Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl på Hotel Arnbjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg."

Transkript

1 Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Erik gennemgik dagsordenen og gav derefter ordet til formanden - Tommy Lykke Hansen. 2. Formandens beretning v/tommy Lykke Hansen Sæsonen 2013 Sæsonen startede stille og rolig. Det må vel nok sige fra april til august, var åen næsten total død. Man kan sige at åen nærmest var støvsuget for fisk. Hvad dette skyldes kan man kun gisne om. En af faktorerne var vel at der var meget lille vanføring. Som bevirkede at fiskene, ikke var der hvor de plejede, der kan være andre faktorer, som jeg ville komme nærmer ind på sener. Men august kom, og med august, begynde stigende vandstand, Og med det kom der også fisk. Der blev fanget en del laks og havørreder, fra august og frem til sæsonslut. Det der var lidt underligt at der var så mange små laks, og mange siger at de aldrig har oplevet så mange grilse i Varde å. En anden ting der også var lidt atypisk i 2013, var at fiskene blev stående på Zone 1, og ikke trak videre som de normal har gjort i Naturen har sine luner, og der er ikke to sæsoner, der er ens, dette måtte vi sande i sæsonen Medlemstallet i 2013 Vi har haft en lille stigning på medlem i Hvor vi 2012 var 475 medlemmer er der kommen en lille stigning i 2013 på 29 til 504 Fangster 2013 Der blev fanget 567 laks 2013 hvor af de 450 blev genudsat Der blev fanget 168 havørrede i 2013 hvor af de 69 blev genudsat Samlede fangsterne er steget i forhold til sidste år fra 696 til 733 Statistikken siger at vi kravler langsomt opad, tros alle ods, da der er blevet fanget færre fisk i alle andre vandløb helt oppe fra Norge og ned efter. Hjemtagen laks nr. 2 Bestyrelsen blev orienteret om, at en person havde hjemtaget en død laks. Bestyrelsen undersøgte sagen og videregav oplysningerne til VÅS. Vi har i Varde Å Sammenslutningen undersøgt sagen og vi har ingen grund til at tro, at VSF-medlemmet med fortsæt har hjemtaget en laks, vedkommende selv har fanget. Fiskeridirektoratet har været forespurgt om sagen både af VÅS

2 (v. formanden) og af pågældende VSF-medlem, som har hjemtaget den dødfundne laks. Fiskeridirektoratet har mundtligt gjort gældende, at der ikke er lovhjemmel til at sanktionere, at en person hjemtager en dødfunden laks. VÅS kom med en afgørelse og den valgte bestyrelsen at følge. Skarv og sæl Der har hen over sommeren, været en del skriveri i dagspressen om skarv og sæl, og ikke helt uden grund. Åen var som støvsuget for fisk, den første del af sæsonen. Biologer og bestyrelsen, havde grund til at tro, de sidste 3 hårde vinter, havde haft sin indvirkning, på fiskebestanden i Varde å. Dette gjorte at kommunen blev opmærksom på problematikken. Det udmøntede sig til et møde med kommunen først i september. Et positivt møde, og forhåbentlig en gryende forståelse fra politisk side, hvad der lægge i at have et godt vandmiljø Skarv I vinteren søgte VSF om tilladelse, til at regulere skarv bestanden i Varde å, men fik afslag. Der blev igen søgt 2013 og her fik vi tilladelsen, til at regulere 60 skarv, der blev dog ikke reguleret nogle, måske fordi efteråret var meget mil, i forhold til I 2014 har vi igen ansøgt om at regulere skarven, og har fået tilladelse til 80 skarv, og da frosten satte ind kom Skarven op i åen. Der er 2014 bort reguleret nogle fugle endelig tal vides først til april. Sæl Der er sæler der trækker op i Varde å, så højt som til Karlsgårde. Og en sæl er ikke billig at have på kost, den spiser ca. 5-7 kg fisk om dagen. Sælen er det meget svært at få reguleringstilladelse til. Der blæser dog nye vinde på Christiansborg, der åbner måske op for en regulering. Nok grundet den store fremgang Sælen, har haft de senere år, i vadehavet er der ca ved sidste sæltælling. Nu er det sig ikke sådan at VSF har i sinde at regulere bestanden i vadehavet, men kun de individer der har specialiseret i at gå op i vandløbene, hvor de ikke høre hjemme. El-fiskeri El-fiskeriet gik næsten lige efter bogen vi havde stort set det der skulle bruges på den første tur, men vi manglede nogle han havørrede, så vi tog en tur til, hvor vi fik det vi skulle bruge. Der er opfisket til avl: 99 laks 68 havørreder Derudover er der yderligere optalt: 365 laks 13 udlegede havørreder 32 grønlænder 80 stallinger 5 snæbler 42 regnbueørreder 5 gedder 7 ål 24 skrubber

3 Udsætninger Der er i 2013 udsat havørreder fra yngel til smolt Der udsat laks Der udsat ål Strygning af moderfisk Der er af strøget 68 havørreder som har leveret 15,6 liter grøn æg som alle er lagt ind på Krøgebro dambrug. Der er af strøget 99 Laks der har leveret 44,5 liter indlagt hos DCV i Borris. Vandplejeudvalget De politiske vinde blæste ikke den rigtig vej i 2013 for vandplanerne, der måtte ud i en ny høringsrunde. Vi havde ellers set frem til at skulle lykkes i 2013, man kan håbe at det sker i Men trods det er der i 2013 udlagt 270 m 3 grus i Ansager Å. Hen under efteråret er der blevet revet gydebanker. Der er blevet udarbejdet projekter til udlægning af grus i: Kybæk, Hestkær Bæk, Frisvad Bæk og Snorup Bæk. Så er det kun tilladelserne der mangler. Praktisk udvalg Praktisk udvalg har været i gang hen over hele året først med at rense lidt op i bevoksning langs åen Vedligeholdt P-pladser hvor nogle hen over vinteren syntes at de godt kunne bruge en af dem til deponi for storskrald. Der er blevet opsat 2 bænke, og en tredje er på vej. Bænkene er opsat henholdsvis oppe ved Marianne, Hodde Sø og den sidste bliver opsat med udsigt over Æ Tyvkrog Herudover har der været det almindelige vedligehold af vore skilte og P pladser Medieudvalget Først på sæsonen, var der lidt problemer med hjemmesiden, den var lang tid om at komme frem, og tælleren levede helt sit eget liv. Problemerne blev dog løst hen over forsommeren. Og så skal der lyde en opfordring fra udvalget, at hvis, i har en historie. Så send en mail til udvalget blot nogle få linjer, og bedst af alt, hvis de er ledsaget af billeder. Så vil de prøve at lave en lille artikel til hjemmesiden. Arrangementudvalget Har igen i år haft en travl sæson startende med morgenkaffe til sæsonstarten. Udadvendt har de deltaget i Marbækgård dag, Varde å dag 2 steder (Engdraget og Hessel bro) og ikke mindst Karlsgårde dag. Open Air, hvor de har bemandet en af boderne. Svendborg har været på besøg. Juleafslutning i samarbejde med juniorerne. Tirsdags holdet har været ude og fiske, en gang om ugen sæsonen igennem, og har i vinterhalvåret aktiviteter i klubhuset. Herudover har der været aktiviteter i klubhuset, med flue binding og andre aktiviteter. Klubhusudvalg Der er 2013 kommet et nyt udvalg i klubben. Klubhusudvalg. Klubhusudvalg som hen over året står for rengøring både ude som inde. Desuden står for løbende små reparationer samt indkøb af diverse forbrugsvarer. Overspringerne Overspringerne har igen i 2013 haft stor aktivitet. Havture til Langelandsbæltet, div. disketure til å og sø, grejfremstilling, tilberedning af fisk, streetfishing, deltaget i Pæleseedning for at samle penge, til Vildmarksturen 2014, der atter går mod Sverige. Herudover har de fået udklækket 4 nye juniorinstruktører hos DSF: Ebbe Petersen, Casper Dam, Mads Søe og Alexander Dyrvig. Det er hvis ikke sket før, at en forening har udklækket 4 på en gang.

4 PS Havde det ikke været fordi at så mange mennesker lægger et stykke frivilligt arbejde i forening, kunne dette ikke lykkes så på bestyrelsens vegne vil jeg takke dem for indsatsen 2013 og håber på at de også vil give et nap med i Hvad bringer 2014? Ny vadehavsbekendtgørelse der omhandler fiskeriet i de vestvendte vadehavs åer. Den væsentlige ændring, er at man har delt vandløbene op i A og B vandløb, i A vandløb starter fiskeriet 16/4 og B vandløb 1/3. For Varde Sportsfiskerforening betyder det, at det fiskevand vi har i Linding å, og opstrøms møllen i Ansager å er B vandløb. Bestyrelsen har dog besluttet, at se bort fra det og starter fiskeriet den 16/4 i alle vore fiskevande. Der er kommet nyt fiskevand til, begge stykker på Hoddestykket, det første er et stykke i forlængelse af det stykke vi har ved Hulvig, mens det andet stykke er opstrøms Hodde Bro på nordsiden. Willum fonden har doneret kr. til forundersøgelse af Holme å. Som så forhåbentlig bliver lagt tilbage inden alt for længe. Så ser det ud som om, at der kommer gang i vandhaleplanerne i 2014, så der bliver fri passages for havørrede og laks Spørgsmål/kommentarer fra salen: Karsten Klein Hansen: VSF bør arbejde noget mere for at vi må fiske noget mere - længere. Tommy Lykke Hansen: Hvad vil du fiske tidligere? Er det OK vi tager snakken under det indkomne forslag - lidt senere. Hans Jørgen Jepsen spørger til den "Nr. 2 hjemtagne laks". Jens Snitgaard Madsen præciserede, at der i VSFs regler står, at medlemmerne kun må hjemtag EN laks. Helge Højstrup Jensen (Kasserer): "Nr. 2 hjemtagne laks" Vi har haft store overvejelser... Vi endte med at følge VÅSs afgørelse. Preben spurte om vi havde talt med den person der havde fanget laksen og genudsat den og her var svaret nej Jørgen Kvist Jensen: Bør vi ikke konvertere udsætningerne af havørreder til at udlægge mere grus og reetablere nogle af de små vandløb i stedet? Tommy Lykke Hansen svarer, at det er svært med de mange opstemninger. Jan Porsgaard: Vi prøver at gøre det så godt for Varde Å Systemet - alt hvad vi kan. Det er ikke et enten eller, men et både og til udsætninger og vandpleje. Vi vil gerne gøre alt godt for alle vandløbene, men vi mener ikke vi bør ophøre med at udsætte havørreder. Vi vil dog her indenfor kort tid tage en snak med "de kloge herrer" i DTU-Aqua bl.a. Finn Sivebæk om, hvad der er bedst for Varde Å Systemet. Poul Sig Vadsholt (Varde kommune) oplyste at Varde kommune er godt i gang med at realisere fjernelse af opstemninger, og Varde kommune vil gerne samarbejde med VSF om udlægning af grus. Marius Sørensen: Hvor mange fisk af de fangede kommer fra naturlig bestand? Tommy: Nej, det kan vi ikke vide. Men fremover bliver alle laks der udsættes fedtfinneklippet, og vi vil så for laksens vedkommende finde ud af, hvor mange af de fangede laks der er udsatte. Mogens Harring: Indtil videre bør vi nok fortsat udsætte fisk og gøre hvad vi kan for at udlægge grus. Jeg (Mogens Harring) mangler noget information om, hvad der sker i foreningen. Jeg forstår ikke hvorfor der ikke sker noget med fx Kybæk. Foreningen skal presse noget mere på overfor kommunen mv.

5 Richard Jensen: Der kan ikke komme fisk op i Holme Å, Men hvis projektet kommer igennem, vil det blive rigtig godt. Derefter blev formandens beretning godkendt. 3. Forelæggelse af regnskab. Helge Højstrup Jensen fremlagde regnskabet. Regnskabet var lagt ud på alle bordene, og Helge havde også regnskabet på en PowerPoint. Poul S. Vadsholt fandt det positivt at bestyrelsen havde nedbragt administrationsomkostningerne. Hans Jørgen Jepsen var lidt nervøs for at foreningen havde investeret i værdipapirer. Helge Højstrup Jensen forsikrede, at der var udelukkende investeret i lav-risikopapirer. Heino Buch Rasmussen vil gerne af regnskabet kunne se hvilke obligationer, der er investeret i. Helge mente ikke det ville være noget problem fremover at gøre det. Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 4. Kvoter og regler Henning Haahr Pedersen (Formand for Varde Å Sammenslutningen (VÅS)) forklarede og fortalte om de mange regler og kvoter. Vi bør have tiltro til, at DTU-Aqua gør det godt. Vi skal stole på, at det der kommer derfra er OK, og vi skal bakke det op. Vi har et godt samarbejde mellem alle de involverede parter i VÅS. Vi skal holde sammen, og den dag der kommer et kanon-godt-fiskeri, skal vi vise, at vi står sammen. Kvoten deles i zoner. Det gav en del diskussion i VÅS. 10 % til zone 3, 4 og 5 dvs. 11 laks. Håber der fremover bliver tildelt en større laksekvote. Habitatsundersøgelse i Varde Å Systemet. Vi skal have en plan for, hvad der skal laves i vandløbene, for at forbedre vandløbene. DCV vil lave undersøgelsen for ca kr. Foreningerne fra VÅS giver ca kr. til undersøgelsen. Projektet er så småt i gang. Vandhandleplaner/vandråd: VÅS støtter en mand fra Vejen S.F. til at deltage i det kommende Vandråd. Holme Å: Henning Haahr Pedersen ved at Varde kommune kæmper for at få dette projekt i gang og igennem. Holme Å skal naturligvis genoprettes. Spørgsmål fra salen: Allan Pedersen: Hvordan vil indberetning af B-fisk foregå? Hvad nu hvis man er medlem af flere foreninger, kan man så ikke hjemtage mere end en laks? Henning: Der kan kun hjemtages EN laks pr. person uanset medlemskab af flere foreninger. B-fisk skal også indberettes på VSFs hjemmeside. Hans Jørgen Jepsen: VSF har jo ret til at lave de sanktioner som VSF vil. Per Nonbo: Mener VSF selv kan bestemme hvor mange laks det enkelte medlem må hjemtage. Henning: Vi vil ikke få en kvote i Varde Å Systemet, hvis vi ikke har reglen om, at der kun må hjemtage EN laks. Mogens Harring: Hvordan står det til med vandhandleplanerne? Poul S.V. fortæller, at Varde kommune snart skal være færdige med planen for vandhandleplan 1, men vandhandleplan 2 er også ved at komme i gang, men det er noget rod - ja. Mogens: Hvornår får vi den første spærring væk? Poul S.V.: Varde Kommune søger, når vi har et projekt, om at få penge, men staten skal bevilge pengene... Carl Ager: Fredning af havørreder?

6 Henning: Det er rigtig svært at få omgivelserne til at forstå, hvor dårligt det står til med Varde Å Systemet. Carl: Vi kan ikke frede havørrederne, så vil det gå ud over foreningen - VSF. Poul S.V. Orten Dambrug lukker. 5. Indkomne forslag. (Forslagene skal være formanden i hende i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamling). Vedtægtsændring. Bilag 1. Forslaget vedtaget. Forslag fra Karsten Klein Hansen. Bilag 2. Dirigenten læste forslagene op. Karsten Klein Hansen forklarede, at han gerne ville fiske med det grej han selv gerne vil. Det har givet en masse problemer, at der nu er kommet laks i åen. Det er så indviklet med alle de regler. Tommy forklarede, at VSF faktisk har forsøgt at modgå de mange nye regler. Karsten så gerne at VSF flyttede fredningen til 1. marts. Reglerne er fastsat i en bekendtgørelse, og derfor kan vi ikke gøre noget. Da reglerne ikke kan ændres af VSF, blev forslaget ikke sat til afstemning. 7. Valg af Formand Tommy Lykke Hansen modtager genvalg. GenvalgT med applaus. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ole Dastrup modtager genvalg. Martin Kristensen modtager ikke genvalg. Lars Kristensen (valgt for 1 år) modtager ikke genvalg. Ole Dastrup blev genvalgt og Hans Henrik Hansen og Søren Porsgaard blev nyvalgt. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Martin Kristensen modtager ikke genvalg. Per Nonbo modtager ikke genvalg. Ny 1. suppleant: Kent Ager. Ny 2. suppleant: Michael Gaardsvig. 10. Valg af 1 revisor Frands Bilde Kjeldsen modtager genvalg. Frands Bilde Kjeldsen genvalgt. 11. Valg af 1 revisorsuppleant Ole Nørskov modtager genvalg. Ole Nørskov - genvalgt. (For 29. gang!).

7 12. Tildeling af Vandrefisken Thomas Bruun får tildelt vandrefisken for bl.a. det store arbejde han har udført og udfører for VSFs hjemmeside. 13. Kåring af Årets fisk sæsonen 2013 Casper Spangsbjerg Dam fik overrakt diverse præmier for den største laks i For juniorer var det Oliver Mortensen, som ligeledes fik overrakt diverse præmier. Oliver havde fanget mange fine fangster over sæsonen af både laks og havørreder. 14. Udtrækning af præmier Ved hver kuvert var der udlagt et nummer, og der blev så udtrukket diverse præmier. 15. Eventuelt Havde været med ude og rive grus, men grusset ligger 40 cm under sandet! og så var der var kun 5 medlemmer den dag! Men der var da 22 til grenklippedagen. Efterlyste at der kommer nogle flere yngre medlemmer. Tommy Lykke Hansen sluttede generalforsamlingen af med at opfordre alle de forsamlede til at udråbe et trefoldigt leve for Varde Sportsfiskerforening. Referent: Jan Porsgaard Bilag 1 Vedtægtsændringer Nuværende ordlyd 5 Kontingent: Stk. 1. Kontingent og kortpriser fastsættes årligt af bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen, fiskeriopsynsmænd, klubhusformand (Evt. 2 formænd) og æresmedlemmer er kontingentfrie. Erstattes med 5 Kontingent: Stk. 1. Kontingent og kortpriser fastsættes årligt af bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen, fiskeriopsynsmænd, og æresmedlemmer er kontingentfrie.

8

9 Bilag 2 Indkommende forslag Forslag 1: Jeg vil gerne stille som forslag at man ikke længere skal tvinges til at fiske med cirkelkroge. Jeg ønsker at vi kommer tilbage til de regler som var gældende for 2 år siden. Altså tilbage til hvor vi var for 2 år siden, inden I begyndte at jage medlemmerne væk med jeres nye sindssyge regler.

10 Bilag 3 Forslag 2: Vi er mange der gerne vil have at Varde Sportsfiskerforening arbejder med at få fiskeriet tilbage til den 16. januar da vi er mange der gerne fiske efter grønlænder. Det hele skal ikke kun gå op i laks og store fisk.

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule

VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012. Jule Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO.3 / 2012 Jule Formanden funderer Krogen VIBORG SPORTSFISKERFORENING / NO. 3 / 2012 Jule Hårde tider Almindeligvis kan jeg bruge denne plads til at prale med, hvor

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk

SKAWDYKKEREN. Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts. Mitschi Kruse på Seattle i Norge. Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 40 1 SKAWDYKKEREN Nr. 1-2005 Januar - Februar - marts Mitschi Kruse på Seattle i Norge Klubbladet kan ses i farve på www.skawdyk.dk 2 SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB Chr. d. X's Vej 39. SKAWDYK Klubhus tlf.: 98442026

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd

Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Referat Hotel Comwell i Middelfart den 29. november 2014 Årsmøde i Motorhistorisk Samråd Side: 1/18 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog Ole Willumsen som dirigent og foreningens

Læs mere