Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Opholdsstedet St.Torøje Amagervej Fakse Side 1 af 18

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 7 til 18 år (autismespektrum) 7 til 18 år (tilknytningsforstyrrelse) 7 til 18 år (indadreagerende adfærd) 7 til 18 år (omsorgssvigt) 7 til 18 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 7 til 18 år (personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: 8 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Palle Bukhave (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 18

3 *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport omhandler anmeldt tilsynsbesøg d på Amagervej 3 i St. Torøje og indbefatter følgende 3 udvalgte temaer: Selvstændighed og relationer. Kompetencer. Fysiske rammer. Målgruppen omfatter flg. børn/unge: - Omsorgssvigtede børn og unge med adfærdsproblemer - der er præget af ringe, utrygge eller skiftende voksenkontakt i et svagt familienetværk. - som mangler tillid til omgivelserne, har en svag jeg udvikling, mangelfulde sociale færdigheder samt tilpasningsvanskeligheder. - Unge der har brug for nærværende voksne, kontakt og omsorg. Eks. tidligt svigtede, mistet forældre. Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet i forhold til: Selvstændighed og relationer, har en indsats der understøtter, at de unge indgår i sociale relationer både indenfor og udenfor tilbuddet. Tilbuddet medvirker til, at de unge sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Tilbuddet arbejder målrettet med, at de unge opnår de sociale kompetencer som deltagelse i aktiviteter og sociale relationer og netværk kræver. Tilbuddet understøtter de unges kontakt til og samvær med familie og netværk. Kompetencer, tilbuddets ledelse og medarbejdere har de kompetencer, i form af uddannelse, erfaring og viden der skal til for at imødekomme målgruppens særlige behov. Fysiske rammer, tilbuddets omgivelser, udformning, indretning, faciliteter og stand sikre de unge udfoldelsesmuligheder og mulighed for at opretholde sociale netværk i form af venner, samt sikre de unges ret til privatliv. Side 3 af 18

4 Det er socialtilsynets vurdering at de ovennævnte 3 temaer har den fornødne kvalitet. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysninger fra tilbudsportalen, lister med medarbejdere, pårørende sagsbehandlere, indskrevne unge, udviklingsplaner, behandlingsplaner. Fysiske rammer Samspillet mellem medarbejdere og unge. Ledelse medarbejdere unge Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 18

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Amagervej 003, 4640 Fakse Palle Bukhave Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Selvstændighed og relationer Kompetencer Fysiske rammer Side 5 af 18

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 18

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i høj grad arbejder med konkrete mål for at styrke de unges udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Der arbejdes målrettet og struktureret med den enkelte, der inddrages via samtaler og indsatsområder. Socialtilsynet vurderer, at de unge er motiveret og blev inddraget i deres individuelle opgaveløsning gennem den strukturerede og målrettede indsats der ydes fra tilbuddets side. Derved styrkes de unges udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Socialtilsynet vurderer at de unge har fortrolige voksne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Side 7 af 18

8 Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder med konkrete mål for styrke de unges udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Der arbejdes målrettet og struktureret med den enkelte, der inddrages via samtaler og indsatsområder. Disse indsatsområder, i forhold til selvstændiggørelse, anvendes til at tilpasse den enkeltes ønsker og kompetencer i konkrete udviklingsmål. Socialtilsynet vurderer, at de unge som tilsynet talte med var motiveret og blev inddraget i deres individuelle opgaveløsning gennem den strukturerede og målrettede indsats der ydes fra tilbuddets side ved at stedet arbejder med indsatsområder, som er individuelt tilrettelagte forløb. Alle unge er tilknyttet en kontaktpædagog som har den primære kontakt til den unge og har bl.a. kontakten til forældre. De unge udtrykker, at de har fortrolige voksne på stedet. De unge kan have venner udefra på besøg. Der arbejdes med at få de unge trænet i at møde nye bekendtskaber bl.a. gennem ungdomsklub. Medarbejder ressourcer prioriteres så de unge kan gå til fritidsaktiviteter med støtte, hvis der er behov for det. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad Ledelsen oplyser at stedet holder fokussamtaler med børnene, hvor man i fællesskab opsætter mål i form af indsatsområder for hver enkelt. Nogle mål bestemmer børnene og andre er voksen bestemt, ud fra de opstillede mål i handleplanen fra kommunen. Opholdsstedet har et journalsystem, hvor man statistisk kan se resultatet af de enkelte opstillede mål. Målgruppen er 8 børn/unge i alderen 7-18 år. Omsorgsvigtede børn og unge med adfærdsproblemer. Side 8 af 18

9 Børn og unge, der er præget af ringe, utrygge eller skiftende voksenkontakt i et svagt familienetværk. Børn og unge, som mangler tillid til omgivelserne, har en svag jeg-udvikling, mangelfulde sociale færdigheder samt tilpasningsvanskeligheder. 2 gange om året udarbejdes statusrapport, ud fra den handleplan der opstilles, udarbejdes indsatsområder, hvor det indskrives i journalsystem, hvilke delmål der skal arbejdes med. Systemet bruges til at danne et overblik for de enkelte delmål f.eks. hygiejne. Statistik kan opstilles på alle mulige parameter. Der afholdes samtaler med børnene hver 14. dag, hvor de selv er med til at opstille mål. og hvor det drøftes, hvordan det er gået siden sidst. Den unge kan følge med i, hvordan det går ved f.eks. at udskrive statistik fra dagbogssystemet. Der udarbejdes et referat så der kan følges op fra gang til gang. Mulighed for at have venner på besøg er tilstedet, det skal blot aftales med de voksne. Der er ikke mange af børnene, der besøger nogen på egen hånd. De magter ikke at etablere bærbare bekendtskaber. Opholdsstedet samarbejder med andre opholdssteder og plejefamilier i nærmiljøet. Bl.a. arrangeres der fælles aktiviteter. Medarbejderne oplyser at stedet arbejder med indsatsområder, som er individuelt tilrettelagte forløb, hvor der opstilles delmål for de enkelte børn. Hvilke fokusområder der er, drøftes på personalemøderne en gang om ugen. Her besluttes, hvad den enkelte skal arbejde med og der evalueres på hvordan det er gået med de andre fokuspunkter. Børnene involveres i, hvad de selv synes, der skal arbejdes med. Medarbejderne oplyser at der noteres i dagbog. Medarbejderne oplever at systemet gør, at børnene tager opgaven med at opsætte delmål alvorligt. Konkret tages det dagligt op, hvad der er af indsatsområder. Man taler med børnene om, hvad indsatsområdet består af. Side 9 af 18

10 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad Vikarene orienteres via samtale om, hvad der arbejdes med for den enkelte. Unge oplyser, at der tales med dem om hvad man skal lære. F.eks. hvad man ikke skal købe eller det kan være hvad man skal købe for at få pengene til at række længst muligt. Der afholdes statusmøder hvor forældre deltager. Ung er ikke selv med men kunne godt tænke sig at være med. Ledelsen oplyser, at opholdsstedet samarbejder med andre opholdssteder omkring fritidsaktiviteter og ferie. Som egen aktivitet benytters offentlig svømmehal ugentligt. Der er mulighed for at gå til f.eks. spejder. Det følges op med pædagog fra stedet som deltager. Går i offentligsvømmehal. De unges problematik gør, at de ofte ikke magter at komme ud i et "normalt fællesskab." Medarbejderne oplyser, at der er mulighed for at gå til aktiviteter udenfor stedet. Hver enkelte kan vælge og der støttes op om den enkelte. Der opleves ingen begrænsninger. De fleste aktiviteter arrangeres med Lindersvold og Piberhus, svømning er obligatorisk. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad De unge oplyser, at de kan gå til forskellige aktiviteter ude af huset. En ville gerne gå til fitness, har dog ikke fået noget svar på om han må. Ledelsen oplyser, at alle børn og unge har kontakt med familie. For de fleste børns vedkommende er samvær og kontakt styret af kommune og sagsbehandler. Opholdsstedet holder forældredag 2 gange om året - sommer og jul. Skolecenteret Lindersvold afholder også 2 årlige arrangementer som stedet deltager i sammen med forældre/familie. Ligeledes deltager opholdsstedet sammen med forældre/familie i skolearrangementer på de øvrige skoler stedet samarbejder med. Side 10 af 18

11 Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 4 (i høj grad Medarbejderne oplyser, at de unge ringer hjem når de vil. Kontakten for dem der har restriktioner styres af primærpædagogen. Taler med forældrene på faste tidspunkter. Opholdsstedet har en husregel, hvor mobiltelefonen skal afleveres til sengetid kl og udleveres igen om morgenen. Primærpædagog har kontakten til familien. Familien kan ringe til en bagvagt såfremt der sker et eller andet så familien altid har mulighed for at komme i kontakt med en fra stedet. Medarbejderne oplever at kontakten til søskende kan være problematisk. Unge oplyser at de selv har kontakt til familie. Er hjemme hver anden weekend. Kan godt få besøg hernede på opholdsstedet. Søskende, har ikke kontakt til dem. Ledelsen oplyser, at stedet tager i svømmehal en gang om ugen, og 1 gang om ugen mødes opholdsstedet med 2 andre steder og kører motocross. Hver anden lørdag er der tur ud af huset, temaet kan være natur, sport eller kultur. Derudover kan der være individuelle arrangementer. Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet 4 (i høj grad Medarbejdere og unge bekræfter ovenstående. Derudover kan der være aktiviteter i forskellige foreninger som. f.eks. spejder. Ledelsen oplyser, at nogle af børnene har venskaber udenfor opholdsstedet. Alle børn/unge har fællesskab med børn/unge fra de opholdssteder som der samarbejdes med og fra skolen. Medarbejderne oplyser, at et fokuspunkt som er meget vigtigt for de unge er, at de er nødt til at kunne møde nye mennesker. Der arbejdes med at få de unge trænet i at møde nye bekendtskaber bl.a. gennem ungdomsklub. Medarbejder ressourcer prioriteres så de unge kan gå til fritidsaktiviteter med støtte, hvis der er behov for det. Side 11 af 18

12 Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen 4 (i høj grad Unge fortæller at de godt have venner på besøg. Har ikke benyttet sig af det. Ledelsen oplyser, at det er individuelt, hvordan og hvor meget, hver enkelt bruger de voksne. Alle børn har en primær kontaktperson. Kontaktpersonens opgaver er praktiske ting vedr. barnet som tøj, hygiejne, tandlæge osv., forældre/familiekontakt, fritidsinteresser. Medarbejderne oplyser at de unge/børnene har mulighed for at tale med en voksen, når de har behov for det, og det gør de. Tema Gns. bedømmelse De unge siger, at de har voksne at tale med når de har behov for det. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og medarbejderne alle er fagligt kompetente i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metode. Tilbuddet har en overvægt af ikke uddannet personale. Der er dog en mange årig erfaring blandt medarbejderne i arbejdet med målgruppen. Der foregår en løbende kompetenceudvikling igennem uddannelse internt eller eksternt. Der er ekstern supervision. De unge udtrykker at de trives på stedet og er trygge ved de voksne. Side 12 af 18

13 Socialtilsynet oplevede en god og harmonisk stemning på opholdsstedet. Socialtilsynet oplevede en fin kontakt medarbejder og unge imellem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at ledelsen og medarbejderne er alle fagligt kompetente i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilbuddet har en overvægt af ikke uddannet personale. Der er dog en mange årig erfaring blandt medarbejderne i arbejdet med målgruppen. Der foregår en løbende kompetenceudvikling igennem uddannelse internt eller eksternt. Der er ekstern supervision. De unge/børnene udtrykker at de trives på stedet. Er trygge ved de voksne. Socialtilsynet oplevede en god og harmonisk stemning på opholdsstedet. Socialtilsynet oplevede en fin kontakt medarbejder og unge imellem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad Ledelsen oplyser, at der er ansat personale med forskellige baggrund. Ledelsen lægger vægt på personlige egenskaber. På opholdsstedet er ansat 4 faste og 4 vikarer og en virksomhedspraktikant. Leder er uddannet pædagog, en er i gang med pædagoguddannelsen via E-læring. To har mange års erfaring med målgruppen på stedet og som faglærer på institutioner med en tilsvarene målgruppe. Side 13 af 18

14 Kompetenceudvikling på stedet foregår via fast supervision fra ekstern psykolog. Pædagogiske dage har ikke været prioriteret pga. økonomi. Kursus i dokumentation i forhold til det nye tilsyn er den næste temadag, der skal afholdes. Medarbejderne oplyser, at de får supervision af ekstern psykolog hver 3 uge. Stedet arrangere kursus/ temadag, hvor man slår sig sammen med andre institutioner. Medarbejderne kunne fint argumenterer for tilbuddets metode som er beskrevet nedenfor. Metode: Relationer og nærvær er nøglen til at kunne arbejde konstruktivt med det enkelte barn/ung. Gennem relationer og nærvær skaber vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker. Åben dialog handler om at kommunikere åbent, at vi kan sige hvad vi mener og føler, samt at legalisere, at vi ikke altid er enige og ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for at den enkelte kommer til orde, og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på sine følelser. Tydelighed skaber vi i dialogen, når det er nødvendigt at markere, hvem der er den voksne og bestemmende faktor. Vi skaber rammer, sætter grænser og stiller krav, som den enkelte kan forholde sig til, gennem tydelig kommunikation. Det ambitions frie rum benytter vi os af for at give plads og albuerum til den enkeltes holdninger og meninger. Det kan være nødvendig at vi som voksne engang imellem slipper vores ambitioner på børnenes/de unges vegne, så vi ikke virker som en spændetrøje på dem. Side 14 af 18

15 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad Tillid er baseret på, at vi som voksne skal være til at stole på. Vi skal holde hvad vi lover, og ikke love mere end vi kan holde. Vælg din holdning og gør en forskel, er princippet om at vi som pædagoger vælger, hvilken holdning eller indstilling til dagen, vi møder op på arbejde med. Hvis vi vælger et positivt afsæt, får det en afsmittende effekt, dels på vor egen indsats men også på børnene/de unge og kollegaerne. Vi gør en forskel ved at være bevidste om os selv og være til stede for børnene/de unge, så vi altid kan følge op på særlige situationer, og på hvad der fylder hos børnene/de unge lige nu. Ledelsen oplyser, at alle har en forståelse for det enkelte barn og deres behov og vanskeligheder. Børnene er trygge ved personalet. Det har høj prioritet, at der leges med børnene eks. boldspil, spil, lego osv., at der drages omsorg for børnene både personligt og praktisk, og er sammen med børnene om de daglige gøremål, der skal ordnes for at et hjem kan fungerer eksempelvis madlavning, rengøring og tøjvask. Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet oplevede en god og harmonisk stemning på opholdsstedet. Socialtilsynet oplevede en fin kontakt medarbejder og unge imellem. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Det er socialtilsynets vurdering at de fysiske rammer i høj grad understøtter beboernes udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske De fysiske rammer er gode til den nuværende målgruppe. De unge har hver deres værelse, som de kan indrette Side 15 af 18

16 rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel individuelt. Opholdsstedet ligger på landet i en gammel 4 længet gård. Huset er indrettet med 8 værelser med 2 fælles baderum og toiletter. Fælles stue og køkken, derudover computer/tv rum, vaskerum, aktivitetsrum med bordtennis, airhockey og værksted. Tilbuddet fremstår pænt, ryddeligt og vedligeholdt. Stedet afspejler at det er beboernes hjem med en hyggelig og hjemlig indretning. Fælles stue og køkken indbyder til at være der, med billeder på væggene og vedligeholdte møbler. Værelserne er alle pæne og rummelige. Stedet afspejler, at hygiejne og renligheden er i top. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad Ledelsen oplyser, at det er deres indtryk at børnene trives godt. Alle har eget værelse som børnene indretter efter ønske. Medarbejderne oplyser at indretning består i en seng, reol som er på værelset. De unge kan have så mange personlige ting med som muligt. Må selv bestemme farven på væggene. Farven må ikke være sort. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad De unge oplyser at de selv må bestemme, hvordan deres værelse skal se ud. Ledelsen oplever, at de fysiske rammer passer fint for den målgruppe der er. Huset er ikke handicapvenligt for syns- og gangbesværet. Medarbejderne oplever, at de fysiske rammer imødekommer de unges behov. De unge synes det fint at bo på stedet. Indikator 14.c: De fysiske 4 (i høj grad Ledelsen oplyser, at man gør huset så hyggeligt og hjemligt som muligt. Alle børn har indflydelse på Side 16 af 18

17 rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem indretning af eget værelse, og de aktiviteter der er i fællesrum. De unge kan ikke låse deres dør inde fra. Medarbejderne: De fysiske rammer afspejler, at det er de unges hjem. Pædagogisk forsøges det, at give de unge ansvar for, at det er deres hjem. Der arbejdes på, at det så hyggeligt og hjemligt som muligt. De unge synes, opholdsstedet virker hjemligt. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 17 af 18

18 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 62,50 Overskud 6,20 Ejendomsudgifter 13,20 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 67,70 Lønomkostninger, fast personale - 16,00 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær 62,00 0,50-3,20 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 66, stk. 1, nr. 5. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk behandling ,00 I alt 0,00 0,00 0, ,00 Side 18 af 18

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon:

Opholdstedet St. Torøje Dato: Amagervej 3 Sagsnummer: 17/ Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: Opholdstedet St. Torøje Dato: 05-05-2017 Amagervej 3 Sagsnummer: 17/16580 4640 Fakse Sagsansvarlig: denbu Telefon: 72362988 E-mail: denbu@holb.dk Afgørelse om væsentlig ændring i godkendelse som socialt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere