Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S."

Transkript

1 Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen i Alm. Brand A/S er følgende: Resultatet i 2000 for Alm. Brand A/S blev et overskud før skat på 307 mio.kr. Efter skat og minoritetsaktionærernes andel blev resultatet 184 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Resultatet af reassuranceaktiviteterne i Kjøbenhavnske Re blev et underskud på 75 mio.kr., af Livsforsikring et overskud på 36 mio.kr., af skadesforsikringsaktiviteterne et overskud på 85 mio.kr. og af Alm. Brand Finans A/S et overskud på 259 mio.kr., alt efter skat. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie svarende til i alt 79 mio.kr. Bestyrelserne i Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S anbefaler en fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S med virkning fra 1. januar 2001, med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Anbefalingen tiltrædes af Tilsynsrådet for Alm. Brand af 1792 G/S. Fusionen, der skal vedtages på de respektive generalforsamlinger, vil give et stort holdingselskab med kun én aktieklasse, en aktie med større likviditet og en enklere koncernstruktur for Alm. Brand Koncernen. Fusionen gennemføres ved, at 4 aktier af nominelt 100 kr. i Alm. Brand A/S ombyttes med 5 aktier af nominelt 80 kr. i Alm. Brand Finans A/S. Sidstnævnte selskab skifter herefter navn til Alm. Brand A/S. Det nye Alm. Brand A/S vil have en aktiekapital på mio.kr. og en egenkapital pr. 1. januar 2001 på mio.kr. Selskabet vil have mere end aktionærer. Eventuelle henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til adm. direktør Bent Knie-Andersen eller viceadm. direktør Søren Boe Mortensen på telefon eller telefax nr Med venlig hilsen Alm. Brand A/S Bent Knie-Andersen Adm. direktør

2 ( Den børsnoterede del af Alm. Brand ) Alm. Brand A/S Side 2 af 19 Oversigt over Alm. Brand Koncernen Mio.kr Samlede indtægter Forsikringsteknisk resultat af reassurance Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring Resultat af bank og finansiering Resultat af forsikrings- og finansiel virksomhed Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncernegenkapital Egenkapitalforrentning før skat 8,3% 8,4% Egenkapitalforrentning efter skat 7,7% 9,6% Aktiver i alt ekskl. finansiel virksomhed Aktiver finansiel virksomhed Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 17,4% 19,9% FINANS LEASING BANK BILKREDIT PANTEBREVE PROVINSKREDIT Bank LIV og PENSION LIV og PENSION II LIV og PENSION III EJENDOM Livsforsikring A/S SKADE ARBEJDSSKADE Skadesforsikring KJØBENHAVNSKE RE COP RE UK COP RE SINGAPORE COP RE AUSTRALIA Reassurance Alm. Brand Koncern AF 1792 Mio.kr Samlede indtægter FINANS A/S Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af reassurance Resultat af bank- og finansieringsvirksomhed LEASING LIV og PENSION SKADE KJØBENHAVNSKE RE Resultat af forsikrings- og finansiel virksomhed Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling BANK LIV og PENSION II ARBEJDSSKADE COP RE UK Resultat før skat Skat Årets resultat BILKREDIT LIV og PENSION III COP RE SINGAPORE Afløbstab vedrørende stormen Netto resultat Afløbsresultat f.e.r PANTEBREVE EJENDOM COP RE AUSTRALIA Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt ekskl. PROVINSKREDIT bank- og finansieringsvirksomhed Aktiver bank- og finansieringsvirksomhed Egenkapitalforrentning før skat 3% 6% Egenkapitalforrentning efter skat 3% 1% Bank Livsforsikring Skadesforsikring Reassurance

3 Side 3 af 19 Femårsoversigt Koncern Moderselskab Mio.kr Samlede indtægter Forsikringsteknisk resultat af reassurance Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af Skadesforsikring Resultat af bank og finansiering Resultat af forsikrings- og finansiel virksomhed Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncernegenkapital Egenkapitalforrentning før skat 8,3% 8,4% 8,9% 14,8% 17,8% Egenkapitalforrentning efter skat 7,7% 9,6% 5,0% 11,8% 13,7% Aktiver i alt ekskl. finansiel virksomhed Aktiver finansiel virksomhed Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 17,4% 19,9% 18,6% 18,8% 19,6% Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Årets resultat Aktiver Investeringsaktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Gæld Egenkapitalforrentning før skat 7,3% 0,2% 8,8% 14,8% 17,8% Egenkapitalforrentning efter skat 6,5% 1,3% 4,8% 11,8% 13,7% Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 73,5% 80,2% 96,9% 96,8% 97,0% Indre værdi pr. aktie Udbytteprocent 7% 7% 7% 7% 6% Resultat pr. aktie (hele kr.) Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,44 0,46 0,55 0,90 0,82

4 Side 4 af 19 Alm. Brand A/S Årsregnskabsmeddelelse 2000 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter mio.kr. Årets resultat 184 mio.kr. Koncern egenkapital mio.kr. Indre værdi pr. aktie 254 Foreslået udbytte 7% 2000 i korte træk Resultatet i 2000 for Alm. Brand A/S blev et overskud før skat på 307 mio.kr. Efter skat og minoritetsaktionærernes andel blev resultatet 184 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Resultatet af reassuranceaktiviteterne i Kjøbenhavnske Re blev et underskud på 110 mio.kr. før skat. Resultatet af Livsforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 52 mio.kr. før skat. Resultatet af skadesforsikringsaktiviteterne blev et overskud på 124 mio.kr. før skat. Aktiviteterne i Alm. Brand Finans Koncernen, der omfatter bank- og finansieringsaktiviteterne i Alm. Brand Bank Koncernen samt afvikling af de tidligere Gefionaktiviteter, har givet et overskud på 261 mio.kr. før skat. De samlede indtægter i Alm. Brand A/S var i 2000 på 5,6 mia.kr., mens koncernegenkapitalen udgjorde 3,7 mia.kr. ultimo 2000, hvoraf minoritetsaktionærernes andel var på 814 mio.kr. For Alm. Brand A/S er det et mål til stadighed at udbygge positionen på det danske forsikringsog bankmarked samt internationalt gennem Kjøbenhavnske Re at skabe en position som det foretrukne alternativ til de største reassurandører. Udbygningen skal finde sted gennem organisk vækst kombineret med opkøb og samarbejde med andre selskaber. Med baggrund i motiverede medarbejdere, loyalitet blandt selskabets kunder og anvendelse af tidssvarende teknologi er det målet i Alm. Brand A/S at skabe langsigtet værditilvækst for aktionærerne. Alm. Brand Koncernen gennemførte i foråret en omlægning af organisationsstrukturen med det formål yderligere at sætte fokus på kunden og samlet salg af Koncernens produkter. De hidtidige 13 regioner blev lagt sammen til fem. Samtidig blev der oprettet en ny region»direkte«for at sikre fokus på udviklingen af internet og partnerskaber i forbindelse med salg af Alm. Brand produkter. Derudover blev IT, marketing, økonomi, ejendomsadministration og personale m.m. samlet og varetages nu centralt for alle selskaber i Koncernen. Med omlægningen af strukturen er Alm. Brand Koncernen bedre i stand til at udnytte synergimulighederne mellem bank og forsikring via øget krydssalg samt udvikling af fælles produkter. Endvidere betyder omlægningen øget effektivitet og dermed mulighed for omkostningsbesparelser. Alm. Brand Koncernen står således stærkt rustet til at kunne imødekomme kundernes behov i fremtiden. På reassurancemarkedet har de første resultater vist sig af den store indsats og de strategiske tiltag, som blev påbegyndt i På trods af, at der stadig er vanskelige markedsvilkår og hård konkurrence, har der været fremgang på næsten alle områder. I slutningen af 2000 har der også vist sig tegn på markant stigende rater, hvilket tyder på, at det ventede skift i markedssituationen er ved at indtræde. Resultatet for 2000 er betydeligt forbedret i forhold til 1999, men fortsat præget af de mange naturkatastrofer og storskader, der indtraf i Aktiviteterne inden for livsforsikring har udviklet sig tilfredsstillende i 2000, om end det fortsat er vanskeligt at opnå den ønskede porteføljetilgang ved organisk vækst. I 2000 har Alm. Brand Liv erhvervet Zurich Life Insurance s danske livsforsikringsportefølje, som omfatter en samlet præmiesum på niveau 150 mio.kr. og investeringsaktiver på næsten 2 mia.kr. Integrationen af medarbejdere og overførslen til Alm. Brands IT-systemer er forløbet meget tilfredsstillende. Inklusiv porteføljen fra Zurich Life Insurance har der været en vækst i præmieindtægterne på 27% i I oktober blev et nyt pensionskoncept Alm. Brand Link introduceret. Alm. Brand Link giver kunderne frihed til at sammenknytte linke de forskellige investerings-, opsparings- og forsikringsmuligheder, der findes inden for pensionsop-

5 Side 5 af 19 sparing på tværs af traditionelle brancheskel. Forretningsområderne Aktiviteterne inden for skadesforsikring har udviklet sig tilfredsstillende. Alm. Brand Finans A/S der er datterselskab af Alm. Brand A/S er moderselskab for Alm. Brand Bank Koncernen. Herudover varetager Alm. Brand Finans A/S afviklingsaktiviteter i det tidligere Gefion. De sidste aktiviteter på Gibraltar er i løbet af 2000 afhændet med et positivt resultat, og de resterende afviklingsaktiviteter består hovedsageligt i at inddrive tilgodehavender i forbindelse med udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber. Reassurance Der er i 2000 sket en markant vending i reassurancemarkedet, som også har haft stor betydning for Kjøbenhavnske Re. Året har desuden været et konsolideringsår, hvor selskabet så de første resultater af den store indsats og de strategiske tiltag, som blev påbegyndt i Sammenlignet med 1999 har der været fremgang på næsten alle områder, og denne fremgang ventes at fortsætte i Med henblik på at komme»tættere på kunderne«er der åbnet nye kontorer på vigtige markeder. Alm. Brand Bank Koncernen opnåede i 2000 et resultat på niveau med 1999 på trods af, at købet af ejendommene Midtermolen 1-3 og salget af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads påvirkede resultatet med en nettoudgift på 24 mio.kr. Alm. Brand Bank har i 2000 styrket sin profil som Danmarks opsparings- og investeringsbank blandt andet ved på internettet at gennemføre Danmarks største aktiespil med flere end tilmeldte. Investeringsvirksomheden, som er en del af Alm. Brands øvrige aktiviteter, fik i 2000 et tilfredsstillende forløb i forhold til den valgte risikoprofil. Investeringsafkastet er påvirket af, at Alm. Brand har en stor del af investeringsaktiverne placeret i rentebærende fordringer. Fusion På bestyrelsesmøder i Alm. Brand af 1792 G/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S blev det den 10. marts 2001 vedtaget at anbefale en fusion af de to børsnoterede selskaber Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Umiddelbart efter fusionen vil det på samme generalforsamling blive foreslået, at Alm. Brand Finans A/S skifter navn til Alm. Brand A/S. Fremtiden I 2001 forventes Alm. Brand A/S at give et resultat i niveauet 370 mio.kr. før skat og 230 mio.kr. efter skat og minoriteter. At Kjøbenhavnske Re har taget et stort skridt i den rigtige retning i 2000 bekræftes af det forhold, at combined ratio er forbedret fra 135% i 1999 til 115% i Fremgangen skyldes til dels bedre markedsforhold, men også i betydelig grad de initiativer, der blev påbegyndt i 1999 for at skabe en bedre position for selskabet. De mange tiltag i 1999 og 2000 for at vende udviklingen kombineret med kompetente medarbejdere og en stor loyalitet blandt kunder og mæglere overfor Kjøbenhavnske Re verden over ventes at føre til, at der fra 2001 og frem vil være overskud i selskabet. Et af de mange enkelttiltag, som har haft og også fremover vil få stor betydning, er gennemgangen af tegningspolitikken, som nu er afsluttet. Resultatet blev at lægge større vægt på de forretningsområder, hvor Kjøbenhavnske Re har styrke på markedsleder niveau. Det har ført til en reduceret risiko på områder, hvor betingelserne er ugunstige. Resultat Resultatet for 2000 er præget af de mange naturkatastrofer i 1999 og af, at det stigende rateniveau først slog rigtigt igennem ultimo Combined ratio udgjorde således 115% svarende til et underskud på 75 mio.kr. efter skat. I forhold til 1999, hvor combined ratio udgjorde 135% og underskuddet 201 mio.kr. efter skat, er der tale om en markant forbedring. Resultatet i 2000 skyldes i høj grad afløb fra forretning tegnet i De mange strategiske tiltag igangsat i andet halvår 1999 og i 2000 kombineret med de stigende rater forventes således at føre til en forbedring af resultatet i 2001.

6 Side 6 af 19 Kjøbenhavnske Re s bruttopræmieindtægter steg med 12% til mio.kr. fra mio.kr. i Præmieindtægterne for egen regning steg med 18% til mio.kr. fra mio.kr. i Koncernen holdt således 83% af bruttopræmieindtægterne for egen regning i Den proportionale kontraktforretning udgjorde 47% af Re Koncernens samlede præmieindtægter i 2000 mod 42% i Den non-proportionale kontraktforretning udgjorde 26%, mens den fakultative forretning (proportional og non-proportional) udgjorde 27% mod henholdsvis 30% og 28% i Stigningen i den proportionale portefølje stammer fra en vækst i selskabets specialportefølje især nogle store proportionelle kontrakter tegnet i London. Det tekniske resultat viser en markant fremgang sammenlignet med Hovedårsagen til underskuddet i 2000 er en ugunstig udvikling i den portefølje, som blev tegnet i 1999, mens den forretning, der blev tegnet i 2000, viser et bruttooverskud på 144 mio.kr. De høje udgifter på retrocessionsmarkedet resulterer dog i et nettounderskud på 44 mio.kr. I forhold til 1999 er der væsentlige forbedringer på netop de to områder, som hovedsageligt bidrog til det dårlige resultat i 1999, nemlig naturkatastrofer og den fakultative brandportefølje. Naturkatastrofer og storskader påvirkede således det samlede resultat i 1999 med 385 mio.kr. mod 40 mio.kr. i Forrentningen af egenkapitalen forventes inden for en kort årrække at blive på mindst pengemarkedsrenten plus 8 procentpoint før skat. Kontoret i København er ved at udvikle et kundeinformationssystem, som skal forbedre muligheden for at lagre, analysere og hente kundedata. Dermed vil Kjøbenhavnske Re opnå bedre kendskab til hver enkelt kunde for således at yde en bedre rådgivning og service. Det er blevet besluttet ultimo 2001 at åbne et kontor i Madrid en beslutning, som forventes at forbedre forholdene for kunder i Latinamerika, Spanien og Portugal. Livsforsikring Livkoncernen varetager aktiviteterne indenfor livs- og pensionsforsikring i Alm. Brand A/S. Aktiviteterne omfatter også syge- og ulykkesforsikring. Resultatet af denne forretning er henført til skadesforsikringsaktiviteterne i Alm. Brand A/S. Livkoncernens økonomiske målsætning er at forrente egenkapitalen med depotrenten plus 2 procentpoint. Koncernens målgrupper er privatpersoner samt indehavere af og ansatte i mindre erhvervsvirksomheder. Strategien for Liv og Pension er at finde nicher, hvor der kan gives mere attraktive tilbud end markedslederne er i stand til. Bl.a. skal kunden opleve fuld integration mellem Bank og Forsikring. Omkostningsprocenten steg fra 35 i 1999 til 38 i Det skyldes en stigning i provisionsudgifterne. Kjøbenhavnske Re s egenkapital er steget med 125 mio.kr. fra mio.kr. ultimo 1999 til mio.kr. ultimo I 2000 blev der tilført 200 mio.kr. i ny kapital fra Alm. Brand A/S. Koncernens samlede aktiver er opgjort til mio.kr. ultimo 2000 sammenlignet med mio.kr. ultimo Til at understøtte denne position er det nødvendigt med effektive IT-systemer og forretningsprocesser. Livkoncernens IT-systemer er særdeles velfungerende og giver en solid platform for den videre udvikling. Distribution af produkter sker gennem en række forskellige tegningskanaler. Den primære tegningskanal er fast tilknyttede assurandører, men også tegning via andre rådgivere og partnere ventes udbygget. Kjøbenhavnske Re har i 2000 fastholdt sin»a«rating fra såvel Standard & Poor s som A.M. Best. Fremtiden De forbedrede forhold, som blev synlige i forbindelse med de sæsonmæssige fornyelser ved årsskiftet, ventes at føre til resultatforbedringer og en tilbagevenden til en overskudssituation i Ud over vækst gennem nytegning er det strategien at opkøbe livs- og pensionsporteføljer eller selskaber, hvis det kan ske på et kommercielt attraktivt niveau. I 2000 lykkedes det at erhverve den danske livsforsikringsportefølje fra Zurich Life Insurance. Erhvervelsen omfattede flere end kunder med en årlig præmieindbetaling på ca. 150 mio.kr. og en samlet pensionsopspa-

7 Side 7 af 19 ring på næsten 2 mia.kr. Integration af såvel medarbejdere som IT-systemer forløb særdeles positivt og effektivt. Erhvervelsen har i væsentligt omfang bidraget til den positive udvikling i Fremtiden I 2001 ventes et resultat af livsforsikringsaktiviteterne svarende til depotrenten plus 2 procentpoint efter skat. I oktober blev der i samarbejde med Alm. Brand Bank introduceret et nyt pensionskoncept Alm. Brand Link. Alm. Brand Link giver kunderne frihed til at sammenknytte linke de forskellige investerings-, opsparings- og forsikringsmuligheder, der findes inden for pensionsopsparing på tværs af traditionelle brancheskel. Som følge af ændringer i loven om pensionsafkastbeskatning blev skattesatsen for obligationer nedsat til 15%, mens skattesatsen for aktier blev hævet til 15%. Ændringen giver mulighed for at lempe hensættelseskravet på den garanterede portefølje, da dette er baseret på renteniveauet efter skat for obligationer. For yderligere at sikre Livkoncernens afgivne garantier blev der med virkning for bonustilskrivningen ultimo 2000 gennemført en ændring, som indebærer, at koncernen ved bonustilskrivning ikke påtager sig yderligere ydelsesgarantier for den del af porteføljen, som har en opgørelsesrente på 4,5%. Bl.a. som følge af en skærpelse af konkurrencen på depotrenter for år 2001, har Livkoncernen forhøjet depotrenten efter pensionsafkastskat for Alm. Brand Liv og Pension og Alm. Brand Liv og Pension II til 8,5%, mens depotrenten for Alm. Brand Liv og Pension III er fastsat til 7,0%. Det samlede marked for pensionsopsparing og tilknyttede risikodækninger vil fortsat være i vækst, mens der må ventes en faldende vækst i de arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, i takt med at niveauerne er ved at være fuldt udbygget. Den demografiske udvikling med et stigende antal midaldrende og ældre vil, sammen med den generelle interesse for individuelle investeringer, påvirke opsparingsbehovet og dermed pensionsmarkedet positivt. Skadesforsikring Skadesforsikringsaktiviteterne i Alm. Brand A/S Koncernen omfatter personskadesforsikring samt syge- og ulykkesforsikring. Den økonomiske målsætning for skadesforsikringsaktiviteterne i Alm. Brand A/S Koncernen er at sikre en forrentning af egenkapitalen før skat svarende til pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. Skadesforsikringsaktiviteterne i Alm. Brand A/S Koncernen foregår i tæt samarbejde med Alm. Brand af 1792 G/S. Selskaberne har samme definerede målgrupper, og distributionen af produkter sker derfor primært gennem Alm. Brands eget salgskorps og kun i begrænset omfang via forsikringsmæglere og partnere. Resultat Præmieindtægterne for egen regning udgjorde 693 mio.kr. i 2000 mod 540 mio.kr. i Det svarer til en stigning på 28%. Af de samlede præmieindtægter for egen regning kan 147 mio.kr. henføres til den portefølje, der blev overtaget fra Zurich Life Insurance. Det samlede resultat før skat udgjorde 52 mio.kr., hvilket svarer til en forrentning af egenkapitalen på 8%. Efter skat udgjorde resultatet 36 mio.kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 6%. Livkoncernens egenkapital steg fra 560 mio.kr. ultimo 1999 til 680 mio.kr. ultimo Alm. Brand A/S indskød 50 mio.kr. som ny egenkapital i 2000, og samtidig blev et ansvarligt lån på 130 mio.kr. konverteret til egenkapital. Resultat Resultatet af skadesforsikringsaktiviteterne udgør 124 mio.kr. før skat, svarende til en egenkapitalforrentning på 42%. Efter skat er resultatet 85 mio.kr. og forrentningen af egenkapitalen 29%. Ulykkesforsikring Aktiviteterne omfatter såvel individuelle som kollektive ulykkesforsikringer. Udviklingen i denne portefølje har gennem en årrække været meget tilfredsstillende, og den positive udvikling er fortsat i Præmieindtægterne for egen regning er således steget fra 176 mio.kr. i 1999 til 190 mio.kr. i 2000, svarende til en vækst på 8%.

8 Side 8 af 19 Arbejdsskade Aktiviteterne omfatter salg og administration af arbejdsskadesforsikringer til erhvervs- og landbrugskunder. Forsikringsaktiviteten har ikke udviklet sig tilfredsstillende i Præmieindtægterne for egen regning er således faldet fra 145 mio.kr. i 1999 til 115 mio.kr. i 2000, primært som følge af en række slagteriers opsigelse af deres arbejdsskadesforsikringer. På syge- og ulykkesområdet ventes en stigende efterspørgsel efter produkter med bredere dækningsomfang. De ændrede markedsvilkår følges nøje, og der er planlagt produktudvikling på dette område i Alm. Brands position på arbejdsskadesområdet vurderes som god på trods af den stigende konkurrence, og omkostningsprocenten er stadig blandt de laveste på markedet. Erstatningsudgifterne for egen regning udgør 142 mio.kr. svarende til en erstatningsprocent på 124. Der er i årets løb foretaget ændringer i hensættelsesprincipperne med øgede erstatningsudgifter til følge. Det formodes, at de øgede erstatningsudgifter kan henføres til ændringer i Arbejdsskadestyrelsens erstatningsprincipper som følge af to højesteretsdomme inden for arbejdsskadeområdet, som blandt andet har medført genoptagelse af en række gamle sager. Resultatet for 2000 inkluderer således afløbstab for egen regning på tidligere års hensættelser på 47 mio.kr. mod en afløbsgevinst på 48 mio.kr. i Erstatningsprocenten for egen regning eksklusiv afløbsresultatet er 83%. Erhvervelses- og administrationsomkostninger er fortsat på et meget tilfredsstillende niveau. Syge/ulykkesforsikring Aktiviteterne omfatter primært forsikringer i forbindelse med tab af arbejdsevne og i mindre grad dækninger ved kritisk sygdom. Aktiviteterne har udviklet sig tilfredsstillende. Således er præmieindtægterne for egen regning steget fra 20 mio.kr. i 1999 til 25 mio.kr. i Erstatningsprocenten for egen regning er steget fra 50 til 51, primært som følge af stigning i hensættelser for stigende alder. Hovedsagelig på grund af den stigende markedspris for reassurance er alle præmier på ulykkesog arbejdsskadesforsikringer fra 1. januar 2001 forhøjet med 4,75%. Fremtid På ulykkesforsikringsområdet ventes der ikke væsentlige ændringer i konkurrencesituationen i Bank og finansiering Alm. Brand Finans Koncernen, hvis moderselskab i april 2000 ændrede navn fra Finansieringsselskabet Gefion A/S til Alm. Brand Finans A/S, havde i 2000 følgende hovedaktiviteter: Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen. Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S. Debitoropfølgning. Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber. Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder. Afvikling af Gibraltar aktiviteter og Parken, som er afsluttet i På selskabets ordinære generalforsamling i april 2000 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med beholdningen af egne aktier fra nominelt 795 mio.kr til 750 mio.kr. Eftersom nedsættelsen er ført som en afgang direkte over egenkapitalen, er resultatopgørelsen ikke påvirket. I maj 2000 har Alm. Brand Finans Koncernen erhvervet kontorejendommene Midtermolen 1-3, i København, hvilket giver mulighed for, at Alm. Brand Koncernen på sigt kan samle sine hovedkontorfunktioner her. De to ejendomme, der er anskaffet for i alt 332 mio.kr., er regnskabsmæssigt værdiansat til 302 mio.kr. for at opfylde Finanstilsynets principper for værdiansættelse af ejendomme. Samtidig med erhvervelsen af Midtermolen har Koncernen afhændet Alm. Brand Banks hovedkontorejendom på Jarmers Plads i København med en gevinst på 6 mio.kr. i forhold til den bogførte værdi.

9 Side 9 af 19 I de skibsbaserede kommanditselskaber under konkurs, hvor en stor del af resthæftelsen er overgivet til retslig inkasso, har der efter anke været afventet domme i prøvesager ved 2. instans. De blev afsagt i juni, og ligesom ved 1. instans faldt dommene ud til Koncernens fordel. Der er efterfølgende givet afslag til modparten på en ansøgning om behandling ved 3. instans. Resultat Alm. Brand Finans Koncernen opnåede i 2000 et resultat på 261 mio.kr. før skat. Overskuddet kan henføres til: Banken skal udnytte potentialet for krydssalg af Alm. Brands forsikringsprodukter og Bankens produkter. Banken skal fastholde sin konkurrenceevne ved at øge indtjeningen pr. omkostningskrone med 2,5% pr. år. Indtjeningsmålet er øget i forhold til tidligere år, hvorfor der forventes en mindre vækst end tidligere. Det øgede afkastkrav skal blandt andet sikres gennem øget effektivitet, yderligere brug af gebyrer samt større differentiering af prisstrukturen på bankens kreditprodukter. Alm. Brand Bank Koncernens overskud i 2000 før skat på 61 mio.kr. Tilbageførte hensættelser på udlån der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaberne og udlånene i Finansieringsselskabet Balder på i alt 95 mio.kr. Tilbageførte nedskrivninger på 38 mio.kr. i forbindelse med salget af den resterende del af Europort på Gibraltar i juni 2000 Et underskud i Alm. Brand Leasing A/S på 13 mio.kr., hvilket primært skyldes øgede hensættelser. Øvrige aktiviteter, herunder investeringsafkast, på 80 mio.kr. Alm. Brand Bank Koncernen har i 2000 fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder. Det samlede indlån var ultimo 2000 på mio.kr., og udlånet var på mio.kr., hvilket svarer til en vækst på 10% på begge områder. Nettorente- og gebyrindtægter mv. er steget fra 289 mio.kr. i 1999 til 338 mio.kr. i Baggrunden er blandt andet det øgede udlån samt den fortsat høje aktivitet på gebyr- og provisionsbaserede områder som værdipapir- og pantebrevshandel. De samlede omkostninger udgør 318 mio.kr. mod 257 mio.kr. i Stigningen skyldes dels nedskrivninger på den nytilkøbte ejendom dels den øgede aktivitet i Koncernen. Ultimo 2000 var egenkapitalen i Alm. Brand Finans Koncernen mio.kr. mod mio.kr. ultimo Bestyrelsen betragter udviklingen i Koncernens aktiviteter og årets resultat som tilfredsstillende. Alm. Brand Bank Koncernen Alm. Brand Finans A/S er moderselskab for Alm. Brand Bank, og Koncernens væsentligste forretningsaktivitet er bankdrift. Hovedparten af de fremadrettede forretningsaktiviteter er samlet i Alm. Brand Bank Koncernen. Bankens indtjeningsmål er mindst at forrente egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. Trods udlånsvæksten udgjorde Bankens driftsførte hensættelser i 2000 kun 0,4% af de samlede udlån. Bankens egenkapital er øget til 690 mio.kr., og solvensen er 11,1% ultimo 2000 pænt over lovkravet på 8%. Alm. Brand Leasing Alm. Brand Leasings hovedaktivitet er indgåelse af leasingaftaler om biler og IT-udstyr enten gennem forhandleren eller ved direkte salg. Det tætte samarbejde med leverandører af biler og IT-udstyr og det direkte, opsøgende salg til større bilflådekunder er blevet udbygget og forstærket i I efteråret blev området leasing af kontorudstyr fravalgt. Selskabets udlån er i 2000 vokset fra 928 mio.kr. til mio.kr.

10 Side 10 af 19 Alm. Brand Leasings resultat for 2000 blev et underskud på 13 mio.kr., hvilket især skyldes, at hensættelserne er øget. Resultatet forventes i 2001 at overstige niveauet i Debitoropfølgning Finansieringsselskabets udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaber, udgjorde ved udgangen af 2000 knap 1,1 mia. kr. Forløbet af investorindbetalingerne har medført, at Alm. Brand Finans A/S i 2000 har indtægtsført 75 mio.kr. af tidligere foretagne hensættelser. Det skyldes et bedre indbetalingsflow end forventet. Datterselskabet, Finansieringsselskabet Balder A/S, har engagementer med en række erhvervskunder for i alt 91 mio.kr., der er bogført til 30 mio.kr. ultimo Der er i årets løb tilbageført 20 mio.kr. i tidligere foretagne hensættelser på udlånene. De resterende udlån afvikles over en årrække. I løbet af 2000 er alle aktiviteter vedrørende Gibraltar og Parken afviklet, herunder verserende voldgiftssager. Afviklingen af Gibraltar aktiviteten har medført en indtægt på 38 mio.kr. i 2000, mens afviklingen af Parken har medført en udgift på 4 mio.kr. i Fremtiden Resultatet af aktiviteterne i Alm. Brand Finans Koncernen ventes i 2001 at give et overskud i niveauet 190 mio.kr. før og efter skat. Salget til Bankens nuværende kunder vil blive øget. Det er et overordnet mål at skabe helkunder og i højere grad at formå Bankens kunder til også at have deres forsikringer i Alm. Brand Koncernen. Banken vil udføre specialiseret rådgivning af kunderne. Udbuddet af produkter vil vokse, og der vil især blive skabt nye gennem Bankens tætte forbindelser til samarbejdspartnere. Investeringerne i IT-løsninger vil fortsat ligge på et relativt højt niveau og vil blandt andet betyde ydeligere tilbud om internetløsninger til kunder og samarbejdspartnere. nødlidende fordringer på private debitorer, især i forbindelse med anpartsprojekter. I takt med at disse aktiviteter udløber, skal denne viden anvendes i andre forretningsområder i Alm. Brand Koncernen og tilbydes eksterne kunder. Investeringspolitik Investeringspolitikken, der blev fastholdt uændret gennem år 2000, reflekterer de enkelte forretningsområders forpligtelser og kapitalforhold i øvrigt. Fokus er fastholdt på afbalanceringen af aktiv- og passivrisici. Dette gælder i særdeleshed i Livkoncernen. Aktiernes andel af den samlede portefølje har været stigende i løbet af Samtidig er aktiebeholdningens sammensætning blevet ændret således, at danske aktier udgør en stadig mindre del. Ved udgangen af året var værdien af porteføljen af udenlandske aktier større end værdien af porteføljen af danske aktier. I lighed med tidligere år består beholdningen af danske obligationer hovedsagligt af statspapirer, for således at understøtte Koncernens udstedte rentegarantier. Det samlede investeringsresultat for 2000 er i underkanten set i forhold til de opstillede benchmarks. Risici Alm. Brand A/S er løbende eksponeret for en række potentielle risici, hvoraf blandt andet kan nævnes fremtidig konkurrence med heraf følgende faldende indtjeningsmarginal, ændret lovgivning for finansiel virksomhed, ændrede skatte- og afgiftsregler, ændring i kapitalforhold samt ændring af værdien af større enkelte investeringer. Disse risici kan enkeltvis eller i kombination påvirke selskabets indtjening og egenkapital. Det er ledelsens opfattelse, at Alm. Brand A/S blandt andet på grund af spredning af aktiviteter og investeringer kombineret med en forsigtig risikopolitik står godt rustet til at imødegå større ændringer i forretningsbetingelserne. Debitorafdelingen i Alm. Brand Finans A/S har opbygget en betydelig ekspertise i håndtering af

11 Side 11 af 19 Aktionærforhold Kursen på Alm. Brand A/S aktien faldt marginalt i 2000 fra 112 primo året til 111 ultimo året svarende til et fald på knap 1%. Den indre værdi pr. aktie var 254 kr. ved udgangen af 2000, og hermed blev Alm. Brand A/S aktien handlet til en kurs svarende til 44% af indre værdi. I 2000 blev der på Københavns Fondsbørs i gennemsnit handlet godt stk. Alm. Brand A/S aktier dagligt til en gennemsnitlig kursværdi på 2,0 mio.kr. Markedsværdien af selskabets aktier var 1,3 mia.kr. ved udgangen af 2000, hvilket svarer til værdien ved udgangen af Aktionærsammensætning Der er ikke sket ændringer i sammensætningen af Alm. Brand A/S aktiekapital i Aktiekapitalen udgør i alt kr. nominelt fordelt på nominelt kr. A-aktier og nominelt kr. B-aktier. B-aktierne er noteret på Københavns Fondsbørs med stykstørrelse på 100 kr. Hver A-aktie har 20 stemmer pr. 100 kr., og hver B-aktie har 2 stemmer pr. 100 kr. Der foreslås således 79 mio.kr. anvendt til udbytte. Betaling af udbytte sker den 25. april Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S afholdes torsdag den 19. april 2001 kl. 15 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag om, at selskabet fusioneres med det børsnoterede Alm. Brand Finans A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Finanskalender Det trykte årsregnskab forventes udsendt den 28. marts Ordinær generalforsamling afholdes den 19. april Antallet af navnenoterede aktionærer var ved udgangen af Alm. Brand A/S hovedaktionær, Alm. Brand af 1792 G/S, ejede 66% af selskabets aktier ultimo 2000, og 82% af stemmerettighederne, mens den resterende del er i frit omløb. Følgende aktionærer har meddelt Alm. Brand A/S, at de besidder mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet: Alm. Brand af 1792 G/S, Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Halvårsrapport 30. juni 2001 forventes udsendt 30. august Årsrapport 31. december 2001 forventes udsendt marts Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter i Årsregnskabet for 2000 er tilgængeligt på internettet via selskabets hjemmeside samt via Regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i gældende regler. Regnskabet for 2000 er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før. Udbytte Størrelsen af udbyttet vedtages af selskabets ordinære generalforsamling. Til den kommende generalforsamling indstiller bestyrelsen, at der betales et udbytte på 7 kr. pr. aktie, hvilket er uændret i forhold til Koncernregnskabet indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand af 1792 G/S, Kgs. Lyngby. Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold.

12 Side 12 af 19 Koncern Mio.kr Resultatopgørelse Samlede indtægter Skadesforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i brutto præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 8 70 Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i brutto erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 4 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring Livsforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmieindtægter f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Forsikringsydelse Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 30 8 Ændring i brutto erstatningshensættelser 23 7 Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 1 3 Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i brutto livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel af livsforsikringshensættelser 12 7 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 6 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring 33 51

13 Side 13 af 19 Koncern Mio.kr Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Ikke forsikringsteknisk virksomhed Indtægter af investeringsaktiver Resultat af ordinær drift fra tilknyttede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Realiserede tab på investeringsaktiver 0 57 Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering 13 9 Afkastskat Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til Skade Investeringsafkast overført til Liv Andre ordinære indtægter 0 0 Andre ordinære udgifter 0 0 Resultat før skat Skat Årets resultat Minoritetsaktionærernes andel Alm. Brands andel af årets resultat

14 Side 14 af 19 Koncern Mio.kr Balance Aktiver Investeringsaktiver Grunde og bygninger Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttet finansieringsvirksomhed Ansvarlig indskudskapital i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, markedsværdi Investeringsforeningsandele, markedsværdi Obligationer, markedsværdi Obligationer, bogført værdi Pantsikrede udlån, markedsværdi Pantsikrede udlån, bogført værdi Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsselskaber Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat 9 62 Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Inventar, edb, biler mv Likvide beholdninger Egne aktier 4 4 Udskudt skat Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

15 Side 15 af 19 Koncern Mio.kr Passiver Egenkapital Aktiekapital Reserver: Sikkerhedsfond Reserve for egne aktier 7 42 Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 Andre henlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Brutto præmiehensættelser Genforsikringsandel, præmiehensættelser Præmiehensættelser f.e.r Livsforsikringshensættelser Brutto livsforsikringshensættelser Genforsikringsandel, livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Brutto erstatningshensættelser Genforsikringsandel, erstatningshensættelser Erstatningshensættelser f.e.r Hensættelser til bonus og præmierabatter f.e.r Udjævningshensættelser Bonusudjævningshensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Hensættelse til andre risici og omkostninger Udskudt afkastskat 9 19 Andre hensættelser Hensættelse til andre risici og omkostninger Genforsikringsdepoter Gæld Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til kreditinstitutter Skyldig selskabsskat 0 0 Anden gæld Skyldigt udbytte Gæld Periodeafgrænsningsposter 9 10 Passiver i alt

16 Side 16 af 19 Reassurance Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Præmier f.e.r. i % af bruttopræmier 83% 79% 76% 72% 73% Erstatningsprocent f.e.r. 77% 100% 88% 64% 62% Omkostningsprocent f.e.r. 38% 35% 36% 33% 30% Combined ratio netto 115% 135% 124% 97% 92% Hensættelser f.e.r. i % af præmier f.e.r. 185% 214% 218% 241% 237% Egenkapitalforrentning før skat 7% 19% 1% 16% 20% Egenkapitalforrentning efter skat 5% 12% 2% 14% 15%

17 Side 17 af 19 Livsforsikring Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Overført investeringsafkast Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Minoritetsaktionærernes andel af årets resultat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncernegenkapital Alm. Brand A/S andel af egenkapital Aktiver i alt Nøgletal for livsforsikringsselskab: Afkast før afkastskat 6,6% 6,3% 8,1% 9,4% 10,9% Afkast efter selskabets afkastskat 5,4% 6,3% 7,2% 8,7% 9,4% Afkast efter korrigeret afkastskat 5,3% 6,4% 7,2% 8,7% 9,2% Omkostningsprocent 14,1% 11,8% 11,2% 9,9% 10,3% Omkostninger beregnet som rentemarginal 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 1,2% Omkostninger pr. forsikret (hele kr.) Omkostningsresultat 0,02% 0,09% 0,41% 0,52% 0,46% Risikoresultat 0,50% 0,44% 0,51% 0,29% 0,49% Bonusreserve 13,5% 8,0% 5,7% 11,2% 8,5% Egenkapitalreserve 4,5% 5,5% 3,1% 4,4% 5,2% Solvensgrad 189% 210% 166% 187% 202%

18 Side 18 af 19 Skadesforsikring Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Overført forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed efter rentefordeling Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Erstatningsprocent f.e.r. 73% 48% 65% 72% 77% Erstatningsprocent f.e.r. ekskl. afløbsresultat 76% 82% 79% 96% 90% Omkostningsprocent f.e.r. 19% 18% 15% 17% 18% Combined ratio f.e.r. 92% 66% 78% 89% 95% Egenkapitalforrentning før skat 42% 74% 35% 38% 46% Egenkapitalforrentning efter skat 29% 52% 23% 39% 42%

19 Side 19 af 19 Bank og finansiering Mio.kr Bankvirksomhed Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab Andre ordinære indtægter Omkostninger Afskrivninger og hensættelser Resultat af bankvirksomhed Finansieringsvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab 20 2 Andre ordinære indtægter Omkostninger Afskrivninger materielle aktiver Afskrivninger og hensættelser Resultat af finansieringsvirksomhed Resultat af bank- og finansieringsvirksomhed Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Heraf minoritetsaktionærernes andel Aktiver i alt, Koncern Udlån, Koncern Indlån, Koncern Koncernegenkapital Rentemarginal (netto), bank 2,5% 2,6% 2,4% 2,5% 2,5% Afskrivninger og hensættelser i forhold til udlån, bank 0,35% 0,18% 0,12% 0,15% 0,22% Egenkapitalforrentning før skat, koncern 13,9% 30,1% 9,2% 10,6% 10,9% Egenkapitalforrentning efter skat, koncern 13,8% 29,8% 7,9% 8,6% 7,0% Tal for 1998 og tidligere omfatter alene bankvirksomhed.

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring.

Indhold. Tilsynsråd og ledelse. Koncernoversigt. Femårsoversigt. Ledelsens beretning. Mål og strategi. Fremtiden. Skadesforsikring. Indhold 2 3 4 6 12 13 16 22 28 34 39 40 42 44 46 50 52 58 59 60 62 64 81 82 84 85 86 87 Tilsynsråd og ledelse Koncernoversigt Femårsoversigt Ledelsens beretning Mål og strategi Fremtiden Skadesforsikring

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

BG PENSION. Årsrapport 1999

BG PENSION. Årsrapport 1999 BG PENSION Årsrapport 1999 2 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere