Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 28

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Det Socialpædagogiske opholdssted Munkegården Hovedvejen 051, Avernakø 5600 Faaborg Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Elna Koch (Socialtilsyn Midt) Side 2 af 28

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er tilsynets vurdering, at Munkegården er et særdeles kompetent, veldrevet og velfungerende tilbud. Tilbuddet, målgruppen, mål og metoder er velbeskrevne. Der er overensstemmelse mellem det tilsynet ser og det, der er beskrevet. Dialogen understøtter det skrevne materiale og man kan ved selvsyn observere, at tingene stemmer overens. Der er fokus på livsduelighed og trivsel og at det er børnenes/de unges hjem. Der er medinddragelse og medindflydelse på eget liv, der er skole og fritid, der er et kompetent og uddannet personale, der er en aktiv bestyrelse, gode fysiske rammer og de økonomiske rammer er i orden. Konkluderende kan det siges, at det er veldrevet og veltilrettelagt tilbud hvor kvalitet og etik er i højsædet. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 28

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilsynsbesøg Bestyrelsen Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Dato Tilsynskonsulenter Annette Kristensen Elna Koch Afdelinger omfattet Besøgstype Anmeldt Side 4 af 28

5 Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 28

6 4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 28

7 - 4.1 Temaer i kvalitetsmodellen Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema *Uddannelse og beskæftigelse Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængig af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 5 Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i meget understøtter børnene/de unge i at gennemføre uddannelse og beskæftigelse. Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger støtter de op om skolegang socialt og fagligt og de har fokus på at understøtte parathed og mulighed for uddannelse/beskæftigelse. 3,7 Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i er opmærksomme på og støtter børnene/de unge i at indgå i sociale relationer. Der arbejdes aktivt med deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber og der er stor grad af åbenhed og involvering i lokalsamfundet. Udviklingspunkter Der støttes i meget op om kontakten til familie og netværk, både i forhold til at skabe og fastholde relationer. Side 7 af 28

8 *Målgruppe, metoder og resultater 4,9 Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i meget anvender relevante faglige tilgange der understøtter børnenes/de unges trivsel og udvikling. Der er et klart formål med indsatsen og tilbuddet kan i meget redegøre for metoder og målsætning hvorfor man anvender de valgte metoder og hvordan de bidrager til opnåelse af de mål, der er sat for den enkeltes udvikling og trivsel. Det er tilsynets vurdering, at de unge bliver hørt, respekteret og anerkendt. Børnenes/ de unges fysiske og mentale sundhed understøttes i meget gennem adgang til relevante sundhedsydelser, sund kost, motion, tryghed og omsorg Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Udviklingspunkter Gennem arbejdstilrettelæggelse, et godt arbejdsmiljø, overskuelige rammer, struktur, et rummeligt og veludannet personale og fokus på faglighed forebygges og mindskes magtanvendelser og konflikter. 5 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og ledes kompetent og fagligt og økonomisk ansvarligt. Det vurderes at ledelsen tager ansvaret på sig både med hensyn til den daglige ledelse og med hensyn til tilbuddets udvikling. Side 8 af 28

9 *Kompetencer 5 Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere i meget besidder de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målgruppe Udviklingspunkter Medarbejderne evner at sikre børnene/de unge en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Tilbuddet har fokus på at efter- og videreuddanne medarbejderne for at kunne tilgodese nuværende og kommende beboeres behov. Det er et tilbud præget af en meget høj etisk standard i forhold til beboerne og stor respekt for den enkeltes behov og forudsætninger. *Økonomi 5 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i meget har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Udviklingspunkter De økonomiske forudsætninger muliggør fortløbende udvikling og der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og takst. *Fysiske rammer 5 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer i lever op til kvalitetskravene. Tilbuddets omgivelser, indretning og stand er i meget hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe og understøtter indsatsens formål og indhold. Der er rige udfoldelsesmuligheder, både ude og inde. Der er muligheder for leg, hygge og man kan være sig selv og man kan være sammen. Side 9 af 28

10 Udviklingspunkter Kriterier Tema Kriterium Vurdering af kriterium Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet i støtter de unge i at udnytte deres potentiale i forhold til at gå i skole og gennemføre en uddannelse /passe et job. Alle børn/unge på opholdsstedet går i den interne skole og med udgangspunkt i den enkelte arbejdes der med at gøre dem så socialt og fagligt stærke som muligt. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes bevidst med at styrke børnenes/de unges sociale kompetencer og selvstændighed ud fra de forudsætninger, de har. Mange af børnene/de unge er afhængige af struktur, rammer og kendte voksne her arbejdes der med at give dem mulighed for at øve deres sociale kompetencer i trygge rammer. Der støttes i meget op omkring kontakt til familie, netværk og tidligere omsorgspersoner. Side 10 af 28

11 Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet arbejder i meget systematisk og fagligt med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Tilbuddet har en omfattende målgruppe beskrivelse og har valgt at arbejde ud fra miljøterapeutiske principper med en anerkendende tilgang. Målgruppen profiterer af ro, overskuelighed, forudsigelighed og en velstruktureret hverdag med stabile og velfunderede omsorgspersoner. Alt omkring børnene er gennemtænkt, lige fra organisering, struktur, rollefordeling, de fysiske rammer, udelivet og kosten børnene/de unge mødes der hvor de er, der ses bag om deres reaktioner, de rummes og der sættes ord på. Personalet reflekter over, hvad de gør og hvorfor de gør, som de gør. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter børnenes/de unges medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres udvikling og modenhed. På det ugentlige børnemøde lærer børnene om demokrati og medbestemmelse og her har de indflydelse og medbestemmelse på eget liv. På unge-møderne er der fokus på med- og selvbestemmelse, selvforståelse og ansvarlighed. Det vurderes, at tilbuddet i meget understøtter børnenes/de unges fysiske og mentale sundhed. Dette gøres gennem sund kost, motion, trivselstiltag, relevante sundhedstilbud omsorg og nærvær Det vurderes også at børnene/de unge i meget trives. Side 11 af 28

12 Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har i meget fokus på børnenes/ de unges fysiske og mentale sundhed. Der arbejdes med motion, kost, egenomsorg, pleje, omsorg, livsglæde, trivsel og sund fornuft. Der arbejdes på at skabe det bedst mulige liv trods vanskeligheder og forudsætninger. Der samarbejdes med læger, fysioterapeuter, diætister, psykiatere, psykologer neuropsykologer og det almindelige sundhedsvæsen. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder målrettet mod at forebygge overgreb. Der er tænkt over det i indretningen og der er lavet strategier for at undgå overgreb. Organisation og ledelse Organisation og ledelse Kompetencer Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Derudover er personaler efteruddannet i forebyggelse af seksuelle overgreb. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet i har en faglig kompetent ledelse. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Ledergruppen består af stedets øverste leder og 2 afdelingsledere. De har en baggrund som pædagog/lærer og mange års erfaring indenfor specialområdet. Det vurderes, at tilbuddets medarbejdere i meget besidder de relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Udover de faglige kompetencer, besidder de også de nødvendige menneskelige kompetencer. Side 12 af 28

13 Økonomi Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilsynets vurdering er, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Der er ikke bemærkninger fra opholdsstedets revisor. Budget og regnskab er gennemskueligt. Økonomi Økonomi Fysiske rammer Indikatorer Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Kriteriet er i meget opfyldt. Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi i giver mulighed for den fornødne kvalitet set i forhold til pris og målgruppe. Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedets økonomi er gennemskuelig for både tilsyn og kommuner. Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer i meget understøtter børnenes/de unges trivsel og udvikling. Opholdsstedet fremstår som et hjem beliggende i en enestående natur med gode faciliteter både ude og inde. Der er trygt og roligt med gode udfoldelsesmuligheder både ude og inde. Side 13 af 28

14 Kriterium Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Alle børn/unge på Munkegården er i den skolepligtige alder. Der er intern skole på opholdsstedet og skolen følger Folkeskoleloven. Der er elevplaner for alle og uddannelsesplaner for de ældste laves i samarbejde med UU-vejleder. Beboerne er delt i 3 grupper: Indskoling/ kl./7. 8. kl. Dagen starter med en morgengåtur og derefter starter skoledagen. Der er skolegang fra 8.45 til Der er indlagt formiddagspause og middagspause i skoledagen. Alle deltager i undervisningstilbuddet det er ikke et til/fravalg sådan er det bare. Det er en del af Munkegårdens rytme/rutiner. Side 14 af 28

15 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud Alle børn og unge på tilbuddet opfylder undervisningspligten. Alle børn og unge i tilbuddet har et stabilt fremøde i undervisningstilbuddet. Side 15 af 28

16 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i Der opstilles konkrete individuelle mål i de handleplaner, der arbejdes ud fra. Børnene/de unge inddrages efter modenhed og alder. Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i I det omfang det er muligt indgår børnene/de unge i sociale sammenhænge i det omgivende samfund. Der er mange kontakter i det omkringliggende samfund og øens beboere er venligt stemt overfor børnene/de unge. Et par stykker har fritidsjob/praktikpladser hos de lokale og nogle af børnene har kæledyr på en nærliggende gård. Opholdsstedet deltager i øens arrangementer maj fest, idrætsdag og inviterer også selv lokalbefolkningen indenfor. Side 16 af 28

17 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen 2 (i lav grad 2 (i lav grad Børnene / de unge har kontakt med familie/netværk i det omfang, det er bestemt af forvaltningerne og i overensstemmelse med det de og netværket magter. Nogle af børnene / de unge har ekstra netværk i form af tidligere personale både fra nuværende og tidligere opholdssteder og nogle har kontakt til plejefamilier. Opholdsstedet bruger mange ressourcer på at opretholde forbindelse til familie og netværk, da det er et område, de vægter højt. De henter og bringer, de deltager aktivt i samværet, de arrangerer ture/udflugter i overensstemmelse med børnenes ønsker og udviser omsorg for familie/netværk. Enkelte af børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter det er meget svingende om de evner at indgå i fritidsaktiviteter udenfor opholdsstedet. Målgruppen har generelt svært ved indgå i relationer og fællesskaber uden for tilbuddets trygge rammer børnene/de unge har derfor kun i begrænset omfang venskaber udenfor tilbuddet. Alle har en fortrolig voksen på stedet. Børnene/de unge vælger selv, hvem der skal være deres ven. Mange bruger stedets leder hun er der næsten altid og er deres mor. Køkkendamen er også en god lytter og enkelte har en fortrolig udenfor opholdsstedet. Side 17 af 28

18 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet 4 (i dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Det er tilsynets vurdering, at de faglige tilgange er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe og målsætning. Tilbuddet arbejder anerkendende og miljøterapeutisk - alt er for dem pædagogik og en integreret del af hverdagen. Der er tænkt over pædagogikken i indretningen af rummene når der gås morgentur (frisk luft, miljøskifte, og stimuli (vand/motorik)) og i forhold til personlig hygiejne og omsorg. Der er ro, overskuelighed og en velstruktureret hverdag. Det er tilsynets vurdering, at der løbende arbejdes med egen læring og forbedring af indsatsen. På personalemøderne er børnene oppe en efter en og målene for den enkelte evalueres der reflekteres og laver pædagogiske planer og planer for, hvordan der arbejdes med de enkelte delmål og der er opfølgning i dagbogssystemet. Men der kan med fordel arbejdes med at finde en metode, der kan dokumentere resultaterne. Side 18 af 28

19 Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Tilbuddet sikrer borgernes medinddragelse og indflydelse i hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på tilbuddets tilrettelæggelse og udnyttelse på et kollektivt niveau Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Dokumentationen for positive resultater i forhold til de opstillede mål sker i statusrapporterne. Det er tilsynets vurdering, at børnene/de unge bliver hørt, set og anerkendt. Børnene/de unge bliver inddraget i forhold til alder og modenhed. Der er megen respekt omkring det enkelte barn omkring deres person og integritet og de bliver hørt og set. På de ugentlige børne-/ungemøder er der mulighed for at få indflydelse på både små og store ting. Det er tilsynets absolutte vurdering, at børnene/de unge trives i tilbuddet De unge og deres pårørende giver også udtryk og glæde over tilbuddet. Ledelsen fortæller, at de unge giver udtryk for at være glade for øen og at de synes, de har et godt liv. Side 19 af 28

20 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke sker uforholdsmæssigt mange magtanvendelser Tilbuddet sørger for, at alle relevante sundhedsydelser er tilgængelige for børnene/de unge. Tilbuddet har i meget fokus på børnenes/ de unges fysiske og mentale sundhed. Der arbejdes med motion, kost, egenomsorg, pleje, omsorg, livsglæde, trivsel og sund fornuft. Der arbejdes på at skabe det bedst mulige liv trods vanskeligheder og forudsætninger. Der samarbejdes med læger, fysioterapeuter, diætister, psykiatere, psykologer neuropsykologer og det almindelige sundhedsvæsen. Det vurderes, at den pædagogiske indsats sammen med arbejdstilrettelæggelse, et godt arbejdsmiljø, overskuelige rammer, struktur, et rummeligt og et veluddannet personale i sikrer, at magtanvendelser undgås. Side 20 af 28

21 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab er hensigtsmæssigt i forhold til at forebygge overgreb og er kendt af medarbejderne Der følges kontinuerligt op på magtanvendelser. Og indsatsen evalueres løbende med henblik på forbedring af indsatsen. Derudover er tilbuddet i dialog med berørte kommuner når der sker magtanvendelse. Det er tilsynets vurdering at den pædagogiske indsats forebygger overgreb. Der arbejdes med afledningsmanøvrer, der er strategier for hvor man sidder hvilken vej man går ind regler for opførsel og lignende. Personalet har deltaget i kurser omkring forebyggelse af seksuelle overgreb. Der er kærestepolitik (ikke i orden at være kærester). Der er seksualundervisning i skolen, og husregler omkring opførsel. Det er tilsynets vurdering, at beredskabet er tilpasset målgruppen og at medarbejderne er bekendt med beredskabet. Side 21 af 28

22 Tilbuddet har en faglig Indikator 08.a: Ledelsen har kompetent ledelse relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Ledelsen har de nødvendige kompetencer til at udøve god ledelse både i forhold til pædagogik, medarbejdere og økonomi. Pr består ledelsen af leder, stedfortræder og afdelingsleder Der er fokus på trivsel for alle på at der skal være plads til omsorg for hinanden og fokus på hvordan man rummer hinanden. Der afholdes mus-samtaler, der er mulighed for faglig udvikling stedets supervisor anbefaler bøger/artikler og der afholdes kurser for hele personalegruppen Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Den nye ledelses struktur fungerer sådan, at enten forstanderen eller afdelingslederne skal være tilgængelig for personalet. Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision. Det faglige vægtes utrolig højt og der indkaldes nødvendige specialister udefra, når der opstår situationer, der kræver det. Side 22 af 28

23 Tilbuddet har en faglig Indikator 08.c: Tilbuddet kompetent ledelse har en kompetent og aktiv bestyrelse Tilbuddet har en yderst aktiv og kompetent bestyrelse. De følger med i dagligdagen på stedet og vurderingen er at de har et godt indblik i hvordan stedet ledes og fungerer. Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømning en på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser De giver udtryk for stor tillid til ledelsen. Det vurderes, at børnene / de unge i meget har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Det vurderes, at personalegennemstrømningen ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Pga. af ekstra bevillinger til enkelte børn har der været en del tidsbegrænsede stillinger ligeledes kan stedets beliggenhed være en udfordring. Det er dog sådan at i personalegruppen, der er på 19, er der kun 3, der har været ansat mindre end 2 år. Sygefraværet er ikke større end på sammenlignelige arbejdspladser. Side 23 af 28

24 Tilbuddets Indikator 10.a: medarbejdere Medarbejdergruppen har besidder relevante samlet set relevant kompetencer i forhold uddannelse, opdateret til målgruppens behov viden og erfaring med og tilbuddets metoder målgruppen og tilbuddets metoder Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Medarbejderne har alle relevant uddannelse og opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Personalet består overvejende af uddannede pædagoger. Der foregår løbende efter- og videreuddannelse. Det viser sig tydeligt i medarbejdernes samspil med børnene/de unge, at de har de relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Der hersker en god tone og en god stemning i huset. Børnene/de unge og medarbejderne har et åbent og tillidsfuldt forhold børnene/de unge virker trygge og glade i samspillet med medarbejderne. Der er intet at bemærke. Side 24 af 28

25 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilbuddets økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets er gennemskuelig for økonomiske nøgletal, som socialtilsynet og for de fremgår af tilbuddets visiterende årsrapport, er i kommuner overensstemmelse med regnskabet Det er tilsynets vurdering, at der er et rimeligt forhold mellem den forventede omsætning og planlagte investeringer og dækningsgrad. Det er tilsynets vurdering, at soliditetsgraden er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Det er tilsynets vurdering, at budgettet afspejler målgruppen, kvalitet i ydelsen samt metoder. Det er et budget, hvor der er taget højde for ressourcer til faglig udvikling og større ændringer. Det er tilsynets vurdering, at årsrapportens økonomiske nøgletal er i overensstemmelse med regnskabet. Side 25 af 28

26 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Det er tilsynets indtryk, at børnene/de unge trives med de fysiske rammer. De færdes hjemmevant over det hele er glade for deres værelser og giver udtryk for, at dette er deres sted. Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Munkegården fremstår velholdt og velindrettet til formålet. Der er gode udenoms arealer indrettet til børn/unge med legeredskaber, Mooncar bane, bålplads, køkkenhave til dem der vil det, værksteder, egen strand og en pragtfuld natur lige udenfor døren. Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Højt til loftet og ro som børnene/de unge profiterer af De fysiske rammer afspejler i, at det er børnenes hjem. Børnenes værelser og fællesarealerne er pæne og ryddelige og bærer præg af, at det er et hjem med plads til børn/unge og indrettet efter deres behov. Værelserne er individuelt indrettet og afspejler den, der bor der. Køkkenet er som hos en almindelig familie en vigtig del af de fysiske rammer. Her laves der mad, man kan hjælpe til, mens man snakker om glæder og sorger og der er her man samles til de daglige måltider. Side 26 af 28

27 Side 27 af 28

28 5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 28 af 28

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere