Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 29

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Opholdsstedet Soranahus Sønder Bjergevej 69, Bøgelunde 4261 Dalmose Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 12 til 23 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt) Pladser i alt: 9 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Helle Kausgaard (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Øst har, på baggrund af fremsendt dokumentation, besigtigelse af de fysiske rammer samt på møder den 22. april og 9. september 2014 med deltagelse af bestyrelsesrepræsentant og kommende personale gennemgået Soranahus ansøgning om godkendelse af etablering af opholdssted for børn og unge i alderen år med mulighed for efterværn fra det fyldte 18. år til 23 år, med henblik på at vurdere om Opholdsstedet Soranahus kan godkendes som Side 2 af 29

3 opholdssted efter Servicelovens 66, stk.1 nr. 5. Socialstyrelsens kvalitetsmodel for socialtilsyn er anvendt som redskab til at vurdere ansøgningen. Endvidere er anvendt ansøgningsskema, anden relevant dokumentation herunder stedets hjemmeside samt indberettede oplysninger på Tilbudsportalen. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring hos Fonden Opholdsstedet Soranahus. På baggrund af det samlede materiale, vurderer Socialtilsyn Øst, at Opholdsstedet Soranahus kan godkendes til målgruppen normalt begavede børn og unge i alderen 12-18/23 år med omfattende relations- og tilknytningsforstyrrelser. De unge er karakteriseret ved at have mangel på psykiske og sociale kompetencer, der medfører at de ikke kan navigere, skelne og forholde sig til de normer og krav der stilles til det enkelte individ. Det være sig unge som fx har været udsat for traumatiske oplevelser gennem opvæksten og som følge af fx pludselig tab, mangelfuld omsorg, overgreb, fysisk/psykisk såvel som seksuelt eller på anden vis har oplevet svigt og manglende relationsdannelse. Opholdsstedet Soranhus godkendes til 9 pladser. Det er socialtilsynets vurdering, at Opholdsstedet Soranhus forventes at kunne opfylde kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer. Det er socialtilsynets vurdering, at Soranahus forventes at kunne arbejde målrettet og struktureret med de unges udvikling og at tilbuddet løbende vil vurdere om indsatsen er den rigtige. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de valgte faglige tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppens særlige behov. Socialtilsynet vurderer, ud fra den fremviste dokumentation at de unge vil kunne udvikle sig positivt og at dokumentation vil blive brugt til løbende læring, udvikling af metoder og den pædagogisk praksis. Det er socialtilsynets vurdering, at både ledelse og medarbejdere har de kompetencer der kræves for at kunne arbejde professionelt med målgruppen. Størstedelen af medarbejdere beskrives at være uddannede pædagoger som vil have erfaring i arbejdet med målgruppen. Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedets måde at være organiseret på vil understøtte de valgte metoder og Side 3 af 29

4 målgruppens behov. Det er socialtilsynets vurdering, at opholdsstedet vil være økonomisk bæredygtigt. Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer som velegnede til målgruppen. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 29

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Ansøgningsskema til godkendelse af nye sociale tilbud. Prosaskrift udarbejdet af ansøger Heidi og Max Seeger Referat af stiftende generalforsamling Kopi af vedtægt Kopi af budget udarbejdet af Trekroner Revision Dokumentation fra Slagelse Kommune vedr. landzonetilladelse og brandmyndighed Straffeattest på leder Tilsynet har holdt to møder med leder og stifter af Fonden Opholdsstedet Soranahus. I forbindelse med det andet møde deltog endvidere formand for bestyrelsen, en kommende medarbejder på opholdsstedet samt en repræsentant fra LOS. Ledelse Medarbejdere Side 5 af 29

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ringstedvej 46, A, Sorø, 4180 Sorø : Sønder Bjergevej 69, Bøgelunde, 4261 Dalmose Helle Kausgaard Susanne Svendsen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 29

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 29

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at Soranahus med udgangspunkt i de mål der er opstillet for de enkelte unge og under hensyn til deres behov og forudsætninger, stimulerer til udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for den enkelte, så de får en god og stabil skolegang både socialt og fagligt. Det er socialtilsynets vurdering, at Soranahus vægter et forpligtende samarbejde med relevante instanser for at understøtte, at de enkelte unges mål opnås omkring uddannelse eller beskæftigelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering at Soranahus vil kunne støtte de unge i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Side 8 af 29

9 Indikator Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Skoletilbud efter individuelle behov og kompetencer aftales med anbringende myndighed og PPR. Der laves løbende vurderinger af den unges kompetencer og muligheder i forhold til skole, uddannelsestilbud, erhvervsarbejde, flexjob mm. Tilbuddet har endnu ikke udarbejdet en skabelon til en behandlingsplan/pædagogisk plan, der indeholder overskrifter i forhold til fx skole, selvstændighed mm, men har klare ideer til hvorledes en sådan skal udformes. Soranahus vil samarbejde med bl.a. PPR, skoler, UU-vejleder og sagsbehandlere. Dette for at understøtte døgnbehandlingen og udviklingen for den enkelte unge. Det vægtes i ansøgningen at der skal være skoletilbud til den enkelte unge, i den skolepligtige alder, inden anbringelsen på Soranahus. Der vil som en del af behandlingen være fokus på vigtigheden af skole/uddannelse og det er tanken at børnene køres og hentes i skole hver dag. På sigt vil der støttes om den unge bliver i stand til selv at kunne tage bussen. - Kan ikke afklares/besvares på nuværende tidspunkt, da der ikke er indskrevne i tilbuddet. - Kan ikke bedømmes for nuværende grundet tilbuddet ikke er i drift endnu. Side 9 af 29

10 uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Det er socialtilsynets vurdering at Soranahus vil kunne medvirke til at de unge sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. At de unge gennem deltagelse i aktiviteter og i sociale relationer og netværk vil kunne opnå sociale kompetencer så de i højere grad kommer til at kunne leve et selvstændigt liv i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Det er vurderingen at Soranahus understøtter de unges kontakt til og samvær med familie og netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator Det er socialtilsynets vurdering at Soranahus vil kunne styrke de unges sociale kompetencer og selvstændighed. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Side 10 af 29

11 Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i Soranahus påregner at tage udgangspunkt i en dagligdag hvor der etableres gennemtænkte og tilbagevendende hverdagsstrukturer, som er afstemt efter den enkelte unges behov, ligesom de unge gerne skal profitere af at være på opholdsstedet og derved føle at de får den støtte, behandling og opmærksomhed, de har behov for. Inden for disse rammer får den enkelte mulighed for at opbygge en kontakt til voksne og andre unge, for at udvikle en højere grad af personlig integration. Den unge kan med tiden tilbydes individuel psykoterapi, hvis dette skønnes relevant. Soranahus tror på, at mennesker udvikler sig i samspillet mellem sig selv og andre. Ved at lægge miljøet og kontakten tilrette for de unge gives de muligheder for, at udvikle højere grad af selvfølelse og selvstændig så de kan udvikle sig følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt. Herved skabes der forudsætninger, for at ændre de unges relationer til omverdenen og udvikle positiv selvstændighed. Via et helhedsorienteret og positivt menneskesyn, hjælper personalet de unge med at hvile i sig selv og få sin egen sunde overbevisning om at alle mennesker har en værdi, dem selv inklusiv, uanset hvad de har gjort eller gør i dag. På Soranahus bestræbes på at skabe et trygt og sundt miljø for de unge og give dem de bedste muligheder for at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder, således at de kan begå sig i et samfund under stadig forandring. For at opfylde dette værdigrundlag, er det en afgørende faktor at Soranahus personale er veluddannet og, at der sikres fortsat uddannelse og udvikling i form af særlig tilrettelagte og målrettet uddannelses/ udviklingsforløb. Teamet er derfor sammensat ud fra en helhedsorienterede kognitive tilgang og behandlingsmetoder. Der vil blive udarbejdet behandlingsplaner, udviklingsplaner, statusbeskrivelser hver 6. måned. Der vil være opfølgningssamtaler med den unge hver 14. dag med fokus på udvikling/trivsel. Der vil blive afholdt behandlings- og teammøde hver 3. uge hvor hver unges udvikling vil blive bearbejdet. Udviklingsplanen vil løbende blive ajourført i samarbejde med den enkelte ung, således et sporskifte kan finde sted mellem statusmøderne. Leder påtænker at anvende det it-baserede journalsystem Bostedssystemet Fritidsaktiviteter er en natulig del af hverdagen på Soranahus, hvor de unge vil få mulighed for at Side 11 af 29

12 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden bruge sig selv, for at skabe større sammenhæng mellem krop, psyke, følelser og handling. Derfor opfattes de lokale sports og aktivitets tilbud som vigtige for udvikling af sociale færdigheder og for integration i de forskellige ungdomskulturer. Soranahus vil samarbejde med lokalområdets aktiviteter herunder, Ride undervisning, Fitness, Styrketræning, Svømning, Dans, Sejlads, Roning, Skydning, BMX osv. Soranahus hjælper med kontakten til de tilbud den unge måtte gøre brug af. Det planlægges typisk at tage på 1-2 udlandsrejser om året i hhv. vinter og sommer ferie. Dette gøres med henblik på at give de unge kulturelle oplevelser i socialpædagogisk regi samt at lære dem at agere i de forskellige sociale arenaer og kulturer. Herudover skabes der sammenhold i unge gruppen med en månedlig tur til for eksempel, Zoologisk Have, Experimentarium City, Thylejren, Gokart mm. Disse rejser/turer er med henblik på at give de unge en bedre forståelse for verdenen, samt skabe nysgerrighed, interesse og motivation for dansk og udenlandsk historie. Sideløbende med den socialpædagogiske behandling samarbejdes med den unges familie, dels omkring behandlingen og dels omkring praktiske forhold. Hjemmebesøg, forældrebesøg og ferie aftales individuelt. Herudover tilbydes alle forældre en ugentlig telefonsamtale med tilbuddet, hvor de kan høre hvordan deres barn har haft det siden sidst, samt evt. andre emner der kunne have brug for at få drøftet. En del af den primære opgave er at sikre at den unges relationer til familie og andre betydningsfulde relationer til omverdenen udenfor Soranahus. Forældrene er ikke bare vigtige samarbejdspartnere, men også en betydelig del af den enkeltes liv. Uanset forældrenes ressourcer eller mangel på samme, er de berettede til at blive taget alvorligt, at blive hørt på og føle sig indflydelsesrige. Via dette samarbejde ses en mulighed for at danne ro omkring den unge også i forhold til hjemmebesøg. Som udgangspunkt planlægges at den unge er 1 weekend om måneden på Soranahus. Kan ikke bedømme konkret, da der ikke er indskrevet børn/unge på opholdsstedet, men socialtilsynet forventer at indikatoren vil kunne opfyldes Side 12 af 29

13 for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Kan ikke bedømmes konkret da der ikke er børn/unge indskrevet på opholdsstedet, men der lægges op til at de unge have venner på besøg og må de tage hjem til venner, sove der mv. Hver enkelt ung har tilknyttet en kontaktperson som forestår den primære kontakt til den unge, nærmiljø og anbringende myndighed. Den unge skal så vidt muligt have følelsen af at være en betydningsfuld del af et fællesskab og skal kunne spejle sig i tydelige autentiske voksne. Det at blive taget alvorligt og blive lyttet til, samtidig med at der er tydelige meningsfulde grænser, individuel struktur og dialog, vil give den unge mulighed for personlig udvikling og dannelse Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater Det er socialtilsynets vurdering, at Soranahus på nuværende tidspunkt i opstartsfasen på et tilstrækkeligt grundlag kan redegøre for tilbuddets målgruppe herunder for de valgte faglige tilgange og metoder som de ønsker at benytte. De valgte faglige tilgange og metoder vurderes at ville kunne medvirke til trivsel og at kunne danne grundlag for en positiv udvikling for de unge. Tilbuddet har gjort nogle overvejelser omkring arbejdet med resultatdokumentation af den faglige indsats, men det er socialtilsynets vurdering, at der skal arbejdes videre hermed således de bliver i stand til at kunne sandsynliggøre at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Det er socialtilsynets vurdering at Soranahus vil respektere og sikre de unges medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i den pædagogiske indsats vil understøtte de unges fysiske og mentale sundhed. Soranahus vurderes Arbejde videre med udvikling af metoder til resultatdokumentation. Side 13 af 29

14 at ville kunne arbejde med at forebygge magtanvendelser og overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Det er socialtilsynets vurdering at Soranahus, på baggrund af at der ansættes socialfagligt uddannet personale med erfaring i arbejdet med miljøterapi, NLP og kognitiv terapi vil kunne arbejde systematisk ud fra faglige tilgange og metoder som vil kunne føre til positive resultater for de unge. Det er dog ligeledes socialtilsynets vurdering, at tilbuddets redegørelse for de valgte faglige tilgange og metoder kan optimeres, ligesom der vil være brug for at der arbejdes mere med hvordan der vil blive arbejdet med resultatdokumentation ud over den løbende daglige dokumentation. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Soranahus overordnede tænkning tager udgangspunkt i, at manglende positive relations-erfaringer i en tidlig alder ofte udvikler sig til omfattende relations- og tilknytningsforstyrrelser. Den enkelte ung kan derfor mangle indre kontinuitet, selvfølelse og har muligvis ikke udviklet alderssvarende egofunktioner. Dette kommer til udtryk i de unges aktuelle forhold til sig selv og andre. Soranahus kompetence-udvikler den unge gennem kognitiv terapi, hvor der arbejdes med den unges tanker, følelser, handlinger og fysiske reaktioner. I samarbejde med den unge findes handlestrategier og den unge prøver dem af, hvorefter der evalueres på hvordan det går. Tilgangen omsættes i den daglige behandlingsform som en sammenkobling af Ressource-orienteret, Miljøterapeutiske og Kognitive adfærdsreguleringer. Den psykologiske intervention og de pædagogiske tiltag tager udgangspunkt i det enkelte individ, ud fra daglige observationer. Fælles for alle de unge er, at de har brug for hjælp men ikke alle har brug for samme hjælp! Den daglige behandling på Soranahus beskrives at gå ud på, at personalet forsøger at indrette dagligdagsaktiviteter efter principper, hvor de bedst muligt støtter den unge i at blive bedre til at Side 14 af 29

15 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen klare sig selv og til at være sammen med andre mennesker. Ofte vil den enkelte ung have en primær kontaktperson og en sekundær kontaktperson blandt personalet, som er til rådighed, når man har problemer eller har brug for hjælp. På Soranahus trænes man også i daglige gøremål, så overgangen til at kunne klare sig selv, når man skal bo for sig selv, bliver lettere. Soranahus ønsker at bruge Miljøterapi som en behandlingsform, som betegner en planlagt brug af det, som sker i samspillet mellem beboere og miljøpersonalet døgnet rundt. Miljøet skabes af personalets holdninger, handlinger, ytringer, tanker og følelser, sådan som disse viser sig i samspillet med beboerne og sådan som disse opleves af selv samme. Miljøet skabes også af bidrag fra beboere og personale inden for de fysiske, bygningsmæssige og rumlige rammer, hvor også bygningens beliggenhed og fysiske omgivelser er en aktiv faktor. Metodevalget til at understøtte miljøterapien tager udgangspunkt i kognitiv terapi, neurolingvistisk programmering og jeg-støttende samtale. Personalet indgår i planlægning og udførelse af det daglige pædagogiske arbejde i overensstemmelse med den unges handleplan, herunder: Udarbejdelse af behandlingsplaner, udviklingsplaner, statusbeskrivelser hver 6. måned og afholdelse af statusmøder. Der er opfølgningssamtaler med den unge hver 14. dag med fokus på udvikling/trivsel. Der afholdes behandlings- og teammøde hver 3. uge hvor hver unges udvikling vil blive bearbejdet. Udviklingsplanen vil løbende blive ajourført i samarbejde med den enkelte ung, således et sporskifte kan finde sted mellem statusmøderne. Der udarbejdes en dagsstruktur for hver enkelt ung samt en overordnet struktur for Soranahus som helhed. Dette gør det forudsigeligt for både unge såvel som personalet. Indikator 03.c: Tilbuddet kan Der vil ske både mundtlig og skriftlig opfølgning samt ekstern og intern evaluering af indsatsen. Side 15 af 29

16 dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Det er hensigten efter en endt vagt, at der udarbejdes skriftlig dokumentation i bostedssystemet i forhold til de opstillede udviklingspunkter, således denne dokumentation kan anvendes i forbindelse med statusmøder med visiterende kommuner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Det er socialtilsynets vurdering at Soranahus vil understøtte de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen. Forventes opfyldt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Soranahus vil give de unge en overskuelig hverdag for at give ro til videre udvikling, hvor de kan genopbygge en tillid til voksne og andre mennesker i det hele taget. Det at blive taget alvorligt og blive lyttet til, samtidig med at der er tydelige og meningsfulde grænser, individuel struktur og dialog, vil give den unge mulighed for personlig udvikling. Det vil bl.a. gøres ved: -Konkret inddragelse i egen behandlingsplan, dvs. bevidstgørelse af egen situation, egne evner og begrænsninger, samt udvikling af ansvar for eget liv. -Faste udviklingssamtaler hvor der tages referat. -Hver enkelt ung har tilknyttet en kontaktperson som forestår den primære kontakt til den unges nærmiljø og anbringende myndighed. Der vil blive holdt hus-møde mindst en gang hver 14. dag, hvor de unge om muligt står for mødet, skriver dagsorden og tager referat. Her laves også madplan for hele perioden. relevante temaer kan tages op på disse møder fx "unge og alkohol", "seksualitet", "verden omkring os" mm. De unge skal Side 16 af 29

17 i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov støttes og vejledes i at blive selvstændige og selvhjulpne mennesker, der i højere grad kan fungere i sociale sammenhænge, nærmiljø og samfund. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Det er socialtilsynets vurdering at Soranahus understøtter de unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator - Kan ikke bedømmes da der ikke er indskrevet børn/unge på opholdsstedet. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Soranahus forventer at de unge som udgangspunkt tilknyttes det lokale lægehus og ledsages til de undersøgelser som måtte være relevant, herunder tandlæge, fysioterapi, psykiater mv. I hverdagen vil der være fokus på at tilberede og tilbyde en sund og varieret kost som er let tilgængelig. De voksne vil være til stede og nærværende ved måltidet og gør sit for at skabe en god og hyggelig stemning. Efter skole er der tilberedt frugt og grønt, der inviterer de unge til snak, hyggeligt samvær og nærvær. Med disse principper er det ikke tænkt, at personalet skal være "tjenere" og varte de unge op. Der imod ønsker vi, som voksne at leve op til rollen som ansvarspersoner. At tage ansvaret for at de unge tilbydes og dermed vælger at spise sundt. Mandag til torsdag vil alle unge have en fast maddag, hvor de sammen med en voksen laver mad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer at Soranahus forventes at kunne forebygge og håndtere magtanvendelse. Side 17 af 29

18 Indikator Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Soranahus har en tilgang til de unge om at al adfærd har en mening. Soranahus anerkender de unge, men ikke nødvendigvis deres handlinger. De unge skal ikke vurderes ud fra deres handlinger, men ud fra potentialet. Den valgte tilgang forventes at gøre, at personalet forstår at holde tingene adskilt og dermed kan se og aktivere de ressourcer den unge selv er i besiddelse af. Fælles for målgruppen er at de har brug for hjælp, men ikke alle har brug for den samme hjælp. Soranahus har ikke på nuværende tidspunkt gjort sig yderligere tanker omkring konflikthåndtering. Soranahus beskriver overfor socialtilsynet at efter en magtanvendelse skal medarbejderen have supervision. Den unge skal medinddrages i forbindelse med den skriftlige indberetning. Socialtilsynet anbefaler at der udarbejdes en procedure for håndtering og opfølgning på magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Indikator Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Socialtilsynet vurderer at Soranahus forventes at kunne forebygge at der sker overgreb, men har anbefalet at tilbuddet udarbejder en beredskabsplan der forholder sig til forebyggelse af overgreb de unge imellem, fra familiemedlemmer samt har fokus på samværet mellem den unge og de ansatte. Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Soranahus har endnu ikke udarbejdet en procedure for håndtering af overgreb. Socialtilsynet anbefaler at tilbuddet gør sig overvejelser omkring hvorledes de unge placeres i huset da der er værelser både i stueplan samt på første sal da der forventes indskrevet unge af begge køn. Som udgangspunkt vil der altid være en medarbejder til stede så længe der er børn og unge i huset. Der vil endvidere være en sovende nattevagt i huset som ligeledes kan være med til at forebygge at der opstår vold og overgreb. Side 18 af 29

19 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Der er endnu ikke udarbejdet en beredskabsplan, herunder er der ikke taget stilling til hvorledes et givent beredskab skal implementeres i personalegruppen. Socialtilsynet anbefaler at der udarbejdes en beredskabsplan. Tema * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Det er socialtilsynets vurdering at Soranhus er hensigtsmæssigt organiseret og har en kompetent og ansvarlig ledelse. Der er i bestyrelsen og i ledelsen fokus på at tilbuddet drives både fagligt og økonomisk forsvarligt, ligesom formanden for bestyrelsen overfor tilsynet har bidraget til kvalitative overvejelser omkring tilbuddets strategiske udvikling. Det er socialtilsynets vurdering at leder vil kunne varetage den daglige ledelse, men finder det relevant at leder er tilmeldt en grundlæggende lederuddannelse trods erfaring som daglig leder på en andet opholdssted. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Socialtilsynet finder det positivt at leder er tilmeldt en grundlæggende lederuddannelse og ser dette kan være med til at optimere den samlede ledelse. Side 19 af 29

20 Indikator Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Forventes opfyldt Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Daglig leder har erfaring som daglig leder fra et andet socialpædagogisk opholdssted som modtog omsorgssvigtede/tidligt skadede unge i alderen år med begyndende misbrug. Havde der ansvaret for den pædagogiske praksis samt en personalegruppe på 9 ansatte. Daglig leder er tilmeldt Grundlæggende lederuddannelse del 1 -G med start 20/ , slut 02/ af 8 dages varighed indeholdende moduler omkring: Kommunikation som ledelsesværktøj, ledelse og samarbejde, lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler og mødeledelse. Hvert modul afsluttes med en eller flere hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og praksis. Uddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Målet med uddannelsen er at opbygge faglige og personlige ledelseskompetencer. Endvidere forventes det at ansætte leders mand som administrativ medarbejder og stedfortræder for daglig leder. Denne er uddannet akademi merkonom med speciale indenfor ledelse med ansvar inden for administrativt, økonomi og marketing. 15 års erfaring indenfor salg/marketing i det private erhvervsliv. Der er budgetteret med at der afvikles supervision til ledelse og medarbejdere med en ekstern supervisor. Supervision afvikles jf. udkast til vagtplan hver 4. uge, af 3 timers varighed og endvidere planlægges P-møde hver 4. uge af 4 timers varighed. Opholdsstedet organiseres som en selvejende fond. I fondens bestyrelse sidder aktuelt 5 medlemmer. Disse er udpeget. Der har været afholdt møde i bestyrelsen i henholdsvis juni og august måned. Fonden er stiftet og der er udarbejdet vedtægter som er underskrevet af stifter og bestyrelse den 14/ Formand: uddannet pædagog, psykoterapeut, supervisor, psykodynamisk coach og er i gang med en diplom i ledelse samt en Marte Meo uddannelse. Har arbejdet 9 år med mennesker med Side 20 af 29

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information

Behandlingsmetode. Visitation. Yderligere information Behandlingsmetode Visitation Relationsorienteret og anerkendende metode Kognitiv adfærdsterapi NLP Jeg-støttende samtale Når en ung henvises til Soranahus, er det fordi det via fagpersoner og psykologiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år.

Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år. Et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling for unge mellem 12 og 18 år. Grib bolden. Soranahus er et socialpædagogisk opholdssted med intensiv døgnbehandling. Vores slogan er Vejen til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere