Udenrigsministeriet og NIRAS. REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsministeriet og NIRAS. REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE"

Transkript

1 Udenrigsministeriet og NIRAS REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE Oktober 2014

2 UDENRIGSMINISTERIET Att. Signe Dam Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax: Internet: / NIRAS A/S Att. Anna Cecilie Varnild Ørestads Boulevard København S Tlf.: Fax : Internet: Reglement og Vejledning for FSB-udsendte. 23. udgave, oktober 2014 erstatter Reglement og Vejledning for FSB-udsendte 22. udgave, april

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL I LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Reglementets gyldighedsområde FSB-udsendtes ansættelse Løn ved udsendelser Dagpenge, hotelgodtgørelse og refusion af udgifter til tjenesterejser Pension Ud- og hjemrejse Bagage Forsikring Helbredsundersøgelse Bibeskæftigelse Tavshedspligt og forhold til offentligheden m.v Adfærdsnormer i øvrigt Danidas anti-korruptions adfærds kodeks Valutaomveksling Katastrofe situation VEJLEDNING OM FSB-UDSENDTES RETSLIGE STILLING I OPHOLDSLANDET VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED UDSENDELSEN A. Forberedelser inden afrejsen a. Sikkerhedsgodkendelse b. Pas c. Visum d. Vaccinationer e. Valuta B. Forholdet til NIRAS A/S a. Korrespondance med NIRAS A/S BILAG 3

4 INDLEDNING Udenrigsministeriets Reglement og Vejledning for FSB-udsendte gælder for personer, der udsendes af Udenrigsministeriet under Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB), og som har indgået kontrakt med NIRAS A/S (NIRAS) på vegne af Udenrigsministeriet. Personer, der udsendes til opgaver som kan sidestilles med opgaver varetaget under udsendelse under FSB, men som indgår kontrakt med en anden myndighed eller organisation, er ikke omfattet af Reglement og Vejledning for FSB-udsendte. Udenrigsministeriet vil sammen med NIRAS efter behov foretage nødvendige ændringer og rettelser i nærværende reglement og vejledning. Det til enhver tid seneste opdaterede reglement ved udsendelsesperiodens start er gældende. NIRAS står for administrationen af FSB, herunder rekruttering og kontraktindgåelse på vegne af Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet har det politiske og økonomiske ansvar for FSB. 4

5 FREDS- OG STABILISERINGSBEREDSKABET Beredskabets natur FSB s arbejdsfelt er udsendelse af danskere til konfliktforebyggende eller fredsbevarende missioner, samt stabiliseringsopgaver og opbygning af demokratiske strukturer, herunder afholdelse af valg. FSB er et beredskab, som bringes i anvendelse, hvor der er behov for de kvalifikationer og erfaringer, som det enkelte FSB-medlem kan tilbyde. Dette betyder blandt andet, at udsendelse kan forekomme med meget kort varsel. Ved henvendelse fra NIRAS om udsendelse til en opgave er man som en del af FSB forpligtet til inden 24 timer at svare, om man kan påtage sig opgaven. FSB s natur betyder også, at medlemmerne ikke kan forvente, at der bliver behov for udsendelse af alle, som er registreret i beredskabet. Der kan ikke siges noget entydigt om, hvor hurtigt udsendelse sker efter optagelse i beredskabet og heller ikke noget om hyppigheden af udsendelser. Dette afhænger af efterspørgslen udefra og af de behov og profiler, som de internationale samarbejdspartnere og rekvirenter kræver. Behovet skifter til stadighed og dermed også efterspørgslen på civile eksperter. For at beredskabet kan være effektivt, er det nødvendigt, at databasen altid er opdateret. Derfor er det et krav, at man som medlem af FSB opdaterer sin profil minimum én gang årligt, samt hver gang der sker væsentlige ændringer. Data omfattet af ens profil omfatter blandt andet: adresse, telefonnummer, rådighed, gennemførte kurser, gennemførte missioner og øvrig relevant erfaring. Sker dette ikke, bliver profilen deaktiveret. 5

6 KAPITEL I. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR 1 Reglementets gyldighedsområde Dette reglements bestemmelser har gyldighed for FSB-udsendte, der er ansat og lønnet af NIRAS A/S på vegne af Udenrigsministeriet for en kontraktperiode af højst 12 måneders varighed. Under særlige omstændigheder kan der ske en forlængelse af kontraktperioden ud over 12 måneder. 2 FSB-udsendtes ansættelse FSB-medlemmer indgår inden udsendelsen en kontrakt med NIRAS A/S på vegne af Udenrigsministeriet (jf. bilag 1), i hvilken løn og ansættelsesvilkår fastsættes. Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til funktionærloven og ikke i henhold til overenskomster, uanset den FSB-udsendtes eventuelle medlemskab af fagforening og/eller A-kasse. 3 Løn og tillæg ved udsendelser 1. FSB udsendte lønnes efter det fælles lønsystem for Danida korttidsrådgivere og FSB-personel. Lønsystemet er gældende for alle kontrakter indgået fra 1. februar FSB-personel, som under udsendelsen har orlov med løn fra deres faste ansættelsesforhold, får ikke løn fra NIRAS A/S på vegne af Udenrigsministeriet, men gældende tillæg. 3. Lønsystemet har tre basis niveauer. Indplaceringen på lønniveau er relateret til den opgave/arbejdsfunktion, der skal udføres under udsendelsen. Der er p.t. for FSB udsendte tre basisniveauer med tre eller fire opgaveniveauer: Basisniveau 1 1. Observere inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. 2. Udføre selvstændige og til dels selvplanlagte opgaver i en krisestyrings-/konfliktløsningssammenhæng inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. 3. Udføre selvstændige og til dels egne specialistopgaver i en krisestyrings-/ konfliktløsningssammenhæng inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. Basisniveau 2 4. Udføre selvstændige og til dels egne opgaver med ledelsesansvar i en krisestyrings- /konfliktløsningssammenhæng inden for en i forvejen tilrettelagt struktur / organisation. 5. Have ledelsesfunktioner/organisatoriske funktioner inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. 6. Udføre selvstændige og egne opgaver inden for egen organisatorisk ramme i en krise- /konflikthåndterings-/udviklingssituation. Være specialistrådgiver på centralt missionsniveau. Basisniveau 3 7. Være leder/koordinator af et arbejdsområde, et funktionsområde eller et geografisk område, et distrikt etc. 8. Være overordnet rådgiver i en mission eller chef for et helt område i en større mission. 6

7 9. Være rådgiver på top missionsniveau eller leder på top missionsniveau i en større mission. 10. Være øverste ansvarlige leder for en hel operation/mission. FSB opgaveniveau 1-3 aflønnes på basisniveau 1. FSB opgaveniveau 4-6 aflønnes på basisniveau 2. FSB opgaveniveau 7-10 aflønnes på basisniveau 3. Hvert basisniveau har fire trin. Indplaceringen på trin indenfor samme basisniveau afhænger af den udsendtes anciennitet inden for det arbejdsområde og/eller den arbejdsfunktion, man udsendes til. Ved gentagen udsendelse går man op på næste løntrin i følgende tilfælde: Efter fire udsendelser til en civil krisestyringsmission med tilsvarende opgaver/funktioner og af en varighed på minimum 6 måneder, Efter udsendelser svarende til i alt 2 år som valgobservatør. Basislønnen er inklusive både arbejdsgiverens og den udsendtes pensionsbidrag, jf Ved udsendelser af mere end 3 måneders varighed ydes ud over basislønnen et månedligt ulempetillæg på kr. (udbetales fra og med den første måned). Tillægget dækker alle ulemper forbundet med udsendelsen, f.eks. ekstra personlige udgifter, mangelfulde boligforhold og fysiske forhold i øvrigt samt eventuelle besøgsrejser til/for familien. Hvis den pågældende mission udbetaler time-/dagpenge, bortfalder ulempetillægget. Ved udsendelser til risikoområder ydes et månedligt risikoområde tillæg på kr. Risikoområder defineres ifølge FN s senest ajourførte liste over områder der udløser risikoområde tillæg. Der kan desuden tages hensyn til vilkårene for den udsendende organisations egne medarbejdere, i fald disse er baseret på risikovurderinger, der er nyere end FN s seneste ajourførte liste. Hvis den pågældende mission udbetaler time/dagpenge, som inkluderer risikotillæg, bortfalder risikotillæg. I ganske specielle tilfælde ydes et særligt indsatstillæg. Dette tillæg kan alene komme til udbetaling i forbindelse med missioner, som stiller helt ekstraordinære krav til den udsendte, eller udsætter den udsendte for ekstraordinære risici såsom Provincial Reconstruction Team i Helmand. Tillægget kan ydes med op til kr. månedligt. 5. De anførte beløb for basisløn, ulempetillæg, risikoområde tillæg og indsatstillæg er inklusive feriepenge. 12,5% af den samlede månedlige løn indsættes på FerieKonto. 6. Lønskala for Danida korttidsrådgivere og FSB-udsendte pr. 1. april Løn Trin I II III IV Basisniveau 1 Månedligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Årligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Basisniveau 2 Månedligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge

8 Årligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Basisniveau 3 Månedligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Årligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Basisløn, ulempetillæg, risikoområde tillæg og særligt indsatstillæg beregnes, med mindre andet aftales, fra den dato, hvor den FSB-udsendte forlader Danmark til og med den dag, vedkommende ankommer til Danmark igen efter endt tjeneste. Dette forudsætter dog, at rejsen finder sted på hurtigste måde umiddelbart ved kontraktens påbegyndelse og afslutning. Benyttes andet transportmiddel end det hurtigste, beregnes lønnen som om hurtigste transportmiddel var blevet benyttet. 8. Basisløn, ulempetillæg, risikoområde tillæg og særligt indsatstillæg udbetales, med mindre andet aftales, månedsvis bagud til et af den FSB udsendte anvist penge institut i Danmark. Det påhviler den FSB-udsendte selv at træffe aftale med pengeinstituttet om evt. overførsel af lønnen til tjenestestedet i udlandet eller til modtagere i Danmark. 9. For udsendelse op til og med 30 dage som valgobservatør betales som regel alene et fast beløb pr. dag, beregnet som 1/30 af basisniveau 1 trin II. Hertil tillægges 1 dag ved obligatorisk deltagelse i briefing ved OSCE valgmissioner, dette gælder også for deltagelse i obligatoriske briefinger til CCM missioner. Andre udsendelser op til og med 30 dage aflønnes i henhold til Lønskala for Danida korttidsrådgivere og FSB udsendte, jf. 3, stk Såfremt der inden udsendelsen er truffet en konkret aftale med Udenrigsministeriets landekontor om, at der efter hjemkomsten skal udarbejdes en rapport, skal dette medtages i kontrakten, idet det fastsættes, hvor mange (yderligere) kontraktdage, der skal medgå hertil. Arbejdet med den eventuelle rapport aflønnes således inden for kontraktens aftaler og på samme vilkår som alle øvrige kontraktdage i kontrakten. 4 Dagpenge, hotelgodtgørelse og refusion af øvrige udgifter 1. Dagpenge Under udsendelser, med en varighed på under 6 måneder, og på tjenesterejser er FSB-udsendte berettiget til dagpenge efter Finansministeriets regler. Oplysning om dagpengenes størrelse kan indhentes hos Udenrigsministeriet / NIRAS A/S og vil i øvrigt fremgå af kontrakten. Dagpengene beregnes pr. påbegyndt dag fra og med udrejsedatoen til og med hjemrejsedatoen. Der ydes dagpenge for den samlede varighed af rejsen (udrejse, ophold, hjemrejse) beregnet fra bopælen. Den aktuelle dagpengesats ved udrejsen til det pågældende tjenesteland anvendes for hele forløbet. Hvis missionen udbetaler time/dagpenge, bortfalder den danske del. Bor FSB-udsendte på indkvarteret hotel, hvor kosten er inkluderet i prisen, og denne som følge deraf ikke skal afholde udgifter til måltider, nedsættes dagpengene med 75 %; er kun enkelte måltider inkluderet i prisen, reduceres dagpengene tilsvarende, idet morgenmåltidet beregnes til 8

9 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengene. Disse fradrag gælder også under internationale flyrejser, hvor der serveres egentlige måltider. 2. Hotelgodtgørelse og husleje/logi Udenrigsministeriet refunderer dokumenterede udgifter til hoteller. Det forventes, at der ikke uden tvingende grunde benyttes luksushoteller, og at disse grunde i givet fald angives. Er den FSBudsendte privat indkvarteret, kan der ydes et fast, udokumenteret nattillæg, hvis størrelse følger Finansministeriets regler. Ved udsendelser til missioner, hvor de udsendte modtager per diem fra udsendelsesorganisationen, eksempelvis EU, OSCE eller FN, ydes ikke refusion af udgifter til husleje/logi, da disse udgifter allerede er betalt gennem modtagelsen af per diem /time-/dagpenge, se punkt 1. Udgifter til husleje/logi refunderes ved udsendelser af 6 måneders varighed og derover, dog ikke i tilfælde hvor den mission, som den udsendte gør tjeneste ved, stiller logi vederlagsfrit til rådighed eller udbetaler per diem. 3. Transport og tjenesterejser EU missioner: Udgifter til lokal transport på bestemmelsesstedet samt til transport til og fra lufthavn i Danmark afholdes som udgangspunkt af dagpengene udbetalt af EU. OSCE Valgobservationsmissioner: Udgifter til dokumenteret lokal transport på bestemmelsesstedet samt til offentlig transport til og fra lufthavn i Danmark afholdes ved OSCE valgobservationsmissioner af FSB. For øvrige missioner dækkes transportudgifter, i fald de ikke dækkes af udsendelsesorganisationen. Udgifter til taxa refunderes kun, såfremt der har været særlige tjenstlige grunde til kørslen og kun mod bilagsdokumentation for den afholdte udgift. Disse skal anføres i rejseregnskabet. Jf. også 7 stk. 1 vedrørende ud- og hjemrejse. 4. Øvrige udgifter Udgifter til telefon, telefax m.v. refunderes kun, når udgifterne af tjenstlige grunde har været nødvendige og såfremt udgifterne ikke dækkes af udsendelsesorganisationen. Begrundelserne skal fremgå af rejseregnskabet. Udgifter til visum, vaccinationer og malaria profylakse refunderes af Udenrigsministeriet via TRYG/SOS. 5. Rejseforskud Udenrigsministeriet yder ved udsendelsen et rejseforskud svarende til den anslåede udgift til hotel samt dagpenge for kontraktperioden, dog normalt max. to måneder. 6. Rejseafregning Den FSB-udsendte skal senest to uger efter rejsens afslutning indsende et rejseregnskab til NIRAS A/S. Afregningsformater til brug herfor udsendes inden afrejsen og kan endvidere rekvireres hos NIRAS A/S. Rejseregnskab kan indsendes til NIRAS A/S for refusion ved hver måneds udgang. Alle udgifter, der ønskes refunderet, skal dokumenteres med originalbilag. 9

10 Udgifterne refunderes efter danske bankers gennemsnitssælgerkurs for tjenestelandets valuta for den måned, hvori udgiften er afholdt, eller senest foreliggende kurs. Benyttede vekselkurser, der afviger herfra, skal dokumenteres. Dagpenge og hotelgodtgørelse udbetales også for søndage og lokale helligdage, som falder inden for udsendelsesperioden. Såfremt fridage tilbringes uden for tjenestelandet, vil der dog maksimalt kunne udbetales dagpenge og hotelgodtgørelse efter de for tjenestelandet gældende satser. 7. Skattepligt Hvis den udsendte ikke modtager løn fra Udenrigsministeriet/NIRAS A/S under sin udsendelse, skal godtgørelser (dagpenge, kilometergodtgørelser samt andre godtgørelser) normalt udbetales som skattepligtige, da der ikke er tale om et lønmodtager/arbejdergiverforhold mellem udsendte og Udenrigsministeriet/NIRAS A/S. Hvis den udsendte reelt modtager lønbetaling, blot fra en anden statslig enhed, er der i denne specielle situation reelt tale om udbetaling af godtgørelser i forbindelse med et indtægtsgivende hverv, som er skattefrie, hvorfor NIRAS A/S ikke vil indberette godtgørelsen som skattepligtig. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at SKAT er den afgørende myndighed på området, og at Udenrigsministeriet/NIRAS A/S ikke kan garantere for et bestemt udfald af SKAT s endelige vurdering. Ved kontrakter af 6 måneders varighed og derover ydes som regel ikke dagpenge. Der er mulighed for skattefritagelse i disse tilfælde. Skattesager er en sag mellem den udsendte og SKAT. Det påhviler derfor den FSB-udsendte selv at drøfte de nærmere regler herfor med bopælskommunens skatteregion. 8. Ferie og/eller sygdom Der ydes ikke dagpenge under eventuel sygdomsbehandling og ferieophold i Danmark i kontraktperioden. Det påhviler FSB-udsendte at informere NIRAS/FSB-sekretariatet, hvis man under udsendelsen rejser til Danmark i forbindelse med sygdomsbehandling eller eventuel ferie. 9. Repræsentation Der kan ikke refunderes udgifter til repræsentation. 10. Briefing/debriefing I forbindelse med eventuelle briefing- og debriefing-møder godtgøres dokumenterede rejseudgifter med billigste offentlige transportmiddel, eller der udbetales kørselsgodtgørelse efter Finansministeriets regler. 11. Kurser Der ydes som udgangspunkt ikke løn og dagpenge ved deltagelse i kurser. Dog kan der ydes løn for deltagelse i obligatoriske kurser i direkte forbindelse med en udsendelse. Lønnen for kurset følger i disse tilfælde lønnen for udsendelsen. Rejseudgifter til transport i Danmark i forbindelse med deltagelse i obligatoriske FSB kurser (introduktionskursus og HEAT kursus (Hostile Environment Awareness Training) kan refunderes mod fremsendelse af originalkvitteringer. Godtgørelser for transport i egen bil vil blive betragtet som skattepligtigt over for SKAT. 10

11 Ved deltagelse i internationale kurser refunderes kursusafgift, omkostninger til offentlige transportmidler og logi mod fremsendelse af originalkvitteringer. Udgifter til fortæring, der ikke dækkes af kursusudbyderen, refunderes mod fremsendelse af originalkvitteringer, dog max. dagpengesatsen iht. Finansministeriets regler. 5 Arbejdstid & ferie 1. FSB-udsendte skal med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse, arbejdstidens længde, afholdelse af fridage m.v. følge de regler, der gælder for den internationale organisation, som den udsendte udfører arbejdsopgaverne for. 2. På baggrund af, at basislønnen samt de til udsendelsen hørende tillæg er tillagt feriepenge, kan der i udsendelsesperioden ikke afholdes ferie, som betales med den løn, kontrakten giver. FSBudsendte, der er ansat på kontrakter af mere end 6 måneders varighed, kan dog afholde tidligere optjent ferie i kontraktperioden. Kontrakten vil i så fald blive suspenderet i den tid, der afholdes ferie. Den udsendte skal meddele ferieperioder til Udenrigsministeriet/NIRAS A/S med henblik på afkortning af lønnen. Dette er også nævnt i den individuelle kontrakt. Tidspunkt for afvikling af eventuel ferie aftales med tjenestestedet og meddeles Udenrigsministeriet / NIRAS A/S. Der ydes ikke tilskud til ferierejser til Danmark. 6 Pension 1. FSB-personel er under ansættelsen omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og evt. S-pension. 2. Bidrag til kollektive og private pensionsordninger er inkluderet i basislønnen, både arbejdsgiverbidrag og eget bidrag. De udsendte skal derfor selv foretage indbetalingerne til pensionskassen. Dette gælder også for tjenestemandspensioner. 7 Ud- og hjemrejse 1. Udgifter til den FSB-udsendtes rejse mellem bopæl og tjenestested i forbindelse med tjenestens tiltrædelse afholdes af Udenrigsministeriet. Transport til og fra lufthavn i Danmark skal ske ved benyttelse af offentlige transportmidler, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Ønskes andet transportmiddel benyttet (egen bil eller taxa), refunderes maksimalt et beløb svarende til udgiften til billigste offentlige transportmiddel eller kørselsgodtgørelse efter Finansministeriets regler. Udenrigsministeriet afholder ikke udgifter i forbindelse med FSB-udsendtes ægtefælles og børns eventuelle rejser, jf. 3 pkt Ved ansættelsesperiodens ophør afholder Udenrigsministeriet udgifterne til de FSB-udsendtes rejse fra tjenestestedet til bopælen. 3. Fratræder FSB-udsendte efter eget ønske før den forudsatte ansættelsesperiodes ophør, eller opsiges de før den forudsatte ansættelsesperiodes ophør på grund af misligholdelse, kan Udenrigsministeriet helt eller delvis tilbageholde aftalte ydelser, herunder dækning af omkostningerne ved hjemrejsen. 11

12 4. Flybilletter bestilles og udleveres af NIRAS A/S med mindre andet er aftalt. Flyrejser for FSB-udsendte bestilles i overensstemmelse med Udenrigsministeriets regler for tjenesterejser, dvs. at alle rejser skal ske på den for Udenrigsministeriet mest økonomiske og hensigtsmæssige måde, og Niras A/S bestiller via det til Udenrigsministeriet knyttede rejsebureau (Carlson Wagonlit Travel). Udenrigsministeriet refunderer ikke flybilletter, som den FSB-udsendte ikke måtte ønske at anvende, ligesom Udenrigsministeriet ikke vil være villig til at udbetale værdien af billetterne for at lade FSB-udsendte selv foretage indkøbet. FSB-udsendte har pligt til at indsende boarding pass til NIRAS A/S sammen med rejseregnskabet. 8 Bagage 1. Ved udsendelser af over én måneds varighed yder Udenrigsministeriet mod fornøden dokumentation godtgørelse for udgifter til overvægtsbagage på op til 10 kg ved ud- og hjemrejse. Ved udsendelser af over seks måneders varighed ydes mod dokumentation godtgørelse for udgifter til overvægtsbagage på op til 30 kg. 2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for den FSB-udsendtes arbejde, vil efter aftale med Udenrigsministeriet kunne refunderes særskilt mod dokumentation. 9 Forsikring 1. Udenrigsministeriet har via forsikringsselskaberne Tryg, SOS og Forenede Gruppeliv tegnet en gruppeforsikring for det af Udenrigsministeriet udsendte FSB-personel omfattende: Bagageforsikring (dette inkluderer ikke forsinkelse af bagage, men udelukkende skade på bagagen) Katastrofeforsikring Sygdom + hjemtransport Heltidsulykkesforsikring Sygeinvaliditetsforsikring Gruppelivsforsikring Naturlig død 2. Forsikringerne dækker i hele udsendelsesperioden, hvorved forstås perioden fra tidspunktet for udrejsen fra Danmark og indtil ophøret af kontrakten. 12

13 2. Forsikringsdækningen sker ved NIRAS mellemkomst og træder i kraft og ophører uden nogen form for meddelelse fra den FSB-udsendte til hverken NIRAS eller Udenrigsministeriet. 3. I alle forsikringsspørgsmål skal den FSB-udsendte rette henvendelse direkte til forsikringsselskaberne. Forsikringsselskabet skal straks kontaktes ved ethvert skade- eller sygdomstilfælde. Vedrørende forsikringsbestemmelserne i øvrigt henvises til nedenstående. 4. For udsendelse til EU ledede missioner dækker EU's forsikringsselskab Van Breda. Som supplement her til har Udenrigsministeriet tegnet en SOS/TRYG/Forenede Gruppeliv forsikring. I tilfælde af uheld/ulykke skal forsikringstager/fsb eren først kontakte Van Breda. Du kan se nærmere detaljer vedr. forsikringsbetingelser i forsikringspolicerne for SOS, TRYG og Forenede Gruppeliv på Udenrigsministeriets hjemmeside for FSB ere. 10 Helbredsundersøgelse 1. FSB-udsendte er, såfremt Udenrigsministeriet anmoder herom, forpligtet til for Udenrigsministeriets/NIRAS' regning før udsendelsen at lade sig helbredsundersøge. 2. FSB-udsendte vil i de første tre måneder efter endt tjeneste kunne henvende sig for Udenrigsministeriets regning til en alment praktiserende læge, der, såfremt det findes begrundet, vil kunne henvise til ambulant undersøgelse på Rigshospitalet eller et af de andre landsdækkende hospitaler. Regningen for undersøgelsen hos den praktiserende læge indsendes til NIRAS A/S til refusion. Henvisningen til speciallæge efter hjemkomsten sker efter det almindelige sygesikringsregulativ. 3. Såfremt der inden for det første år efter hjemkomsten viser sig sygdom eller skade hos den hjemvendte, som kan være erhvervet under udsendelsesperioden, bør den undersøgende læge underrettes om patientens tidligere opholdssted. Ligeledes bør forsikringsselskabet SOS/Tryg/Forenede Gruppeliv kontaktes i tilfælde af, at der eventuelt kunne blive tale om forsikringsgodtgørelse for den erhvervede sygdom /skade. 11 Bibeskæftigelse FSB-udsendte må under ingen omstændigheder i ansættelsesperioden påtage sig andet lønnet arbejde eller drive forretningsvirksomhed af nogen art. 12 Tavshedspligt og forhold til offentligheden m.v. 1. FSB-udsendte skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som de i deres stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse efter sagens natur er påkrævet eller bliver dem foreskrevet. Tavshedspligten fortsætter efter kontraktens ophør. (Der henvises endvidere til det i stk. 4 nedenfor anførte om forholdet til pressen samt til kapitel II). 2. FSB-udsendte skal under udsendelsen afholde sig fra at deltage i politiske demonstrationer, underskriftsindsamlinger, valgpropaganda m.v. eller at udtale sig offentligt om indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål, der angår tjenestelandet. 13

14 3. Såvel under udøvelsen af deres arbejde som privat skal FSB-udsendte holde sig opholdslandets love og bestemmelser efterrettelig. 4. Bortset fra de i stk. 1 nævnte begrænsninger vedrørende FSB-udsendtes tavshedspligt, må FSBudsendte gerne give deres mening til kende over for offentligheden eller delagtiggøre denne i deres erfaringer. Der skal dog udvises en betydelig diskretion om forhold, som vil kunne skade værtslandets eller missionens omdømme. 13 Adfærdsnormer i øvrigt 1. FSB-udsendte skal være sig bevidste, at de under udsendelsen betragtes som Danmarks og det danske udenrigsministeriums repræsentanter i opholdslandet, og at deres handlinger påvirker Danmarks renommé i det pågældende land. 2. Private interesser skal under udsendelsen være underordnet den pågældende missions arbejde og code of conduct. Der lægges vægt på retskaffenhed, ærlighed og afståelse fra enhver handling, der kan tolkes som korruption. FSB-udsendte bør derfor ikke modtage gaver. 3. FSB-udsendte skal være loyale over for FSB og over for den eller de internationale organisationer, som man udfører opgaven for under udsendelsen. 4. Der skal under udsendelsen udvises en villighed til at forstå og være tolerant over for forskellige synspunkter, forskellige kulturelle mønstre, og ikke mindst over for forskellige arbejdsmetoder. Hjælp skal ydes uanset modtagerens race, tro eller nationalitet. 5. De internationale indsatser skal ikke anvendes til at fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt. 6. Det er vigtigt ikke at fremsætte ytringer, offentligt eller privat, som kan virke stødende på andre, eller som kan tolkes som værende udtryk for intolerance. Derfor er det nødvendigt at sætte sig ind i såvel skrevne som uskrevne regler i opholdslandet, bl.a. angående forholdet mellem mænd og kvinder, forholdet mellem udlændinge og lokale, fotografering, påklædning, indtagelse af alkohol m.v. 7. Køb af seksuelle ydelser i opholdslandet er klart i modstrid med en acceptabel adfærd under udsendelsen og må ikke finde sted. 14 Danidas anti-korruptions adfærds kodeks Danidas anti-korruptions principper er gældende for alle FSB-udsendelser. Anti-korruptions adfærdskodeks 1. Vi vil undgå konflikter reelle eller potentielle mellem vores personlige interesser og Udenrigsministeriets interesser. 2. Vi vil ikke give eller acceptere nogen form for bestikkelse. 3. Vi vil ikke med private formål søge at påvirke personer eller organer ved at misbruge vores of fentlige stilling eller ved at bruge magt eller trusler. 4. Vi vil ikke bruge vildledning, snyd eller tillidsbrud for at opnå en uretfærdig eller uærlig fordel. 14

15 5. Vi vil ikke uretmæssigt tilegne os eller på anden vis misbruge ejendom eller midler, som er os betroet. 6. Vi vil ikke, direkte eller indirekte, give, anmode om eller modtage gaver eller andre fordele, der kan opfattes som et forsøg på at påvirke udførelsen af vores funktioner, arbejdsopgaver eller dømmekraft. Medarbejderne vil fortsat kunne acceptere almindelig gæstfrihed og mindre gaver. 7. Vi vil ikke favorisere vores venner, familie eller andre tætte relationer i forbindelse med an sættelse, indkøb, levering af bistand, konsulære tjenester eller andre situationer. 8. Vi vil rapportere ethvert bevis på eller enhver mistanke om brud på denne adfærdskodeks. Udenrigsministeriets/Danidas antikorruptions handlingsplan samt uddybning af principperne findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: 15 Code of Conduct Principles 1. Conflict of interest. We will avoid any conflict - real or potential - between our personal interests and the interests of MFA/DANIDA. We will promptly report any occurrence of such conflict. 2. Misuse of official position and public resources. We will not seek to influence for private purposes any person or body by using our official position or offering them personal advantages. Likewise, we will not use public property, facilities, services and financial resources for private purposes except when permission is lawfully given. 3. Respect for laws. We respect the laws of the countries in which we work. 4. Proper personal conduct. We will ensure that our private conduct does not compromise our role as seconded by MFA/DANIDA. 5. Active and passive bribery. We will not give, solicit or receive directly or indirectly any gift or other favour that may influence the exercise of our function, performance of duty or judgement. This does not include conventional hospitality or minor gifts. 6. Anti-corruption. In accordance with the principle of zero tolerance, we are obliged to report suspicion or evidence of corruption committed by colleagues or others. 7. Openness and transparency as a rule confidentiality when required. We will strive to achieve maximum openness and transparency towards our external constituencies. However, confidentiality will be applied when necessary to safeguard the rights of our partners, staff and others. 8. Non-discrimination. In our work we do not discriminate in respect of gender, colour of skin, religion, culture, education, social status, ethnic belonging or national origin or any other status. 15

16 9. Dissemination of the Code. We will make our Code of Conduct known to our professional partners. 10. Observance of the Code. We will respect the principles of the Code and we will report any evidence or suspicion of breaches to the Code. The responsible superiors will ensure the legal rights and due protection of the whistle blower and the accused before, during and after any investigation. 16 Valutaomveksling Valutaomveksling skal finde sted i overensstemmelse med opholdslandet love og bestemmelser for ind- og udførsel samt omveksling af valuta. Overtrædelse af sådanne bestemmelser kan medføre, at ansættelsen bringes til ophør uden varsel. 17 Katastrofesituation FSB-udsendte bør holde nærmeste danske repræsentation underrettet om deres opholdssted, således at repræsentationen i tilfælde af en katastrofesituation eller uroligheder i opholdslandet hurtigt kan kontakte dem. I øvrigt bør FSB-udsendte, så snart forholdene tillader det, søge kontakt med nærmeste danske repræsentation, og eventuel evakuering skal om muligt ske i samråd med denne. Dog skal det understreges, at det for bl.a. udsendelse via EU gælder, at den enkelte udsendte er underlagt missionens evakueringsplan og sikkerhedsregime, hvilket der bliver gjort rede for inden udsendelsen og ved ankomsten til tjenestestedet. 16

17 KAPITEL II. VEJLEDNING OM FSB-UDSENDTES RETSLIGE STILLING I OPHOLDSLANDET FSB-udsendte arbejder i opholdslandet på baggrund af de aftaler, der er truffet mellem den internationale organisation, der forestår eller koordinerer opgaven, og det pågældende lands myndigheder angående den konkrete mission. Hvis der opstår situationer, hvor der eventuelt kunne blive tale om retsforfølgelsesskridt eller erstatningskrav fra landets myndigheder mod FSB-udsendte i forbindelse med handlinger udført under de tjenstlige funktioner, vil dette principielt være en sag mellem landets myndigheder og den for arbejdet ansvarlige internationale organisation. I øvrigt er FSB-udsendte under udsendelsen generelt undergivet opholdslandets lovgivning. Såfremt FSB-udsendte bliver involveret i trafikuheld eller i andre handlinger, der forvolder skade på personer eller materiel, bør Udenrigsministeriet/NIRAS og/eller den lokale danske diplomatiske og konsulære repræsentation, ud over forsikringsselskaberne, omgående underrettes. Med hensyn til forsikringsforhold i fritiden under udsendelse, udover de i 9 omtalte forsikringer, bør man kontakte sit private forsikringsselskab inden udsendelsen. 17

18 KAPITEL III. VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED UDSENDELSEN 1. Forberedelser inden afrejsen a) Sikkerhedsgodkendelse Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse kan tage op mod tre måneder og kan som udgangspunkt kun søges, efter UM og den internationale mission/organisation har givet tilsagn om udvælgelse. b) Pas FSB-udsendte skal være i besiddelse af gyldigt pas for hele kontraktperioden + 6 måneder. På de fleste missioner udstedes der tjenestepas, dog ej til valgobservationsmissioner. Diplomatpas udstedes kun i særlige tilfælde og efter aftale med Udenrigsministeriet, dvs. diplomatpas udstedes kun til missioner, der er særlige krisemissioner. c) Visum Visum er påkrævet til visse lande. Oplysninger herom kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: Udenrigsministeriet / NIRAS A/S vil sørge for de nødvendige viseringer, dersom passet indleveres i god tid inden udrejsen. Alle udgifter i forbindelse med visering afholdes af Udenrigsministeriet. d) Vaccinationer Ved indrejse i de fleste udviklingslande og ved rejse fra mange udviklingslande til tredjelande kræves bevis for vaccination mod forskellige tropesygdomme. FSB-udsendte er selv ansvarlige for at få de påkrævede vaccinationer inden udsendelse. Råd og vejledning angående fornødne vaccinationer kan bl.a. fås hos egen læge samt følgende steder: Rigshospitalet Statens Seruminstitut Infektionsmedicinsk Klinik IR Artillerivej 5 v/ Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi 2300 København S. Opgang 86 Tlf.: Afsnit 8622, 2. sal Blegdamsvej 9 NB: Ingen borgerhenvendelser, kun 2100 København Ø vejledning via hjemmesiden. Tlf.: Udgifter til nødvendige vaccinationer og malariaprofylakse, der er foretaget i forbindelse med og under udsendelsen, vil kunne betales af Udenrigsministeriet / NIRAS A/S mod forevisning af dokumentation for udlæg. e) Valuta Fornødent rejseforskud udleveres af NIRAS A/S inden afrejsen. 18

19 2. Rapportering og evt. debriefing Udenrigsministeriet / NIRAS A/S vil i forbindelse med forberedelsen af den enkelte udsendelse vurdere, om en debriefing (dvs. en mundtlig afrapportering umiddelbart efter hjemkomst) vil være hensigtsmæssig. FSB-udsendte vil inden udsendelsen blive orienteret om, hvorvidt debriefing vil finde sted. 3. Forholdet til NIRAS A/S a) Korrespondance med NIRAS A/S NIRAS A/S varetager alle administrative funktioner i forbindelse med udsendelsen. Postadresse: adresse: NIRAS A/S Att. Anna Cecilie Varnild Ørestads Boulevard København S Tlf.: (mandag-torsdag kl ) Fax: Nødtelefon: NIRAS: UM 24/7:

20 Navn Adresse By FSB INDIVIDUEL KONTRAKT (UDSENDELSE AF UNDER 30 DAGES VARIGHED) BILAG 1 a NIRAS projektnr. NIRAS A/S, på vegne af Udenrigsministeriet, meddeler dig herved ansættelse som korttidsvalg-observatør i perioden fra til ved OSCE/ODIHR s valgobservationsmission til valget i den. Udsendelsen aflønnes med standardsatsen for udsendelser op til og med 30 dage, jf. FSB reglementet 3, stk. 9. Kortidsrådgivere aflønnes først efter hjemkomst mod fremsendelse af rejseregnskab inklusiv originalbilag. Skattepligtig løn (inkl. 12,5% feriepenge): dage à DKK Skattepligtig løn (eks. 12,5% feriepenge): dage à DKK DKK DKK Det forudsættes, at du ikke under udsendelsen oppebærer løn fra anden arbejdsgiver. Lønnen er inklusive både arbejdsgiverbetalt bidrag og dit eget bidrag til pensionsordning. Du skal derfor selv foretage indbetalingerne til din pensionskasse. Bistandsart/faglig sektor: Valg observation CPR-nr.: Bank: Reg.nr.: Kontonr.: 20

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under tilsynsfunktionærer overenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI nr. 794642 verenskomst TILSYNS- FUNKTIONÆRER- OVERENSKOMST

Læs mere