 1. Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik september 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6 2. Tilstrækkelig

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2016 Plandel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Forord Vandforsyningsplan 2005 2014 er udarbejdet af

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere