Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for. Private leverandører af dagtilbud"

Transkript

1 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud Godkendt af Køge Byråd 2015

2 Indhold Baggrund...3 Ansøgningen Depositum Økonomisk sikkerhedsstillelse Tro- og loveerklæring Vedtægter Dokumentation for fysiske rammer Dokumentation for pædagogiske rammer... 4 Køge Kommunes krav og retningslinjer...5 Lovgivningsmæssige krav...5 Dagtilbudsloven... 5 Lov om arbejdsmiljø... 5 Forvaltningsloven og offentlighedsloven... 5 Øvrige lovbestemte krav... 5 Økonomi...6 Konkurs... 6 Driften af det private dagtilbud...6 Regler for optagelse af børn... 6 Sprogkrav... 6 Værdikrav... 7 Virksomhedsplaner... 7 Samarbejde... 7 Privat befordring... 7 Forsikringer... 7 Frokostmåltid... 7 Erstatningsansvar... 7 Forældrebetaling... 7 Børn i udsatte positioner... 7 Personaleforhold...8 Leder... 8 Personale... 8 Vikarer... 8 Praktikanter... 8 Straffeattest og børneattest... 8 Løn- og ansættelsesvilkår... 8 Forældreindflydelse...8 Tilsyn og underretningspligt...8 Misligholdelse... 8 Underretningspligt om væsentlig ændring i den private leverandørs forhold... 9 Kommunalt tilsyn... 9 Godkendelsesprocedure...9 Klageadgang... 9 Side 2

3 Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 4 giver mulighed for, at private leverandører kan oprette private dagtilbud. Byrådet skal godkende private dagtilbud, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud. Køge Kommune har på denne baggrund, og med udgangspunkt i lovgivningen og det fastsatte serviceniveau, opstillet en række kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune. Alle godkendelseskriterier svarer til de krav, der stilles til de kommu nale og selvejende dagtilbud i Køge Kommune. I det følgende gennemgås de krav, som skal opfyldes før Byrådet kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift. De private leverandører af dagtilbud omfatter institutioner eller institutionslignende pasningsordninger for 0-5 årige børn. Dagpleje er ikke omfattet. Ansøgningen Følgende dele skal vedlægges ansøgningen: 1. Depositum 2. Økonomisk sikkerhedsstillelse 3. Tro- og loveerklæring 4. Vedtægter 5. Dokumentation for fysiske rammer 6. Dokumentation for pædagogiske rammer Læs mere om kravene til de enkelte dele i ansøgningen nedenfor 1. Depositum I forbindelse med indgivelse af ansøgning om godkendelse som privat leverandør af dagtilbud i Køge Kommune, skal ansøger erlægge kr. kontant i depositum. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse. 2. Økonomisk sikkerhedsstillelse Lovgivningen om private leverandører fritager ikke Køge Kommune den generelle forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser i dagtilbud. Hvis en privat leverandør skulle vælge at lukke d et etablerede dagtilbud, skal kommunen, som følge af forsyningsforpligtelsen, tilbyde børnene plads i de øvrige dagtilbud. For at sikre leverancesikkerhed stiller Køge Kommune derfor krav om, at leverandøren af det private dagtilbud stiller en økonomisk sikkerhed på anfordring svarende til 3 måneders drift af dagtilbuddet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år med pris- og lønudviklingen for det pågældende driftsår. Driftsgarantiens størrelse beregnes og fastsættes af Køge Kommune ud fra følgende pri ncipper: Godkendt antal børn x samlet månedligt tilskud x 3 måneder Side 3

4 3. Tro- og loveerklæring I forbindelse med indgivelse af ansøgning om godkendelse som privat leverandør af dagtilbud skal ansøger med - sende blanket fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som dokumentation for, at ansøger ikke har gæld til det offent - lige. 4. Vedtægter Et privat dagtilbud skal udarbejde vedtægter, som skal vedlægges ansøgningen om godkendelse som privat leve - randør af dagtilbud. Vedtægterne skal indeholde optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, eventuelt formål med dagtilbuddet, åbningstid, lukkedage/ferier, antallet af pladser/delepladser samt anvendelse af et eventuelt over - skud. 5. Dokumentation for fysiske rammer I forbindelse med ansøgningen skal der foreligge dokumentation for, at fysiske rammer kan tages i brug til dagtilbud. Det private dagtilbud har selv ansvaret for at indhente godkendelser fra alle relevante myndigheder. Det er forvaltningen, der vurderer, om dokumentationen er fyldestgørende. Dokumentationen kan bestå af følgende dele (oplistningen er ikke udtømmende): Bygningsmæssige forhold Ansøgning om tilladelse efter plan- og byggeloven skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Rådhus, der også vil udstede ibrugtagningstilladelse efter forudgående sagsbehandling. Der kan desuden være behov for at indhente dokumentation fra autoriseret byggesagkyndig eller arbejdsmiljørådgiver. Der skal være et frit gulvareal på minimum 3 m² pr. vuggestuebarn og minimum 2 m2 pr. børn ehavebarn. For mere information kan der henvises til Bygningsreglementet og bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Sikkerhed og brand Bygningen skal være godkendt af brandmyndighederne. Sikkerheden for babyudstyr/inventar skal være godkendt af Dansk Varefaktanævn Hygiejne Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner skal følges. Mere information kan findes i Vejledning om hygiejne i daginstitutioner om sundhed, forebyggelse, sikkerhed og miljø, Sundhedsstyrelsen. Køkkenfaciliteter og fødevarer Der skal være de nødvendige køkkenmæssige faciliteter til, at børn kan få et sund frokostmåltid. Køkkenet skal etableres med en sådan størrelse og indretning, at det kan godkendes af fødevarestyrelsen. Der henvises desuden til Arbejdstilsynets regler om arbejdsmiljø i køkkener. Legeplads Legepladser skal være godkendt af ekstern legepladsinspektør. 6. Dokumentation for pædagogiske rammer Arbejdet i alle dagtilbud i Køge Kommune skal tage udgangspunkt i dagtilbudsloven samt vedtagne politiske målsætninger, krav og retningslinjer, se afsnittet om Køge Kommunes krav og retningslinjer samt afsnit om lovgivningsmæssige krav. Som dokumentation for det pædagogiske arbejde kan der til ansøgningen vedlægges en pædagogisk læreplan, Side 4

5 som beskriver privatinstitutions mål for børnenes læring inden for 6 læreplanstemaer. Det er ikke et krav, at den pædagogiske læreplan vedlægges ansøgningen. Den pædagogiske læreplan skal dog udarbejdes så hurtigt som muligt efter godkendelsen, og når der er opnået kendskab til børnegrupperne. Køge Kommunes krav og retningslinjer Det private dagtilbud skal dokumentere, at det lever op til kommunens generelle krav til egne dagtilbud. Køge Kommunes Handicappolitik Børne- og Ungepolitik Sammenhængende børnepolitik Inklusionsstrategi Digitaliseringsstrategi Køge Kommunes retningslinjer for Pædagogiske læreplaner Sprogvurdering Børnesikkerhed Børnemiljøvurdering Krav og retningslinjer ændrer sig løbende. De gældende kommunale politikker, målsætninger og retningslinjer kan findes på Køge Kommunes hjemmeside. Lovgivningsmæssige krav Det private dagtilbud skal dokumentere, at det lever op til den til enhver tid gældende lovgivning på området Dagtilbudsloven I forbindelse med godkendelse skal en privat leverandør dokumentere, at dagtilbuddet kan leve op til kravene i dagtilbudsloven. Disse omfatter bl.a.: Formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. dagtilbudsloven, 1 og 7, samt bestemmelserne om pædagogiske læreplaner, jf. dagtilbudsloven, Lov om arbejdsmiljø En privat leverandør af dagtilbud skal efterleve arbejdsmiljøloven. Dette indebærer bl.a. udarbejdelse af en arbejdspladsvurdering (APV), 15a. Forvaltningsloven og offentlighedsloven En privat leverandør af dagtilbud er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til borgeren i relation til de opgaver, som udføres, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 43. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelser m.v. for ansættelse og afskedigelse af personale gælder ikke for en privat leverandør af dagtilbud. Øvrige lovbestemte krav En privat leverandør af dagtilbud skal leve op til gældende lovkrav, bl.a. vedrørende hy giejne og sikkerhed. Bygninger og udearealer skal være godkendt til formålet ( bygningsreglementet 95 og byggeloven). Bygningerne skal leve op til brandmyndighedernes krav (brandloven). Side 5

6 Økonomi En godkendt privat leverandør af dagtilbud har krav på et driftstilskud, et bygningstilskud samt et administrationstilskud. Opgørelsen af tilskuddene er fastsat i bekendtgørelse om dagtilbud. nr. 441 af 6. maj Tilskuddene fastsættes årligt af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Tilskuddene er baseret på åbningstider og -dage i de kommunale og selvejende dagtilbud i Køge Kommune. I beregningsgrundlaget tages der højde for det private dagtilbuds åbnings tid, idet kommunen nedsætter tilskuddet i forhold til private dagtilbud med deltidspladser eller begrænset åbningstid. Tilskuddene udbetales månedsvis bagud og forfalder til betaling den tredjesidste bankdag i måneden på bag - grund af fremsendt regning fra dagtilbuddet. De månedlige tilskud beregnes på grundlag af antallet af indskrevne børn i dagtilbuddet den 15. i måneden forud for den måned udbetalingen vedrører. Det private dagtilbud foretager indberetning til Køge Kommune af antallet af indskrevne børn senest den 20. i hver måned. Indberetningen skal ske elektronisk på skemaer, der er udar - bejdet til formålet. Tilskuddene ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud til brug for dagtilbud, og bar - net er optaget i det private dagtilbud, og indtil det tidspunkt, hvor barnet alminde ligvis optages i skolefritidsordning eller skole efter Køges Kommunes almindelige regler. Den private leverandør af dagtilbud skal have orden i økonomien, have opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og skal være hæderlig i sin erhver vsudøvelse. Konkurs Går et privat dagtilbud konkurs, er Køge Kommune ikke forpligtet til at drive dagtilbuddet videre. Den økonomiske sikkerhed, som er stillet af den private leverandør af dagtilbud, vil blive frigivet modregnet de merudgifter, som Køge Kommune måttet påføres i forbindelse med etablering af erstatningspladser samt even - tuelt forudbetalt driftstilskud. Driften af det private dagtilbud Regler for optagelse af børn Et privat dagtilbud skal fastsætte regler om optagelse og følge regler om ikke at udelukke visse grupper for optagelse i dagtilbuddet. Et privat dagtilbud skal være tilgængeligt for børn med handicap. Børn med handicap kan kun afvises, såfremt dagtilbuddet ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet i dagtilbuddet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Et privat dagtilbud er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledige pladser. Et privat dagtilbud kan være oprettet med et specielt formål, f.eks. en virksomhe dsinstitution, som giver fortrinsret til bestemte grupper af børn. Optagelsesreglerne skal fremgå af dagtilbuddets vedtægter. Sprogkrav Der skal tales dansk i dagtilbuddet. Side 6

7 Værdikrav Det private dagtilbud skal bygge på demokratiske værdier, der kendetegner det danske samfund, således at børnene får de bedste muligheder for at begå sig i samfundet, jf. dagtilbudslo ven, 7, stk. 4. Virksomhedsplaner Det private dagtilbud skal med samme kadence som de øvrige dagtilbud udarbejde en årlig virksomh edsplan, hvori der redegøres for, hvorledes der leves op til Køge Kommunes politikker og målsætninger. Samarbejde Det private dagtilbud er forpligtet til at samarbejde med øvrige dagtilbud og skoler i kommunen om brobygning mellem dagtilbud samt mellem dagtilbud og skoler. Det private dagtilbud er endvidere forpligtet til at samarbejde med kommunens forvaltninger og kommunens medarbejdere. Privat befordring Ved nødvendig transport af dagtilbuddets børn i personalets biler, skal der forinden indhentes ti lladelse fra forældrene. Børnene skal være korrekt fastspændt. Forsikringer Det private dagtilbud skal tegne lovpligtige forsikringer. Frokostmåltid Det private dagtilbud er efter dagtilbudslovens 19 omfattet af reglerne om e t sundt frokostmåltid. Fravalg af frokostmåltidet træffes ved en flertalsafgørelse blandt forældrene. Det private dagtilbud skal give forældrene mulighed for at fravælge frokostmåltidet mindst hver andet år og højst hvert år. Erstatningsansvar Bestyrelsen i det private dagtilbud er ansvarlig over for sine ejere. Bestyrelsen i et privat dagtilbud er ikke ansvarlig over for Køge Kommune. Forældrebetaling Der er ikke loft over forældrebetalingsandelen, som fastsættes af det private dagtilbud. Såfremt forældrene til børn i et privat dagtilbud ikke betaler, er dette et anliggende mellem det private dagtilbud og forældrene, og må som udgangspunkt anses for forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Børn i udsatte positioner Et privat dagtilbud skal leve op til Køge Kommunes procedurer for samarbejde med kommunens forvaltninger om børn i udsatte positioner. Et privat dagtilbud skal følge kommunens procedure for ansøgning om støtteressourcer. Køge Kommune bevilger og finansierer udgiften til særlig støtte. Køge Kommune følger op på indsatsen. Køge Kommune skal påse, at det private dagtilbud modtager de støtteressourcer, der er behov for med henblik på at kunne varetage støtteopgaven. Som tilsynsmyndighed skal Køge Kommune sikre, at afgørelser vedrørende særlig støtte til børn ef fektueres. Køge Kommune kan beslutte at flytte et barn, hvis kommunen vurderer, at barnet ikke trives i dagtilbuddet. Side 7

8 Personaleforhold Leder Det private dagtilbuds leder skal have samme uddannelsesmæssige grundkvalifikationer som ledere i de kom - munale og selvejende dagtilbud i Køge Kommune. Dette indebærer, at det private dagtilbuds leder som minimum skal have en pædagogisk grunduddannelse. Med henblik på at sikre tæt dialog og samarbejde mellem ledere, medarbejdere og Køge Kom mune, skal lederen i et privat dagtilbud have adgang til telefon og elektronisk kommunikation på arbejdspladsen. Lederen i et privat dagtilbud skal deltage i informationsmøder, som arrangeres af Køge Kommune i forbindelse med orientering om nye politiske mål, indsatsområder, procedurer m.v. Personale Et privat dagtilbud skal, som minimum, opfylde samme krav som de kommunale og selvej ende dagtilbud i Køge Kommune vedrørende personaletimenormering. Forholdet mellem uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere reguleres med normen mindst 65 % uddannet personale for at sikre det kvalitative indhold i børnenes hverdag. Vikarer Det private dagtilbud skal have et beredskab af vikarer til dækning under sygd om og ferie blandt personalet. Praktikanter Et privat dagtilbud skal stille pædagogpraktikpladser til rådighed for professionshøj skolerne og praktikanter fra pædagogisk assistent uddannelsen. Straffeattest og børneattest Det private dagtilbud skal selv sørge for at indhente straffeattest og børneattest på alle medarbejdere. Løn- og ansættelsesvilkår Personalet i et privat dagtilbud er ikke dækket af den kommunale overenskomst. Forældreindflydelse Byrådet skal påse, at forældrene sikres indflydelse. For private dagtilbud indebærer det, at forældrene sikres en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Dette betyder, at forældreindflydelsen som minimum skal omfatte: Principperne for det private dagtilbuds arbejde Principperne for anvendelsen af en budgetramme Indstillingsret over for det private dagtilbud samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen Indstillingsret over for det private dagtilbud ved ansættelsen af personale Tilsyn og underretningspligt Misligholdelse En betingelse for, at Køge Kommune udbetaler tilskud til en privat leverandør af dagtilbud, er, at de af Køge Side 8

9 Kommune opstillede kriterier til enhver tid efterleves. Såfremt det konstateres, at en privat leverandør af dagtilbud ikke lever op til lovkrav på området eller kriterier for godkendelse af dagtilbuddet, kan Køge Kommune standse udbetalingen af tilskud med øjeblikkelig virkning. Underretningspligt om væsentlig ændring i den private leverandørs forhold Såfremt der sker væsentlige ændringer i det private dagtilbuds drift, administration, bygninger, børnesammen - sætning, personalesammensætning, vedtægtsændringer m.v., skal Køge Kommune straks underrettes. Kommunalt tilsyn Køge Kommune fører løbende tilsyn med, at de krav og kriterier som dagtilbuddet er blevet godkendt efter, overholdes. Et privat dagtilbuds skal samarbejde omkring det løbende kommunale tilsyn, som skal kunne foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, der er behov for, for at tilsynet kan u døves. Tilsynet skal som udgangspunkt forgå i samme omfang, som tilsynet foregår i kommunens øvrige dagtilbud. Godkendelsesprocedure En privat leverandør af dagtilbud i Køge Kommune skal godkendes af Byrådet. Private leverandører af dagtilbud kan søge om at blive godkendt hele året. I forbindelse med ansøgningen om godkendelse som privat leverandør af dagtilbud skal dokumentation for opfyldelse af Køge Kommunes godkendelseskriterier vedlægges. Dokumentation kan ske ved at Køge Kommune og eksterne myndigheder beser og godkender forholdene. Det er forvaltningen, der i et vist omfang vurderer, om dokumentationen er fyldestgørende. Ansøgeren vil modtage Byrådets godkendelse senest 4 måneder efter, at ansøger har doku menteret, at ansøgeren lever op til godkendelseskriterierne, og når depositummet er indbetalt til Køge Kommune. Klageadgang Klager over Køge Kommunes afgørelse om godkendelse af en privat leverandør af dagtilbud kan indbringes for Statsforvaltningen, Det kommunale tilsyn. Side 9

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 143415 Brevid. 993974 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Roskilde Kommune 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune Indledning Med lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5

Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Godkendelseskriterier Privatinstitutioner Udliciterede institutioner Selvejende institutioner Dagtilbudslovens 19 stk. 3 5 Side 1 af 9 Lovgrundlag. Dagtilbudslovens 19 stk. 3-5: Stk. 3. Daginstitutioner

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse LOVGIVNINGEN... 3 ANSØGNINGSPROCES... 3 BYGNINGSGODKENDELSE... 3 DEPOSITUM VED ANSØGNING... 3 DRIFTSGARANTI...

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2014 Sags-id: 28.06.04-P19-1-14 Indholdsfortegnelse Lovgivningen Ansøgningsproces Bygningsgodkendelse Depositum ved ansøgning Driftsgaranti Vedtægter Forældrebestyrelse

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier

Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Inspiration til udarbejdelse af godkendelseskriterier København den 30. august 2005 For yderligere oplysninger kontakt: Konsulent Dorthe Nørgaard (dng@kl.dk)

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov

Privatinstitutioner KERTEMINDE KOMMUNE. Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår. Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11,5550 Langeskov Privatinstitutioner (efter Dagtilbudslovens 19, stk. 3) Godkendelseskriterier Tilskud Vilkår maj 2010 Forord: Organisationer, forældre,

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20.

Helsingør Kommunes Godkendelseskriterier i forbindelse med oprettelse af Privatinstitutioner. efter dagtilbudsloven 20. Helsingør Kommune 9. september 2016 Center for Dagtilbud og Skoler 1 Godkendt i Byrådet den 07. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Januar 2015 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen November 2016 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen August 2017 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner i Vejen Kommune. Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVGIVNING OG STANDARDER PÅ OMRÅDET... 4 Kommunale politikker for daginstitutionsområdet... 4 OPGAVER...

Læs mere

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således:

Driften af en privatinstitution sker på grundlag af en kommunal godkendelse efter dagtilbudslovens 20. Bestemmelsen lyder således: Høje-Taastrup Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes Byråd d. 16. juni 2015 Daginstitutioner kan med

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune. Børne- og Kultur forvaltningen. Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Tårnby Kommune Børne- og Kultur forvaltningen. Indhold Formål... 4 Hovedprincipper for opstilling af godkendelseskriterier... 4 Formål til dagtilbud...

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20

Privatinstitutioner. Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 Privatinstitutioner Vesthimmerlands Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter dagtilbudslovens 20 1 Lovgivning Privatinstitutioner skal leve op til gældende bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007

LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 LEVERANDØRKRAV VEDR. LOVGIVNING OM PRIVATE BØRNEHAVER SYDDJURS KOMMUNE 2007 1. ANSØGNINGSPERIODE... 2 DEPOSITUM... 2 DRIFTSGARANTI... 2 VEDTÆGTER... 2 2. DE FYSISKE RAMMER... 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV...

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud

Godkendelseskriterier. for. private leverandører. af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Februar 2012 Ishøj Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vedtaget af Ishøj Byråd den 6. marts 2012 Daginstitutioner kan med Byrådets

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 J:\Børn og Unge\INSTITUTIONSAFD\ADMINISTRATION\Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.doc Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven 20 Alle private leverandører,

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010

Kravspecifikationer til private dagtilbud. september 2010 Kravspecifikationer til private dagtilbud september 2010 Indledning Det er muligt for organisationer, forældre, virksomheder og andre interesserede at oprette en privat daginstitution. Randers Kommune

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Hvad er det nye? man kan nu etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Social, Børn og Kultur December 2010Maj 2009 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk

Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a. Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Privatinstitutioner jfr. Servicelovens 11 a Oplæg v/ Morten Kyst, DLO Morten@dlo.dk www.dlo.dk Aftenens program Præsentation af loven og den tilhørende bekendtgørelse Mulighederne for at etablere nye institutioner

Læs mere

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven

Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter 19 stk.5 i dagtilbudsloven Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 Indhold Indledning... 3 Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød)

Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) Ansøgning om godkendelse som privat Selvejende daginstitution i Allerød Kommune Den Selvejende Institution LykkeLy (Vestvej 20 3450 Allerød) 1/9 Lovkrav LykkeLy er i lighed med øvrige dagtilbudsinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven efter dagtilbudsloven Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til Frederiksberg Kommune. I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere,

Læs mere

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart

Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart Vallensbæk Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner for børn i alderen fra 0 år og op til skolestart G O D K E N D E L S E S K R I T E R I E R FOR PRIVATINSTITUTIONER 1. Ansøgningen og

Læs mere

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4)

GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) GUIDE Oprettelse af privatinstitutioner ( 19 stk. 4, - 52 stk. 4-66 stk. 4) 20/10/2008 Baggrund 1. oktober 2005 trådte loven om ret til oprettelse af privatinstitutioner i kraft. (Dagtilbudslovens 19 stk.

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive privat daginstitution 3. udgave november 2011. Ansøgningsskemaet skal vedlægges bilag som anført. 1. Stamdata for privat institutionen Daginstitutionens

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense Kommune Børnehus: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune

Kravspecifikation. for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune Brøndby Kommune Park Allé 160, 2605 Brøndby 4328 2828 born@brondby.dk www.brondby.dk Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Brøndby Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Kravspecifikation

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud

Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Ansøgning om godkendelse af private leverandører af dagtilbud Institutionsnavn Indholdsfortegnelse Stamoplysninger... 2 Overordnede rammer... 3 Vedtægter... 3 Forældreindflydelse... 4 De pædagogiske rammer...

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune. August 2015 Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner i Billund Kommune August 2015 Revideret oktober 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kommunal dagpleje... 3 Kommunal daginstitution...

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 1 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge

Læs mere