Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Hvidovre Sejlklub Suset"

Transkript

1 Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub og Sejlklubben Suset. 6. August 1922 bibeholdes som stiftelsesdagen for sejlsportens organisation i Hvidovre. Klubbens formål er at fremme sejlsporten i Hvidovre ved kap- og fællessejladser samt uddanne elever i praktisk og teoretisk sømandskab. Foreningen er upolitisk, og politisk agitation er derfor forbudt. 2. Stander og emblemer. Klubbens stander er hvid med en rød streg gennem standeren samt et anker i guld. Klubbens ærestegn, der består af standeren med et gyldent anker som baggrund, kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der på et eller andet område har gjort en særlig indsats for klubben. Klubbens hæderstegn, der består af standeren med en gylden laurbærkrans som baggrund, tildeles medlemmer der har opnået 25 års uafbrudt medlemskab af klubben. Klubbens emblem og stander er lovbeskyttet, og det er derfor forbudt efter udmeldelse at bære emblemet eller føre klubbens stander. Bestyrelsen har pligt til at påtale overtrædelse heraf. 3. Klubbens medlemskaber. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idræts Forbund og er underkastet unionens love og vedtægter. 4. Medlemmer. Klubben optager som seniormedlemmer personer, som er fyldt 18 år, som juniormedlemmer piger og drenge, som er fyldt 12 år, og som optimister piger og drenge mellem 8 og 15 år. Som børne- og ungdomsmedlemmer kan optages børn og unge mellem 0 og 18 år, der ikke kan henføres til kategorierne optimist eller juniormedlem. Seniormedlemmer kan være aktive med / uden båd, pensionister med / uden båd eller passive. Medlemskab som pensionist kan først opnås efter mindst 3 års medlemskab som aktiv seniormedlem med / uden båd. Endvidere kan aktive med / uden båd indmelde ægtefællen eller en hermed ligestillet og herved opnå familiekontingent. Bådejere, der har bøje- og / eller plads på land, skal altid henhøre under kategorierne aktiv med båd, pensionist med båd, junior eller optimist. Hvis et aktivt medlem overgår til passiv, stilles medlemmets anciennitet i bero. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet - som i øvrigt dyrtidsreguleres 1 gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra den 1. Januar til 31. December. Beregningen af dyrtidsreguleringen sker ved at anvende nettopristallet. Indmeldelse sker efter ansøgning. Bestyrelsen, kan opslå optagelsesblanketten i klubhuset. Såfremt ingen indsigelse finder sted i løbet af 14 dage, kan den pågældende optages. I indskud betaler passive, familiemedlemmer, juniorer, optimister og børne- og ungdomsmedlemmer intet; men aktive med / uden båd betaler et af generalforsamlingen fastsat beløb. Alle kategorier af medlemmer, som ønsker at overgå til aktive, skal betale fuldt indskud, med mindre de har været medlemmer i mere end 3 år. 5. Valg af bestyrelse m.fl. Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling

2 de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal. Til bestyrelsen kan kun vælges aktive medlemmer, som skal være fyldt 18 år. Kun personligt mødte kan vælges, dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt. Bestyrelsens navne og adresser skal findes indsat i Røgvandet. (tilføjes webside?) 6. Bestyrelsesmøder. Indenfor klubbens regnskabsår skal der afholdes mindst 8 bestyrelsesmøder. Herudover kan formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer indkalde bestyrelsen i det omfang, det måtte skønnes påkrævet. Bestyrelsen udpeger et antal udvalgsformænd til varetagelse af klubbens udvalg og afdelinger. På første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en sekretær og en næstformand. På bestyrelsesmøderne sker afstemninger ved almindelig flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 6 medlemmer er mødt. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende møder uden lovligt forfald, indtræder suppleanten i bestyrelsen. På bestyrelsesmøderne fører sekretæren et mødereferat, der underskrives af formanden og sekretæren. Mødereferatet fremlægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse. Kassereren forelægger på bestyrelsesmøderne en ajourført regnskabsoversigt, ligesom der gives en orientering om arten af de indtægter og udgifter, der har været siden sidste afholdte bestyrelsesmøde. 7. Klubbens administration. Al administration sker i klubbens navn og for dennes regning, og bestyrelsen har under ansvar for generalforsamlingen pligt at varetage foreningens interesser og forvalte dens midler på forsvarlig måde. Klubbens midler indsættes i bank, sparekasse eller på postgirokonto og kan kun hæves mod underskrift af formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift, kræves underskrift af såvel formand som kasserer. Klubbens kontante beholdning må normalt ikke overstige det beløb, der er nødvendigt for normal drift. Kassereren er pligtig at forevise regnskab og kassebeholdning for bestyrelsen eller revisionen, så ofte det forlanges. På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren regnskabet, forsynet med revisionens påtegning. Bestyrelsen har tillige til ansvar, at administrere kapitalen i Bamses Legat i overensstemmelse med det sæt vedtægter for legatet, som er gældende. 8. Klubbens udvalg. De af bestyrelsen udpegede udvalgsformænd nedsætter selv deres udvalg. Disse udvalg skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgene forelægger forud for hver sæson, til godkendelse af bestyrelsen, plan og budget over de arrangementer der agtes gennemført. 9. Generalforsamlinger. Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender. Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen sker skriftligt til medlemmerne med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undertagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpel stemmeflertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtaget af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden

3 beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen. Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed. Kun aktive med / uden båd, pensionister med / uden båd, samt juniorer der er fyldt 16 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. 10. Forslag fra medlemmerne. Forslag, eller andre emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest den 10. april. 11. Medlemsbladet. Klubbens medlemsblad er Røgvandet. Bladet redigeres og udsendes af bladudvalget. Bladet udsendes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. 12. Klubmæssig optræden. Det er ethvert medlems pligt, at sørge for god orden og sømmelig opførsel. Bådejere har pligt til at føre klubbens stander i repræsentativ stand. 13. Kapsejladser. I klubbens kapsejladser kan deltage aktive medlemmer af andre sejlklubber efter kapsejladsudvalgets beslutning. 14. Udelukkelse af klubben. Et medlem, der groft overtræder klubbens love eller reglementer, eller sætter sig ud over reglerne for almindelig velanstændighed, kan ekskluderes efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig motiveret anmodning herom fra et eller flere medlemmer, når mindst 8 medlemmer af den fuldtallige bestyrelse stemmer herfor. Såfremt der er tale om et mindre graverende forhold, kan en tidsbestemt udelukkelse (karantæne) idømmes efter samme regler som ovenfor. Forinden et medlem idømmes eksklusion, eller karantæne, skal det pågældende medlem have adgang til at afgive mundtlig forklaring over for bestyrelsen. Såvel eksklusion som karantæne kan indankes for en generalforsamling. Indankning har dog ikke opsættende virkning. Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Sejlunions ordensudvalg, hvis afgørelse kan appelleres til Dansk Idræts Forbunds ordensudvalg, hvis afgørelse er endelig. 15. Klubbens regnskab og restancer. Klubbens regnskabsår løber fra den 1. Januar til den 31. December. Kontingent opkræves af kassereren i 2 rater, en i marts og en i oktober og skal være betalt senest d. 15. Marts og d. 15. Oktober samme år. Ved indmeldelse efter den 1. juli betales kun kontingent for 2. halvår. Såfremt restance opstår, kan bestyrelsen opsige medlemskabet efter Én anbefalet rykkerskrivelse. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde i anbefalet brev opsige medlemskabet til en af bestyrelsen fastsat dato, og det tidligere medlems båd og grej skal mod betaling af enhver restance fjernes fra klubbens måder - inden opsigelsens ikrafttræden. Sker dette ikke, vil sagen blive overgivet til retslig inkasso. Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren senest 14 dage før et nyt regnskabsårs begyndelse. Vedkommende er i modsat fald pligtig til at betale kontingent for det følgende regnskabsår. Genoptagelse kan kun ske ved ny indmeldelse og under forudsætning af, at vedkommende er restancefri,

4 såvel overfor denne som andre klubber. 16. Henstand med kontingent m.v. Henstand med /nedsættelse af kontingent og andre pålignede beløb kan evt. bevilliges under sygdom og arbejdsløshed el.lign. efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. 17. Kontingenter og afgifter. Kontingentet er differentieret og afhængig af benyttelsen af klubbens faciliteter. Kontingent for 1. halvår skal være betalt inden søsætning. Kontingent for 2. halvår skal være betalt inden ophaling. Medlemmer, der i forvejen har båd på pladsen, har yderliggere ret til at have en jolle eller pram gratis på pladsen, når den ikke overstiger 10 fod. Jollen skal anbringes over eller under fartøjet. Kontingenter dyrtidsreguleres Én gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra 1. Januar til 31. December. Yderligere ændringer af kontingenter skal fastsættes på en generalforsamling. Alle bådejere er pligtige til at have deres fartøj ansvarsforsikret. Kommunal havneafgift opkræves af klubben, efter retningslinier fastsat af Hvidovre kommune. 18. Havnereglement. Ethvert medlem er pligtig til at kende det gældende havnereglement med tillæg. Ændringer i havnereglementet skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Hvidovre. Ændringer i tillæg til havnereglement skal godkendes af en generalforsamling. 19. Ansatte. Bestyrelsen kan antage nødvendigt personale, og udarbejder de nødvendige kontrakter og aftaler. Det er endvidere bestyrelsens pligt, inden nyansættelse, at gøre den pågældende ansøger bekendt med følgende: - at de er pligtige til, under udførelsen af deres daglige arbejde, at yde den størst mulige hjælp og service til klubbens medlemmer og gæster. - at de skal følge de henstillinger og anvisninger, som måtte blive dem givet af det styrende udvalg og bestyrelsen, som er de ansattes overordnede. De ansatte skal således loyalt rette sig efter de afgørelser og beslutninger, som det styrende udvalg og bestyrelsen måtte træffe og herefter undlade yderligere diskussion med offentlige myndigheder vedrørende klubbens drift. - at de ansatte ikke på eget initiativ må rette henvendelse til kommunens embedsmænd vedrørende klubbens drift. - at de ansatte ikke selvstændigt må tage stilling til, eller afvise forespørgsler og henvendelser fra medlemmer og gæster, men skal i alle tvivlsspørgsmål og / eller uoverensstemmelser straks henvise til bestyrelsen. 20. Pligtarbejde. Bestyrelsen kan sammenkalde medlemmerne til pligtarbejde, når det skønnes nødvendigt. Indkaldelsen skal ske skriftlig, og hvert medlem kan efter tur indkaldes til arbejde på pladsen eller i klubhuset. Medlemmer, der ikke er i stand til at give møde på det fastsatte tidspunkt, kan ved henvendelse til bestyrelsen få udsættelse til en anden dag, medens medlemmer, der ikke møder til indkaldt pligtarbejde afkræves et beløb, der svarer til arbejdets udførelse af en lønnet der ufaglært arbejdskraft. Såfremt beløbet ikke er indbetalt senest en måned efter, at opkrævning er sket, kan det pågældende medlem udelukkes af klubben på samme måde, som når kontingent ikke er betalt rettidigt. Bestyrelsen kan fritage medlemmer på grund af sygdom, alder eller lignende vil være ude af stand til at påtage sig det nævnte arbejde.

5 21. Klubbens ophør. Til beslutning om klunkens ophør kræves, at mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst tre fjerdedele af de mødte stemmer herfor. Således vedtaget af generalforsamlingen den 17. Maj Revideret ved generalforsamlingerne den 28. April 1947, 29. April 1954, 29. April 1958, 27. April 1961, 26. April 1962, 8 maj 1969, 30. Oktober 1975, 25. Oktober 1979, 26. Februar 1981, 30. April 1981, 19. Maj 1983, 14 juni 1984, 27. April 1989, 26. April 1990, 23. April 1992, 18. April 1996 og 29. Januar Seneste vedr. Bamses legat.

6 Optimistafdelingen 1. Afdelingens formål er at fremme og uddybe børns interesse, kendskab og forståelse for de oplevelser og glæder, der er ved at færdes på vandet. Formålet er også, at træne og øve de nødvendige forholdsregler der skal tages, for at sejlads kan finde sted med den størst mulige sikkerhed. 2. Til optagelse i afdelingen kræves: a. at vedkommende er fyldt 8 år og ikke er over 15 år. Der kan dispenseres efter skøn. b. forældre / værges skriftlige tilladelse. Dette opfyldes ved, at indmeldelsesblanket underskrives af en af forældrene / værgerne. c. at vedkommende kan svømme 200 m. 3. Afdelingen ledes af en optimistleder, der sammen med en række hjælpere sørger for undervisning og oplæring i sejlsport. 4. Klubben råder over et antal optimistjoller, der stilles vederlagsfrit til rådighed for afdelingens medlemmer. Jollerne må ikke benyttes uden der er en ansvarlig leder til stede. Herudover kan et medlem eje en optimistjolle, hvori træning og deltagelse i diverse sejladser kan finde sted. Dette kan foregå under opsyn af en leder, eller på egen hånd. Alle optimistjoller kan ligge på en dertil indrettet plads, uden udgift for det pågældende medlem. 5. Sæsonen går fra maj til september, og der trænes sædvanligvis 2 gange pr. uge. I vinterhalvåret undervises der i sejlteori og tovværksarbejde. 6. Der betales et kontingent for deltagelse i afdelingens aktiviteter. Kontingentets størrelse fastsættes af klubbens generalforsamling og er pristalsreguleret. 7. Reglement for afdelingen udarbejdes af optimistlederen og hjælpere. Reglementet skal godkendes af bestyrelsen.

7 Juniorafdelingen 1. Afdelingens formål er at skabe interesse for sejlsporten blandt Hvidovres ungdom ved undervisning i sejlads med klubbens øvelsesbåde. 2. For optagelse i juniorafdelingen kræves: a. at vedkommende er fyldt 12 år, med mulighed for dispensation, og ikke er over 22 år. b. forældres / værges skriftlige tilladelse. c. bevis for, at vedkommende kan svømme mindst 200 m. 3. Afdelingens ledes af juniorlederen i samråd med bestyrelsen. Det daglige arbejde tilrettelægges af juniorlederen. 4. Uddannelse på et øvelseshold strækker sig over to år og omfatter: Praksis: Sejlads med øvelsesbådene i to sæsoner under ledelse af en af klubbens lærere. Deltagelse i klargøring af øvelsesbådene i to sæsoner. Undervisning i tovværksarbejde. Teori: Undervisning i søvejsregler, kompas, lod, søkort og kapsejladsregler. 5. Undervisningen afsluttes med en prøve, der omfatter: Praksis: 1. Sætte sejl, gå fra bøje, stille sejlene bidevind, og rumskødssejlads, rebe sejl, stagvende, kovende, bjerge overbordkastet bøje, ankre og lette, løbe til bøje og beslå sejl. 2. Dobbelt halvstik, pælestik, råbåndsknob, flagknob, merlestik, takling, øjesplejsning og kortsplejsning på treslået tovværk. Teori: 1. Kendskab til navn og plads for den løbende rigning på klubbens øvelsesbåde. 2. Kendskab til søvejsregler, kompas, lod, søkort og kapsejladsregler. Desuden kan der af klubben, fra forældrene, kræves en skriftlig tilladelse til selvstændig føring af fartøj. 6. Det pålægges juniorlederen, sammen med seniorskolen at udarbejde et reglement, som nøje beskriver formål, arbejdsområder, ansvar og beføjelser for bådsmænd, lærere og elever i relation til undervisningen i afdelingen. Reglementet skal godkendes af bestyrelsen.

8 Seniorafdelingen 1. Afdelingens formål er at give eleverne en teoretisk og praktisk viden om sejlads, der kan føre til erhvervelse af klubbens førerbevis, samt det af Direktoratet for Søfartsuddannelsen udarbejdede duelighedsbevis. Undervisning kan gives til alle aktive medlemmer af HVS, der er fyldt 18 år. 2. Til opnåelse af førerbeviset kræves: A: 1. Deltagelse i øvelsessejlads med øvelsesbådene i to sæsoner under ledelse af en af klubbens udpegede lærere. 2. Deltagelse i klargøring af øvelsesbådene i to sæsoner. 3. Undervisning i tovværksarbejde. 4. Deltagelse i navigatoinskursus omfattende pensum til Direktoratet for Søfartsuddannelsens duelighedsprøve. B: Aflæggelse af en prøve, der omfatter: Praksis: 1. Sætte sejl, gå fra bøje, stille sejlene bidevind, og rumskødssejlads, rebe sejl, stagvende, kovende, bjerge overbordkastet bøje, ankre og lette, løbe til bøje, beslå sejl og opnå motorkendskab. 2. Dobbelt halvstik, pælestik, råbåndsknob, flagknob, merlestik, takling, øjesplejsning, kortsplejsning, langsplejsning på treslået tovværk. C: Teori: 1. Kendskab til navn og plads for den løbende og stående rigning, på en almindelig sejlbåd. 2. Grundlæggende viden om godt sømandskab. 3. Det pålægges seniorudvalget at udarbejde et reglement, som nøje beskriver formål, arbejdsområder, ansvar og beføjelser for lærere og elever i relation til uddannelsen i afdelingen. Reglementet skal godkendes af bestyrelsen.

9 Havnereglement for Hvidovre Havn Generelle bestemmelser. 1. Nærværende havnereglement skal til enhver tid være godkendt af kommunalbestyrelsen i Hvidovre. Med ansvar overfor Hvidovre kommune udfører Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse den daglige ledelse og administration af Hvidovre Havn. Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse antager nødvendigt personale og udpeger et havneudvalg til at forestå de daglige arbejdsopgaver. Ethvert medlem af de hjemmehørende foreninger på havnen skal være havneudvalg og personale behjælpelig med at opretholde ro og orden på havnens område. Både på havnen. 2. Bøjepladser kan kun tildeles til personer med fuldgyldig medlemskab af Hvidovre Sejlklub Suset eller Hvidovre Jagtforening og efter de to foreningers love og bestemmelser. Ved salg af båd til personer, som ikke vil eller kan opfylde klubbernes betingelser for at opnå bøje- eller vinterplads, er det pågældende medlem ansvarlig for, at den nye ejer, senest 14 dage efter handelens afslutning, fjerner båden fra plads eller havn. Dispensation fra denne regel kan kun opnås ved ansøgning til havneudvalget. Ret til at overvintre på pladsen har alle, der har fået tildelt bøjeplads - og som rettidigt har betalt kontingent og andre forfaldne ydelser til klubberne. I det omfang kapaciteten på land tillader det, kan andre medlemmer af foreningerne få plads på land. Vinteroverdækninger må i intet tilfælde gå mere end 40 cm ud over båden i hver side, og ikke mere end 40 cm i hver ende. Enhver sejlbåd skal i vintersæsonen være afrigget. Pladsmanden adviseres før ophaling, hvis man ønsker at overbygge sin båd med et hus. 3. Såfremt et fartøj ikke er i vedligeholdt og forsvarlig sødygtig stand, kan havneudvalget nægte optagelse/henstilling på pladsen. Alternativt kan havneudvalget kræve et depositum, som fastsættes af havneudvalget. Dette depositum skal tilsikre, at både uden udgift kan fjernes, såfremt den ikke er bragt i vedligeholdt og forsvarlig sødygtig stand, til en af havneudvalget fastsat dato. Nægter havneudvalget et fartøj optagelse, kan ejeren skriftligt klage til Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse, hvis afgørelse er endelig. Enhver båd skal være forsynet med navn og hjemsted. Alle bådejere er pligtig til at have deres fartøj ansvarsforsikret. Endvidere gælder det for joller med jolleplads, at et dertil udleveret mærkat skal placeres på agterspejlet.

10 Søsætning og ophaling. 5. Tidspunkt for optagning og søsætning aftales med pladsmanden. Dette sker i overensstemmelse med de af havneudvalget fastsatte datoer. Optagning/søsætning på andre tidspunkter sker for egen regning. Det er kun tilladt, at optage både med max. 10 T. totalvægt. Vægtgrænsen gælder inkl. Bådens udstyr, ballast m.v. og er den totalvægt, der må løftes/ophales på beddingen. 6. Det pålægges bådejerne at anvende fri/optaget skiltene efter følgende regler: Såfremt bøjepladsen vil være ledig i mere end 2 døgn, skal skiltet vendes fra optaget til fri med tydelig angivelse af i hvilken periode pladsen kan benyttes af andre end indehaveren. Såfremt dette ikke overholdes er det bøjeindehaverens ret at fjerne det pågældende fartøj. 7. Bådejerne er forpligtet til at holde fartøjet i vedligeholdt og forsvarlig sødygtig stand, samt at det er forsvarligt fortøjet og omhyggeligt affendret. Både på over 2 tons skal endvidere anvende fortøjningsfjedre af stål eller gummi. Fartøjer, der synker, skal omgående hæves. Benyttes bildæk som fendere, skal disse være betrukket med lærred. Havneudvalget kan fratage medlemmer, der ikke retter sig efter disse bestemmelser, retten til bøjepladsen uden tilbagebetaling af kontingent og kommunal afgift. Bøjepladsen tildeles bådejeren personligt og kan aldrig ved salg af fartøjet overdrages køberen eller nogen anden person, idet dispositionsretten ene og alene henhører under klubberne. Sælger et medlem sit fartøj med køb af nyt for øje, har han ret til i Én sæson at beholde sin bøjeplads uden at være i besiddelse af fartøj. Hvis han ved næste sæson stadig ikke er i besiddelse af fartøj, fortabes retten til pladsen. Bådejere, der ikke selv har benyttet en bøjeplads i mindst 3 måneder indenfor en 2 års periode, fortaber også retten til bøjepladsen. 8. Almindelig fortøjning i og ved slæbestedet må ikke finde sted. Ved af- eller påsætning af passagerer samt reparation, til- og afrigning kan slæbestedet kun ganske kortvarigt anløbes, og dette må ikke være til ulempe for slæbestedets egentlig formål. Fortøjning ved bøjepladserne i anden position må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med og accept af bøjepladsindehaveren. Såfremt krænkelse af denne aftale finder sted eller aftale om tidsperiode ikke overholdes, er det bøjepladsindehaverens ret at fjerne det pågældende fartøj. 9. Slæbestedet (rampen) kan benyttes af ikke medlemmer til søsætning/optagning af mindre både, under iagttagelse af følgende regler: a. Bådene må ikke overstige en totalvægt inkl. trailer på 80 kg. b. Der kan opkræves en afgift for benyttelsen c. Både der er søsat skal straks fjernes fra slæbestedet. d. Trailere skal henstilles på anvist plads.

11 Ordensregler m.v. 10. Det påhviler enhver bådejer at holde rent omkring sit fartøj. Ved søsætning skal afstivning fjernes samme dag, og henlægges på et af havneudvalget/pladsmanden anvist sted. Spuleslanger der benyttes på pladsen og på molerne skal være forsynede med lukkeanordning, strålespids, pistol eller lignende, således at unødigt vandspild undgås. Slibning (dog ikke vandslibning) og skrabning samt efterfølgende rengøring må på søn- og helligdage ikke finde sted efter kl. 12. For at formindske brandfaren må intet brandfarligt materiale opbevares i eller omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer, skal disse dagligt fjernes efter arbejdets ophør. Såfremt bådejeren ikke retter sig efter ovenstående, kan havneudvalget for bådejerens regning, lade foretage den fornødne rengøring og oprydning. Enhver bøjepladsindehaver er pligtig til at holde molen, ud for sin bøjeplads, fri for ukrudt, uden brug af kemikalier. 11. Al unødvendig sejlads i havnen er forbudt. Ind- og udsejling skal ske med mindst mulig fart (max. 3 knob) og under størst mulig hensynstagen til de fortøjede både. Hvis båden ligger fortøjet med agterstævnen mod land er det forbudt, at lade motoren arbejde med skruen slået til. 12. Ved kørsel og parkering på pladsen skal der tages tilbørligt hensyn, således at man ikke er til gene for adgang og klargøring af både. 13. Al færdsel med skydeklare våben er på det strengeste forbudt. Overtrædelse af dette påbud vil omgående medføre politianmeldelse.

12 Tillæg til havnereglement for Hvidovre Sejlklub Susets medlemmer 1. Enhver sejlbåd, på land, skal i vintersæsonen være afrigget. Alle rundholter skal umiddelbart efter afrigning fjernes eller ophænges forsvarligt i masteskuret og mærkes med såvel ejerens som bådens navn. Klargøring af rundholter må ikke foregå i eller langs masteskuret. Sallinghorn skal fjernes før ophængningen. Alternativt kan medlemmerne benytte mastehuset i perioden 15/9-1/6 efter følgende retningslinier: a. De 2 øverste knægt-rækker skal fortrinsvis anvendes til mastelængder mellem 13 m. og 14,5 m. De 3 nederste knægt-rækker kan anvendes til mastelængder på max. 13 m. Det skal anføres, at den ene halvdel af nederste knægt-række er mærket klubbens både og ikke kan anvendes af andre medlemmer. således b. Masterne må kun anbringes i et lag. Såfremt et medlem ønsker at anbringe en mast på allerede liggende master, sker dette med fuld erstatningspligt overfor eventuelle skader på underliggende master. Forsvarlige mellemlægning af skumgummi eller lignende må derfor stærkt anbefales og kan i øvrigt altid kræves af ejeren af de underliggende master uden at retten til erstatningskrav fortabes. 2. Både der henstår på pladsen efter den 15. Juni, kan af havneudvalget kræves flyttet af ejeren til en nærmere anvist plads. En bådejer, der ikke følger en skriftlig henstilling herom, må påregne, at båden flyttes på ejerens regning. Betales regningen ikke inden en måneds frist, er klubben berettiget til, jf. lovene 14, at ekskludere medlemmet. 3. Bådejere kan uden vederlag få elektricitet til støvsugning, slibning m.m. Ønskes elektricitet til ombygning, reparation eller lignende, skal der træffes særlig aftale med havneudvalget. Enhver form for el.opvarmning er forbudt, og ved benyttelse af elektricitet skal stærkstrømsreglementet overholdes. 4. Bådejere, hvis båd er klar til søsætning efter den 1. Maj, har krav på fri passage. Såfremt dette ikke kan efterkommes, kan både, som er til hindring, uden varsel blive flyttet. 5. Ethvert medlem, der bruger klubbens grej, er ansvarlig for dette og har erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst. 6. Ansøgninger til ledige pladser i havnen skal være havneudvalget i hænde inden 30/11. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ejerens navn og adresse, bådens navn, type samt længde og bredde. Tildeling og bytning vil finde sted efter klubanciennitet og størrelsen på de ledige bøjepladser. Intet medlem kan disponere over mere end en bøjeplads. Opmåling af bådene foretages af pladsmanden eller af havneudvalget.

13 7. Overdragelse af en bøjeplads er ikke tilladt, men et medlem kan dog udlåne sin bøjeplads til et andet medlem for et tidsrum på max. 14 dage. Hvis en bøjeplads er ledig i en længere periode, skal dette meddeles havneudvalget, der kan disponere over pladsen indtil indehaveren er tilbage. Ved familiekontingent kan ægtefælle eller den hermed ligestillede overtage bøjepladsen ved dødsfald, under forudsætning af, at vedkommende overgår som aktivt medlem med båd. For aktive uden båd, der er ægtefælle. Eller ligestillet hermed - til aktivt medlem med båd, gælder førnævnte regel ligeledes. Afgår et medlem ved døden, kan ægtefællen eller en hermed ligestillet rette henvendelse til havneudvalget og søge dispensation fra klubbens almene regler, således at bøje- og vinterplads kan beholdes, indtil båden er solgt. At kontrolmæssige hensyn kræves det dog, at dispensationen fornys hver 3. Måned ved henvendelse til havneudvalget. En sådan dispensation kan som regel ikke gives mere end 4 gange, svarende til en tidsfrist på 12 måneder. Havneudvalget har fuld dispositionsret over en bøjeplads, såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt. 8. Hvis et medlem, der har fået tildelt skab af klubben, sælger sit fartøj og ikke anskaffer nyt fartøj, skal vedkommende senest ét år efter salgsdagen stille skabet til klubbens disposition. 9. Ved overtrædelse af nærværende havnereglement eller tillæg til havnereglement, kan lovenes 14 om eksklusion m.v. bringes i anvendelse.

14 Ordensreglement for Hvidovre Havn 1. Enhver der færdes indenfor havneområdet, er pligtig til at følge de anvisninger og henstillinger, der gives af pladsmanden eller Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse. 2. Al færdsel og ophold indenfor havneområdet sker på eget ansvar. 3. Motor- og cykelkørsel på molerne er ikke tilladt. Ved kørsel og parkering på pladsen skal der tages tilbørligt hensyn, således at man ikke er til gene for adgang og klargøring af både. 4. Det er forbudt at henkaste affald på landarealerne, i vandet og på molerne. Alt affald skal anbringes i de opstillede affaldscontainere og - sække. 5. Al unødig støj indenfor havneområdet er forbudt. 6. Hunde må kun medtages på havneområdet, når de føres i snor, og al urenlighed fra hunde skal omgående fjernes af ejeren. 7. Fiskeri, badning, windsurfing og sejlads med vandscooter i havnen er ikke tilladt. 8. Trailere skal hensættes på anvist plads.

Røgvandet 2014 særnummer

Røgvandet 2014 særnummer MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet 2014 særnummer KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk Tlf.: 36 78 18 43. Fax: 36 34 05

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM LOVE for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM Revideret marts 2006 I. Almindelige bestemmelser: 1. Foreningens navn er Villabyen Hindholm, og den hjemsted er Tårnby Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere