Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (DK-ISTDP) Selskabets forretningsadresse er: c/o Jeanne Isaksen, Brønshøj 2. Selskabets formål Selskabets formål er, at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at fremme anvendelse og videreudvikling af intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Dette opnås ved at: a) organisere og koordinere uddannelse og kursusvirksomhed i ISTDP, samt andre relevante faglige emner b) styrke kontakten til nationale og internationale organisationer indenfor ISTDP c) udbrede kendskab til ISTDP blandt fagfolk, administratorer af sundhedstjenester, klienter og patienter, samt den almene befolkning i Danmark d) fremme forskning i og viden om ISTDP e) afholde offentlige møder og kurser Selskabet arbejder for at sikre og styrke kvaliteten af det psykoterapeutiske arbejde, som Selskabets medlemmer udfører 3. Selskabets medlemskab af organisationer m.v. Selskabet søger at skabe gode samarbejdsrelationer til danske og internationale organisationer indenfor sundheds- og uddannelsessektoren, samt andre relevante samarbejdspartnere Selskabet søger medlemskab i relevante nationale og internationale organisationer Selskabets bestyrelse undersøger hvilke nationale og internationale organisationer det er relevant at søge medlemskab i og fremlægger dette for generalforsamlingen Der søges medlemskab af Fællesforeningen af Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier (FPAP) 4. Medlemskreds og kontingent Som medlemmer kan optages personer som: a) enten har en sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse af på mindst bachelorniveau, eller; b) en offentlig godkendt psykoterapeutisk uddannelse af mindst fire års varighed, og som desuden; - 1 -

2 c) er i gang med, eller har gennemført, tre- årig core gruppe uddannelse ved en IEDTA godkendt underviser/supervisor stk. 2. stk. 6. Fagpersoner som er interesserede i ISTDP, men som ikke har påbegyndt tre årig core gruppe uddannelse, eller supervisionsgruppe af tilsvarende varighed og omfang, kan søge om B medlemskab i Selskabet, med reduceret medlemskontingent og uden stemmeret ved generalforsamlinger Ansøgning om medlemskab af Selskabet behandles af Selskabets bestyrelse i henhold til ovennævnte retningslinjer Medlemskontingent fastsættes til kr. 350,- årligt med forfald ultimo januar Medlemmer som er studerende eller pensionister betaler reduceret kontingent på kr. 200,- årligt med forfald ultimo januar Selskabets bestyrelse er fritaget for at betale medlemskontingent samt deltagerafgift ved selskabets arrangementer i den periode de fungerer som bestyrelsesmedlemmer Medlemmer af Selskabet som deltager i organisering af et arrangement i Selskabets regi, deltager gratis i det aktuelle arrangement 5. Generalforsamling Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts 30. april og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til Selskabets medlemmer via elektronisk mail eller brevpost. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte stemmeberettigede medlemmer af selskabet, som har betalt kontingent for indeværende år Hvert medlem kan på generalforsamlingen desuden medbringe en fuldmagt for èt stemmeberettiget medlem af selskabet, og stemme på vegne af dette medlem Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 4. Forelæggelse af næste års budget 5. Fastsættelse af kontingent for næste år - 2 -

3 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer i henhold til 6. stk. 2 og 3 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant 10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg 11. Eventuelt Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ved generalforsamlingens begyndelse ikke er medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol af Selskabets sekretær. Generalforsamlingens dirigent attesterer ved sin underskrift rigtigheden af protokollatet. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte og evt. fuldmagter. Dog ikke beslutninger om vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal, jf. 10 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom Såfremt 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer stiller krav om at en ekstraordinær generalforsamling afholdes, skal bestyrelsen indkalde til denne inden en måned, med et varsel på mindst 14 dage 6. Selskabets daglige ledelse Selskabets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 5 maksimum 7 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, sekretær og webansvarlig), der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen Formand og sekretær vælges i lige år Næstformand, kasserer og webansvarlig vælges i ulige år Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Selskabets bestyrelse arbejder frivilligt og modtager ikke overskud af foreningens indtægtsgivende virksomhed. Ved ekstraordinær arbejdsindsats med organisering af selskabets aktiviteter kan bestyrelsens medlemmer ydes økonomisk kompensation Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden - 3 -

4 Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger Suppleanter vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen og indtræder hvis et bestyrelsesmedlem har forfald af mere end 3 måneders varighed, eller når et flertal af bestyrelsen bestemmer dette Først valgte suppleant vælges for en periode på 2 år. Den anden valgte suppleant vælges for en periode på 1 år Herefter vælges en suppleant på hver efterfølgende generalforsamling, således at suppleanterne afgår på skift henholdsvis på lige og ulige år. Genvalg kan finde sted Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant som ikke er medlem af bestyrelsen 7. Regnskab og revision Foreningens økonomiske midler skal anbringes i et anerkendt dansk pengeinstitut Regnskabsåret følger kalenderåret (1. januar 31. december) Bestyrelsen udarbejder en regnskabsinstruks Regnskabet skal tilstilles den valgte revisor samt eventuelle revisorsuppleant senest den 1. februar efter regnskabsårets afslutning Stk. 1 Stk. 2 Sammen med indkaldelse til den årlige generalforsamling fremsendes det reviderede årsregnskab til medlemmerne Det reviderede regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer før det forelægges generalforsamlingen 8. Hæftelse Selskabets bestyrelse hæfter ikke personligt for selskabets økonomiske forpligtelser, med mindre et tilbagebetalingskrav er opstået som følge af en retsstridig handling 9. Repræsentation af Selskabet Selskabet repræsenteres udadtil af formanden og bestyrelsen A-medlemmer, som har fuldført 3-årig core-gruppe uddannelse jf. 4 stk. 1c, har ret til at blive opført som godkendt ISTDP terapeut på Selskabets hjemmeside

5 Stk. 3 A-medlemmer, som er under uddannelse i en 3-årig core-gruppe uddannelse jf. 4 stk. 1c, har ret til at blive opført som ISTDP-terapeut i gang med core-træning på Selskabets hjemmeside. Stk. 4 Stk. 5 A-medlemmer, som har fuldført 3-årig core-gruppe uddannelse jf. 4 stk. 1c, og som er godkendt specialist af Dansk psykologforening eller har gennemført ISTDP- Institute s Training of Trainers program (eller tilsvarende efter konkret vurdering i bestyrelsen), har ret til at blive opført ISTDP-supervisor på Selskabets hjemmeside. A-medlemmer, som har fuldført 3-årig core-gruppe uddannelse jf. 4 stk. 1c, og som er i gang med eller har gennemført ISTDP-Institute s Training of Trainers program (eller tilsvarende efter konkret vurdering i bestyrelsen), har ret til at blive opført ISTDP-underviser på Selskabets hjemmeside. 10 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget 11 Opløsning af Selskabet Opløsning af Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær Generalforsamlingerne hvor beslutning om opløsning af Selskabet vedtages skal afholdes med mindst 14 dages afstand Eventuelt overskud af Selskabets virksomhed, i form af økonomiske midler, kaldet likvidationsformuen, skal deponeres i et dansk pengeinstitut, og båndlægges således at denne kun kan frigives til en ny organisation eller nyt selskab med et formål i overensstemmelse med de beskrevne formål i 2 Dette gøres ved at: a) fremlægge dokumentation for dannelsen af et sådan nyt selskab, og; b) fremlægge selskabets vedtægter, attesteret af den nye stiftende generalforsamlings dirigent, med navn, adresse og underskrift af samtlige af de på den stiftende genrealforsamling valgte medlemmer til bestyrelsen af den nye organisation, eller nye selskab Eventuelle materielle aktiver skal opbevares forsvarligt på et sikret lager. Den årlige udgift hertil skal betales forud, og omkostningerne hertil skal afholdes af den kontante likvidationsformue for det opløste selskab Dansk selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Opbevaringslageret skal være behørigt forsikret mod brand, vanskade, og tyveri og anden hændelig undergang

6 Lageret kan frigives ved, at forelægge samme dokumentation som nævnt ovenfor vedrørende frigivelse af likvidationsformuen, fra det tidligere likviderede selskab, Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Såfremt der efter en periode på et år efter Selskabets opløsning ikke har henvendt sig et nyt selskab, som kan videreføre arbejdet jf. tilfalder Selskabets finansielle og materielle aktiver foreningen Børns Vilkår - 6 -

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere