Regulativ for husholdningsaffald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald."

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald. ÆRØ KOMMUNE

2 Regulativ for husholdningsaffald. 1.0 Formål. Regulativet for husholdningsaffald har til formål at sikre en korrekt miljømæssig bortskaffelse af affald fra husholdninger, under hensyntagen til Ærø Kommunes Affaldsplan , som har følgende prioritering: - genanvendelse - forbrænding - deponering 2.0 Lovgrundlag. Regulativet er udstedt i medfør af: Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse. Bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27. juni Gyldighedsområde. 3.1 Regulativet gælder private husstande i Ærø Kommune og omfatter sortering, opbevaring, indsamling og bortskaffelse af alle typer affald fra private husholdninger. 3.2 Regulativet med bilag fastsætter rettigheder og pligter for borgere, grundejere samt Ærø Kommune. 4.0 Definitioner. 4.1 Ved husholdningsaffald forstås affald, der naturligt forekommer i en husholdning. Affald defineres som ethvert stof og enhver genstand som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Husholdningsaffald inddeles i følgende typer: Dagrenovation: Storskrald: Haveaffald: Farligt affald: Elektronikskrot: Organisk affald Forbrændingsegnet dagrenovation Flasker og glasemballage Pap og papir Plastemballage Metalemballage Byggematerialer, møbler o.l. Hækafklip, blade og grenaffald Olie- og kemikalieaffald Hårde hvidevare, el-artikler, lyskilder

3 4.2 Ved grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen. I en ejendom med andelsboliger anses boligforeningen som grundejer. 4.3 Ved husstande/husholdninger forstås alle helårs- og fritidsboliger samt beboelser i institutioner og ejendomme med blandet bolig og erhverv f.eks. plejeboliger, landbrugsejendomme m.v. 4.4 Ved indsamlingsordninger forstås: Henteordninger: Bringeordninger: Afhentning af den pågældende affaldstype på ejendommen. Affaldet skal transporteres af borgeren til genbrugsstationen. 4.5 Affaldsfraktioner og gældende ordninger er beskrevet nærmere i bilag til dette regulativ. 5.0 Kommunens bemyndigelse. 5.1 Kommunen er øverste miljømyndighed for håndhævelse og administration af nærværende regulativs forskrifter og bestemmelser. 5.2 I tilknytning til regulativet er vedtaget bilag som uddyber regulativets bestemmelser, herunder pligter og affaldsordninger. 5.3 Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune er bemyndiget til at ændre og tilføje i bilagene i takt med udviklingen på affaldsområdet. 5.4 Kommunen kan tillade afvigelser fra dette regulativ f.eks. til gennemførelse af forsøgsordninger. 6.0 Grundejers og borgernes pligter. 6.1 Grundejere og borgere har pligt til at benytte de af kommunen etablerede indsamlingsordninger. 6.2 Affald, der er omfattet af dette regulativ må kun indsamles og behandles efter bemyndigelse fra kommunen. 6.3 Borgerne skal på forlangende, overfor kommunen kunne godtgøre, at affald er bortskaffet i overensstemmelse med nærværende regulativ. 6.4 Borgerne har pligt til at kildesortere affald i henhold til dette regulativs forskrifter. Bilagene indeholder en nærmere beskrivelse af kravene til de enkelte affaldstyper. 6.5 Forbrænding af affald må kun foretages på miljøgodkendte anlæg. 6.6 Alt affald, som ikke er omfattet af en indsamlingsordning i henhold til regulativets bilag, er omfattet af en anvisningsordning. Reglerne for anvisningsordninger er at finde i bilag 11.

4 7.0 Renovationsafgifter. 7.1 Grundejeren skal betale afgift for dækning af de omkostninger som kommunen har i forbindelse med de iværksatte ordninger. Renovationsafgiften skal dække alle udgifter til administration, indsamling, sortering, transport, behandling og drift af genbrugsstationer og losseplads. 7.2 Renovationsafgiften fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen. Der betales fuld afgift, selv om ordningen kun benyttes i begrænset omfang. Såfremt der meddeles fritagelse for dagrenovationsordningen i henhold til pkt. 9.1, betales grundbeløb. 7.3 Afgiften påhviler ejer af ejendommen. Ærø Kommune kan dog, såfremt der foreligger en skriftlig aftale herom, opkræve afgiften hos andre end grundejeren, f.eks. lejer eller boligforening. Ejer hæfter i så fald for de pålignede afgifter. 7.4 Renovationsafgiften opkræves af kommunen og kan inddrives ved udpantning. For sent betalt afgift pålægges rykkergebyr og rentetillæg. 7.5 Erhvervsvirksomheder, hvortil der er knyttet en bolig, frokoststue eller lign. skal være tilmeldt renovationsordning, for så vidt angår den del af virksomhedens affald som kan sidestilles med dagrenovation, og betale renovationsafgift herfor. 7.6 Plejeboliger og institutioner med fælles køkkenfunktion, kollegier o.l. kan såfremt institutionen kan betragtes som erhverv med selvstændigt SE-nr./CVR-nr., overgå til betaling af erhvervstakst i lighed med øvrige erhvervsvirksomheder i kommunen. Betingelsen er derudover, at husholdningsaffald/dagrenovation fra institutionen skal bortskaffes på en måde, som ikke er foreneligt med den kommunale henteordning, jf. bilag 2 om indsamlingstidspunkter. Takstfastsættelse skal ske i overensstemmelse med reglerne i bilag 1 pkt Fritagelse. Lejlighedskomplekser, andelsboliger og boligselskaber, som udelukkende opfylder boligformål, skal betale almindelig renovationsafgift. 8.1 Der meddeles fritagelse for deltagelse i dagrenovationsordningen, hvis: - Ejendommen henstår ubenyttet i mere end 6 måneder. Der meddeles ikke fritagelse på ovennævnte grundlag for ejendomme, som anvendes til fritidsbrug. Der meddeles fuldstændig fritagelse for betaling af renovationsafgift, hvis: - Ejendommen henstår i så dårlig stand, at den er ubeboelig. 8.2 Ansøgning om fritagelse skal sendes skriftligt til Ærø Kommune, Teknisk Afdeling. 9.0 Dispensation. 9.1 Ærø kommune kan, indenfor lovgivningens rammer, meddele dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ. 9.2 Ansøgning herom skal sendes skriftligt til Ærø Kommune, Teknisk Afdeling.

5 9.3 Det påhviler enhver grundejer, som har fået dispensation efter dette regulativ, at meddele kommunen om ændringer i de forhold, som ligger til grund for dispensationen Administration og tilsyn Administration af renovationsområdet og tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes, hører under Ærø Kommune, Teknisk Afdeling Konstateres forhold, som strider mod bestemmelserne i dette regulativ, kan Ærø Kommune indskærpe, at forholdet skal bringes i overensstemmelse med regulativet, inden en nærmere angiven frist Overtrædelse Klage. Overtrædelse af reglerne i regulativet eller undladelse af at efterkomme en indskærpelse, et påbud eller forbud i henhold til regulativet, straffes med bøde eller hæfte, jf. bekendtgørelse om affald nr. 619 af 27. juni Klager over Teknisk Afdelings administration af regulativet afgøres af Teknik- og Havneudvalget Kommunens afgørelser i henhold til dette regulativ, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed Miljøstyrelsen behandler dog klager over Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende kommunale indsamlingsordninger for genanvendelige materialer og produkter fra private husstande. Klage indsendes via Kommunalbestyrelsen til Miljøministeriet med en udtalelse Ikrafttrædelse. Regulativet træder i kraft 1. juni 2006 og erstatter samtlige affaldsregulativer for husholdningsaffald fra private husstande, vedtaget af kommunalbestyrelserne i henholdsvis Ærøskøbing og Marstal Kommuner. Således vedtaget af Ærø Kommunalbestyrelse, den 16. maj Jørgen Otto Jørgensen / Lars Rud Borgmester Kommunaldirektør

6 Bilagsfortegnelse. 1.0 Dagrenovation, sække, stativer og minicontainere. 2.0 Dagrenovation, restaffald til forbrænding. 3.0 Dagrenovation, hjemmekompostering. 4.0 Flasker og genbrugsglas. 5.0 Pap og papir. 6.0 Metalemballager. 7.0 Plastemballager. 8.0 Haveaffald. 9.0 Genbrugsstationer Farligt affald Anvisningsordninger Elektrisk og elektronisk affald.

7 Dagrenovation, sække, stativer og minicontainere. 1.0 Sække, stativer og minicontainere. 1.1 Grundejeren skal anvende de af Ærø Kommune godkendte sækkestativer og udleverede sække med godkendt tryk. 1.2 Sækkene skal være ophængt i sækkestativ af godkendt type, anbragt på fast underlag eller fastgjort til murværk. Sækkestativer skal være forsynet med fastsiddende og tætsluttende låg samt beskyttelsesnet. Tømning skal kunne foregå uhindret. 1.3 På hver ejendom skal opsættes et antal sækkestativer, svarende til det antal tilsluttede enheder på ejendommen. I boligkomplekser, samlede fælles anlæg og lignende, kan der i stedet for sækkestativer opstilles en minicontainer på 800 liter. 1.4 For hver ejendom med beboelse, herunder sommerhuse, skal der være mindst 1 skraldestativ. I øvrigt skal der være mindst 1 skraldestativ for hver påbegyndt 2 lejligheder. Anvendes minicontainer på 800 liter svarer dette til affald fra 5 skraldestativer. 1.5 Sækkestativer og minicontainere kan leveres af kommunen til en af kommunalbestyrelsen fastsat pris. Stativer og containere er husejerens ejendom og skal renog vedligeholdes af denne. 1.6 Affaldssække må højst fyldes til den påtrykte anvisningsstreg på sækken. Minicontainere må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes tæt. 1.7 Vægten af en fyldt affaldssæk må max. være 25 kg. 1.8 Sod og aske skal være uden gløder og pakket ind, så det ikke støver unødigt ved afhentning af affaldet. Skarpe og spidse genstande skal ligeledes være indpakket, af hensyn til skraldemandens sikkerhed. Vådt og ulækkert affald skal indpakkes i lukkede plastposer. 1.9 Hvis affaldsmængden lejlighedsvist overstiger sækkens kapacitet, kan der købes ekstrasække ved direkte henvendelse til renovatøren. Sækkene er mærket EKSTRA SÆKKE. Andre ekstrasække med affald modtages ikke. Prisen på en ekstra sæk fremgår af kommunens takstblad Sække til indsamling af genbrugsmaterialer, er ikke omfattet af kravet om anvendelse af sækkestativ Der udleveres 1 rulle sække pr. husstand årligt. Er der behov for flere sække, kan disse fås omkostningsfrit ved den entreprenør som varetager indsamlingen Grundejeren må gerne anvende et af kommunen godkendt kassettestativ til genanvendelige materialer, som indsamles ved husstanden. Kassettestativer skal placeres, så indsamling kan ske på samme vilkår som, hvis der anvendes klare plastsække.

8 1.13 Sække, kassetter og minicontainere bliver ikke tømt, hvis: - affaldet ikke er sorteret i henhold til dette regulativ - affaldsstativ eller minicontainer ikke er ren- eller vedligeholdt - fyldningsgrænsen ikke er overholdt - andre af regulativets bestemmelser er tilsidesat 1.14 Grundejer modtager kun en ny sæk, når skraldemanden fjerner en brugt sæk fra ejendommen Ejere af et fritidshus kan få optil 10 sække årligt udleveret ved skraldemanden, og må i særlige tilfælde aflevere fyldte dagrenovationssække på genbrugsstationen. Muligheden gælder ikke borgere med fast adresse i kommunen eller ejere af udlejningsejendomme. Adgangsforhold Sækkestativet skal placeres, så det er let tilgængelige for afhentning, og i en afstand af højst 20 m. fra kørevejen Sækkestativer skal placeres på et fast underlag, eksempelvis fliser eller asfalt. Ikke løst grus eller løst stenmateriale. Adgangsvejen skal være min. 90 cm. bred, jævn og hård således, at renovatøren let kan køre en sækkevogn på det Adgangsvejen og pladsen ved sækkestativet skal holdes ren. Der skal sneryddes og saltes efter behov i vinterperiode. Adgangsvejen skal være vel belyst og holdes fri for cykler, barnevogne, haveredskaber o.l. Eventuelle låger må ikke være aflåsede, og skal kunne fastholdes i åben stilling Borgerne skal sikre, at skraldefolkene ikke forulempes af løse hunde. I modsat fald skal affaldsstativet flyttes udenfor hundens rækkevidde Ejendomme med indkørsel via mark- eller grusvej, skal friholde kørselsvejen for lavt hængende grene og beskære levende hegn, så renovationsbilen kan komme uhindret frem til ejendommen. Der skal være stabil vendeplads for renovationsbilen på grunden Såfremt adgangsforholdende ikke kan overholde regulativets bestemmelser, kan kommunen beslutte, at skraldesækken skal sættes frem til nærmeste offentlige, kørefaste vej, på tømningsdagen I øvrigt kan Arbejdstilsynets anvisning nr give praktiske løsningsmuligheder for indretning af adgangsvejen. Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft den 1. juni 2006

9 Dagrenovation, restaffald til forbrænding. 2.0 Dagrenovation, restaffald til forbrænding. 2.1 Ordningen har til formål, at sikre, at al dagrenovation som ikke skal frasorteres i henhold til dette regulativ, også kaldet restaffald, opbevares, indsamles og bortskaffes til forbrænding under hensyntagen til sundhedsmæssige, miljø og arbejdsmiljømæssige forhold. 2.2 Indsamlingsordningen er en henteordning og omfatter dagrenovation som normalt forekommer i husholdningen. 2.3 Følgende affaldstyper er eksempler på affald som skal bortskaffes som restaffald: - madrester - engangsbleer - forurenet pap, papir, stanniol m.m. - sammensatte produkter f.eks. smørbøtter, mælke- og juice o.l. - sod og aske - smadret service - elpærer (ikke lavenergipærer) - andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald 2.4 Ordningen omfatter samtlige ejendomme og landbrug med beboelse, herunder sommerhuse og fritidshuse i Ærø Kommune. 2.5 Til og afmelding til dagrenovationsordningen foretages til: Ærø Kommune Borgerbutikken Statene Ærøskøbing Indsamlingstidspunkter. 2.6 Frem til 30. september 2006 foretages ugentlig indsamling af restaffald. 2.7 Fra 1. oktober 2006 foretages indsamling af restaffald hver 14. dag. I perioden 1. juni til 31. august foretages ugentlig indsamling. 2.8 Dagrenovation fra Birkholm indsamles og fragtes til Marstal Havn efter behov. 2.9 Indsamling sker så vidt muligt på samme ugedag. Kommunalbestyrelsen kan dog vedtage at ændre på tømningsintervaller. Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft den 1. juni 2006

10 Dagrenovation, hjemmekompostering. 3.0 Hjemmekompostering. 3.1 Borgerne må gerne hjemmekompostere organisk husholdningsaffald på egen grund. 3.2 Der er ikke iværksat en indsamlingsordning for organisk husholdningsaffald. 3.3 Følgende affaldstyper kan med fordel hjemmekomposteres: - rå grøntsager - blomster - potteplanter - frugt - kaffegrums og teblade - brød - andre vegetabilske, ikke tilberedte, madvarer - aftørringspapir som køkkenrulle, der ikke indeholder kødsaft Følgende affaldstyper kan komposteres, men er længe om at nedbrydes: - æggeskaller - avokadosten og nødder - citrusfrugter - korkpropper Madvarer, som kan tiltrække skadedyr og medfører lugtgener, må ikke komposteres, men skal afleveres som restaffald i skraldesækken. Følgende affaldstyper må ikke komposteres: - fisk og skaldyr - kød - tilberedte madvarer 3.4 Hjemmekompostering skal foregå i en egnet kompostbeholder, som er lukket og udført med rottesikring i bunden. 3.5 Indholdet i kompostbeholderen skal beluftes/vendes med jævne mellemrum for at hindre lugtgener og sikre en god omsætning i komposten.

11 Flasker og genbrugsglas. 4.0 Flasker og genbrugsglas. 4.1 Indsamlingsordningen har til formål, at medvirke til størst mulig genanvendelse af flasker og genbrugsglas. 4.2 Indsamlingsordningen består af både en henteordning og en bringeordning. Ordningerne omfatter indsamling af genanvendelige glasemballager som: - vin-, saft- og spiritusflasker - syltetøjsglas og lignende husholdningsglas Vinduesglas, vinglas o.l. er ikke omfattet af denne ordning. 4.3 Flasker og glasemballage kan afleveres i de opstillede flaskecontainere i kommunen samt på genbrugsstationen. 4.4 Fra 1. oktober 2006 indsamles flasker og genbrugsglas én gang månedligt ved husstanden. 4.5 Flasker og genbrugsglas som ønskes medtaget under den månedlige husstandsindsamling skal afleveres i en speciel udleveret sæk til genanvendelige materialer, mærket Genbrugsindsamling Ærø Kommune, eller være anbragt i kassettestativ. 4.6 Sækken må ikke fyldes mere end til påtrykte fyldningsstreg. 4.7 Affald som ønskes medtaget, skal være stillet frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl på indsamlingsdagen. 4.8 Flasker og glas skal være tømt for indhold og rengjorte. Glas må gerne afleveres med rengjort skruelåg siddende på. 4.9 Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle flasker og glas, mod dokumentation for, at affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg. Ikrafttrædelse Bringeordningen træder i kraft 1. juni Henteordningen træder i kraft 1. oktober 2006.

12 Pap og papir. 5.0 Pap og papir. 5.1 Indsamlingsordningen har til formål, at medvirke til størst mulig genanvendelse af pap og papir. 5.2 Indsamlingsordningen består af både en henteordning og en bringeordning. Ordningerne omfatter indsamling af genanvendelig pap og papir som: - aviser - tryksager og reklamer - ugeblade - bøger - tegne- og skrivepapir - emballagepap - andet rent pap og papir 5.3 Pap og papir kan afleveres på genbrugsstationen. 5.4 Pap og papir indsamles én gang månedligt ved husstanden. 5.5 Pap og papir som ønskes medtaget under den månedlige husstandsindsamling, skal afleveres i en speciel udleveret sæk til genanvendelige materialer, mærket Genbrugsindsamling Ærø Kommune, i en papkasse, i 140 l. minicontainer eller være anbragt i kassettestativ. Papirsække må anvendes undtagelsesvist. F.eks. i form af en særlig julesæk til papiraffald. 5.6 Affald som ønskes medtaget, skal være stillet frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl på indsamlingsdagen. 5.7 Papir som er tilsmudset, tapet med limrester, drikkekartoner o.l. skal bortskaffes som dagrenovation. 5.8 Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle pap og papir, mod dokumentation for, at affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg. Ikrafttrædelse. 5.9 Ordningen træder i kraft 1. juni 2006.

13 Metalemballage. 6.0 Metalemballage. 6.1 Indsamlingsordningen har til formål, at medvirke til størst mulig genanvendelse af metalemballage. 6.2 Indsamlingsordningen består af både en henteordning og en bringeordning. Ordningerne omfatter indsamling af genanvendelige metalemballager som: - øl og sodavandsdåser - metallåg - kapsler - alubakker 6.3 Metalemballage kan afleveres på genbrugsstationen. 6.4 Metalemballage indsamles én gang månedligt ved husstanden. 6.5 Metalemballage som ønskes medtaget under den månedlige husstandsindsamling, skal afleveres i en speciel udleveret sæk til genanvendelige materialer, mærket Genbrugsindsamling Ærø Kommune, eller være anbragt i kassettestativ. 6.6 Affald som ønskes medtaget, skal være stillet frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl på indsamlingsdagen. 6.7 Dåser og bakker skal være tømt for indhold og være rengjorte. 6.8 Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle metalemballage, mod dokumentation for, at affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg. Ikrafttrædelse. 6.9 Ordningen træder i kraft 1. oktober 2006.

14 Plastemballage. 7.0 Plastemballage. 7.1 Indsamlingsordningen har til formål, at medvirke til størst mulig genanvendelse af hård plastemballage. 7.2 Indsamlingsordningen består af både en henteordning og en bringeordning. Ordningerne omfatter indsamling af genanvendelig, hård plastemballage som: - dunke og bøtter fra rengøringsmidler - flasker fra saft og sodavand - urtepotter og plantebakker - anden hård plastemballage med genbrugsmærke Plast til genanvendelse skal være mærket PE, PET, HDPE, PP og PS Plastaffald som legetøj, plastposer, pålægsbakker o.l. modtages ikke 7.3 Plastemballage kan afleveres på genbrugsstationen. 7.4 Plastemballage indsamles én gang månedligt ved husstanden. 7.5 Plastemballage som ønskes medtaget under den månedlige husstandsindsamling, skal afleveres i en speciel udleveret sæk til genanvendelige materialer, mærket Genbrugsindsamling Ærø Kommune, eller være anbragt i kassettestativ. 7.6 Affald som ønskes medtaget, skal være stillet frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl på indsamlingsdagen. 7.7 Emballagen skal være tømt for indhold og være rengjort. 7.8 Kommunen kan tillade virksomheder, private organisationer og andre at indsamle metalemballage, mod dokumentation for, at affaldet går til genanvendelse på miljøgodkendt anlæg. Ikrafttrædelse. 7.9 Ordningen træder i kraft 1. oktober 2006.

15 Haveaffald. 8.0 Haveaffald. 8.1 Formålet med ordningen er, at sikre størst mulig kompostering af haveaffald hos haveejeren, alternativt kompostering på komposteringsanlægget i Husmarken. 8.2 Ordningen er en bringeordning og omfatter alle boliger i kommunen. 8.3 Ved haveaffald forstås alt affald, som naturligt forekommer i private haver, med undtagelse af større mængder nedfaldsfrugter og kasserede afgrøder fra køkkenhaven. 8.4 Haveaffald modtages på genbrugsstationen. 8.5 Det er tilladt at afbrænde træ- og haveaffald som bål i haven. 8.6 Ved træ- og haveaffald forstås naturligt forekommende træ- og haveaffald fra haven. 8.7 Afbrænding må ikke give anledning til gener for naboer eller for trafiksikkerheden. 8.8 Justitsministeriet bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om Brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, affald, bål, fyrværkeri m.v. skal overholdes. Ligesom afbrænding ikke må foretages, hvis andre myndigheder har udstedt forbud herfor. 8.9 Affaldet skal være tørt og afbrænding skal foretages under hensyntagen til vejrog vindforhold Afbrænding må kun foretages i dagtimerne frem til solnedgang. Sankt Hans bål er dog undtaget Afstandskrav for bål over 0,2 m 3 er 30 m. til huse med fast tag og 100 m. til oplag, stråtage og brændbare afgrøder. I vindretningen fordobles afstanden til 200 m Afstandskrav til bål under 0,2 m 3 er 10 m. til bygninger med fast tag og min. 30 m. til bygninger med stråtag, oplag af brændbare materialer og brændbare afgrøder Afbrænding skal foretages under konstant opsyn af en voksen person. Tilsynet skal vare indtil ild og gløder er slukket Afbrænding af Sct. Hans bål på fællesarealer eller stranden kan fortsætte efter hidtidig skik og brug, under forudsætning af, at de ansvarlige for arrangementet, efterfølgende foretager en tilbundsgående oprydning. Ikrafttræden Regulativet træder i kraft 1. juni 2006.

16 Genbrugsstationer. 9.0 Genbrugsstationer. 9.1 Formålet med Ærø Kommunens genbrugsstationer, er at være afleveringssted for en række affaldstyper, som normalt forekommer i en husholdning. 9.2 Ordningen er en bringeordning og omfatter alle boliger i kommunen. 9.3 På genbrugsstationerne kan bortskaffes følgende sorterede materialer: Affald til specialbehandling Køleskabe, frysere, hårde hvidevarer, elektronikskrot, kabler, lystofrør Affald til genanvendelse Affald til forbrænding Pap, papir, jern og metal, tegl, murbrokker, hård PVC, dæk, haveaffald, glasemballage, metalemballage, plastemballage Stort og småt brændbart, plast, flamingo Affald til deponering Tagplader med asbest, blød PVC, trykimprægneret træ, porcelæn og keramik Farligt affald * * Ikke på Marstal Genbrugsstation Malerrester, gift- og kemikalierester, batterier, akkumulatorer, spraydåser 9.4 Sorteringsordningerne er under konstant udvikling og der vil derfor løbende komme nye sorteringer til. 9.5 På genbrugsstationen kan private husstande aflevere naturligt forekommende affald fra husholdningen, som bortskaffes i henhold til den til enhver tid gældende affaldsplans målsætninger og prioritering. Større mænger affald er omfattet af bilag 11 om anvisningsordninger. Affald til genbrugsstationen skal inden aflevering være sorteret og evt. emballering må kun foregå i gennemsigtige plastsække. Affald skal sorteres i de fraktioner/containere, som er opstillet på pladsen. Personalets vejledning og anvisning om sortering og benyttelse af containerne skal følges. Såfremt en anvisning ikke efterkommes, kan brugeren bortvises af personalet.

17 Det er ikke tilladt at fjerne affald fra containerne, som andre brugere har afleveret. Der må ikke foregå handel med affald på genbrugsstationerne. Der er kun adgang til pladsen i person- eller varebil med eller uden trailer, med en maksimal totalvægt på kg Affald fra Birkholm afleveres efter behov på Marstal Havn, hvorfra det viderebringes til genbrugsstationen. Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft 1. juni 2006.

18 Farligt affald Farligt affald Formålet med ordningen er at sikre, at farligt affald bortskaffes på miljømæssig korrekt vis, uden at være til skade for mennesker, dyr og det omgivne miljø Indsamlingsordningen består af både en henteordning og en bringeordning. Ordningerne omfatter indsamling af, farligt affald som: - malerrester, terpentin og fortynder - gift- og kemikalierester - spraydåser - medicinrester, kanyler og sprøjter - batterier og akkumulatorer Fyrværkeri, nødblus, ammunition og andet sprængfarligt affald er omfattet af bilag for anvisningsordninger og modtages ikke Farligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne i Ærøskøbing og Søby, samt på modtageanlægget i Husmarken og på Gasværksvej.(Gasværksvej dog kun til ). Medicinrester og kanyler kan endvidere afleveres på apoteket Forretninger, institutioner o.l. kan få opstillet indsamlingskasser til alle typer batterier. Kasserne bestilles ved kommunen og tømning af kasserne foretages af kommunen Fra 1. oktober 2006 foretages husstandsindsamling af farligt affald Hver husstand får en rød plastkasse med låg udleveret. Kassen skal anvendes til opbevaring af farligt affald. Kassen indeholder en plastpose til at pakke affaldet i Kasserne må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes helt Affald som ønskes medtaget, skal være stillet frem til fortovskanten eller stå synligt ved vejkanten inden kl på indsamlingsdagen. Kasserne må tidligst sættes ud til vejen aftenen før afhentning Når den fyldte kasse afhentes, vil en tom kasse blive afleveret Kasserne er kommunens ejendom og skal forefindes på ejendommen. Bortkomne eller ødelagte kasser erstattes mod betaling af et gebyr, som fremgår af kommunens takstblad Kasserne må ikke anvendes til andet end opbevaring af farligt affald og det påhviler borgerne, at sørge for at opbevare kasserne forsvarligt og uden for børns rækkevidde Affaldet skal i videst muligt omfang afleveres i originalemballage. Brugerne skal emballere affaldet så det tydeligt fremgår, hvad det indeholder. Ikrafttrædelse Bringeordningen træder i kraft 1. juni Henteordningen træder i kraft 1. oktober 2006.

19 Anvisningsordninger Anvisningsordninger Ordningen har til formål at sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse af større mængder affald, som ikke kan bortskaffes gennem de i regulativet beskrevne ordninger Ordningen er en bringeordning og omfatter alle affaldstyper, som på grund af den store mængde ikke kan afleveres på genbrugsstationen eller til en af de øvrige ordninger for affald fra private husstande Affald, som anvises via denne ordning, skal bortskaffes ved brugerens egen foranstaltning og regning ved indgåelse af aftale om aflevering gennem en godkendt transportør eller direkte til et modtageanlæg. Brugeren er ansvarlig for, at affaldet bortskaffes i henhold til gældende lovgivning og med konkret anvisning fra Ærø Kommune Affald som er omfattet af ordningen er f.eks. større mængder affald stammende fra oprydning på nedlagte landbrug og andre nedlagte erhvervsvirksomheder Affald i større mængder, skal anmeldes til kommune, som forestår anvisningen Det er Ærø Kommune, som beslutter om en given type affald er omfattet af en anvisningsordning, eller retsmæssigt hører ind under nærværende regulativs øvrige bestemmelser. Ikrafttrædelse Ordningen træder i kraft 1. juni 2006.

20 Elektrisk og elektronisk affald Elektrisk og elektronisk affald Ordningen har til formål at sikre miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald, så affaldet ikke er til skade for mennesker, dyr og det omgivne miljø Ordningen er en bringeordning og omfatter alle husstande i kommunen Bestemmelserne gælder bortskaffelse og genanvendelse af alle former for udstyr som er afhængig af elektrisk strøm for at fungere Affald som er omfattet af bilaget skal afleveres på genbrugsstationen, hvor det skal sorteres i nedenstående 5 fraktioner, eller afleveres til en forhandler, som tilbyder at modtage affaldet. 1. Store husholdningsapparater. Hårde hvidevare, kogeapparater, elkomfurer, el-kogeplader, mikrobølgeovne, elektriske varmeapparater, el-ventilatorer, klimaanlæg, salgsautomater. 2. Små husholdningsapparater. Støvsugere og andre rengøringsapparater, symaskiner, brødristere, frituregryder, kværne, kaffemaskiner, el-knive, klippemaskiner, barbermaskiner, massageapparater, andre apparater til kropspleje, vægte og el-værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala), legetøj, fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen implantater og inficerede produkter), røgdetektorer, varmeregulatorer, termostater, måle-,veje- eller justeringsapparater. 3. IT- og teleudstyr. Mainframes, PC'er, herunder alt elektrisk udstyr til computeren, kopieringsudstyr, el-skrivemaskiner, lommeregnere, bordregnemaskiner, telefax og telexapparater, telefoner, telefonsvarere og andre produkter til transmission af lyd og billeder. 4. Forbrugerudstyr. Radioapparater, fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere, hi-fi udstyr og musikinstrumenter. 5. Belysningsudstyr. Lysarmaturer til lysstofrør, lysstofrør, lysstof-lamper, udladningslamper herunder tryknatriumlamper og halogenlamper Elektronisk affald skal opbevares således, at det ikke ødelægges eller på anden vis kvalitetsforringes. Ikrafttrædelse Bestemmelserne træder i kraft den 1. juli 2006.

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald. Regulativ for husholdningsaffald. ÆRØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald. 1.0 Formål. Regulativet for husholdningsaffald har til formål at sikre en korrekt miljømæssig bortskaffelse af affald fra

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2010

Sortering af affald i Ærø Kommune 2010 Sortering af affald i Ærø Kommune 2010 Sortering af husholdningsaffald Flasker og glas Meget af affaldet fra husholdningen kan sorteres, så det kan bruges igen og igen. I denne folder kan du læse om, hvordan

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse

Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse Regulativ for husholdningsaffald i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Lovgrundlag...2 3. Gyldighedsområde...2 4. Definitioner...2 5. Kommunens bemyndigelse...3 6. Grundejeres og husstandes

Læs mere

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ærø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Bilag 1 til dagsordenspunkt til MTU, om revision af Ringsted Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Sag nr. 09/11153 Indledning På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 20. maj 2008, blev der truffet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Lovgrundlag... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Definitioner... 3 4 Formål... 3 5 Afgrænsninger... 4 6 Vilkår for afbrænding... 6 7 Klager...

Læs mere

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.:

Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Omfattet af ovennævnte er bl.a.: Affaldstype: Elektrisk elektronisk udstyr. Affaldsfraktion: Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere. Udstyr til produktion, transmission måling af

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d 1 Lovgrundlag 1.1 Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsbeholdere til dagrenovation kan få plasttræthed, hvis de står ude i sol og blæst hele året. Da mange beholdere efterhånden har stået ude i

Affaldsbeholdere til dagrenovation kan få plasttræthed, hvis de står ude i sol og blæst hele året. Da mange beholdere efterhånden har stået ude i ortering af affald i Ærø kommune 0 Affaldsbeholdere til dagrenovation kan få plasttræthed, hvis de står ude i sol og blæst hele året. Da mange beholdere efterhånden har stået ude i mange år, kan der forekomme

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD ------------------------------------------------------------------------------------ Århus Kommune Udkast til nyt REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 2005 ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Januar 2006 1. Formål... 2 2. Grundlag... 2 3. Regulativets område.... 2 4. Definitioner... 3 5. Dagrenovation.... 4 6. Genbrugsstation... 6 7. Storskrald...

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD...

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD... 10

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Regulativets område...3 4 Definitioner...4 5 Borgernes

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere