FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015"

Transkript

1 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling 5 Ledelse 6 Revision 7 Forskellige bestemmelser 8 Klubbens opløsning 1 Klubbens navn og formål Klubbens navn er Hillerød Tennisklub (HIT). Klubben er stiftet den 21. august Klubbens hjemsted er Hillerød. Klubbens adresse er Milnersvej 35 C, 3400 Hillerød. Klubben er medlem af Sjællands Lawn Tennis Union, Danmarks Tennis Forbund (DTF) og Danmarks Idræts Forbund (DIF). Gennem Danmarks Tennis Forbund er klubben tilsluttet Det internationale Tennisforbund. Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at spille tennis på såvel turnerings- som motionsplan - endvidere at fremme tennissporten i Hillerød samt at skabe et godt miljø for klubbens medlemmer. Der henvises i øvrigt til visionsplan for HIT. 2 Medlemmer Som medlem optages enhver person i henhold til DTF's reglement. Man er medlem af HIT, når kontingent til klubben er betalt. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens love og ledelsens beslutninger. Det er ethvert medlems pligt, såvel ved konkurrencer som ved den daglige træning, at udvise sømmelig optræden, ligesom det forventes af enhver, at de til rådighed stillede faciliteter behandles med respekt. 2

3 stk.8 stk.9 0 Medlemmer, der ikke overholder de i stk. 3 og 4 nævnte pligter eller som af bestyrelsen skønnes at modarbejde klubbens interesser, kan af bestyrelsen idømmes karantæne i kortere eller længere tid; i grovere tilfælde kan sådanne medlemmer ekskluderes af klubben. Et ekskluderet medlem kan kun optages igen, når bestyrelsen med 2/3 flertal vedtager dette. Bestyrelsen kan udnævne et medlem, der gennem længere tid har gjort en enestående indsats i klubben, til æresmedlem. Æresmedlemmer gives fri adgang til alle klubbens idrætslige arrangementer. Medlemmernes eneste økonomiske forpligtelse i klubben er forpligtelsen til at betale kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til Hillerød Tennis Klubs kontor senest 1 måned før forfald af kontingent for den kommende kontingentperiode. Udmeldelse i løbet af et regnskabsår berettiger ikke til delvis refundering af allerede indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan tildele forældre til børn under 16 år, der i forvejen er medlem(mer) i klubben, et passivt medlemskab. Der kan kun gives et passivt medlemskab til forældre, og kun hvis ingen af forældrene i forvejen er medlemmer af klubben. 3 Kontingent Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen for en spillesæson ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer modtager godtgørelse for afholdte udgifter, herunder udgifter til telefon. Godtgørelsens størrelse fastsættes af bestyrelsen en gang årligt. Bestyrelsen kan bortset fra det i 2 stk. 7 nævnte tilfælde i helt særlige tilfælde bevilge kontingentfritagelse. Spillesæsonen strækker sig over årets 12 måneder, idet der spilles såvel udendørs tennis (sommersæson) som indendørs tennis (vintersæson). Sommersæson regnes fra cirka den 1. maj cirka den 30. september. Vintersæson regnes fra cirka den 1. oktober til cirka den 30. april. Kontingentet for en spillesæson betales en gang årligt. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for kontingenter: helårskontingent, vinterkontingent, pensionistkontingent. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, kan det opkræves af bestyrelsen med tillæg af et ekspeditionsgebyr. Kontingentrestanter kan efter bestyrelsens skøn nægtes adgang til at spille, ligesom adgang til tennisanlægget kan inddrages. Såfremt påkrav om betaling af restance siddes overhørig, kan bestyrelsen beslutte at slette restanten som medlem af klubben. Genindmeldes kan finde sted, når restancen er betalt. 3

4 4 Generalforsamling stk.8 stk.9 0 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den afgør ved simpelt flertal de sager, der i henhold til dagsordenen forelægges den til afgørelse. Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. Stemmeret på generalforsamlingen har alle helårsmedlemmer, som på dagen for generalforsamlinger er fyldt 14 år. Valgbare til bestyrelsen er kun helårsseniormedlemmer, medens alle medlemmer er valgbare til udvalg. Passive medlemmer og medlemmer under 14 år har ret til at overvære generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har været medlem af klubben i mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at man ikke er i restance med kontingentbetalingen. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne og ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Formandens og spilleudvalgenes beretninger skal i skriftlig form ligge tilgængeligt i klubben og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal ligge tilgængeligt i klubben senest 8 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Afstemninger på generalforsamlinger skal ske skriftligt, dersom blot ét medlem ønsker det. 4

5 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Fremlæggelse af forslag til budget, herunder fastlæggelse af kontingenter 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand for bestyrelsen (sker i lige år) 8. Valg af kasserer (sker i ulige år) 9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen: 2 medlemmer vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 11. Valg af 1 2 kritiske revisorer 12. Eventuelt Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med kontaktpersoner til samtlige stående udvalg og nedsatte ad hoc-udvalg. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved bestyrelsesbeslutning, eller når mindst 25 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning til bestyrelsen herom, bilagt et motiveret forslag til dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder sted på sædvanlig måde og skal, når den finder sted på begæring, finde sted senest 30 dage efter begæringens modtagelse. Bestyrelsen sikrer, at der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. 5 Ledelse Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer, formand, kasserer og 5 øvrige medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge en næstformand og en sekretær. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af Hillerød Tennis Klub, herunder udarbejdelse af budgetter, økonomisk styring og budgetkontrol. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Dersom et bestyrelsesmedlem fratræder sit hverv i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende valgperiode. Hvis det udtrædende medlem er formanden, evt. næstformanden eller kassereren, konstituerer bestyrelsen sig derefter for den resterende del af valgperioden. Personer, der oppebærer løn fra Hillerød Tennisklub, vil ikke være valgbare til bestyrelsen. Formanden indkalder til - og leder bestyrelsesmøderne. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af 5

6 medlemmerne er til stede. stk. 8 stk. 9 stk. 10 stk. 11 Bestyrelsen fører referat over bestyrelsens arbejde. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen nedsætter en række udvalg, der skal varetage medlemmernes spillemæssige interesser: ungdomsspilleudvalg, eliteudvalg, motions- og veteranudvalg, trænerudvalg, samt udvalg efter behov alt efter opgavens art. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte et hal-og baneudvalg, der varetager fordeling af banetimer og for indretning af - og ændringer i klubbens lokaler m.v. og et udvalg, der står for forhandling af sponsoraftaler og øvrig overordnet PR-virksomhed. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og udpeger medlemmerne efter indstilling fra udvalgsformændene. Udvalgene rapporterer om deres arbejde til bestyrelsen. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver. Bestyrelsen fastsætter arbejdsopgaverne for samtlige udvalg og offentliggør disse ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft. a: Lønudbetaling til klubbens ansatte foretages af kassereren. b: Kassereren kan dagligt disponere over kr til varetagelse af den daglige drift. c: Formand og kasserer kan i forening disponere over beløb større end kr Revision På generalforsamlingen vælges 1-2 kritiske revisorer. Ingen af disse kan være medlem af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges for 2 år ad gangen. Det påhviler de kritiske revisorer at gennemgå klubbens regnskab. Regnskabet skal være de kritiske revisorer i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter det leveres tilbage senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet underskrives af bestyrelsen. 7 Forskellige bestemmelser Tennisanlægget på Milnersvej 35 C administreres efter reglerne i selvforvaltningsaftalen mellem FrederiksborgCentret og Hillerød Tennis Klub. 6

7 Klubben kan arrangere matcher eller turneringer på planlagte spilletimer. Kun med bestyrelsens samtykke kan der oprettes afdelinger inden for klubben, af hvad art eller med hvilket formål dette måtte være. Klubben tegnes af formanden og næstformanden. Ved indgåelse af forpligtelser af afgørende betydning for klubbens økonomi kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Klubbens bestyrelse har pligt til altid at holde klubbens medlemmer bedst muligt orienteret om klubbens daglige virke, fortrinsvis ved opslag i klubben og gennem klubbens hjemmeside. Klubbens arkiv opbevares på Lokalhistorisk arkiv i Hillerød. Bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at aflevere materiale af interesse for klubben til formanden, der sørger for videregivelsen til det oprettede arkiv. Klubben er ejer af arkivet, og kun bestyrelsesmedlemmer har adgang til dette. 8 Klubbens opløsning. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes af en i samme øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til beslutning om opløsning af klubben kræves der, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Samme generalforsamling vælger et likvidationsudvalg, der foretager det videre fornødne. Tidligere vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. marts Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 Bestyrelsens underskrifter: 7

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere