Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune"

Transkript

1 August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål Lovgrundlag Regulativets område Definitioner Borgernes og grundejernes pligter Opbevaring Afbrænding af affald Indsamlingsordninger Gebyr Fritagelse Klage Tilsyn Straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse... 6 Bilag Bilag A. Indsamlingsordninger... 7 Tillæg Tillæg 1 Særlige bestemmelser for indsamling af dagrenovation..9 Tillæg 2 Særlige bestemmelser for hjemmekompostering.16 Tillæg 3 Særlige bestemmelser for indsamling af haveaffald..18 Tillæg 4 Særlige bestemmelser for indsamling af farligt affald..22 Tillæg 5 Særlige bestemmelser for indsamling af storskrald.25 Tillæg 6 Særlige bestemmelser for indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr. 28 Tillæg 7 Særlige bestemmelser for indsamling af papir Tillæg 8 Særlige bestemmelser for indsamling af pap Tillæg 9 Særlige bestemmelser for indsamling af flasker og glas. 38 Tillæg 10 Særlige bestemmelser for indsamling af PVC-affald Tillæg 11 Særlige bestemmelser for indsamling af imprægneret træ. 43 Tillæg 12 Særlige bestemmelser for indsamling af brugt tøj og sko. 45 Tillæg 13 Særlige bestemmelser for indsamling af plastemballage.. 47 Tillæg 14 Særlige bestemmelser for indsamling af metalemballage 49 Tillæg 15 Særlige bestemmelser for indsamling af sorteret affald på kommunens genbrugspladser, med tilhørende bilag 1 og 2. 51

2 1. Formål 1.1 Regulativets formål er at sikre, at håndtering af affald fra husstande i Fredensborg kommune, herunder dagrenovation (restaffald) fra virksomheder i Fredensborg Kommune, sker på et bæredygtigt grundlag, under en høj hygiejnisk standard, ved et højt miljøbeskyttelsesniveau. 2. Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse med senere ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (El-skrot-bekendtgørelsen). Regulativet administreres efter den til enhver tid gældende lovgivning. 3. Regulativets område 3.1 Regulativet omfatter håndtering af alt affald, der naturligt forekommer i husholdninger. Regulativet gælder for husholdninger beliggende i Fredensborg kommune, herunder beboelse på landbrugsejendomme og sommerhuse mv. samt ubebyggede grunde, hvorfra der fremkommer affald. 3.2 Regulativet omfatter endvidere håndtering af dagrenovationslignende affald fra virksomheder, kantiner, institutioner, herunder offentlige og private institutioner, jf. gældende regulativ for erhvervsaffald i Fredensborg Kommune. 3.3 Ved forsøg med nye indsamlingsordninger kan Fredensborg kommune fastsætte særlige bestemmelser for hele kommunen eller for udvalgte områder i kommunen. 4. Definitioner 4.1 Ved husholdningsaffald forstås affald, der naturligt forekommer fra private husholdninger, herunder: Dagrenovation restaffald vegetabilsk affald til hjemmekompostering genanvendeligt pap og papir genanvendelige flasker og andet emballageglas genanvendelig metalemballage genanvendelig plastemballage 2

3 Haveaffald Storskrald Elektriske og elektroniske produkter Farligt affald Andet affald, herunder bygge- og anlægsaffald De forskellige affaldstyper er nærmere beskrevet under de enkelte indsamlingsordninger i tillæg Ved opsamlingsmateriel forstås affaldsbeholderen, som er den sæk, beholder, mini-container, vippe-container, maxi-container el.lign., der bruges på ejendommen til at opsamle affaldet og de genanvendelige materialer i. 4.4 Ved grundejere forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen. På en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejere. 4.5 Ved affaldshåndtering forstås indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. 4.6 Kommunens Natur og Miljø afd.: Ansvar for myndigheds- og planlægningsopgaver. Fredensborg Forsyning: Ansvar for driftsopgaver. 5. Borgernes og grundejernes pligter Benyttelsespligt 5.1 Borgere og grundejere har pligt til at benytte de af Fredensborg kommune etablerede indsamlingsordninger for husholdningsaffald. 5.2 De etablerede indsamlingsordninger i Fredensborg kommune er beskrevet i bilag A. Affald, der er omfattet af en indsamlingsordning, reguleres efter reglerne i afsnit Forbrændingsegnet affald anvises til I/S Nordforbrænding. 5.4 Bygge- og anlægsaffald håndteres efter bestemmelser i det gældende regulativ for erhvervsaffald (anvisningsordning). Bygningsaffald kan i begrænset omfang afleveres på kommunens genbrugspladser, se tillæg 15. Sorteringspligt 5.5 Borgere og grundejere har pligt til at sortere affald i fraktioner som angivet i de enkelte indsamlingsordninger i bilag A. 5.6 I tvivlstilfælde afgør Fredensborg kommunes, Natur og Miljø, hvilken affaldsfraktion der er tale om. 6. Opbevaring 3

4 6.1 Opbevaring af affald må ikke give anledning til forurening af jord, vand, luft eller uhygiejniske forhold på ejendommen eller på naboejendomme. Opbevaring af affald må heller ikke tiltrække skadedyr eller lignende på ejendommen eller naboejendomme. 7. Afbrænding af affald 7.1 Det er forbudt at afbrænde affald på anlæg, der ikke er miljøgodkendte. Rent tørt træ, der ikke er behandlet med lak, maling, imprægnering, lim eller lignende kan dog lovligt anvendes som brænde. 7.2 Afbrænding af haveaffald fra egen ejendom må ikke finde sted i bymæssig bebyggelse. Afbrænding af haveaffald fra ejendommen er tilladt i begrænset mængde for ejendomme i landzone. 8. Indsamlingsordninger 8.1 Særlige bestemmelser for de enkelte indsamlingsordninger fremgår af tillæg til dette regulativ, jf. bilag A. Natur og Miljø fastsætter hvilke affaldsfraktioner, der er omfattet af indsamlingsordningerne. 8.2 Affald, der er omfattet af indsamlingsordningerne i dette regulativ, må kun indsamles og behandles gennem disse ordninger. 8.3 Fredensborg Forsyning har ansvaret for, at affald omfattet af indsamlingsordningerne afhentes på et opsamlingssted, enten ved husstanden eller på et centralt opsamlingssted, og transporteres og behandles korrekt. 9. Gebyr Affaldsgebyrer 9.1 Det påhviler grundejeren at betale et gebyr til dækning af de udgifter, der afholdes i forbindelse med de lovmæssige opgaver på affaldsområdet, herunder udgifter til dækning af indsamlingsordninger. 9.2 Der opkræves et gebyr for de enkelte indsamlingsordninger. Manglende opkrævning af gebyr kan reguleres 5 regnskabsår tilbage. 9.3 Gebyrerne opkræves hos grundejeren. Opkrævning foretages sammen med de øvrige forbrugsafgifter. 9.4 Kommunen kan beslutte at anvende anden form for opkrævning. 9.5 Til- og afmelding skal foretages af grundejeren eller af en af grundejerens bemyndigede person. 9.6 Opkrævning af gebyrerne foretages af Fredensborg Forsyning sammen med de øvrige forbrugsafgifter. Særgebyr 4

5 9.8 Ved afhentning af affald, hvor der kræves særlig tilrettelæggelse af arbejdet, kan der pålægges grundejeren et særgebyr til dækning af Fredensborg Forsynings omkostninger, eksempelvis ved: fejlsortering af affald uhensigtsmæssig placering af opsamlingsmateriel uhensigtsmæssig udformning af standpladser og adgangsveje overfyldt opsamlingsmateriel ekstra afhentning oprydning efter ulovligt henkastning af affald Særgebyr opkræves hos grundejeren sammen med de øvrige forbrugsafgifter. Takstblad 9.9 Affaldsgebyrer fremgår af et takstblad, som vedtages af byrådet i forbindelse med det årlige budget. Salg af opsamlingsmateriel 9.10 Grundejeren kan købe affaldsstativer, beholdere og minicontainere hos Fredensborg Forsyning. Udpantning 9.11 Kravet kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning. 10. Fritagelse Det vil normalt ikke være muligt at opnå fritagelse for pligten til at benytte indsamlingsordningerne samt pligten til at sortere affaldet Eventuelle muligheder for fritagelse er oplyst i regulativtillæggene for de enkelte indsamlingsordninger Evt. ansøgning om fritagelse skal begrundes og sendes til Natur og Miljø. 11. Klage 11.1 Henvendelser vedrørende glemt afhentning eller spørgsmål om den aktuelle afhentning rettes til transportøren, som oplyst i tillæggene for de enkelte indsamlingsordninger Klager over renovatøren rettes til Fredensborg Forsyning, Højvangen 25, 3480 Fredensborg, tlf , Der kan også benyttes den elektroniske indberetning på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmeside Klager mv. vedrørende affaldsordningerne rettes til Fredensborg Kommune, Natur & Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf , 5

6 11.4 Byrådets afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 12. Tilsyn 12.1 Natur og Miljø fører tilsyn med, at affaldet opbevares, indsamles og behandles i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i dette regulativ Konstateres forhold, som er i modstrid med dette regulativs bestemmelser, kan Natur og Miljø indskærpe, at forholdene bringes i overensstemmelse med reglerne inden en nærmere angivet frist. 13. Straf 13.1 Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme indskærpelser, påbud eller forbud, som Fredensborg kommune giver i henhold til dette regulativ, straffes med bøde eller fængsel, jf. Miljøbeskyttelseslovens 110, Affaldsbekendtgørelsens Bemyndigelse 14.1 Byrådet har bemyndiget Udvalget for Miljø og Teknik til at ændre bilag / tillæg. Byrådet har endvidere bemyndiget Natur og Miljø samt Fredensborg Forsyning til at træffe afgørelser efter dette regulativ Byrådet har endvidere bemyndiget Natur og Miljø til at foretage mindre redaktionelle ændringer i bilag/tillæg. 15. Ikrafttrædelse 15.1 Samtidig med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves følgende regulativer: - Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg-Humlebæk Kommune af 28. oktober Regulativ for husholdningsaffald i Karlebo Kommune af 19. juni Regulativet træder i kraft den 1. marts Således vedtaget af Byrådet den 26. februar Olav Åen Borgmester / Anette Laigaard Adm. direktør 6

7 Bilag A Indsamlingsordninger Nedenstående indsamlingsordninger etableret af Fredensborg kommune er beskrevet i tillæg til regulativet: Tillæg 1 Særlige bestemmelser for indsamling af dagrenovation Tillæg 2 Særlige bestemmelser for hjemmekompostering Tillæg 3 Særlige bestemmelser for indsamling af haveaffald Tillæg 4 Særlige bestemmelser for indsamling af farligt affald Tillæg 5 Særlige bestemmelser for indsamling af storskrald Tillæg 6 Særlige bestemmelser for indsamling af elektrisk- og elektronisk udstyr Tillæg 7 Særlige bestemmelser for indsamling af papir Tillæg 8 Særlige bestemmelser for indsamling af pap Tillæg 9 Særlige bestemmelser for indsamling af flasker og glas Tillæg 10 Særlige bestemmelser for indsamling af PVC-affald Tillæg 11 Særlige bestemmelser for indsamling af imprægneret træ Tillæg 12 Særlige bestemmelser for indsamling af brugt tøj og sko Tillæg 13 Særlige bestemmelser for indsamling af plastemballage Tillæg 14 Særlige bestemmelser for indsamling af metalemballage Tillæg 15 Særlige bestemmelser for indsamling af sorteret affald på kommunes Genbrugspladser 7

8 Oversigt over indsamlingsordninger Fredensborg Kommunes indsamlingsordninger for husholdningsaffald er listet nedenfor. Bestemmelserne for de enkelte ordninger er beskrevet i et tillæg for hver ordning. Ordning Dagrenovation (restaffald) Henteordning x Bringeordning Haveaffald x x Farligt affald Storskrald x x Elektrisk og elektronisk udstyr Papir x x Pap x x Flasker og glas PVC Imprægneret træ Kasserede tøj og sko Plastemballage Metalemballage Affald til genbrugsplads x x x x x x x x x x Affaldets afhentning/ aflevering Afhentes ved boligerne Afhentes ved boligen (abonnementsordning) eller afleveres på genbrugsplads Afleveres på genbrugsplads eller butikker, der har indgået aftale med kommunen Afhentes ved boligen (tilmeldingsordning) eller afleveres på genbrugsplads Afhentes ved boligen (storskraldsordning) eller afleveres på genbrugsplads Afhentes ved boligen (enfamilieshuse), afleveres på de opstillede papircontainere eller afleveres på genbrugsplads Afhentes hos etage- og samlede bebyggelser (ballet) eller afleveres på genbrugsplads Afleveres på de opstillede glascontainere eller afleveres på genbrugsplads Afleveres på genbrugsplads Afleveres på genbrugsplads Afleveres på de opstillede tøjcontainere eller afleveres på genbrugsplads Afleveres på genbrugsplads Afleveres på genbrugsplads Afleveres på genbrugsplads Affaldets behandling Forbrændes Genanvendes Specialbehandles inden det genanvendes / forbrændes / deponeres Genanvendes / forbrændes / deponeres Genanvendes / forbrændes / deponeres Genanvendes Genanvendes Genanvendes Genanvendes / deponeres Deponeres Genanvendes Genanvendes Genanvendes Genanvendes / forbrændes / deponeres 8

9 Tillæg 1 Særlige bestemmelser for indsamling af dagrenovation 1. Grundlag og område 1.1 Dette regulativtillæg er udfærdiget i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune. 1.2 Bestemmelserne omfatter dagrenovation, der fremkommer fra husholdninger i Fredensborg Kommune. Under husholdninger hører også beboelse på landejendomme, sommerhuse, kolonihaver mv. samt ubebyggede grunde, hvor der produceres affald. 1.3 Bestemmelserne gælder også for virksomheder, institutioner, kantiner, restauranter m.v. med dagrenovationslignende affald (restaffald), dog med henvisning til bestemmelserne i det til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald i Fredensborg Kommune. 1.4 Konkurrerende indsamling af dagrenovation er ikke tilladt, med mindre byrådet giver tilladelse dertil. 2. Affald omfattet af tillægget 2.1 Dagrenovation, der ikke bliver hjemmekomposteret eller indsamlet særskilt med henblik på genanvendelse eller særlig behandling, skal indsamles gennem indsamlingsordning for dagrenovation. Indsamlingsordningen omfatter dermed alene restaffald, jf. pkt. 5.1 A. 3. Affald, der ikke er omfattet af tillægget 3.1 Hertil regnes det affald, herunder farligt affald, der er omfattet af regulativets øvrige tillæg. 4. Grundejeres og affaldsproducenters pligter 4.1 Enhver grundejer eller affaldsproducent har pligt til at tilmelde sig og benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation, som beskrevet i dette tillæg. 5. Kildesortering 5.1 Dagrenovation skal altid sorteres i følgende fraktioner: A. Restaffald til forbrænding (dette tillæg) B. Flasker og glas til genanvendelse (se tillæg 9) C. Papir til genanvendelse(se tillæg 7) D. Pap til genanvendelse (se tillæg 8) E. Plastemballage til genanvendelse (se tillæg 13) F. Metalemballage til genanvendelse (se tillæg 14) Ved restaffald forstås fx: tilsmudset papir og selvkopierende papir tilsmudset pap tilsmudset plast aluminiumsfolie mv. mælke- og juicekartoner 9

10 sod og aske opfej bleer porcelæn og keramik skarpe genstande madrester skaller, fx fra nødder affald fra grønsager og frugt kaffegrums og teblade, inkl. filter kartoffelskræller og andre skræller---- potteplanter og afskårne blomster --- velegnet til hjemmekompostering knuste ægge- og nøddeskaller strøelse og ekskrementer fra kæledyr 5.2 Natur og Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til dagrenovation. 6. Indsamling af restaffald (dagrenovation) 6.1 I det følgende benyttes den gængse betegnelse dagrenovation i stedet for restaffald. 6.2 Afhentning og transport af dagrenovation udføres enten ved Fredensborg Forsynings foranstaltning eller af den transportør, der har fået arbejdet overdraget af byrådet. 6.3 Mandskabet, der afhenter dagrenovationen på ejendommen, kaldes renovatører. 6.4 Hvis bestemmelserne i dette regulativ ikke overholdes af grundejer eller affaldsproducent, kan renovatøren udelade afhentning. Hvis afhentning udelades, skal renovatøren orientere affaldsproducenten og Fredensborg Forsyning i overensstemmelse med den kontraktlige aftale. 6.5 Hvis dagrenovationen ikke afhentes, eller hvis der er spørgsmål i forbindelse med afhentningen, skal grundejeren eller affaldsproducenten rette henvendelse til renovatøren. 6.6 Dagrenovation afhentes ved ejendommen én gang om ugen og så vidt muligt på en fast ugedag. I særlige tilfælde, hvor specielle forhold gør sig gældende, kan der træffes nærmere aftale med Fredensborg Forsyning om afhentningshyppigheden. 6.7 Afhentning fra sommerhuse, kolonihaver mv. sker én gang om ugen i perioden 1. april til 31. oktober. 6.8 Renovatøren skal afhente affaldet på ejendommen på hverdage i tidsrummet kl til kl Hvis trafikale eller andre forhold nødvendiggør afhentning uden for dette tidsrum, kan afhentning ske efter konkret aftale mellem transportøren og Fredensborg Forsyning. 6.9 Den indsamlede dagrenovation anvises til forbrænding på I/S Nordforbrænding. 10

11 7. Affaldets emballering 7.1 Dagrenovation skal indpakkes forsvarligt, så lugt- og støvgener undgås. Indpakningen skal samtidig sikre, at sække ikke gennemvædes eller at beholdere/ containere ikke tilsmudses. 7.2 Spidse, skarpe eller skærende genstande i dagrenovationen skal indpakkes forsvarligt, så skader på renovatør eller sæk/beholder/container undgås. 7.3 Gløder og varm aske må ikke anbringes i sække eller containere. 8. Stativer, beholdere og containere krav til volumen 8.1 Dagrenovation må kun opsamles i de af Fredensborg Forsyning godkendte affaldsstativer, beholdere, minicontainere eller storcontainere. 8.2 På enhver boligenhed/erhvervsenhed skal der være mindst ét volumen til opsamling af dagrenovation svarende til 110 liter. Undtaget er ubebyggede grunde, hvor der ikke fremkommer affald. 8.3 Enfamilieboliger skal benytte sækkestativer/beholdere/minicontainere. Det er muligt at supplere med flere enheder. 8.4 Flere virksomheder eller affaldsproducenter på samme erhvervsejendom kan benytte en fælles opsamling. 8.5 For virksomheder, herunder butikker, værksteder, fabrikker, institutioner, kantiner, restauranter mv., fastsættes voluminet efter aftale mellem Natur & Miljø og grundejeren/affaldsproducenten. 8.6 Enmandsvirksomhed (max. 50 m 2 erhvervsareal) på egen bopæl kan bortskaffe små mængder dagrenovationslignende affald ved at benytte bopælens dagrenovationsordning. 9. Stativer og containere anskaffelse og vedligeholdelse 9.1 Affaldsstativer, beholdere eller minicontainere kan købes ved henvendelse til Fredensborg Forsyning. 9.2 Storcontainere kan evt. lejes ved henvendelse til renovatøren. Storcontainere skal altid kunne håndteres i den kommunale tømningsordning. Afregningen vedrørende udlejning finder sted mellem affaldsproducenten og renovatøren. 9.3 Stativer, beholdere, minicontainere og købte storcontainere er grundejernes ejendom. 9.4 Grundejeren har det fulde ansvar for stativer, beholdere og containeres vedligeholdelse og renholdelse. Herunder pligt til at reparere eller udskifte opsamlingsmateriellet, når det på grund af slitage, vejrlig, forkert brug eller lignende ikke fungerer efter hensigten. 9.5 Ved rengøring af affaldscontainere skal det sikres at vandet, der har været anvendt til rengøringen, bortledes til spildevandskloak. Kloak/vejrist til overfladevand må ikke benyttes. Rengøringen kan alternativt udføres af en entreprenør med specielt rengøringsudstyr, som sikrer at der ikke bortledes rengøringsvand på den ejendom, hvor rengøringen udføres. 11

12 9.6 Stativer, beholdere eller containere skal stå med lukket låg, undtagen under ilægning af affald. Undtaget herfra er dog beholdere, som er anbragt under nedstyrtningsskakte. 10. Affaldssække 10.1 I stativer skal benyttes sække udleveret af renovatøren eller Fredensborg Forsyning Ved afhentning fjerner renovatøren kun det antal sække, som svarer til antallet af tilmeldte stativer. Nye sække monteres i stativerne Renovatøren medtager herudover godkendte sække mærket Ekstrasække, der placeres ved siden af eller på affaldsstativet inden den ordinære tømningsdag. Affaldsproducenten modtager 3 stk. Ekstra sække om året Hvis en sæk på afhentningstidspunktet er ubrugt, skiftes sækken ikke, og der udleveres ikke en ny sæk Sække må kun fyldes til den påtrykte påfyldningsstreg Hvis der gentagne gange i en periode konstateres overfyldning af sæk(ke), kan Fredensborg Forsyning kræve at grundejeren eller affaldsproducenten anskaffer mere volumen, så overfyldning undgås Hvis en affaldssæk indeholder andet affald end restaffald, er revnet, ødelagt af vådt affald eller på anden måde beskadiget, har renovatøren ikke pligt til at medtage sækken Renovatøren efterlader en meddelelse om årsagen til manglende tømning. Ved manglende tømning lægger renovatøren en ny sæk, beregnet til ompakning. Sækkene afhentes ved næste ordinære tømning, hvis affaldsproducenten har bragt forholdene i orden Såfremt grundejeren ønsker afhentning tidligere end ved den næste ordinære tømning, kontaktes Fredensborg Forsyning om en sådan særafhentning. Der opkræves et særgebyr for denne ekstra ydelse. 11. Beholdere og containere 11.1 Beholdere / containere må ikke fyldes mere end at låget kan lukke tæt Såfremt en beholder / container indeholder andet affald end restaffald eller er overfyldt, har renovatøren ikke pligt til at tømme den Affaldsproducenten har pligt til at fjerne det overskydende affald, hvorefter containeren tømmes efter aftale med Fredensborg Forsyning. Der opkræves et særgebyr for denne ekstra ydelse Hvis der gentagne gange i en periode konstateres overfyldning af container(e), kan Fredensborg Forsyning kræve at grundejeren eller affaldsproducenten anskaffer mere volumen, så overfyldning undgås. 12

13 12. Standplads og udformning af adgangsveje 12.1 Bestemmelserne om standpladser (stedet hvor stativer og beholdere er placeret), og indretning af adgangsvej fra vej til standplads har til formål at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af jord, vand eller luft ved opbevaring og bortskaffelse af dagrenovation Grundejerne har pligt til at anvise en standplads på ejendommen Bestemmelserne om standpladser håndhæves af Natur og Miljø. 13. Placering af stativer og beholdere/containere (standplads) 13.1 Stativer, beholdere og containere skal placeres på et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt eller lignende Der skal være en fri højde over stativet samt et frit areal foran og på siden af stativet, tilstrækkeligt til at renovatøren frit og uhindret kan åbne stativet, fjerne sækken, montere ny sæk, samt placere sækken på en sækkekærre Standpladsen for beholdere og containere skal være indrettet sådan, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere containerne ved tømning Hvis der er flere stativer / beholdere / containere på samme adresse, skal disse være placeret tæt ved siden af hinanden, dog sådan at renovatøren kan håndtere tømningen af hvert enkelt stativ/minicontainer. Eller stativer / beholdere / minicontainere kan være placeret i grupper på en ejendom. 14. Adgangsveje til stativer, beholdere og containere 14.1 Adgangsvejen må højst være 20 meter fra skel. Hvis adgangsvejen er sti, tilkørselsvej til koteletgrund eller lignende, medregnes denne del af strækningen ikke i de 20 meter Adgangsvejen skal være jævn og med en fast belægning af f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret grus. Jord, græs samt løse sten eller løst grus kan ikke godkendes som underlag Adgangsveje skal have en sådan bredde, højde og indretning, så renovatøren frit og uhindret kan komme frem og tilbage Affaldssække skal kunne transporteres med sækkekærre mellem renovationsbil og standplads Der må kun være én havelåge eller port/dør på adgangsvejen, og denne skal kunne stå åben ved egen hjælp På tømningstidspunktet må der ikke være løsgående hunde eller andre dyr, der kan genere renovatøren. 15 Øvrige forhold vedrørende standpladser og adgangsveje Standpladsen og adgangsvejen dertil skal være velbelyst på indsamlingstidspunktet. Buske og træer skal beskæres, så renovatøren kan færdes frit og uhindret. Der skal sneryddes og glatførebekæmpes i nødvendigt omfang. 13

14 15.2 Grundejeren afholder alle udgifter i forbindelse med anlæg og vedligeholdelse af såvel standplads og adgangsvej. 16. Fritagelse 16.1 Det vil normalt ikke være muligt at opnå fritagelse fra pligten til at benytte og være tilsluttet dagrenovationsordningen samt til at efterleve regulativets bestemmelser I ganske særlige tilfælde, kan der ansøges om dispensation fra enkelte af tillæggets bestemmelser, fx afhentningstidspunkt, standpladser og adgangsveje eller hvis der på en ejendom hersker særlige forhold, som vanskeliggør / umuliggør tømning efter bestemmelserne i dette regulativ. Begrundet ansøgning om dispensation skal sendes til Natur og Miljø. En sådan dispensation kan gøres tidsbegrænset og betinget af ekstrabetaling (særgebyr) I særlige tilfælde kan byrådet tillade, at dagrenovation opsamles og afhentes på anden måde, fx ved underjordisk/nedgravet opsamling, skraldesug mv En virksomhed kan efter ansøgning opnå fritagelse fra den kommunale ordning og få tilladelse til at bortskaffe dagrenovationslignende affald til fx bioforgasning. 17. Gebyr 17.1 Der opkræves gebyr for indsamlingen af dagrenovation. Gebyret afhænger af det tilmeldte tømningsvolumen, type af opsamlingsmateriel mv Opkrævning af gebyret samt til- og afmeldinger foretages af Fredensborg Forsyning sammen med de øvrige forbrugsafgifter Opkrævning som følge af ændring i antallet affaldsstativer / beholdere / minicontainere / container, sker tidligst med virkning fra den dato, hvor ændringen er meddelt til Fredensborg Forsyning Der kan opkræves særgebyr: ved bestilling af særlig afhentning inden næste ordinære tømning, jf. pkt og 11.3 ved en særligt uhensigtsmæssig adgangsvej, særlige forhold m.m. jf. pkt og Henvendelse og klage Henvendelse om daglig drift, fx udebleven tømning eller spørgsmål til afhentningen rettes til den renovatør, som varetager driften efter aftale med Fredensborg Forsyning. Der kan også benyttes den elektroniske indberetning på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmeside Klager over renovatøren skal rettes til Fredensborg Forsyning, Højvangen 25, 3480 Fredensborg, tlf , Henvendelser og klager over ordningen samt ansøgning om fritagelse rettes til Fredensborg Kommune, Natur og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf , 14

15 19. Ikrafttræden 19.1 Tillægget træder i kraft den 1. marts Vedtaget af Fredensborg Byråd den 26. februar

16 Tillæg 2 Særlige bestemmelser for hjemmekompostering 1. Grundlag og område 1.1 Dette regulativtillæg er udfærdiget i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune. 1.2 Tillægget til regulativet giver tilladelse til, at husstande, bestående af landejendomme, gård-, parcel- samt rækkehuse, kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på egen grund med henblik på genanvendelse. 1.3 Forinden grupper af husejere eller lejere, herunder boligselskaber, der i fællesskab etablerer en ordning med kompostering af affald på egen grund eller på fællesarealer i tilknytning til de pågældende boliger, skal anlægget godkendes af Natur og Miljø. 2. Affald omfattet af tillægget 2.1 Husstande m.v. kan på egen grund kompostere affald, som f.eks.: grøntsagsrester, kasseret frugt, kaffegrums og -filter, teblade og -filter, æggeskaller, køkkenrulle, afskårne blomster, blomsteraffald, potteplanter og strøelse fra kæledyr. 3. Affald, der ikke er omfattet af tillægget 3.1 Madrester, der indeholder f.eks. kød, fisk, pålæg, sovs, kogte grøntsager, fedt, brød og kager m.v., som kan virke tiltrækkende på skadedyr, må ikke komposteres. 4. Bortskaffelse 4.1 Den vegetabilske del af dagrenovation kan bortskaffes ved kompostering på egen grund. 4.2 Kompostering skal ske som fri (åben) kompostering eller som kompostering i lukkede beholdere, der dels begrænser skadedyrs adgang til affaldet, dels forhindrer en nedsivning til grundvandet af næringsstofferne i den dannede kompost. 4.3 Komposten skal anbringes på ejendommens grund, således at den ikke kan give anledning til ulemper/gener for omgivelserne. 4.4 Den ved komposteringen dannede kompost skal anvendes på egen grund, og den må ikke gøres til genstand for handel. 5. Fritagelse 5.1 Byrådet kan, på særlige vilkår og efter ansøgning, tillade grupper af husejere eller lejere, herunder boligselskaber, i fællesskab at etablere en ordning med kompostering af affald, der er omfattet af dette tillæg, på egen grund eller på fællesarealer i tilknytning til de pågældende boliger. 6. Gebyr 6.1 Der opkræves ikke særskilt gebyr for ordningen. 16

17 7. Henvendelse og klage 7.1 Henvendelse og klage over ordningen rettes til Fredensborg Kommune, Natur og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf Ikrafttræden 8.1 Tillægget træder i kraft den 1. marts Vedtaget af Fredensborg Byråd den 26. februar

18 Tillæg 3 Særlige bestemmelser for indsamling af haveaffald 1. Grundlag og område 1.1 Dette regulativtillæg er udfærdiget i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune. 1.2 Indsamlingsordningen omfatter haveaffald, der fremkommer fra husholdninger i Fredensborg kommune. 2. Affald omfattet af tillægget 2.1 Ved haveaffald forstås affald bestående af plantedele, grene, mindre træstammer, græsafklip, trærødder (max. 15 kg) samt øvrige plantemateriale, der forekommer i forbindelse med vedligeholdelse af en anlagt have. Jord, sten og grus, henregnes under bygge- og anlægsgsaffald og er ikke omfattet af dette tillæg. 3. Bortskaffelse 3.1 Haveaffald skal bortskaffes ved: kompostering på egen grund, jf. pkt. 4 aflevering på kommunens genbrugspladser, jf. pkt. 5 tilmelding til den kommunale afhentningsordning, jf. pkt. 6 afbrænding på egen grund jf. pkt Kompostering på egen grund 4.1 Kompostering skal ske som fri (åben) kompostering eller som kompostering i lukkede beholdere, se tillæg 2, pkt Komposteringen må ikke være til gene for omkringboende eller tiltrække skadedyr mv. 5 Aflevering på kommunens genbrugspladser (bringeordning) 5.1 Affaldsproducenten kan ved egen foranstaltning aflevere haveaffald til kommunens genbrugspladser. 5.2 Ved aflevering på genbrugspladserne skal der foretages en sortering af affaldet efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger på pladsen. 6. Afhentning ved den kommunale henteordning (abonnementsordning). Enfamilieshuse 6.1 Grundejere kan ved tilmelding og betaling til den kommunale ordning få afhentet haveaffald hver 2. uge i perioden 1. april til 30. november. 6.2 Afhentning og transport af haveaffald udføres af Fredensborg Forsyning eller af en transportør, der har fået opgaven overdraget af byrådet. 6.3 Afhentning finder sted på samme ugedag i hele perioden. Haveaffaldet skal anbringes samlet, let tilgængeligt og umiddelbart ved ejendommens indkørsel ved vej /skel. 18

19 6.4 Haveaffaldet skal være lagt frem inden kl på afhentningsdagen (dog tidligst et døgn før afhentningstidspunktet). 6.5 Haveaffaldet skal være bundtet, sammensnøret eller samlet i papirsække, beholder eller lignende, således at det er let håndterligt. I papirsækkene må ikke anbringes andet end haveaffald. Der må ikke bruges plastsække, da disse ikke kan indgå i komposteringsprocessen. 6.6 Grene og mindre træstammer skal være bundtet og håndterbare. Bundet må højst være 2 meter og ca. 60 cm i diameter. De enkelte grene og mindre træstammer må højst være 10 cm i diameter og skal bundtes med snor af nedbrydeligt materiale, fx bomuld, hør eller sisal. Der må ikke anvendes plastsnor, metaltråd eller lign. 6.7 Vægten af affaldet må ikke overstige 15 kg. pr. bundt eller pr. emballage inkl. affald. 6.8 Genbrugsemballage kan benyttes, når oven- og nedenstående regler overholdes. 6.9 Der må ikke bruges vidjekurve og hulmønstrede plastkurve til grenafklip, da disse er vanskelige at tømme. Der må heller ikke bruges tunge og uhåndterlige beholdere, såsom trillebøre o.lign Renholdelse og vedligeholdelse af genbrugsemballage eller beholdere påhviler grundejeren Overholdes ovenstående krav til indhold, vægt eller emballering ikke og haveaffaldet afvises af renovatøren, vil der samtidig blive lagt en seddel gennem brevsprækken eller i postkassen med beskrivelse af årsagen til den manglende afhentning Affaldsproducenten har herefter pligt til straks at bringe haveaffaldet tilbage til sin ejendom, hvor det skal opbevares og bringes i reglementeret stand indtil næste afhentning. Grundejerforeninger, etage- og samlede bebyggelser med mulighed for fælles opsamlingssted 6.13 Grundejerforeninger, etage- og samlede bebyggelser kan ved tilmelding og betaling til den kommunale ordning få afhentet haveaffald ved kommunens foranstaltning 1 gang om måned i perioden 1. april til 30. november Affaldet skal være placeret samlet og centralt i bebyggelsen Adgangsvejen til den centrale plads skal være jævn og kørefast. Adgangsvejen skal have en sådan bredde, højde og indretning, at renovationsbilen har fri og uhindret adgang En forudgående aftale om placeringen / udpegning af opsamlingssted træffes mellem ejendommens varmemester / vicevært og Natur og Miljø. 19

20 7. Afbrænding på egen grund. 7.1 Afbrænding af haveaffald er forbudt i byområderne i Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå. 7.2 Det er dog tilladt at brænde bål ved særlige lejligheder. 7.3 På ejendomme i landområder er det tilladt at afbrænde mindre mængder tørt haveaffald fra egen grund. 7.4 Haveaffaldet må højst fylde 200 liter (0,2 m³). 7.5 Afbrændingen må ikke ske i stærk blæst. Røgen må ikke være til gene for naboer, trafik m.m. Afbrændingen må tidligst begynde ved solopgang og skal være afsluttet samme dag, senest 1 time efter solnedgang. 7.6 Ved afbrænding af haveaffald jf. pkt. 7.2 og 7.3 skal gældende brandmæssige forskrifter overholdes, ligesom der skal udvises størst mulige hensyn til omgivelserne. Afstandskrav. 7.7 Afbrænding skal ske i passende afstand fra ledningsmaster og luftledninger, så disse ikke udsættes for varmepåvirkning. 7.8 Afbrænding skal ske i en afstand af mindst 10 m fra bygninger med hårdt tag. 7.9 Afbrænding skal ske i en afstand af mindst 30 m fra: Bygninger med let antændeligt tag (fx stråtag). Nåletræsplantager, lyngklædte arealer. Stakke og andet oplag af let antændelige materialer, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende. Oplag af brandfarlige væsker og flaskegas. Opsyn m. v Afbrænding skal ske under konstant opsyn af en voksen person, og opsynet må først ophøre, når al ild og alle gløder er fuldstændig slukket Ved afbrændingen skal der være tilstrækkelige slukningsmidler tilstede umiddelbart ved afbrændingspladsen Såfremt afbrændingen kommer ud af kontrol skal brandvæsnet øjeblikkeligt alarmeres. Kald 112. Fritagelse 7.13 I konkrete tilfælde kan der gives dispensation til afbrænding af større mængder haveaffald (fx ved nedskæring af levende hegn), efter en forud foretagen miljø- og brandmæssig vurdering af haveaffaldet, der ønskes afbrændt. 8. Tilmelding 8.1 Tilmelding til afhentningsordningen er gældende for en sæson og skal foretages til Fredensborg Forsyning, Højvangen 25, 3480 Fredensborg, tlf. 20

21 eller på Fredensborg Forsynings hjemmeside: Tilmeldingen, som følger ejendommen, vil være gældende fra år til år, såfremt der ikke foretages afmelding efter udløbet af en sæson, senest d. 1. marts det pågældende år. 9. Gebyr 9.1 Gebyr for deltagelse i afhentningsordningen, jf. pkt. 6 (abonnementsordning) fastsættes af Byrådet i et særligt takstbilag. 9.2 Opkrævning foretages sammen med de øvrige forbrugerafgifter. 10. Henvendelse og klage 10.1 Henvendelser om manglende afhentning mv. rettes til den renovatør, der varetager driften efter aftale med Fredensborg Forsyning eller via Fredensborg Forsynings elektroniske klagesystem Klager over renovatøren skal rettes til Fredensborg Forsyning, Højvangen 25, 3480 Fredensborg, tlf , Klage over ordningen rettes til Fredensborg Kommune, Natur & Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf , Ikrafttræden 11.1 Tillægget træder i kraft 1. april Vedtaget af Fredensborg Byråd den 26. februar

22 Tillæg 4 Særlige bestemmelser for indsamling af farligt affald 1. Grundlag og område 1.1 Dette regulativtillæg er udfærdiget i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune. 1.2 Bestemmelserne omfatter farligt affald, der fremkommer fra husholdninger i Fredensborg kommune. 2. Affald omfattet af tillægget 2.1 Ved farligt affald forstås eksempelvis: batterier spraydåser med restindhold maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser bekæmpelsesmidler olie, fedt og benzinprodukter fotokemikalier vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens og lign. Syrer, f.eks. saltsyre terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler medicin og emballager med medicinrester lysstofrør, lavenergipærer, kviksølvtermometre og andet kviksølvholdigt affald basisk affald, f.eks. kaustisk soda 2.2 Natur og Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til farligt affald. 3. Grundejere og affaldsproducenters pligter 3.1 Enhver grundejer og affaldsproducent har pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger for farligt affald, som beskrevet i dette tillæg. 3.2 Farligt affald i flydende form skal opbevares i den originale emballage, eller i undtagelsestilfælde i tilsvarende tæt emballage. Emballagen skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold. 3.3 Farligt affald fra husholdninger må ikke sammenblandes, heller ikke med andet affald fra husholdninger. 4. Bortskaffelse 4.1 Bortskaffelse af farligt affald skal ske ved: aflevering til farvehandlere o. lign., jf. pkt. 5 aflevering til apoteker, jf. pkt. 6 aflevering til batteribokse mm., jf. pkt. 7 (batteriordningen) aflevering til kommunens genbrugspladser, jf. pkt. 8 særlig afhentning efter aftale med Natur og Miljø, jf. pkt. 9 22

23 5. Farvehandlerordningen 5.1 Ordningen omfatter farligt affald, som farvehandlere har erfaring med at håndtere, f.eks. malingsrester, rensemidler mv. 5.2 Afleveringen af det farlige affald kan ske til de farvehandlere, som Natur og Miljø har indgået aftale med. 6. Apotekerordningen 6.1 Ordningen omfatter farligt affald som forhandles på apotekerne fx medicinrester, kviksølvtermometre, kanyler mv. 6.2 Afleveringen af det farlige affald skal ske til apotek og apoteksudsalg i kommunen. 7. Batteriordningen 7.1 Ordningen omfatter alle typer batterier fra husholdninger, f.eks. NiCdholdige- og Hg-holdige og brunstensbatterier. 7.2 Ordningen omfatter ikke blyakkumulatorer fra køretøjer m.m Afleveringen af det ovennævnte farlige affald kan ske til en række forskellige forretninger og bebyggelser, som kommunen har indgået en aftale med. 7.4 Afleveringen skal ske i det opstillede (batteribokse/-beholdere). 7.5 Boliger med affaldsstativer kan aflevere batterier i forbindelse med afhentning af dagrenovation. De brugte batterier skal lægges i en gennemsigtig plastpose oven på låget af affaldsstativet. Renovatøren tager batterierne med, ved den ordinær tømning. 8. Aflevering til kommunens genbrugspladser 8.1 Ordningen omfatter alt farligt affald jf. pkt. 2.1., dog ikke kviksølvtermometre, medicinrester, kanyler mv. som skal afleveres til apoteket, jf. pkt. 7. Der kan højst afleveres 200 kg farligt affald om året. 8.2 Afleveringen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og anvisninger for genbrugspladserne. Se tillæg 15: Særlige bestemmelser for sorteret affald på kommunes Genbrugspladser. 9. Særlig afhentning 9.1 Der kan træffes aftale med Natur og Miljø om afhentning af farligt affald i særlige tilfælde. 9.2 Byrådet kan træffe aftale om andre former for indsamling og afhentning af farligt affald, fx miljøbilsordning eller viceværtordning m.fl. 10. Fritagelse 10.1 Det vil normalt ikke være muligt at opnå fritagelse fra bestemmelser i dette tillæg om indsamling af farligt affald. 23

24 11. Gebyr 11.1 Der opkræves særskilt gebyr for ordningen. Opkrævning foretages af Fredensborg Forsyning sammen med de øvrige kommunale forbrugsafgifter. 12. Henvendelse og klage 12.1 Henvendelse om sortering og aflevering af farligt affald på genbrugspladserne rettes til I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm, tlf , Klage over ordningen rettes til Fredensborg Kommune, Natur & Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf Ikrafttrædelse 13.1 Tillægget træder i kraft 1. marts Vedtaget af Fredensborg Byråd den 26. februar

25 Tillæg 5 Særlige bestemmelser for indsamling af storskrald 1. Grundlag og område 1.1 Dette regulativtillæg er udfærdiget i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune. 1.2 Bestemmelser omfatter storskrald, der fremkommer fra husholdninger i Fredensborg kommune. 1.3 Bestemmelserne gælder ikke for virksomheder og institutioner, som er omfattet af regulativ for erhvervsaffald. 2. Affald omfattet af tillægget 2.1 Ved storskrald forstås husholdningsaffald, som er beskrevet i det følgende: A. Til genanvendelse Jern / metal (f.eks. cykler og barnevogne) B. Til specialbehandling elektriske og elektroniske produkter (se nærmere beskrivelse i tillæg 6) C. Til forbrænding med energiudnyttelse kasserede møbler og indbo madrasser gulvtæpper D. Til deponering ikke genanvendeligt PVC, herunder: persienner havebassiner og havebassinfolier badebolde, badedyr, svømmevinger o.lign. haveslanger, trykluftslanger o.lign. græsplænekanter og plastbelagte trådhegn skriveunderlag, dækservietter og kontorstoleunderlag kunstlæder fra møbler og bruseforhæng regntøj og gummistøvler telte og teltbunde måtter og måttebagsider kufferter, rygsække og tasker vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder altankasser og blomsterkasser kælke toiletsæder grammofonplader imprægneret træ: træ imprægneret ved tryk- eller vakuumimprægnering samt overfladebehandlet med træbeskyttelsesmidler, der indeholder biologisk eller kemisk aktive stoffer til beskyttelse mod træødelæggende svampe og / eller skadedyr. 2.2 Natur og Miljø afgør om genstande er omfattet af storskraldsordningen. 25

26 3. Affald, der ikke er omfattet af tillægget 3.1 Bygge- og anlægsaffald er ikke omfattet af storskraldsordningen. Ordningen omfatter heller ikke forrådneligt og/eller ildelugtende affald, miljøfarligt affald, skrotbiler samt genanvendeligt affald, hvortil der findes specielle ordninger (fx haveaffald, glas, pap, papir). 4. Bortskaffelse 4.1 Storskrald skal bortskaffes ved: aflevering på kommunens genbrugspladser, jf. pkt. 5. afhentning ved den kommunale henteordning, jf. pkt Aflevering på kommunens genbrugspladser (bringeordning) 5.1 Affaldsproducenten kan ved egen foranstaltning aflevere storskrald til kommunens genbrugspladser, se tillæg 15: Særlige bestemmelser for indsamling af sorteret affald på Fredensborg Genbrugspladser. 5.2 Ved aflevering på genbrugspladsen skal der foretages en sortering af affaldet efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger på pladsen. 6. Afhentning ved den kommunale henteordning. 6.1 Grundejere kan ved tilmelding til den kommunale ordning få afhentet storskrald fra ejendommen. 6.2 Affaldsproducenten skal sortere storskraldet i: Jern- og metalgenstande (fx cykler, barnevogne, sengebunde) Brandbart affald (fx møbler, springmadrasser, gulvtæpper) Elektronik affald (fx fjernsyn, computer, hårde hvidevarer) Affald til deponering (fx ikke genanvendelig PVC, keramik, stentøj, porcelæn og imprægneret træ) 6.3 Der kan afleveres en ubegrænset mængde storskrald. De enkelte enheder må dog ikke veje eller fylde mere, end de kan håndteres af 2 mand. 6.4 Storskrald indsamles 1 gang om måneden i hvert distrikt og finder sted samme ugedag. Afhentningsdatoer offentliggøres på Fredensborg Forsynings hjemmeside For storskrald fra etage- og samlede bebyggelser mv. skal der træffes aftale med kommunen om at storskrald afhentes fra et centralt sted i bebyggelsen. Aftale om placeringen / udpegning af opsamlingssted træffes mellem ejendommens varmemester/vicevært og Natur og Miljø. 6.6 Såfremt der til den enkelte afhentningsdag er anmeldt så store mængder, at bortkørsel ikke kan afvikles på denne dag, vil afhentning blive foretaget den næstfølgende hverdag. 6.7 Affaldet skal være lagt frem inden kl på afhentningsdagen, dog tidligst et døgn før afhentningstidspunktet. Affald fremsat senere end det anførte tidspunkt afhentes ikke. Storskrald, der skal afhentes, må ikke stå i garage, have, gård eller lignende. 26

27 6.8 Storskrald skal være placeret samlet, let tilgængeligt, umiddelbart ved ejendommens indkørsel og nær vej eller foran ejendommen på fortovet således, at det er synligt fra nærmeste offentlige kørevej. 6.9 Tvivlstilfælde om placering afgøres af Natur og Miljø Genstande må ikke placeres i papkasser eller sorte sække. Kommunens renovatør kan nægte at modtage ukorrekt sorteret og / eller emballeret storskrald Afvises storskraldet af renovatøren, vil der samtidig blive lagt en seddel gennem brevsprækken eller i postkassen med en beskrivelse af årsagen til den manglende afhentning Affaldsproducenten har herefter pligt til straks at bringe affaldet tilbage til sin ejendom, hvor det skal opbevares og bringes i reglementeret stand indtil næste afhentningsdag. 7. Gebyr 7.1 Der opkræves gebyr for ordningerne. Opkrævning foretages af Fredensborg Forsyning sammen med de øvrige kommunale forbrugsafgifter. 8. Henvendelse og klage 8.1 Tilmelding til afhentningsordningen skal foretages til kommunens renovatør, tlf.: eller på hvor anmeldelse om mængde og art skal ske senest mandagen før afhentningsdagen. 8.2 Henvendelser om manglende afhentning mv. rettes til den renovatør, der varetager driften efter aftale med Fredensborg Forsyning eller via Fredensborg Forsynings elektroniske klagesystem. 8.3 Klager over renovatøren skal rettes til Fredensborg Forsyning, Højvangen 25, 3480 Fredensborg, tlf , Klage over ordningen rettes til Fredensborg Kommune, Natur & Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf , 9. Ikrafttrædelse 9.1 Tillægget træder i kraft 1. april Vedtaget af Fredensborg Byråd den 26. februar

28 Tillæg 6 Særlige bestemmelser for indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr 1. Grundlag og område 1.1 Dette regulativtillæg er udfærdiget i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. 1.2 Bestemmelserne omfatter kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, der fremkommer fra husholdninger i Fredensborg Kommune. 1.3 Bestemmelserne gælder ikke for virksomheder og institutioner, som er omfattet af regulativ for erhvervsaffald. 2. Affald omfattet af tillægget 2.1 Ved elektrisk og elektronisk udstyr forstås i hovedsagen alle produkter, som virker ved elektrisk strøm i form af batterier og/eller ledning. 2.2 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal sorteres i følgende 5 fraktioner: 1. Store husholdningsapparater Fx: køle- og frysemøbler vaske- og opvaskemaskiner komfurer og kogeapparater mikroovne el-radiatorer ventilatorer og klimaanlæg 2. Små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj, legetøj og fritids- og sportsudstyr m.v. Fx: støvsugere og andre rengøringsapparater strygejern og andre apparater til behandling af beklædning brødristere kaffemaskiner hårtørrere barbermaskiner ure vægte boremaskiner og andet elektrisk værktøj græsslåmaskiner og andre elektriske haveredskaber elektriske tog, racerbaner og andet elektrisk legetøj cykelcomputere og andet elektronisk sportsudstyr røgdetektorer termostater 3. It- og teleudstyr Fx: Computere, inkl. skærme 28

29 printere kopimaskiner skrivemaskiner lommeregnere telefaxapparater telefoner, mobiltelefoner og telefonsvarer 4. Forbrugerudstyr Fx: radioer, TV og udstyr forstærkere videokameraer og båndoptagere DVD-, CD- og MP3-afspillere elektriske musikinstrumenter 5. Belysningsudstyr Fx: lysstofrør, herunder lavenergipærer kompaktlysstofrør metalhalogenlamper tryknatriumlamper 2.3 Miljøstyrelsen afgør i tvivlstilfælde, hvad der er affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 3 Grundejeres og affaldsproducenters pligter 3.1 Enhver grundejer eller affaldsproducent har pligt til at benytte den kommunale indsamlingsordning for elektrisk og elektronisk udstyr, som beskrevet i dette tillæg. 4 Bortskaffelse 4.1 Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske ved: aflevering til den kommunale storskraldsordning (henteordning), jf. tillæg 5: Særlige bestemmelser for indsamling af storskrald, eller ved aflevering på kommunens genbrugsplads, jf. tillæg 15: Særlige bestemmelser for indsamling af sorteret affald på Fredensborg Genbrugspladser, sorteret efter de til enhver tid gældende regler og anvisninger, eller ved aflevering til en forhandler, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr og som tager affald af elektrisk og elektronisk udstyr retur. 4.2 Kølemøbler, elektriske frituregryder mv. tømmes for indhold inden bortskaffelsen. 5. Gebyrer 5.1 Der opkræves ikke særskilt gebyr for ordningen, da udgifterne til ordningen indgår i gebyret for storskrald. 6. Henvendelse og klage 29

30 6.1 Henvendelse om sortering og aflevering af elektrisk og elektronisk udstyr på genbrugspladsen rettes til I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm, tlf Henvendelse vedr. forhandlere, som modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr rettes til Miljøstyrelsen, tlf , hjemmeside eller til WEEE-System, hjemmeside Klage over ordningen for storskrald eller genbrugspladsen rettes til Fredensborg Kommune, Natur og Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf , 7. Ikrafttrædelse 7.1 Tillægget træder i kraft den 1. marts Vedtaget af Fredensborg Byråd den 26. februar

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007

Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune. Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune Vedtaget af Hillerød Byråd d. 30. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Regulativets område...3 4 Definitioner...4 5 Borgernes

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE MORSØ KOMMUNE JUNI 2001 1. FORMÅL: Dette regulativ skal sikre, at der sker en forøget indsamling og sortering af PVC-affald forøgelse af mængden af PVC-affald,

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere