Udenrigsministeriet og NIRAS. REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsministeriet og NIRAS. REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE"

Transkript

1 Udenrigsministeriet og NIRAS REGLEMENT OG VEJLEDNING for FSB - UDSENDTE Oktober 2014

2 UDENRIGSMINISTERIET Att. Signe Dam Asiatisk Plads København K Tlf.: Fax: Internet: / NIRAS A/S Att. Anna Cecilie Varnild Ørestads Boulevard København S Tlf.: Fax : Internet: Reglement og Vejledning for FSB-udsendte. 23. udgave, oktober 2014 erstatter Reglement og Vejledning for FSB-udsendte 22. udgave, april

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL I LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR Reglementets gyldighedsområde FSB-udsendtes ansættelse Løn ved udsendelser Dagpenge, hotelgodtgørelse og refusion af udgifter til tjenesterejser Pension Ud- og hjemrejse Bagage Forsikring Helbredsundersøgelse Bibeskæftigelse Tavshedspligt og forhold til offentligheden m.v Adfærdsnormer i øvrigt Danidas anti-korruptions adfærds kodeks Valutaomveksling Katastrofe situation VEJLEDNING OM FSB-UDSENDTES RETSLIGE STILLING I OPHOLDSLANDET VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED UDSENDELSEN A. Forberedelser inden afrejsen a. Sikkerhedsgodkendelse b. Pas c. Visum d. Vaccinationer e. Valuta B. Forholdet til NIRAS A/S a. Korrespondance med NIRAS A/S BILAG 3

4 INDLEDNING Udenrigsministeriets Reglement og Vejledning for FSB-udsendte gælder for personer, der udsendes af Udenrigsministeriet under Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB), og som har indgået kontrakt med NIRAS A/S (NIRAS) på vegne af Udenrigsministeriet. Personer, der udsendes til opgaver som kan sidestilles med opgaver varetaget under udsendelse under FSB, men som indgår kontrakt med en anden myndighed eller organisation, er ikke omfattet af Reglement og Vejledning for FSB-udsendte. Udenrigsministeriet vil sammen med NIRAS efter behov foretage nødvendige ændringer og rettelser i nærværende reglement og vejledning. Det til enhver tid seneste opdaterede reglement ved udsendelsesperiodens start er gældende. NIRAS står for administrationen af FSB, herunder rekruttering og kontraktindgåelse på vegne af Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet har det politiske og økonomiske ansvar for FSB. 4

5 FREDS- OG STABILISERINGSBEREDSKABET Beredskabets natur FSB s arbejdsfelt er udsendelse af danskere til konfliktforebyggende eller fredsbevarende missioner, samt stabiliseringsopgaver og opbygning af demokratiske strukturer, herunder afholdelse af valg. FSB er et beredskab, som bringes i anvendelse, hvor der er behov for de kvalifikationer og erfaringer, som det enkelte FSB-medlem kan tilbyde. Dette betyder blandt andet, at udsendelse kan forekomme med meget kort varsel. Ved henvendelse fra NIRAS om udsendelse til en opgave er man som en del af FSB forpligtet til inden 24 timer at svare, om man kan påtage sig opgaven. FSB s natur betyder også, at medlemmerne ikke kan forvente, at der bliver behov for udsendelse af alle, som er registreret i beredskabet. Der kan ikke siges noget entydigt om, hvor hurtigt udsendelse sker efter optagelse i beredskabet og heller ikke noget om hyppigheden af udsendelser. Dette afhænger af efterspørgslen udefra og af de behov og profiler, som de internationale samarbejdspartnere og rekvirenter kræver. Behovet skifter til stadighed og dermed også efterspørgslen på civile eksperter. For at beredskabet kan være effektivt, er det nødvendigt, at databasen altid er opdateret. Derfor er det et krav, at man som medlem af FSB opdaterer sin profil minimum én gang årligt, samt hver gang der sker væsentlige ændringer. Data omfattet af ens profil omfatter blandt andet: adresse, telefonnummer, rådighed, gennemførte kurser, gennemførte missioner og øvrig relevant erfaring. Sker dette ikke, bliver profilen deaktiveret. 5

6 KAPITEL I. LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR 1 Reglementets gyldighedsområde Dette reglements bestemmelser har gyldighed for FSB-udsendte, der er ansat og lønnet af NIRAS A/S på vegne af Udenrigsministeriet for en kontraktperiode af højst 12 måneders varighed. Under særlige omstændigheder kan der ske en forlængelse af kontraktperioden ud over 12 måneder. 2 FSB-udsendtes ansættelse FSB-medlemmer indgår inden udsendelsen en kontrakt med NIRAS A/S på vegne af Udenrigsministeriet (jf. bilag 1), i hvilken løn og ansættelsesvilkår fastsættes. Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til funktionærloven og ikke i henhold til overenskomster, uanset den FSB-udsendtes eventuelle medlemskab af fagforening og/eller A-kasse. 3 Løn og tillæg ved udsendelser 1. FSB udsendte lønnes efter det fælles lønsystem for Danida korttidsrådgivere og FSB-personel. Lønsystemet er gældende for alle kontrakter indgået fra 1. februar FSB-personel, som under udsendelsen har orlov med løn fra deres faste ansættelsesforhold, får ikke løn fra NIRAS A/S på vegne af Udenrigsministeriet, men gældende tillæg. 3. Lønsystemet har tre basis niveauer. Indplaceringen på lønniveau er relateret til den opgave/arbejdsfunktion, der skal udføres under udsendelsen. Der er p.t. for FSB udsendte tre basisniveauer med tre eller fire opgaveniveauer: Basisniveau 1 1. Observere inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. 2. Udføre selvstændige og til dels selvplanlagte opgaver i en krisestyrings-/konfliktløsningssammenhæng inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. 3. Udføre selvstændige og til dels egne specialistopgaver i en krisestyrings-/ konfliktløsningssammenhæng inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. Basisniveau 2 4. Udføre selvstændige og til dels egne opgaver med ledelsesansvar i en krisestyrings- /konfliktløsningssammenhæng inden for en i forvejen tilrettelagt struktur / organisation. 5. Have ledelsesfunktioner/organisatoriske funktioner inden for en i forvejen tilrettelagt struktur/organisation. 6. Udføre selvstændige og egne opgaver inden for egen organisatorisk ramme i en krise- /konflikthåndterings-/udviklingssituation. Være specialistrådgiver på centralt missionsniveau. Basisniveau 3 7. Være leder/koordinator af et arbejdsområde, et funktionsområde eller et geografisk område, et distrikt etc. 8. Være overordnet rådgiver i en mission eller chef for et helt område i en større mission. 6

7 9. Være rådgiver på top missionsniveau eller leder på top missionsniveau i en større mission. 10. Være øverste ansvarlige leder for en hel operation/mission. FSB opgaveniveau 1-3 aflønnes på basisniveau 1. FSB opgaveniveau 4-6 aflønnes på basisniveau 2. FSB opgaveniveau 7-10 aflønnes på basisniveau 3. Hvert basisniveau har fire trin. Indplaceringen på trin indenfor samme basisniveau afhænger af den udsendtes anciennitet inden for det arbejdsområde og/eller den arbejdsfunktion, man udsendes til. Ved gentagen udsendelse går man op på næste løntrin i følgende tilfælde: Efter fire udsendelser til en civil krisestyringsmission med tilsvarende opgaver/funktioner og af en varighed på minimum 6 måneder, Efter udsendelser svarende til i alt 2 år som valgobservatør. Basislønnen er inklusive både arbejdsgiverens og den udsendtes pensionsbidrag, jf Ved udsendelser af mere end 3 måneders varighed ydes ud over basislønnen et månedligt ulempetillæg på kr. (udbetales fra og med den første måned). Tillægget dækker alle ulemper forbundet med udsendelsen, f.eks. ekstra personlige udgifter, mangelfulde boligforhold og fysiske forhold i øvrigt samt eventuelle besøgsrejser til/for familien. Hvis den pågældende mission udbetaler time-/dagpenge, bortfalder ulempetillægget. Ved udsendelser til risikoområder ydes et månedligt risikoområde tillæg på kr. Risikoområder defineres ifølge FN s senest ajourførte liste over områder der udløser risikoområde tillæg. Der kan desuden tages hensyn til vilkårene for den udsendende organisations egne medarbejdere, i fald disse er baseret på risikovurderinger, der er nyere end FN s seneste ajourførte liste. Hvis den pågældende mission udbetaler time/dagpenge, som inkluderer risikotillæg, bortfalder risikotillæg. I ganske specielle tilfælde ydes et særligt indsatstillæg. Dette tillæg kan alene komme til udbetaling i forbindelse med missioner, som stiller helt ekstraordinære krav til den udsendte, eller udsætter den udsendte for ekstraordinære risici såsom Provincial Reconstruction Team i Helmand. Tillægget kan ydes med op til kr. månedligt. 5. De anførte beløb for basisløn, ulempetillæg, risikoområde tillæg og indsatstillæg er inklusive feriepenge. 12,5% af den samlede månedlige løn indsættes på FerieKonto. 6. Lønskala for Danida korttidsrådgivere og FSB-udsendte pr. 1. april Løn Trin I II III IV Basisniveau 1 Månedligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Årligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Basisniveau 2 Månedligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge

8 Årligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Basisniveau 3 Månedligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Årligt inkl. pensionsbidrag og feriepenge Basisløn, ulempetillæg, risikoområde tillæg og særligt indsatstillæg beregnes, med mindre andet aftales, fra den dato, hvor den FSB-udsendte forlader Danmark til og med den dag, vedkommende ankommer til Danmark igen efter endt tjeneste. Dette forudsætter dog, at rejsen finder sted på hurtigste måde umiddelbart ved kontraktens påbegyndelse og afslutning. Benyttes andet transportmiddel end det hurtigste, beregnes lønnen som om hurtigste transportmiddel var blevet benyttet. 8. Basisløn, ulempetillæg, risikoområde tillæg og særligt indsatstillæg udbetales, med mindre andet aftales, månedsvis bagud til et af den FSB udsendte anvist penge institut i Danmark. Det påhviler den FSB-udsendte selv at træffe aftale med pengeinstituttet om evt. overførsel af lønnen til tjenestestedet i udlandet eller til modtagere i Danmark. 9. For udsendelse op til og med 30 dage som valgobservatør betales som regel alene et fast beløb pr. dag, beregnet som 1/30 af basisniveau 1 trin II. Hertil tillægges 1 dag ved obligatorisk deltagelse i briefing ved OSCE valgmissioner, dette gælder også for deltagelse i obligatoriske briefinger til CCM missioner. Andre udsendelser op til og med 30 dage aflønnes i henhold til Lønskala for Danida korttidsrådgivere og FSB udsendte, jf. 3, stk Såfremt der inden udsendelsen er truffet en konkret aftale med Udenrigsministeriets landekontor om, at der efter hjemkomsten skal udarbejdes en rapport, skal dette medtages i kontrakten, idet det fastsættes, hvor mange (yderligere) kontraktdage, der skal medgå hertil. Arbejdet med den eventuelle rapport aflønnes således inden for kontraktens aftaler og på samme vilkår som alle øvrige kontraktdage i kontrakten. 4 Dagpenge, hotelgodtgørelse og refusion af øvrige udgifter 1. Dagpenge Under udsendelser, med en varighed på under 6 måneder, og på tjenesterejser er FSB-udsendte berettiget til dagpenge efter Finansministeriets regler. Oplysning om dagpengenes størrelse kan indhentes hos Udenrigsministeriet / NIRAS A/S og vil i øvrigt fremgå af kontrakten. Dagpengene beregnes pr. påbegyndt dag fra og med udrejsedatoen til og med hjemrejsedatoen. Der ydes dagpenge for den samlede varighed af rejsen (udrejse, ophold, hjemrejse) beregnet fra bopælen. Den aktuelle dagpengesats ved udrejsen til det pågældende tjenesteland anvendes for hele forløbet. Hvis missionen udbetaler time/dagpenge, bortfalder den danske del. Bor FSB-udsendte på indkvarteret hotel, hvor kosten er inkluderet i prisen, og denne som følge deraf ikke skal afholde udgifter til måltider, nedsættes dagpengene med 75 %; er kun enkelte måltider inkluderet i prisen, reduceres dagpengene tilsvarende, idet morgenmåltidet beregnes til 8

9 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengene. Disse fradrag gælder også under internationale flyrejser, hvor der serveres egentlige måltider. 2. Hotelgodtgørelse og husleje/logi Udenrigsministeriet refunderer dokumenterede udgifter til hoteller. Det forventes, at der ikke uden tvingende grunde benyttes luksushoteller, og at disse grunde i givet fald angives. Er den FSBudsendte privat indkvarteret, kan der ydes et fast, udokumenteret nattillæg, hvis størrelse følger Finansministeriets regler. Ved udsendelser til missioner, hvor de udsendte modtager per diem fra udsendelsesorganisationen, eksempelvis EU, OSCE eller FN, ydes ikke refusion af udgifter til husleje/logi, da disse udgifter allerede er betalt gennem modtagelsen af per diem /time-/dagpenge, se punkt 1. Udgifter til husleje/logi refunderes ved udsendelser af 6 måneders varighed og derover, dog ikke i tilfælde hvor den mission, som den udsendte gør tjeneste ved, stiller logi vederlagsfrit til rådighed eller udbetaler per diem. 3. Transport og tjenesterejser EU missioner: Udgifter til lokal transport på bestemmelsesstedet samt til transport til og fra lufthavn i Danmark afholdes som udgangspunkt af dagpengene udbetalt af EU. OSCE Valgobservationsmissioner: Udgifter til dokumenteret lokal transport på bestemmelsesstedet samt til offentlig transport til og fra lufthavn i Danmark afholdes ved OSCE valgobservationsmissioner af FSB. For øvrige missioner dækkes transportudgifter, i fald de ikke dækkes af udsendelsesorganisationen. Udgifter til taxa refunderes kun, såfremt der har været særlige tjenstlige grunde til kørslen og kun mod bilagsdokumentation for den afholdte udgift. Disse skal anføres i rejseregnskabet. Jf. også 7 stk. 1 vedrørende ud- og hjemrejse. 4. Øvrige udgifter Udgifter til telefon, telefax m.v. refunderes kun, når udgifterne af tjenstlige grunde har været nødvendige og såfremt udgifterne ikke dækkes af udsendelsesorganisationen. Begrundelserne skal fremgå af rejseregnskabet. Udgifter til visum, vaccinationer og malaria profylakse refunderes af Udenrigsministeriet via TRYG/SOS. 5. Rejseforskud Udenrigsministeriet yder ved udsendelsen et rejseforskud svarende til den anslåede udgift til hotel samt dagpenge for kontraktperioden, dog normalt max. to måneder. 6. Rejseafregning Den FSB-udsendte skal senest to uger efter rejsens afslutning indsende et rejseregnskab til NIRAS A/S. Afregningsformater til brug herfor udsendes inden afrejsen og kan endvidere rekvireres hos NIRAS A/S. Rejseregnskab kan indsendes til NIRAS A/S for refusion ved hver måneds udgang. Alle udgifter, der ønskes refunderet, skal dokumenteres med originalbilag. 9

10 Udgifterne refunderes efter danske bankers gennemsnitssælgerkurs for tjenestelandets valuta for den måned, hvori udgiften er afholdt, eller senest foreliggende kurs. Benyttede vekselkurser, der afviger herfra, skal dokumenteres. Dagpenge og hotelgodtgørelse udbetales også for søndage og lokale helligdage, som falder inden for udsendelsesperioden. Såfremt fridage tilbringes uden for tjenestelandet, vil der dog maksimalt kunne udbetales dagpenge og hotelgodtgørelse efter de for tjenestelandet gældende satser. 7. Skattepligt Hvis den udsendte ikke modtager løn fra Udenrigsministeriet/NIRAS A/S under sin udsendelse, skal godtgørelser (dagpenge, kilometergodtgørelser samt andre godtgørelser) normalt udbetales som skattepligtige, da der ikke er tale om et lønmodtager/arbejdergiverforhold mellem udsendte og Udenrigsministeriet/NIRAS A/S. Hvis den udsendte reelt modtager lønbetaling, blot fra en anden statslig enhed, er der i denne specielle situation reelt tale om udbetaling af godtgørelser i forbindelse med et indtægtsgivende hverv, som er skattefrie, hvorfor NIRAS A/S ikke vil indberette godtgørelsen som skattepligtig. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at SKAT er den afgørende myndighed på området, og at Udenrigsministeriet/NIRAS A/S ikke kan garantere for et bestemt udfald af SKAT s endelige vurdering. Ved kontrakter af 6 måneders varighed og derover ydes som regel ikke dagpenge. Der er mulighed for skattefritagelse i disse tilfælde. Skattesager er en sag mellem den udsendte og SKAT. Det påhviler derfor den FSB-udsendte selv at drøfte de nærmere regler herfor med bopælskommunens skatteregion. 8. Ferie og/eller sygdom Der ydes ikke dagpenge under eventuel sygdomsbehandling og ferieophold i Danmark i kontraktperioden. Det påhviler FSB-udsendte at informere NIRAS/FSB-sekretariatet, hvis man under udsendelsen rejser til Danmark i forbindelse med sygdomsbehandling eller eventuel ferie. 9. Repræsentation Der kan ikke refunderes udgifter til repræsentation. 10. Briefing/debriefing I forbindelse med eventuelle briefing- og debriefing-møder godtgøres dokumenterede rejseudgifter med billigste offentlige transportmiddel, eller der udbetales kørselsgodtgørelse efter Finansministeriets regler. 11. Kurser Der ydes som udgangspunkt ikke løn og dagpenge ved deltagelse i kurser. Dog kan der ydes løn for deltagelse i obligatoriske kurser i direkte forbindelse med en udsendelse. Lønnen for kurset følger i disse tilfælde lønnen for udsendelsen. Rejseudgifter til transport i Danmark i forbindelse med deltagelse i obligatoriske FSB kurser (introduktionskursus og HEAT kursus (Hostile Environment Awareness Training) kan refunderes mod fremsendelse af originalkvitteringer. Godtgørelser for transport i egen bil vil blive betragtet som skattepligtigt over for SKAT. 10

11 Ved deltagelse i internationale kurser refunderes kursusafgift, omkostninger til offentlige transportmidler og logi mod fremsendelse af originalkvitteringer. Udgifter til fortæring, der ikke dækkes af kursusudbyderen, refunderes mod fremsendelse af originalkvitteringer, dog max. dagpengesatsen iht. Finansministeriets regler. 5 Arbejdstid & ferie 1. FSB-udsendte skal med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse, arbejdstidens længde, afholdelse af fridage m.v. følge de regler, der gælder for den internationale organisation, som den udsendte udfører arbejdsopgaverne for. 2. På baggrund af, at basislønnen samt de til udsendelsen hørende tillæg er tillagt feriepenge, kan der i udsendelsesperioden ikke afholdes ferie, som betales med den løn, kontrakten giver. FSBudsendte, der er ansat på kontrakter af mere end 6 måneders varighed, kan dog afholde tidligere optjent ferie i kontraktperioden. Kontrakten vil i så fald blive suspenderet i den tid, der afholdes ferie. Den udsendte skal meddele ferieperioder til Udenrigsministeriet/NIRAS A/S med henblik på afkortning af lønnen. Dette er også nævnt i den individuelle kontrakt. Tidspunkt for afvikling af eventuel ferie aftales med tjenestestedet og meddeles Udenrigsministeriet / NIRAS A/S. Der ydes ikke tilskud til ferierejser til Danmark. 6 Pension 1. FSB-personel er under ansættelsen omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og evt. S-pension. 2. Bidrag til kollektive og private pensionsordninger er inkluderet i basislønnen, både arbejdsgiverbidrag og eget bidrag. De udsendte skal derfor selv foretage indbetalingerne til pensionskassen. Dette gælder også for tjenestemandspensioner. 7 Ud- og hjemrejse 1. Udgifter til den FSB-udsendtes rejse mellem bopæl og tjenestested i forbindelse med tjenestens tiltrædelse afholdes af Udenrigsministeriet. Transport til og fra lufthavn i Danmark skal ske ved benyttelse af offentlige transportmidler, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Ønskes andet transportmiddel benyttet (egen bil eller taxa), refunderes maksimalt et beløb svarende til udgiften til billigste offentlige transportmiddel eller kørselsgodtgørelse efter Finansministeriets regler. Udenrigsministeriet afholder ikke udgifter i forbindelse med FSB-udsendtes ægtefælles og børns eventuelle rejser, jf. 3 pkt Ved ansættelsesperiodens ophør afholder Udenrigsministeriet udgifterne til de FSB-udsendtes rejse fra tjenestestedet til bopælen. 3. Fratræder FSB-udsendte efter eget ønske før den forudsatte ansættelsesperiodes ophør, eller opsiges de før den forudsatte ansættelsesperiodes ophør på grund af misligholdelse, kan Udenrigsministeriet helt eller delvis tilbageholde aftalte ydelser, herunder dækning af omkostningerne ved hjemrejsen. 11

12 4. Flybilletter bestilles og udleveres af NIRAS A/S med mindre andet er aftalt. Flyrejser for FSB-udsendte bestilles i overensstemmelse med Udenrigsministeriets regler for tjenesterejser, dvs. at alle rejser skal ske på den for Udenrigsministeriet mest økonomiske og hensigtsmæssige måde, og Niras A/S bestiller via det til Udenrigsministeriet knyttede rejsebureau (Carlson Wagonlit Travel). Udenrigsministeriet refunderer ikke flybilletter, som den FSB-udsendte ikke måtte ønske at anvende, ligesom Udenrigsministeriet ikke vil være villig til at udbetale værdien af billetterne for at lade FSB-udsendte selv foretage indkøbet. FSB-udsendte har pligt til at indsende boarding pass til NIRAS A/S sammen med rejseregnskabet. 8 Bagage 1. Ved udsendelser af over én måneds varighed yder Udenrigsministeriet mod fornøden dokumentation godtgørelse for udgifter til overvægtsbagage på op til 10 kg ved ud- og hjemrejse. Ved udsendelser af over seks måneders varighed ydes mod dokumentation godtgørelse for udgifter til overvægtsbagage på op til 30 kg. 2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for den FSB-udsendtes arbejde, vil efter aftale med Udenrigsministeriet kunne refunderes særskilt mod dokumentation. 9 Forsikring 1. Udenrigsministeriet har via forsikringsselskaberne Tryg, SOS og Forenede Gruppeliv tegnet en gruppeforsikring for det af Udenrigsministeriet udsendte FSB-personel omfattende: Bagageforsikring (dette inkluderer ikke forsinkelse af bagage, men udelukkende skade på bagagen) Katastrofeforsikring Sygdom + hjemtransport Heltidsulykkesforsikring Sygeinvaliditetsforsikring Gruppelivsforsikring Naturlig død 2. Forsikringerne dækker i hele udsendelsesperioden, hvorved forstås perioden fra tidspunktet for udrejsen fra Danmark og indtil ophøret af kontrakten. 12

13 2. Forsikringsdækningen sker ved NIRAS mellemkomst og træder i kraft og ophører uden nogen form for meddelelse fra den FSB-udsendte til hverken NIRAS eller Udenrigsministeriet. 3. I alle forsikringsspørgsmål skal den FSB-udsendte rette henvendelse direkte til forsikringsselskaberne. Forsikringsselskabet skal straks kontaktes ved ethvert skade- eller sygdomstilfælde. Vedrørende forsikringsbestemmelserne i øvrigt henvises til nedenstående. 4. For udsendelse til EU ledede missioner dækker EU's forsikringsselskab Van Breda. Som supplement her til har Udenrigsministeriet tegnet en SOS/TRYG/Forenede Gruppeliv forsikring. I tilfælde af uheld/ulykke skal forsikringstager/fsb eren først kontakte Van Breda. Du kan se nærmere detaljer vedr. forsikringsbetingelser i forsikringspolicerne for SOS, TRYG og Forenede Gruppeliv på Udenrigsministeriets hjemmeside for FSB ere. 10 Helbredsundersøgelse 1. FSB-udsendte er, såfremt Udenrigsministeriet anmoder herom, forpligtet til for Udenrigsministeriets/NIRAS' regning før udsendelsen at lade sig helbredsundersøge. 2. FSB-udsendte vil i de første tre måneder efter endt tjeneste kunne henvende sig for Udenrigsministeriets regning til en alment praktiserende læge, der, såfremt det findes begrundet, vil kunne henvise til ambulant undersøgelse på Rigshospitalet eller et af de andre landsdækkende hospitaler. Regningen for undersøgelsen hos den praktiserende læge indsendes til NIRAS A/S til refusion. Henvisningen til speciallæge efter hjemkomsten sker efter det almindelige sygesikringsregulativ. 3. Såfremt der inden for det første år efter hjemkomsten viser sig sygdom eller skade hos den hjemvendte, som kan være erhvervet under udsendelsesperioden, bør den undersøgende læge underrettes om patientens tidligere opholdssted. Ligeledes bør forsikringsselskabet SOS/Tryg/Forenede Gruppeliv kontaktes i tilfælde af, at der eventuelt kunne blive tale om forsikringsgodtgørelse for den erhvervede sygdom /skade. 11 Bibeskæftigelse FSB-udsendte må under ingen omstændigheder i ansættelsesperioden påtage sig andet lønnet arbejde eller drive forretningsvirksomhed af nogen art. 12 Tavshedspligt og forhold til offentligheden m.v. 1. FSB-udsendte skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, som de i deres stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse efter sagens natur er påkrævet eller bliver dem foreskrevet. Tavshedspligten fortsætter efter kontraktens ophør. (Der henvises endvidere til det i stk. 4 nedenfor anførte om forholdet til pressen samt til kapitel II). 2. FSB-udsendte skal under udsendelsen afholde sig fra at deltage i politiske demonstrationer, underskriftsindsamlinger, valgpropaganda m.v. eller at udtale sig offentligt om indenrigs- og udenrigspolitiske spørgsmål, der angår tjenestelandet. 13

14 3. Såvel under udøvelsen af deres arbejde som privat skal FSB-udsendte holde sig opholdslandets love og bestemmelser efterrettelig. 4. Bortset fra de i stk. 1 nævnte begrænsninger vedrørende FSB-udsendtes tavshedspligt, må FSBudsendte gerne give deres mening til kende over for offentligheden eller delagtiggøre denne i deres erfaringer. Der skal dog udvises en betydelig diskretion om forhold, som vil kunne skade værtslandets eller missionens omdømme. 13 Adfærdsnormer i øvrigt 1. FSB-udsendte skal være sig bevidste, at de under udsendelsen betragtes som Danmarks og det danske udenrigsministeriums repræsentanter i opholdslandet, og at deres handlinger påvirker Danmarks renommé i det pågældende land. 2. Private interesser skal under udsendelsen være underordnet den pågældende missions arbejde og code of conduct. Der lægges vægt på retskaffenhed, ærlighed og afståelse fra enhver handling, der kan tolkes som korruption. FSB-udsendte bør derfor ikke modtage gaver. 3. FSB-udsendte skal være loyale over for FSB og over for den eller de internationale organisationer, som man udfører opgaven for under udsendelsen. 4. Der skal under udsendelsen udvises en villighed til at forstå og være tolerant over for forskellige synspunkter, forskellige kulturelle mønstre, og ikke mindst over for forskellige arbejdsmetoder. Hjælp skal ydes uanset modtagerens race, tro eller nationalitet. 5. De internationale indsatser skal ikke anvendes til at fremme et bestemt politisk eller religiøst standpunkt. 6. Det er vigtigt ikke at fremsætte ytringer, offentligt eller privat, som kan virke stødende på andre, eller som kan tolkes som værende udtryk for intolerance. Derfor er det nødvendigt at sætte sig ind i såvel skrevne som uskrevne regler i opholdslandet, bl.a. angående forholdet mellem mænd og kvinder, forholdet mellem udlændinge og lokale, fotografering, påklædning, indtagelse af alkohol m.v. 7. Køb af seksuelle ydelser i opholdslandet er klart i modstrid med en acceptabel adfærd under udsendelsen og må ikke finde sted. 14 Danidas anti-korruptions adfærds kodeks Danidas anti-korruptions principper er gældende for alle FSB-udsendelser. Anti-korruptions adfærdskodeks 1. Vi vil undgå konflikter reelle eller potentielle mellem vores personlige interesser og Udenrigsministeriets interesser. 2. Vi vil ikke give eller acceptere nogen form for bestikkelse. 3. Vi vil ikke med private formål søge at påvirke personer eller organer ved at misbruge vores of fentlige stilling eller ved at bruge magt eller trusler. 4. Vi vil ikke bruge vildledning, snyd eller tillidsbrud for at opnå en uretfærdig eller uærlig fordel. 14

15 5. Vi vil ikke uretmæssigt tilegne os eller på anden vis misbruge ejendom eller midler, som er os betroet. 6. Vi vil ikke, direkte eller indirekte, give, anmode om eller modtage gaver eller andre fordele, der kan opfattes som et forsøg på at påvirke udførelsen af vores funktioner, arbejdsopgaver eller dømmekraft. Medarbejderne vil fortsat kunne acceptere almindelig gæstfrihed og mindre gaver. 7. Vi vil ikke favorisere vores venner, familie eller andre tætte relationer i forbindelse med an sættelse, indkøb, levering af bistand, konsulære tjenester eller andre situationer. 8. Vi vil rapportere ethvert bevis på eller enhver mistanke om brud på denne adfærdskodeks. Udenrigsministeriets/Danidas antikorruptions handlingsplan samt uddybning af principperne findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: 15 Code of Conduct Principles 1. Conflict of interest. We will avoid any conflict - real or potential - between our personal interests and the interests of MFA/DANIDA. We will promptly report any occurrence of such conflict. 2. Misuse of official position and public resources. We will not seek to influence for private purposes any person or body by using our official position or offering them personal advantages. Likewise, we will not use public property, facilities, services and financial resources for private purposes except when permission is lawfully given. 3. Respect for laws. We respect the laws of the countries in which we work. 4. Proper personal conduct. We will ensure that our private conduct does not compromise our role as seconded by MFA/DANIDA. 5. Active and passive bribery. We will not give, solicit or receive directly or indirectly any gift or other favour that may influence the exercise of our function, performance of duty or judgement. This does not include conventional hospitality or minor gifts. 6. Anti-corruption. In accordance with the principle of zero tolerance, we are obliged to report suspicion or evidence of corruption committed by colleagues or others. 7. Openness and transparency as a rule confidentiality when required. We will strive to achieve maximum openness and transparency towards our external constituencies. However, confidentiality will be applied when necessary to safeguard the rights of our partners, staff and others. 8. Non-discrimination. In our work we do not discriminate in respect of gender, colour of skin, religion, culture, education, social status, ethnic belonging or national origin or any other status. 15

16 9. Dissemination of the Code. We will make our Code of Conduct known to our professional partners. 10. Observance of the Code. We will respect the principles of the Code and we will report any evidence or suspicion of breaches to the Code. The responsible superiors will ensure the legal rights and due protection of the whistle blower and the accused before, during and after any investigation. 16 Valutaomveksling Valutaomveksling skal finde sted i overensstemmelse med opholdslandet love og bestemmelser for ind- og udførsel samt omveksling af valuta. Overtrædelse af sådanne bestemmelser kan medføre, at ansættelsen bringes til ophør uden varsel. 17 Katastrofesituation FSB-udsendte bør holde nærmeste danske repræsentation underrettet om deres opholdssted, således at repræsentationen i tilfælde af en katastrofesituation eller uroligheder i opholdslandet hurtigt kan kontakte dem. I øvrigt bør FSB-udsendte, så snart forholdene tillader det, søge kontakt med nærmeste danske repræsentation, og eventuel evakuering skal om muligt ske i samråd med denne. Dog skal det understreges, at det for bl.a. udsendelse via EU gælder, at den enkelte udsendte er underlagt missionens evakueringsplan og sikkerhedsregime, hvilket der bliver gjort rede for inden udsendelsen og ved ankomsten til tjenestestedet. 16

17 KAPITEL II. VEJLEDNING OM FSB-UDSENDTES RETSLIGE STILLING I OPHOLDSLANDET FSB-udsendte arbejder i opholdslandet på baggrund af de aftaler, der er truffet mellem den internationale organisation, der forestår eller koordinerer opgaven, og det pågældende lands myndigheder angående den konkrete mission. Hvis der opstår situationer, hvor der eventuelt kunne blive tale om retsforfølgelsesskridt eller erstatningskrav fra landets myndigheder mod FSB-udsendte i forbindelse med handlinger udført under de tjenstlige funktioner, vil dette principielt være en sag mellem landets myndigheder og den for arbejdet ansvarlige internationale organisation. I øvrigt er FSB-udsendte under udsendelsen generelt undergivet opholdslandets lovgivning. Såfremt FSB-udsendte bliver involveret i trafikuheld eller i andre handlinger, der forvolder skade på personer eller materiel, bør Udenrigsministeriet/NIRAS og/eller den lokale danske diplomatiske og konsulære repræsentation, ud over forsikringsselskaberne, omgående underrettes. Med hensyn til forsikringsforhold i fritiden under udsendelse, udover de i 9 omtalte forsikringer, bør man kontakte sit private forsikringsselskab inden udsendelsen. 17

18 KAPITEL III. VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED UDSENDELSEN 1. Forberedelser inden afrejsen a) Sikkerhedsgodkendelse Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse kan tage op mod tre måneder og kan som udgangspunkt kun søges, efter UM og den internationale mission/organisation har givet tilsagn om udvælgelse. b) Pas FSB-udsendte skal være i besiddelse af gyldigt pas for hele kontraktperioden + 6 måneder. På de fleste missioner udstedes der tjenestepas, dog ej til valgobservationsmissioner. Diplomatpas udstedes kun i særlige tilfælde og efter aftale med Udenrigsministeriet, dvs. diplomatpas udstedes kun til missioner, der er særlige krisemissioner. c) Visum Visum er påkrævet til visse lande. Oplysninger herom kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: Udenrigsministeriet / NIRAS A/S vil sørge for de nødvendige viseringer, dersom passet indleveres i god tid inden udrejsen. Alle udgifter i forbindelse med visering afholdes af Udenrigsministeriet. d) Vaccinationer Ved indrejse i de fleste udviklingslande og ved rejse fra mange udviklingslande til tredjelande kræves bevis for vaccination mod forskellige tropesygdomme. FSB-udsendte er selv ansvarlige for at få de påkrævede vaccinationer inden udsendelse. Råd og vejledning angående fornødne vaccinationer kan bl.a. fås hos egen læge samt følgende steder: Rigshospitalet Statens Seruminstitut Infektionsmedicinsk Klinik IR Artillerivej 5 v/ Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi 2300 København S. Opgang 86 Tlf.: Afsnit 8622, 2. sal Blegdamsvej 9 NB: Ingen borgerhenvendelser, kun 2100 København Ø vejledning via hjemmesiden. Tlf.: Udgifter til nødvendige vaccinationer og malariaprofylakse, der er foretaget i forbindelse med og under udsendelsen, vil kunne betales af Udenrigsministeriet / NIRAS A/S mod forevisning af dokumentation for udlæg. e) Valuta Fornødent rejseforskud udleveres af NIRAS A/S inden afrejsen. 18

19 2. Rapportering og evt. debriefing Udenrigsministeriet / NIRAS A/S vil i forbindelse med forberedelsen af den enkelte udsendelse vurdere, om en debriefing (dvs. en mundtlig afrapportering umiddelbart efter hjemkomst) vil være hensigtsmæssig. FSB-udsendte vil inden udsendelsen blive orienteret om, hvorvidt debriefing vil finde sted. 3. Forholdet til NIRAS A/S a) Korrespondance med NIRAS A/S NIRAS A/S varetager alle administrative funktioner i forbindelse med udsendelsen. Postadresse: adresse: NIRAS A/S Att. Anna Cecilie Varnild Ørestads Boulevard København S Tlf.: (mandag-torsdag kl ) Fax: Nødtelefon: NIRAS: UM 24/7:

20 Navn Adresse By FSB INDIVIDUEL KONTRAKT (UDSENDELSE AF UNDER 30 DAGES VARIGHED) BILAG 1 a NIRAS projektnr. NIRAS A/S, på vegne af Udenrigsministeriet, meddeler dig herved ansættelse som korttidsvalg-observatør i perioden fra til ved OSCE/ODIHR s valgobservationsmission til valget i den. Udsendelsen aflønnes med standardsatsen for udsendelser op til og med 30 dage, jf. FSB reglementet 3, stk. 9. Kortidsrådgivere aflønnes først efter hjemkomst mod fremsendelse af rejseregnskab inklusiv originalbilag. Skattepligtig løn (inkl. 12,5% feriepenge): dage à DKK Skattepligtig løn (eks. 12,5% feriepenge): dage à DKK DKK DKK Det forudsættes, at du ikke under udsendelsen oppebærer løn fra anden arbejdsgiver. Lønnen er inklusive både arbejdsgiverbetalt bidrag og dit eget bidrag til pensionsordning. Du skal derfor selv foretage indbetalingerne til din pensionskasse. Bistandsart/faglig sektor: Valg observation CPR-nr.: Bank: Reg.nr.: Kontonr.: 20

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Skriftlige forretningsgange

Skriftlige forretningsgange Vejledning til ansættelseskontrakt for forretningsfører/direktør Indledning: Ansættelseskontrakten og vejledningen skal anvendes samlet som et vejledende værktøj for den enkelte bestyrelse, og skal betragtes

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER

OVERENSKOMST SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER OVERENSKOMST MELLEM TEATRENES ARBEJDSGIVERORGANISATION BØRNETEATERSAMMENSLUTNINGEN/FORENINGEN AF SMÅ TEATRE I DANMARK OG SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER 1 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten

Læs mere

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT

Lautrupvang 2 2750 Ballerup. I det følgende kaldet Selskabet. I det følgende kaldet den ansatte ANSÆTTELSESKONTRAKT Afskrift af en ansættelseskontrakt mellem EBAS - Energi- og bygningsrådgivning A/S og en ansat (da kopien på visse steder er svær at læse, er afskriften er udført efter bedste overbevisning). Mellem på

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere