2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling Program for Årsmødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17"

Transkript

1 1 1. FORMANDENS BERETNING DPS struktur Medlemmer Medlemsmøder Bestyrelsen pr. 1. januar Bestyrelsens arbejde Bestyrelsesmøder Regeringens psykiatriudvalg Psykiatriordførermøde og møde med sundhedsudvalg Lægeforeningens psykiatriudvalg Oversigt over andre møder/konferencer i Psykiatrisk Summer School Høringssvar Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger Udpegninger fra DPS i Forfattere og referenter for Medicin.dk DPSnet og informationsstrategi Presse Psykiatrifonden Antistigmatiseringskampagnen En af os Tænketanken og psykiatritinget Internationalt Nationale kliniske retningslinjer CPD-online ÅRSMØDE Protokollat fra ordinær generalforsamling Program for Årsmødet UDVALG UNDER DPS Uddannelsesudvalgene I-kursusudvalgene Videreuddannelsesudvalget Efteruddannelsesudvalget Etikudvalget Behandlingsudvalgene ECT-udvalget Psykoterapiudvalget Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering Udvalget for Neuropsykiatrisk Udredning og Behandling Forskningsudvalget Ad hoc udvalg Ad hoc arbejdsgruppe vedr. diagnoserelaterede grupper inden for psykiatri FONDE Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond Psykiatrisk Forskningsfond af

2 2 5. FAGLIGE GRUPPER Retspsykiatrisk Interessegruppe Psykotraumatologisk Interessegruppe Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi Interessegruppen for Psykosomatik og Liaisonpsykiatri Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri Interessegruppe for Addiktiv Psykiatri Akut Psykiatrisk Interessegruppe ASSOCIEREDE SELSKABER Dansk selskab for Klinisk Neuropsykiatri Dansk selskab for Affektive Lidelser LÆGEVIDENSKABELIGE SELSKABER NORDISK SAMARBEJDE Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS) Nordic Journal of Psychiatry INTERNATIONALT SAMARBEJDE WPA UEMS FORENINGEN AF YNGRE PSYKIATERE (FYP) STUDENTERORGANISATIONER Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende Århus (PSM) Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) Psykiatrigruppen for Medicinstuderende København (PMS) DANSKE PSYKIATERE OG BØRNE-UNGDOMSPSYKIATERES ORGANISATION (DPBO) LOVE FOR DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 50

3 3 Dansk Psykiatrisk Selskab 1. Formandens Beretning 1.1 DPS struktur Selskabet er et videnskabeligt selskab for psykiatriske speciallæger og læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En stor del af medlemmerne er sluttet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På generalforsamlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte en række stående udvalg inden for de områder, der er selskabets særlige arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mulighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet. Lovene giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i faglige grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske selskaber kan være associeret selskab til DPS. Interessegrupperne kan organisere sig med vedtægter, der er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se endvidere selskabets love. 1.2 Medlemmer Medlemstal pr. 1. januar 2013 Ordinære medlemmer: 948 Æresmedlemmer: 4 Korresponderende medlemmer: 16 Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer: 145 Udlandsarbejdende medlemmer: 6 I alt: 1119 Antal medlemmer Mænd Kvinder I alt YL FAS PLO Medlemmer afgået ved døden i år 2012: Poul Jakobsen Gert Halaburt Jørgen Heshe Dorte Brockmeyer Poulsen Bjarne Mejer Nielsen Fini Schulsinger Jørgen Achton Nielsen Peter Morten K. Nicolaisen Æret være deres minde

4 1.3 Medlemsmøder Medlemsmøde nr Årsmøde og generalforsamling 2012 på Hotel Nyborg Strand Der var 290 tilmeldt mødet. Som det har været tradition i en årrække, deltog også en gruppe medicinstuderende med særlig interesse for psykiatri. Protokollat af generalforsamlingen d er indsat efter formandens beretning. Medlemsmøde nr Ekstraordinær generalforsamling, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Den ekstraordinære generalforsamling vedtog følgende supplement til vedtægterne: 9 b DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som associeret selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse sikre, at selskabet lever op til relevante faglige standarder. Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende forslag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS årsberetning. DPS bestyrelse beslutter, om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning. Associerede selskaber kan ikke selvstændigt indgå aftaler i DPS navn, eller udtale sig på DPS vegne. Følgende to selskaber er i 2012 blevet associerede selskaber til DPS: Dansk Selskab for Affektive Lidelser Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013 Jeanett Bauer (formand), valgt 2007/formand 2011 Thomas Middelboe (næstformand), valgt 2010, næstformand 2011 Sonja Rasmussen (sekretær), valgt 2010 Bodil Andersen, kasserer, valgt 2007 Pia Glyngdal, valgt 2010 Eva Berthou, valgt 2011 Erik Roj, valgt 2011 Poul-Erik Carlsen, valgt 2011 Henrik Nørbak, suppleant, valgt Bestyrelsens arbejde Bestyrelsesmøder Bestyrelsen har i 2012 holdt bestyrelsesmøder d. 30.1, 27.2, (konstituerende møde for ny bestyrelse), 30.4., 29.5., 25.6., , 24.9., , og Til møderne i september og oktober var der endvidere møde med hhv. fagets professorer og patient- og pårørendeforeninger. 4

5 Mødet i september var det årlige internatmøde, hvor bestyrelsen i år bl.a. diskuterede og koordinerede arbejdet i regeringens psykiatriudvalg. I den anledning havde vi inviteret formanden for BUP, Jan Jørgensen, samt DPS repræsentant i arbejdsgruppe 2, Mette Brandt-Christensen, til en del af mødet Regeringens psykiatriudvalg DPS har ikke selvstændigt fået plads i regeringens psykiatriudvalg, der begyndte sit arbejde i sommeren Lægevidenskabelige Selskaber har derimod fået en plads, og de har udpeget DPS formand. Derudover har DPS fået en plads i de to arbejdsgrupper, udvalget foreløbig har nedsat: 1)Struktur, kapacitet og sammenhæng og 2) Udvikling i diagnoser og behandling. Til disse to arbejdsgrupper har DPS udpeget hhv. Thomas Middelboe og Mette Brandt- Christensen. Regeringens psykiatriudvalg har holdt 5 møder i 2012 og et offentligt debatmøde, hvor en lang række aktører og interesseorganisationer var inviteret. Arbejdet i udvalget intensiveres i første halvår af 2013, med henblik på at aflevere en samlet rapport medio Udvalgets sammensætning og kommissorium kan ses på under fagligt/regeringens psykiatriudvalg Psykiatriordførermøde og møde med sundhedsudvalg I 2011 holdt formand og næstformand systematisk individuelle møder med alle partiers psykiatriordfører. Det har været gentaget i foråret 2012, da indtrykket sidste år var, at der er stort behov for denne mulighed for at give fagligt input til politikerne, der også får input fra mange andre aktører. Det er ikke mindst vigtigt, når psykiatrien som i år har været gennem en turbulent tid og har været udsat for megen kritik. Derudover har formand og næstformand haft foretræde for sundhedsudvalget og har bl.a. præsenteret en række af selskabets ønsker for udfaldet af det igangværende arbejde i regeringens psykiatriudvalg Lægeforeningens psykiatriudvalg Lægeforeningen har i en periode valgt at gøre en særlig indsats for psykiatrien. I 2009 etablerede Lægeforeningen et psykiatriudvalg, hvis arbejde er fortsat i Udvalget har holdt 6 møder i 2012 og DPS har arbejdet tæt sammen med udvalget i forbindelse med arbejdet i regeringens psykiatriudvalg i Lægeforeningens psykiatriudvalg består januar 2013 af: Niels Siebuhr (Lægeforeningen) Poul-Erik Carlsen (DPBO) Jeanett Bauer (DPS) Thomas Middelboe (DPS, suppleant) Peter W. Jepsen Poul Videbech Jan Jørgensen (BUP) 5

6 Allan Hvolby (BUP, suppleant) Eva Christiansen (DPBO, suppleant) Anna Birthe Holmehøj Bach (suppleant) Jette Dam-Hansen (praktiserende læge) Marianne Rex Sørensen (Lægeforeningen) Peter Konow (Lægeforeningen) Lin Thi Thury Duong (YL) Mogens Hüttel (FAS) (afgår, nyt medlem indkaldt) Henrik Nordentoft (DSAM) Frank Bang Nissen (suppleant) Oversigt over andre møder/konferencer i 2012 DPS har i årets løb deltaget i/ været repræsenteret ved en lang række andre møder og konferencer, heriblandt: Region H, orientering og høring om pakkeforløb Etisk råds konference om magt og afmagt i psykiatrien ODA: fællesmøde om status på shared-care implementering i regionerne LAP s møde om død i psykiatrien Dansk Selskab for Addiktiv Medicin: Hvem skal have ansvaret for stof- og alkoholbehandlingen? Møde om Mændenes sundhedsuge 2013 (m. bl.a. Psykologforeningen). Psykiatrifondens stand på Folkemødet på Bornholm Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på rapport om medicinering på bosteder Sundhedsstyrelsen: Møde om brugerinddragelse Møde med Danske Fysioterapeuter Møde om tvang, Rådet for Socialt Udsatte Årsmøde for LPD - Landsforeningen for patientrådgivere og bistandsværger i Danmark Psykiatrisk Summer School DPS holdt i august for 4. år i træk psykiatrisk summerschool for lægestuderende og nyuddannede læger. Ledere af summerschool har i år været Marianne Kastrup og Jeanett Bauer. Der var stor søgning og vi havde 25 deltagere, der gav meget fine evalueringer. Bestyrelsen søgte sidste år Lundbeckfonden om yderligere bevilling til at fortsætte summerschoolen, der har stort rekrutteringspotentiale. Meget glædeligt har fonden tildelt DPS yderligere kr. med henblik på at fortsætte summerschoolen de kommende år Høringssvar DPS har i 2012 givet høringssvar på: Sundhedsstyrelsen: De pårørendes møde med sundhedsvæsnet Ny vejledning om registrering af tvangsanvendelse (udarbejdet af Interessegruppe for Retspsykiatri) DSAM: Den ældre medicinske patient

7 Sundhedsstyrelsen: Revision af tilskud til antiepileptika Region Hovedstaden: Anbefalinger fra ekspertgruppen til kvalitetssikring af antipsykotisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri Danske Regioner: Initiativer til understøttelse af den diagnostiske udredning. LVS: Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen (udarbejdet af VUU) Sundhedsstyrelsen: Målepunkter for stofmisbrugsbehandling Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger Bestyrelsen har d holdt det årlige møde med patient- og pårørendeorganisationerne, der i år blev holdt i Odense. De sidste to år har vi udvidet møderne, og der har været fint fremmøde fra en lang række organisationer. Derudover har vi i 2012 haft løbende samarbejde med flere organisationer. Konkret er repræsentanter fra bestyrelsen ved at udarbejde en folder om tavshedspligt i samarbejde med Bedre Psykiatri samt en informationsfolder om borderlinespersonlighedsforstyrrelser i samarbejde med SIND Udpegninger fra DPS i 2012 Poul Videbech og Randi Luggin: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for henvisning til psykolog ved depression og angst. Thomas Middelboe og Mette Brandt-Christensen: Arbejdsgrupper under Regeringens psykiatriudvalg. Annette Lolk og Eva Berthou: Referenceprogram for demens (hhv. skrivegruppe og referencegruppe) Jeanett Bauer: Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for specialeplanlægning Anders Fink-Jensen: RADS, antipsykotikavejledning Rie Mikkelsen, Kirsten Gøtzche og Inge-Merete Terp: Abortankenævnet Lars Martin Nielsen: Socialstyrelsen og Deloitte: Integreret indsats for sindslidende med misbrug Mette Brandt-Christensen: Nationalt gennembrudsprojekt til nedbringelse af tvang Birte Glenthøj, John Theilman, Eva Berthou: Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om antipsykotikabehandling Erik Roj og Klaus Martiny: Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling med antidepressiva Jannie Nørnberg og Bjarne Lund Christensen: Styregruppe for Dansk Depressions Database Desuden har bestyrelsen løbende udpeget sagkyndige til patientombuddet Forfattere og referenter for Medicin.dk Forfattere: Anders Fink-Jensen Lars Kessing Finn Zierau 7

8 Raben Rosenberg Poul Videbech 8 Referenter: Anders Fink-Jensen Elisabeth Tehrani Henrik Lublin Kjeld Andersen Peter W. Jepsen Poul Erik Buchholtz Hansen Torben Arngrim Annette Lolk DPSnet og informationsstrategi Vores hjemmeside har kørt upåklageligt, siden vores internetudbyder etablerede en ny platform. Da vores webmaster ikke altid har kunnet få helt så detaljeret hjælp som ønskeligt, har vi imidlertid i slutningen af året besluttet at skifte udbyder til Idefa-gruppen. Der arbejdes stadig på at holde dpsnet mere aktiv og informativ. For eksempel har bestyrelsen fastholdt bloggen, der giver kort information fra bestyrelsesmøderne, vi lægger jævnligt forskellige nyheder på siden og presseklip holdes også meget opdateret. Forskningsudvalget har fortsat deres initiativ med månedens artikel. Hjemmesiden er velbesøgt. Vi havde f.eks besøg i december (til 20.12), heraf 2352 unikke besøgende. Herudover har bestyrelsen i år fastholdt den nye linje med hyppigere information til medlemmerne, der til gengæld nu foregår elektronisk, så det kun er årsberetning og dagsorden til generalforsamling, der udsendes pr. post. Vi etablerede i 2011 et elektronisk nyhedsbrev til interessenter, samarbejdspartnere, politikere og journalister, der ønsker at følge selskabets arbejde. Nyhedsbrevet har i 2012 vist sig at være en effektiv platform, der har styrket samspillet med pressen. Det er også med til at sikre, at vi kommer til orde ifm. politiske initiativer, ligesom det er med til at styrke samspillet med aktører som fx Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og patient- og pårørendeorganisationerne. Nyhedsbrevet havde i december 1082 abonnenter mod 928 ved årets begyndelse Presse DPS fik, via ansættelse af pressemedarbejder, i 2011 etableret et godt samspil med en række journalister, der i dag kender vore synspunkter og de

9 rammebetingelser og udfordringer, som danske psykiatere arbejder under. Herunder ikke mindst nøgletallene for dansk psykiatri. Et væsentligt værktøj i pressearbejdet er DPS Hvidbog , der sendes til alle journalister, der kontakter os. Der er i pressen en større interesse og lydhørhed for vore synspunkter. DPS formand og næstformand bliver mange gange om ugen kontaktet af journalister, der vil have en kommentar, før de skriver deres historie. Dette har gjort det (en anelse) lettere at præge dagsordenen, og har bidraget til (lidt) mere nuancerede og lødige beskrivelser af forholdene i dansk psykiatri. Desværre har den meget negative omtale af overmedicinering i psykiatrien trukket i den modsatte retning. Vi har i 2012 skrevet en række debatindlæg om spørgsmål, der er centrale for DPS både til de landsdækkende aviser og til medier som fx Dagens Medicin, Ugeskriftet og internetportalen Altinget, der især læses af embedsmænd i ministerier og styrelser samt af politikerne på Christiansborg. Emnerne spænder vidt fra ytringsfrihed til frikommuner. I foråret var vi med i Altingets debatpanel Social og Forebyggelse, og i efteråret i panelet om Sundhed. Begge er gode vinduer, der har gjort det muligt at sætte fokus på særlige emner, som vi især ønsker at gøre politikerne opmærksom på. Titlerne på indlæg på Sundhed i efteråret var: Er der (også) en læge til stede (om implementering af de kommende specialpsykologer) Tvang i psykiatrien en belastende forpligtelse Behandling af misbrug psykiatrien har kompetencerne Indlæggene kan læses på under presseklip Psykiatrifonden DPS har en fast plads i Psykiatrifondens bestyrelse og er repræsenteret ved deres møder. DPS var repræsenteret ved Psykiatrifondens stand på Folkemødet på Bornholm Antistigmatiseringskampagnen En af os Næstformand Thomas Middelboe har i 2012 fortsat været repræsentant i følgegruppen og har bidraget med indlæg på kampagnens hjemmeside Tænketanken og psykiatritinget D holdt DPS med Psykiatrifonden og Dagens Medicin løsningskonference, som opfølgning på Tænketanken i 2011, hvor 10 barrierer for god psykiatrisk behandling blev udpeget. Konferencen var meget velbesøgt og mange aktører repræsenteret. De 10 udpegede løsninger kan ses på under fagligt/tænketank. 9

10 Internationalt DPS blev i 2012 medlem af European Psychiatric Association som nationalt selskab. Der kan læses mere om EPA på under DPS/internationalt. Formanden deltog i Nordisk Kongres 2012 i Tromsø. Deltagerantallet her var lavere end vanligt ved de nordiske kongresser, hvilket der formentlig har været mange årsager til, heriblandt beliggenheden. Danmark fik overrakt det traditionsrige træ-sværd som symbol på, at næste kongres i 2015 har Danmark som værtsland og dermed DPS som arrangør. Bestyrelsen har startet de indledende øvelser med at få arrangeret kongressen, og har bl.a. truffet aftale med professionelle kongres-arrangører. Formand og næstformand deltog sammen på Nordisk Komites møde i Stockholm i november, det første møde efter, at samtlige baltiske lande er blevet optaget i Nordisk Komite Nationale kliniske retningslinjer DPS har i 2012 fortsat arbejdet med nationale kliniske retningslinjer. Udvalget for retningslinjer til udredning og behandling af ADHD hos voksne forventes at præsentere deres udkast i starten af Udvalgets sammensætning: Torsten Bjørn Jakobsen (formand) Flemming Tived Henrik Nørbak (sekretærfunktion) Marianne Geoffroy Martin Balslev Jørgensen Mogens Brødsgaard Pia Bohn Christiansen Søren Dalsgaard Thomas Toft Torben Arngrim Torsten Warrer Efter at DPS nedsatte dette monofaglige udvalg, har Sundhedsstyrelsen udpeget ADHD som et af de første områder, hvor man ønsker at udarbejde nationale retningslinjer. DPS udvalg og arbejde indgår i Sundhedsstyrelsens, der både omhandler børn og voksne samt inddrager tværfaglige og tværsektorielle aspekter. I sommeren 2012 etableredes endnu et udvalg, der udarbejder retningslinjer for psykofarmakologisk behandling af gravide og ammende.

11 11 Udvalgets sammensætning: Erik Roj Larsen, formand Poul Videbech Hans Eyvind Dahl Knudsen Rie Lambæk Mikkelsen René Ernst Nielsen, (cand.med. ph.d. studerende) Vibeke Johansen, (speciallæge i gynækologi og obstetrik) Per Damkier, (speciallæge i klinisk farmakologi, ph.d.) Jesper Fenger Grøn, (speciallæge i pædiatri, udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab Lars Henning Pedersen, (udpeget af Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik) Lykke Skaarup, (stud.med., sekretær) I slutningen af 2012 er opslået udvalgsposter til et udvalg, der skal udarbejde retningslinjer for behandling af agitation. Disse retningslinjer skal dog afvente, af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) har færdiggjort retningslinjer for antipsykokabehandling af patienter med skizofreni-lidelser for at sikre overensstemmelse. Udvalg kan ses på under fagligt/guidelines CPD-online Som generalforsamlingen 2012 gav grønt lys for, har bestyrelsen i 2012 investeret i adgang til Royal Colleges elektroniske efteruddannelsesprogram. Trods diverse påmindelser er der desværre mange, der ikke har gjort brug af tilbuddet, der efter bestyrelsens opfattelse er en rigtig god mulighed for efteruddannelse. Det vil også kunne fungere fint i større uddannelsesfora i afdelingerne, hvor man f.eks. gruppevis kan gå de forskelle e- learningsmoduler igennem. Vi har fået mulighed for at købe adgang for et år af gangen til en særdeles favorabel pris sammenlignet med, hvad de engelske psykiatere betaler, og det er bestyrelsens opfattelse, at vi bør købe adgang i endnu et år, før vi tager stilling til, om ordningen skal fortsætte, da det tilsyneladende tager sin tid, før medlemmerne får øje på det. Og så igen i år: TAK! Tak til de mange medlemmer, der stiller tid og energi til rådighed for alskens udvalg og samarbejder, på DPS vegne. Særligt tak til vores professorer hvoraf mange har været særdeles hjælpsomme og stillet sig til rådighed med råd og hjælp i mange sammenhænge.

12 Og naturligvis særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne for ihærdigt, eftertænksomt og uforfærdet arbejde! Årsmøde Protokollat fra ordinær generalforsamling Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den på Hotel Nyborg Strand. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog som dirigent Mette Brandt- Christensen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt. Formandens beretning Formanden fremdrog de vigtigste punkter fra den skriftlige beretning: Selskabet har 1095 medlemmer, heraf ¾ speciallæger. Bestyrelsen har holdt 10 møder i 2011, hvoraf det ene for 4. år i træk blev holdt som internat. Det årlige internatmøde blev etableret med henblik på at få mulighed for at drøfte og planlægge mere indgående, idet bestyrelsesmøderne er travle og præget af sagsbehandling og fastlagte temaer. Der har været lagt kræfter i informationsstrategier i 2011, såvel internt som eksterne. Medlemsbreve er blevet elektroniske og kan dermed sendes hyppigere, hjemmesiden rummer mange nyheder, presseklip samt bestyrelsens blog med information fra bestyrelsesmøderne og det eksterne nyhedsbrev er genoplivet og har mange abonnenter. Selskabets pressemedarbejder, Birgitte Ehrhardt, der blev ansat ultimo 2010 har hjulpet med at lægge en mere offensiv pressestrategi. Bestyrelsen har ønsket at iværksætte arbejde med nationale kliniske retningslinjer. Det første udvalg er nedsat. DPS har i 2011 fortsat det tætte og gode samarbejde med lægeforeningen, der fortsat prioriterer psykiatrien højt. Der har i årets løb været møder med psykiatriordførere for alle partier disse vil blive fulgt op i Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger er søgt intensiveret på forskellig vis. DPS har samarbejdet med Psykiatrifonden og Dagens Medicin om en psykiatrisk Tænketank, hvor barrierer for bedre behandling er udpeget. I det kommende år vil en løsningskonference blive afholdt. Mange ressourcer er gået med revision af selskabets hvidbog. Den reviderede udgave blev udgivet i december 2011.

13 13 Formanden kommenterede den intense pressedebat, der fulgte i kølvandet på hvidbogen, med fokus på en af bogens 45 anbefalinger, nemlig flere sengepladser. De mange aktive medlemmer, bestyrelsen og hvidbogsudvalget blev takket for stor indsats. Debat af formandens beretning: Den efterfølgende timelange debat havde sit primære fokus i de indlæg, der de forudgående uger havde været i dagspressen, mht. om psykiatrien (også) havde behov for flere senge, eller om der blot var behov for at fokusere på en styrkelse af den ambulante behandling. Langt de fleste klinikere gav udtryk for frustration over, at de oplevede, at patienter blev udskrevet alt for hurtigt. Der blev fremdraget eksempler fra udskrivelser med uændrede Hamiltonscores, psykotiske patienter, der blev udskrevet efter kun et par dage, inden de var færdigbehandlede, tvangsudskrivelser og et par praktiserende psykiatere oplyste, at de kun forventede at kunne indlægge patienter, hvis det drejede sig om tvangsindlæggelse på farekriterium. Der var kritik af, at observationsperioden var for kort, inden man iværksatte behandling, og at for meget arbejdstid gik med at vurdere, hvilke patienter, der skulle udskrives netop den dag. Det blev påpeget, at der også manglede senge i provinsen. Fra retspsykiatrien, OPteams og behandlere af patienter med dobbeltdiagnose var holdningen klar: Selv om patienter følges tæt, selv om de er velmedicinerede, selv om de bor på institution, vil der hele tiden være 5 25 % indlagt. Formanden mindede om Royal College anbefalinger og standarder for intensive afdelinger. Hun påpegede, at vi også er bagud i forhold til Norge og den norske psykiatriplan. Det blev nævnt, at alle måske ikke mærkede presset i hverdagen, fordi der var dannet adskillige behandlingsnicher. Andre udtrykte at man ved at følge de ambulante patienter tættere ville kunne spare sengepladser. Man kunne arbejde med accelererede patientforløb og det blev konstateret, at man med den øgede ambulante indsats nu nåede ud til flere patienter. Det blev nævnt, at man ved at indsnævre kerneydelserne til ren psykiatrisk behandling ville få frigjort ressourcer og at der samtidig med, at den ambulante psykiatri burde udbygges, var behov for konvertering af åbne senge til intensive Peter Kramp påpegede da, at der også var behov for flere åbne senge, idet undersøgelser har vist, at retspsykiatriske patienter, der har haft en indlæggelse på 2-3 år, efterfølgende har mindre behov for indlæggelse og de begår mindre og færre kriminelle handlinger end andre retpsykiatriske patienter, der er indlagt kortere tid. Det blev fra flere anført, at det overvejende var administratorerne, der ikke mente, at der var problemer med sengeantallet, og det blev nævnt, at der kunne være et tillidsproblem, hvis lederne ikke lyttede efter klinikerne. Som

14 eneste tilstedeværende psykiatridirektør anførte Peter Treufeldt, at man tog klinikernes nødråb alvorligt, men at det ambulante ville kunne klare det meste. Merete Nordentoft anførte, at man måske ikke var så uenige. Hun havde reageret på de % ekstra senge (500 mio - 1 mia kr.), da det var en for kontant og unuanceret udmelding. Kristen Kistrup ville også gerne have haft, at udmeldingen fra bestyrelsen havde været mere nuanceret. Jeanett Bauer replicerede, at hvidbogen er nuanceret, den forholder sig til meget andet end sengepladser, og anbefalingerne om disse er kun en ud af 45. Udmeldinger i andre sammenhænge i årets løb, f.eks. til politiske ordførere har på ingen måde heller være ensidige. Flere anførte, at debatten fra begge sider burde have været præget af både og - ikke enten eller. Det ville have været ideelt, at der var mere enighed udadtil. Denne debat er ikke mulig at have i medierne. Pressen skal have simple budskaber, ellers står feltet dårligt. I løbet af diskussionen udtrykte flere spontant enighed med anbefalingerne i Hvidbogen mht en egentlig National Psykiatriplan. Ligeledes blev tanken om integrated care fremhævet. Endelig var der forslag om at iværksætte en undersøgelse af, hvor lang tid medlemmerne bruger på klinik og administration. Her kunne hentes noget arbejdstid. Der blev udtrykt bekymring for, at de yngre læger ikke fik lært nok grundet patienternes korte indlæggelser. Der blev sagt tak til Jeanett Bauer og bestyrelsen for, at uligheden mellem somatik og psykiatri er kommet i offentligheden. Orientering fra FYP Årsberetning blev læst op af FYP s nye formand René Sjælland. I årsberetningen fremhævedes det årlige seminar. Det var i 2011 bygget op omkring begrebet Kvalitet i psykiatrien. Der var indlæg fra Lars Søndergaard, Torsten Warrer og Poul Videbech. Der er indenfor FYP i årets løb sket en ny konstituering i de forskellige bestyrelses og tillidsposter. Her skal kun nævnes, at den tidligere formand Katinka Moltke er ophørt, da hun i foråret 2011 tiltrådte en stilling som overlæge. Det anføres, at FYP s Facebook-side holdes opdateret og at man glædes over, at Facebook-gruppen løbende får nye medlemmer. Det nævnes, at FYP igen i år har været repræsenteret internationalt i bl.a. European Federation of Psychiatric Trainees. EFPT-Danmark har arbejdet aktivt med at skabe et udvekslings program af 2 ugers varighed, som skal fremme social, kulturel og faglig forståelse for psykiatri internationalt. Som det ser ud nu, er projektet selvfinansieret, men på længere sigt håber EFPT at kunne søge midler til at sende flere af sted. 14

15 Ligeledes har der været FYP-deltagelse i den tænketank, som DPS sammen med Psykiatrifonden og Dagens medicin havde nedsat med henblik på at udpege de vigtigste forhindringer i forhold til at skabe bedre behandlingsmuligheder i psykiatrien. 15 Årsberetningen i sin helhed kan læses på DPSnet. Rejse- og uddannelsesfond Orientering fra kasserer Bodil Andersen: For at videreføre rejse- og uddannelsesfonden blev det foreslået at overføre kroner fra egenkapitalen til Rejse- og Uddannelsesfonden. Dette blev vedtaget med akklamation. Spørgsmålet om også studenter kan søge denne fond blev rejst. Der var argumenter for dette, men forslaget blev ikke vedtaget, da DPS dels betaler for at have studenter med på årsmødet, dels kan der søges scholarstipendier bl.a. gennem Lundbæk. EPA-medlemsskab Bestyrelsen foreslår, at DPS melder sig ind i EPA, idet man nu kan melde sig ind som selskab. Kontingentet er 1 Euro per medlem. Forslaget vedtages med akklamation. CPD-online På Royal College hjemmeside findes et online efteruddannelsesprogram. Hvis danske psykiatere skulle kunne benytte dette, ville det betyde en udgift på 10 pund pr. medlem pr år. Dette er svarende til, hvad der er sparet på, at Nordic Journal overgår til elektronisk version. Efter diskussion af, at CME-krav formentlig også er på vej til Danmark selv om dette er et frivilligt efteruddannelseskursus, vedtages forslaget ved akklamation. Foreløbig vil man melde sig for næste år, og på næste årsmøde afklare, om der er ønske om at fortsætte ordningen.. Vedtægtsændring Dirigenten oplyste, at dette forslag omhandler muligheden for at tilknytte (associere) andre psykiatriske selskaber til DPS med en indførelse af en 9b. Med en sådan associering vil man lettere kunne bruge ekspertisen fra disse selskaber, - også når DPS adspørges. Det drejer sig bl.a. om: Dansk Selskab for Affektive Lidelser Dansk Selskab for Klinisk Psykofarmakologi Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemiologi

16 16 Der var flere medlemmer, der syntes, at det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis disse selskaber var interessegrupper, men formanden erkendte realistisk, at DPS ikke kan bestemme dette. Marianne Geoffroy (DSKNP) oplyste, at fordelen ved et eget selskab er, at der kan tilknyttes ikke-læger og efter tre år kan man blive medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, vores paraplyorganisation) og få årligt tilskud til international foredragsholder. På forespørgsel oplystes også, at hverken interessegrupperne eller associerede selskabers økonomi sorterer under DPS. Ved afstemning med håndsoprækning stemte over 2/3 af forsamlingen for forslaget. Da der ikke var over halvdelen af medlemmerne tilstede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ifølge vedtægternes 15 skal bestyrelsen indkalde til dette inden 30 dage, hvor lovændringens endelige vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer - kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Regnskab for årsmøde og DPS Kasserer Bodil Andersen fremlagde regnskab for såvel årsmødet 2011 som selskabet. Alt i alt udviser selskabet forsat en sund økonomi med et overskud i selskabet i 2011 på kr. og et underskud på årsmødet på kr. Valg til bestyrelsen Man tog afsked med Søren Dinesen Østergård, der takkedes for sin meget aktive indsats, på trods af suppleantposten. Thomas Middelboe, Sonja Strøm Rasmussen og Pia Glyngdal blev genvalgt. Som ny suppleant valgtes Henrik Nørbak. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgettet blev vedtaget. Der blev ikke drøftet kontingentændringer. Valg af kollegial revisor Steffen Høj har efter mange år ønsket at ophøre som kollegial revisor. Han takkes for indsatsen. Marianne Kastrup blev valgt som ny kollegial revisor. Evt. Merete Nordentoft oplyste, at Dansk Psykiatrisk Forskerskole igen i år har arrangeret et ph.d. møde finansieret af KU på Nyborg Strand forud for årsmødet. Dette vil ske igen næste år Henrik Day Poulsen påpegede, at der i det forløbne år havde været et kraftigt indgreb på ytringsfriheden. Han oplyste, at da han for nogle uger siden havde deltaget i et indlæg i TV-avisen var han nr. 22, der var blevet spurgt. 21 andre psykiatere havde ifølge TV-avisen - sagt nej af frygt for deres ansættelsesforhold. Henrik Day Poulsen foreslog, at DPS udtalte sig om dette, eksempelvis i form at følgende:

17 17 DPS udtaler, at ytringsfrihed for psykiatere er essentielt for fagets overlevelse. Ethvert forsøg på at kontrollere eller censurere psykiateres udtalelser i offentlighed er uacceptabelt og DPS vil arbejde aktivt for at sikre, at psykiateres frihed til at udtale sig om deres arbejde og påpege problemer, de finder væsentlige for patienter og samfundet som helhed. Det blev ved håndsoprækning vedtaget, at udtalelsen blev knyttet til referatet. Mette Brandt-Christensen Dirigent Jeanett Bauer Formand 2.2 Program for Årsmødet 2012 Program for Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde marts 2012 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Torsdag den 15. marts 2012 Kl : Ankomst/registrering kaffe i udstillingslokalet Kl : Velkomst i auditoriet ved formand Jeanett Bauer Kl : Foredrag i auditoriet Professor Jim van OS Psychosis as a dimension across affective dysregulation and develepmental impairment Foredraget er åbent for medlemmer af Lægevidenskabelige Selskaber Kl : Frokost Kl : Videnskab i praksis: Fra skizofreniforskning til Psykiatrifond Jes Gerlach

18 Kl : Kaffepause og postere 18 Symposium 1 kl Udfordringer i transkulturel psykiatri Symposium 2 kl Straffelovens 69 og behandlingsdomme Symposium 3 kl Sjældne bivirkninger ved antipsykotika Symposium 4 kl Angst Kl Pause Kl Nationale Guidelines Kl Middag Fredag den 16. marts 2012 Symposium 5 kl Pontoppidan Konkurrence Symposium 6 kl Som man spørger får man svar Symposium 7 kl Stigmatisering i psykiatrien Symposium 8 kl Akut behandling de vigtigste minutter Kl : Kaffepause og postere Kl Postervandring v. forskningsudvalget Kl : Frokost Kl Præsentation af årets videnskabelige afhandlinger Forskningsudvalget

19 19 Kl : Kaffepause og postere Kl : Generalforsamling Kl Middag med uddeling af poster- og Pontoppidanpriser Lørdag den 17. marts 2012 Kl : Politisk synlighed en forudsætning for faglighed Journalist Kristian Lund Kl : Kaffepause Kl Mens vi venter på DSM-5 og ICD-11 Opdatering på processen med revision af de diagnostiske systemer v. diagnoseudvalget Kl : Frokost 3. Udvalg under DPS Kommissorier for udvalgene findes på hvor de opdateres løbende. 3.1 Uddannelsesudvalgene I-kursusudvalgene

20 I-kursus Syd I-kursus Syd er i gang med anden sæson. En ny kursusrække starter hvert år i april, derefter er der løbende optag. I 2011/12 blev der optager 52, hvoraf 41 var fra voksenpsykiatrien og 11 var fra børne- ungdomspsykiatrien. Af disse har 30 gennemført i 2012, 2 har gennemført i 2013 mens yderligere 3 forventes at gennemføre i er stoppet, 5 har haft meget sporadisk fremmøde og 1 har været på barsel. I 2012/13 er der blevet optaget 33 kursister. 30 er fra voksenpsykiatrien, 2 er fra børne-ungdomspsykiatrien og 1 er uoplyst. Heraf forventes det, at 8 kursister gennemfører i marts 2013, mens yderligere 18 gennemfører i løbet af er stoppet og 4 har haft meget sporadisk fremmøde. Kurset har indeholdt følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation. Biologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Den motiverende samtale. Akut psykiatri. Psykiatriloven. Alkoholog stofmisbrug. Delir og Demens. Skizofreni og psykotiske sygdomme. Affektive lidelser inkl. suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og tilpasningsreaktion og PTSD. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. Oligofreni. Autisme. ADHD hos børn og voksne. Transkulturel psykiatri. Medicinalindustrien. Forskning. Klinisk Etisk Komite. DPS inkl. FYP. Henriette Bruun Afdelingslæge, Tidlig Interventionsteam, Afdeling P, OUH I-kursusleder Region Syd I-kusus Vest I-kursus Vest har i år skiftet kursusledere. Nye er Tove Mathiesen, Charlotte Rose Svendsen og Marie Kløve Jacobsen Løth med uvurderlig støtte fra den mangeårige sekretær Ester Marie Friis Knudsen. De arbejder hårdt på at få etableret en ny kursusrække efter bestyrelsens beslutning om at afslutte det hidtil frugtbare samarbejde med B&U i Region Vest. Med venlig hilsen Tove Mathiesen I-kursus Øst I 2012 blev det besluttet, at der fra april ikke længere skulle optages kursister fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, og dermed ophører det sidste uddannelsesmæssige fællesskab mellem de 2 specialer. Beslutningen kom dog så sent, at der på I-kursus Øst allerede var optaget B&U ere med start i hhv. januar, februar, marts og april, ligesom der indenfor specialet Børne- og Ungdomspsykiatri er kursister, som er startet på kurset inden beslutningen, men som har været på orlov, og derfor har deltaget på I- kurset i 2012, og for nogle også vil deltage i Der er derfor ikke ændret på kursusindholdet. 20

2.1. Protokollat fra ordinær generalforsamling... 11

2.1. Protokollat fra ordinær generalforsamling... 11 1 Indhold DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 3 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2012... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2011...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2020 2013

ÅRSBERETNING 2020 2013 ÅRSBERETNING 2020 2013 DPS WWW.DSPNET.DK 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 3 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2014... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2013...

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2004 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK BUP-DK

ÅRSBERETNING 2004 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK BUP-DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK BUP-DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 Medlemstal... 5 Medlemsmøder... 5 DPS

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning... 3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere