Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det sundhedsfremmende arbejde indenfor alkoholområdet 3 Kvalitetsstandarder Forebyggende hjemmebesøg - ændring af procedure 8 Genbehandling af punktet om åben sundhedsplejekonsultation på skolerne 11 Nyt forløbsprogram for hjerte-karsygdomme 14 Burning Hørsholm 17 Etablering af privat tandlægepraksis i kommunale lokaler 21 Bilagsoversigt 23 Fraværende Birger Bøgeblad (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget har modtaget ansøgning om dækning af udgifter til leje af Trommen m.m. i forbindelse med afvikling af arrangement, som diabetes-foreningen står for den 28. februar Sundhedsudvalget er indstillet på at give et tilskud på kr. Lars Iversen har været til præsentation af en ny håndbog v/bente Klarlund om fysisk aktivitet. Lars Iversen har været til konference om sundhed på tværs af forvaltningsområder. Klaus Poulsen runddelte artikel om vores sundhedshus, sammenlignet med et andet dansk og et svensk sundhedshus. Tanja Hall orienterede om status for Parkour. Der vil være et event den 21. januar kl Klaus Poulsen. Vi har fået kr. til tværgående projekt vedrørende hjerneskaderehabilitering, bl.a. kompetenceudvikling. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/8094 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det sundhedsfremmende arbejde indenfor alkoholområdet Resume D. 15. november 2011 blev der afholdt en tværkommunal workshop med fokus på alkohol og velfærdsteknologi. Team sundhedsfremme anbefaler udvalget at drøfte udbyttet af denne workshop samt at tage stilling til, om team sundhedsfremme i Hørsholm Kommune skal tage teten på at indkalde de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned med henblik på en tværkommunal alkoholkampagne i uge 40 i Herudover redegør team sundhedsfremme for status med det alkoholforebyggende arbejde, som teamet fremadrettet ønsker at benævne Fremme af sunde alkoholvaner. Forslag Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget, at de drøfter den tværkommunale workshop, som blev afholdt d. 15. november på Hørsholm Rådhus. Herudover anbefaler administrationen, at teamet sørger for at indkalde de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned om en fælles alkoholkampagne i uge 40 i Den tværkommunale arbejdsgruppe kan derved fremlægge oplæg til kommunernes sundhedsudvalg i februar eller marts måned Endelig anbefaler administrationen Sundhedsudvalget, at de tager status på arbejdet med det alkoholforebyggende arbejde til efterretning - herunder at team sundhedsfremme fremadrettet ønsker at benævne arbejdet: Fremme af sunde alkoholvaner. Sagsfremstilling Workshoppen d. 15. november 2011 Tirsdag d. 15. november blev der afholdt workshop på Hørsholm Rådhus om muligheder for tværkommunalt samarbejde indenfor alkoholområdet og det velfærdsteknologiske område. Samlet deltog 37 politikere og embedsmænd fra Gribskovklyngen og Rudersdal kommune. Lars Iversen gennemgik alkoholrelaterede data fra sundhedsprofilen i Region Hovedstaden. Af sundhedsprofilen fremgår det, at borgere i Gribskovklyngen og Rudersdal kommune har et risikabelt alkoholforbrug samt at ønsker at nedsætte deres Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 alkoholforbrug. Kun har talt med deres egen læge om problemet, og der er således et massivt potentiale i at arbejde med forebyggelse af alkoholrelaterede problemstillinger i Gribskovklyngen. På workshoppen blev det drøftet, om der kunne være en tværkommunal interesse i at lave en fælles alkoholkampagne i uge samtidig med Sundhedsstyrelsens årlige uge 40 kampagne om alkohol. Holdningen var meget positiv blandt de deltagende kommuner. Team sundhedsfremme i Hørsholm Kommune anbefaler derfor Sundhedsudvalget, at Hørsholm tager teten på dette arbejde, og indkalder relevante personer fra de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned, så der kan udarbejdes et fælles oplæg til kommunernes sundhedsudvalg i februar eller marts måned Det alkoholforebyggende arbejde i Hørsholm - fremover kaldet Fremme af sunde alkoholvaner I Hørsholm Kommune har vi siden starten af 2011 arbejdet med en særlig indsats i relation til det alkoholforebyggende arbejde. Udvalget behandlede på mødet d. 29. september i år de tiltag, som den tværkommunale arbejdsgruppe havde peget på, og udvalgte besluttede at afsætte kr. til kompetenceudvikling af personale. Der er efterfølgende indgået en aftale med Misbrugscentret i Nordsjælland om at forestå denne kompetenceudvikling, som bliver afviklet over to dage i henholdsvis januar/februar og marts/april måned. Helt konkret kommer 25 medarbejdere fra Jobcentret, 17 medarbejdere fra Center for Børn og Voksne samt 20 medarbejdere fra Center for Sundhed og Omsorg således på to dages kursus i den motiverende samtale i relation til borgere med problematisk alkoholforbrug. Første dag afhændes i januar/februar måned, hvor screeningsværktøjet CAGE også introduceres. CAGE er et screeningsværktøj, som ud fra 6 enkle spørgsmål spørger til borgerens alkoholvaner. Ved at implementere screeningsværktøjet bliver det muligt at følge med i implementeringen af arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner, ligesom den enkelte sagsbehandler får lettere ved at legitimere sin interesse for at spørge til en given borgers alkoholvaner. Efter medarbejderne har arbejdet med CAGE og fremme af sunde alkoholvaner generelt i et par måneder, kommer der en opsamlingsdag med mere undervisning afholdt af konsulenter fra Misbrugscentret i Nordsjælland. I arbejdet med det alkoholforebyggende arbejde i Hørsholm Kommune har der i team sundhedsfremme været en livlig debat om, hvordan man bedst italesætter arbejdet. For hvor der ved rygning er en entydig negativ effekt af rygningen, forholder det sig anderledes med alkohol. Sundhedsstyrelsens seneste udmeldinger er selvfølgelig, at intet alkoholforbrug er risikofrit, da selv meget små mængder kan virke kræftfremkaldende, men på den anden side virker det naivt og for helligt i 2012 at arbejde mod nul alkohol. Team sundhedsfremme anbefaler derfor udvalget, at arbejdet fremover benævnes Fremme af sunde alkoholvaner, og at der i udgangspunktet arbejdes på at komme i kontakt med flere af de borgere, som i sundhedsprofilen selv angiver, at de ønsker at nedsætte deres forbrug. Sagens tidligere behandling Det alkoholforebyggende arbejde - som fremover gerne skal benævnes Fremme af sunde alkoholvaner er tidligere behandlet af udvalget på mødet d. 29. september 2011 (i punkt 11/8094) samt på mødet d. 3. marts 2011 (i punkt 11/4646). Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Beslutning Sundhedsudvalget den Drøftet og godkendt. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/21763 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Kvalitetsstandarder 2012 Resume Kommunen skal ifølge lovgivningen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for områderne: Personlig pleje og praktisk bistand Genoptræning og vedligeholdelsestræning Lovgivningen pålægger ikke kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder for området hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, men for at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen er det besluttet, at der i forlængelse af de andre områder også udarbejdes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for dette område. Med dette punkt præsenteres de kvalitetsstandarder og indsatskatalog, som administrationen har udarbejdet for Hørsholm Kommune 2012 for træningsområdet. Kvalitetsstandarderne og indsatskataloget er identiske med dem fra 2011, bortset fra årstallene på dokumenterne. Forslag Med dette punkt ønsker administrationen at præsentere kvalitetsstandarder og indsatskatalog for træning. Administrationen henstiller til, at udvalget godkender kvalitetsstandarder og indsatskatalog for træningsindsatser i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Ifølge lovgivningen skal kommunen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for områderne: Personlig pleje og praktisk bistand Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Her kan borgerne danne sig et overblik over hvilken hjælp de kan Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 forvente hvis de får behov for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning, hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger. De kan ligeledes finde kontaktoplysninger og oversigt over hvor hurtigt de kan regne med at få hjælpen. Det overordnede formål med at beskrive kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarder, er at sikre gennemsigtighed og fleksibilitet, så der herigennem dannes et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog for Hørsholm Kommune 2012 Kvalitetsstandarderne og indsatskatalogerne for henholdsvis personlig pleje, praktisk bistand og træning er samlet i samme dokument hvor også indsatskatalogerne for områderne er vedlagt som bilag. Da genoptræning og vedligeholdelsestræning hører under Sundhedsudvalgets område præsenteres udvalget her for det samlede dokument (bilag 1). Der er i forhold til 2011 ingen ændringer til kvalitetsstandarderne, hvorfor de eneste ændringer i dokumentet er årstallet. Sagens tidligere behandling I 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarder og indsatskatalog for personlig pleje, praktisk bistand og træning Bilag - Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning 2012 Beslutning Sundhedsudvalget den Godkendt. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/23413 Journalnr.: A00 Sagsforløb: behandles i SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Hanne Vig Flyger Forebyggende hjemmebesøg - ændring af procedure Resume Administrationen ønsker, at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt proceduren for forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år skal ændres. I dag er proceduren, at kommunen udsender et ( aktivt ) brev med angivelse af et fastsat tidspunkt for et forebyggende hjemmebesøg, som angivelse af, at borgeren skal melde afbud, hvis der ikke ønskes besøg eller hvis der ønskes et besøg på et andet tidspunkt. En konsekvens af denne procedure er, at kommunens personale ofte kommer forgæves til besøg hos borgere, som ikke er hjemme og ikke har fået meldt afbud. For at undgå at gå forgæves og spare både personaletimer og kørsel foreslår administrationen, at proceduren ændres til enten, at der udsendes et ( passivt ) brev, hvor borgeren skal rette henvendelse til kommunen, hvis der ønskes besøg og fastsætte et tidspunkt for en aftale eller at der annonceres i lokale medier og på kommunens hjemmeside, at borgere født inden for et givent tidsrum, kan rette henvendelse til kommunen med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte model vil give den største besparelse og anvendes med succes i andre kommuner. Administrationen foreslår endvidere, at der udsendes aktive breve (jf. ovenfor) til borgere, når de fylder 80 år. Seniorrådet bakker op om en procedureændring som foreslået ovenfor. Forslag Administrationen ønsker, at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt proceduren for forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år skal ændres. Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget vælger at ændre proceduren for tilbud om forebyggende hjemmebesøg, så borgere der er fyldt 75 år selv skal henvende til kommunen, hvis de ønsker besøg. Men borgere, der er fyldt 80 år modtager et brev med et angivet tidspunkt, hvor kommunen kommer på forebyggende besøg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Sagsfremstilling Tilbud om en samtale om livssituation og eventuelt behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveau er en lovmæssig forpligtelse, som kommunens skal tilbyde borgere, der er fyldt 75 år. Samtalen skal foregå i borgerens hjem. I Hørsholm Kommune er proceduren i dag, at kommunen udsender et ( aktivt ) brev med angivelse af et fastsat tidspunkt for et forebyggende hjemmebesøg samt besked om, at borgeren skal melde afbud, hvis der ikke ønskes besøg eller hvis der ønskes et besøg på et andet tidspunkt. En konsekvens af denne procedure er, at kommunens personale ofte kommer forgæves til besøg hos borgere, som ikke er hjemme og ikke har fået meldt afbud. For at undgå at gå forgæves og spare både personaletimer og kørsel foreslår administrationen, at proceduren ændres til enten, at der udsendes et ( passivt ) brev, hvor borgeren skal rette henvendelse til kommunen, hvis der ønskes besøg og fastsætte et tidspunkt for en aftale eller at der annonceres i lokale medier og på kommunens hjemmeside, at borgere født inden for et givent tidsrum, kan rette henvendelse til kommunen med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte model vil give den største besparelse og anvendes med succes i andre kommuner. Administrationen foreslår endvidere, at der udsendes aktive breve (jf. ovenfor) til borgere, når de fylder 80 år. Seniorrådet har drøftet den foreslåede procedureændring og bakker op om, at udsætte udsendelsen af aktive breve til borgeren er fyldt 80 år. Økonomi/personale Den foreslåede procedureændring vil føre til leaning af processen mht. brug af ressourcer. Idet personalet vil undgå at gå forgæves til borgere, der har glemt at melde afbud og undgå unødvendige besøg, der ikke har den store sundhedsmæssige relevans. Det vurderes derfor, at en ændring af proceduren som foreslået vil give en bedre udnyttelse af personaleressourcer og en bedre kvalitet for borgere, idet besøgene gives til de, som virkelig har behov for dem. Sagens tidligere behandling Spørgsmålet om ændring af procedure for forebyggende hjemmebesøg og udsættelse af udsendelse af aktive breve fra 75 til 80 årige borgere er drøftet i Seniorrådet. Sundhedsudvalget er tidligere blevet orientering om ændringen af Lov om Forebyggende Hjemmebesøg, da det i 2010 blev ændret til, at der skal tilbydes et besøg om året mod tidligere to besøg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Noter til bilag Beslutning Sundhedsudvalget den Godkendt. Sundhedsudvalget valgte den løsning, hvor der sendes et brev til alle med oplysning om muligheden af at få besøg. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/23454 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Genbehandling af punktet om åben sundhedsplejekonsultation på skolerne Resume Projektet Åben sundhedsplejekonsultation på skolerne, som indsats mod mistrivsel blandt skolebørn i Hørsholm fik i september måned tildelt kr. til projekt-indsatsen. Projektet har imidlertid haft en vanskelig start, hvorfor udvalget skal drøfte om projektet skal tilføres yderligere midler, for at kunne komme i drift primo Forslag Administrationen lægger således op til, at Sundhedsudvalget drøfter og vælger blandt følgende tre scenarier: 1. Projektet implementeres med et toårigt sigte i årene 2012 og 2013, hvilket betyder bevilling af yderligere kr. i 2012 og kr. i Projektet implementeres i første omgang i 2012, hvilket betyder en yderligere bevilling af kr. i Projektet implementeres ikke. Administrationen anbefaler, at scenarie 1 og 2 i givet fald følges op med en fælles projektopstart mellem sundhedsplejen og team sundhedsfremme samt at projektet evalueres første gang ved afslutningen af skoleåret Sagsfremstilling På Sundhedsudvalgets møde d. 1. september 2011 blev der i punktet 11/16136 afsat kr. til et projekt i sundhedsplejen. Projektet hedder Åben sundhedsplejekonsultation på skolerne, som indsats mod mistrivsel blandt skolebørn i Hørsholm. Projektets mål er at give skolebørn i års alderen, som har det svært, mulighed for at kontakte sundhedsplejen anonymt via chat, sms eller telefon. Det har nemlig vist sig, at denne metode er velegnet til at snakke med de unge, som har behov for det. En typisk chat af denne karakter varer ca. 45 minutter. Siden bevillingen i september måned 2011 har projektet imidlertid haft en vanskelig start. For det første var der opstået den misforståelse, at pengene skulle bruges i året 2011, og Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 således ikke kunne strække sig ind i For det andet er budgettet på kr. ikke dækkende til at kunne drive projektet i ét år som fremlagt i punktet d. 1. september Sundhedsplejen har således udarbejdet et udkast til et nyt budget, som Sundhedsudvalget skal drøfte. Herudover har sundhedsplejen redegjort for de udgifter, som allerede er afholdt. Nyt budget i kr. Fase 1 ( ) Fase 2 ( ) Fase 3 ( ) Erhvervelse af 4 mobiltelefoner Mobilabonnement og samtaleafgift Oprettelse af sikkert chatforum Løbende service-abb. på sikkert chatforum Kursus/supervision og diverse 6 sundhedsplejersketimer pr. uge kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr. Udgifterne i fase 1 er afholdt, hvorfor der på indeværende tidspunkt er kr. tilbage af de oprindelige kr. Herudover blev der på Sundhedsudvalgsmødet d. 1. december 2012 afsat yderligere kr. til forlængelse af projektet i Indarbejdes disse beløb i det nye budgetforslag ser det således ud: Nyt budget i kr. Fase 1 ( ) Fase 2 ( ) Fase 3 ( ) Erhvervelse af 4 mobiltelefoner Mobilabonnement og samtaleafgift Oprettelse af sikkert chatforum Løbende service-abb. på sikkert chatforum Kursus/supervision og diverse 6 sundhedsplejersketimer pr. uge Overført fra kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Nye midler afsat pr. 1/ kr. I alt kr kr kr. Som det fremgår af det nye budget, skal der således allokeres yderligere kr. til projektet for at kunne sætte det i drift i Skal projektet forlænges til 2013, skal der allokeres yderligere kr. Afdelingen for Sundhedsfremme lægger således op til, at Sundhedsudvalget drøfter følgende tre scenarier: 1. Projektet implementeres med et toårigt sigte i årene 2012 og 2013, hvilket betyder bevilling af yderligere kr. i 2012 og kr. i Projektet implementeres i første omgang i 2012, hvilket betyder en yderligere bevilling af kr. i Projektet implementeres ikke. Afdelingen for Sundhedsfremme anbefaler, at scenarie 1 og 2 i givet fald følges op med en evaluering af projektet ved afslutningen af skoleåret Økonomi/personale Som det fremgår af sagsfremstillingen, skal der bevilliges yderligere kr. til projektet i 2012 såfremt det skal i drift. Hvis projektet skal fortsætte i 2013, skal der bevilliges yderligere kr. til dette. Kommunikation Sagens tidligere behandling Sundhedsudvalget bevilligede på deres møde d. 1/ kr. til projektet i punkt 11/ På Sundhedsudvalget møde d. 1/ blev der bevilliget yderligere kr. i punkt 11/ Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget godkendte forslag 2, som indebærer ekstra bevilling af kr. i Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Sundhedsudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/21598 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Nyt forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Resume Sundhedskoordinationsudvalget har i juni 2011 godkendt forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme, som sætter fokus på rehabiliteringen af borgere med åreforkalkningssygdomme i hjertet samt hjertesvigt. Forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme er endnu en publikation i rækken af den sygdomsspecifikke udmøntning af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom, som blev publiceret i Der er på nuværende tidspunkt publiceret regionale forløbsprogrammer indenfor diagnoserne kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), type 2 diabetes, demens og hjerte-karsygdomme. Forløbsprogrammet for lænderyg-lidelser (tidligere muskelskeletlidelser) er undervejs. Med sundhedsaftalens grundaftale er det aftalt, at implementeringen af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumsstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet. I tillægsaftalen til sundhedsaftalen har Hørsholm Kommune angivet, at kommunen ikke forventer at implementere forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor denne aftaleperiode ( ). Forslag Administrationen ønsker med dette dagsordenspunkt at orientere Sundhedsudvalget om indholdet i det nye forløbsprogram for hjerte-karsygdomme. Sundhedsudvalget bedes tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Formål med et forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Forløbsprogrammet er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for personer, der har været igennem et hjertepakkeforløb. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter. Forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme adskiller sig fra de allerede eksisterende forløbsprogrammer ved, at det er hospitalet, der beslutter hvorvidt borgeren skal rehabiliteres i hospitals- eller kommunalt regi. Dette sker i forbindelse med en Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 efterbehandlingssamtale maksimalt 2 uger efter, at borgeren er blevet udskrevet. Samtalen foregår på hospitalet. Forløbsprogrammet henvender sig udelukkende til borgere, der har modtaget et hjertepakkeforløb på hospitalet. Der vil være et stort antal borgere med hjertesvigt, der alene følges i almen praksis, og her anbefaler forløbsprogrammet for at det lokalt kan aftales mellem almen praksis og den enkelte kommune, at også disse borgere kan henvises til kommunale rehabiliteringstilbud. Minimumsstandarder for hjerte-karsygdomme Ligesom i forløbsprogrammerne for KOL, type 2 diabetes og demens fastlægger forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme en række minimumsstandarder, som er anbefalinger for organiseringen af de sundhedsfaglige indsatser i henholdsvis kommune, hospital og almen praksis (Se bilag 1). Indsatser markeret med (A) er de indsatser, det som minimum anbefales at tilbyde borgere med hjerte-karsygdomme i de tre sektorer, når forløbsprogrammet igangsættes. Indsatser markeret med (B) er indsatser, der ikke er afgørende for forløbsprogrammets igangsætning, men som det anbefales at implementere/udvikle på sigt. Som det fremgår af bilag 1, så anbefales det ved igangsættelsen af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme i kommunalt regi, at der som minimum tilbydes et standardiseret sammenhængende rehabiliteringsprogram. Det standardiserede rehabiliteringsprogram bør som minimum indeholde tilbud om rygeafvænning til rygende hjerte-karsyge borgere, tilbud om sygdomsspecifik patientuddannelse, tilbud om fysisk træning efter et standardiseret træningsprogram, samt et tilbud om kostvejledning. Minimumsstandarderne for hjerte-karsygdomme er de samme som minimumsstandarderne for KOL og type 2 diabetes. Hørsholm Kommunes forpligtelse i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden I sundhedsaftalens grundaftale er det aftalt, at implementering af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme, aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumsstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet (A). Region Hovedstaden forpligter sig til at implementere sin del af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme på hospitalerne. I sundhedsaftalen beskrives det at ikrafttrædelse vil ske fra det tidspunkt, hvor den første kommune i hospitalets optageområde er klar til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. I tillægsaftalen til sundhedsaftalen har Hørsholm Kommune angivet at kommunen ikke forventer at implementere forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor denne aftaleperiode ( ). Hørsholm Kommune indgår i foråret 2012 i et tværkommunalt samarbejde med klyngekommunerne om udviklingen af en mere fleksibel model for implementeringen af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. Modellen skal imødekomme kommunernes udfordringer med at rumme nye forløbsprogrammer ved at samtænke de ikkediagnosespecifikke elementer indenfor diagnoserne KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme i tværdiagnostiske moduler. Selvom Hørsholm Kommune ikke har forpligtet sig til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor den gældende sundhedsaftale-periode, så indgår Hørsholm Kommune i udviklingsarbejdet. På nuværende tidspunkt er administrationen i gang med planlægningen af indhold og tilbud på det kommende Sundheds- og Rehabiliteringscenter på Louiselund. Det er i dette regi at udrulningen af forløbsprogram-tilbuddene indenfor KOL og type 2 diabetes vil ske i løbet Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 2012 og i den forbindelse indtænkes også en mere tværdiagnostisk tilgang som på sigt vil kunne rumme tilbud under forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. Pixi-udgaven af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme vil blive omdelt på Sundhedsudvalgsmødet. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag 1: Minimumsstandarder i forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Noter til bilag Bilag 1: Fastlagte minimumsstandarder for de sundhedsfaglige indsatser i kommune, hospital og almen praksis. (Forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme, Region Hovedstaden 2011, s. 61) Beslutning Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 Sundhedsudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/23030 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Tanja Hall Burning Hørsholm Resume Youth Explorer drømmer om at afvikle festivalen, Burning Hørsholm, på Hørsholm Hospital i uge 9 i Youth Explorer og andre unge vil i løbet af en uge omdanne en del af Hørsholm Hospital til en lille velfungerende og kreativ by. Alle deltager frivilligt og ulønnet. Burning Hørsholm sætter Hørsholm Kommune på det kreative landkort og er samtidig et projekt, der kan fungere som pilotprojekt i forhold til at tænke medansvar og medborgerskab i Hørsholm Kommune. Burning Hørsholms elementer spænder fra kulturelle tiltag til sundhedsevents, og initiativer, der kan inspirere fremtidig byudvikling i Hørsholm Kommune. Samtidig kan Burning Hørsholm give lokalpolitikerne i Hørsholm et indblik i, hvordan byens unge drømmer om, at deres by skal se ud Burning Hørsholm er de unges drømmeby. Forslag Administrationen anbefaler, at SU går i løbende dialog med Youth Explorer omkring, hvordan festivalen skal udformes. Administrationen anbefaler, at SU bevilliger til sundhedsaktiviteter i forbindelse med festivalen. Sagsfremstilling Inspiration En gang om året samles mennesker i Nevada ørkenen til festivalen "Burning Man". Det er en hyldest til det kreative og det skabende fællesskab. Burning Man er mere en by end en festival festivalens indhold er skabt af indbyggerne, som alle er coproducers. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 17

18 Festivalen har givet anledning til betegnelsen "Creative Man", som er Instituttet for Fremtidsforsknings betegnelse for den nye tids kreative mennesker, der inddrager sig selv og udfordrer vanetænkningen gennem kreativ udfoldelse og leg. Burning Man er fjernt fra det festival image, vi kender fra andre ungdomsfestivaler i Danmark, som mest af alt forbindes med druk, affald og eskapisme. Et af festivalens grundprincipper er "Leave no Trace" - efterlad omgivelserne i mindst lige så god stand, som de var. Læs mere om Burning Man her: Værdierne i Burning Man er følgende: Innovation, medansvar, kreativitet og coproduction. Burning Hørsholm Festivalen hedder "Burning Hørsholm". Det er ikke fordi vi vil brænde byen (eller hospitalet) - men fordi projektet er inspireret af Burning Man festivalen. Youth Explorer vil, i løbet af en uge, omdanne en del af Hørsholm Hospital til en lille, velfungerende og kreativ by. Byen vil bestå af vidt forskellige verdener i forskellige rum - og vil være åben overfor alle. Alle deltagere er frivillige og får ingen løn. Projektet sætter Hørsholm Kommune på det kreative landkort - og vil tiltrække aktører fra det kreative miljø i København. Festivalen understreger Hørsholm Kommunes klimaambitioner - idet den drager nytte af en ressource, som lige nu henligger ubenyttet. Nogle af "byens" elementer kender vi allerede, og de er beskrevet længere fremme i punktet. Udover disse vil Youth Explorer opfordre kreative unge til at kontakte os med forslag til, hvad der skal foregå. Vi siger ja til kreativitet dog under forudsætning af, at vores værdier og rammer overholdes - bl.a. "Leave no Trace". Book en hospitalsstuestue Vi laver en 3D model af hospitalet, hvor man kan booke en stue, hvis man har en idé: Modellen uploades på Manifest: 1. Hver stue står for sit eget arrangement, sørger for bemanding osv. 2. Hver stue sørger selv for oprydning. 3. Konceptet skal inddrage festdeltagere - og skal opbygges i festivalens åbningstid. 4. Hospitalsstuen skal efterlades i samme stand som den modtages. Området som skal bruges Den gamle del af Hørsholm Hospital danner ramme for festivalen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 18

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere