Møllevænget & Storgaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllevænget & Storgaarden"

Transkript

1 Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Thorkild Westergaard Andersen (TWA) Kaj Herholdt Madsen (KHM) Elsebeth Andersen (EA) Vibeke Leensbak (VL) Kristina Poser (KPO) Peter Rosborg (PR) John Holse Pedersen (JHP) Administrationen Dennis Larsen (DLA) Karin Jensen - referent (KAJ) Gæst Dennis M. Christensen, DAB (DMC) Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 2

3 Dagsorden Side 352. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Budgetopfølgning Orientering om udlejningssituationen i boligforeningen Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning Den økonomiske genopretningsplan Status for etablering af lokalkontor Godkendelse budget 2014/15 for afdeling 2, 3 og Tilbud om udbud af Energimærkningsordning (EMO) EnergiDanmark Genhusningssag i A/B Andelsbo grundet helhedsplan Styringsdialog med Randers Kommune Kursusudbud i Skiltning af Administrationsselskabet Julegaver til afdelingsbestyrelser og personale Projektansættelse af gældsrådgiver Nyt fra udvalg a - Nyt fra byggeudvalget b - Nyt fra markedsføringsudvalget c - Nyt fra gaveudvalget d - Nyt fra afdelingsmødeudvalget Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 53 1B-75 og 2-54, Udskiftning af tagsten på carporte m.m b - Afdeling 57 Byggeskadefondens 1 års eftersyn af nye boliger Orienteringer a - Formandens orientering b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer c - Nyt fra administrationen Fremtidig mødeoversigt Eventuelt Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 3

4 352. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. At bestyrelsen godkender dagsorden Dagsorden med bilag fremsendt pr. den 2. september 2014 til bestyrelsen TWA bød velkommen til mødet og orienterede om at DMC var med til mødet. DMC var med til mødet for at orientere om udlejningssituationen i punkt 356, herefter ville han forlade mødet. Herefter godkendte bestyrelsen den udsendte dagsorden Godkendelse af referat Referat af ordinært møde i bestyrelsen onsdag den 11. juni 2014, udsendt til bestyrelsen pr. den 2. juli Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen mandag den 18. august 2014, udsendes til bestyrelsen pr. inden mødet. Der er inden mødet modtaget følgende bemærkninger til referatet fra 11. juni Indkomne kommentarer/rettelser fra KHM P. 344 Vedr. arbejdsplads i drift centeret i Østbyen, til Formanden. Jeg advarede imod denne ordning, da jeg mener at formanden ikke har noget at gøre i dette center. Det er R. B. som står for den daglige ledelse og drift. P. 347 Der blev oplyst at rullestuerne blev nedlagt og der var tørretumbler og ruller som kunne afhentes i afd. 28 Det skal rettes til afd. 27 Kommentarer/rettelser fra KPO Pkt.325 / 326: Da kun formanden er citeret for sin udredning i referatet, og jeg ikke er noteret for at fastholde min indsigelse. Ønsker jeg blot, at det hver gang føres til referat - om der er ændringer til protokollatet eller ej. Jeg har ikke nogen indsigelse imod at vi skriver "Revisionsprotokollatet blev rundsendt og taget til efterretning" og ej heller, at den som normalt rundsendes i forbindelse med mødet. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 4

5 Pkt.330 Det var ikke kun TWA, der roste den.. :-) Pkt. 339 Jeg ønsker ikke at blive citeret for noget, der ikke er korrekt. "KPO ønskede at få en kopi af notatet." ====> "TWA havde en del notater/indsigelser til punktet 'gaveregulativ' og da dagsordenen var lang, og punktet kunne trække ud, hvis vi gennemgik dem alle, lovede TWA at fremsende en renskrevet kopi af sine notater. Så arbejdsudvalget kunne arbejde videre og komme med et nyt oplæg." Pkt. 341C Det har altid været normal politik i nogle afdelingsbestyrelser, at notere hvis folk "forlader" mødet undervejs. Hvad mener org. bestyrelsen? Synspunktet har altid været: Det er vigtigt, at referater er refereret korrekt(vide hvad der bliver sagt) + at vide hvem der er tilstede, når der træffes beslutninger. Ex. referat: Peter Poulsen forlader mødet. (- og ikke andet) at bestyrelsen godkender referaterne at bestyrelsen underskriver de godkendte referater TWA orienterede om at der skulle godkendes og underskrives 2 referater. Han gennemgik de indsendte kommentarer. Punkt 326 her besluttede bestyrelsen, at det fremover skulle fremgå af dagsordenen, om der var nyt i revisionsprotokollatet. Punkt 341c, det var en fejl, at det ikke var refereret da KPO forlod mødet. De øvrige punkter var der ikke kommentarer til. Herefter blev begge referater godkendt, rundsendt og underskrevet Revisionsprotokol Der havde været uanmeldt kasseeftersyn den 20. august Revisionsprotokollatet eftersendes dagsordenen. DLA orienterer nærmere om eftersynet på mødet. Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning. Da der var et forkert navn i revisionsprotokollatet vil dette blive rettet af revisor og underskrevet af bestyrelsen i nærmeste fremtid. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 5

6 355. Budgetopfølgning Budgetopfølgning pr. 28. august Budgetopfølgning pr. 28. august 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering om udlejningssituationen i boligforeningen Udlejningschef fra DAB Dennis M. Christensen deltager på bestyrelsesmødet og vil orientere om udlejningssituationen i boligforeningerne under Administrationsselskabet generelt og i Møllevænget & Storgaarden. Udlejning i Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. DMC forlod mødet Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning Status for tomgangslejemål og tab ved fraflytning. Der er pt. 4 tomgange i MS, 2 i afdeling 6 og 1 i hver af afdelingerne 10 og 69. Tomgangslejetabet der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 27. august kr. Fra år til dato viser oversigten et forventet årligt huslejetab på kr. Tab ved fraflytning der dækkes af dispositionsfonden udgør pr. 27. august kr. Fra år til dato viser oversigten et forventet årligt tab ved fraflytning på kr. Oversigt over tomgangslejemål pr. 27. august 2014 Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 6

7 Oversigt over tab ved fraflytning pr. 27. august 2014 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Den økonomiske genopretningsplan Der pågår dialog med Randers Kommune om statusnotat for den økonomiske genopretningsplan. DLA orienterer nærmere på mødet. Notatet vedlægges til gennemgang. Ansøgningerne til kommunen om godkendelse af låneoptaget i afdelingerne er sendt til Randers Kommune i slutningen af november Den 30. juni 2014 er der modtaget lånetilbud til afdeling 1, 8, 9, 14, 43, 44 og 51 fra Realkredit Danmark. Lånetilbuddene er den 3. juli 2014 sendt til sagsbehandling i Randers Kommune. Randers Kommune har godkendt lånene og de er nu under hjemtagelse ved Realkredit Danmark. Lånetilbuddene til de øvrige afdelinger afventes fortsat. De vil snarest efter modtagelse blive videresendt til godkendelse hos Randers Kommune. Af nye tiltag i notatet, skal fremhæves at der fortsat opkræves til arbejdskapitalen, der er tilbageholdenhed med vedligeholdelsesarbejder og der udføres kun strengt nødvendige og planlagte arbejder. Administrationen gennemfører månedlige budgetkontroller på samtlige afdelingers driftskonti. Der er hjemtaget byggekredit til afdeling 16, således at lån i boligforeningen er indfriet. Opkrævning af ekstraordinært administrationsbidrag, fastsat til kr pr. lejemålsenhed, til afvikling af underfinansiering startende i indeværende år. Dette forelægges repræsentantskabet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 22. september 2014 kl på restaurant Skovbakken. At bestyrelsen tiltræder statusnotatet Statusnotat til Randers Kommune med bilag A og B Bestyrelsen tiltrådte statusnotatet Status for etablering af lokalkontor DLA orienterer kort om status for etablering af lokalkontor i Østbyen. Der er planlagt møde i arbejdsgruppen for etablering af lokalkontor den 10. september 2014 kl , hvor der orienteres yderligere. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 7

8 Intet Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Godkendelse budget 2014/15 for afdeling 2, 3 og 41 På sidste møde blev alle afdelingers budgetter godkendt, på nær afdeling 2, 3 og 41. Afdeling 41 afholdt budgetmøde den 2. juni 2014 og afdeling 2 og 3 holdt ekstraordinære afdelingsmøder den 30. juni Her blev afdelingernes budgetter godkendt. Afd. Navn %stigning m2 leje 2014/15 2. Fuglebakken 1 4,38% 555,00 kr. 3. Fuglebakken 2 8,99% 610,00 kr. 41. Nobilislunden & ,48% 724,00 kr. Herefter er alle afdelingers regnskaber 2012/13 og budgetter 2014/15 godkendte af bestyrelsen. At bestyrelsen godkender budgetterne for de 3 afdelinger Bestyrelsen godkendte budgetterne for de 3 afdelinger Tilbud om udbud af Energimærkningsordning (EMO) Afdelingernes lovpligtige energimærker skal fornyes efter en given årrække. Energimærkerne skal fornyes med forskelligt interval, hvilket vil sige, at nogle mærker skal fornyes snarest, mens andre mærker er gældende nogle år endnu. s bestyrelse har drøftet EMOen i maj og har besluttet, at opgaven med udarbejdelse af udbudsmateriale til fornyelsen af mærkerne, skal betales af den enkelte boligforening. Der udarbejdes altså ikke et samlet udbud for alle boligforeningerne i, og udbuddene når dermed heller ikke grænsen for EU-udbud. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 8

9 Der er blevet udarbejdet et tilbud om nationalt udbud for hver boligforening fra rådgivende ingeniør Vognsen i Randers. I tilbuddet er udbuddet opdelt i to faser: Fase 1: Udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud i licitation - Generel beskrivelse af udbudsbetingelser - En oversigt med oplysninger om hver afdeling (areal, lejemål, seneste EMOdato) - Teknisk beskrivelse af den efterspurgte ydelse - Udarbejdelse af tilbudsliste - Udbudsbrev Fase 2: Udbud af EMO-aftalen - Annoncering af udbud Indkaldelse af anmodninger om prækvalifikation - Evaluering af prækvalifikationsansøgninger samt udarbejdelse af indstilling til hvilke virksomheder der skal prækvalificeres - Udsendelse af udbudsmateriale - Evaluering af de indkomne tilbud - Kontraktforhandling og kontraktindgåelse Ønsker bestyrelsen at gøre brug af dette tilbud, vil udgiften (inkl. moms) for boligforeningen være som følger: Fase 1: Fase 2: Total: kr kr kr. Bestyrelsen har mulighed for at beslutte om boligforeningen skal dække udgiften til afholdelsen af udbuddet eller om udgiften skal finansieres af afdelingerne fordelt pr m². Vær opmærksom på, at det er udbudsmaterialet samt selve udbudsfasen der er givet pris på, og altså ikke udarbejdelsen af selve energimærkerne. I Møllevænget & Storgaardens budget er der ikke budgetteret med denne udgift. At bestyrelsen accepterer tilbuddet om udbud af EMO fra Rådgivende Ingeniører Vognsen At bestyrelsen beslutter at udgiften skal finansieres af afdelingerne fordelt pr. m². Bestyrelsen besluttede, at acceptere tilbuddet fra Ingeniør Vognsen. Bestyrelsen besluttede, at fordelingen af udgiften på kr. skulle fordeles pr. m² i afdelingerne. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 9

10 362. EnergiDanmark Møllevænget & Storgaarden har siden 2007 haft en puljeaftale med EnergiDanmark til dækning af fælles el, hvor prissikringerne er puljet sammen i en stor forvaltning. I 2008 blev der lavet en 5 årig kontrakt for Den er udløbet og EnergiDanmark opfordrer til at der træffes beslutning om hvilket produkt der fremover ønskes i Møllevænget & Storgaarden. Administrationen har hjemtaget tilbud på fælles el fra EnergiDanmark og EnergiMidt. EnergiDanmarks tilbud er baseret på et årligt forbrug på kwh p.t. med en spotpris på 26 øre og en fastpris på 26,50 øre. Anbefalingen fra EnergiDanmark er at man aftager 50% af forbruget via pulje og 50% via spot med en kontraktperiode på 2-3 år. EnergiMidts tilbud er baseret på et årligt forbrug på kwh p.t. med en spotpris på 24,68 øre og en fastpris på 29 øre. Anbefalingen fra EnergiMidt er en fastprisaftale med en kontraktperiode på 3 år. Møllevænget & Storgaarden faktiske elforbrug i 2013 var kwh. Administrationen anbefaler, at Møllevænget & Storgaarden fremover benytter EnergiDanmark, da det er dem administrationen har erfaring med, har været benyttet uden problemer. At bestyrelsen beslutter at lave aftale om levering af el med EnergiDanmark med 50% pulje og 50% spot med en kontraktperiode på 3 år Situationsbeskrivelse fra EnergiDanmark Priser på el fra EnergiMidt Bestyrelsen besluttende, at lave aftale om levering af el med EnergiDanmark med 50% pulje og 50% spot med en kontraktperiode på 3 år Genhusningssag i A/B Andelsbo grundet helhedsplan I A/B Andelsbos afdeling Bjellerupparken beliggende i Dronningborg, arbejdes der i øjeblikket med en omfattende helhedsplan for området. I denne forbindelse skal nogle boliger renoveres i et sådan omfang, at det er nødvendigt at genhuse beboerne i de pågældende boliger i en periode. Der kan blive tale om op til 28 midlertidige genhusninger, og 8 permanente genhusninger. Bjellerupparken består af etagebyggeri, og genhusningen af beboerne fra Bjellerupparken vil ske løbende, som renoveringen påbegyndes i opgangene. Der vil således ikke være behov for 36 genhusninger på én gang. Det anslås at genhusningsperioden vil opstarte primo 2015 og løbe frem til udgangen af Møllevænget & Storgaardens bestyrelse anmodes om at dispensere fra boligforeningens regler for opnotering på ventelisten for etageejendomme i boligforeningen, i forbindelse med genhusning af beboerne i Bjellerupparken, således Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 10

11 at disse beboere har mulighed for at vælge en bolig i Møllevænget & Storgaarden til genhusning, hvis de ønsker dette. Til orientering har A/B Andelsbos bestyrelse besluttet, at dispensere for reglerne for opnotering på ventelisten til afdelinger, der består af boliger, der ligner de der skal renoveres i Bjellerupparken (etagebyggeri). At bestyrelsen imødekommer anmodningen om dispensation fra reglerne om opnotering af ventelisten i etageejendomme i forbindelse med genhusning af beboere fra Bjellerupparken i A/B Andelsbo Bestyrelsen besluttede at imødekomme anmodningen fra A/B Andelsbo og dispensere fra reglerne om opnotering af ventelisten i etageejendomme i forbindelse med genhusning af beboere fra Bjellerupparken i A/B Andelsbo Styringsdialog med Randers Kommune Administrationen orienterer om status for indsendelse af afdelingernes oplysningsskemaer til styringsrapporten. Afdelingerne har haft lettere ved at udfylde skemaerne i år. Afdelingerne har hovedsageligt været neutrale/positive i deres tilbagemeldinger i skemaerne og der har faktisk ikke været kritik fra afdelingerne. 41 afdelingers oplysningsskemaer er modtaget i administrationen. Pt. mangler administrationen at modtage skemaer fra 10 afdelinger. Administrationen har været i kontakt med afdelingerne der mangler at indsende skemaerne. Styringsdialogskemaerne skal indsendes til LBF senest 1. oktober Bestyrelsen bedes beslutte, hvem der deltager i dialogmødet med Randers Kommune den 27. november kl At bestyrelsen beslutter hvem fra bestyrelsen, der deltager i dialogmødet med Randers Kommune Bilag: Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Bestyrelsen besluttede at som udgangspunkt deltager alle fra bestyrelsen i dialogmødet med Randers Kommune den 27. november kl Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 11

12 365. Kursusudbud i afholder, ligesom sidste år, kurser for afdelingsbestyrelserne i det kommende efterår. I lighed med sidste år er der mulighed for at deltage i kurset Ny i afdelingsbestyrelsen og Regnskab og budget. Da kurserne blev afholdt for første gang sidste år, blev alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbudt. I år er nyvalgte beboerdemokrater fra forårets afdelingsmøder indbudt til kurserne. Dog vil der også være plads på kurserne i år til de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke fik plads på sidste års kursusrækker. Der er udsendt invitationer til de pågældende afdelingsbestyrelsesmedlemmer primo juli. Kurserne afholdes på følgende dage: Kursus Dato Regnskab og budget Torsdag den 2. oktober kl ca Regnskab og budget Torsdag den 9. oktober kl ca Ny i afdelingsbestyrelsen Mandag den 20. oktober kl ca Ny i afdelingsbestyrelsen Tirsdag den 28. oktober kl ca Kurserne vil blive afholdt med oplæg fra s administration. Bilag: Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Skiltning af Administrationsselskabet På bestyrelsesmødet i i maj blev det besluttet at ændre skiltningen på Marsvej. Der er opstillet nyt skilt ved indkørslen fra Marsvej ind til, hvor alle boligforeningerne fremgår med navn og logo. På indgangsdøren til boligbutikken fremgår boligselskabernes navne. Mulighederne i forhold til skiltning ved rundkørslen undersøges nærmere i dialog med Randers Kommune. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 12

13 Bilag: Ingen Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Julegaver til afdelingsbestyrelser og personale I lighed med tidligere år er det op til bestyrelsen at træffe beslutning om at afdelingsbestyrelserne skal have julegave og kalender. Endvidere skal bestyrelsen tage stilling til julegaver til ejendomsfunktionærer. Sidste år besluttede bestyrelsen, at afdelingsbestyrelser skulle have 3 flasker vin, 2 rød + 1 hvid til en samlet pris på ca. 200 kr., herudover fik de en ugekalender. Ejendomsfunktionærerne fik julegaver til kr. 700 pr. medarbejder. Skattetekniske regler for området gør, at julegaveindkøb under kr. pr. ansat anbefales. Overskrides denne beløbsgrænse bliver gaverne skattepligtige for de ansatte. Ligeledes gør det sig gældende, at indkøb af gavekort som julegave må frarådes, da disse betragtes som pengegaver, og derfor er skattepligtige af de fulde beløb. At bestyrelsen beslutter om afdelingsbestyrelserne skal have julegaver og hvilke At bestyrelsen beslutter om der skal laves en kalender for Møllevænget & Storgaarden, herunder beslutter indhold og design At bestyrelsen fastsætter beløbsgrænse for julegaver i 2014 for ansatte i MS Bestyrelsen besluttede at Julegaver til afdelingsbestyrelserne skulle være 2 flasker rød og 1 flaske hvidvin + et genoptryk af sidste års kalender gældende for Bestyrelsen besluttede at julegaverne til ansatte i MS skulle være på 700 kr. pr. ansat Projektansættelse af gældsrådgiver På baggrund af boligkonferencen, der blev afholdt den 25. juni 2014, har administrationen i samarbejde med Randers Kommune og Bysekretariatet arbejdet Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 13

14 videre på planer om en styrket organisering, med henblik på at forebygge udsættelser i og hermed også i Randers Kommune. På boligkonferencen fremgik det, at Randers Kommune har en meget høj andel af udsættelser. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre på en projektansættelse af en gældsrådgiver, der kan hjælpe beboere der er kommet i restancer. Der redegøres yderligere for indstillingen på mødet. At bestyrelsen principgodkender, at Møllevænget & Storgaarden deltager i finansieringen af en projektansættelse af en gældsrådgiver Bestyrelsen principgodkendte, at Møllevænget & Storgaarden deltager i finansieringen af en projektansættelse af en gældsrådgiver. Udgiften dækkes af dispositionsfonden Nyt fra udvalg a - Nyt fra byggeudvalget JHP orienterer om sidste nyt fra udvalget. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. b - Nyt fra markedsføringsudvalget EA orienterer om sidste nyt fra udvalget. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 14

15 Bestyrelsen besluttede at holde et nyt møde om markedsføring uden deltagelse fra administrationen. Mødet skal afholdes om ca. 2 måneder, administrationen indkalder til mødet. (Udenfor referat) Det er efter bestyrelsesmødet aftalt at fremrykke mødet, da der ligger meget arbejde i det. c - Nyt fra gaveudvalget KHM orienterer om sidste nyt fra udvalget. Udkast til gaveregulativ Julehilsner i 2013 Bestyrelsen besluttede, at administrationen laver et udkast til opsætning af dokumenterne. d - Nyt fra afdelingsmødeudvalget JHP fremlægger udkast til kommissorium for udvalgets arbejde. Bestyrelsen bedes gennemgå kommissoriet og herefter træffe beslutning om udformningen af denne. Administrationen har kigget på forslagene og kommer med forbedringsforslag på mødet. At bestyrelsen drøfter kommissoriet og beslutter udformningen Forslag til drejebog for afdelingsmøder i MS Forslag til skabelon for beslutningsreferat ved afdelingsmøder Bestyrelsen besluttede at administrationen skulle arbejde videre med udkast til dokumenterne. Punktet tages med på næste ordinære bestyrelsesmøde den 11. november Afdelingssager til beslutning a - Afdeling 53 1B-75 og 2-54, Udskiftning af tagsten på carporte m.m. På ordinært afdelingsmøde den 28. april 2014 blev det besluttet at udskifte tagsten på carporte ved Myrdalsvej 2-32 herunder nye tagrender og nedløbsrør. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 15

16 Projektet forventes at koste afdelingen kr. inkl. moms, som finansieres med ekstern belåning. Låneydelsen er kr. pr. år, med en huslejestigning på 0,5% svarende til 3,12 kr./m2/år. Dette vil i praksis svare til en huslejestigning pr. bolig pr. måned på mellem 18 og 22 kr. Lejetillægget er beregnet ud fra et 30 årigt fastforrentet lån med 4% rente. Projektet er på Møllevænget & Storgaardens prioriteringsliste som et meget presserende projekt. Herudover foreslår administrationen at der hjemtages ekstra kr. til løbende udskiftning af vinduer med råd i. Herefter er det aftalt at vinduerne gennemgås efter ca. 2 år, hvor de sidste carporttage skal udskiftes. Afdelingsmødet har endnu ikke godkendt hjemtagelsen af de ekstra kr. Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde den 18. september, hvor afdelingen tager stilling. Låneydelsen for et lån på ca er kr. pr. år, med en huslejestigning på 0,8% svarende til 5,68 kr./m2/år. Dette vil i praksis svare til en huslejestigning pr. bolig pr. måned på mellem 34 og 40 kr. Lejetillægget er beregnet ud fra et 30 årigt fastforrentet lån med 4% rente. Der kan derfor forventes en lavere rente og dermed en lavere årlig ydelse. Når hovedforeningen har godkendt projektet, vil administrationen indhente lånetilbud fra realkreditinstitut. Efterfølgende forelægges det Randers Kommune og først når projektet er godkendt ved Randers Kommune vil det blive sat i gang. Projektet forventes tidligst igangsat foråret At bestyrelsen godkender at der indhentes lånetilbud i et realkreditinstitut til udskiftning af tagsten på carporte At bestyrelsen princip godkender at der indhentes lånetilbud til løbende udskiftning af vinduer i afdelingen Intet Bestyrelsen godkendte at der indhentes lånetilbud i et realkreditinstitut til udskiftning af tagsten på carporte. Bestyrelsen principgodkendte at der indhentes lånetilbud til løbende udskiftning af vinduer i afdelingen. b - Afdeling 57 Byggeskadefondens 1 års eftersyn af nye boliger Rapporten fra Byggeskadefonden er sendt til pågældende entreprenør, håndværkere og teknikere. Mureren forventes at være færdig med sin del af arbejdet i uge 37, dette færdiggør det håndværksmæssige arbejde, dog er der fortsat mangler fra den periode hvor Novocon havde hovedentreprisen. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 16

17 Der kommer vand ind i 3 lejligheder, det forventes løst indenfor de kommende uger. Ingeniørfirmaet Henneby Nielsen har været til møde om problemet den 28. august Der udestår fortsat store problemer med skydedørene til de sydvendte altaner (mahognitræ). Det undersøges om de vandskadede skydedørspartier kan meldes til Byggeskadefonden. TWA og Peer Blom har gennemgået opgangen, her er der kosmetiske mangler, som det forsøges at få håndværkerne til at udbedre uden beregning, dog ikke dem fra Novocon entreprisen. Byggeskadefondens 1 års eftersyn af nye boliger Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orienteringer a - Formandens orientering Formanden orienterer om sidste nyt. Intet. b - Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om sidste nyt af fælles interesse. At bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 17

18 c - Nyt fra administrationen Kontorchefen orienterer om sidste nyt fra administrationen. Orientering om situationen omkring vedtagelse af nye vedtægter for LBF har overtaget Statens forpligtelse til udbetaling af lån samt opkrævning fra låntagere. Statens lån er genberegnet for lån der er omfattet af rentesikringsordning i perioden 2004 til Desuden genberegnes på nuværende tidspunkt beboerandelen af lånene. Hvis beboerandelen har været lavere end indberettet, er der givet for meget støtte og differencen skal herefter indbetales til Landsdispositionsfonden og dispositionsfond i Møllevænget & Storgaarden. Afdeling 52 skal for 2012 betale kr til Statens Administration, kr til Landsdispositionsfonden og egen dispositionsfond reguleres med kr Afdeling 56 skal tilbagebetale kr ,36 til Statens Administration for for meget udbetalt rentesikring for perioden 2007 til Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning Fremtidig mødeoversigt Fremtidige bestyrelsesmøder: Tirsdag den 11. november 2014 kl Ordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. februar 2015 kl Ordinært bestyrelsesmøde m. revisor Tirsdag den 17. marts 2015 kl Formøde til repræsentantskabsmøde Fremtidig møde: Torsdag den 11. september 2014 kl Orienteringsmøde om Lokalkontor Fremtidige Repræsentantskabsmøder: Mandag den 22. september 2014 kl Tirsdag den 17. marts 2015 kl Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 18

19 Planlagte bestyrelsesmøder ikke fastlagt: Tirsdag den 7. april 2015 kl Tirsdag den 9. juni 2015 kl Ordinært bestyrelsesmøde Ordinært bestyrelsesmøde At bestyrelsen beslutter hvor repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015 skal afholdes Bestyrelsen godkendte bestyrelsesmøderne i 2015 og besluttede at repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015 skulle afholdes på restaurant Skovbakken Eventuelt Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig side 19

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 11.05.2016 nr.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 11.06.2014 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 23. september 2014 Referat udsendt den 3. oktober 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 23. september 2014 Referat udsendt den 3. oktober 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 23. september 2014 Referat udsendt den 3. oktober 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 17.03.2014 side

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 Referat til bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig 26.10.2015

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.09.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 10.10..2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 24.02.2015 nr. 002

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 5. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 05.11.2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 7. marts 2012 60 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør Tlf.: 5857 1800 Kontaktperson: Morten Folsø Nielsen Mailadr.: morten@bo4220.dk Referat af Organisationsbestyrelsesmøde nr. 97. Konstituerende møde Mødet afholdt : Lørdag

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 28. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 28.01.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl

Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl Boligforeningen Lillebælt Bestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag 15. december 2016 kl. 16.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede var: Alex Gren (AG), Karin

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-10-2015 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Robert Madsen, Jørn Stevns, Poul Jeppesen, Erik Krogsbak, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Knud Weiss,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 2. juni 2010 1 Dagsorden / Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Onsdag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. juli 2015 Referat udsendt den 28. august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. august 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere