Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud"

Transkript

1 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund: Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter: De fysiske rammer: De pædagogiske rammer:... 5 Personalesammensætning:... 6 Lønnede praktikanter:... 6 Støtteforanstaltninger: Økonomi... 7 Økonomisk hæderlighed:... 7 Tilskud:... 7 Forældrebetaling:... 8 Åbningstid: Optagelse:... 9 Samarbejde mellem Pladsanvisningen og de private institutioner: Forældreindflydelse: Tilsyn: Forhold vedrørende ophør: Øvrige bestemmelser: Bilag: Overordnede rammer for uddannelsesmæssige krav: Beregningsmæssige principper for fastsættelse af minimumskrav til personalenormering:

3 Baggrund: Dagtilbudslovens 19, stk. 4 giver mulighed for, at private leverandører, med kommunalbestyrelsens godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af Dagtilbudsloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at kommunalbestyrelsen skal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud for aldersgruppen 26 uger til skolestart med baggrund i de krav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og kommunalt plan. Ministeriet har formuleret kommunens opgave således: Kommunen skal sikre kvaliteten i privatinstitutionen samt sikre, at forældrene får mulighed for at vælge mellem dagtilbud af minimum samme standard. Kommunen skal stille samme krav til en privatinstitution, som den stiller til egne institutioner. Netop ved at fastsætte tilskuddet ud fra den enkelte kommunes udgiftsniveau sikres en sammenhæng i forhold til det serviceniveau, som kommunen tilbyder i de offentlige dagtilbud. Bornholms Regionskommune har på den baggrund udarbejdet skriftlige godkendelseskriterier Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som private dagtilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. godkendelseskriterierne er en metode til at sikre ligeværdighed og gennemskuelighed. Godkendelseskriterierne indeholder de krav Bornholms Regionskommune i forvejen stiller til egne dagtilbud, og går, som loven understreger, ikke videre end det. Overordnet set skal privatinstitutionen til enhver tid være bekendt med og leve op til gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området. Herunder også centrale bestemmelser om pædagogiske læreplaner og børnemiljø. I det følgende gennemgås krav som skal opfyldes før, kommunalbestyrelsen kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift. 1. Ansøgningsperiode: Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til: Bornholms Regionskommune Børn- og Familie Ullasvej 23, 1. sal 3700 Rønne. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere, hvordan privatinstitutionen vil leve op til nedennævnte krav. Ansøgningen skal yderligere indeholde faktaoplysninger om åbningstid og børnetal. Depositum: Ved ansøgningen om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution skal ansøgeren stille et depositum på kr. Depositummet tilbagebetales, når Bornholms Regionskommunen har truffet afgørelse om etablering af institutionen, uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. 3

4 Driftsgaranti: Lovgivningen om private leverandører fritager ikke Bornholms Regionskommune fra den generelle forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser i dagtilbud, således som det fremgår af Dagtilbudslovens 4. Dette gælder også, hvis en privat leverandør skulle vælge at lukke det etablerede dagtilbud. I så fald vil kommunen, som følge af forsyningsforpligtelsen, skulle tilbyde børnene plads i de kommunale dagtilbud. For at sikre leverancesikkerhed stiller Bornholms Regionskommune derfor et krav om sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Den private leverandør skal stille en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen med det godkendte børnetal. Beløbet skal pristalsreguleres hvert 4. år. Reguleringen foretages i overensstemmelse med stigningen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra godkendelsesdatoen til det sidst opgjorte indeks 4 år efter. Der stilles ny driftsgaranti i overensstemmelse hermed. Driftsgarantiens størrelse beregnes og fastsættes af Bornholms Regionskommune ud fra følgende principper: Godkendt antal børn samlet månedligt tilskud 3 mdr. Den stillede driftsgaranti skal til enhver tid, som minimum, modsvare institutionens godkendte størrelse set i relation til børnetal i aldersgrupperne 0-2 år og 3 5 år. Såfremt privatinstitutionen måtte ønske ændringer i det godkendte børnetal der vil nødvendiggøre at der stilles en ny driftsgaranti, vil dette kunne gøres ved en administrativ godkendelse af områdechefen for Børn og Skole. Anmodning om ændring i det godkendte børnetal skal sendes til Børne- og Skolesekretariatet senest en måned før ændringen ønskes. Ændringerne vil have effekt fra den 1. i måneden efter den administrative godkendelse. Som beskrevet ovenfor betinges dette dog af, at privatinstitutionen inden denne dato har indsendt en garanti på anfordringsvilkår svarende til det ændrede børnetal. Ved lukning vil Bornholms Regionskommune stille krav om udbetaling af driftsgarantien svarende til kommunens dokumenterede merudgifter i forbindelse med overtagelsen af børnene. Der vil dog maksimalt stilles krav om udbetaling af et gennemsnit af privatinstitutionens børnetal indenfor det sidste ½ år samlet månedligt tilskud 3 mdr.. Der kan veksles mellem børnehave- og vuggestuepladser så længe det holdes indenfor den samlede driftsgaranti, og betinget af at de fysiske rammer matcher børnesammensætningen. Endvidere skal den private leverandør naturligvis være godkendt til pasning af børn i såvel aldersgruppen 0-2 år som 3-5 år. Underretning om veksling indenfor driftsgarantien skal sendes til både til Børne- og Skolesekretariatet og til Børnenes Dagpleje og pladsformidling en måned før ændringen finder sted. Ændringer kan ske til d. 1. og 15. i en måned. Vedtægter: Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen, inden denne kan godkendes. Vedtægterne skal bl.a. indeholde optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, privatinstitutionens formål samt en eventuel fortrinsret. Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives skal der foreligge ibrugtagningstilladelse for lokalerne til børneinstitutionsformål. 4

5 Der skal udpeges en ansvarlig leder for privatinstitutionen. 2. De fysiske rammer: Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at privatinstitutionen til enhver tid har en gyldig ibrugtagningstilladelse til de lokaler, hvori pasningen foregår og til mindst det antal børn, som er indmeldt i privatinstitutionen. Lokalerne skal primært være indrettet til børns daglige brug. Der skal være et frit gulvareal på minimum 3,9 m2 pr. vuggestuebarn og minimum 2,5 m2 pr. børnehavebarn samt 1 toilet pr.15 børn. Tilberedes der mad i institutionen skal der etableres køkken med en sådan størrelse og indretning, at det kan godkendes af fødevareregionen. Yderligere beskrivelse af godkendelseskriterierne for de fysiske rammer fremgår af: Bygningsreglementet Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning Vejledning om Hygiejne i Daginstitutioner om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø, Sundhedsstyrelsen Særligt gælder at legepladser skal være godkendt af certificeret legepladskonsulent. 3. De pædagogiske rammer: Arbejdet i alle dagtilbud i Bornholms Regionskommune skal tage udgangspunkt i Dagtilbudsloven jf. Dagtilbudslovens 7 og 8, kommunens Børnepolitik samt de vedtagne politiske målsætninger på området. Privatinstitutionen skal udarbejde en virksomhedsplan der indeholder beskrivelse af mål, metode og opfølgning i forhold til pædagogiske læreplaner samt institutionens børnemiljøvurdering. De pædagogiske læreplaner beskæftiger sig med seks obligatoriske temaer for børns læring: Krop og bevægelse, sprog, sociale kompetencer, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt personlige kompetencer. Derudover skal institutionen i virksomhedsplanen beskrive hvordan børn med særlige behov tilgodeses. Børnemiljøvurderingen skal altid svare til de faktiske forhold og opfølges og revideres jævnligt, mindst hvert 3. år. De private leverandører skal leve op til Bornholms Regionskommunes børnepolitik. Børnepolitikken kan ses på kommunens hjemmeside. De private leverandører skal desuden dokumentere, at de på linje med de kommunale institutioner arbejder med de for året politisk vedtagne målsætninger på dagpasningsområdet. Bornholms Regionskommune meddeler hvert år i november måned de private leverandører, hvilke politiske målsætninger der skal arbejdes med i det følgende år. 5

6 Personalesammensætning: Den ansvarlige for privatinstitutionen har ansvar for, at personalesammensætningen er således, at institutionen kan overholde kravene i Dagtilbudsloven og tilgodese børnenes behov. Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være således, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder skal være uddannet pædagog samt at der skal være pædagogisk uddannet personale til at dække den fulde åbningstid. Der skal indhentes udvidet straffeattest samt børneattest på alle, som ønskes ansat i institutionen inden ansættelsesforholdet kan indgås. For at sikre den nødvendige kvalitet i dagpasningstilbuddet samt for at opfylde betingelserne for at modtage lønnede praktikanter skal der i institutionen være ansat uddannet pædagogisk personale minimum svarende til timerne i åbningstiden. Det forudsættes at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at privatinstitutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt det faste personale. Lønnede praktikanter: Alle institutioner er i henhold til loven forpligtet til at modtage lønnede praktikanter fra uddannelserne til pædagog og pædagogisk assistent. Dette gælder også for private institutioner, som etableres i Bornholms Regionskommune. Der skal endvidere være udarbejdet en af kommunen og pædagogseminarierne godkendt uddannelsesplan. Særligt for Bornholms Regionskommune gælder at for at kunne modtage lønnede praktikanter skal institutionen have ansat en diplomvejlederuddannet pædagog. Heraf følger at private dagtilbud, der er godkendt til mere end 20 børn, skal have ansat en praktikvejleder. Lønmidler til pædagogstuderende i lønnet praktik finansieres fra privatinstitutionens samlede lønsum til personale. Der tildeles således ikke ekstra midler til aflønning af pædagogstuderende. Støtteforanstaltninger: Privatinstitutioner skal være åbne for børn med særlige vanskeligheder og samarbejde med de relevante kommunale instanser og det pædagogiske tilsyn, om de nødvendige tiltag overfor disse børn. Det er Bornholms Regionskommune ved Bornholms PPR og Sundhedspleje, der træffer beslutning om behovet for særlig støtte efter konkret vurdering. Privatinstitutionen har både samarbejds- og initiativpligt og skal derfor tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige vanskeligheder. Hvis der er bevilliget støtte, er privatinstitutionen forpligtet til at sørge for, at barnet får den bevilligede støtte. Hvis kommunen vurderer, at et barns behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, hvor barnet er optaget, kan kommunen pålægge forældrene at flytte barnet til et andet dagtilbud, der kan opfylde barnets behov. 6

7 Udgifter til støttepædagog indgår ikke i driftstilskuddet, men tildeles af kommunen efter en konkret beslutning til den enkelte institution. 4. Økonomi Økonomisk hæderlighed: Private leverandører, der ønsker at oprette og drive dagtilbud i Bornholms Regionskommune, skal være kvalificerede leverandører. De skal udvise økonomisk hæderlighed, dvs. være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder følgende forpligtelser i forhold til: At stille det nødvendige depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen) At stille den nødvendige driftsgaranti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne ved 3 måneders drift til det børnetal, der fremgår af ansøgningen At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser mv. Det kommunale tilsyn omfatter ikke privatinstitutionens økonomi og rentabilitet, herunder budget, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber, da tilskuddet til institutionen er uafhængigt af institutionens økonomi. Det er privatinstitutionen selv, der er ansvarlig for institutionens økonomi. Kommunen hæfter ikke for et eventuelt underskud hos en privatinstitution. Privatinstitutionen skal dog over for det kommunale tilsyn være i stand til at gøre rede for, at de modtagne tilskud svarer til de indskrevne børn, og at tilskuddene (de kommunale midler) anvendes til lovlige formål. Ejeren af privatinstitutionen kan anvende et eventuelt overskud fra privatinstitutionen til andre formål end egentlig institutionsdrift, blot det ikke er i strid med lovgivningen i øvrigt. Tilskud: Bornholms Regionskommune er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn, hvis de er i alderen 26 uger til skolestart, er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, er bosiddende i kommunen og ordningen er oprettet i henhold til Dagtilbudslovens 20 omhandlende private institutioner. Tilskuddet kommunen yder til privatinstitutionen pr. barn, der er optaget i institutionen består af 3 dele: 1. Et driftstilskud der svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, eksklusive støttepædagogudgifter, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet opgøres inklusive udgifter til moms jf. Dagtilbudslovens Et administrationsbidrag til dækning af administrative opgaver pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Administrationen indebærer følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget beregnes som 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud jf. Bekendtgørelse 1114 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes 7

8 egenbetaling og fripladstilskud m.v. 5 stk.2 og 3. Den private leverandør kan bede Bornholms Regionskommune om at varetage den administrative opgave, hvorved bidraget for administration bortfalder. 3. Et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution på 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud til de 0 2 årige og 3,2 pct. til de 3 5 årige jf. Bekendtgørelse stk.4 og 5. Bygningstilskuddet reguleres ikke i forhold til eventuelle deltidspladser. Driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud i 2015 Tilskud Aldersgruppen 0 2 år Aldersgruppen 3 5 år Årligt til skud Månedligt tilskud Årligt til skud Månedligt tilskud Driftstilskud kr kr kr kr. Administrationsbidrag kr. 197 kr kr. 133 kr. Bygningstilskud kr. 385 kr kr. 203 kr. I alt - ved fuldt tilskud kr kr kr kr. I forbindelse med den årlige vedtagelse af det kommunale budget i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen det kommunale driftstilskud pr. barn i de forskellige dagtilbud samt forældrebetalingen. Ud fra dette beregnes nettodriftstilskuddene til børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år, som ikke går i kommunens egne institutioner. Endvidere beregnes administrationsbidraget og bygningstilskuddet. Som beskrevet nedenfor i afsnittet omkring åbningstid har privatinstitutionens åbningstid og antallet af lukkedage betydning for størrelsen af driftstilskuddet. Kommunalbestyrelsen giver tilskuddene fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og barnet er optaget i privatinstitutionen, og indtil barnets skolestart. Private dagtilbud der er kun godkendt til pasning af børn i alderen 3-5 år, kan som hovedregel ikke få udbetalt tilskud til børn der endnu ikke er fyldt 3 år. I særlige tilfælde kan der dog, for at undgå unødige skift for barnet, dispenseres herfra for børn ned til alderen 2 år og 9 måneder. Til disse børn udbetales der tilskud, svarende til 3-5 års plads. Forældrebetaling: Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling. Der er således fri mulighed for at fastsætte forældrebetalingen i et privat dagtilbud. Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling. Børn optaget i privatinstitutioner har ret til friplads- og søskendetilskud. Kommunen beregner og beslutter økonomisk og pædagogisk fripladstilskud samt søskendetilskud efter regler der bygger på 8

9 principperne for tilskud vedrørende de kommunale dagtilbud jf. Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. Kommunen betaler udgiften til økonomisk og pædagogisk fripladser samt søskendetilskud. Den kommunalt vedtagne forældrebetaling for aldersvarende dagtilbud fastlægger loftet for hvad der kan opnås i tilskud. Det påhviler privatinstitutionen at vejlede forældrene om mulighederne for tilskud. Åbningstid: I beregningsgrundlaget for driftstilskuddet indgår privatinstitutionens ugentlige åbningstid. Tilskuddet beregnes ud fra den ugentlige åbningstid i de kommunale daginstitutioner på 51,75 timer. Driftstilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsplader eller lavere åbningstid end i de kommunale daginstitutioner. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid udover de 51,75 timer ugentligt. For at modtage fuldt driftstilskud skal privatinstitutionen som minimum have åbent samme antal dage årligt som de kommunale institutioner. Dette indebærer at der ved fuldt tilskud maksimalt holdes lukket i 5 dage om året plus dagene mellem Jul og Nytår (som kan variere fra 2 4 dage). Holdes der lukket i flere dage vil det blive reguleret i tilskudsberegningen. Lukkedage indberettes 1 gang årligt til Børn- og Familie og Pladsanvisningen. Privatinstitutionen er forpligtet til på forhånd, at give både kommunen og forældrene information om lukkedage det pågældende år. Ved lukkedage er det privatinstitutionens ansvar, at børn med behov for pasning tilbydes pasning. 5. Optagelse: Kommunen kan ikke træffe afgørelse om optagelse eller anvise plads i privatinstitutioner, idet institutionen selv træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige, f.eks. via dagtilbuddets hjemmeside. De af institutionen fastsatte optagelseskriterier må ikke være i strid med almindelige retsprincipper, herunder lighedsprincippet og forbuddet mod at diskriminere på grund af race, køn, religion, politisk anskuelse og lignende. Institutionen skal også være åben for børn, der kræver en særlig indsats. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier: o At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets behov o At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder. (som tidligere nævnt kan et privat dagtilbud optage alligevel, og derefter ansøge Bornholms Regionskommune om bistand til løsningen af opgaven) Hvis privatinstitutionen afviser et barn skal dette indberettes til kommunen med en begrundelse for afvisningen. Der kan gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis institutionen er oprettet med bestemt formål, og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne. Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, således at kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Institutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. 9

10 Privatinstitutionen skal meddele kommunen, hvilke børn der bliver optaget i og udmeldt af privatinstitutionen. Samarbejde mellem Pladsanvisningen og de private institutioner: Hver enkel privat institution indsender besked til Pladsanvisningen om nye børn og børn som bliver udmeldt af institutionen. Barnets navn, cpr.nr., indmeldelsesdato/udmeldelsesdato skal indsendes til Pladsanvisningen hurtigst muligt, dog senest d. 5. i måneden før indmeldelsen/udmeldelsen sker, for at afregningen af tilskud bliver så korrekt som muligt for den aktuelle måned. Pladsanvisningen udbetaler driftstilskud, bygningstilskud og administrationsbidrag forud efter gældende takst og i forhold til institutionens åbningstid. Pladsanvisningen udbetaler økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og social/pædagogisk fripladstilskud iflg. udbetalingslisten fra kommunens institutionssystem til den private institution. Sker der ændringer i tilskuddet med tilbagevirkende kraft, vil forældrene blive afregnet direkte fra Betalingskontoret i Regionskommunen. Pladsanvisningen sender/scanner institutionens udbetalingsliste ved udgangen af måneden og tilskuddet bliver samtidig indsat på institutionens bankkonto. Ønsker forældre plads i en privat institution, skal de selv kontakte institutionen for at blive opskrevet på institutionens venteliste. Er barnet kun opskrevet på venteliste til en privat institution (altså ikke kendt i det kommunale system) har barnet ingen garantidato til en evt. kommunal dagpasning i tilfælde af den private institution ikke har ledig plads. Flytning af børn til/fra kommunal plads kan ske med 1 måneds varsel. 6. Forældreindflydelse: Kommunalbestyrelsen skal påse at forældrene sikres indflydelse. For privatinstitutioner indebærer det at forældrene sikres en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Dette betyder, at forældreindflydelsen som minimum skal omfatte: Principperne for privatinstitutionens arbejde Principperne for anvendelsen af en budgetramme Indstillingsret over for privatinstitutionen samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen Indstillingsret over for privatinstitutionen ved ansættelsen af personale 10

11 7. Tilsyn: Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under Dagtilbudsloven, underlagt det kommunale tilsyn jf. Dagtilbudslovens 5. Det medfører at Børn- og Familie, i lighed med tilsyn på de kommunale daginstitutioner, på vegne af kommunalbestyrelsen, skal gennemføre tilsyn på private institutioner. Tilsynet foretages som et dialogbaseret tilsyn. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, som skal have fysisk adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge besøg i institutionen (både anmeldt og uanmeldt besøg) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at følge med i at kravene overholdes. Formålet med tilsynet er at sikre at: 1. Indholdet af det pædagogiske arbejde i institutionen er i overensstemmelse med de generelle formålsbestemmelser i Dagtilbudsloven samt kommunens mål og rammer på området. 2. Privatinstitutionen udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder kommunens kvalitetskrav. 3. Kommunen har overblik over det antal børn, som passes i institutionen i forhold til de bygningsmæssige standarder og tilskud. 4. At det kommunale tilskud går til formålet 5. Det pædagogiske tilsyn omfatter som minimum følgende elementer/temaer, som fremgår af kommunens tilsynsskema: Drøftelse af institutionens Virksomhedsplan/årsplan og udmøntning af de deri beskrevne pædagogiske principper Arbejdet med den pædagogiske læreplan dokumentation og evalueringen heraf Personalesammensætning og kurser Børnemiljøvurderingen Forebyggelse af ulykker Legepladssikkerhed Sikring af røgfrit miljø Hygiejne Status på indsatsen overfor børn med behov for særlig støtte 8. Forhold vedrørende ophør: Misligholdelse Såfremt Bornholms Regionskommune får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at der i et privat dagtilbud sker tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan det medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder. Dette kan ske med kort eller intet varsel, hvis kommunalbestyrelsen skønner kriterier for godkendelse og drift misligholdes. Proportionalitetsprincippet må dog i disse tilfælde bringes i anvendelse, så en privatinstitution ikke lukkes på grund af bagateller. Ligesom kommunen må forventes at have optrappet sit tilsyn over en vis periode, herunder påpeget for leverandøren såfremt der er problemer. Konkurs Hvis privatinstitutionen går konkurs, kan kommunen vælge at tilbyde at købe institutionen/overtage et eventuelt lejemål og overtage driften. Såfremt dette sker finder Virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse og kommunen indtræder i driftsherrens rettigheder og pligter. 11

12 9. Øvrige bestemmelser: Den private leverandør skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud, samt til de til enhver tid i Bornholms Regionskommunes gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud - herunder de politisk vedtagne beslutninger på dagpasningsområdet. Bornholms Regionskommunes godkendelse til at drive privatinstitutionen kan ikke overdrages til anden fysisk eller juridisk person. Privatinstitutioner er underlagt de samme regler for tavsheds- og underretningspligt som de kommunale og selvejende daginstitutioner (retssikkerhedsloven 43 og i servicelovens kap. 27). Privatinstitutioner skal, i henhold til Lov om arbejdsmiljø, leve op til reglerne for APV. Institutionen er forpligtet til at tegne forsikringer i lighed med de selvejende daginstitutioner, såsom bygnings- og brandforsikring, indboforsikring, ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring og ulykkesforsikring for børnene. Institutionen er røgfri, hvilket vil sige, at der ikke må ryges inden døre i forbindelse med arbejdet med børn eller under arbejdet med børn i det fri. Medarbejdere, der arbejder med børn, fungerer som rollemodeller, og rygning i samværet med børn er derfor ikke tilladt. Det er et ledelsesansvar, at gældende regler vedrørende rygning overholdes: Lederen har derfor pligt til at skride ind over for medarbejdere, der ikke overholder reglerne herom. Privatinstitutionen skal overholde alle gældende bestemmelser vedrørende hygiejne, sikkerhed m.v. og følge de overordnede politikker for børneområdet. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter 97 i dagtilbudsloven indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Konkurrencestyrelsen/rådet er klagemyndighed vedr. godkendelseskriteriernes kvalitetskravs mulige skadelige virkninger for konkurrencen. Privatinstitutionen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning samt de til enhver tid gældende godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Bornholms Regionskommune. Bilag: Overordnede rammer for uddannelsesmæssige krav: Pr. 1. januar 2012 vil såvel de private leverandører af dagtilbud som de kommunale tilbud, skulle efterleve nogle uddannelsesmæssige krav. De overordnede rammer for kravene er fastlagt som følger: Mindst 60 pct. af det pædagogiske personale er uddannede pædagoger Maksimalt 20 pct. af det pædagogiske personale må være uden pædagogisk uddannelse (ved pædagogisk uddannet personale forstås pædagog, PAU eller PGU). 12

13 Beregningsmæssige principper for fastsættelse af minimumskrav til personalenormering: Førnævnte krav skal ses i forhold til et beregnet absolut minimum for dagtilbuddenes personalenormering. I beregningen udløser et børnehavebarn 4,05 ugentlige timer og et vuggestuebarn 7,09 ugentlige timer (1,75 4,05 time). Det ugentlige timetal ganges herefter med antallet af uger dagtilbuddet har åbent. I udgangspunkt vil der være tale om 51 uger. Ved fuld åbningstid holdes maksimalt lukket i 5 dage om året plus dagene mellem Jul og Nytår (som kan variere fra 2 4 dage). Holdes der lukket i flere dage, vil dette skulle reguleres i beregningen. Beregningseksempel Eksemplet tager udgangspunkt i en privat leverandør af dagtilbud med 12 helårs vuggestuebørn og 12 helårs børnehavebørn. Dagtilbuddet har åbent i 51 uger og har en ugentlig åbningstid svarende til de kommunale dagtilbud på 51,75 timer pr. uge. Ugentlig åbningstid 51,75 Time/uge Uger hvor institutionen er åben 51 Uger Antal børn Ugentligt timetal Time pr. uge Aldersgruppen 0-2 år (vuggestue) 12 7,09 85,05 Aldersgruppen 3-5 år (børnehave) 12 4,05 48,60 Ugentligt timetal i alt 133,65 Årligt timetal - (133,65 51) Årsnorm pædagog Antal fuldtidsstillinger (6.816/1.680) 4,06 60 pct. af personalenormering (0,6 4,06) 2,43 20 pct. af personalenormering (0,2 4,06) 0,81 Som det ses af eksemplet vil den private leverandør af dagtilbud skulle have ansat mindst 2,43 pædagoger og må tilsvarende ikke have ansat mere end 0,81 medarbejdere uden pædagogisk uddannelse. Der vil blive udsendt et regneark til de private leverandører af dagtilbud, således disse løbende kan følge med i minimumskravene til personalenormeringen. 13

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Baggrund Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 5 giver mulighed for, at private leverandører, med Byrådets godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud

Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Frederikssund Kommune Jægerspris 16.02.2018 Torvet 2 3600 Frederikssund Ansøgning om godkendelse af selvejende privat daginstitutionstilbud Denne ansøgning er disponeret ud fra "Godkendelseskriterier for

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Social, Børn og Kultur December 2010Maj 2009 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD

GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD GODKENDELSESKRITERIER FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF DAGTILBUD Køge Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5

Godkendelseskriterier. Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 Godkendelseskriterier Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 2016 Alle private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i Glostrup kommune, skal sende en ansøgning

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 7. februar 2019 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX (udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX Hermed gives godkendelse til drift af privat daginstitution efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 19 stk. 5 Aktuel godkendelse

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier 2019

Godkendelseskriterier 2019 Godkendelseskriterier 2019 Private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 3-5 2019 Alle private leverandører, der ønsker at starte en privatinstitution i Glostrup kommune, skal sende

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 3049540 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 18. januar 2019 (Oversigt over

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber

Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes fritidshjem og fritidsklubber Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1.

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr G Private pasningsordninger pr. 1. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-8-18 Etablering Kommunale dagplejere pr. 1. august 2018 Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift af en privat institution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20, beliggende i Slagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2019 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere