Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det sundhedsfremmende arbejde indenfor alkoholområdet 3 Kvalitetsstandarder Forebyggende hjemmebesøg - ændring af procedure 8 Genbehandling af punktet om åben sundhedsplejekonsultation på skolerne 11 Nyt forløbsprogram for hjerte-karsygdomme 14 Burning Hørsholm 17 Etablering af privat tandlægepraksis i kommunale lokaler 21 Bilagsoversigt 23 Fraværende Birger Bøgeblad (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget og Social- og Seniorudvalget har modtaget ansøgning om dækning af udgifter til leje af Trommen m.m. i forbindelse med afvikling af arrangement, som diabetes-foreningen står for den 28. februar Sundhedsudvalget er indstillet på at give et tilskud på kr. Lars Iversen har været til præsentation af en ny håndbog v/bente Klarlund om fysisk aktivitet. Lars Iversen har været til konference om sundhed på tværs af forvaltningsområder. Klaus Poulsen runddelte artikel om vores sundhedshus, sammenlignet med et andet dansk og et svensk sundhedshus. Tanja Hall orienterede om status for Parkour. Der vil være et event den 21. januar kl Klaus Poulsen. Vi har fået kr. til tværgående projekt vedrørende hjerneskaderehabilitering, bl.a. kompetenceudvikling. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/8094 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det sundhedsfremmende arbejde indenfor alkoholområdet Resume D. 15. november 2011 blev der afholdt en tværkommunal workshop med fokus på alkohol og velfærdsteknologi. Team sundhedsfremme anbefaler udvalget at drøfte udbyttet af denne workshop samt at tage stilling til, om team sundhedsfremme i Hørsholm Kommune skal tage teten på at indkalde de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned med henblik på en tværkommunal alkoholkampagne i uge 40 i Herudover redegør team sundhedsfremme for status med det alkoholforebyggende arbejde, som teamet fremadrettet ønsker at benævne Fremme af sunde alkoholvaner. Forslag Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget, at de drøfter den tværkommunale workshop, som blev afholdt d. 15. november på Hørsholm Rådhus. Herudover anbefaler administrationen, at teamet sørger for at indkalde de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned om en fælles alkoholkampagne i uge 40 i Den tværkommunale arbejdsgruppe kan derved fremlægge oplæg til kommunernes sundhedsudvalg i februar eller marts måned Endelig anbefaler administrationen Sundhedsudvalget, at de tager status på arbejdet med det alkoholforebyggende arbejde til efterretning - herunder at team sundhedsfremme fremadrettet ønsker at benævne arbejdet: Fremme af sunde alkoholvaner. Sagsfremstilling Workshoppen d. 15. november 2011 Tirsdag d. 15. november blev der afholdt workshop på Hørsholm Rådhus om muligheder for tværkommunalt samarbejde indenfor alkoholområdet og det velfærdsteknologiske område. Samlet deltog 37 politikere og embedsmænd fra Gribskovklyngen og Rudersdal kommune. Lars Iversen gennemgik alkoholrelaterede data fra sundhedsprofilen i Region Hovedstaden. Af sundhedsprofilen fremgår det, at borgere i Gribskovklyngen og Rudersdal kommune har et risikabelt alkoholforbrug samt at ønsker at nedsætte deres Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 alkoholforbrug. Kun har talt med deres egen læge om problemet, og der er således et massivt potentiale i at arbejde med forebyggelse af alkoholrelaterede problemstillinger i Gribskovklyngen. På workshoppen blev det drøftet, om der kunne være en tværkommunal interesse i at lave en fælles alkoholkampagne i uge samtidig med Sundhedsstyrelsens årlige uge 40 kampagne om alkohol. Holdningen var meget positiv blandt de deltagende kommuner. Team sundhedsfremme i Hørsholm Kommune anbefaler derfor Sundhedsudvalget, at Hørsholm tager teten på dette arbejde, og indkalder relevante personer fra de deltagende kommuner til et første arbejdsmøde i januar måned, så der kan udarbejdes et fælles oplæg til kommunernes sundhedsudvalg i februar eller marts måned Det alkoholforebyggende arbejde i Hørsholm - fremover kaldet Fremme af sunde alkoholvaner I Hørsholm Kommune har vi siden starten af 2011 arbejdet med en særlig indsats i relation til det alkoholforebyggende arbejde. Udvalget behandlede på mødet d. 29. september i år de tiltag, som den tværkommunale arbejdsgruppe havde peget på, og udvalgte besluttede at afsætte kr. til kompetenceudvikling af personale. Der er efterfølgende indgået en aftale med Misbrugscentret i Nordsjælland om at forestå denne kompetenceudvikling, som bliver afviklet over to dage i henholdsvis januar/februar og marts/april måned. Helt konkret kommer 25 medarbejdere fra Jobcentret, 17 medarbejdere fra Center for Børn og Voksne samt 20 medarbejdere fra Center for Sundhed og Omsorg således på to dages kursus i den motiverende samtale i relation til borgere med problematisk alkoholforbrug. Første dag afhændes i januar/februar måned, hvor screeningsværktøjet CAGE også introduceres. CAGE er et screeningsværktøj, som ud fra 6 enkle spørgsmål spørger til borgerens alkoholvaner. Ved at implementere screeningsværktøjet bliver det muligt at følge med i implementeringen af arbejdet med at fremme sunde alkoholvaner, ligesom den enkelte sagsbehandler får lettere ved at legitimere sin interesse for at spørge til en given borgers alkoholvaner. Efter medarbejderne har arbejdet med CAGE og fremme af sunde alkoholvaner generelt i et par måneder, kommer der en opsamlingsdag med mere undervisning afholdt af konsulenter fra Misbrugscentret i Nordsjælland. I arbejdet med det alkoholforebyggende arbejde i Hørsholm Kommune har der i team sundhedsfremme været en livlig debat om, hvordan man bedst italesætter arbejdet. For hvor der ved rygning er en entydig negativ effekt af rygningen, forholder det sig anderledes med alkohol. Sundhedsstyrelsens seneste udmeldinger er selvfølgelig, at intet alkoholforbrug er risikofrit, da selv meget små mængder kan virke kræftfremkaldende, men på den anden side virker det naivt og for helligt i 2012 at arbejde mod nul alkohol. Team sundhedsfremme anbefaler derfor udvalget, at arbejdet fremover benævnes Fremme af sunde alkoholvaner, og at der i udgangspunktet arbejdes på at komme i kontakt med flere af de borgere, som i sundhedsprofilen selv angiver, at de ønsker at nedsætte deres forbrug. Sagens tidligere behandling Det alkoholforebyggende arbejde - som fremover gerne skal benævnes Fremme af sunde alkoholvaner er tidligere behandlet af udvalget på mødet d. 29. september 2011 (i punkt 11/8094) samt på mødet d. 3. marts 2011 (i punkt 11/4646). Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Beslutning Sundhedsudvalget den Drøftet og godkendt. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/21763 Journalnr.: P23 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Kvalitetsstandarder 2012 Resume Kommunen skal ifølge lovgivningen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for områderne: Personlig pleje og praktisk bistand Genoptræning og vedligeholdelsestræning Lovgivningen pålægger ikke kommunen at udarbejde kvalitetsstandarder for området hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, men for at sikre et ensartet afsæt for sagsbehandlingen er det besluttet, at der i forlængelse af de andre områder også udarbejdes kvalitetsstandarder og indsatskatalog for dette område. Med dette punkt præsenteres de kvalitetsstandarder og indsatskatalog, som administrationen har udarbejdet for Hørsholm Kommune 2012 for træningsområdet. Kvalitetsstandarderne og indsatskataloget er identiske med dem fra 2011, bortset fra årstallene på dokumenterne. Forslag Med dette punkt ønsker administrationen at præsentere kvalitetsstandarder og indsatskatalog for træning. Administrationen henstiller til, at udvalget godkender kvalitetsstandarder og indsatskatalog for træningsindsatser i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Ifølge lovgivningen skal kommunen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder inden for områderne: Personlig pleje og praktisk bistand Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Her kan borgerne danne sig et overblik over hvilken hjælp de kan Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 forvente hvis de får behov for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning, hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger. De kan ligeledes finde kontaktoplysninger og oversigt over hvor hurtigt de kan regne med at få hjælpen. Det overordnede formål med at beskrive kommunens serviceniveau i kvalitetsstandarder, er at sikre gennemsigtighed og fleksibilitet, så der herigennem dannes et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog for Hørsholm Kommune 2012 Kvalitetsstandarderne og indsatskatalogerne for henholdsvis personlig pleje, praktisk bistand og træning er samlet i samme dokument hvor også indsatskatalogerne for områderne er vedlagt som bilag. Da genoptræning og vedligeholdelsestræning hører under Sundhedsudvalgets område præsenteres udvalget her for det samlede dokument (bilag 1). Der er i forhold til 2011 ingen ændringer til kvalitetsstandarderne, hvorfor de eneste ændringer i dokumentet er årstallet. Sagens tidligere behandling I 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen kvalitetsstandarder og indsatskatalog for personlig pleje, praktisk bistand og træning Bilag - Bilag 1: Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning 2012 Beslutning Sundhedsudvalget den Godkendt. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/23413 Journalnr.: A00 Sagsforløb: behandles i SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Hanne Vig Flyger Forebyggende hjemmebesøg - ændring af procedure Resume Administrationen ønsker, at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt proceduren for forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år skal ændres. I dag er proceduren, at kommunen udsender et ( aktivt ) brev med angivelse af et fastsat tidspunkt for et forebyggende hjemmebesøg, som angivelse af, at borgeren skal melde afbud, hvis der ikke ønskes besøg eller hvis der ønskes et besøg på et andet tidspunkt. En konsekvens af denne procedure er, at kommunens personale ofte kommer forgæves til besøg hos borgere, som ikke er hjemme og ikke har fået meldt afbud. For at undgå at gå forgæves og spare både personaletimer og kørsel foreslår administrationen, at proceduren ændres til enten, at der udsendes et ( passivt ) brev, hvor borgeren skal rette henvendelse til kommunen, hvis der ønskes besøg og fastsætte et tidspunkt for en aftale eller at der annonceres i lokale medier og på kommunens hjemmeside, at borgere født inden for et givent tidsrum, kan rette henvendelse til kommunen med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte model vil give den største besparelse og anvendes med succes i andre kommuner. Administrationen foreslår endvidere, at der udsendes aktive breve (jf. ovenfor) til borgere, når de fylder 80 år. Seniorrådet bakker op om en procedureændring som foreslået ovenfor. Forslag Administrationen ønsker, at Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt proceduren for forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er fyldt 75 år skal ændres. Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget vælger at ændre proceduren for tilbud om forebyggende hjemmebesøg, så borgere der er fyldt 75 år selv skal henvende til kommunen, hvis de ønsker besøg. Men borgere, der er fyldt 80 år modtager et brev med et angivet tidspunkt, hvor kommunen kommer på forebyggende besøg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Sagsfremstilling Tilbud om en samtale om livssituation og eventuelt behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveau er en lovmæssig forpligtelse, som kommunens skal tilbyde borgere, der er fyldt 75 år. Samtalen skal foregå i borgerens hjem. I Hørsholm Kommune er proceduren i dag, at kommunen udsender et ( aktivt ) brev med angivelse af et fastsat tidspunkt for et forebyggende hjemmebesøg samt besked om, at borgeren skal melde afbud, hvis der ikke ønskes besøg eller hvis der ønskes et besøg på et andet tidspunkt. En konsekvens af denne procedure er, at kommunens personale ofte kommer forgæves til besøg hos borgere, som ikke er hjemme og ikke har fået meldt afbud. For at undgå at gå forgæves og spare både personaletimer og kørsel foreslår administrationen, at proceduren ændres til enten, at der udsendes et ( passivt ) brev, hvor borgeren skal rette henvendelse til kommunen, hvis der ønskes besøg og fastsætte et tidspunkt for en aftale eller at der annonceres i lokale medier og på kommunens hjemmeside, at borgere født inden for et givent tidsrum, kan rette henvendelse til kommunen med henblik på at aftale et forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte model vil give den største besparelse og anvendes med succes i andre kommuner. Administrationen foreslår endvidere, at der udsendes aktive breve (jf. ovenfor) til borgere, når de fylder 80 år. Seniorrådet har drøftet den foreslåede procedureændring og bakker op om, at udsætte udsendelsen af aktive breve til borgeren er fyldt 80 år. Økonomi/personale Den foreslåede procedureændring vil føre til leaning af processen mht. brug af ressourcer. Idet personalet vil undgå at gå forgæves til borgere, der har glemt at melde afbud og undgå unødvendige besøg, der ikke har den store sundhedsmæssige relevans. Det vurderes derfor, at en ændring af proceduren som foreslået vil give en bedre udnyttelse af personaleressourcer og en bedre kvalitet for borgere, idet besøgene gives til de, som virkelig har behov for dem. Sagens tidligere behandling Spørgsmålet om ændring af procedure for forebyggende hjemmebesøg og udsættelse af udsendelse af aktive breve fra 75 til 80 årige borgere er drøftet i Seniorrådet. Sundhedsudvalget er tidligere blevet orientering om ændringen af Lov om Forebyggende Hjemmebesøg, da det i 2010 blev ændret til, at der skal tilbydes et besøg om året mod tidligere to besøg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Noter til bilag Beslutning Sundhedsudvalget den Godkendt. Sundhedsudvalget valgte den løsning, hvor der sendes et brev til alle med oplysning om muligheden af at få besøg. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/23454 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Genbehandling af punktet om åben sundhedsplejekonsultation på skolerne Resume Projektet Åben sundhedsplejekonsultation på skolerne, som indsats mod mistrivsel blandt skolebørn i Hørsholm fik i september måned tildelt kr. til projekt-indsatsen. Projektet har imidlertid haft en vanskelig start, hvorfor udvalget skal drøfte om projektet skal tilføres yderligere midler, for at kunne komme i drift primo Forslag Administrationen lægger således op til, at Sundhedsudvalget drøfter og vælger blandt følgende tre scenarier: 1. Projektet implementeres med et toårigt sigte i årene 2012 og 2013, hvilket betyder bevilling af yderligere kr. i 2012 og kr. i Projektet implementeres i første omgang i 2012, hvilket betyder en yderligere bevilling af kr. i Projektet implementeres ikke. Administrationen anbefaler, at scenarie 1 og 2 i givet fald følges op med en fælles projektopstart mellem sundhedsplejen og team sundhedsfremme samt at projektet evalueres første gang ved afslutningen af skoleåret Sagsfremstilling På Sundhedsudvalgets møde d. 1. september 2011 blev der i punktet 11/16136 afsat kr. til et projekt i sundhedsplejen. Projektet hedder Åben sundhedsplejekonsultation på skolerne, som indsats mod mistrivsel blandt skolebørn i Hørsholm. Projektets mål er at give skolebørn i års alderen, som har det svært, mulighed for at kontakte sundhedsplejen anonymt via chat, sms eller telefon. Det har nemlig vist sig, at denne metode er velegnet til at snakke med de unge, som har behov for det. En typisk chat af denne karakter varer ca. 45 minutter. Siden bevillingen i september måned 2011 har projektet imidlertid haft en vanskelig start. For det første var der opstået den misforståelse, at pengene skulle bruges i året 2011, og Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 således ikke kunne strække sig ind i For det andet er budgettet på kr. ikke dækkende til at kunne drive projektet i ét år som fremlagt i punktet d. 1. september Sundhedsplejen har således udarbejdet et udkast til et nyt budget, som Sundhedsudvalget skal drøfte. Herudover har sundhedsplejen redegjort for de udgifter, som allerede er afholdt. Nyt budget i kr. Fase 1 ( ) Fase 2 ( ) Fase 3 ( ) Erhvervelse af 4 mobiltelefoner Mobilabonnement og samtaleafgift Oprettelse af sikkert chatforum Løbende service-abb. på sikkert chatforum Kursus/supervision og diverse 6 sundhedsplejersketimer pr. uge kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr kr kr. Udgifterne i fase 1 er afholdt, hvorfor der på indeværende tidspunkt er kr. tilbage af de oprindelige kr. Herudover blev der på Sundhedsudvalgsmødet d. 1. december 2012 afsat yderligere kr. til forlængelse af projektet i Indarbejdes disse beløb i det nye budgetforslag ser det således ud: Nyt budget i kr. Fase 1 ( ) Fase 2 ( ) Fase 3 ( ) Erhvervelse af 4 mobiltelefoner Mobilabonnement og samtaleafgift Oprettelse af sikkert chatforum Løbende service-abb. på sikkert chatforum Kursus/supervision og diverse 6 sundhedsplejersketimer pr. uge Overført fra kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Nye midler afsat pr. 1/ kr. I alt kr kr kr. Som det fremgår af det nye budget, skal der således allokeres yderligere kr. til projektet for at kunne sætte det i drift i Skal projektet forlænges til 2013, skal der allokeres yderligere kr. Afdelingen for Sundhedsfremme lægger således op til, at Sundhedsudvalget drøfter følgende tre scenarier: 1. Projektet implementeres med et toårigt sigte i årene 2012 og 2013, hvilket betyder bevilling af yderligere kr. i 2012 og kr. i Projektet implementeres i første omgang i 2012, hvilket betyder en yderligere bevilling af kr. i Projektet implementeres ikke. Afdelingen for Sundhedsfremme anbefaler, at scenarie 1 og 2 i givet fald følges op med en evaluering af projektet ved afslutningen af skoleåret Økonomi/personale Som det fremgår af sagsfremstillingen, skal der bevilliges yderligere kr. til projektet i 2012 såfremt det skal i drift. Hvis projektet skal fortsætte i 2013, skal der bevilliges yderligere kr. til dette. Kommunikation Sagens tidligere behandling Sundhedsudvalget bevilligede på deres møde d. 1/ kr. til projektet i punkt 11/ På Sundhedsudvalget møde d. 1/ blev der bevilliget yderligere kr. i punkt 11/ Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget godkendte forslag 2, som indebærer ekstra bevilling af kr. i Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Sundhedsudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/21598 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard Nyt forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Resume Sundhedskoordinationsudvalget har i juni 2011 godkendt forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme, som sætter fokus på rehabiliteringen af borgere med åreforkalkningssygdomme i hjertet samt hjertesvigt. Forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme er endnu en publikation i rækken af den sygdomsspecifikke udmøntning af Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom, som blev publiceret i Der er på nuværende tidspunkt publiceret regionale forløbsprogrammer indenfor diagnoserne kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), type 2 diabetes, demens og hjerte-karsygdomme. Forløbsprogrammet for lænderyg-lidelser (tidligere muskelskeletlidelser) er undervejs. Med sundhedsaftalens grundaftale er det aftalt, at implementeringen af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumsstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet. I tillægsaftalen til sundhedsaftalen har Hørsholm Kommune angivet, at kommunen ikke forventer at implementere forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor denne aftaleperiode ( ). Forslag Administrationen ønsker med dette dagsordenspunkt at orientere Sundhedsudvalget om indholdet i det nye forløbsprogram for hjerte-karsygdomme. Sundhedsudvalget bedes tage orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Formål med et forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Forløbsprogrammet er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for personer, der har været igennem et hjertepakkeforløb. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter. Forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme adskiller sig fra de allerede eksisterende forløbsprogrammer ved, at det er hospitalet, der beslutter hvorvidt borgeren skal rehabiliteres i hospitals- eller kommunalt regi. Dette sker i forbindelse med en Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 efterbehandlingssamtale maksimalt 2 uger efter, at borgeren er blevet udskrevet. Samtalen foregår på hospitalet. Forløbsprogrammet henvender sig udelukkende til borgere, der har modtaget et hjertepakkeforløb på hospitalet. Der vil være et stort antal borgere med hjertesvigt, der alene følges i almen praksis, og her anbefaler forløbsprogrammet for at det lokalt kan aftales mellem almen praksis og den enkelte kommune, at også disse borgere kan henvises til kommunale rehabiliteringstilbud. Minimumsstandarder for hjerte-karsygdomme Ligesom i forløbsprogrammerne for KOL, type 2 diabetes og demens fastlægger forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme en række minimumsstandarder, som er anbefalinger for organiseringen af de sundhedsfaglige indsatser i henholdsvis kommune, hospital og almen praksis (Se bilag 1). Indsatser markeret med (A) er de indsatser, det som minimum anbefales at tilbyde borgere med hjerte-karsygdomme i de tre sektorer, når forløbsprogrammet igangsættes. Indsatser markeret med (B) er indsatser, der ikke er afgørende for forløbsprogrammets igangsætning, men som det anbefales at implementere/udvikle på sigt. Som det fremgår af bilag 1, så anbefales det ved igangsættelsen af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme i kommunalt regi, at der som minimum tilbydes et standardiseret sammenhængende rehabiliteringsprogram. Det standardiserede rehabiliteringsprogram bør som minimum indeholde tilbud om rygeafvænning til rygende hjerte-karsyge borgere, tilbud om sygdomsspecifik patientuddannelse, tilbud om fysisk træning efter et standardiseret træningsprogram, samt et tilbud om kostvejledning. Minimumsstandarderne for hjerte-karsygdomme er de samme som minimumsstandarderne for KOL og type 2 diabetes. Hørsholm Kommunes forpligtelse i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden I sundhedsaftalens grundaftale er det aftalt, at implementering af forløbsprogram for hjerte-karsygdomme, aftales inden udgangen af Implementeringen indebærer som minimum opfyldelse af de minimumsstandarder, der er beskrevet i forløbsprogrammet (A). Region Hovedstaden forpligter sig til at implementere sin del af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme på hospitalerne. I sundhedsaftalen beskrives det at ikrafttrædelse vil ske fra det tidspunkt, hvor den første kommune i hospitalets optageområde er klar til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. I tillægsaftalen til sundhedsaftalen har Hørsholm Kommune angivet at kommunen ikke forventer at implementere forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor denne aftaleperiode ( ). Hørsholm Kommune indgår i foråret 2012 i et tværkommunalt samarbejde med klyngekommunerne om udviklingen af en mere fleksibel model for implementeringen af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. Modellen skal imødekomme kommunernes udfordringer med at rumme nye forløbsprogrammer ved at samtænke de ikkediagnosespecifikke elementer indenfor diagnoserne KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme i tværdiagnostiske moduler. Selvom Hørsholm Kommune ikke har forpligtet sig til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme indenfor den gældende sundhedsaftale-periode, så indgår Hørsholm Kommune i udviklingsarbejdet. På nuværende tidspunkt er administrationen i gang med planlægningen af indhold og tilbud på det kommende Sundheds- og Rehabiliteringscenter på Louiselund. Det er i dette regi at udrulningen af forløbsprogram-tilbuddene indenfor KOL og type 2 diabetes vil ske i løbet Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 2012 og i den forbindelse indtænkes også en mere tværdiagnostisk tilgang som på sigt vil kunne rumme tilbud under forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme. Pixi-udgaven af forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme vil blive omdelt på Sundhedsudvalgsmødet. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag 1: Minimumsstandarder i forløbsprogram for hjerte-karsygdomme Noter til bilag Bilag 1: Fastlagte minimumsstandarder for de sundhedsfaglige indsatser i kommune, hospital og almen praksis. (Forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme, Region Hovedstaden 2011, s. 61) Beslutning Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 Sundhedsudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/23030 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Tanja Hall Burning Hørsholm Resume Youth Explorer drømmer om at afvikle festivalen, Burning Hørsholm, på Hørsholm Hospital i uge 9 i Youth Explorer og andre unge vil i løbet af en uge omdanne en del af Hørsholm Hospital til en lille velfungerende og kreativ by. Alle deltager frivilligt og ulønnet. Burning Hørsholm sætter Hørsholm Kommune på det kreative landkort og er samtidig et projekt, der kan fungere som pilotprojekt i forhold til at tænke medansvar og medborgerskab i Hørsholm Kommune. Burning Hørsholms elementer spænder fra kulturelle tiltag til sundhedsevents, og initiativer, der kan inspirere fremtidig byudvikling i Hørsholm Kommune. Samtidig kan Burning Hørsholm give lokalpolitikerne i Hørsholm et indblik i, hvordan byens unge drømmer om, at deres by skal se ud Burning Hørsholm er de unges drømmeby. Forslag Administrationen anbefaler, at SU går i løbende dialog med Youth Explorer omkring, hvordan festivalen skal udformes. Administrationen anbefaler, at SU bevilliger til sundhedsaktiviteter i forbindelse med festivalen. Sagsfremstilling Inspiration En gang om året samles mennesker i Nevada ørkenen til festivalen "Burning Man". Det er en hyldest til det kreative og det skabende fællesskab. Burning Man er mere en by end en festival festivalens indhold er skabt af indbyggerne, som alle er coproducers. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 17

18 Festivalen har givet anledning til betegnelsen "Creative Man", som er Instituttet for Fremtidsforsknings betegnelse for den nye tids kreative mennesker, der inddrager sig selv og udfordrer vanetænkningen gennem kreativ udfoldelse og leg. Burning Man er fjernt fra det festival image, vi kender fra andre ungdomsfestivaler i Danmark, som mest af alt forbindes med druk, affald og eskapisme. Et af festivalens grundprincipper er "Leave no Trace" - efterlad omgivelserne i mindst lige så god stand, som de var. Læs mere om Burning Man her: Værdierne i Burning Man er følgende: Innovation, medansvar, kreativitet og coproduction. Burning Hørsholm Festivalen hedder "Burning Hørsholm". Det er ikke fordi vi vil brænde byen (eller hospitalet) - men fordi projektet er inspireret af Burning Man festivalen. Youth Explorer vil, i løbet af en uge, omdanne en del af Hørsholm Hospital til en lille, velfungerende og kreativ by. Byen vil bestå af vidt forskellige verdener i forskellige rum - og vil være åben overfor alle. Alle deltagere er frivillige og får ingen løn. Projektet sætter Hørsholm Kommune på det kreative landkort - og vil tiltrække aktører fra det kreative miljø i København. Festivalen understreger Hørsholm Kommunes klimaambitioner - idet den drager nytte af en ressource, som lige nu henligger ubenyttet. Nogle af "byens" elementer kender vi allerede, og de er beskrevet længere fremme i punktet. Udover disse vil Youth Explorer opfordre kreative unge til at kontakte os med forslag til, hvad der skal foregå. Vi siger ja til kreativitet dog under forudsætning af, at vores værdier og rammer overholdes - bl.a. "Leave no Trace". Book en hospitalsstuestue Vi laver en 3D model af hospitalet, hvor man kan booke en stue, hvis man har en idé: Modellen uploades på Manifest: 1. Hver stue står for sit eget arrangement, sørger for bemanding osv. 2. Hver stue sørger selv for oprydning. 3. Konceptet skal inddrage festdeltagere - og skal opbygges i festivalens åbningstid. 4. Hospitalsstuen skal efterlades i samme stand som den modtages. Området som skal bruges Den gamle del af Hørsholm Hospital danner ramme for festivalen. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 18

19 Tidsplan Festivalen afvikles den første uge i marts 2012 I løbet af ugen vil Burning Hørsholm være en festival for selvbyggerne - alle dem som er med til at skabe projektet. I løbet af weekenden vil der være fokus på at fejre resultatet - og at gå op på oplevelse i den kreative by. Festivalen afsluttes med at udleve "Leave no Trace" ambitionen, og vi pakker det hele sammen. Aktiviteter: Aktiviteterne er ikke fastlagte endnu, fordi Youth Explorer inviterer alle unge til at være med - så længe de overholder festivalens regler og rammer. Her er dog nogle eksempler på, hvad der vil foregå: Skate univers i køkkenet: - Opbygge indendørs skatepark ved hjælp af genbrugsmaterialer. - Gamle paller og andre restmaterialer bliver til brugbare ramper og skateudstyr. - Alle kan være med til at bygge og udvikle. Parkour: - Området omkring Hørsholm Hospital er oplagt for Parkour dyrkere - Sampler Jams, hvor man optager tricks på video gennemføres i området. - I parkourrummet redigeres videoer. Bar: Det gamle røntgenrum bliver indrettet som bar. Hørsholm Kommunes afdelinger får mulighed for at flytte ind på hospitalet, ideer: Fremtidens digitalisering - scan din borgmester. Udviklingsafdelingen flytter ind på hospitalet og taler med de unge om fremtiden. Miljø og Teknik flytter ind for at tale med de unge om fremtidig byudvikling. Youth Explorer modtager gerne ideer til, hvordan festivalen kan bruges til at skabe dialog mellem borgere og Hørsholm Kommune med henblik på at optimere udviklingen og dynamikken. Økonomi/personale Administrationen søger SU om kr. til sundhedsprojekter i forbindelse med Burning Hørsholm, såsom indendørs, bæredygtig skaterpark og parkour aktiviteter. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 19

20 Kommunikation Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere blevet behandlet Beslutning Sundhedsudvalget den Udvalget er positivt stemt overfor idéen. I næste måneds møderække ønskes en revideret plan, som forelægges på tværs af de relevante udvalg med et forslag til fordeling af bevilling på udvalgene. Fraværende: Birger Bøgeblad (V) Sundhedsudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 20. december 2012 Torsdag 20.12.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Høringssvar og forslag til ændret

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 07.02.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Drøftelse af strategi for opsætning og organisering af hjertestartere

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 19.12.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsyn med Hørsholm Kommunes bofællesskaber 2011 3 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 17.11.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny økonomistyringsmodel for hjemmeplejen 3 Uanmeldt tilsyn med bofællesskaber

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 20. januar 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Kirsten Lindof (KLI) Jerry

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver?

Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? Hjerterehabilitering i kommunalt regi hvilke perspektiver? 20. oktober 2009 v/ Helle Nyborg Rasmussen, sundhedschef Formål og mål for Hjerterehabilitering på tværs i Kolding (I) Formål Udvikle og implementere

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere