TR-GUIDEN Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf * *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk"

Transkript

1 TR-GUIDEN Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf * *

2 Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings- og aftalekompetence... 5 Samspil og kommunikation med lærerkredsen... 5 Lejlighedsvist frikøb... 6 Praktiske forhold... 7 Procedurer og regler... 7 En håndsrækning fra A Å

3 Forventninger til TR Som tillidsrepræsentant er du Danmarks Lærerforenings repræsentant på din arbejdsplads. Det betyder, at du loyalt arbejder ud fra de politikker og strategier, som er besluttet i Danmarks Lærerforening også selv om du måske ikke i alle tilfælde er enig i disse. De fagpolitiske beslutninger træffes centralt på fx foreningens kongresser eller i hovedstyrelsen, men kan i lige så høj grad besluttes lokalt i kredsstyrelsen. Demokratiet spiller en afgørende rolle i vores organisation, og derfor er det vigtigt, at tillidsvalgte og øvrige medlemmer kan give deres mening til kende, og at der er plads til og respekt for forskellige synspunkter. Medlemsdemokratiet er således forudsætningen for, at de forskellige synspunkter og oplevelser kan præge politik- og strategiudviklingen både centralt og lokalt i organisationen. For medlemmerne på arbejdspladsen er det vigtigt, at TR fremtræder som en velinformeret, nærværende og aktiv talsmand. Ethvert medlem skal opleve, at TR tager sit tillidshverv alvorligt, og at en henvendelse til TR altid tages seriøst og behandles med fortrolighed. Et problem, som forelægges TR af et medlem, skal altid munde ud i en afklaring af, hvorvidt man som TR selv kan løse problemet, om problemet skal drøftes med ledelsen, eller om problemet skal forelægges lærerkredsen. Bliver man som TR nødt til at forelægge problemet for ledelsen eller inddrage kredsen i løsningen af det, skal det altid være med medlemmets accept. Som TR bliver man mødt med mange informationer både fra centralt og lokalt hold. Foreningen centralt udsender regelmæssigt TR-udsendelser, og lokalt informeres der via TR-konferencen på Skolekom om en række væsentlige emner. Herudover spiller TR-møderne en vigtig rolle i formidlingen af vigtige informationer, man som TR skal kende til og evt. handle på. Forventningen til TR er, at man læser informationerne, og at man rådfører sig med kredsen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt oplysninger er vigtige eller mindre betydningsfulde. MED-udvalget I Viborg Kommune spiller MED-aftalen en vigtig rolle og definerer de grundlæggende værdier for samarbejdet mellem medarbejdere og ledere på de mange arbejdspladser. På alle arbejdspladser skal der i henhold til MED-aftalen være etableret et lokalt MED-udvalg, som regelmæssigt og mindst én gang i kvartalet afholder møde. MED-udvalget er sammensat af repræsentanter fra ledelsen (A-siden) og repræsentanter fra medarbejderne (B-siden), og der må aldrig være flere repræsentanter fra ledelsen end fra medarbejdersiden. I lokal-med er medarbejdernes repræsentanter som udgangspunkt tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne, men derudover kan der være andre medarbejderrepræsentanter, som vælges på et personalemøde. 3

4 På skolerne er det typisk TR for lærerne, der er næstformand i lokal-med, men det kunne tilsvarende være en tillidsrepræsentant for pædagogerne. Formanden for lokal-med vil altid være øverste leder (skolelederen). Som næstformand i lokal-med er man med til at udarbejde dagsordenen for møderne sammen med formanden for udvalget. Det er vigtigt som TR at være opmærksom på de forhold, som skal eller bør drøftes i MED-udvalget. Som rettesnor kan man sige, at alt, hvad der ligger inden for skolelederens beslutningskompetence, kan drøftes i lokal-med. Overordnet set er de typiske emner centreret omkring budget og økonomi, arbejdets organisering og personalemæssige forhold. Et MED-udvalg er det, man kalder et konsensusudvalg. Det betyder, at man aldrig stemmer om afgørelser, men i stedet skal opnå enighed om de beslutninger, der træffes. Kan der ikke opnås enighed om et konkret forslag, kan der således ikke træffes beslutning om det. Som medlem af et lokal-med har man altid ret til at få en mindretalsudtalelse indarbejdet i referatet i forbindelse med behandlingen af et konkret dagsordenspunkt. Det sker typisk i de tilfælde, hvor ledelsen fastholder en strategi eller en fremgangsmåde, som drøftes i MED-udvalget, og hvor én eller flere medarbejderrepræsentanter finder det væsentligt at markere en uenighed. Lokal-MED refererer til Skole-MED og Fælles-MED for Børn og Unge. Det betyder, at man kan lade sager gå videre til principiel drøftelse i de centrale MED-udvalg, men det forekommer i lige så høj grad, at de centrale MED-udvalg beder lokal-med om at drøfte konkrete spørgsmål eller emner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at referaterne fra møderne i lokal-med skal videreformidles pr. mail til Monika Frederiksen, så de kan læses på Viborg Kommunes Intranet. Faglig klub Som nævnt tidligere er medlemsdemokratiet afgørende i vores organisation. Derfor har faglig klub på skolerne og øvrige afdelinger en væsentlig betydning som forum for den faglige debat. Den faglige klub består af alle dine kollegaer, der er medlem af Danmarks Lærerforening og som ikke er ledere. I den faglige klub kan du og dine kollegaer diskutere alle relevante forhold, uden at ledelsen er til stede. Dog kan personsager ikke drøftes i faglig klub. 4

5 Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område. Faglig klub fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af kredsen. Er der ikke vedtaget en særlig forretningsorden, gælder Danmarks Lærerforenings vejledende forretningsorden. Tillidsrepræsentanten repræsenterer sine kolleger ved møde med ledelse, MED-udvalg, bestyrelse, udvalg og fællestillidsrepræsentanter (TR-møder). Til disse møder kan tillidsrepræsentanten fremføre medlemmernes synspunkter og ønsker, som tillidsrepræsentanten ofte kender fra faglig klub. En beslutning i faglig klub kan danne udgangspunkt for en retningslinje i MED. En retningslinje i MED-udvalget vil være bindende for alle parter. Udover møder i faglig klub, kan tillidsrepræsentanten også afholde medlemsmøder. På medlemsmøderne har ledelsen mulighed for at deltage. Forhandlings- og aftalekompetence På visse områder har Danmarks Lærerforening/lærerkredsen uddelegeret en forhandlingsog aftalekompetence til TR. Det gælder primært arbejdstidsvilkårene, hvor lov 409 og det lokale forståelsespapir danner rammen om de muligheder/rettigheder, som TR kan forhandle og indgå aftaler om. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle aftaler om suppleringer og fravigelser af lov 409, som TR ønsker at indgå med lederen, skal drøftes med kredsen, idet lokale aftaler ikke må være i strid med den overordnede politik og strategi i Danmarks Lærerforening. Det er også vigtigt at være bevidst om, på hvilke områder arbejdstidsforhold er omfattet af aftalesystemet (forhandling mellem TR og leder), og på hvilke områder arbejdstidsforholdene hører ind under de emner, der naturligt drøftes og evt. indgås retningslinjer om i MED-udvalget. For at skabe overblik har kredsen udsendt en oversigt, som kan findes på TR-konferencen (under Opslagstavlen ) på Skolekom. Med hensyn til lønforhandlinger for medlemmerne har TR ingen kompetence til at gennemføre disse. Det betyder, at forhandling og aftaler om lokale lønmidler foretages af lærerkredsen. I visse tilfælde kan det dog være naturligt, at TR og ledelsen drøfter principperne for, hvordan evt. lønmidler skal fordeles, men det er altid lærerkredsen, der indgår de konkrete aftaler. Samspil og kommunikation med lærerkredsen Som tillidsrepræsentant er man en del lærerkredsen som organisatorisk enhed. Det betyder, at du som TR agerer på kredsens vegne i det faglige arbejde, og derfor er det vigtigt, at der er et tæt samspil mellem TR og lærerkreds. Formand og næstformand i lærerkredsen er ansvarlige for, at dette samspil mellem kreds/kredsstyrelsen og de tillidsvalgte fungerer optimalt. Men også som fællestillidsrepræsentanter 5

6 er formand og næstformand vigtige sparringspartnere for TR, når det drejer sig om arbejdstidsmæssige eller personalemæssige spørgsmål på arbejdspladserne. I den løbende dialog og sparring mellem kreds og TR er TR-konferencen på Skolekom er en vigtig kommunikationsplatform. Derfor er det også vigtigt, at man som TR dagligt orienterer sig på konferencen, så man altid er opdateret med de seneste og måske vigtige informationer. På TR-konferencen er der flere underkonferencer, hvor bl.a. dagsordener og referater vedr. TR-møderne findes. Desuden er der under Opslagstavlen på konferencen adgang til mødeplan for TR-møder og KS-møder, samt andre vigtige faktuelle oplysninger. Ofte er det meget vigtigt for lærerkredsen at få formidlet oplysninger til medlemmerne og i lige så høj grad fra medlemmerne. Derfor er det afgørende, at du som TR tager dette formidlingsansvar højtideligt, så kommunikationen med medlemmerne ikke forsinkes eller mislykkes. Eksempelvis er det særdeles vigtigt for kredsen at vide, om alle medlemmerne på de forskellige skoler og afdelinger er korrekt registreret i vores medlemssystem. Kredsens hjemmeside, dlfviborg.dk, fungerer også som en vidensbank for såvel tillidsrepræsentanter som medlemmer. Her finder du blandt andet Kredsguiden, der indeholder afsnit, der er vigtige at have kendskab til som TR. Eksempelvis er der angivet de politikker og målsætninger, lærerkredsen og dermed også tillidsrepræsentanterne arbejder ud fra. Desuden finder man i kredsguiden de gældende vedtægter, funktionsbeskrivelse for kredsstyrelsesmedlemmer og ansatte, oplysninger om kørselsgodtgørelse og honorarer mv. På hjemmesiden er der også en række særdeles nyttige links til Danmarks Lærerforening, TRhåndbogen, til Viborg Kommunes Intranet, MED-udvalg osv. Ligeledes er der oversigter over arrangementer, udsendte nyhedsbreve, skoler og tillidsvalgte, så hvis man har brug for viden om det ene eller det andet, er der god hjælp at hente på hjemmesiden. Også de ansatte konsulenter og kredsens sekretær vil altid være behjælpelige med at give svar på de spørgsmål, du måtte have. Sekretæren kan typisk give svar på spørgsmål, der vedrører kontingent og medlemsadministration, mens konsulenterne altid kan trækkes på, når det drejer sig om arbejdsog lønmæssige forhold. Lejlighedsvist frikøb Tiden til at udføre TR-funktionen er en del af arbejdstiden og finansieres dermed af arbejdspladsen. Typisk er TR-arbejdet placeret onsdage i tidsrummet mellem kl. 12 og kl. 16 (jf. forståelsespapiret). Inden for denne tidsramme afholdes også de månedlige TR-møder med fællestillidsrepræsentanterne, men der kan også være brug for, at TR frigøres fra de øvrige opgaver på andre tidspunkter. Det kunne eksempelvis dreje sig om udførelse af bisidderrollen i forbindelse med sygesamtaler, tjenstlige samtaler 6

7 osv. Det kunne også godt handle om, at du som TR skal deltage i en temadag, som lærerkredsen afholder, et regionalt TR-møde eller i kurser eller konferencer i lærerforeningens regi. Ikke mindst i forbindelse med organisationsuddannelsen, man deltager i som nyvalgt TR, er der behov for lejlighedsvist frikøb. I de tilfælde, hvor det er lærerkredsen eller DLF centralt, der er initiativtager til et arrangement, skal du søge tjenestefrihed på din arbejdsplads med henvisning til, at regningen for frikøbet skal sendes til Viborg Lærerkreds. Som udgangspunkt indberetter skolen/afdelingen det eventuelle frikøb to gange om året til forvaltningen, så der foregår en samlet afregning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at al mødevirksomhed med fællestillidsrepræsentanterne både de ordinære TR-møder og de åbne TR-møder er en del af arbejdstiden, hvorfor der ikke skal søges lejlighedsvist frikøb i disse tilfælde. Praktiske forhold Tidsforbruget til tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes virksomhed herunder tiden til møder med fællestillidsrepræsentanterne samt TR-/AMR-møder indgår som en del af arbejdstiden efter de retningslinjer, der er aftalt i forståelsespapiret. I forbindelse med uddannelsesaktiviteter lokalt og centralt for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der finder sted i DLF s regi, vil TR erne og AMR erne blive frikøbt i nødvendigt omfang. Når der søges tjenestefrihed med fri vikar til formålet, angives det på ansøgningen (til skolens/afdelingens kontor), at udgifterne afholdes af Viborg Lærerkreds. Ansøgningen videreformidles herefter til forvaltningen, der sender opkrævningen til kredskontoret. Kørselsudgifter til de ordinære møder med fællestillidsrepræsentanterne betales af skolen/afdelingen. Ved deltagelse i møder, som afholdes af lærerkredsen herunder de åbne TR-møder - yder kredsen godtgørelse for de afholdte kørselsudgifter. Kørselsgodtgørelsen afregnes efter statens laveste takst og beregnes i forhold til afstanden mellem tjenestested og mødested, samt retur til enten tjenestested eller bopæl. Hvis kørsel efter mødet er til bopælen, dækkes denne kørsel, medmindre afstanden til tjenestestedet er kortere. Ved deltagelse i kurser eller konferencer, som afholdes af Danmarks Lærerforening/Viborg Lærerkreds, refunderer kredsen de dokumenterede udgifter til forplejning (aflever underskrevet bilag til kredsens sekretær eller kasserer. Husk at opgive dit kontonummer). Normalt har tillidsrepræsentanterne ikke bemyndigelse til på eget initiativ at iværksætte eller foretage sig noget, som får økonomiske konsekvenser for kredsen. Kun i flg. tilfælde kan tillidsrepræsentanten uden indhentet bemyndigelse på kredskontoret sende regningen for udgiften videre til kredskontoret: a) i forbindelse med køb af bårebuket ved kollegas eller tidligere kollegas begravelse (forudsat, at vedkommende var medlem af DLF) b) fortæring i forbindelse med medlemsmøder og møder i faglig klub Procedurer og regler Som tillidsvalgt er det vigtigt at være opmærksom på de procedurer og regler, der skal følges i bestemte situationer. 7

8 Det er vigtigt at kende de procedurer, der gælder i forbindelse med valg til de forskellige tillidsposter. Først og fremmest er det vigtig at kende proceduren for valg af TR eller TR-suppleant, som vælges blandt medlemmerne af Danmarks Lærerforening. Her er det den fungerende tillidsrepræsentant, der foranstalter valghandlingen, og proceduren og de deadlines, der gælder i denne sammenhæng, vil altid kunne findes på TR-konferencen på Skolekom. I ulige år, hvor valget til TR og TR-suppleant finder sted, vil der desuden blive lagt informationer ud på konferencen i januar måned, så man i god tid kender de nøjagtige deadlines. Drejer det sig om valg til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, er det ikke tillidsrepræsentanten, men skolens/afdelingens leder, der foranstalter valget blandt alle de ansatte medarbejdere på arbejdspladsen. Valgproceduren er beskrevet i arbejdsmiljøloven, men også på AMR-konferencen på Skolekom er der lagt en vejledning ud. Valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen foranstaltes også af lederen, og dette valg foretages tilsvarende blandt alle de ansatte medarbejdere. Valgperioden er som udgangspunkt 2 år, uanset om det drejer sig om TR, TR-suppleant, AMR eller medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. En håndsrækning fra A Å Ud over de oplysninger, der er beskrevet indtil nu, er der også en række konkrete forhold, som det kan være praktisk at have en paratviden omkring eller i det mindste en oversigt, så man hurtigt kan foretage et opslag i for at finde svaret på et spørgsmål. Derfor er der nedenfor givet en orientering om forskellige forhold, og for nemheds skyld er det sat op i alfabetisk rækkefølge. Afsked - ansøgt Hvis et medlem ønsker at opsige sin stilling, er det selvfølgelig en personlig ret og et personligt ansvar. Som TR og som kreds er det dog vigtigt at give medlemmet den nødvendige rådgivning om formalia og konsekvenser. Derfor bør medlemmerne på arbejdspladsen opfordres til altid at rådføre sig med TR eller kredsen forud for opsigelsen. Sygemeldte bør aldrig selv sige op, og medlemmer med en sag om samarbejdsproblemer bør altid opfordres til at rådføre sig med kredsen, inden opsigelse overvejes. TR bør også anbefale alle tjenestemandsansatte og overenskomstansatte på anciennitetsløn /protokollat 2 (personlig ordning) at kontakte kredsen for rådgivning om de særlige og uoprettelige konsekvenser, der er forbundet ved at opsige stillingen. Afsked - uansøgt Uansøgt afsked skal altid uanset begrundelsen nøje følge den procedure, der fremgår af overenskomstens 20. Proceduren skal også følges, såfremt en person uansøgt får besked om at vedkommendes hidtidige beskæftigelsesgrad skal nedsættes af hensyn til beskæftigelsessituationen. 8

9 Den enkelte sag om uansøgt afsked varetages altid af Danmarks Lærerforening (bistået af kredsen). Derfor skal du som TR altid sikre, at medlemmet så tidligt som muligt kommer i kontakt med lærerkredsen. Ved påtænkt uansøgt afsked på grund af arbejdsmangel påhviler det kredsen at vurdere, om kommunens begrundelse (arbejdsmangel i kommunens skolevæsen) er sagligt begrundet. og om medlemmer, der udpeges som overtallige, er omfattet af TR-beskyttelsesreglerne. I det sidste tilfælde vil kredsen/dlf gøre indsigelser, medmindre det er en konsekvens af strukturændringer, hvor et under undervisningssted nedlægges. Arbejdsskader Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet ifølge bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni Arbejdsulykken skal anmeldes, hvis der er uarbejdsdygtighed ud over den dag, hvor skaden skete. Arbejdsgivere har endvidere pligt til at anmelde arbejdsulykker til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, hvis der kan blive tale om ydelser som følge af ulykken i medfør af Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 733 af 25. juni Du bør opfordre en tilskadekommet kollega til at kontakte kredskontoret og aftale et møde med én af kredsens konsulenter, der vil give en grundlæggende rådgivning om forhold i forbindelse med arbejdsskader. Kredsen tilbyder at videresende sagens bilag til Danmarks Lærerforenings sekretariat, der så vil varetage den konkrete arbejdsskadesag, herunder varetagelsen af spørgsmålet om erstatning efter arbejdsskadeloven. Læs mere om emnet arbejdsskader og om foreningens procedure for tilbud om bistand på Danmarks Lærerforenings hjemmeside. Barsel I forbindelse med barsel er det særdeles vigtigt, at medlemmerne rådfører sig med kredsen. Det betyder, at du som TR ikke selv rådgiver en kollega om barselsreglerne, men alene opfordrer medlemmet til at henvende sig til konsulenterne på kredskontoret. Når du ikke selv må foretage denne rådgivning om barselsreglerne, skyldes det dels kompleksiteten i reglerne, dels de økonomiske konsekvenser det kan have, hvis medlemmet ikke rådgives korrekt. Bisidder Som TR kan du fx i forbindelse med tjenstlige samtaler og sygesamtaler blive bedt om at varetage bisidderrollen af din kollega. I disse sammenhænge kan der være tale om alvorlige konsekvenser for ansættelsesforholdet for et medlem, og derfor bør du altid som TR drøfte med kredsen, hvorvidt du selv kan varetage bisidderrollen, eller om det i stedet skal være en konsulent fra kredskontoret. Læs mere om tjenstlige samtaler på foreningens hjemmeside, hvor der er redegjort for de bestemmelser, der gælder i forbindelse med tjenstlige samtaler. 9

10 Efterløn, dagpenge og andre A-kasseforhold. DLF har ikke rådgivningspligt eller rådgivningsansvar vedr. A-kasseforhold. Henvis derfor altid til Lærernes A-kasse, som kan kontaktes via dens hjemmeside, eller pr. telefon på nummer: Faglig klub Klubbens formål er at varetage medlemmernes faglige, pædagogiske og kollegiale interesser. Som nævnt i det særskilte afsnit om faglig klub i TR-guiden, er det vigtigt, at der indkaldes til disse møder, og at indholdet har relevans og betydning for medlemmerne. Det er også vigtigt, at referaterne fra disse møder offentliggøres på underkonferencen Faglig klub på Skolekom, så der kan foregå en videndeling af de forhold, der er relevante at drøfte i dette forum. Som TR har man ret til at købe ind, så der sikres en god forplejning på møderne. Husk at gemme bonner, som regelmæssigt afleveres til kredsens sekretær, der refunderer pengene for det udlagte beløb (husk underskrift). Ferieoptjening / feriekort fra tidligere arbejdsgiver Nyansatte, der kommer fra en tidligere arbejdsgiver, medbringer oftest feriekort på den optjente og endnu ikke afviklede ferie. TR og skoleledelsen bør altid spørge, om nyansatte medbringer ferieret/ restferie, som der skal tages højde for ved udarbejdelse af opgaveoversigten. Henvis til kredskontoret, hvis din nye kollega spørger om, hvad han/hun skal gøre med et feriekort, der ikke er taget højde for. Ferieoptjening/ løntræk Medlemmer, der skifter job fra en kommune med anden ferieplan (og som ikke har feriekort med restferie), nydimitterede og ansatte, der har haft orlov uden løn, mangler det følgende år ret til afholdelse af ferie med løn. I stedet kan de være berettigede til feriedagpenge eller dagpenge fra A- kassen i ugerne med løntræk. Kredsen kan hjælpe med at forklare sammenhængen og konsekvenserne, men egentlig rådgivning om fremgangsmåden sker gennem Lærernes A-kasse. TR bør altid hjælpe nyansatte kolleger med at blive bekendt med, hvilke ferieuger, der er kollektive ferieuger, så det undgås, at der forekommer løntræk, som den nyansatte ikke i forvejen har kunnet tage højde for ved at kontakte Lærernes A-kasse. Ferieuger Kollektive ferieuger for ansatte i de kommunale folkeskoler varsles altid i starten af et kalenderår. Jf. forståelsespapiret er det kun 3 uger, der er varslet kollektivt for alle kommunens lærere og bhklasseledere, og som udgangspunkt handler det om de tre uger, der ligger midt i juli måned (typisk uge 28, 29 og 30). 10

11 De to øvrige ferieuger placeres af skolerne/afdelingerne efter en lokal beslutning (oftest uge 42 og uge 7). Også disse to uger er kollektivt varslede ferieuger, hvis de gælder hele gruppen af lærere og bh-klasseledere på arbejdsstedet. Der kan dog aftales individuelle ferieplaner mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Forflyttelse Hvis man på en skole/afdeling kommer i en situation, hvor det ikke er muligt at opretholde alle ansattes beskæftigelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at der i Viborg Kommune er aftalt nogle klare procedurer og retningslinjer for forflyttelse. Sagen er nemlig, at man ikke kan afskedige en fastansat lærer eller bh-klasseleder på grund af arbejdsmangel, hvis der samtidig er en eller flere ledige stillinger på andre skoler/afdelinger. Derfor håndteres forflyttelser af forvaltning og Personale og organisation på rådhuset i et samarbejde med kredsens formand. De konkrete retningslinjer vedr. forflyttelser og afsked kan rekvireres på kredskontoret, men er også tilgængelige på TR-konferencen på Skolekom under underkonferencen Regler, vejl. mv. Forhåndsaftale For lærere og bh-klasseledere er der indgået en forhåndsaftale om løn. Aftalen definerer og beskriver et antal tillæg, som alle er forhandlet på baggrund af lokale lønmidler. Forhåndsaftalen er principielt et tillæg til overenskomsten, og derfor er det naturligvis vigtigt, at bestemmelserne heri overholdes. Som TR skal man være ekstra opmærksom på, om det decentrale funktionstillæg på 818 kr. pr. fuldtidsmedarbejder bliver udmøntet efter den aftale, der er indgået med kredsen. Forhåndsaftalen vil altid være tilgængelig på kredsens hjemmeside. Forståelsespapir Det er fortsat lov 409, der regulerer lærernes og bh-klasseledernes arbejdstid. Men lokalt er der også aftalt et forståelsespapir, som beskriver væsentlige forhold vedrørende samarbejdet og værdierne i skolevæsenet. Derudover er der helt konkrete aftaler om fravigelser og suppleringer af lov 409, herunder aftaler om årsnorm, tillidsvalgtes vilkår, ferieafholdelse mv. Det er vigtigt, at man som TR er helt klar på, hvad forståelsespapiret går ud på, så man lokalt på skolen kan tage afsæt her, når man drøfter lokale vilkår for arbejdets tilrettelæggelse. Forståelsespapiret findes på kredsens hjemmeside under Løn og arbejdstid. Fraktioner Medlemmerne af Danmarks Lærerforening inddeles i 6 fraktioner: Fraktion 1: Almindelige lærere Fraktion 2: Børnehaveklasseledere Fraktion 3: Ledere Fraktion 4: Pensionister Fraktion 6: Særlige medlemmer 11

12 Indmeldelse i Danmarks Lærerforening (nyt medlem). Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, som man let kan finde frem til på kredsens hjemmeside under menuen Medlemsforhold/meld din ind online. NB: Hvis indmeldelse i DLF sker senere end 3 mdr. efter ansættelse inden for Danmarks Lærerforenings overenskomstområde, pålægges medlemmet en karenstid på 1 år. Det betyder, at medlemmet ikke kan få økonomisk eller juridisk bistand fra Danmarks Lærerforening i et år efter indmeldelsen. Indmeldelse i Viborg Lærerkreds (medlem af DLF). Har en nyansat ikke tidligere været medlem af Danmarks Lærerforening og dermed af en anden lokal kreds, følges proceduren som beskrevet for nye medlemmer. Medlemmer af en anden kreds af DLF, der får arbejde i Viborg Kommune skal overføres til Viborg Lærerkreds, kreds 140, med mindre der er tale om et meget løst eller kortvarigt vikariat (maksimalt 3 måneder). Medlemmet skal ændre sine data på Min side på dlf.org eller aftale med kredsen at blive overført til kreds 140 fra sin hidtidige kreds. Kontingent På lærerkredsens hjemmeside er der oplyst om den kontingentsats, som gælder for de enkelte medlemsgrupper. Som TR bør man opfordre alle medlemmer til at lade betalingen af kontingentet ske via Betalingsservice, så vi undgår for mange administrative udfordringer med at udsende rykkere. Kontingentnedsættelse/ -fritagelse. I særlige tilfælde har medlemmerne mulighed for at søge kontingentnedsættelse eller kontingentfritagelse: 1. Medlemmer, der bliver ledige 2. Medlemmer, der har barselsorlov på dagpenge 3. Medlemmer, der mister deres stilling på grund af sygdom og er på sygedagpenge 4. Medlemmer, der søger orlov uden løn Der skal søges forud for den periode, man ønsker nedsættelse/fritagelse for, idet det ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft. Der søges ved at sende en mail til og beskrive, hvorfor man mener sig berettiget til nedsættelse/fritagelse. Øvrige oplysninger om kontingentnedsættelse og fritagelse findes på foreningens hjemmeside under Medlem/meld dig ind. Kritisk sygdom. Den overenskomstmæssige gruppelivsforsikring giver ansatte, der bliver ramt af livstruende eller invaliderende sygdomme (kritisk sygdom) ret til at ansøge om udbetaling af et engangsbeløb fra forsikringen på kr. Der opnås tillige ret til at få udbetalt evt. indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt udbetaling af evt. kapitalpension i Lærernes Pension. I tilfælde af, at der skal søges om dækning af kritisk sygdom, rettes der henvendelse til arbejdsgiveren/skolelederen, som fremskaffer ansøgningsskema fra Forenede Gruppeliv. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at diagnosen er stillet 1. oktober 1999 eller derefter. 12

13 Udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom kan ske op til to gange for det samme gruppemedlem. Herefter bortfalder dækning ved kritisk sygdom for medlemmet. Hvis forsikrede dør inden 3 måneder efter, at diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldssummen. Som TR opfordres du til at være opmærksom på medlemmets ret i forbindelse med kritisk sygdom og sikre dig, at ledelsen retter henvendelse til Forenede Gruppeliv. Kørselsudgifter Ved kørsel til møder/kurser, som kredsen arrangerer og forventer, at du deltager i, refunderes dine udgifter til aktuel kørsel med statens laveste takst. Til de ordinære møder med fællestillidsrepræsentanterne (TR- og TR/AMR-møder) er det dog skolen/afdelingen, der skal betale. Reglerne er desuden beskrevet ovenfor samt i kredsguiden. Løn Normalt får medlemmerne den rette løn. Du skal som TR være behjælpelig med at kontrollere medlemmernes lønsedler. Spørg også skoleleder eller evt. lønkontoret. I tvivlstilfælde kan kredsen kontaktes. På kredsens hjemmeside kan du finde aktuelle lokale lønaftaler. Medlemslister Mindst én gang årligt udsender kredsens sekretær en medlemsliste til TR, og det er særdeles vigtigt, at du hurtigt går den igennem og melder tilbage til kredskontoret med de ændringer i listen, der skal foretages. Hvis ikke du er omhyggelig med at ajourføre listen, er det ofte konsekvensen, at medlemmet ikke betaler kontingent til Viborg Lærerkreds, og at vedkommende ikke får de informationer fra kredsen, vedkommende forventes at skulle modtage pr. mail eller post. Modtagelse af nye kolleger Det er vigtigt, at alle nye kolleger får en god modtagelse på arbejdspladsen. Derfor skal du som TR tage et stort medansvar for, at vedkommende hurtigt føler sig godt tilpas og føler sig velinformeret om de forskellige forhold, der har betydning som ansat. Er der tale om et nyt medlem, som ikke tidligere har været medlem af Danmarks Lærerforening, skal du derfor sikre, at vedkommende får udleveret velkomstmappen, som hvert år kan rekvireres via kredsens sekretær. Normalt undersøges behovet for velkomstmapper i juni måned, hvorefter mappen kan udleveres i starten af august måned. Men uanset ansættelsestidspunkt i løbet af året, vil man altid kunne rekvirere velkomstmapper på kredskontoret til nye medlemmer af Danmarks Lærerforening. Når mappen udleveres afholder TR et møde med den nye kollega inden en måned efter ansættelsen. På dette møde drøftes alle relevante emner og spørgsmål, som helt naturligt melder sig hos en nyansat. Det er væsentligt, at man er opmærksom på, at selv forhold, som man som ansat gennem mange år tager for givet, ofte kan være helt ukendte for en nyansat. Derudover udfyldes et samtaleskema, der samtidig fungerer som samtaleguide. Skemaet skal efter afsluttet samtale sendes til kredskontoret pr. mail. 13

14 Nedsat tid Der er særlige regler for nedsat tid både med hensyn til beregning af arbejdstid og løn. Deltidsansatte, der ikke selv har ønsket nedsat tid, bør også søge rådgivning hos Lærernes A-kasse, bl.a. om mulighed for frigørelsesattest. Kolleger, der selv ønsker at søge om at gå på deltid, skal rådgives til at kontakte kredskontoret for råd og vejledning herunder om pensionsmæssige konsekvenser - inden ansøgningen indsendes. Opgaveoversigt I forbindelse med årsplanlægningen udleveres der til alle en opgaveoversigt, der beskriver undervisningsopgaver og andre opgaver, der skal løses i skoleåret. Kredsen inviterer alle nyansatte til et møde i efteråret, hvor et af punkterne er en orientering om opgaveoversigten. Orlov uden løn: Henvis altid - inden der ansøges - medlemmet til kredskontoret vedrørende muligheder for og konsekvenser af at søge orlov uden løn. Pension for tjenestemænd. Henvis medlemmet til at aftale et personligt rådgivningsmøde på kredskontoret. Medlemmet skal ved rådgivningen medbringe Nem-ID, som giver adgang til grundlæggende oplysninger om medlemmets pensionsforhold mv., samt nyeste lønseddel. Kredsen vil endvidere gerne vide, om medlemmet også har ret til efterløn. Pension overenskomstansatte. Henvis til konkret rådgivning hos Lærernes Pension på telefon nr Kredsen varetager ikke rådgivningen på dette område, men er dog gerne medlemmerne behjælpelig med at kortlægge, hvilke forhold der skal overvejes og stilles spørgsmål om /tages stilling til, når man forlader arbejdsmarkedet. Henvis medlemmet til at aftale et møde på kredskontoret. Psykiske arbejdsmiljøproblemer Hvis der er tale om arbejdsrelaterede psykiske problemer, har kommunen et ansvar og kan tilbyde hjælp gennem Personale og Organisation (tidligere benævnt HR). Hvis kommunen ikke har tilbudt eller vil tilbyde psykologhjælp, har du mulighed for at henvise medlemmet til at e-booke en samtale på dlf.org under Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø. Desuden vil det i de fleste tilfælde også være helt oplagt at henvise medlemmet til en snak med én af lærerkredsens konsulenter. Sygdom, længerevarende Rådgiv altid medlemmet om at aftale tid til en samtale på kredskontoret. Ind imellem bliver vi kontaktet af TR og ledere, når de er bekymret for en syg kollega. Men vi kan ikke kontakte medlemmet på andres opfordring. Det er jer, der må anbefale medlemmet at ringe og aftale en tid. 14

15 Tjenstlige samtaler En tjenstlig samtale er et møde mellem en leder og en ansat, hvor formålet er at drøfte den måde, den ansatte fungerer på. Lederen ønsker at drøfte eller rejse kritik af en ansats udøvelse af tjenesten generelt eller konkret med henblik på at afklare, om der er grundlag eller behov for en tjenstlig sanktion. Der bør foreligge en skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden. En tjenstlig samtale kan munde ud i, at lederen udtaler kritik af den ansatte. Den kan også føre til, at lederen vil indberette den ansatte for tjenesteforseelse. Der laves et notat om den tjenstlige samtale. Medarbejderen har ret til, hvis han ikke er enig i indholdet, at skrive sin egen (korte) kommentar og få den vedlagt sagen. I foreningens TR-håndbog findes 2 gode afsnit om tjenstlige samtaler og TR s rolle som evt. bisidder. Foreningens pjece Når forældre klager, der kan findes under udgivelser, er en god hjælp til medarbejderen, TR og kollegerne. Kredsen anbefaler, at der på hver skole findes retningslinjer for tjenstlige samtaler se under Tjenstlige samtaler i TR håndbogen på dlf.org. En samtale, hvor lederen giver råd eller vejleder, er ikke en tjenstlig samtale. Mange uacceptable forhold eller episoder skyldes ofte manglende erfaring eller ukendskab. Lederen har derfor en forpligtigelse til at hjælpe med råd og vejledning samt evt. give instruktioner om arbejdets omfang, art og udførelse. Progressionen i forhold til indgreb skal stå i relation til forseelsens karakter. Udmeldelse Et medlem af Danmarks Lærerforening kan melde sig ud ved skriftligt at anmode om det med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. Udmeldelse kan dog altid ske til udgangen af en måned, såfremt medlemmet har fået en stilling på et andet overenskomstområde. Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der er varslet lovlig konflikt for en del af eller for alle foreningens medlemmer. Vold og trusler om vold. I Viborg Kommune er der en helt klar politik og strategi vedr. vold og trusler om vold. Du kan finde en række oplysninger om emnet på Viborg Kommunes Intranet. I forbindelse med episoder, der drejer sig om vold og trusler om vold, er det ligesom ved arbejdsulykker vigtigt, at der foretages en registrering af alle de konkrete tilfælde. Er du i tvivl om, hvordan din arbejdsplads foretager registreringen, bør du forhøre dig om det hos lederen. Ændringer Når medlemmerne skifter job eller ansættelsessted, skal det meddeles kredskontoret, eller ændres på Min side. Adresseændringer foregår automatisk. 15

16 Adresse: Sct. Kjelds Gade 2 A 8800 Viborg Telefon Hjemmeside: Kontorets åbningstider og faste træffetider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kontorets åbningstider Poul Erik Heidi Flemming Jeanette Puk Adresse: C. W. Obels Plads 1 B Aalborg Telefon Åbningstider: Mandag - torsdag Fredag Hjemmeside: 16

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Tillidsrepræsentantens ABC

Tillidsrepræsentantens ABC Tillidsrepræsentantens 2014/2015 Roskilde Lærerforening FORORD 2 TILLIDSREPRÆSENTANTENS ROLLE 3 FORVENTNINGER TIL TR 4 TILBAGEVENDENDE OPGAVER 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER 9 ADRESSER, TELEFONNUMRE OG HJEMMESIDER

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Opgørelse af dette skoleårs arbejdstid Ovenstående er gældende frem til 31.7.2014. Fra 1.8.2014 er arbejdstiden fastlagt ved lov og Samarbejdsgrundlag mellem Lejre

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING

HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING HUSKEFOLDER VED SKOLEÅRETS AFSLUTNING Hermed oversigt over forhold, som du anbefales at være opmærksom på i forhold til afslutning af dette skoleår og planlægning af kommende skoleår. Arbejdstiden i forhold

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere